Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten"

Transkript

1 ENERGIDEKLARATION UTFÖRD AV MÄLARDALEN GODKÄNDA BOSTÄDER AB Energimärkning byggnad Fastighetsbeteckning: Nyttan 2 /m²² A - 35 B 35-52,5 C 52,5-70 D 70-94,5 E 94,5-126 F ,5 G 164,5 - Nybyggnadskrav Byggnadens energiprestanda: Referensförbrukning: Efter genomförda åtgärder Nuvarande årliga koldioxidutsläp 70,0 /m² och år 110,0 /m²/år 150 /m²/år 65 /m² och år 17,3 ton Energiklass : E Adress: Kungsgatan Eskilstuna Telefon: E-post: älardalen odkända ostäder AB Bankgiro: Org.nr: Innehar F - skattsedel

2 Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Nyttan 2 Ägarens namn Arvo Halonen Adress Öbergsgatan 10 Postadress Eskilstuna Datum Byggnadsuppgifter Nybyggnadsår 1938 Typ av fastighet Bostäder Byggnadstyp Friliggande Momsplikt Fastigheten är momspliktig Nuvarande uppvärmning Fjärrvärme Typ av ytterväggar Blandat material eller träkonstruktion Antal våningsplan 2 Antal källarplan 1 Ytuppgifter Bostäder inkl. biarea 320 m² Ventilation Genomsnittligt ventilationsflöde under uppvärmningssäsongen Självdrag l/s kvm Areauppgifter Ytterväggar (exkl fönsterarea) 287 m² Tak mot kall vind eller mot det 106 m² fria,yttertak Golv 106 m² Fönster 51 m² Volym 786 m³ Husets planform Kvadratiskt/Rektangulärt Längd a 12,8 m Längd b 8,3 m

3 Energiförbrukning Inköpt energi Referens fakturanummer Årlig förbrukning av el 2244 Årlig förbrukning av fjärrvärme Årlig förbrukning av kallvatten 395 m³ El kylproduktion/fjärrkyla 0 /år Andel energi till varmvatten av 35 % kallvattenförbrukningen Intresse för energieffektiviseringsåtgärder Tätning av fönster och dörrar Installation av snålspolande munstycke Elnätsföretag Fjärrvärmeföretag Uppgifter energiföretag Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB Eskilstuna Energi&Miljö AB

4 Energistatus före och efter åtgärder Nuvarande energibehov Uppvärmning (ej graddagskorrigerat) Uppvärmning (graddagskorrigerat) Varmvatten Kyla Fastighetsel samt el till frånluftsvärmepump Nuvarande energibehov graddagskorrigerat Normalt energibehov Varmvatten 21% Fastighetsel etc. 6% Fördelning energibehov Fastighetsel etc. Värme Varmvatten Värme 73% Nuvarande energibehov är lägre än normalt energibehov. Energibehov Normalt Nuvarande /år Senaste årets inköpt energi till fastigheten exkl. hushållsel är Inköpt energi minskar med 12 % om valda energieffektiviseringsåtgärder genomförs.

5 Inköpt energi Efter åtgärder Nuläge Kostnader visas exkl. moms /år Att genomföra de valda energieffektiviseringsåtgärderna beräknas kosta kr. Energieffektiviseringsåtgärderna återbetalar sig på 2 år. Kostnaderna minskar med 17 % om valda energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Kostnader Efter åtgärder Nuläge kr/år Nuvarande årliga koldioxidutsläpp exkl. hushållsel 805 kg. Koldioxidutsläppen minskar med 10 % om valda effektiviseringsåtgärder genomförs. Efter åtgärder Nuläge Koldioxidutsläpp kg/år

6 Förklaringar Denna rapport innehåller inte resultat vid byte av uppvärmning. Nuvarande energibehov graddagskorrigerat Energibehovet är beräknat utifrån uppgifter om inköpt energi. Avdrag har gjorts för förluster vid produktion av värme och varmvatten i fastigheten. Antaganden om om årsmedelverkningsgrader för olika värmesystem har använts i beräkningen. Värmebehovet är graddagskorrigerat med uppgifter om senaste kalenderårets graddagar för den mätstation som ligger i närheten där fastigheten är belägen. Årligt energibehov skiljer sig från årligt inköp av energi. Orsaken är att en del av energin går förlorad i form av värmestrålning och rökgaser vid produktion av värme och varmvatten. Normalt energibehov Normalt energibehov är beräknat utifrån uppgifter om fastighetens planform, antal våningar areauppgifter, ventilationssystem samt U-värden för ytterväggar, tak fönster etc. U-värdena är antingen valda med hänsyn till husets byggnadsår eller valda för aktuell byggnad om t.ex. energieffektiviseringsåtgärder redan har genomförts. Normalårets graddagar för den mätstation där byggnaden är belägen har också beaktats i beräkningen. Jämförelse nuvarande och normalt energibehov Är energibehovet lägre än normalt kan det bero på att byggnaden är välskött och att energibesparande åtgärder har vidtagits, att inomhustemperaturen är lägre än genomsnittet eller att varmvattenförbrukningen är låg. Energi till varmvatten Beräkning av energi till varmvatten grundas antingen på uppgift om kallvattenförbrukningen om denna uppgift finns tillgänglig. I annat fall grundas energi till varmvatten på uppgift om genomsnittlig varmvattenförbrukning per lägenhet i flerbostadshus och schablonförbrukning per kvadratmeter golvarea i lokaler. Fastighetsel Fastighetsel beräknas antingen utifrån inmatade uppgifter eller schablonvärden per golvarea för olika typer av lokaler. Fastighetsel avser el till t.ex. fläktar, pumpar, hissar, belysning i trappuppgångar samt korridorer,avfrostning av hängrännor etc. Verksamhetsel Verksamhetsel beräknas antingen utifrån inmatade uppgifter eller schablonvärden per golvarea för olika typer av lokaler. Verksamhetsel i bostäder avser el till t.ex. motorvärmare, utomhusbelysning och gemensam tvättstuga. Verksamhetsel i lokaler är den el som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, disk, tvätt och andra hushållsmaskiner etc. Hushållsel Hushållsel beräknas antingen utifrån inmatade uppgifter eller genomsnittlig förbrukning per lägenhet. Hushållsel används i bostäder. Exempel på detta är elanvändning för spis, kyl, frys, disk, tvätt och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik.

7 Byggnadens energiprestanda sammanfattning Fastighetsbeteckning: Nyttan 2 Byggnadens adress: Öbergsgatan 10 Ägare: Arvo Halonen Byggår: 1938 Byggnadskategori: Bostäder Uppvärmd area (A-temp): 320 m² Byggnadstyp: Friliggande Normalkorrigerad förbrukning (Energi-index) /år Åtgärdsförslag Byggnadens energiprestanda 110,0 /m²/år samtliga åtgärder Varav el 7,0 /m²/år Minskad energianvändning Referensförbrukning 150 /m²/år /år Referensförbrukning undre intervall 135 /m²/år Kostnad per sparad Referensförbrukning övre intervall 165 /m²/år 0,20 kr/ Lönsamt Nybyggnad 70,0 /m²/år Minskat utsläpp av CO 2 Om föreslagna åtgärder genomförs 98 /m²/år 0,1 ton/år Energiklass det aktuella huset E Energiklass nybyggnad C Byggnadens energiprestanda jämförelsevärden Byggnadens energiprestanda 110 Referensförbrukning Referensförbrukning undre intervall Referensförbrukning övre intervall Nybyggnad 70 Om föreslagna åtgärder genomförs /m 2 /år Förslag till åtgärder Tätning av fönster och dörrar Installation av snålspolande munstycke

8 Miljöutsläpp för olika värmesystem Förutsättningarna för beräkningarna av olika värmesystem är följande Beräkningarna är baserade på nuvarande energiförbrukning. Nuvarande uppvärmning är fjärrvärme. Miljöutsläpp vid nuvarande uppvärmning Enhet:kg/år Svaveldioxid Kväveoxid Stoft VOC Koldioxid Miljöutsläpp vid installation av nytt värmesystem Frånluftsvärmepump Luft-vatten värmepump Utsläpp av svaveldioxider, kväveoxider, VOC och stoft Gaspanna Pelletspanna Bergvärmepump Fjärrvärme Kombipanna pellets-el Kombipanna olja-el Oljepanna Elpanna VOC Stoft Kväveoxid Svaveldioxid kg/år Utsläpp av koldioxid Gaspanna Pelletspanna Frånluftsvärmepump Bergvärmepump Luft-vatten värmepump Fjärrvärme Kombipanna pellets-el Kombipanna olja-el Oljepanna Elpanna kg/år

9 Energiklass byggnad /m 2 Energiklass Fastighet Nyttan 2 Energiklass Nybyggnad Efter genomförda åtgärder ,5 52, ,5 94, ,5 164,5 - Energiklass E C E Energiprestanda i /m² 110,0 70,0 97,6 Nuvarande årliga koldioxidutsläpp Metod för att värdera el: Årliga koldioxidutsläpp efter effektiviseringsåtgärder 0,8 ton Nordisk medelel 0,7 ton

10 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Öbergsgatan 10, Eskilstuna Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1938 Energideklarations-ID: Energiprestanda: 110 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C, 80 /m² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Dragutin Durkan, Mälardalen Godkända Bostäder AB, Energideklarationen är giltig till:

11 Energideklaration Version: 2.4 Dekl.id: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Arvo Halonen Organisationsnummer Utländsk adress Adress Öbergsgatan 10 Postnummer Postort Eskilstuna Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Södermanland Kommun Eskilstuna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Nyttan 2 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Öbergsgatan 10 Postnummer Postort Eskilstuna Huvudadress

12 Byggnaden - Egenskaper Typkod Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Friliggande Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 320 Avarmgarage Antal källarplan uppvärmda till >10 C (exkl.garageplan) 1 Antal våningsplan ovan mark 2 Antal trapphus 1 Antal bostadslägenheter 3 m² m² Verksamhet Fördela enligt nedan: Byggnadskategori Flerbostadshus Nybyggnadsår 1938 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) 100 Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m² vardera? Ja Nej Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader Finns installerad eleffekt >10 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion l/s,m² Vård, dygnet runt Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Ja Nej Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej Övrig verksamhet - ange vad Summa 100 Ja enligt 3 kap KML Ja enligt SBM-förordningen Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 PBL? Nej Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning

13 Energianvändning Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Mätt värde Fördelat värde Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja Naturgas /m³ Stadsgas /1 000 m³ Pellets /1 000 m³ (effektivt värmevärde) /ton, beroende av träslag och fukthalt Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) El (vattenburen) (7) El (direktverkande) (8) Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade El (luftburen) (9) Mätt värde Fördelat värde Markvärmepump (el) (10) Fastighetsel² (15) 2244 Värmepump-frånluft (el) (11) Hushållsel³ (16) Värmepump-luft/luft (el) (12) Verksamhetsel⁴ (17) Värmepump-luft/vatten (el) (13) El för komfortkyla (18) Energi för uppvärmning och varmvatten¹ ( 1) Tillägg komfortkyla⁵ (19) 0 Varav energi till varmvattenberedning 8441 Byggnadens energianvändning⁶ ( 3) Finns solvärme? Ja Nej Fjärrkyla (14) Ange solfångararea m² Beräknad energiproduktion /år Byggnadens elanvändning⁷ ( 4) 2244 Finns solcellsystem? Ja Nej Ange solcellsarea m² Beräknad elproduktion /år Ort (Energi-Index) Eskilstuna Energiprestanda Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)⁸...varav el /m²,år 7 /m²,år Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (statistiskt intervall) 80 /m²,år /m²,år 1 Summa 1-13 ( 1) 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, ( 3)) 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 ( 4)) 8 Underlag för energiprestanda

14 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Nej Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? 10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat F Självdrag Ja Nej Delvis 10 % utan anmärkning Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Ja Nej

15 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Åtgärdsförslag (Dekl.id: ) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Annan åtgärd Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Annan åtgärd Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Annan åtgärd Minskad energianvändning 4000 /år 0,2 Kostnad per sparad Beskrivning av åtgärden Tätning av fönster och dörrar Installation av snålspolande munstycke kr/

16 Övrigt Har byggnaden deklarerats tidigare? Ja Nej Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Ja Nej Kommentar Besiktigad Expert Förnamn Dragutin Efternamn Durkan Datum för godkännande Certifikatnummer 5707 E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Normal Företag Mälardalen Godkända Bostäder AB

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda:

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: , sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Uppvärmningssystem: Radonmätning: Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133

ENERGIDEKLARATION. Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källbovägen 20, 756 46 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1919 Energideklarations-ID: 666133 Energiprestanda: 198 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818

ENERGIDEKLARATION. Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Landbyvägen 16, 252 84 Helsingborg Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 666818 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lill Ukreda 2, 570 62 Ydre Ydre kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 663694

ENERGIDEKLARATION. Lill Ukreda 2, 570 62 Ydre Ydre kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 663694 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lill Ukreda 2, 570 62 Ydre Ydre kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 663694 Energiprestanda: 52 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rälsvägen 1C, 756 53 kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73

Energideklaration. Organisationsnummer 769623-2599. Postnummer 11362. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073-637 05 73 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 48708 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Liljan 35 Adress Sankt Eriksgatan 92 Organisationsnummer 769623-2599 Postnummer 362 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976

ENERGIDEKLARATION. Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östermalmsgatan 4, 854 60 Sundsvall Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 664976 Energiprestanda: 182 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245

ENERGIDEKLARATION. Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Maj 207, 862 95 Njurunda Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 619245 Energiprestanda: 81 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125

ENERGIDEKLARATION. Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Herresta, 647 91 Mariefred Strängnäs kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 639125 Energiprestanda: 94 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järnstensgatan 6, 386 34 Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 676302

ENERGIDEKLARATION. Järnstensgatan 6, 386 34 Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 676302 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järnstensgatan 6, 386 34 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 676302 Energiprestanda: 86 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. Drottningstorp 1:31. Drottningstorp Norrgården

Energideklaration. Drottningstorp 1:31. Drottningstorp Norrgården Energideklaration Drottningstorp 1:31 Drottningstorp Norrgården Åkersvägen 2 568 30 Skillingaryd 0370-704 80 070-272 37 10 www.climeco.se info@climeco.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottningstorp,

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716417-5957. Postnummer 113 37. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716417-5957. Postnummer 113 37. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 504986 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fatet 3 Adress Torsgatan 73 Organisationsnummer 7647-5957 Postnummer 3 37 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västerskogsvägen 11D, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 641460

ENERGIDEKLARATION. Västerskogsvägen 11D, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 641460 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västerskogsvägen 11D, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 641460 Energiprestanda: 127 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Dalkarlsvägen 50, 141 40 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516

ENERGIDEKLARATION. Dalkarlsvägen 50, 141 40 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Dalkarlsvägen 50, 141 40 kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516 Energiprestanda: 121 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 Energiprestanda: 185 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hultavägen 4, 266 51 Vejbystrand Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 667680

ENERGIDEKLARATION. Hultavägen 4, 266 51 Vejbystrand Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 667680 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hultavägen 4, 266 51 Vejbystrand Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 667680 Energiprestanda: 209 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090

ENERGIDEKLARATION. Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jonstorp 710, 305 97 Eldsberga Halmstads kommun Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 669090 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Falkvägen 6, 906 51 Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 665341

ENERGIDEKLARATION. Falkvägen 6, 906 51 Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 665341 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Falkvägen 6, 906 51 Umeå Umeå kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 665341 Energiprestanda: 100 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Juliusbergsvägen 4, 185 92 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 659526

ENERGIDEKLARATION. Juliusbergsvägen 4, 185 92 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 659526 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Juliusbergsvägen 4, 185 92 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 659526 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909

ENERGIDEKLARATION. Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Börje-Broby 38, 755 92 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1950 Energideklarations-ID: 602909 Energiprestanda: 153 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hermodvägen 6, 182 66 Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 654160

ENERGIDEKLARATION. Hermodvägen 6, 182 66 Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 654160 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hermodvägen 6, 182 66 Djursholm Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 654160 Energiprestanda: 114 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ginkelösa 1, 585 92 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 665715

ENERGIDEKLARATION. Ginkelösa 1, 585 92 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 665715 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ginkelösa 1, 585 92 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 665715 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Värmesystem: Elpanna (ålder okänd), vattenburet radiatorsystem. Luft/luft värmepump. Varmvattenberedare Nibe ES, 200 liter.

Värmesystem: Elpanna (ålder okänd), vattenburet radiatorsystem. Luft/luft värmepump. Varmvattenberedare Nibe ES, 200 liter. - Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Tuve 15:15 Adress: Wieselgrensgatan 48A, Göteborg Villa, uppvärmd yta (Atemp): 185 m 2, byggår 1909. Källaren har endast varit lite uppvärmd med enstaka

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204

ENERGIDEKLARATION. Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gullarpsvägen 17, 570 23 Anneberg Nässjö kommun Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 613204 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Olsbergsvägen 39, 352 63 Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 672145

ENERGIDEKLARATION. Olsbergsvägen 39, 352 63 Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 672145 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Olsbergsvägen 39, 352 63 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 672145 Energiprestanda: 104 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Segeltorpsvägen 100, 141 71 Segeltorp Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 647894

ENERGIDEKLARATION. Segeltorpsvägen 100, 141 71 Segeltorp Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 647894 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Segeltorpsvägen 100, 141 71 Segeltorp Huddinge kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 647894 Energiprestanda: 67 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer