Idag. Psykologi - milstolpar. Kogni4on TNM040 Kommunika4on och användargränssni= HT2013, FÖ3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idag. Psykologi - milstolpar. Kogni4on 2013-09- 24. TNM040 Kommunika4on och användargränssni= HT2013, FÖ3"

Transkript

1 TNM040 Kommunika4on och användargränssni= HT2013, FÖ3 Idag Kogni4v psykologi Visuell percep4on Design principer Introduk4on 4ll examina4onsuppgik i kri4sk analys (inlämning v42) Kogni4on Lat. cognoscere A= veta, a= konceptualisera, a= känna igen. En samlingsterm för de mentala processer som handlar om kunskap, tänkande och informa4on. Handlar om vad som sker i hjärnan, de processer som låter oss ta emot, lagra, bearbeta och använda informa4on. Psykologi - milstolpar Andra världskriget tydligt behov av mer kunskap om (det som senare blev) kogni4v psykologi Förstå na=seende (visuell percep4on) Förstå kodade meddelande (problemlösning, språk) Designa varningssignaler (audi4v percep4on) Begränsningar i kapacitet hos piloter (minne, uppmärksamhet) använde bara en bråkdel av 4llgänglig informa4on Kogni4v psykologi Sägs vara både den äldsta och den senaste delen av psykologins historia. Aristoteles gjorde upp lagar om hur vi lär och minns 1956 en egen skola (många studier och ar4klar om problemlösning, uppmärksamhet, minne, språk) bok som heter "Cogni4ve Psychology" (Neisser). Under senare år - hur man ska förstå människa- datorinterak4on. Kogni4v psykologi Vik4ga processer percep%onsprocesser (bearbeta s4muli från omgivningen: syn, hörsel, känsel, smak, lukt) minnesprocesser (lära sig något ny= = lagra den i minnet, minnas fakta = hämta från minnet) tankeprocesser (resonemang, planering, problemlösning, beslutsfa=ning) språkliga processer (vi tar emot och ger muntlig/skriklig informa4on, kommunika4on mellan människor) 1

2 Kogni4v psykologi och MDI Bra kunskap om kogni4on gör a= vi kan designa bra gränssni= Vad kan vi förvänta oss av användare av e= system. Hur kan vi göra deras uppgiker så lä=a som möjligt. Förutsäga, iden4fiera och förklara problem som användare har eller kan komma a= utsä=as för. Tillhandahåller metoder för a= skapa gränssni= som förbä=rar användares kapacitet. Relevans Morgondagens civilingenjör är en kommunicerande och socialt kompetent person, med kunskaper och färdigheter inom en mängd olika komple=erande områden. Civilingenjörsförbundet Vad krävs? kunskaper och färdigheter i a= handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn 4ll människors förutsä=ningar och behov. Högskoleförordningen 4 frågor Vad är det här? Vad finns det här? Vad kan jag göra här? Varför ska jag vara här och inte någon annanstans? Ska besvaras av varje hemsida. Vid en första anblick, korrekt, utan tvetydigheter och med lite ansträngning. 4 frågor Vad är det här? Vad finns det här? Vad kan jag göra här? Varför ska jag vara här och inte någon annanstans? Ska besvaras av varje hemsida. Vid en första anblick, korrekt, utan tvetydigheter och med lite ansträngning. Gestaltlagar Normans designprinciper Steve Krug, Don t make me think. A common sense approach to web usability. Steve Krug, Don t make me think. A common sense approach to web usability. Grunder i sidlayout Visuell hierarki Det vik4gaste innehållet ska synas/s4cka ut mest, och det minst vik4ga ska synas minst. En bra visuell hierarki visar omedelbart: Hur vik4ga olika element på sidan är Rela4onen mellan dem Grunder i sidlayout Visuell hierarki Det vik4gaste innehållet ska synas/s4cka ut mest, och det minst vik4ga ska synas minst. En bra visuell hierarki visar omedelbart: Hur vik%ga olika element på en sida är Rela4onen mellan dem Jennifer Tidwell (2011). Designing interfaces. Jennifer Tidwell (2011). Designing interfaces. 2

3 Grunder i sidlayout Grunder i sidlayout Visuell hierarki Visuell hierarki En bra visuell hierarki visar omedelbart: Hur vik%ga olika element på en sida är En bra visuell hierarki visar omedelbart: Hur vik4ga olika element på en sida är Rela%onen mellan dem Densitet Mängd element vs bakgrund, fets4l Bakgrundsfärg Kontrast drar 4ll sig uppmärksamhet (svart/vi= är stark) Placering och storlek En större del (text), i mi=en av en sida drar uppmärksamheten 4ll si= innehåll (jämför ar4kel, blogginlägg. En liten remsa text längst ned å andra sidan ber om a= ignoreras jag är bara en sidfot Isolering innebär åtskillnad Jennifer Tidwell (2011). Designing interfaces. Gruppererade element verkar höra ihop. har du några element av samma typ och du vill a= betraktaren ska tycka a= de är lika intressanta, a= de hör ihop, ge dem samma (dis4nkta) grafiska u=ryck. Jennifer Tidwell (2011). Designing interfaces. Psykologi Gestaltlagar Konstruk4vism - vad vi ser är inte nödvändigtvis sanningen! Konstruk4vism Enligt den här skolan är percep4on en ak4v process. Vad vi ser är konstruerat både från informa4on i omgivningen och från erfarenhet (4digare lagrad kunskap) Vad vi ser är inte en kopia av ngt: snarare en modell konstruerad av det visuella systemet genom transforma4on, förstoring, förvrängning och boroall av informa4on. 3

4 Exempel på processen. German ad agency Jung von Ma= created this clever and simple print campaign for LEGO en4tled, Imagine. Taking a minimalist approach, the agency used as few Lego pieces as possible to recreate the famous cartoon characters below. Tapping our strong associa4on with colour and vivid imagina4on, many will be able to complete the image in our minds. It s a beau4ful way of reinforcing the essence of the Lego brand and the power of imagina4on. Tidigare kunskap hjälper oss att förstå ofullständig information/tvetydigheter. Användare klickar oka på knappar och länkar utan a= 4=a så noga på dem. Deras uppfa=ning av en display baseras mer på 4digare erfarenhet än av vad som fak4skt står på skärmen. Vi uppfa=ar saker olika beroende på sammanhang. Om vi letar eker ngt men det är placerat på en annan plats än vad som är brukligt, eller om det ser annorlunda ut än det brukar kan vi missa det. Vi letar eker det förväntade på en förväntas plats. Var konsekvent i din design. Följ konven4oner. Getstaltlagar Gestaltpsykologi: hur vi människor tar 4ll oss och tolkar informa4on, hur vi uppfa=ar strukturer och kategoriserar dessa. Har resulterat i e= antal lagar som är vik4ga vid gränssni=sdesign. Vi uppfa=ar objekt som välorganiserade mönster snarare än separat delar. Vi organiserar våra intryck och upplevelser på e= sä= som är enkelt, regelbundet och symmetriskt. Getstaltlagar Figur och bakgrund Hur objekt avbildas mot en bakgrund Uppfa=as som figurer (objekt I fokus) eller som bakgrund. 4

5 Getstaltlagar Likhetslagen kan enkelt förklaras som a= våra hjärnor automa4skt antar a= liknande symboler hör ihop och därför betraktar dessa som en grupp. Färg, form, storlek, riktning etc. Likhetslagen säger t.ex. a= nedanstående symboler upplevs som lodräta kolumner. Gestaltlagar Getstaltlagar Närhetslagen säger a= symboler som är placerade in4ll varandra upplevs som a= de hör ihop. Enligt närhetslagen bör därför nedanstående symboler upplevs som två grupper med 9 symboler i varje, där varje grupp är indelad i tre undergrupper med tre symboler i varje. Närhetslagen kan alltså uppväga/motverka likhetslagen. Knappar, länkar, rubriker etc bör ha e= konsekvent utseende på hela webbplatsen/i hela systemet för a= den ska ge e= bra intryck och vara lä= a= orientera sig i. Gestaltlagar Interfaces and text presentation Organisatörerna bildar en grupp i övre vänstra hörnet, sponsorerna en annan i nedre högra hörnet. Organisatörernas logos är större vilket visar på a= de är viktgare, även deras placering påverkar intrycket. Det vita emellan förstärker intrycket, även de två trianglarna som finns (och de som inte finns). Find a hotel with a double room for 40 USD. 5

6 Find a hotel with a double room for 27 USD. Närhet ger struktur i e= formulär. Synliga gränser (linjer, ramar etc. kanske inte behövs, bra för a= undvika för mkt element och för a= minska kod). Gestaltagar Slutenhetens lag (konturlagen). Vi letar eker möster vi känner igen, fyller I luckor och skapar former. Texter eller bilder som på något sä= är inslutna tycks höra ihop. De kan vara inslutna av en ram eller en färgad bakgrund. Gestaltagar Gestaltlagar Slutenhetens lag (konturlagen). Vi letar eker möster vi känner igen, fyller I luckor och skapar former. Texter eller bilder som på något sä= är inslutna tycks höra ihop. De kan vara inslutna av en ram eller en färgad bakgrund. Det som sammanförs inom en ram eller en färgad yta uppfa=as som en avgränsad enhet. Använd inneslutningar för a= samla innehåll som hör ihop, är speciellt, t.ex aktuellt just nu. 6

7 Getstaltlagar Den goda kurvans lag. Element som är arrangerade på en linje eller kurva uppfa=as som relaterade (medans de som inte följer kurvan/linjen hamnar utanför). Allt skrivet språk följer lagen. Linjära arrangemang, ver4kalt eller horisontellt kommunicerar en rela4on. Exempel, brödsmulor. Gestaltlagar Symmetri. Lagen om symmetri innebära= objekt som är symmetriska ser människan som en enhet trots a= objekten är åtskilda från varandra. start publika4oner nyhetsbrev resurser kontakt Menyn kan ses som e= enda objekt trots a= den är uppbyggd av flera enskilda objekt. Känslan av symmetri uppstår genom a= tecknet all4d återkommer med en bestämd regelbundenhet, det vill säga före och eker e= svenskt ord, samt genom a= det all4d är samma avstånd mellan tecknet och orden. Gestaltlagar Symmetri ger e= välordnat och stabilt intryck men det kan också bli lite tråkigt och stelt. Assymetri kan ge e= mer spännande och krakfullt intryck, dock med risk för en upplevelse av obalans. Relevans Kan vara 4ll stor hjälp när det gäller a= uoorma e= lä=använt användargränssni=. Hur man grupperar, placerar och uoormar symboler har stor påverkan på hur man tolkar dessa. Gestaltlagarna är därför bra a= känna 4ll för alla som arbetar med gränssni=sdesign. För a= effek4vt kunna kommunicera, måste designers kunna förutse och styra hur användare kommer a= tolka och använda en viss design. Därför är det vik4gt a= designers förstår psykologi och hur det mänskliga sinnet, i allmänhet, tolkar visuell informa4on. Tyngdpunkten i Gestaltpsykologins teori är idén om "gruppering", eller hur vi tenderar a= tolka visuell informa4on på e= visst sä=. De iden4fierade e= antal "lagar som de ansåg vara medfödda. Trots a= lagarna nu är gamla stämmer de anmärkningsvärt väl in på modern gränssni=sdesign, och perceptuell organisa4on med hjälp av gestaltlagar återfinns på varje hemsida (och de flesta trycksaker). Normans principer Synlighet kan jag se det? Återkoppling vad händer nu? Affordans hur kan jag använda det? Mappning var är jag? Vad kan jag göra? Vart kan jag gå Normans principer En bra design: ökar synligheten ger klar affordans stödjer god mappning ger god feedback Donald Norman. (1998). The design of everyday things 7

8 Normans principer Affordans Affordance: It Should Be Obvious How a Control Is Used. The system should provide strong clues to the opera4on of things. A bu=on affords pushing, a lever affords pulling, etc. The user should know how to operate a control just by looking at it. Visibility: It Should Be Obvious What a Control Is Used For. If I press this bu=on, what will happen? If I want to unlock the door, which control should I use? A system with good visibility allows the user to easily translate goals into ac4ons. Feedback: It Should Be Obvious When a Control Has Been Used. Once the user has pressed a bu=on, the system should react in a manner that clearly communicates what has just been accomplished. If nothing has happened, this fact should also be obvious. Gör användningen av någon4ng uppenbart. Begreppet innebär i korthet a= e= redskap genom sin design "erbjuder" oss som användare sin funk4on genom a= visa hur det skall användas, utan a= vi ska behöva göra slutledningar om hur vi ska gå 4ll väga. Uppenbarhet, 4llhandahållande har föreslagits av Computer Sweden. Ska signalera, ge ledtrådar. Mapping. It should be obvious what the rela%on is between controls and their movements to the outcome from such ac%on into the world. The real func4on of natural mappings is to reduce the need for any informa4on from a user s memory to perform a task. By following these principles, we can create systems where the rela4onships between the user s goals, the required ac4ons, and the results are sensible, meaningful and not arbitrary. Norman's huvudexmpel är dörrar. För vissa dörrar är det omöjligt a= se om man ska dra eller trycka för a= komma in/ut, hos andra är det uppenbart. Push or pull? Affordance A ver4cal scrollbar in a graphical user interface affords movement up or down. The affordance is a visual clue that suggests that an ac4on is possible. When the affordance of an object is perceptually obvious, it is easy to know how to interact with it. 3D bu=ons afford clicking Sliders affords sliding Check box affords checking? or is affordance just a conven0on? i.e. something we learn. Determined by culture, ins4nct, mental model, e.g., hyperlinked text on website. Is oken more about conven4ons than about reality (Norman) Affordance to remember The quality of an object allowing an ac4on- rela4onship with an actor. Just by looking at something a user should know how to use it In general: when the apparent affordance of an ar4fact matches its intended use, the ar4fact is easy to operate. when apparent affordances suggest different ac4ons than thoose for which the object is designed, errors are common and signs/ instruc4ons are neccessary. Synlighet Saker och 4ng ska vara synliga i gränsytan, så a= man vet vad man kan göra och hur man uppnår sina mål. Det ska vara uppenbart vad någon4ng är 4ll för, problem uppstår när vi inte kan se det.. "When simple things need labels or instruc%ons, the design is bad. 8

9 Synlighet Synlighet? Automa4ska kranar. Faucets. Vi är inte säkra på hur de ska användas, vi måste gissa oss 4ll var händerna ska placeras. Synliga ra=ar, handtag, knappar etc. har ersa=s av osynliga och tvetydiga ak4va zoner. Synlighet Visuell organisa4on av informa4on är oerhört vik4gt för läsbarhet och förståelse! All4d synlighet? A= dölja vissa funk4oner kan vara fördelak4gt i gränssni=sdesign (för a= undvika problem som har a= göra med densitet, plo=righet etc). Hålls osynligt 4lls det behövs men ingår i en grupp som är tydlig "som en ledtråd". Men överväg syns det inte så finns det inte". Synlighet Återkoppling Skicka 4llbaka informa4on om vad som verkligen hände och vilket resultat blev. Ska vara tydlig, omedelbar och synkroniserad med den handling användaren uoört. 9

10 Återkoppling Återkoppling Dropbox shows a progress bar when users upload files using the Web interface. For events such as these, where wait 4mes vary considerably, a progress bar is essen4al so that users don t have to keep guessing how much longer they will have to wait. Ge återkoppling via status på knappar. En knapp som visar a= den klickats på ger omedelbar återkplling 4ll användaren. Mappning Mappning- rela4on De möjliga rela4oner som finns mellan olika saker, melllan en kontrol och dess effekt.. Naturliga mappningar drar fördel av fysiska analogier och kulturella standarder fysisk: ra= kulturell: röd innebär stopp?, grön innebär gå/ok? Svarar på frågan, var är jag och vart kan jag gå? Mappning- rela4on Mappning De möjliga rela4oner som finns mellan olika saker, melllan en kontrol och dess effekt. Naturliga mappningar drar fördel av fysiska analogier och kulturella standarder fysisk: ra= kulturell: röd innebär stopp?, grön innebär gå/ok? Svarar på frågan, var är jag och vart kan jag gå? 10

11 Mappning- rela4on Så fort man har någon form av objekt som sköter kontrollen av eller inställningarna för något annat objekt i gränsytan så ska det på något sä= vara uppenbart a= det första objektet kontrollerar det andra, dvs det ska finnas en en naturlig mappning mellan kontrollobjektet och det objekt som påverkas. Lika vik4gt är det a= förändringen av kontrollobjektet har en naturlig mappning 4ll hur objektet som påverkas verkligen kommer a= påverkas. Mappning- rela4on Naturliga/tydliga mappningar kopplat med feedback är oerhört vik4gt för a= användaren ska kunna forma en bra mental modell av hur något fungerar. Ta bort dessa två egenskaper och det blir i stort se= omöjligt för användaren a= bilda sig en uppfa=ning om hur dennes ska använda sig av systemet. Tydlig rela4on mellan bilden och vad du kan göra. Kri4sk analysis av e= tekniskt system UppgiKen består av en analys av e= tekniskt system. System AUppgiKen uoörs i form av en rapport som innehåller en beskrivning av systemet, en redogörelse av dess fördelar och nackdelar (analysen) och en slutsats/e= avslutande stycke. Analysen ska göras med hjälp av den terminologi och begrepp som vi har diskuterat så här långt under kursen (se främst föreläsning 3, Camilla). Känn dig fri a= använda allt från föreläsningsbilder men observera a= begreppen affordans, synlighet, mappning och återkoppling måste användas. Vik4gt! Begreppen ska skrivas ut i texten när de används för a= förklara något. Exemplifiera gärna genom a= beskriva olika uppgiker. Rapporten bör vara ord (min/max), 3-5 sidor (min/max) beroende på antal och storlek av illustra4oner). (Textstorlek 11pt). UppgiKen uoörs individuellt. 11

12 Till exempel Välj e= system, exempelvis en varuautomat. Beskriv automaten (om den säljer kaffe, godis, etc.), var den finns placerad, beskriv dess syke, varför den analyseras och hur analysen kommer a= genomföras (Introduk%on). Till exempel Välj e= system, exempelvis en varuautomat. Beskriv automaten (om den säljer kaffe, godis, etc.), var den finns placerad, hur den ser ut, beskriv dess syke, varför den analyseras och hur analysen kommer a= genomföras (Introduk%on). Gå igenom och beskriv (både nega4va och posi4va aspekter) hur användaren intergagerar med automaten (Innehåll). Hur presenterar automaten vad den är 4ll för och hur den bör användas för användaren? Vad kan användaren göra? Hur vet användaren vad denne ska göra först? Är det synligt? Vilka affordanser och mappningar presenterar automaten? Ger automaten återkoppling 4ll användaren om si= 4llstånd och hur fungerar det? Till exempel Välj e= system, exempelvis en varuautomat. Beskriv automaten (om den säljer kaffe, godis, etc), var den finns placerad, hur den ser ut, beskriv dess syke, varför den analyseras och hur analysen kommer a= genomföras (Introduk%on). Gå igenom och beskriv (både nega4va och posi4va aspekter) hur användaren intergagerar med automaten (Innehåll). Hur presenterar automaten vad den är 4ll för och hur den bör användas för användaren? Vad kan användaren göra? Hur vet användaren vad denne ska göra först? Är det synligt? Vilka affordanser och mappningar presenterar automaten? Ger automaten återkoppling 4ll användaren om si= 4llstånd och hur fungerar det? Avsluta med dina övergripande resultat och (Slutsats och diskussion). Inkludera bilder för a= illustrera! A= skriva rapporter Instruk4on för struktur och innehåll. Följ gärna dessa! Finns på kurshemsidan under - Li:eratur. A= skriva rapporter AS skriva rapporter Här följer några allmänna råd inför a= skriva en rapport och 4ps på hur du undviker vanliga misstag. Tänk också på a= du måste följa de särskilda instruk4oner som finns inför uppgiken. Instruk4oner för uppgiken Kri4sk analys gavs på föreläsning 3 (av Camilla), se dessa föreläsningsanteckningar på kurshemsidan. Hur du presenterar e= material bidrar 4ll det intryck det gör på den som läser det; även om själva innehållet är bra så kommer en ostrukturerad eller slarvigt skriven rapport a= ge e= mindre bra intryck. A= skriva rapporter Titel sida. En rapport har en 4telsida (förstasida) med 4tel, kursens namn, namn på förfa=aren 4llsammans med hans/hennes epostaddress. Ingen text ska finnas på baksidan av 4telsidan. Introduk%on. En rapport börjar med en introduk4on; syket är a= ge en bakgrund 4ll varför du skriver rapporten (men skriv inte bara a= det är för a= det är en del av en kurs utan beskriv varför det är intressant/vik4gt). Innehåll. Introduk4onen följs av själva innehållet i dokumentet. Det ska presenteras i en ordning som gör det lä= a= följa beskrivningar och resonemang kring resultat och slutsatser. E= förslag är a= använda numrerade rubriker/underrubriker för a= strukturera dokumentet. Tänk på a= du måste tolka dina resultat för a= göra dem förståeliga för läsaren Till exempel, om du analyserar en hemsida är det inte 4llräckligt a= påstå: Menyn innehåller 43 objekt ". Du måste skriva: " Menyn innehåller 43 objekt, vilket är alldeles för många ekersom antalet gör det svårt för användaren a= hi=a rä= alterna4v vid naviga4on i menyn." 12

13 A= skriva rapporter Slutsats/Diskussion. En skriven rapport innehåller all4d en slutsats och en diskussion, det budskap du vill a= läsaren ska ha få= eker a= ha läst din rapport. Den kan bestå av en summering, slutsatser och en diskussion kring dessa eller några slutliga påpekanden. Illustra%oner/bilder. I alla ovan nämnda delar av rapporten kan du inkludera illustra4oner i form av skärmdumpar, foton etc. för a= exemplifiera beskrivninar och öka förståelsen hos läsaren. Dessa måste all4d vara numrerade och ha en förklarande bildtext. Alla bilder måste också refereras 4ll i löpande text (exempelvis; se Bild 1, eller vilket illustreras i Bild 2). A= skriva rapporter Gör en stavningskontroll. Gör en stavningskontroll (som di= ordbehandlingsprogram erbjuder) men läs också själv igenom din text ordentligt minst en gång. För a= garantera en god läsbarhet bör di= dokument vara skrivet så a= texten inte har mer än ord per rad (jämför med en bok eller det här dokumentet). Storleken på texten bör inte vara för liten, 11 punkter rekommenderas. Dokumentet bör vara lukigt men var inte frikos4g i onödan, (dvs rubriker behöver inte vara jä=estora, stycken kan vara ganska långa utan a= det blir jobbigt a= läsa och infoga inte blanka rader under rubriker och mellan stycken i onödan ). Språk. Skriv fullständiga meningar och undvik (e= för) vardagligt språk och slang. Dessutom, innan du lämnar in di= arbete: Postlåda Lämnas in i Camilla Forsells postlåda, Täppan, plan 5. Utskriven på papper, inte via epost. Inlämning: Senast måndag 21 oktober kl 9:00 (v43). Nästa föreläsning Designworkshop fredag 27/ OBS lokaländring. B42 (ej TP2!). 13

Studentundersökningen. TerminsGder. Idag. Psykologi 15-02- 17. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ5

Studentundersökningen. TerminsGder. Idag. Psykologi 15-02- 17. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ5 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ5 Studentundersökningen För %ärde gången genomför nu LiU och studentkårerna Studentundersökningen (f.d. Nöjd Studen>ndex). Enkäten

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Grundläggande teori för användargränssni3, del 1

Grundläggande teori för användargränssni3, del 1 Grundläggande teori för användargränssni3, del 1 Innehåll Mentala och konceptuella modeller (Kap 2.3) Metaforer (Kap 2.4) Donald Normans designprinciper (Kap 1.6.3) Mentala och konceptuella modeller Mentala

Läs mer

Föreläsning 3 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)sdesign II. Rune Körnefors. Medieteknik. 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.

Föreläsning 3 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)sdesign II. Rune Körnefors. Medieteknik. 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu. Föreläsning 3 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp Gränssni)sdesign II Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Områden Kapitel i boken ÖvningsuppgiC B Affordance Formulärobjekt

Läs mer

Designprinciper + hemuppgift. Normans principer. Läs! Affordans 9/9/16. TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ4

Designprinciper + hemuppgift. Normans principer. Läs! Affordans 9/9/16. TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ4 TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ4 Designprinciper + hemuppgift Normans principer Hur uppfattar vi, ser vi, tolkar vi och känner igen objekt i gränssnittet? Färg Form Storlek Ljusstyrka,

Läs mer

Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar. Kapitel 10 11 i kursboken

Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar. Kapitel 10 11 i kursboken Föreläsning 6 Tillgänglighet, modell för handlande, metaforer och interak9onss9lar Kapitel 10 11 i kursboken För speciella behov Impairment försvagning syn/skelek Disability funk9onsnedsäkning seende/

Läs mer

Användarcentrerad design Interak3on och informa3on

Användarcentrerad design Interak3on och informa3on Föreläsning i webbdesign Användarcentrerad design Interak3on och informa3on Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Structure Plane our concerns shi9 from more abstract issues

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Kognition crash course

Kognition crash course Kognition crash course Termen kognition kommer från det latinska ordet cognitare (att tänka) Kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi syftar till att beskriva och förstå hur tänkande går till. Människans

Läs mer

Föreläsning 5 Konceptuell design och designprinciper

Föreläsning 5 Konceptuell design och designprinciper Föreläsning 5 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8 9 i kursboken 080415 Interak@onsteknik 1 Från krav @ll design hur gör man Work reengineering, dvs. af omstrukturera, konstruera om befintligt

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Vad utmärker ett bra gränssnitt?

Vad utmärker ett bra gränssnitt? Vad utmärker ett bra gränssnitt? Kommunikation med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphical User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt hittar vi på alla sorters skärmar I

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Admin Administra#onen är uppbyggd på ungefär samma sä= som bu#ken. Det är dock både en vänstermeny och en högermeny, en toppsida och e= mi=enfält.

Admin Administra#onen är uppbyggd på ungefär samma sä= som bu#ken. Det är dock både en vänstermeny och en högermeny, en toppsida och e= mi=enfält. Butiken Bu#ken bygger på 4st olika ytor. Toppsidan, vänstersidan, mi=en och varukorgen. Dessa byggs upp av e= ramverk som du kan fly=a runt sidorna i samt justera i storlek. Det är denna sida bu#kens ramverk

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Efterlysning! Kognitiv design 1. Mitt mål för er med idag. Idag. Mål. Vad exakt är problemet?

Efterlysning! Kognitiv design 1. Mitt mål för er med idag. Idag. Mål. Vad exakt är problemet? Efterlysning! Kognitiv design 1 Hur man gör en användare glad Kursrepresentanter? Maila! Webbaserat system för gruppindelning. Idag Inledande exempel Vad är användbarhet? Hur gör användaren? Normans sjustegsmodell

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

IT och funk0onshinder

IT och funk0onshinder IT och funk0onshinder Jan Gulliksen Gulan Professor i Människadatorinterak0on, Uppsala universitet ( dec 2009) KTH (feb 2009 ) 1 MDI i Uppsala studerar datorstöd i arbetslivet Vård- och omsorgarbete Administrativt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

icad - Användarbeskrivning V1.1

icad - Användarbeskrivning V1.1 icad - Användarbeskrivning V1.1 2011-01- 18 Denna manual beskriver funk5onaliteten i icad- gränssni

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Del 2

Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Del 2 Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Del 2 Tre kursblock 1. Design 2. Human-computer interaction 3. Human Factors / Ergonomi Tre kursblock 1. Design Föreläsningar & workshop 2. Human-computer interaction

Läs mer

Innehåll. Styrdon (ej i boken) Fitts lag (sidan ) Natural user interfaces. Kap 6.2.9, , Kap

Innehåll. Styrdon (ej i boken) Fitts lag (sidan ) Natural user interfaces. Kap 6.2.9, , Kap Interaktion 2 Innehåll Styrdon (ej i boken) Fitts lag (sidan 527-528) Natural user interfaces Kap 6.2.9, 6.2.11, 6.2.12 Kap 6.3-6.4 Styrdon Styrdon Tangentbord Pekdon Tangentbord QWERTY-layout QWERTY-layout

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kognition & Konceptuell design

Kognition & Konceptuell design Kognition & Konceptuell design Kognition Kognition Ni kommer läsa en hel kurs om kognition i tvåan Därför kommer vi bara skrapa lite på ytan i denna föreläsning Kapitel 3 har en mindre viktig roll i kursboken

Läs mer

Interak(on 3. - Fi/s lag, interak(onsanalys och nya typer av interak(on

Interak(on 3. - Fi/s lag, interak(onsanalys och nya typer av interak(on Interak(on 3 - Fi/s lag, interak(onsanalys och nya typer av interak(on Fi/s lag En matema(sk modell av finmotorisk kontroll Fi/s lag OK Fi/s lag Distance (D) OK Width (W) Fi/s lag Distance (D) OK T = tid

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunika4on- förutsä9ningar för goda rela4oner på jobbet Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Denna föreläsning Hälsopromo4on Goda rela4oner Individen Organisa4onen Hur

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Välkommen *ll våra fem rum Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Våra fem rum Varje dag har vi möjlighet a? öppna nya dörrar, både i det privata och

Läs mer

2015-11- 25. Leva hela livet. Cecilia.akesdo2er@gih.se. Hur långt är hela livet?

2015-11- 25. Leva hela livet. Cecilia.akesdo2er@gih.se. Hur långt är hela livet? 2015-11- 25 Leva hela livet Cecilia.akesdo2er@gih.se Hur långt är hela livet? 1 Att åldras och leva livet Undvika sjukdom Vara engagerad i livet Kogni@v och fysisk funk@on Rowe & Kahn Hållpunkter Vad är

Läs mer

Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP)

Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Vem är jag? Mattias Wallergård Elektroteknik, PhD (LTH) Forskar och undervisar inom interaktionsdesign, Virtual Reality & Augmented Reality Det började med att farmor

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Föräldrars /lltro /ll sin förmåga a7 påverka sina ungdomar (self- efficacy): Koppling /ll föräldrabeteenden och föräldra- barnrela/onen.

Föräldrars /lltro /ll sin förmåga a7 påverka sina ungdomar (self- efficacy): Koppling /ll föräldrabeteenden och föräldra- barnrela/onen. Föräldrars /lltro /ll sin förmåga a7 påverka sina ungdomar (self- efficacy): Koppling /ll föräldrabeteenden och föräldra- barnrela/onen Terese Glatz Presentation Vad är self- efficacy? - Teore/sk bakgrund

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design Boken Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design är helt grundläggande inom interaktionsdesign kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå förstås bäst genom att man utforskar och upplever

Läs mer

Användarcentrerad design Structure plane (tredje nivån)

Användarcentrerad design Structure plane (tredje nivån) Webbteknik Användarcentrerad design Structure plane (tredje nivån) Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se " our concerns shi? from more abstract issues of strategy and scope

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

JAG AR INTE GALEN PDF

JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF ==> Download: JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF - Are you searching for Jag Ar Inte Galen Books? Now, you will be happy that at this time Jag Ar Inte Galen PDF is available

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Idag. Språk. Metaforer. Metaforer 10/3/16. TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ7. Deadline projektgrupper idag

Idag. Språk. Metaforer. Metaforer 10/3/16. TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ7. Deadline projektgrupper idag TNM040 Kommunikation och användargränssnitt HT2016, FÖ7 Deadline projektgrupper idag Mailar kontaktansvarig om tid för avstämning (tider v40) Deadline individuell uppgift kritisk granskning nu på onsdag

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Muddycards ERD MySQL Säkerhet. Förra gången Idag Muddy cards resultat MySQL-kopplingar mellan tabeller Usability - användbarhet Interaktionsdesign Projektuppgift. Muddy Cards

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Teori / praktik GDI åk 2, HT Föremål. för form

Teori / praktik GDI åk 2, HT Föremål. för form Teori / praktik GDI åk 2, HT 2013 Föremål för form Work the metaphor. Every object has the capacity to stand for something other than what is apparent. Work on what it stands for. Bruce Mau Design, An

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet Klicka här för att ändra format Designexempel, hur tänkte man vid designen? Bengt Göransson Klicka här :: för Användbarhetsdesigner att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion

Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hci/ht10 Arbetsuppgiften till idag: Identifiera ett tydligt exempel på dålig användbarhet

Läs mer

Kognition. Kognition, interaktion och användare. Överblick - kognition. Data-information-kunskap. Nivåer av kognition. Dä ä bar å åk.

Kognition. Kognition, interaktion och användare. Överblick - kognition. Data-information-kunskap. Nivåer av kognition. Dä ä bar å åk. Kognition Kognition, interaktion och användare Henrik Artman Tänkande Mentala funktioner för att tolka information genom sinnena Kognitiva funktioner Perception Minne och uppmärksamhet Problemlösning och

Läs mer

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Hur används webben? Webbsidor läses inte, de skummas! Således, designa för att de ska skommas scanability Vi gör inga optimala val, vi söker något

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov Webbtillgänglighet Tillgänglighet på webben Att göra webbsidor så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra sidor tillgängliga oavsett vilken inoch utmatningsutrustning

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer