VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17"

Transkript

1 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arb. nr Snällsböke NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke STRÖMSNÄSBRUK Tel: , Fax: Mobil: E-post: Handläggare: Tommy Karlsson

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AMA Text Sid Innehållsförteckning 1 Ritningsbeteckningar 2 5 VVS- och Kylsystem 5:1 5:5 52 Försörjningssystem för flytande eller 52/53:1 52/53:12 gasformigt medium 53 Avloppsvattensystem och pneumatiska avfalls- Se kap. 52/53 transportsystem ed 55 Kylsystem 55:1 55:8 56 Värmesystem 56:1 56:14 Y Märkning, provning, dokumentation mm Y:1 Y:6 BILAGA 1 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, VALLBERGA 9:17 BILAGA 2 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, YSBY 10:1 BILAGA 3 VÄRMEPUMPAR-VRY, MARKHANDLING

3 2 Ritningsbeteckningar: XXXX-XX-XX Rörsystem/media Rörmaterial, isolerings- och ytbeklädnadstyp Dimension Rörsystem/media KV01 Kallvatten VV01 Varmvatten VVC01 Varmvattencirkulation KB01 Köldbärarsystem VP01 Värme primär, systemtemp C RA01 Radiatorsystem, systemtemp C TR01 Tomrör för framtida el-/solvärmeinstallation Rörmaterial/Isolering 1 Kopparrör, hårda SS-EN Kopparrör, halvhårda förkromade 11 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr 12 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr + plastplåt 18 Kopparrör, hårda SS-EN AF armaflex 19 mm 2 PP-rör 22 PP-rör, markavloppsrör 4 PE-rör 41 PEM-rör, PN PEM-rör, PN8 + AF armaflex 19 mm 42 PEM-rör, PN PEH-rör, Kabelskyddsrör 6 PEX-rör 7 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press 71 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull 72 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + plastplåt 73 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + al-plåt VV + VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC).

4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:1 5 VVS- OCH KYLSYSTEM Detta kapitel 5 inkl. B Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten flyttning, demontering, rivning, röjning mm Y-YXP Märkning, provning, teknisk dokumentation mm är gemensamt för kap. 52/53, 55 och 56. TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 12 och är upprättad utan mängduppgifter för rörledningar, isolering etc. Mängder för rörledningar, isolering etc. skall tas från ritningar. I beskrivningen angivna inre tryck i system, t ex drifttryck, provtryck o dyl. avser alltid övertryck även om detta inte särskilt anges i samband med tryckenheten. Allmänt Måttagning för rörtillverkning mm skall ske på platsen, och ej via ritningar. Förkortningar B = Beställare RE = Rörentreprenad EE = Elentreprenad BE = Byggentreprenad (Målning) SÖE = Styr- och övervakningsentreprenad Samordning av installationer Kontroll och samordning av rörinstallationer skall utföras gentemot befintliga installationer samt övriga installationsfack före montage. Transportöppningar Materialtransport skall utföras genom bef. öppningar i hus, där annat ej anges på ritningar. Erforderlig skyddstäckning av transportvägar skall ingå i entreprenaden. Personals kvalifikationer Installationsarbete för rörsystem skall utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation. Rörmontör skall ha branchlegitimation för Säker Vatteninstallation. Brandkrav Brandcellsindelning enl. markeringar på ritningar.

5 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:2 Elektrisk utrustning Samtlig elektrisk utrustning samt tryckbärande anordningar etc. som levereras skall vara CE-märkt och åtföljas av CE-dokument. Montering Erforderlig utrustning såsom uppläggningsanordningar, upphängningsanordningar, stativ, passbitar, skyddsgaller, ramar, flänsar och dyl. för montage av komplett anläggning skall ingå i anbudet. Rörändar och detaljer skall täckas med skyddslock under byggtiden. B BC BCV BCV.5 FÖRARBETEN, HÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Entreprenören förutsätts i egenskap av anbudslämnare ha besökt platsen och därvid gjort sig underrättad om förutsättningar för genomdrivandet av entreprenaden och kostnader härför. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl och processmedieinstallationer Byggnadernas värmesystem förutsätts ej behöva vara i drift under entreprenadtiden. RE skall svara för samtliga erforderliga tillfälliga installationer avseende försörjningssystem för tappvatteninstallationer under entreprenadtiden, inkl. erforderligt omkopplingsarbete och provisoriska ledningar mm. Maximala tiden för avbrott på tappvatten enligt AF-del, AFC.133. Provisorisk tappvarmvattenförsörjning skall anordnas enligt följande i samtliga fastigheter: - B tillhandahåller och transporterar till byggplatsen provisorisk VVB (V=200 l) inkl. blandningsventil och ventilrör med säkerhetsventil. - RE skall svara för in och uttransport av VVB. Uppställning skall ske i till bef. pannrum angränsande rum - RE kopplar provisorisk VVB på bef. KV+VV-ledning. Erf. arbetsventiler (AV) härför ing. i RE - Elektrisk inkoppling av provisorisk VVB ing. i EE.

6 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:3 BD BDV BDV.5 SANERINGSARBETEN SANERING AV INSTALLATIONER Sanering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 1 Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1 Asbests förekommer i rörböjar, T-rör etc. i källarlokalerna. Rivning och sanering av samtliga rörisoleringar och ytskikt enligt AFS 2006:1 skall ingå i RE. BE BEC BEC.511 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer för uppläggning i upplag Preliminär omfattning på demontering som utförs av RE och överlämnas till B på anvisad plats, enligt följande: 2 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump, UP st Shuntautomatik TA2300 etc. - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 3 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 4 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump UPS st Cirkulationspump UPS F st Reglercentral Siemens RVS Diverse ventiler enligt anvisning på plats. Exakt omfattning av demonteringsarbete fastställs efter uppmärkning av B:s representant på plats.

7 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:4 BED BED.5 RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer Generellt gäller att befintliga rörinstallationer inom bef. pannrum/apparatrum skall rivas av RE. Vissa rivningsarbeten har dessutom i upplysningssyfte markerats på ritning (kryssmarkering). Dessa markeringar är ej kompletta utan har redovisats som förtydligande i speciella fall för erforderlig systemöversikt. Översiktlig omfattning på rivning apparatrum/pannrum enligt följande: 5 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Oljepanna Norrhammar NC2, 50 kcal/h - Oljetank, V=3000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Liggande VVB, V=350 l - Kallvattenmätare samt ledning på golv framför oljetank. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 6 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Oljepanna CTC 171, 29 kw - Oljetank, V=4600 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 7 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - Oljepanna - Oljetank, V=6000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - VVB, V=XXX l - Kallvattenmätare placerad i torkrum. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. Detaljerad omfattning av rivningsarbetena skall med utgångspunkt från sammanställning enligt ovan samt diverse anvisningar på installationsritningar kontrolleras av RE via besök på platsen.

8 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:5 Efter avslutat rivningsarbete i pannrum/apparatrum skall BE beredas fri tillgång till rummet i 3 arbetsdagar, för ommålning av golv, väggar och tak innan installation av ny utrustning påbörjas. Vid rivning av rör, apparater etc. som genombryter bef. byggnadsdel (golv, väggar och tak) gäller följande: - Rivning skall avslutas min. 50 mm in i byggnadsdel för att möjliggöra igensättning och efterlagning samt brand/ljudtättning. Vid genombrott av klimatskärm skall rivning ske så att montage av ny byggnadsisolering medges. Vid rivning av bef. träd skall även stubbar och rotsystem rivas och bortforslas. BEH BEH.5 SLOPANDE Slopande i vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Avser installationer enl. undantagsregel för Rivning enligt BED.5

9 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:1 Kap. 52 och 53 är redovisade under gemensam kodning 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B TAPPVATTENSYSTEM 52.BB Kallvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Befintlig kallvattenmätare etc. skall bytas ut. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. kallvattenmätare etc. placerad i förråd i källare. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Ny kallvattenservis skall installeras via ny markförlagd servisledning (ny sträckning). Ny kallvattenmätare etc. skall placeras i förråd/apparatrum. 52.BC Varmvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum.

10 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: Varmvatten temp. +60 C VVC-temp. +55 C L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt. Korrosivitetsklass Lägst C3 Utomhus. P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PJ PJE VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Vattenvärmare av förrådstyp. 8 VV01-VVB1 3 st Fabrikat: NIBE Typ: VPB 500 Volym: 500 l Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag. Övrigt: Tillbehör för styrning via värmepump Se VP01-VP1 (kap 56) 9 VV01-VVB2 3 st Fabrikat: NIBE Typ: ES 210 Volym: 200 l Effekt: 3 kw Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag.

11 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:3 PKB PKB.1 PUMPAR Centrifugalpumpar 10 VV01-CP01 2 st VVC-pump. Fabrikat: Grundfos Typ: ALPHA2 L N 150 Art. Nr Tillbehör: Unionskopplingar (avzinkningshärdiga) Isolerkåpa Eldata: 1x230V, 0,05-0,19 A, 5-22 W, 50 Hz PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling PBB.5 PBB.512 Ledningar av plaströr Ledningar av PE-rör, tryckrör Rör av PEM-slang, PN10 Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PD PDY BRUNNAR I MARK DIVERSE BRUNNAR I MARK 12 SP st Spolbrunnar för befintliga dräneringsledningar av 3-tums tegelrör uppbyggda enligt följande: - Bottendel av PE-rör, symmetrisk för 2-vägs spolning och filmning. - Övergångskopplingar till bef. tegelrör typ FRENCO-rörkoppling. - Stigarrör av 110 PP-Markavloppsrör. - Körbar gjutjärnsbetäckning.

12 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:4 PNU PNU.1 PNU.1121 RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER Ledningar av gjutjärnsrör Ledningar av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör Gustavsberg typ MA-system. PNU.3 PNU.311 Ledningar av kopparrör Ledning av icke ytbehandlade, raka kopparrör 14-1-, -11-, -12- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar. PNU Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavlopp -24- Vita rör för synligt montage typ Pipelife SlimLine, med vit klammer. PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING PPC PPC.1 PPC.11 PPC.2 PPC.212 RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) konstruktion (lätta stålbalkar, korrugerat plåttak e. dyl.) skall erfoderlig förstärkning av byggdel monteras. Expansionselement Expansionsböjar till rörledningar Expansionsböjar på rörstråk är markerade/angivna på ritningar. Se även kap PN.

13 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:5 PPC.3 PPC.6 PPC.61 Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter, AFJ.3 Rörgenomföringar genom vägg och bjälklag skall med undantag för avloppsledningar etc. utföras med rörhylsa så att stum kontakt ej uppstår. Rörhylsor skall vara utförda av samma material som rörledning och vara närmast större möjliga dimension än mediaröret. Vid genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel anpassas längd på hylsa samt ev. föreskriven s.k. brandmanchett så att föreskrivet brandmotstånd uppnås Mediarör skall monteras centriskt genom rörhylsa så att korrekt fogning möjliggörs. Anslutningar, rensanordningar, proppningar mm av rörledning Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Längd och dim. på anslutningsslangar anpassas i förekommande fall till ansluten vara/röravsättning. Samtlig föreskriven ventilutrustning skall vara förkromad. 16 ANSL. Anslutning till rörledning/röravsättning utförd av annan entreprenör eller bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 17 INK Inkoppling till bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 18 ANSL. VV01-GT01 3 st Montage av rörmonterad dykgivare. Dykgivare tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. 19 ANSL. VV01-GT0X 11 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE.

14 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:6 PPD PPD.2 PPD.211 PR PRB PRB.1 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av rörledningar Rengöring av tappvattenledningar Avser samtliga tappvattenledningar inom arbetsområdet. BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM BRUNNAR Golvbrunnar 20 Bef. GB Befintlig golvbrunn i pannrum skall förses med ny sil, storlek skall kontrolleras på plats. Preliminär storlek: Ø150 rostfri utan urtag Ø250 emaljerat gjutjärn utan urtag. Ø250 emaljerat gjutjärn med urtag. 1 st 1 st 1 st PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventil med avstängnings- och mätningsfunktion 21 RV20 Inregleringsventil med invändig gänganslutning Fabrikat: MMA Typ: STV Dim: DN10 1 st DN15 4 st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler 22 AV20 Avstängningsventil med löd- eller presskoppling alt. gängad anslutning och hög spindelhals. Fabrikat: Beulco Typ: BA3400S, BA3410S eller BA3420S Dim: 15/15 2 st 25/28 12 st

15 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:7 PSD PSD.3 STYRVENTILER Styrventiler för platsmonterat ställdon Styrventil utan ställdon för värmebatteristyrning. Fabrikat: Siemens Typ: VXG41 med nippel för gänganslutning Övrigt: Ställdon ing. i SÖE 23 VV01-ST06 3 st Blandningsventil (trevägs) för tappvarmvatten Typ: VXG 41.15, kvs=4,0 Data: Qs=0,60 l/s / 28 kpa PSE PSE.31 SJÄLVVERKANDE VENTILER Backventiler i vätskesystem 24 BV20 Backventil med gängad anslutning. Fabrikat: Armatec Typ: AT1159 Dim: 15/15 4 st 25/28 6 st Tillbehör: Delbar koppling (1 st) typ klämrings- eller unionskoppling. PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 25 SÄK20 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 2115,(öppningstryck 9,0 bar) Dim: 15 3 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Inloppsledning VV Utloppsledning VV till golvbrunn PSG.25 Vakuumventiler 26 VAC20 Fabrikat: ESBE Typ: 441 Dim: 15 3 st

16 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:8 PU PUC PUC.1 SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. TVÄTTSTÄLL, TVÄTTRÄNNOR OCH BIDÉER Tvättställ Tvättställ skall monteras dikt mot väggbeklädnad. Fogning mellan tvättställ och vägg. Tvättställ av porslin 27 TS2:1 4 st Fabrikat: IDO Typ: Trevi ( ) RSK Tillbehör: Vattenlås (vit) med utloppsrör till vägg/golv. Ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic med silpluggbottenventil RSK Föravstängningsventiler. Konsoler. Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV PUE PUE.1 PUE.111 KLOSETTER, URINALER MM Klosetter Samtliga WC-stolar skall där annat ej angives på ritning förses med kopplingsledningar enligt följande: Kallvatten KV Golvmonterade klosetter av porslin 28 VK1:1 1 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6860, RSK Vulsthöjd: 420 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad) 29 VK1:2 3 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6861, RSK Vulsthöjd: 460 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad)

17 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:9 PUF.411 Utslagsbackar i rostfritt stål 30 UB1:1 Fabrikat: Typ: Tillbehör: IFÖ CU44 Fällbart galler. Rostfri stänkplåt. Utloppsrör till golvbrunn klamrat i vägg. 1 st PV PVB.2 PVB.21 PVB.24 PVB.25 UTTAGSPOSTER, ARMATURER MM I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. Blandare Duschblandare och duschanordningar Termostatduschblandare c/c 160, för synlig rördragning komplett med duschanordning. 31 BL1:1 2 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: Mora MMIX T5 termostatblandare, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Duschstång ARROW, RSK Disklådsblandare Ettgreppsblandare för bänkmontage med diskmaskinsavstängning. 32 BL4:1 5 st Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic, RSK Tillbehör: 2 st Föravstängningsventiler. Vattenlås Faluplast 3FLEX RSK med erf. anslutningsdetaljer. Tvättstugeblandare Ettgreppsblandare för väggmontage utan tvättmaskinsavstängning. 33 BL5:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: MMIX W5, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

18 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:10 PVB.27 Spolblandare Tvågrepps spolblandare c/c 160 mm med synlig rördragning. 34 BL7:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

19 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering av fog får inte göras förrän tryck- och täthetsprovning eller radiografering utförts. RB RBB.21 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Endast mindre kopplingsledningar etc. med s.k. synlig förläggning på väggar skall utföras oisolerade. Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning 35 KV01-11-, KV Isolertjocklek: rördim. <50 mm=20 mm, rördim. >50 mm=40 mm Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T 36 VV01-11-, VV01-12-, VVC01-11-, VVC Isolertjocklek: Serie 1A Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T Övrigt: VV och VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC01-XX-XX/XX). RBC.1 Termisk isolering med fast isolering på fläns, koppling eller ventil Samtliga ventiler med bet. AV20 skall överisoleras. Strypventiler med bet. RV20 överisoleras ej. RC RCB.41 YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Ytbeklädnader av plastplåt på isolerad rörledning 37 KV01-12-, VV01-12-, VVC Ytbeklädnadsvara: Paroc 8205 (vit) Montering: Häftning alt. stiftning enl. tillverkarens anvisningar.

20 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:12 UG UGB.3 MÄTARE Mätare för temperatur, rörmonterade 38 TM20 8 st Termometer avzinkninghärdig, graderad C, fabrikat Qvintus. UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 39 KV01-VVM1 2 st Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd för 1 st kallvattenmätare komplett med avstängnings- och backventiler. Fabrikat: Armatec Typ: Tillbehör: 7358A-220BV 1 st mätare qn=2,5 med M-Bus utgång levereras och monteras av VA-leverantör (LBVA). 40 VV01-VVM1 3 st Kallvattenmätare för mätning av varmvattenförbrukning. Fabrikat: Kamstrup Typ: Multical 62 Flöde: Qn=2,5 m³/h Tillbehör Nätdrift 24VAC M-Bus kort

21 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:1 55 KYLSYSTEM FUNKTIONSÖVERSIKT: Installation av ny köldbärarinstallation med s.k. bergborror för försörjning till ny värmepumpsinstallation enligt kap 56. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: System KB1: Medie 29 % Etylalkohol Temp. (DUT-sommar) C Temp. (DUT-vinter) ca ±0 C C CBD CBD.4 TERASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM. BERGBORRNING Långhålsborrning 41 EB X Komplett energibrunnsinstallation inklusive schakt och återfyllnad utförd enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Energibrunn skall förses med kollektorer och rörledningar i mark (KB ). Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) 42 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 30m. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 43 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 35m.

22 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:2 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) 44 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 300m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 45m. * Beräkningsprincip enligt följande skall tillämpas: Max 50 % av vattenfylld del med foderrör får tillgodoräknas som effektivt borrdjup. Övrigt: I anbudet skall anges á-priser för tillkommande eller avgående borrning/foderrör i mark inkl. kollektorslangar, vid avvikelser från bedömningar ovan. Avvikelser enligt ovan skall i samband med borrningsarbeten anmälas till B. Observera att även erforderligt foderrör i berg (min 2,0 m enligt Normbrunn 07) ingår i entreprenaden. L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt Korrosivitetsklass Lägst C4 Utomhus

23 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:3 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT. Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PBB PB-.5 PB-.512 RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling Ledning av plaströr Ledning av PE-rör, tryckrör , Rör av PEM-slang PN 8 Oisolerade ledningar i mark skall åtskiljas minst 300mm mellan tillopp och retur Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PLB PLB.1 ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Öppna cisterner för lagring av fast medium 46 KB01-UK1 3 st Uppsamlingskärl för etylalkohol (29 %) Genomsiktlig plastdunk (V= 25 l) med tätt inlopp samt separat skruvlock för luftning. Märkning skall ange i klartext för kärlets funktion och media. ex. PÅFYLLNING KÖLDBÄRARSYSTEM KB01 MEDIA: 29% ETYLALKOHOL

24 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:4 PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL O.D Slutna expansionskärl med enskilda rum för vätska och gas Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 47 KB01-EXP1 2 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-80 Volym: 80 l Förtryck: Tillbehör: 0,5 bar AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) 48 KB01-EXP1 1 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-50 Volym: 50 l Förtryck: 0,5 bar Tillbehör: AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) PN PNU.3 PNU.31 RÖRLEDNINGAR MM Ledningar av kopparrör Ledningar av raka kopparrör Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar , -18- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar.

25 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:5 PP PPC PPC.1 PPC.11 PPC.3 PPC.61 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) Samtliga köldbärarledningar skall förses med klammer/distansskål typ Jirva ISO-klamma Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter AFJ.3 Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Röranslutning av aggregat och värmepumpar etc. skall ske med lätt delbar koppling/fläns så att framtida service/byte etc. underlättas. 50 ANSL. KB01-GT0X 6 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. PPC.65 PPC.651 PPC.652 Avtappningsanordningar och luftningsanordningar på rörledning Avtappningsanordningar är ej redovisade på ritningar. Luftningsanordningar är redovisade översiktligt på ritningar. RE ansvarar för slutlig placering/omfattning enligt krav nedan. Placering skall företrädesvis förläggas till rum med uppsamlingsskärl och ske i samråd med kontrollant. Avtappningsanordning på rörledningar 51 Samtliga lågpunkter för KB-system skall förses med 6 st avtappningsventiler typ kikbox med lock. Luftningsanordningar på rörledning Samtliga höjdpunkter i rörsystem för KB-system skall förses med luftningsanordningar.

26 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:6 52 LK50 6 st Luftklocka av kopparrör Ø35, med lödda gavlar samt utloppsledning Ø12. Avstängningsventil Beulco BA107-DN10+ Vinkel DN10. Utloppsledning avslutas i uppsamlingskärl KB01-UK1. PPD PPD.25 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar Avser samtliga nya ledningar för KB. PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventiler med avstängnings- och mätningsfunktion 53 RV50 Inregleringsventil med invändig gänganslutning. Fabrikat: MMA Typ: STV Tillbehör: Isolerkåpa Dim: st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler Avstängningsventil med löd eller presskoppling alt gängansl. och hög spindelhals. 54 AV50 Fabrikat: Armatec Typ: AT 3611/AT3616 alt. AT3601 Dim: 15/15 3 st 20/22 6 st 32/35 13 st

27 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:7 PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 55 SÄK50 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 1915 (öppningstryck 2,5 bar) Storlek: DN15 5 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Utloppsledning DL till blandningskärl PX PXB.3 PXB.313 MEDIER I VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIASYSTEM Påfyllning av färdigblandad etanol (29% etanol / 71% vatten) i köldbärarsystemet. Koncentrerad etanol ej får hanteras inom arbetsområdet. Hantering av etanol i övrigt enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Köldbärare och kylmedel Köldbärare, alkohol-vattenblandning 56 Köldbärare för uppfyllnad av nya installationer med färdigblandad produkt ingår i RE. Preliminära beräknade mängder enligt följande: Bredgatan 16, Vallberga 9: l Byvägen 44, Ränneslöv 23: l Perstorpsvägen 1, Ysby10:1 900 l R RB RBB.111 ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning 57 KB01-18-, KB Isolervara: AF Armaflex Isoleringstjocklek: 19 mm Montering: Limning

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp 0110 MA-avloppsrör 2404068 2427448 0 1618624 1679598 3 1703915 1719433 0 1960104 1960104 0111 MA-rördelar 2262496 2284929 0 1415837 1527857 7 1516112 1546412 1 1491234 1491234 0112 MA-rörstillbehör 1639228

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Drift och underhållsinstruktion

Drift och underhållsinstruktion Omfattning: Drift och underhållsinstruktion för värme-, vatten- och sanitetsinstallationer oktober 2006 1 Adress- och telefonförteckningar 2 Ventil- och rumsförteckningar 3 Injusteringsprotokoll 4 Komponentförteckningar

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Art 402013 ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump Tex. Panasonic Luft/Vatten Art 402014 ASB-tank med värmekretspump Tex. Stiebel

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Sidantal 22 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL Upprättad av NP Unr Telefon 0920-22 90 05 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 Allmän orientering

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM...

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

I den tredje modulen (dag 3) ska den tävlande göra en entreprenadprissättning och en elmontör utför arbetet med kopplingarna.

I den tredje modulen (dag 3) ska den tävlande göra en entreprenadprissättning och en elmontör utför arbetet med kopplingarna. 405 RÖRLÄGGNING Finalens tävlingsuppgifter och tävlingsplats Tävlingsuppgifter I finaluppgiften i Mästare2014 ska de tävlande installera värmeledningar, vattenledningar, avlopp och möblemang. Materialet

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 INGET ÄR SÅ BRA ATT DET INTE GÅR ATT GÖRA BÄTTRE Bergvärme förr och nu Marknaden för bergvärme har förändrats genom

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

i Uppsala AB Alternativ 1

i Uppsala AB Alternativ 1 i Uppsala AB Projekt: 42 41 003 Motionsanläggning i kv Blåsenhus VVS, Datum: 2008-04-18 Upprättad av: Yngve Jansson / Per Nordlund Systemvalsutredning: Värme ur avloppsvatten Reviderad: Alternativ 1 REKOMMENDATION

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

På denna sida återfinns begagnat renoverat material samt övriga enstaka och tillfälliga erbjudanden.

På denna sida återfinns begagnat renoverat material samt övriga enstaka och tillfälliga erbjudanden. På denna sida återfinns begagnat renoverat material samt övriga enstaka och tillfälliga erbjudanden. Utbudet varierar över tiden beroende tillgången av renoveringsobjekt. Allt material är i mycket bra

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer