VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17"

Transkript

1 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arb. nr Snällsböke NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke STRÖMSNÄSBRUK Tel: , Fax: Mobil: E-post: Handläggare: Tommy Karlsson

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AMA Text Sid Innehållsförteckning 1 Ritningsbeteckningar 2 5 VVS- och Kylsystem 5:1 5:5 52 Försörjningssystem för flytande eller 52/53:1 52/53:12 gasformigt medium 53 Avloppsvattensystem och pneumatiska avfalls- Se kap. 52/53 transportsystem ed 55 Kylsystem 55:1 55:8 56 Värmesystem 56:1 56:14 Y Märkning, provning, dokumentation mm Y:1 Y:6 BILAGA 1 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, VALLBERGA 9:17 BILAGA 2 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, YSBY 10:1 BILAGA 3 VÄRMEPUMPAR-VRY, MARKHANDLING

3 2 Ritningsbeteckningar: XXXX-XX-XX Rörsystem/media Rörmaterial, isolerings- och ytbeklädnadstyp Dimension Rörsystem/media KV01 Kallvatten VV01 Varmvatten VVC01 Varmvattencirkulation KB01 Köldbärarsystem VP01 Värme primär, systemtemp C RA01 Radiatorsystem, systemtemp C TR01 Tomrör för framtida el-/solvärmeinstallation Rörmaterial/Isolering 1 Kopparrör, hårda SS-EN Kopparrör, halvhårda förkromade 11 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr 12 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr + plastplåt 18 Kopparrör, hårda SS-EN AF armaflex 19 mm 2 PP-rör 22 PP-rör, markavloppsrör 4 PE-rör 41 PEM-rör, PN PEM-rör, PN8 + AF armaflex 19 mm 42 PEM-rör, PN PEH-rör, Kabelskyddsrör 6 PEX-rör 7 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press 71 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull 72 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + plastplåt 73 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + al-plåt VV + VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC).

4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:1 5 VVS- OCH KYLSYSTEM Detta kapitel 5 inkl. B Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten flyttning, demontering, rivning, röjning mm Y-YXP Märkning, provning, teknisk dokumentation mm är gemensamt för kap. 52/53, 55 och 56. TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 12 och är upprättad utan mängduppgifter för rörledningar, isolering etc. Mängder för rörledningar, isolering etc. skall tas från ritningar. I beskrivningen angivna inre tryck i system, t ex drifttryck, provtryck o dyl. avser alltid övertryck även om detta inte särskilt anges i samband med tryckenheten. Allmänt Måttagning för rörtillverkning mm skall ske på platsen, och ej via ritningar. Förkortningar B = Beställare RE = Rörentreprenad EE = Elentreprenad BE = Byggentreprenad (Målning) SÖE = Styr- och övervakningsentreprenad Samordning av installationer Kontroll och samordning av rörinstallationer skall utföras gentemot befintliga installationer samt övriga installationsfack före montage. Transportöppningar Materialtransport skall utföras genom bef. öppningar i hus, där annat ej anges på ritningar. Erforderlig skyddstäckning av transportvägar skall ingå i entreprenaden. Personals kvalifikationer Installationsarbete för rörsystem skall utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation. Rörmontör skall ha branchlegitimation för Säker Vatteninstallation. Brandkrav Brandcellsindelning enl. markeringar på ritningar.

5 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:2 Elektrisk utrustning Samtlig elektrisk utrustning samt tryckbärande anordningar etc. som levereras skall vara CE-märkt och åtföljas av CE-dokument. Montering Erforderlig utrustning såsom uppläggningsanordningar, upphängningsanordningar, stativ, passbitar, skyddsgaller, ramar, flänsar och dyl. för montage av komplett anläggning skall ingå i anbudet. Rörändar och detaljer skall täckas med skyddslock under byggtiden. B BC BCV BCV.5 FÖRARBETEN, HÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Entreprenören förutsätts i egenskap av anbudslämnare ha besökt platsen och därvid gjort sig underrättad om förutsättningar för genomdrivandet av entreprenaden och kostnader härför. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl och processmedieinstallationer Byggnadernas värmesystem förutsätts ej behöva vara i drift under entreprenadtiden. RE skall svara för samtliga erforderliga tillfälliga installationer avseende försörjningssystem för tappvatteninstallationer under entreprenadtiden, inkl. erforderligt omkopplingsarbete och provisoriska ledningar mm. Maximala tiden för avbrott på tappvatten enligt AF-del, AFC.133. Provisorisk tappvarmvattenförsörjning skall anordnas enligt följande i samtliga fastigheter: - B tillhandahåller och transporterar till byggplatsen provisorisk VVB (V=200 l) inkl. blandningsventil och ventilrör med säkerhetsventil. - RE skall svara för in och uttransport av VVB. Uppställning skall ske i till bef. pannrum angränsande rum - RE kopplar provisorisk VVB på bef. KV+VV-ledning. Erf. arbetsventiler (AV) härför ing. i RE - Elektrisk inkoppling av provisorisk VVB ing. i EE.

6 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:3 BD BDV BDV.5 SANERINGSARBETEN SANERING AV INSTALLATIONER Sanering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 1 Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1 Asbests förekommer i rörböjar, T-rör etc. i källarlokalerna. Rivning och sanering av samtliga rörisoleringar och ytskikt enligt AFS 2006:1 skall ingå i RE. BE BEC BEC.511 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer för uppläggning i upplag Preliminär omfattning på demontering som utförs av RE och överlämnas till B på anvisad plats, enligt följande: 2 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump, UP st Shuntautomatik TA2300 etc. - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 3 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 4 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump UPS st Cirkulationspump UPS F st Reglercentral Siemens RVS Diverse ventiler enligt anvisning på plats. Exakt omfattning av demonteringsarbete fastställs efter uppmärkning av B:s representant på plats.

7 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:4 BED BED.5 RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer Generellt gäller att befintliga rörinstallationer inom bef. pannrum/apparatrum skall rivas av RE. Vissa rivningsarbeten har dessutom i upplysningssyfte markerats på ritning (kryssmarkering). Dessa markeringar är ej kompletta utan har redovisats som förtydligande i speciella fall för erforderlig systemöversikt. Översiktlig omfattning på rivning apparatrum/pannrum enligt följande: 5 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Oljepanna Norrhammar NC2, 50 kcal/h - Oljetank, V=3000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Liggande VVB, V=350 l - Kallvattenmätare samt ledning på golv framför oljetank. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 6 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Oljepanna CTC 171, 29 kw - Oljetank, V=4600 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 7 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - Oljepanna - Oljetank, V=6000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - VVB, V=XXX l - Kallvattenmätare placerad i torkrum. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. Detaljerad omfattning av rivningsarbetena skall med utgångspunkt från sammanställning enligt ovan samt diverse anvisningar på installationsritningar kontrolleras av RE via besök på platsen.

8 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:5 Efter avslutat rivningsarbete i pannrum/apparatrum skall BE beredas fri tillgång till rummet i 3 arbetsdagar, för ommålning av golv, väggar och tak innan installation av ny utrustning påbörjas. Vid rivning av rör, apparater etc. som genombryter bef. byggnadsdel (golv, väggar och tak) gäller följande: - Rivning skall avslutas min. 50 mm in i byggnadsdel för att möjliggöra igensättning och efterlagning samt brand/ljudtättning. Vid genombrott av klimatskärm skall rivning ske så att montage av ny byggnadsisolering medges. Vid rivning av bef. träd skall även stubbar och rotsystem rivas och bortforslas. BEH BEH.5 SLOPANDE Slopande i vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Avser installationer enl. undantagsregel för Rivning enligt BED.5

9 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:1 Kap. 52 och 53 är redovisade under gemensam kodning 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B TAPPVATTENSYSTEM 52.BB Kallvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Befintlig kallvattenmätare etc. skall bytas ut. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. kallvattenmätare etc. placerad i förråd i källare. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Ny kallvattenservis skall installeras via ny markförlagd servisledning (ny sträckning). Ny kallvattenmätare etc. skall placeras i förråd/apparatrum. 52.BC Varmvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum.

10 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: Varmvatten temp. +60 C VVC-temp. +55 C L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt. Korrosivitetsklass Lägst C3 Utomhus. P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PJ PJE VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Vattenvärmare av förrådstyp. 8 VV01-VVB1 3 st Fabrikat: NIBE Typ: VPB 500 Volym: 500 l Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag. Övrigt: Tillbehör för styrning via värmepump Se VP01-VP1 (kap 56) 9 VV01-VVB2 3 st Fabrikat: NIBE Typ: ES 210 Volym: 200 l Effekt: 3 kw Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag.

11 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:3 PKB PKB.1 PUMPAR Centrifugalpumpar 10 VV01-CP01 2 st VVC-pump. Fabrikat: Grundfos Typ: ALPHA2 L N 150 Art. Nr Tillbehör: Unionskopplingar (avzinkningshärdiga) Isolerkåpa Eldata: 1x230V, 0,05-0,19 A, 5-22 W, 50 Hz PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling PBB.5 PBB.512 Ledningar av plaströr Ledningar av PE-rör, tryckrör Rör av PEM-slang, PN10 Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PD PDY BRUNNAR I MARK DIVERSE BRUNNAR I MARK 12 SP st Spolbrunnar för befintliga dräneringsledningar av 3-tums tegelrör uppbyggda enligt följande: - Bottendel av PE-rör, symmetrisk för 2-vägs spolning och filmning. - Övergångskopplingar till bef. tegelrör typ FRENCO-rörkoppling. - Stigarrör av 110 PP-Markavloppsrör. - Körbar gjutjärnsbetäckning.

12 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:4 PNU PNU.1 PNU.1121 RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER Ledningar av gjutjärnsrör Ledningar av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör Gustavsberg typ MA-system. PNU.3 PNU.311 Ledningar av kopparrör Ledning av icke ytbehandlade, raka kopparrör 14-1-, -11-, -12- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar. PNU Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavlopp -24- Vita rör för synligt montage typ Pipelife SlimLine, med vit klammer. PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING PPC PPC.1 PPC.11 PPC.2 PPC.212 RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) konstruktion (lätta stålbalkar, korrugerat plåttak e. dyl.) skall erfoderlig förstärkning av byggdel monteras. Expansionselement Expansionsböjar till rörledningar Expansionsböjar på rörstråk är markerade/angivna på ritningar. Se även kap PN.

13 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:5 PPC.3 PPC.6 PPC.61 Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter, AFJ.3 Rörgenomföringar genom vägg och bjälklag skall med undantag för avloppsledningar etc. utföras med rörhylsa så att stum kontakt ej uppstår. Rörhylsor skall vara utförda av samma material som rörledning och vara närmast större möjliga dimension än mediaröret. Vid genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel anpassas längd på hylsa samt ev. föreskriven s.k. brandmanchett så att föreskrivet brandmotstånd uppnås Mediarör skall monteras centriskt genom rörhylsa så att korrekt fogning möjliggörs. Anslutningar, rensanordningar, proppningar mm av rörledning Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Längd och dim. på anslutningsslangar anpassas i förekommande fall till ansluten vara/röravsättning. Samtlig föreskriven ventilutrustning skall vara förkromad. 16 ANSL. Anslutning till rörledning/röravsättning utförd av annan entreprenör eller bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 17 INK Inkoppling till bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 18 ANSL. VV01-GT01 3 st Montage av rörmonterad dykgivare. Dykgivare tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. 19 ANSL. VV01-GT0X 11 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE.

14 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:6 PPD PPD.2 PPD.211 PR PRB PRB.1 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av rörledningar Rengöring av tappvattenledningar Avser samtliga tappvattenledningar inom arbetsområdet. BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM BRUNNAR Golvbrunnar 20 Bef. GB Befintlig golvbrunn i pannrum skall förses med ny sil, storlek skall kontrolleras på plats. Preliminär storlek: Ø150 rostfri utan urtag Ø250 emaljerat gjutjärn utan urtag. Ø250 emaljerat gjutjärn med urtag. 1 st 1 st 1 st PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventil med avstängnings- och mätningsfunktion 21 RV20 Inregleringsventil med invändig gänganslutning Fabrikat: MMA Typ: STV Dim: DN10 1 st DN15 4 st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler 22 AV20 Avstängningsventil med löd- eller presskoppling alt. gängad anslutning och hög spindelhals. Fabrikat: Beulco Typ: BA3400S, BA3410S eller BA3420S Dim: 15/15 2 st 25/28 12 st

15 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:7 PSD PSD.3 STYRVENTILER Styrventiler för platsmonterat ställdon Styrventil utan ställdon för värmebatteristyrning. Fabrikat: Siemens Typ: VXG41 med nippel för gänganslutning Övrigt: Ställdon ing. i SÖE 23 VV01-ST06 3 st Blandningsventil (trevägs) för tappvarmvatten Typ: VXG 41.15, kvs=4,0 Data: Qs=0,60 l/s / 28 kpa PSE PSE.31 SJÄLVVERKANDE VENTILER Backventiler i vätskesystem 24 BV20 Backventil med gängad anslutning. Fabrikat: Armatec Typ: AT1159 Dim: 15/15 4 st 25/28 6 st Tillbehör: Delbar koppling (1 st) typ klämrings- eller unionskoppling. PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 25 SÄK20 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 2115,(öppningstryck 9,0 bar) Dim: 15 3 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Inloppsledning VV Utloppsledning VV till golvbrunn PSG.25 Vakuumventiler 26 VAC20 Fabrikat: ESBE Typ: 441 Dim: 15 3 st

16 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:8 PU PUC PUC.1 SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. TVÄTTSTÄLL, TVÄTTRÄNNOR OCH BIDÉER Tvättställ Tvättställ skall monteras dikt mot väggbeklädnad. Fogning mellan tvättställ och vägg. Tvättställ av porslin 27 TS2:1 4 st Fabrikat: IDO Typ: Trevi ( ) RSK Tillbehör: Vattenlås (vit) med utloppsrör till vägg/golv. Ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic med silpluggbottenventil RSK Föravstängningsventiler. Konsoler. Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV PUE PUE.1 PUE.111 KLOSETTER, URINALER MM Klosetter Samtliga WC-stolar skall där annat ej angives på ritning förses med kopplingsledningar enligt följande: Kallvatten KV Golvmonterade klosetter av porslin 28 VK1:1 1 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6860, RSK Vulsthöjd: 420 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad) 29 VK1:2 3 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6861, RSK Vulsthöjd: 460 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad)

17 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:9 PUF.411 Utslagsbackar i rostfritt stål 30 UB1:1 Fabrikat: Typ: Tillbehör: IFÖ CU44 Fällbart galler. Rostfri stänkplåt. Utloppsrör till golvbrunn klamrat i vägg. 1 st PV PVB.2 PVB.21 PVB.24 PVB.25 UTTAGSPOSTER, ARMATURER MM I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. Blandare Duschblandare och duschanordningar Termostatduschblandare c/c 160, för synlig rördragning komplett med duschanordning. 31 BL1:1 2 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: Mora MMIX T5 termostatblandare, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Duschstång ARROW, RSK Disklådsblandare Ettgreppsblandare för bänkmontage med diskmaskinsavstängning. 32 BL4:1 5 st Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic, RSK Tillbehör: 2 st Föravstängningsventiler. Vattenlås Faluplast 3FLEX RSK med erf. anslutningsdetaljer. Tvättstugeblandare Ettgreppsblandare för väggmontage utan tvättmaskinsavstängning. 33 BL5:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: MMIX W5, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

18 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:10 PVB.27 Spolblandare Tvågrepps spolblandare c/c 160 mm med synlig rördragning. 34 BL7:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

19 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering av fog får inte göras förrän tryck- och täthetsprovning eller radiografering utförts. RB RBB.21 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Endast mindre kopplingsledningar etc. med s.k. synlig förläggning på väggar skall utföras oisolerade. Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning 35 KV01-11-, KV Isolertjocklek: rördim. <50 mm=20 mm, rördim. >50 mm=40 mm Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T 36 VV01-11-, VV01-12-, VVC01-11-, VVC Isolertjocklek: Serie 1A Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T Övrigt: VV och VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC01-XX-XX/XX). RBC.1 Termisk isolering med fast isolering på fläns, koppling eller ventil Samtliga ventiler med bet. AV20 skall överisoleras. Strypventiler med bet. RV20 överisoleras ej. RC RCB.41 YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Ytbeklädnader av plastplåt på isolerad rörledning 37 KV01-12-, VV01-12-, VVC Ytbeklädnadsvara: Paroc 8205 (vit) Montering: Häftning alt. stiftning enl. tillverkarens anvisningar.

20 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:12 UG UGB.3 MÄTARE Mätare för temperatur, rörmonterade 38 TM20 8 st Termometer avzinkninghärdig, graderad C, fabrikat Qvintus. UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 39 KV01-VVM1 2 st Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd för 1 st kallvattenmätare komplett med avstängnings- och backventiler. Fabrikat: Armatec Typ: Tillbehör: 7358A-220BV 1 st mätare qn=2,5 med M-Bus utgång levereras och monteras av VA-leverantör (LBVA). 40 VV01-VVM1 3 st Kallvattenmätare för mätning av varmvattenförbrukning. Fabrikat: Kamstrup Typ: Multical 62 Flöde: Qn=2,5 m³/h Tillbehör Nätdrift 24VAC M-Bus kort

21 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:1 55 KYLSYSTEM FUNKTIONSÖVERSIKT: Installation av ny köldbärarinstallation med s.k. bergborror för försörjning till ny värmepumpsinstallation enligt kap 56. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: System KB1: Medie 29 % Etylalkohol Temp. (DUT-sommar) C Temp. (DUT-vinter) ca ±0 C C CBD CBD.4 TERASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM. BERGBORRNING Långhålsborrning 41 EB X Komplett energibrunnsinstallation inklusive schakt och återfyllnad utförd enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Energibrunn skall förses med kollektorer och rörledningar i mark (KB ). Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) 42 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 30m. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 43 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 35m.

22 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:2 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) 44 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 300m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 45m. * Beräkningsprincip enligt följande skall tillämpas: Max 50 % av vattenfylld del med foderrör får tillgodoräknas som effektivt borrdjup. Övrigt: I anbudet skall anges á-priser för tillkommande eller avgående borrning/foderrör i mark inkl. kollektorslangar, vid avvikelser från bedömningar ovan. Avvikelser enligt ovan skall i samband med borrningsarbeten anmälas till B. Observera att även erforderligt foderrör i berg (min 2,0 m enligt Normbrunn 07) ingår i entreprenaden. L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt Korrosivitetsklass Lägst C4 Utomhus

23 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:3 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT. Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PBB PB-.5 PB-.512 RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling Ledning av plaströr Ledning av PE-rör, tryckrör , Rör av PEM-slang PN 8 Oisolerade ledningar i mark skall åtskiljas minst 300mm mellan tillopp och retur Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PLB PLB.1 ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Öppna cisterner för lagring av fast medium 46 KB01-UK1 3 st Uppsamlingskärl för etylalkohol (29 %) Genomsiktlig plastdunk (V= 25 l) med tätt inlopp samt separat skruvlock för luftning. Märkning skall ange i klartext för kärlets funktion och media. ex. PÅFYLLNING KÖLDBÄRARSYSTEM KB01 MEDIA: 29% ETYLALKOHOL

24 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:4 PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL O.D Slutna expansionskärl med enskilda rum för vätska och gas Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 47 KB01-EXP1 2 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-80 Volym: 80 l Förtryck: Tillbehör: 0,5 bar AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) 48 KB01-EXP1 1 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-50 Volym: 50 l Förtryck: 0,5 bar Tillbehör: AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) PN PNU.3 PNU.31 RÖRLEDNINGAR MM Ledningar av kopparrör Ledningar av raka kopparrör Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar , -18- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar.

25 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:5 PP PPC PPC.1 PPC.11 PPC.3 PPC.61 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) Samtliga köldbärarledningar skall förses med klammer/distansskål typ Jirva ISO-klamma Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter AFJ.3 Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Röranslutning av aggregat och värmepumpar etc. skall ske med lätt delbar koppling/fläns så att framtida service/byte etc. underlättas. 50 ANSL. KB01-GT0X 6 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. PPC.65 PPC.651 PPC.652 Avtappningsanordningar och luftningsanordningar på rörledning Avtappningsanordningar är ej redovisade på ritningar. Luftningsanordningar är redovisade översiktligt på ritningar. RE ansvarar för slutlig placering/omfattning enligt krav nedan. Placering skall företrädesvis förläggas till rum med uppsamlingsskärl och ske i samråd med kontrollant. Avtappningsanordning på rörledningar 51 Samtliga lågpunkter för KB-system skall förses med 6 st avtappningsventiler typ kikbox med lock. Luftningsanordningar på rörledning Samtliga höjdpunkter i rörsystem för KB-system skall förses med luftningsanordningar.

26 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:6 52 LK50 6 st Luftklocka av kopparrör Ø35, med lödda gavlar samt utloppsledning Ø12. Avstängningsventil Beulco BA107-DN10+ Vinkel DN10. Utloppsledning avslutas i uppsamlingskärl KB01-UK1. PPD PPD.25 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar Avser samtliga nya ledningar för KB. PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventiler med avstängnings- och mätningsfunktion 53 RV50 Inregleringsventil med invändig gänganslutning. Fabrikat: MMA Typ: STV Tillbehör: Isolerkåpa Dim: st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler Avstängningsventil med löd eller presskoppling alt gängansl. och hög spindelhals. 54 AV50 Fabrikat: Armatec Typ: AT 3611/AT3616 alt. AT3601 Dim: 15/15 3 st 20/22 6 st 32/35 13 st

27 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:7 PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 55 SÄK50 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 1915 (öppningstryck 2,5 bar) Storlek: DN15 5 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Utloppsledning DL till blandningskärl PX PXB.3 PXB.313 MEDIER I VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIASYSTEM Påfyllning av färdigblandad etanol (29% etanol / 71% vatten) i köldbärarsystemet. Koncentrerad etanol ej får hanteras inom arbetsområdet. Hantering av etanol i övrigt enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Köldbärare och kylmedel Köldbärare, alkohol-vattenblandning 56 Köldbärare för uppfyllnad av nya installationer med färdigblandad produkt ingår i RE. Preliminära beräknade mängder enligt följande: Bredgatan 16, Vallberga 9: l Byvägen 44, Ränneslöv 23: l Perstorpsvägen 1, Ysby10:1 900 l R RB RBB.111 ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning 57 KB01-18-, KB Isolervara: AF Armaflex Isoleringstjocklek: 19 mm Montering: Limning

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Katalog Nr 27 1/3-13 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Rinkaby Rör - för privatperson

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer