TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION"

Transkript

1 Blockgatan Karlstad Tel Fax TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE Objekt: OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE DATUM: VVS PLAN AB Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG P:\ProjektData_VVSplan\2011\\ADM\Beskrivning\ Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

2 5, 52, 56 2 av ( 27) VS-INSTALLATIONER Handlingsförteckning 1. Administrativa föreskrifter (upprättad av VVS PLAN AB) 2. Teknisk rambeskrivning (upprättad av VVS PLAN AB) Informationsritningar: Saknas Bilagor: Bilaga 1 Område för borrning. Bilaga 2 Placering av apparatrum för värmepump på Säterivägen 17. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

3 5, 52, 56 3 av ( 27) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 56 VÄRMESYSTEM B Q P R S U Y FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT ISOLERING AV INSTALLATIONER APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM STYR OCH ÖVERVAKNING MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

4 5, 52, 56 4 av ( 27) 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM ÖVERGRIPANDE TEKNISK BESKRIVNING Efterföljande beskrivning med tillhörande kapitel är utformad som en rambeskrivning för totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören skall svara för erforderlig projektering samt leverans och installation av olika VA-, VVS samt styr-, regler- och övervakningsinstallationer liksom erforderliga mark och byggarbeten. Entreprenaden omfattar en komplett funktionsklar injusterad och funktionsprovad anläggning som uppfyller ställda krav. Entreprenadhandlingar skall utföras enligt Bygghandlingar 90. ORIENTERING Entreprenaden i. Består av 2 st fastigheter som är belägna i Kommun. Säterivägen 17 Fastigheten består av 2 st hus. Hus 1 är 1265 m² och består av: Utbildningslokaler och Personaldelar Tvätt- och vagnhallar. Verkstadslokaler och lager Byggnadsår 1970 Utbildningslokaler och personaldelar har till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet radiatorsystemet. Tvätt-, och vagnhallar, verkstadslokaler och lager har både till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och eftervärmningsbatteri. Samt enbart frånluftssystem via frånluftsfläktar. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. Hus 2 är ca. 70 m² och innehåller panncentral. Panncentral görs om till kallförråd. Byggnadsår 1970 Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

5 5, 52, 56 5 av ( 27) Säterigatan 21 Fastigheten är 610 m². Utbildningslokaler och personaldelar 365 m². Vagnhall 245 m². Byggnadsår Lokalerna har till- och frånluftsventilation via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet värmesystemet.. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. ENTREPRENADOMFATTNING För entreprenaden gäller separat redovisad AF-del. Rörentreprenören är totalentreprenör och samtliga el-, bygg- och markarbeten med återställning till ursprungligt skick, ingår i rörentreprenaden. Entreprenaden omfattar ersättning av oljepanna till värmepumpssystem med bergvärmekollektor Borrhål och bergvärmekollektor ingår i entreprenaden. I entreprenaden ingår erf. anpassning av tappvatten- och värmesystemen till nytt utförande och anslutning till befintliga ledningar i hus och mark. Lokalerna skall förses med nya installationer för ställda krav enligt denna handling. Totalt pris för båda fastigheterna samt separat pris för varje fastighet skall lämnas. Demontering av installationer i panncentral skall redovisas med separat pris. BYGGARBETEN Byggarbeten som håltagning och efterlagning av hål samt inklädnad av köldbärarledningar på fasad upp till 2 m ingår som en del i entreprenaden. Hål efter rör och elkablar skall efterlagas med samma resultat som omgivande yta. Övriga byggarbeten utföres av B. Apparatrum på Säterivägen 17 och eventuella förstärkningar av entrésolbjälklag på Säterivägen 21 ingår ej i rörentreprenaden. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

6 5, 52, 56 6 av ( 27) MARKARBETEN Markarbeten till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Schakt skall återställas med samma resultat som omgivande yta. ELARBETEN Elinstallationer till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Inkoppling till befintligt elsystem vid el-central i respektive hus. Elundermätare installeras för mätning av elförbrukning för värmepump och eltillsats i respektive hus. El för demonterad vvs-utrustning demonteras. ALLMÄNNA KRAV Entreprenaden utförs enligt krav i denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget i sin helhet. Krav skall innehållas om det i handlingar inte går att utläsa kravnivå skall miniminivån i materialval och arbetsutförandet överensstämma med: VVS-AMA 98, EL-AMA 98, KYL-AMA 98, Anläggnings AMA 98. Råd och Anvisningar (RA) till ovannämnda samt byggvägledningar. För entreprenadens utförande gäller även Boverkets Byggregler BSF 1993:57 med ändringar samt gällande regler och normer bl.a Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar AFS. Kontakter med myndigheter ingår i entreprenaden. För EL-installationer gäller: Anvisningar för anslutning av installationer till elnät SS Elleverantörens lokala bestämmelser. Boverkets byggregler. Starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5. Svensk standard. Maskinindirektivet. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

7 5, 52, 56 7 av ( 27) 52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium 56 Värmesystem Detta kapitel 52, 56 är gemensamt för samtliga VVSinstallationsdelar. VÄRMEINSTALLATION Säterivägen 17: Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (hus 2) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras i nytt apparatrum i del av verkstad (hus 1), se bilaga 2. Storlek på apparatrum tas fram av entreprenören och meddelar B. Köldbärarledningar vid genomföring i fasad inklädes med plåt och förses med påkörningsskydd. Fördelningsrör till bergkollektorer placeras i nytt apparatrum. Befintliga fläktluftsvärmare (5 st) förses med nya avstängningsventiler, injusteringsventiler med mätmöjlighet och returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Befintliga takvärmestrips (2 st) förses med nya avstängningsventiler och injusteringsventiler med mätmöjlighet Panncentral: Skorstensstopp förses med väderskyddade plåthuv samt tallriksventil i pannrum. Uteluftsgaller i pannrum tätas med plåt på insidan och isoleras mot kondens samt förses med tallriksventil. Befintlig dräneringspump behålls. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

8 5, 52, 56 8 av ( 27) Tekn. data: DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers. delar + 20 C - Verkstadslokale och Förråd + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Säterivägen 21 Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (Säterivägen 17) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras på entrésol i vagnhall. Uppställning av värmepump skall anpassas till typ av bjälklag med tanke på stomljud. Vikter på utrustning meddelas till B. Fördelningsrör till bergvärmekollektorer placeras i en fördelningsbrunn i mark. Köldbärarledningar på fasad upp till 2 m inklädes med plåt eller dylikt ingår i entreprenaden. Befintligt fläktluftvärmare (3 st) förses med returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Tekniska data DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers.delar + 20 C - Vagnhallar och verkstadslokaler + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

9 5, 52, 56 9 av ( 27) Gemensamt för Säterivägen 17och 21 Borrhål placeras i samråd med B. Borrhål för Säterivägen 17 placeras i yta som trafikeras av tungtrafik. Erforderliga åtgärder så att bergkollektorer ej skadas. Före markarbeten och borrning påbörjas skall entreprenören undersöka om det finns befintliga ledningar eller kablar i anvisade områden. Avstånd från markyta till berggrund skall antas till 5 m i anbudet. Regleras med ett á-pris per meter vid mer eller mindre avstånd till berg. STYR- OCH REGLER OCH ÖVERVAKNING Installationer till fullt funktionsklar anläggning ingår i entreprenaden. Erforderlig egenkontroll, avprovning, injustering samt deltagande vid genomförande av samordnad funktionsprovning skall ingå i denna del av entreprenaden. Systemlösning för fjärrövervakning lämnas som separat pris. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Detta kapitel är gemensamt för samtliga VVS-installationer. BB BBD.5 BC BCT FÖRARBETEN Inmätning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

10 5, 52, av ( 27) BCT.5 Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga arbeten skall planeras så att minsta möjliga störning för hyresgäster uppstår. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER I entreprenaden ingår erforderliga tillfälliga installationer under ombyggnadstiden så att hyresgäster i fastigheten erhåller tappvarmvatten och värme tills ombyggd anläggning är igångkörd. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Generellt Då ritningar över bef. installation saknas skall anbudsgivare, på platsen, ta del av befintliga anläggningar för utrönande av demonterings-arbetets omfattning, möjlighet till avstängning, inkapning mm och äger senare inte rätt till ersättning för sådant arbete som ej specificerats i efterföljande beskrivning men som bör kunna förutses på platsen. För all rivning och demontering gäller att beställaren skall beredas möjlighet att tillvarata det material som han önskar. Den utrustning som beställaren avser att tillvarata läggs upp på anvisad plats. Resterande material tillfaller entreprenören och skall borttransporteras och deponeras enligt Kommun bestämmelser om avfallshantering. Alla kostnader härför skall ingå i avgivet anbud. Rivnings-material skall kontinuerligt borttransporteras. Entreprenören skall i samråd med beställaren förete rivnings- och demonteringsplan. Samtliga vatten-, spill- och värmeledningar som inte skall användas demonteras och proppas, så att risk för framtida vattenskador elimineras. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

11 5, 52, av ( 27) Ingjutna ledningar och kulvertledningar i mark kan ligga kvar om de är proppade och tömda på vatten. Proppningarna skall utföras så snyggt och så nära huvudledning som möjligt då ej annat anges. Alla erf. nedtappningar och tillfälliga proppningar skall ingå i entreprenaden. Information till hyresgäster vid avbrott av värme och tappvatten ingår i entreprenaden. BEC DEMONTERING Beställaren (B) märker upp det material som skall tillvaratas, (TE) skall i god tid samordna detta med B:s ombud. Entreprenören anmäler lämplig tidpunkt för ovanstående arbete samt före eventuell besiktning av materialet. Hål efter rör skall efterlagas med resultat lika omgivande yta. För utrustning som tas ur bruk gäller att demontering av installationer skall ske i sin helhet. Detta gäller även upphängningsjärn och övriga fästpunkter, expanderbultar skall avkapas så ilagning kan ske med resultat lika omgivande yta. Vid demontering av rörledning skall angränsande kvarlämnande ledningar proppas på högst 0,2 m avstånd från medieförande ledning. KV-, VV- och VVC-ledningar som rivs, bortkopplas och proppas vid huvudledningar så inga blindledningar blir kvar (legionellarisk). I entreprenaden ingår demontering av: Säterigatan 17 (Hus 1 Verkstadslokaler) 1 st Shuntgrupp med pump samt ledningar mot kulvert som kapas vid golvnivå. 1 st Fläktluftvärmare med blandningsdel och tillhörande ledningar. Ytterväggsgaller kan sitta kvar om det tätas med plåt och förses med isolering. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

12 5, 52, av ( 27) Säterigatan 17 (Hus 2 Panncentral) 1 st Oljepannor med brännare och styrutrustning. 1 st Shuntgrupp med pump för kulvertsystem 2 st Uteluftsvärmepumpar. 2 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. 1 st Styrutrustning för tappvarmvatten. 1 st Expansionskärl. 1st Oljetank 22 m 3 placerad inomhus. 1 st Påfyllning och luftningsledning till oljetank. 1 st Tvättställ med tillhörande ledningar. Tömning och transport av olja till annan fastighet samt sanering ingår i entreprenaden. Säterivägen 21 1 st Shuntgrupp med pump för radiatorsystem. 1 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. BD SANERINGSARBETEN Sanering av oljetankar ingår i entreprenaden. Intyg på sanering skall överlämnas till B. Kvarvarande olja ca. 7 m³ skall levereras till Kommunförrådet på samma gata i. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS-, Kyl- och processmedieinstallationer Rivning skall omfatta samtliga enheter, ledningar mm, som inte kommer att medverka i den färdig ombyggda anläggningen. Rivningsmaterial skall kontinuerligt borttransporteras så att det ej ligger ivägen. I övrigt rivning av rörinstallationer i omfattning som krävs för att genomföra ombyggnaden så att färdig anläggning uppfyller ställda krav. P Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät Detta kapitel P är gemensamt för samtliga VVS-installationsdelar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

13 5, 52, av ( 27) PAK.5 Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat Värmepump av känt fabrikat (Thermia, IVT, Nibe eller motsvarande) för bergvärme till värme- och tappvarmvattenproduktion. Borrhål med köldbärarkrets ingår i entreprenaden. Komplett styrutrustning, igångkörning och injustering skall ingå. PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Utförande föreskrifter Förläggning av ledningar utföres enligt Anläggnings AMA 98. PB Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör KB Köldbärarledning. Erf. kopplingsdetaljer, murgenomföringar, ändavslut och påkörningsskydd mm skall ingå. Monteras och provas enligt fabrikantens anvisningar. PCC.71 Anordning för lokalisering av markförlagda rörledningar Metallband eller metalltrådar skall läggas ovan köldbärarledning för lokalisering med metallsökare. PCC.721 Anordning för markering med plastband Markeringsband läggs ovan köldbärarledning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpanna för tillsatsvärme till värmepump ( om den typ av systemlösning används). PJB VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlare för tappvarmvatten (om den typ av systemlösning används). Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

14 5, 52, av ( 27) PJE TAPPVARMVATTENVÄRMARE Tappvattenvärmare anpassad för anslutning till värmepump. Material i tappvarmvattenberedaren skall vara anpassad till vatten kvalitén i. PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Behållare för påfyllnad och blandning av frostskyddsmedel och vatten till Köldbärarsystem. Storlek min. 50 liter. PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL OD. Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas Expansionskärl skall vara anpassat för resp. media, tryck och temperatur. PM PMB.211 APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Silfilter Smutsfilter skall vara anpassat för resp. media, tryck, flöde och temperatur. Skall finnas på köld- och värmebärare. PKB PUMPAR Pumpar skall vara behandlade för resp. media och temperatur. Pumpar av enhetligt fabrikat. PN RÖRLEDNINGAR M M Utförande föreskrifter Samtliga detaljer för upphängning av ledningar ingår i entreprenaden och utförs enligt VVS-AMA 98 samt enligt nedan. Heta arbeten Alla typer av heta arbeten bör om möjligt undvikas. Där heta arbeten erfordras, till ex. svetsning, skall detta genomföras i enlighet med gällande föreskrifter. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

15 5, 52, av ( 27) Upphängning, förläggning Kallvattenledningar och köldbärarledningar skall monteras med obruten isolering genom väggkonstruktion. Upphängning och förläggning utförs så att ljudöverföring förhindras. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. E tillser att dessa sitter kvar intill dess monteringen fortsätter. Brand- och ljudtätning av rörgenomföringar utförs så att genomföringen ej påverkar kraven som gäller för byggnadsdelen. All förläggning skall ske fritt från vent,- el- och teleinstallationer. PNP PNQ PNR PN.2 PN.2111 RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADS KONSTRUKTIONER RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTIONER Ledningar av stålrör Ledningar av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek VP, VS Värmerör primär t.o.m. DN 50 Värmerör sekundär t.o.m. DN 50 Fogtyp: Gäng eller svetsförband PN.2152 Ledningar av raka, tunnväggiga kallbearbetade stålrör, ytbehandlade VS, VP Värmerör primär Värmerör sekundär Typ Mannesman Mapress med tillhörande kopplingsdetaljer. Monteras enligt fabrikantens anvisningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

16 5, 52, av ( 27) PN.3 PN.31 Ledningar av kopparrör Ledning av raka kopparrör KV, VV, VVC, KB Ledningar skall uppfylla SS-EN All dragning skall ske med hårda raka kopparrör. Utloppsledningar från säk. ventiler. Ledningar skall vara stagade. PP PPC PPC.1 PPC.3 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNINGAR RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar m m Rörgenomföringar Samtliga genomföringar skall vara utförda så att byggnadsdelens ljud-, brandkrav ej försämras. PPC.31 PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion Samtliga brandavskiljande vägg- och bjälklagsgenomgångar skall tätas så att brandklass upprätthålls. När de genomföringar som skall brandtätas är tätade skall detta dokumenteras. PPC.61 Röranslutningar m m Ink. av VS, VP, KV, VV och VVC till bef. ledningar och apparater. Ink. till av annan entreprenör lev. och mont. enhet, apparat eller dyligt. Anslutning till apparat eller enhet skall utföras med flänskoppling eller lätt demonterbar koppling. Varje apparat förses med avstängningsventil i förekommande fall återsugningsskydd, reglerventil. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

17 5, 52, av ( 27) PPC.64 Proppningar av rörledning Erf. proppningar av ledningar ingår i entreprenaden. PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning Erforderliga avtappningar utförs. Avtappningsanordningar skall installeras så att enskilda maskiner, apparater m m kan repareras eller bytas med minsta möjliga nertappning. Lågpunkter skall ha avtappningsanordning. PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning Erforderliga återfyllningar och avluftningar utförs. Alla högpunkter i systemet även befintliga förses med luftklockor inkl. rördragning till kulventil placerad 1,0 m ovan golv. Kulventil skall vara proppad. I förekommande fall ex. i korridorer m m avslutas kulventilen ovan undertak. Märkskylt på undertaksdel utförs ( luftning ). PPD2 Rengöring av rörledningar Befintliga rörledningar genomspolas med vatten. PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM Ventiler i systemet skall vara i utförande avpassat för resp. medium, temperatur tryck och flöde. Ventiler skall monteras enligt tillverkarens dokumenterade monteringsanvisningar. PSA PSA.1 PSB VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Ventilrör AVSTÄNGNINGSVENTILER Alla ventiler skall vara av typ kulventil och uppfylla svensk standard och läckageklass SS-ISO Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

18 5, 52, av ( 27) Samtliga ventiler skall ha fullt genomlopp vid öppen ventil. Avstängningsventiler monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan avstängas. Förlängd spak vid isolerade rörledningar, utväxlingsanordning vid behov. PSD STYRVENTILER Styrventiler med ställdon skall vara anpassad till resp. medium, temperatur och spänning. PSD.1 PSD.11 PSD.1112 Manuella styrventiler Manuella styrventiler i vätskesystem Injusteringsventiler med mätuttag Befintliga fläktluftvärmare och takvärmestrips förses med nya injusteringsventiler. Injusteringsventiler skall monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan injusteras. Reglerventiler skall vara av TA:s fabrikat typ STAD eller STAF. Flöde för varje borrhål skall anpassas för respektive håls aktivta djup. PSE PSE.1 SJÄLVVERKANDE VENTILER Temperaturstyrda ventiler Befintlig fläktluftvärmare förses med returtemperaturbegränsande ventiler eller magnetventiler anpassade till befintligt rörsystem. Om alternativet med magnetventiler väljs skall de vara termostatstyrda. PSE.3 PSE.31 Backventiler Backventiler i vätskesystem Monteras enligt gällande krav samt för att hålla avsedd systemfunktion. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

19 5, 52, av ( 27) PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSSTÄLLDON Säkerhetsventiler i vätskesystem Säkerhetsventilen skall vara anpassad för resp. media, tryck och temperatur. Utloppsledning skall mynnas ovan golvbrunn. Vid glykolblandat vatten skall utloppsledningen mynnas i glykolblandningskärlet. R RBB ISOLERING AV INSTALLATIONER Termisk isolering av rörledning Isolertjocklek väljs m.h.t. temperaturfall samt media. Befintlig isolering och ytbeklädnad lagas vid inkopplingsställen. RBB.121 Termisk isolering med fogtätande slangar eller plattor av mjuk cellplast på rörledning Kondensisolering. Data för isolering. - Värmeledning 0,040 W/mK vid 20 C - Temp område - 40 C C - Diffusionsmotstånd µ 5000 Övriga uppgifter på isoleringens egenskaper skall redovisas av E efter anfordran. KB Köldbärarledning isoleras i med 19 mm tjocklek. Diff-tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.2. RBB.21 Termisk isolering mineralull på rörledning KV Isoleras med Rockwool rörskål eller likv. serie 41, diff.tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar m m överisoleras enligt RBC.2 och RBC.3. VV, VVC, VS, VP Isoleras med Rockwool komfortrörskål eller likvärdigt serie 42. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

20 5, 52, av ( 27) Dolda ledningar och ledningar isoleras lika men förses ej med ytbeklädnad. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.1 och RBC.2. RBC RCB TERMISK ISOLERING AV FLÄNSKOPPLING OCH VENTILER ED Ytbeklädnader på termisk isolering på rörledning I utrymningsvägar utföres ytbeklädnad enligt gällande normer. RCB.23 Ytbeklädnad av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar (utrymningsvägar). RCB.41 Ytbeklädnad av plastplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar. RDB.4 Ångbromsar av plastfolie på isolerad rörledning KV i förekommande fall. S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL OCH TELESYSTEM Styr-, regler och övervakningsinstallation för elpanna, varmvattenberedare och värmepumpar liksom el i styr ingår i rörentreprenad. U UA APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Utförandekrav. De olika komponenterna skall uppfylla kraven enligt nedan: Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

21 5, 52, av ( 27) UB GIVARE UC STYRFUNKTIONSENHETER UD MÄTSTYRDON UE STÄLLDON UF STYR- OCH LOGIKENHETER UG MÄTARE UB GIVARE Givare monteras i rörledning, utomhus m m. UF STYR- OCH LOGIKENHETER Automatiksystem för värmepump samt förslag med systemlösning av fjärrövervakning. Värmepumpar betjänar värme- och tappvarmvattensystem. Automatik för höjning av temperaturen i varmvattenberedare för skydd mot legionella. UGB UGB.3 MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, rörmonterade Termometrar monteras i tillopp och retur vid värmande/kylande enhet primärt och sekundärt samt vid styrventiler. UGC MÄTARE FÖR TRYCK UGC.3 Mätare för tryck, rörmonterade Manometrar, differenstryckmätning monteras vid pumpar, filter, exp. kärl osv. så att tryckförändringar kan avläsas, mätområde max. 50% över maximala mätutslaget. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

22 5, 52, av ( 27) Y YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av respektive installation skall ske i samråd med beställare samt enligt AMA 98. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på VVS-ritningar samt i drift- och underhållsinstruktioner. YTB.1 Märkning av installationer Hela installationen skall märkas. Värmepumpar märkes med gatuadress. Ventiler, rör, apparater osv. märks, ventilförteckning upprättas. I övrigt skall märkning av respektive installation ske enligt AMA 98. Märklista överlämnas till beställarens representant för godkännande. YTB.1521 YTB.156 YTB.18 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av värmeinstallationer Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Avser den del som lev. och installeras i denna del av entreprenaden. YTB.2 Skylt för installationer. Hela installationen skall skyltas, skyltningen skall vara samordnad. YTB.25 YTB.28 YTC Skyltning för vvs kyl och processmedieinstallationer Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

23 5, 52, av ( 27) Samordnad funktionsprovning Inför den samordnade funktionsprovningen skall följande arbeten vara avslutade och handlingar upprättade: Injustering. Inledande funktionsprovning. Tekniska dokumentation enligt YU. Märkning av komponenter enligt Y. Grovstädning av lokaler. Under den samordnade funktionsprovningen kontrolleras/provas: lämpliga inställningsvärden, börvärden, reglersekvenser m m. Den tekniska dokumentationen skall revideras med avseende på erfarenheter och synpunkter som framkommer under provningen, så att korrekt dokumentation kan överlämnas senast vid slutbesiktning. Protokoll från den samordnade funktionsprovningen ingår som bilaga tillhörande slutbesiktningsutlåtande. Samordnad funktionsprovning skall vara utförd före slutbesiktning. YTC.15 Provning av vvs- kyl- och processmediesystem Enligt AMA samt enligt nedan Injustering och provning Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. Injustering och provning skall ledas av entreprenörens kvalitetsansvarige och utföres i samråd med beställaren eller dennes representant. Representant för beställaren skall beredas tillfälle att närvara genom särskild kallelse vid entreprenörens provningar, injusteringar och mätningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

24 5, 52, av ( 27) Egenkontroll, kontrollplan Fortlöpande i projektet skall egenkontroll i enlighet med resp. entreprenörers kontrollplan utföras. Kontrollplan förutsätts omfatta mottagningskontroll, provningar som tryck- och täthetsprovning, installationsmätningar samt övriga provningar som utföres i takt med entreprenadens framskridande. Kvalitetsplaner med egenkontroll, miljöplaner m m enligt AF. Uppföljning av kvalité skall ske bl.a. med hjälp av fotografering av dolda, inbyggd, ingjutna och markförlagda installationer. Fortlöpande besiktningar Beställarens kvalitetsansvarige kan komma att i projektet utföra fortlöpande kontroller i syfte att bl.a. kontrollera entreprenörens egenkontroll. Injustering Injustering utföres efter att samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift. Injustering avser exempelvis injusteringar av flöden, instrypningsvärden, inställning av preliminära börvärden m m. Undantag från injustering. Injustering av radiatorers förinställningsvärden skall ej uföras. Entreprenörens injusteringsarbeten skall vara avslutade och dokumenterade innan funktionsprovningar inleds. Av myndighet krävd provning eller besiktning skall vara slutförd före slutbesiktning. YTC.1521 YTC.156 YTC.18 YTC.2 YTC.2521 YTC.256 Provning av tappvattensystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av värmesystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av tappvattensystem Injustering av värmesystem. Avser befintligt värmesystem. Injusteringsvärden skall införas på ritning. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

25 5, 52, av ( 27) YU YUB TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGS- HANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Erforderliga upprättas. YUB.5 YUC Anmälningar och ansökningshandlingar för vvs-, kyloch processmedieinstallationer BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Enligt AF, AMA enligt nedan: Handlingarna skall följa Bygghandlingar 90 med där i angivna krav. Handlingar skall redovisas för beställarens representant senast 14 dagar före byggstart. Handlingar upprättade genom entreprenörens försorg skall vara upprättade enligt följande: Samtliga handlingar skall vara upprättade i program ingående Till grund för redovisning skall ligga Bygghandling 90 och efterföljande tillägg. YUC.5 YUD.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS- KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER Entreprenören skall senast vid slutbesiktning överlämna tre omgångar relationsritningar i A1 format nervikta och insatta i drift- och skötselpärmar enligt YUH. Placering av bergkollektorer skall redovisas på situationsplan. Placeringar skall vara måttsatta från husfasad eller liknande. YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER För anläggningen utarbetas skötselföreskrifter som skall tillhandahållas i tre omgångar i pärmar med register och innehållsförteckning enligt nedan. Innehållet anpassas till aktuellt objekt. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

26 5, 52, av ( 27) 1 - Objektsbeskrivning Innehåll: En allmän orientering av objektet samt en förteckning över företag och handläggare som varit delaktiga i entreprenaden. 2 - Funktionsbeskrivning Innehåll: Funktionstexter. 3 - Drift- och skötselrutiner Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. Manual för värmepumpen. 4 - Felsökning Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. 5 - Protokoll Innehåll: Injusteringsprotokoll, provtryckningsprotokoll m m. 6 - Materialförteckning och entreprenadbeskrivning Innehåll: Entreprenadbeskrivning med ev. ändringar införda och en materialförteckning. 7 - Broschyrer Innehåll: Broschyrblad på ingående komponenter vilka markeras med beteckningar enligt entreprenadbeskrivningen och uppmärkning. På broschyrbladet markeras aktuell storlek samt för pumpar arbetspunkt i diagram. 8 - Styrning och övervakning 9 - Värmepumpsinstallationer Ventilförteckning 11 - Ritningar YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER

Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella SÄKER VA TTENINSTALLATION LEGIONELLA RISKER I VVS-INSTALLATIONER Legionella RISKER I VVS-INSTALLATIONER Göran Stålbom Rolf Kling En handbok utgiven av VVS-Installatörerna 2002 Författarna och

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning

Biogasanläggningar. Vägledning vid tillståndsprövning Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning 2 MSB:s kontaktperson: David Gårsjö, 010-240 52 74 Publikationsnummer MSB633 december 2013 ISBN 978-91-7383-404-9 3 Förord Biogasanläggningar är tillståndspliktiga

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU

99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ. ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 99&2&+ +$1''8.6725. ) UVWXGLHWHNQLNXSSKDQGOLQJ ) UVWXGLHWLOO7HNQLNXSSKDQGOLQJ99&+DQGGXNVWRUNRFK)MlUUYlUPHFHQWUDOHU 8W YHULQQHKnOOHWLGHQQDUDSSRUWLQJnUHQVDPOLQJEURVFK\UEODG ²VHVHSDUDWPDSS 7(.1,.833+$1'/,1*99&2&++$1''8.6725.$5

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer