TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION"

Transkript

1 Blockgatan Karlstad Tel Fax TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE Objekt: OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE DATUM: VVS PLAN AB Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG P:\ProjektData_VVSplan\2011\\ADM\Beskrivning\ Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

2 5, 52, 56 2 av ( 27) VS-INSTALLATIONER Handlingsförteckning 1. Administrativa föreskrifter (upprättad av VVS PLAN AB) 2. Teknisk rambeskrivning (upprättad av VVS PLAN AB) Informationsritningar: Saknas Bilagor: Bilaga 1 Område för borrning. Bilaga 2 Placering av apparatrum för värmepump på Säterivägen 17. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

3 5, 52, 56 3 av ( 27) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 56 VÄRMESYSTEM B Q P R S U Y FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT ISOLERING AV INSTALLATIONER APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM STYR OCH ÖVERVAKNING MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

4 5, 52, 56 4 av ( 27) 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM ÖVERGRIPANDE TEKNISK BESKRIVNING Efterföljande beskrivning med tillhörande kapitel är utformad som en rambeskrivning för totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören skall svara för erforderlig projektering samt leverans och installation av olika VA-, VVS samt styr-, regler- och övervakningsinstallationer liksom erforderliga mark och byggarbeten. Entreprenaden omfattar en komplett funktionsklar injusterad och funktionsprovad anläggning som uppfyller ställda krav. Entreprenadhandlingar skall utföras enligt Bygghandlingar 90. ORIENTERING Entreprenaden i. Består av 2 st fastigheter som är belägna i Kommun. Säterivägen 17 Fastigheten består av 2 st hus. Hus 1 är 1265 m² och består av: Utbildningslokaler och Personaldelar Tvätt- och vagnhallar. Verkstadslokaler och lager Byggnadsår 1970 Utbildningslokaler och personaldelar har till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet radiatorsystemet. Tvätt-, och vagnhallar, verkstadslokaler och lager har både till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och eftervärmningsbatteri. Samt enbart frånluftssystem via frånluftsfläktar. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. Hus 2 är ca. 70 m² och innehåller panncentral. Panncentral görs om till kallförråd. Byggnadsår 1970 Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

5 5, 52, 56 5 av ( 27) Säterigatan 21 Fastigheten är 610 m². Utbildningslokaler och personaldelar 365 m². Vagnhall 245 m². Byggnadsår Lokalerna har till- och frånluftsventilation via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet värmesystemet.. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. ENTREPRENADOMFATTNING För entreprenaden gäller separat redovisad AF-del. Rörentreprenören är totalentreprenör och samtliga el-, bygg- och markarbeten med återställning till ursprungligt skick, ingår i rörentreprenaden. Entreprenaden omfattar ersättning av oljepanna till värmepumpssystem med bergvärmekollektor Borrhål och bergvärmekollektor ingår i entreprenaden. I entreprenaden ingår erf. anpassning av tappvatten- och värmesystemen till nytt utförande och anslutning till befintliga ledningar i hus och mark. Lokalerna skall förses med nya installationer för ställda krav enligt denna handling. Totalt pris för båda fastigheterna samt separat pris för varje fastighet skall lämnas. Demontering av installationer i panncentral skall redovisas med separat pris. BYGGARBETEN Byggarbeten som håltagning och efterlagning av hål samt inklädnad av köldbärarledningar på fasad upp till 2 m ingår som en del i entreprenaden. Hål efter rör och elkablar skall efterlagas med samma resultat som omgivande yta. Övriga byggarbeten utföres av B. Apparatrum på Säterivägen 17 och eventuella förstärkningar av entrésolbjälklag på Säterivägen 21 ingår ej i rörentreprenaden. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

6 5, 52, 56 6 av ( 27) MARKARBETEN Markarbeten till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Schakt skall återställas med samma resultat som omgivande yta. ELARBETEN Elinstallationer till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Inkoppling till befintligt elsystem vid el-central i respektive hus. Elundermätare installeras för mätning av elförbrukning för värmepump och eltillsats i respektive hus. El för demonterad vvs-utrustning demonteras. ALLMÄNNA KRAV Entreprenaden utförs enligt krav i denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget i sin helhet. Krav skall innehållas om det i handlingar inte går att utläsa kravnivå skall miniminivån i materialval och arbetsutförandet överensstämma med: VVS-AMA 98, EL-AMA 98, KYL-AMA 98, Anläggnings AMA 98. Råd och Anvisningar (RA) till ovannämnda samt byggvägledningar. För entreprenadens utförande gäller även Boverkets Byggregler BSF 1993:57 med ändringar samt gällande regler och normer bl.a Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar AFS. Kontakter med myndigheter ingår i entreprenaden. För EL-installationer gäller: Anvisningar för anslutning av installationer till elnät SS Elleverantörens lokala bestämmelser. Boverkets byggregler. Starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5. Svensk standard. Maskinindirektivet. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

7 5, 52, 56 7 av ( 27) 52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium 56 Värmesystem Detta kapitel 52, 56 är gemensamt för samtliga VVSinstallationsdelar. VÄRMEINSTALLATION Säterivägen 17: Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (hus 2) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras i nytt apparatrum i del av verkstad (hus 1), se bilaga 2. Storlek på apparatrum tas fram av entreprenören och meddelar B. Köldbärarledningar vid genomföring i fasad inklädes med plåt och förses med påkörningsskydd. Fördelningsrör till bergkollektorer placeras i nytt apparatrum. Befintliga fläktluftsvärmare (5 st) förses med nya avstängningsventiler, injusteringsventiler med mätmöjlighet och returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Befintliga takvärmestrips (2 st) förses med nya avstängningsventiler och injusteringsventiler med mätmöjlighet Panncentral: Skorstensstopp förses med väderskyddade plåthuv samt tallriksventil i pannrum. Uteluftsgaller i pannrum tätas med plåt på insidan och isoleras mot kondens samt förses med tallriksventil. Befintlig dräneringspump behålls. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

8 5, 52, 56 8 av ( 27) Tekn. data: DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers. delar + 20 C - Verkstadslokale och Förråd + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Säterivägen 21 Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (Säterivägen 17) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras på entrésol i vagnhall. Uppställning av värmepump skall anpassas till typ av bjälklag med tanke på stomljud. Vikter på utrustning meddelas till B. Fördelningsrör till bergvärmekollektorer placeras i en fördelningsbrunn i mark. Köldbärarledningar på fasad upp till 2 m inklädes med plåt eller dylikt ingår i entreprenaden. Befintligt fläktluftvärmare (3 st) förses med returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Tekniska data DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers.delar + 20 C - Vagnhallar och verkstadslokaler + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

9 5, 52, 56 9 av ( 27) Gemensamt för Säterivägen 17och 21 Borrhål placeras i samråd med B. Borrhål för Säterivägen 17 placeras i yta som trafikeras av tungtrafik. Erforderliga åtgärder så att bergkollektorer ej skadas. Före markarbeten och borrning påbörjas skall entreprenören undersöka om det finns befintliga ledningar eller kablar i anvisade områden. Avstånd från markyta till berggrund skall antas till 5 m i anbudet. Regleras med ett á-pris per meter vid mer eller mindre avstånd till berg. STYR- OCH REGLER OCH ÖVERVAKNING Installationer till fullt funktionsklar anläggning ingår i entreprenaden. Erforderlig egenkontroll, avprovning, injustering samt deltagande vid genomförande av samordnad funktionsprovning skall ingå i denna del av entreprenaden. Systemlösning för fjärrövervakning lämnas som separat pris. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Detta kapitel är gemensamt för samtliga VVS-installationer. BB BBD.5 BC BCT FÖRARBETEN Inmätning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

10 5, 52, av ( 27) BCT.5 Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga arbeten skall planeras så att minsta möjliga störning för hyresgäster uppstår. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER I entreprenaden ingår erforderliga tillfälliga installationer under ombyggnadstiden så att hyresgäster i fastigheten erhåller tappvarmvatten och värme tills ombyggd anläggning är igångkörd. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Generellt Då ritningar över bef. installation saknas skall anbudsgivare, på platsen, ta del av befintliga anläggningar för utrönande av demonterings-arbetets omfattning, möjlighet till avstängning, inkapning mm och äger senare inte rätt till ersättning för sådant arbete som ej specificerats i efterföljande beskrivning men som bör kunna förutses på platsen. För all rivning och demontering gäller att beställaren skall beredas möjlighet att tillvarata det material som han önskar. Den utrustning som beställaren avser att tillvarata läggs upp på anvisad plats. Resterande material tillfaller entreprenören och skall borttransporteras och deponeras enligt Kommun bestämmelser om avfallshantering. Alla kostnader härför skall ingå i avgivet anbud. Rivnings-material skall kontinuerligt borttransporteras. Entreprenören skall i samråd med beställaren förete rivnings- och demonteringsplan. Samtliga vatten-, spill- och värmeledningar som inte skall användas demonteras och proppas, så att risk för framtida vattenskador elimineras. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

11 5, 52, av ( 27) Ingjutna ledningar och kulvertledningar i mark kan ligga kvar om de är proppade och tömda på vatten. Proppningarna skall utföras så snyggt och så nära huvudledning som möjligt då ej annat anges. Alla erf. nedtappningar och tillfälliga proppningar skall ingå i entreprenaden. Information till hyresgäster vid avbrott av värme och tappvatten ingår i entreprenaden. BEC DEMONTERING Beställaren (B) märker upp det material som skall tillvaratas, (TE) skall i god tid samordna detta med B:s ombud. Entreprenören anmäler lämplig tidpunkt för ovanstående arbete samt före eventuell besiktning av materialet. Hål efter rör skall efterlagas med resultat lika omgivande yta. För utrustning som tas ur bruk gäller att demontering av installationer skall ske i sin helhet. Detta gäller även upphängningsjärn och övriga fästpunkter, expanderbultar skall avkapas så ilagning kan ske med resultat lika omgivande yta. Vid demontering av rörledning skall angränsande kvarlämnande ledningar proppas på högst 0,2 m avstånd från medieförande ledning. KV-, VV- och VVC-ledningar som rivs, bortkopplas och proppas vid huvudledningar så inga blindledningar blir kvar (legionellarisk). I entreprenaden ingår demontering av: Säterigatan 17 (Hus 1 Verkstadslokaler) 1 st Shuntgrupp med pump samt ledningar mot kulvert som kapas vid golvnivå. 1 st Fläktluftvärmare med blandningsdel och tillhörande ledningar. Ytterväggsgaller kan sitta kvar om det tätas med plåt och förses med isolering. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

12 5, 52, av ( 27) Säterigatan 17 (Hus 2 Panncentral) 1 st Oljepannor med brännare och styrutrustning. 1 st Shuntgrupp med pump för kulvertsystem 2 st Uteluftsvärmepumpar. 2 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. 1 st Styrutrustning för tappvarmvatten. 1 st Expansionskärl. 1st Oljetank 22 m 3 placerad inomhus. 1 st Påfyllning och luftningsledning till oljetank. 1 st Tvättställ med tillhörande ledningar. Tömning och transport av olja till annan fastighet samt sanering ingår i entreprenaden. Säterivägen 21 1 st Shuntgrupp med pump för radiatorsystem. 1 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. BD SANERINGSARBETEN Sanering av oljetankar ingår i entreprenaden. Intyg på sanering skall överlämnas till B. Kvarvarande olja ca. 7 m³ skall levereras till Kommunförrådet på samma gata i. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS-, Kyl- och processmedieinstallationer Rivning skall omfatta samtliga enheter, ledningar mm, som inte kommer att medverka i den färdig ombyggda anläggningen. Rivningsmaterial skall kontinuerligt borttransporteras så att det ej ligger ivägen. I övrigt rivning av rörinstallationer i omfattning som krävs för att genomföra ombyggnaden så att färdig anläggning uppfyller ställda krav. P Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät Detta kapitel P är gemensamt för samtliga VVS-installationsdelar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

13 5, 52, av ( 27) PAK.5 Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat Värmepump av känt fabrikat (Thermia, IVT, Nibe eller motsvarande) för bergvärme till värme- och tappvarmvattenproduktion. Borrhål med köldbärarkrets ingår i entreprenaden. Komplett styrutrustning, igångkörning och injustering skall ingå. PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Utförande föreskrifter Förläggning av ledningar utföres enligt Anläggnings AMA 98. PB Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör KB Köldbärarledning. Erf. kopplingsdetaljer, murgenomföringar, ändavslut och påkörningsskydd mm skall ingå. Monteras och provas enligt fabrikantens anvisningar. PCC.71 Anordning för lokalisering av markförlagda rörledningar Metallband eller metalltrådar skall läggas ovan köldbärarledning för lokalisering med metallsökare. PCC.721 Anordning för markering med plastband Markeringsband läggs ovan köldbärarledning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpanna för tillsatsvärme till värmepump ( om den typ av systemlösning används). PJB VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlare för tappvarmvatten (om den typ av systemlösning används). Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

14 5, 52, av ( 27) PJE TAPPVARMVATTENVÄRMARE Tappvattenvärmare anpassad för anslutning till värmepump. Material i tappvarmvattenberedaren skall vara anpassad till vatten kvalitén i. PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Behållare för påfyllnad och blandning av frostskyddsmedel och vatten till Köldbärarsystem. Storlek min. 50 liter. PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL OD. Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas Expansionskärl skall vara anpassat för resp. media, tryck och temperatur. PM PMB.211 APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Silfilter Smutsfilter skall vara anpassat för resp. media, tryck, flöde och temperatur. Skall finnas på köld- och värmebärare. PKB PUMPAR Pumpar skall vara behandlade för resp. media och temperatur. Pumpar av enhetligt fabrikat. PN RÖRLEDNINGAR M M Utförande föreskrifter Samtliga detaljer för upphängning av ledningar ingår i entreprenaden och utförs enligt VVS-AMA 98 samt enligt nedan. Heta arbeten Alla typer av heta arbeten bör om möjligt undvikas. Där heta arbeten erfordras, till ex. svetsning, skall detta genomföras i enlighet med gällande föreskrifter. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

15 5, 52, av ( 27) Upphängning, förläggning Kallvattenledningar och köldbärarledningar skall monteras med obruten isolering genom väggkonstruktion. Upphängning och förläggning utförs så att ljudöverföring förhindras. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. E tillser att dessa sitter kvar intill dess monteringen fortsätter. Brand- och ljudtätning av rörgenomföringar utförs så att genomföringen ej påverkar kraven som gäller för byggnadsdelen. All förläggning skall ske fritt från vent,- el- och teleinstallationer. PNP PNQ PNR PN.2 PN.2111 RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADS KONSTRUKTIONER RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTIONER Ledningar av stålrör Ledningar av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek VP, VS Värmerör primär t.o.m. DN 50 Värmerör sekundär t.o.m. DN 50 Fogtyp: Gäng eller svetsförband PN.2152 Ledningar av raka, tunnväggiga kallbearbetade stålrör, ytbehandlade VS, VP Värmerör primär Värmerör sekundär Typ Mannesman Mapress med tillhörande kopplingsdetaljer. Monteras enligt fabrikantens anvisningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

16 5, 52, av ( 27) PN.3 PN.31 Ledningar av kopparrör Ledning av raka kopparrör KV, VV, VVC, KB Ledningar skall uppfylla SS-EN All dragning skall ske med hårda raka kopparrör. Utloppsledningar från säk. ventiler. Ledningar skall vara stagade. PP PPC PPC.1 PPC.3 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNINGAR RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar m m Rörgenomföringar Samtliga genomföringar skall vara utförda så att byggnadsdelens ljud-, brandkrav ej försämras. PPC.31 PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion Samtliga brandavskiljande vägg- och bjälklagsgenomgångar skall tätas så att brandklass upprätthålls. När de genomföringar som skall brandtätas är tätade skall detta dokumenteras. PPC.61 Röranslutningar m m Ink. av VS, VP, KV, VV och VVC till bef. ledningar och apparater. Ink. till av annan entreprenör lev. och mont. enhet, apparat eller dyligt. Anslutning till apparat eller enhet skall utföras med flänskoppling eller lätt demonterbar koppling. Varje apparat förses med avstängningsventil i förekommande fall återsugningsskydd, reglerventil. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

17 5, 52, av ( 27) PPC.64 Proppningar av rörledning Erf. proppningar av ledningar ingår i entreprenaden. PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning Erforderliga avtappningar utförs. Avtappningsanordningar skall installeras så att enskilda maskiner, apparater m m kan repareras eller bytas med minsta möjliga nertappning. Lågpunkter skall ha avtappningsanordning. PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning Erforderliga återfyllningar och avluftningar utförs. Alla högpunkter i systemet även befintliga förses med luftklockor inkl. rördragning till kulventil placerad 1,0 m ovan golv. Kulventil skall vara proppad. I förekommande fall ex. i korridorer m m avslutas kulventilen ovan undertak. Märkskylt på undertaksdel utförs ( luftning ). PPD2 Rengöring av rörledningar Befintliga rörledningar genomspolas med vatten. PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM Ventiler i systemet skall vara i utförande avpassat för resp. medium, temperatur tryck och flöde. Ventiler skall monteras enligt tillverkarens dokumenterade monteringsanvisningar. PSA PSA.1 PSB VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Ventilrör AVSTÄNGNINGSVENTILER Alla ventiler skall vara av typ kulventil och uppfylla svensk standard och läckageklass SS-ISO Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

18 5, 52, av ( 27) Samtliga ventiler skall ha fullt genomlopp vid öppen ventil. Avstängningsventiler monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan avstängas. Förlängd spak vid isolerade rörledningar, utväxlingsanordning vid behov. PSD STYRVENTILER Styrventiler med ställdon skall vara anpassad till resp. medium, temperatur och spänning. PSD.1 PSD.11 PSD.1112 Manuella styrventiler Manuella styrventiler i vätskesystem Injusteringsventiler med mätuttag Befintliga fläktluftvärmare och takvärmestrips förses med nya injusteringsventiler. Injusteringsventiler skall monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan injusteras. Reglerventiler skall vara av TA:s fabrikat typ STAD eller STAF. Flöde för varje borrhål skall anpassas för respektive håls aktivta djup. PSE PSE.1 SJÄLVVERKANDE VENTILER Temperaturstyrda ventiler Befintlig fläktluftvärmare förses med returtemperaturbegränsande ventiler eller magnetventiler anpassade till befintligt rörsystem. Om alternativet med magnetventiler väljs skall de vara termostatstyrda. PSE.3 PSE.31 Backventiler Backventiler i vätskesystem Monteras enligt gällande krav samt för att hålla avsedd systemfunktion. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

19 5, 52, av ( 27) PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSSTÄLLDON Säkerhetsventiler i vätskesystem Säkerhetsventilen skall vara anpassad för resp. media, tryck och temperatur. Utloppsledning skall mynnas ovan golvbrunn. Vid glykolblandat vatten skall utloppsledningen mynnas i glykolblandningskärlet. R RBB ISOLERING AV INSTALLATIONER Termisk isolering av rörledning Isolertjocklek väljs m.h.t. temperaturfall samt media. Befintlig isolering och ytbeklädnad lagas vid inkopplingsställen. RBB.121 Termisk isolering med fogtätande slangar eller plattor av mjuk cellplast på rörledning Kondensisolering. Data för isolering. - Värmeledning 0,040 W/mK vid 20 C - Temp område - 40 C C - Diffusionsmotstånd µ 5000 Övriga uppgifter på isoleringens egenskaper skall redovisas av E efter anfordran. KB Köldbärarledning isoleras i med 19 mm tjocklek. Diff-tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.2. RBB.21 Termisk isolering mineralull på rörledning KV Isoleras med Rockwool rörskål eller likv. serie 41, diff.tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar m m överisoleras enligt RBC.2 och RBC.3. VV, VVC, VS, VP Isoleras med Rockwool komfortrörskål eller likvärdigt serie 42. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

20 5, 52, av ( 27) Dolda ledningar och ledningar isoleras lika men förses ej med ytbeklädnad. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.1 och RBC.2. RBC RCB TERMISK ISOLERING AV FLÄNSKOPPLING OCH VENTILER ED Ytbeklädnader på termisk isolering på rörledning I utrymningsvägar utföres ytbeklädnad enligt gällande normer. RCB.23 Ytbeklädnad av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar (utrymningsvägar). RCB.41 Ytbeklädnad av plastplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar. RDB.4 Ångbromsar av plastfolie på isolerad rörledning KV i förekommande fall. S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL OCH TELESYSTEM Styr-, regler och övervakningsinstallation för elpanna, varmvattenberedare och värmepumpar liksom el i styr ingår i rörentreprenad. U UA APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Utförandekrav. De olika komponenterna skall uppfylla kraven enligt nedan: Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

21 5, 52, av ( 27) UB GIVARE UC STYRFUNKTIONSENHETER UD MÄTSTYRDON UE STÄLLDON UF STYR- OCH LOGIKENHETER UG MÄTARE UB GIVARE Givare monteras i rörledning, utomhus m m. UF STYR- OCH LOGIKENHETER Automatiksystem för värmepump samt förslag med systemlösning av fjärrövervakning. Värmepumpar betjänar värme- och tappvarmvattensystem. Automatik för höjning av temperaturen i varmvattenberedare för skydd mot legionella. UGB UGB.3 MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, rörmonterade Termometrar monteras i tillopp och retur vid värmande/kylande enhet primärt och sekundärt samt vid styrventiler. UGC MÄTARE FÖR TRYCK UGC.3 Mätare för tryck, rörmonterade Manometrar, differenstryckmätning monteras vid pumpar, filter, exp. kärl osv. så att tryckförändringar kan avläsas, mätområde max. 50% över maximala mätutslaget. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

22 5, 52, av ( 27) Y YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av respektive installation skall ske i samråd med beställare samt enligt AMA 98. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på VVS-ritningar samt i drift- och underhållsinstruktioner. YTB.1 Märkning av installationer Hela installationen skall märkas. Värmepumpar märkes med gatuadress. Ventiler, rör, apparater osv. märks, ventilförteckning upprättas. I övrigt skall märkning av respektive installation ske enligt AMA 98. Märklista överlämnas till beställarens representant för godkännande. YTB.1521 YTB.156 YTB.18 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av värmeinstallationer Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Avser den del som lev. och installeras i denna del av entreprenaden. YTB.2 Skylt för installationer. Hela installationen skall skyltas, skyltningen skall vara samordnad. YTB.25 YTB.28 YTC Skyltning för vvs kyl och processmedieinstallationer Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

23 5, 52, av ( 27) Samordnad funktionsprovning Inför den samordnade funktionsprovningen skall följande arbeten vara avslutade och handlingar upprättade: Injustering. Inledande funktionsprovning. Tekniska dokumentation enligt YU. Märkning av komponenter enligt Y. Grovstädning av lokaler. Under den samordnade funktionsprovningen kontrolleras/provas: lämpliga inställningsvärden, börvärden, reglersekvenser m m. Den tekniska dokumentationen skall revideras med avseende på erfarenheter och synpunkter som framkommer under provningen, så att korrekt dokumentation kan överlämnas senast vid slutbesiktning. Protokoll från den samordnade funktionsprovningen ingår som bilaga tillhörande slutbesiktningsutlåtande. Samordnad funktionsprovning skall vara utförd före slutbesiktning. YTC.15 Provning av vvs- kyl- och processmediesystem Enligt AMA samt enligt nedan Injustering och provning Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. Injustering och provning skall ledas av entreprenörens kvalitetsansvarige och utföres i samråd med beställaren eller dennes representant. Representant för beställaren skall beredas tillfälle att närvara genom särskild kallelse vid entreprenörens provningar, injusteringar och mätningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

24 5, 52, av ( 27) Egenkontroll, kontrollplan Fortlöpande i projektet skall egenkontroll i enlighet med resp. entreprenörers kontrollplan utföras. Kontrollplan förutsätts omfatta mottagningskontroll, provningar som tryck- och täthetsprovning, installationsmätningar samt övriga provningar som utföres i takt med entreprenadens framskridande. Kvalitetsplaner med egenkontroll, miljöplaner m m enligt AF. Uppföljning av kvalité skall ske bl.a. med hjälp av fotografering av dolda, inbyggd, ingjutna och markförlagda installationer. Fortlöpande besiktningar Beställarens kvalitetsansvarige kan komma att i projektet utföra fortlöpande kontroller i syfte att bl.a. kontrollera entreprenörens egenkontroll. Injustering Injustering utföres efter att samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift. Injustering avser exempelvis injusteringar av flöden, instrypningsvärden, inställning av preliminära börvärden m m. Undantag från injustering. Injustering av radiatorers förinställningsvärden skall ej uföras. Entreprenörens injusteringsarbeten skall vara avslutade och dokumenterade innan funktionsprovningar inleds. Av myndighet krävd provning eller besiktning skall vara slutförd före slutbesiktning. YTC.1521 YTC.156 YTC.18 YTC.2 YTC.2521 YTC.256 Provning av tappvattensystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av värmesystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av tappvattensystem Injustering av värmesystem. Avser befintligt värmesystem. Injusteringsvärden skall införas på ritning. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

25 5, 52, av ( 27) YU YUB TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGS- HANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Erforderliga upprättas. YUB.5 YUC Anmälningar och ansökningshandlingar för vvs-, kyloch processmedieinstallationer BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Enligt AF, AMA enligt nedan: Handlingarna skall följa Bygghandlingar 90 med där i angivna krav. Handlingar skall redovisas för beställarens representant senast 14 dagar före byggstart. Handlingar upprättade genom entreprenörens försorg skall vara upprättade enligt följande: Samtliga handlingar skall vara upprättade i program ingående Till grund för redovisning skall ligga Bygghandling 90 och efterföljande tillägg. YUC.5 YUD.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS- KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER Entreprenören skall senast vid slutbesiktning överlämna tre omgångar relationsritningar i A1 format nervikta och insatta i drift- och skötselpärmar enligt YUH. Placering av bergkollektorer skall redovisas på situationsplan. Placeringar skall vara måttsatta från husfasad eller liknande. YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER För anläggningen utarbetas skötselföreskrifter som skall tillhandahållas i tre omgångar i pärmar med register och innehållsförteckning enligt nedan. Innehållet anpassas till aktuellt objekt. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

26 5, 52, av ( 27) 1 - Objektsbeskrivning Innehåll: En allmän orientering av objektet samt en förteckning över företag och handläggare som varit delaktiga i entreprenaden. 2 - Funktionsbeskrivning Innehåll: Funktionstexter. 3 - Drift- och skötselrutiner Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. Manual för värmepumpen. 4 - Felsökning Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. 5 - Protokoll Innehåll: Injusteringsprotokoll, provtryckningsprotokoll m m. 6 - Materialförteckning och entreprenadbeskrivning Innehåll: Entreprenadbeskrivning med ev. ändringar införda och en materialförteckning. 7 - Broschyrer Innehåll: Broschyrblad på ingående komponenter vilka markeras med beteckningar enligt entreprenadbeskrivningen och uppmärkning. På broschyrbladet markeras aktuell storlek samt för pumpar arbetspunkt i diagram. 8 - Styrning och övervakning 9 - Värmepumpsinstallationer Ventilförteckning 11 - Ritningar YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Blockgatan 10, 653 41 KARLSTAD Tel. 054-15 65 45 www.vvsplan.se 06.4 TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD MED PARTNERING SOM SAMARBETSFORM Objekt: SILBODALSSKOLAN ÅRJÄNGS KOMMUN KV. SKOLAN NYBYGGNAD

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och Sidantal 12 Falu Kommun Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr 16390009 och 16390015 6.4.2. RAMBESKRIVNING FÖR VVS-INSTALLATIONER Kund/projektnr: : : TQM-720-H Materialbeskrivning Falun Mora

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1

TEKNISK ANVISNING. 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18, Ver. 1.0 2014-04-01, Ver. 2.0, Ver. 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM...

Läs mer

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn Beskrivning Installationer för andnings-och instrumentluft 2013-03-19 Rev Datum Sida/or Handlägges av: Ture Karlsson Upprättad av: Ture

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (31) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.7 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda RAMBESKRIVNING för VÄRME-, SANITETS- OCH KYL- INSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: roland.gustavsson@flk.se FLK

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OP-KYLA Ombyggnad VVS-Beskrivning: Rör- kylinstallationer 2015-04-24 Förfrågningshandling Rev Handlägges av: Niclas Pahlman TURING AB Upprättad av: Tom Clemes TURING AB Ålands

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE. Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REV KF

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE. Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REV KF ÖSTHAMMAR Nybyggnad TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REV KF01 8-11.1 RAMBESKRIVNING 54 SPRINKLERANLÄGGNING 2 (19) Innehåll 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 5 54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM 5 54.B

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR Antal blad 54 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

AMA 98 HENCO ALUPEX SYSTEM. Version: Förklaringar

AMA 98 HENCO ALUPEX SYSTEM. Version: Förklaringar AMA 98 Version: Förklaringar Kursiv text anger informativ text som skall färdigställas av beskrivningsförfattaren. Text, beteckningar etc. innehållande x, y, z och färdigställs av beskrivningsförfattaren.

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RAMBESKRIVNING VVS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SKILJEMYNTSGATAN 3-19 Järnbrott 89:6 GÖTEBORGS KOMMUN STAM-OCH BADRUMSRENOVERING PROJEKT 60116 RAMBESKRIVNING VVS TOTALENTREPRENAD Göteborg Bengt Dahlgren Göteborg AB : 01 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS.

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS. BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS Malmö 2016-06-20 Per-Johan Ytterman PQR Consult AB St. Johannesgatan 1D 211 46 Malmö 070-6753920

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN SWECO ARCHITECTS AB KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB Göteborg Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Karin Kullman 031-63 28 96 SWECO Gullbergs Strandgata

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11 Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte TEKNISK ISOLERING Den tekniska utvecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. Ämnet teknisk isolering behandlar isolering av tekniska installationer samt

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 1 (40) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Status Fastighetsbeteckning Ändringsdatum. Kod Text Mängd Enhet Rev

Status Fastighetsbeteckning Ändringsdatum. Kod Text Mängd Enhet Rev 1 (16) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 56 VÄRMESYSTEM 56.B Värmevattensystem Värmesystem installeras med Thermotechs rörsystem tillverkade i PE-RT med syrediffussionsspärr placerad i mitten av

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS Status Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Revidering Rev. : Upprättad av: Ramböll Sverige AB

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1

TEKNISK ANVISNING. 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18, Ver. 1.0 2014-04-01, Ver. 2.0, Ver. 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM...

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD Arbetsnr Sidantal 25 Tranemo Kommun RAMBESKRIVNING RÖRSYSTEM TOTALENTREPRENAD Upprättad av Entreprenadplanering AB - Innehållsförteckning Sid 5 V-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD Objekt 6007, : 9048 6.3 VVS RIVNING ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD HELSINGBORGSSTAD DROTTNINGGATAN7 251 89 HELSINBORG HANDLÄGGARE:

Läs mer

K0043. 007/008.04/50.951

K0043. 007/008.04/50.951 Antal blad 51 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: 1 första sida 1 sida innehållsförteckning 49

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer