TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION"

Transkript

1 Blockgatan Karlstad Tel Fax TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE Objekt: OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE DATUM: VVS PLAN AB Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG P:\ProjektData_VVSplan\2011\\ADM\Beskrivning\ Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

2 5, 52, 56 2 av ( 27) VS-INSTALLATIONER Handlingsförteckning 1. Administrativa föreskrifter (upprättad av VVS PLAN AB) 2. Teknisk rambeskrivning (upprättad av VVS PLAN AB) Informationsritningar: Saknas Bilagor: Bilaga 1 Område för borrning. Bilaga 2 Placering av apparatrum för värmepump på Säterivägen 17. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

3 5, 52, 56 3 av ( 27) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 56 VÄRMESYSTEM B Q P R S U Y FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT ISOLERING AV INSTALLATIONER APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM STYR OCH ÖVERVAKNING MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

4 5, 52, 56 4 av ( 27) 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM ÖVERGRIPANDE TEKNISK BESKRIVNING Efterföljande beskrivning med tillhörande kapitel är utformad som en rambeskrivning för totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören skall svara för erforderlig projektering samt leverans och installation av olika VA-, VVS samt styr-, regler- och övervakningsinstallationer liksom erforderliga mark och byggarbeten. Entreprenaden omfattar en komplett funktionsklar injusterad och funktionsprovad anläggning som uppfyller ställda krav. Entreprenadhandlingar skall utföras enligt Bygghandlingar 90. ORIENTERING Entreprenaden i. Består av 2 st fastigheter som är belägna i Kommun. Säterivägen 17 Fastigheten består av 2 st hus. Hus 1 är 1265 m² och består av: Utbildningslokaler och Personaldelar Tvätt- och vagnhallar. Verkstadslokaler och lager Byggnadsår 1970 Utbildningslokaler och personaldelar har till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet radiatorsystemet. Tvätt-, och vagnhallar, verkstadslokaler och lager har både till- och frånluftssystem via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och eftervärmningsbatteri. Samt enbart frånluftssystem via frånluftsfläktar. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. Hus 2 är ca. 70 m² och innehåller panncentral. Panncentral görs om till kallförråd. Byggnadsår 1970 Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

5 5, 52, 56 5 av ( 27) Säterigatan 21 Fastigheten är 610 m². Utbildningslokaler och personaldelar 365 m². Vagnhall 245 m². Byggnadsår Lokalerna har till- och frånluftsventilation via luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri som är anslutet värmesystemet.. Befintlig Energiförbrukning är kwh/år vid normalårskorrigering. ENTREPRENADOMFATTNING För entreprenaden gäller separat redovisad AF-del. Rörentreprenören är totalentreprenör och samtliga el-, bygg- och markarbeten med återställning till ursprungligt skick, ingår i rörentreprenaden. Entreprenaden omfattar ersättning av oljepanna till värmepumpssystem med bergvärmekollektor Borrhål och bergvärmekollektor ingår i entreprenaden. I entreprenaden ingår erf. anpassning av tappvatten- och värmesystemen till nytt utförande och anslutning till befintliga ledningar i hus och mark. Lokalerna skall förses med nya installationer för ställda krav enligt denna handling. Totalt pris för båda fastigheterna samt separat pris för varje fastighet skall lämnas. Demontering av installationer i panncentral skall redovisas med separat pris. BYGGARBETEN Byggarbeten som håltagning och efterlagning av hål samt inklädnad av köldbärarledningar på fasad upp till 2 m ingår som en del i entreprenaden. Hål efter rör och elkablar skall efterlagas med samma resultat som omgivande yta. Övriga byggarbeten utföres av B. Apparatrum på Säterivägen 17 och eventuella förstärkningar av entrésolbjälklag på Säterivägen 21 ingår ej i rörentreprenaden. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

6 5, 52, 56 6 av ( 27) MARKARBETEN Markarbeten till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Schakt skall återställas med samma resultat som omgivande yta. ELARBETEN Elinstallationer till fullt funktionsklar anläggning ingår som en del i entreprenaden. Inkoppling till befintligt elsystem vid el-central i respektive hus. Elundermätare installeras för mätning av elförbrukning för värmepump och eltillsats i respektive hus. El för demonterad vvs-utrustning demonteras. ALLMÄNNA KRAV Entreprenaden utförs enligt krav i denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget i sin helhet. Krav skall innehållas om det i handlingar inte går att utläsa kravnivå skall miniminivån i materialval och arbetsutförandet överensstämma med: VVS-AMA 98, EL-AMA 98, KYL-AMA 98, Anläggnings AMA 98. Råd och Anvisningar (RA) till ovannämnda samt byggvägledningar. För entreprenadens utförande gäller även Boverkets Byggregler BSF 1993:57 med ändringar samt gällande regler och normer bl.a Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar AFS. Kontakter med myndigheter ingår i entreprenaden. För EL-installationer gäller: Anvisningar för anslutning av installationer till elnät SS Elleverantörens lokala bestämmelser. Boverkets byggregler. Starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5. Svensk standard. Maskinindirektivet. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

7 5, 52, 56 7 av ( 27) 52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium 56 Värmesystem Detta kapitel 52, 56 är gemensamt för samtliga VVSinstallationsdelar. VÄRMEINSTALLATION Säterivägen 17: Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (hus 2) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras i nytt apparatrum i del av verkstad (hus 1), se bilaga 2. Storlek på apparatrum tas fram av entreprenören och meddelar B. Köldbärarledningar vid genomföring i fasad inklädes med plåt och förses med påkörningsskydd. Fördelningsrör till bergkollektorer placeras i nytt apparatrum. Befintliga fläktluftsvärmare (5 st) förses med nya avstängningsventiler, injusteringsventiler med mätmöjlighet och returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Befintliga takvärmestrips (2 st) förses med nya avstängningsventiler och injusteringsventiler med mätmöjlighet Panncentral: Skorstensstopp förses med väderskyddade plåthuv samt tallriksventil i pannrum. Uteluftsgaller i pannrum tätas med plåt på insidan och isoleras mot kondens samt förses med tallriksventil. Befintlig dräneringspump behålls. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

8 5, 52, 56 8 av ( 27) Tekn. data: DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers. delar + 20 C - Verkstadslokale och Förråd + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Säterivägen 21 Befintliga oljepannor och varmvattenberedare placerad i panncentral (Säterivägen 17) ersätts med värmepump och el som spetsvärme. Nya cirk. pumpar, varmvattenberedare och expansionskärl som är anslutna till värmepump installeras. Blandningskärl för frostskyddsmedel och påfyllningspump installeras. Värmepump och varmvattenberedare placeras på entrésol i vagnhall. Uppställning av värmepump skall anpassas till typ av bjälklag med tanke på stomljud. Vikter på utrustning meddelas till B. Fördelningsrör till bergvärmekollektorer placeras i en fördelningsbrunn i mark. Köldbärarledningar på fasad upp till 2 m inklädes med plåt eller dylikt ingår i entreprenaden. Befintligt fläktluftvärmare (3 st) förses med returtemperaturbegränsningsventiler eller magnetventiler. Tekniska data DUT - 20 C Årsmedeltemperatur + 5,5 C Framledningstemp. RAD + 65 C Framledningstemp. VENT + 65 C Rumstemperatur vid DUT - Utbildningslokaler och pers.delar + 20 C - Vagnhallar och verkstadslokaler + 17 C Tappvarmvatten vid tappställe + 50 C Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

9 5, 52, 56 9 av ( 27) Gemensamt för Säterivägen 17och 21 Borrhål placeras i samråd med B. Borrhål för Säterivägen 17 placeras i yta som trafikeras av tungtrafik. Erforderliga åtgärder så att bergkollektorer ej skadas. Före markarbeten och borrning påbörjas skall entreprenören undersöka om det finns befintliga ledningar eller kablar i anvisade områden. Avstånd från markyta till berggrund skall antas till 5 m i anbudet. Regleras med ett á-pris per meter vid mer eller mindre avstånd till berg. STYR- OCH REGLER OCH ÖVERVAKNING Installationer till fullt funktionsklar anläggning ingår i entreprenaden. Erforderlig egenkontroll, avprovning, injustering samt deltagande vid genomförande av samordnad funktionsprovning skall ingå i denna del av entreprenaden. Systemlösning för fjärrövervakning lämnas som separat pris. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Detta kapitel är gemensamt för samtliga VVS-installationer. BB BBD.5 BC BCT FÖRARBETEN Inmätning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

10 5, 52, av ( 27) BCT.5 Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga arbeten skall planeras så att minsta möjliga störning för hyresgäster uppstår. BCV TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER I entreprenaden ingår erforderliga tillfälliga installationer under ombyggnadstiden så att hyresgäster i fastigheten erhåller tappvarmvatten och värme tills ombyggd anläggning är igångkörd. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Generellt Då ritningar över bef. installation saknas skall anbudsgivare, på platsen, ta del av befintliga anläggningar för utrönande av demonterings-arbetets omfattning, möjlighet till avstängning, inkapning mm och äger senare inte rätt till ersättning för sådant arbete som ej specificerats i efterföljande beskrivning men som bör kunna förutses på platsen. För all rivning och demontering gäller att beställaren skall beredas möjlighet att tillvarata det material som han önskar. Den utrustning som beställaren avser att tillvarata läggs upp på anvisad plats. Resterande material tillfaller entreprenören och skall borttransporteras och deponeras enligt Kommun bestämmelser om avfallshantering. Alla kostnader härför skall ingå i avgivet anbud. Rivnings-material skall kontinuerligt borttransporteras. Entreprenören skall i samråd med beställaren förete rivnings- och demonteringsplan. Samtliga vatten-, spill- och värmeledningar som inte skall användas demonteras och proppas, så att risk för framtida vattenskador elimineras. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

11 5, 52, av ( 27) Ingjutna ledningar och kulvertledningar i mark kan ligga kvar om de är proppade och tömda på vatten. Proppningarna skall utföras så snyggt och så nära huvudledning som möjligt då ej annat anges. Alla erf. nedtappningar och tillfälliga proppningar skall ingå i entreprenaden. Information till hyresgäster vid avbrott av värme och tappvatten ingår i entreprenaden. BEC DEMONTERING Beställaren (B) märker upp det material som skall tillvaratas, (TE) skall i god tid samordna detta med B:s ombud. Entreprenören anmäler lämplig tidpunkt för ovanstående arbete samt före eventuell besiktning av materialet. Hål efter rör skall efterlagas med resultat lika omgivande yta. För utrustning som tas ur bruk gäller att demontering av installationer skall ske i sin helhet. Detta gäller även upphängningsjärn och övriga fästpunkter, expanderbultar skall avkapas så ilagning kan ske med resultat lika omgivande yta. Vid demontering av rörledning skall angränsande kvarlämnande ledningar proppas på högst 0,2 m avstånd från medieförande ledning. KV-, VV- och VVC-ledningar som rivs, bortkopplas och proppas vid huvudledningar så inga blindledningar blir kvar (legionellarisk). I entreprenaden ingår demontering av: Säterigatan 17 (Hus 1 Verkstadslokaler) 1 st Shuntgrupp med pump samt ledningar mot kulvert som kapas vid golvnivå. 1 st Fläktluftvärmare med blandningsdel och tillhörande ledningar. Ytterväggsgaller kan sitta kvar om det tätas med plåt och förses med isolering. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

12 5, 52, av ( 27) Säterigatan 17 (Hus 2 Panncentral) 1 st Oljepannor med brännare och styrutrustning. 1 st Shuntgrupp med pump för kulvertsystem 2 st Uteluftsvärmepumpar. 2 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. 1 st Styrutrustning för tappvarmvatten. 1 st Expansionskärl. 1st Oljetank 22 m 3 placerad inomhus. 1 st Påfyllning och luftningsledning till oljetank. 1 st Tvättställ med tillhörande ledningar. Tömning och transport av olja till annan fastighet samt sanering ingår i entreprenaden. Säterivägen 21 1 st Shuntgrupp med pump för radiatorsystem. 1 st Varmvattenberedare med tillhörande utrustning. BD SANERINGSARBETEN Sanering av oljetankar ingår i entreprenaden. Intyg på sanering skall överlämnas till B. Kvarvarande olja ca. 7 m³ skall levereras till Kommunförrådet på samma gata i. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS-, Kyl- och processmedieinstallationer Rivning skall omfatta samtliga enheter, ledningar mm, som inte kommer att medverka i den färdig ombyggda anläggningen. Rivningsmaterial skall kontinuerligt borttransporteras så att det ej ligger ivägen. I övrigt rivning av rörinstallationer i omfattning som krävs för att genomföra ombyggnaden så att färdig anläggning uppfyller ställda krav. P Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät Detta kapitel P är gemensamt för samtliga VVS-installationsdelar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

13 5, 52, av ( 27) PAK.5 Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat Värmepump av känt fabrikat (Thermia, IVT, Nibe eller motsvarande) för bergvärme till värme- och tappvarmvattenproduktion. Borrhål med köldbärarkrets ingår i entreprenaden. Komplett styrutrustning, igångkörning och injustering skall ingå. PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Utförande föreskrifter Förläggning av ledningar utföres enligt Anläggnings AMA 98. PB Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör KB Köldbärarledning. Erf. kopplingsdetaljer, murgenomföringar, ändavslut och påkörningsskydd mm skall ingå. Monteras och provas enligt fabrikantens anvisningar. PCC.71 Anordning för lokalisering av markförlagda rörledningar Metallband eller metalltrådar skall läggas ovan köldbärarledning för lokalisering med metallsökare. PCC.721 Anordning för markering med plastband Markeringsband läggs ovan köldbärarledning. PHB.12 Elpannor för värmevatten Elpanna för tillsatsvärme till värmepump ( om den typ av systemlösning används). PJB VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlare för tappvarmvatten (om den typ av systemlösning används). Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

14 5, 52, av ( 27) PJE TAPPVARMVATTENVÄRMARE Tappvattenvärmare anpassad för anslutning till värmepump. Material i tappvarmvattenberedaren skall vara anpassad till vatten kvalitén i. PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Behållare för påfyllnad och blandning av frostskyddsmedel och vatten till Köldbärarsystem. Storlek min. 50 liter. PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL OD. Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas Expansionskärl skall vara anpassat för resp. media, tryck och temperatur. PM PMB.211 APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Silfilter Smutsfilter skall vara anpassat för resp. media, tryck, flöde och temperatur. Skall finnas på köld- och värmebärare. PKB PUMPAR Pumpar skall vara behandlade för resp. media och temperatur. Pumpar av enhetligt fabrikat. PN RÖRLEDNINGAR M M Utförande föreskrifter Samtliga detaljer för upphängning av ledningar ingår i entreprenaden och utförs enligt VVS-AMA 98 samt enligt nedan. Heta arbeten Alla typer av heta arbeten bör om möjligt undvikas. Där heta arbeten erfordras, till ex. svetsning, skall detta genomföras i enlighet med gällande föreskrifter. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

15 5, 52, av ( 27) Upphängning, förläggning Kallvattenledningar och köldbärarledningar skall monteras med obruten isolering genom väggkonstruktion. Upphängning och förläggning utförs så att ljudöverföring förhindras. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. E tillser att dessa sitter kvar intill dess monteringen fortsätter. Brand- och ljudtätning av rörgenomföringar utförs så att genomföringen ej påverkar kraven som gäller för byggnadsdelen. All förläggning skall ske fritt från vent,- el- och teleinstallationer. PNP PNQ PNR PN.2 PN.2111 RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADS KONSTRUKTIONER RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTIONER Ledningar av stålrör Ledningar av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek VP, VS Värmerör primär t.o.m. DN 50 Värmerör sekundär t.o.m. DN 50 Fogtyp: Gäng eller svetsförband PN.2152 Ledningar av raka, tunnväggiga kallbearbetade stålrör, ytbehandlade VS, VP Värmerör primär Värmerör sekundär Typ Mannesman Mapress med tillhörande kopplingsdetaljer. Monteras enligt fabrikantens anvisningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

16 5, 52, av ( 27) PN.3 PN.31 Ledningar av kopparrör Ledning av raka kopparrör KV, VV, VVC, KB Ledningar skall uppfylla SS-EN All dragning skall ske med hårda raka kopparrör. Utloppsledningar från säk. ventiler. Ledningar skall vara stagade. PP PPC PPC.1 PPC.3 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNINGAR RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar m m Rörgenomföringar Samtliga genomföringar skall vara utförda så att byggnadsdelens ljud-, brandkrav ej försämras. PPC.31 PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion Samtliga brandavskiljande vägg- och bjälklagsgenomgångar skall tätas så att brandklass upprätthålls. När de genomföringar som skall brandtätas är tätade skall detta dokumenteras. PPC.61 Röranslutningar m m Ink. av VS, VP, KV, VV och VVC till bef. ledningar och apparater. Ink. till av annan entreprenör lev. och mont. enhet, apparat eller dyligt. Anslutning till apparat eller enhet skall utföras med flänskoppling eller lätt demonterbar koppling. Varje apparat förses med avstängningsventil i förekommande fall återsugningsskydd, reglerventil. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

17 5, 52, av ( 27) PPC.64 Proppningar av rörledning Erf. proppningar av ledningar ingår i entreprenaden. PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning Erforderliga avtappningar utförs. Avtappningsanordningar skall installeras så att enskilda maskiner, apparater m m kan repareras eller bytas med minsta möjliga nertappning. Lågpunkter skall ha avtappningsanordning. PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning Erforderliga återfyllningar och avluftningar utförs. Alla högpunkter i systemet även befintliga förses med luftklockor inkl. rördragning till kulventil placerad 1,0 m ovan golv. Kulventil skall vara proppad. I förekommande fall ex. i korridorer m m avslutas kulventilen ovan undertak. Märkskylt på undertaksdel utförs ( luftning ). PPD2 Rengöring av rörledningar Befintliga rörledningar genomspolas med vatten. PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM Ventiler i systemet skall vara i utförande avpassat för resp. medium, temperatur tryck och flöde. Ventiler skall monteras enligt tillverkarens dokumenterade monteringsanvisningar. PSA PSA.1 PSB VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Ventilrör AVSTÄNGNINGSVENTILER Alla ventiler skall vara av typ kulventil och uppfylla svensk standard och läckageklass SS-ISO Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

18 5, 52, av ( 27) Samtliga ventiler skall ha fullt genomlopp vid öppen ventil. Avstängningsventiler monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan avstängas. Förlängd spak vid isolerade rörledningar, utväxlingsanordning vid behov. PSD STYRVENTILER Styrventiler med ställdon skall vara anpassad till resp. medium, temperatur och spänning. PSD.1 PSD.11 PSD.1112 Manuella styrventiler Manuella styrventiler i vätskesystem Injusteringsventiler med mätuttag Befintliga fläktluftvärmare och takvärmestrips förses med nya injusteringsventiler. Injusteringsventiler skall monteras så att varje enhet, apparat o.dyl kan injusteras. Reglerventiler skall vara av TA:s fabrikat typ STAD eller STAF. Flöde för varje borrhål skall anpassas för respektive håls aktivta djup. PSE PSE.1 SJÄLVVERKANDE VENTILER Temperaturstyrda ventiler Befintlig fläktluftvärmare förses med returtemperaturbegränsande ventiler eller magnetventiler anpassade till befintligt rörsystem. Om alternativet med magnetventiler väljs skall de vara termostatstyrda. PSE.3 PSE.31 Backventiler Backventiler i vätskesystem Monteras enligt gällande krav samt för att hålla avsedd systemfunktion. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

19 5, 52, av ( 27) PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSSTÄLLDON Säkerhetsventiler i vätskesystem Säkerhetsventilen skall vara anpassad för resp. media, tryck och temperatur. Utloppsledning skall mynnas ovan golvbrunn. Vid glykolblandat vatten skall utloppsledningen mynnas i glykolblandningskärlet. R RBB ISOLERING AV INSTALLATIONER Termisk isolering av rörledning Isolertjocklek väljs m.h.t. temperaturfall samt media. Befintlig isolering och ytbeklädnad lagas vid inkopplingsställen. RBB.121 Termisk isolering med fogtätande slangar eller plattor av mjuk cellplast på rörledning Kondensisolering. Data för isolering. - Värmeledning 0,040 W/mK vid 20 C - Temp område - 40 C C - Diffusionsmotstånd µ 5000 Övriga uppgifter på isoleringens egenskaper skall redovisas av E efter anfordran. KB Köldbärarledning isoleras i med 19 mm tjocklek. Diff-tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.2. RBB.21 Termisk isolering mineralull på rörledning KV Isoleras med Rockwool rörskål eller likv. serie 41, diff.tät obruten isolering genom byggnadsdel. Ventiler och kopplingar m m överisoleras enligt RBC.2 och RBC.3. VV, VVC, VS, VP Isoleras med Rockwool komfortrörskål eller likvärdigt serie 42. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

20 5, 52, av ( 27) Dolda ledningar och ledningar isoleras lika men förses ej med ytbeklädnad. Ventiler och kopplingar överisoleras enligt RBC.1 och RBC.2. RBC RCB TERMISK ISOLERING AV FLÄNSKOPPLING OCH VENTILER ED Ytbeklädnader på termisk isolering på rörledning I utrymningsvägar utföres ytbeklädnad enligt gällande normer. RCB.23 Ytbeklädnad av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar (utrymningsvägar). RCB.41 Ytbeklädnad av plastplåt på isolerad rörledning KV, VV, VVC, VP, VS, Synliga ledningar. RDB.4 Ångbromsar av plastfolie på isolerad rörledning KV i förekommande fall. S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL OCH TELESYSTEM Styr-, regler och övervakningsinstallation för elpanna, varmvattenberedare och värmepumpar liksom el i styr ingår i rörentreprenad. U UA APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Utförandekrav. De olika komponenterna skall uppfylla kraven enligt nedan: Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

21 5, 52, av ( 27) UB GIVARE UC STYRFUNKTIONSENHETER UD MÄTSTYRDON UE STÄLLDON UF STYR- OCH LOGIKENHETER UG MÄTARE UB GIVARE Givare monteras i rörledning, utomhus m m. UF STYR- OCH LOGIKENHETER Automatiksystem för värmepump samt förslag med systemlösning av fjärrövervakning. Värmepumpar betjänar värme- och tappvarmvattensystem. Automatik för höjning av temperaturen i varmvattenberedare för skydd mot legionella. UGB UGB.3 MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, rörmonterade Termometrar monteras i tillopp och retur vid värmande/kylande enhet primärt och sekundärt samt vid styrventiler. UGC MÄTARE FÖR TRYCK UGC.3 Mätare för tryck, rörmonterade Manometrar, differenstryckmätning monteras vid pumpar, filter, exp. kärl osv. så att tryckförändringar kan avläsas, mätområde max. 50% över maximala mätutslaget. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

22 5, 52, av ( 27) Y YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av respektive installation skall ske i samråd med beställare samt enligt AMA 98. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar användes på VVS-ritningar samt i drift- och underhållsinstruktioner. YTB.1 Märkning av installationer Hela installationen skall märkas. Värmepumpar märkes med gatuadress. Ventiler, rör, apparater osv. märks, ventilförteckning upprättas. I övrigt skall märkning av respektive installation ske enligt AMA 98. Märklista överlämnas till beställarens representant för godkännande. YTB.1521 YTB.156 YTB.18 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av värmeinstallationer Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Avser den del som lev. och installeras i denna del av entreprenaden. YTB.2 Skylt för installationer. Hela installationen skall skyltas, skyltningen skall vara samordnad. YTB.25 YTB.28 YTC Skyltning för vvs kyl och processmedieinstallationer Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

23 5, 52, av ( 27) Samordnad funktionsprovning Inför den samordnade funktionsprovningen skall följande arbeten vara avslutade och handlingar upprättade: Injustering. Inledande funktionsprovning. Tekniska dokumentation enligt YU. Märkning av komponenter enligt Y. Grovstädning av lokaler. Under den samordnade funktionsprovningen kontrolleras/provas: lämpliga inställningsvärden, börvärden, reglersekvenser m m. Den tekniska dokumentationen skall revideras med avseende på erfarenheter och synpunkter som framkommer under provningen, så att korrekt dokumentation kan överlämnas senast vid slutbesiktning. Protokoll från den samordnade funktionsprovningen ingår som bilaga tillhörande slutbesiktningsutlåtande. Samordnad funktionsprovning skall vara utförd före slutbesiktning. YTC.15 Provning av vvs- kyl- och processmediesystem Enligt AMA samt enligt nedan Injustering och provning Entreprenören utför alla provningar, mätningar och injusteringar till en komplett driftfärdig anläggning. Injustering och provning skall ledas av entreprenörens kvalitetsansvarige och utföres i samråd med beställaren eller dennes representant. Representant för beställaren skall beredas tillfälle att närvara genom särskild kallelse vid entreprenörens provningar, injusteringar och mätningar. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

24 5, 52, av ( 27) Egenkontroll, kontrollplan Fortlöpande i projektet skall egenkontroll i enlighet med resp. entreprenörers kontrollplan utföras. Kontrollplan förutsätts omfatta mottagningskontroll, provningar som tryck- och täthetsprovning, installationsmätningar samt övriga provningar som utföres i takt med entreprenadens framskridande. Kvalitetsplaner med egenkontroll, miljöplaner m m enligt AF. Uppföljning av kvalité skall ske bl.a. med hjälp av fotografering av dolda, inbyggd, ingjutna och markförlagda installationer. Fortlöpande besiktningar Beställarens kvalitetsansvarige kan komma att i projektet utföra fortlöpande kontroller i syfte att bl.a. kontrollera entreprenörens egenkontroll. Injustering Injustering utföres efter att samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift. Injustering avser exempelvis injusteringar av flöden, instrypningsvärden, inställning av preliminära börvärden m m. Undantag från injustering. Injustering av radiatorers förinställningsvärden skall ej uföras. Entreprenörens injusteringsarbeten skall vara avslutade och dokumenterade innan funktionsprovningar inleds. Av myndighet krävd provning eller besiktning skall vara slutförd före slutbesiktning. YTC.1521 YTC.156 YTC.18 YTC.2 YTC.2521 YTC.256 Provning av tappvattensystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av värmesystem Samtliga provningar skall utföras med vatten Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av tappvattensystem Injustering av värmesystem. Avser befintligt värmesystem. Injusteringsvärden skall införas på ritning. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

25 5, 52, av ( 27) YU YUB TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER ANMÄLNINGSHANDLINGAR OCH ANSÖKNINGS- HANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Erforderliga upprättas. YUB.5 YUC Anmälningar och ansökningshandlingar för vvs-, kyloch processmedieinstallationer BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Enligt AF, AMA enligt nedan: Handlingarna skall följa Bygghandlingar 90 med där i angivna krav. Handlingar skall redovisas för beställarens representant senast 14 dagar före byggstart. Handlingar upprättade genom entreprenörens försorg skall vara upprättade enligt följande: Samtliga handlingar skall vara upprättade i program ingående Till grund för redovisning skall ligga Bygghandling 90 och efterföljande tillägg. YUC.5 YUD.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS- KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER Entreprenören skall senast vid slutbesiktning överlämna tre omgångar relationsritningar i A1 format nervikta och insatta i drift- och skötselpärmar enligt YUH. Placering av bergkollektorer skall redovisas på situationsplan. Placeringar skall vara måttsatta från husfasad eller liknande. YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER För anläggningen utarbetas skötselföreskrifter som skall tillhandahållas i tre omgångar i pärmar med register och innehållsförteckning enligt nedan. Innehållet anpassas till aktuellt objekt. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

26 5, 52, av ( 27) 1 - Objektsbeskrivning Innehåll: En allmän orientering av objektet samt en förteckning över företag och handläggare som varit delaktiga i entreprenaden. 2 - Funktionsbeskrivning Innehåll: Funktionstexter. 3 - Drift- och skötselrutiner Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. Manual för värmepumpen. 4 - Felsökning Innehåll: Generella anvisningar samt fabrikantens anvisningar. 5 - Protokoll Innehåll: Injusteringsprotokoll, provtryckningsprotokoll m m. 6 - Materialförteckning och entreprenadbeskrivning Innehåll: Entreprenadbeskrivning med ev. ändringar införda och en materialförteckning. 7 - Broschyrer Innehåll: Broschyrblad på ingående komponenter vilka markeras med beteckningar enligt entreprenadbeskrivningen och uppmärkning. På broschyrbladet markeras aktuell storlek samt för pumpar arbetspunkt i diagram. 8 - Styrning och övervakning 9 - Värmepumpsinstallationer Ventilförteckning 11 - Ritningar YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Innehåll och disposition se YUH ovan. Ram RÖR Säterivägen 17 & 21.doc

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Sidantal 22 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL Upprättad av NP Unr Telefon 0920-22 90 05 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 Allmän orientering

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 INGET ÄR SÅ BRA ATT DET INTE GÅR ATT GÖRA BÄTTRE Bergvärme förr och nu Marknaden för bergvärme har förändrats genom

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T Kv Kopparhammaren nr 7 I N R E D N I N G S E N T R E P R E N A D GARDINER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 0 03 6 Innehåll: Mängdförteckning Beskrivning Rumsförteckning 5

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer