Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?"

Transkript

1 HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?

2 Det första patentet på en metod att alstra kyla togs av Perkins a) Behållare för vätska som ska kylas b) Förångare c) Kompressor d) Kondensor I ledningen mellan d och b finns en ventil som styr vätskeflödet mellan kondensor och förångare Jacob Perkins kylapparat från 1834.

3 I själva verket arbetade Perkins apparat enligt just den arbetscykel som fortfarande används Kompressorkylprocessen E

4 Principen för att alstra kyla är att en vätska kokar. För kokningen fordras värmetillförsel = köldalstringen När man stiger upp ur poolen känns det kallt eftersom vatten avdunstar från kroppen. Evaporativ kyla. Fasändring (vätska till gas) är principen som används i nästan alla kylsystem i praktiken. Vilken vätska passar bäst att använda?

5 Valet av arbetsmedium har varit en stor fråga alltsedan Perkins dagar Perkins föreslog att använda Etersom arbetsmedium. Det ämne som används kallas köldmedium. på engelska: Refrigerant.

6 Trycken i systemet bestäms av temperaturerna i förångaren (t2) och kondensorn (t1). p2 p1 Val av köldmedium Enkelt? Svårt? t2 t1

7 Trycket då en vätska kokar beror på temperaturen.

8 Om man tillför 1 kwh till en vätska som kokar bildas ungefär lika stor ångvolym oavsett vilket ämne som kokar om man jämför vid samma tryck Heat load for given volume, r/v", kj/m R134a R22 R Propane Ammonia R125 CO2 Water 100 0,1 1,0 10,0 100,0 Pressure, bar

9 Volymetrisk köldalstring vid en verklig förångningsprocess. Olika medier. Vid lika tryck har alla ämnen ungefär samma volymetriska köldalstring (övre figuren) men mycket olika om man jämför vid lika förångningstemperaturer (undre figuren).

10 Energimässig jämförelse. Hur påverkas energibehovet av köldmediet? Man kan definiera en sorts energimässig verkningsgrad för köldmediecykeln. 1 t 1 =40 C (för CO 2 : t 1 =20 C) underkylning=5 C; överhettning=5 C Carnotsk verkningsgrad, ηcd 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 R152a R600a (Iso-Butan) Ammoniak R134a Propan R1234yf R32 CO2 0,65 0, Carnotsk verkningsgrad för några köldmedier vid en enkel cykel mellan 0 och +40 C (för CO 2 20 C) och med 5 C underkylning av vätskan och 5 C överhettning av ångan. Förångningstemperatur, t 2, C Swegon Air Academy,2011

11 Köldmedier krav Även om det finns många medier som kan användas är urvalet begränsat, eftersom man vid sidan av bra termodynamiska egenskaper också önskar att medierna: Inte är giftiga Inte är korrosiva eller på annat sätt skadliga för omgivningen Inte är brännbara Inte påverkar miljön, lokalt eller globalt

12 Fram till 1930-talet användes Ammoniak, Svaveldioxid, Metylklorid, Koldioxid, Kolväten (som Propan) På 1930-talet introducerades säkerhetsköldmedier av företaget dupont. De lanserades under varunamnet Freon. Intensiv diskussion om Freoner sedan Ozonhålet upptäcktes Vad är Freon?? Swegon Aira Academy, 2011

13 En belgisk kemist, Swartz, hade redan på 1890-talet visat att man kunde ersätta väteatomerna i kolväte med atomer ur halogengruppen, dvs. klor, fluor, brom, så kallade halogensubstituerade kolväten, vad vi idag kallar CFC, HFCF och HFC-medier. Thomas Midgley, forskare på Du Pont, insåg i början på 1930-talet att just den gruppen av ämnen var intressanta. De är inerta, mycket kemiskt stabila och vissa har kokpunkter som passar. Du Pont marknadsförde CFC - och senare HCFC-medier som säkerhetsköldmedier. Det första var Freon12 eller R12 (CCl 2 F 2 ). Dessa ämnen tillfredsställde alla (då kända) uppställda villkor. Metan ( Naturgas ) Freon 12 CFC12 (R12) Freon 22 HCFC22 (R 22) H H C H H Cl Cl C F F H Cl C F F

14 Arbeten av Molina, Rowland och Kreutzen som publicerades 1974, visade att kloratomen i CFC-ämnena kunde orsaka nedbrytning av Ozonskiktet i stratosfären. (De tilldelades Nobelpriset 1995). Okänt problem då ämnena introducerades! Det tog tid innan teorin bevisades och accepterades. Efter larmrapporter om ozonhålet enades ett stort antal länder i det s k Montrealprotokollet 1987, om att i etapper minska användningen av CFC och senare även HCFCköldmedier. Miljöfrågor har (haft) en AVGÖRANDE inverkan på utvecklingen av kylteknik och värmepumpar

15 CFC och HCFC ( Freoner ) har fasats ut helt i Sverige och i de flesta länder. Från 1 januari 1995 infördes i Sverige förbud att använda CFCköldmedier i nya anläggningar och från 1 januari 1998 fick man inte heller vid service fylla på CFC-köldmedier i befintliga anläggningar. Totalt användningsförbud infördes från 1 januari 2000 (med undantag för anläggningar med < 900 gram fyllning). Ersättningsämnen innehåller inte klor: I de flesta fall s k HFC-ämnen (väte, fluor och kol).

16 I början på 1990-talet introducerades det klorfria HFC-mediet R134a (C 2 H 2 F 4 ) som ersättning för R12. Först i världen att använda R134a för luftkonditionering i bilar var SAAB i 1991 års modell. Slog snart igenom även i stationära anläggningar. Övergången till HFC-medier innebar också att de tidigare använda mineraloljorna måste bytas ut pga problem med löslighet i de nya köldmedierna. I stationära kylanläggningar används s.k. POE-oljor (polyolester oljor).

17 Egenskaper för Köldmedier Många alternativ, vissa naturliga... Ozon Depletion. Global Warming... Sedan tabellen skrevs har några få alternativ tillkommit, s.k. HFO-medier som har låga värden för både ODP och GWP

18 Revolution på köldmediefronten Köldmedier 1986: CFC-medier: R12, (R11); R502 (blandning av R22 och R115) HCFC-medier: R22; samt: R717 (ammoniak) Köldmedier 2004: Ämnen utan klor HFC-ämnen: R134a R407C (blandning av R32; R125 och R134a) R404A (blandning av R143a; R125 och R134a) R410A (blandning av R32 och R125) Naturliga ämnen : R717 (Ammoniak) Kolväten (Propan, iso-butan m fl) R744 (Koldioxid, CO2) Köldmedier ? : HFC-medier kommer troligen att avvecklas pga växthusinverkan. Ersättning kan vara ny typ av ämnen, s.k. HFO-medier.

19 NY UTMANING: Kylteknik och Växthuseffekten. Global Warming 15% av världens totala elenergi används för drift av Luftkonditioneringsanl. Värmepumpar kyl- och frysanläggningar. Det anses att 10% av totala ökningen av växthuseffekten orsakas av direkta emissioner av köldmedier av typ CFC, HCFC, HFC.

20 Mediets GWP (Global Warming Potential) anger vilken växthuseffekt ämnet har jämfört med inverkan av CO 2. Från 1 januari 2011 kommer man för AC i nyutvecklade bilmodeller (dvs nya plattformar) inom EU att kräva att köldmediet har en GWP-faktor < 150. De flesta HFC-medierna kan då inte användas. Sedan början på 1990-talet har intresset vuxit allt starkare för naturliga köldmedier. Ny familj av ämnen kan vara s k HFO-medier. Ett nytt ämne med beteckningen HFO-1234yf (tetraflouropropen, H 2 C 3 F 4 ) har låg GWP föreslås som ersättning till HFC134a. Fyller kraven och kommer sannolikt att introduceras i nya bilar. Kanske också i stationära anläggningar Swegon 2011

21 Naturliga köldmedier Ammoniak: + Mycket bra termodynamiska egenskaper - Giftig. (stark lukt kan skapa panik); Brännbar. +/- Stål är OK men inte koppar. Kolväten: CO2: Vatten: + Bra termodynamiska egenskaper + Propan har lagom tryck. Konventionella komponenter. (Iso-butan i kylskåp är numera standard!) - Brännbara + Höga tryck ger små dimensioner + Bra värmeövergångsegenskaper - Låg temperatur i kritiska punkten (31 C, 74 bar) ger ofta transkritiska cykler och högt energibehov + Mycket bra termodynamiska egenskaper - Lågt mättningstryck ger jättelika ångvolymer!! - Fryspunkt 0 C Luft; Helium etc: Kräver andra cykler. OK för stora temperaturlyft - Svårt att få hög COP vid små temperaturlyft

22 Om koldioxid, CO2 : Utmärkt som köldmedium för låga temperaturer Bra som köldmedium i lågtemperaturkretsen i kaskad system! Ger höga systemtryck Behöver inte vara en nackdel ger kompakta komponenter. Låg temperatur i kritiska punkten (tkrit = 31 C, pkrit = 73.8 bar!); Betyder att cykler blir transkritiska. (Högtryckssidans tryck, p1, kan väljas. Optimalt ofta ca 100 bar.) COP påverkas starkt av temperaturen efter gaskylaren Ger ofta stora strypförluster i cykeln = sämre COP Det är fördelaktigt om temperaturen efter gaskylaren är < 30 C. Kan inte användas för temperaturer lägre än -56 C (is!). Swegon Aira Academy, 2011

23 Andra arbetscykler? Förångningsprocessen är (fortfarande) den mest effektiva cykeln för eldrivna kylanläggningar. Men det finns också Värmedrivna anläggningar: Absorptionskylanläggningar Kompressorn ersätts med en vätskepump. Två arbetsmedier: Köldmedium + absorbtionsmedium. Exempel: För kyl och frys: Ammoniak + vatten För Luftkonditionering: Vatten + LiBr (ett hygroskopiskt salt)

24 Absorption cykel enligt Carré Ersätter kompressorn Analogi med elektriskt driven anläggning Swegon Aira Academy,2011

25 Absorptionskylanläggning för luftkonditionering, AC system Kyleffekter > 100 kw

26 === Electrolux absorptionssystem. Platen- Munters kylskåp utan rörliga delar Bara för små kyleffekter, <100 W

27 Enkelt intermittent arbetande värmedrivet kylsystem. Pumpa bort luften ur behållarna. Fyll på ammoniak och vatten i ena halvan.

28 Enkelt intermittent arbetande värmedrivet kylsystem. Första fas: Regenerering (Ammoniak kokas bort ur vattenblandningen) Fas två: Kylalstring. Ammoniak kokar. Ångan absorberas av vatten i absorbator. Ammoniakvätska kokar, ger kyleffekt

29 System Tepidus för energilagring (sommar till vinter)

30 System Tepidus, Energilagring sommar till vinter! Installation för fältprov omkring 1980

31 Andra alternativa cykler Gascykler (Omvänd gasturbin, Stirling ) Termoelektriska cykler Magnetokaloriska cykler

32 Åter till konventionella system Drivenergibehov?

33 Temperatur T1 Temperatur T2 Värmeavgivning Q1 Kylanläggning eller Värmepump Drivenergi E Värmeupptagning Q2 Värmeavgivning Q1=Q2+E Temperatur Drivenergi E Värmeupptagning Q2 T1 T2 T = 0, K Kvoten mellan Q2 och E kallas köldfaktorn, COP2 Om T2 = 273K (0ºC) och T1 = 303K (30ºC) får vi: (COP2)Carnot = 273/(30) 9

34 I verkligheten får vi räkna med förluster, både i själva köldmediecykeln och i kompressorn. Vi får bara en andel av den högsta möjliga Man kan införa en total Carnotsk verkningsgrad ηct. Vi kan då skriva: COP2 = ηct * COP2Carnot Tumregel: ηct är ca 0,5

35 Exempel: Verkningsgrad för kompressorer 0.8 Isentropic efficiency Scroll 2004 Scroll 1994 Recip 1994 Recip 1980 Recip 1978 A1 78 A2 78 B1 78 B2 80 P 94 Sc 94 Sc Pressure ratio

36 Exempel: Vilken värmefaktor kan man vänta för en värmepump?? Temperatur Q 1 sänka T sänka källa T källa E Q 2 Värmefaktor för värmepump = Q1/E = (Q2+E)/E = COP2 + 1 Antag temperaturer: Värmekälla: 0 C (Tkälla = 273K) Värmesänka: 20 C (Tsänka = 293K) Idealt skulle man då kunna få värmefaktorn: COP1Carnot = T2/(T1-T2) + 1 = 273/(20) + 1 = 14,7

37 MEN vi behöver temperaturdifferenser för värmetransport! Tsänka = 20 C Tkälla = 0 C Temperatur T 1 Q 1 temp.differens sänka T sänka källa T källa temp.differens T 2 Q 2 E Antag: 8 C temperaturdifferens i både förångare och kondensor. Antag: 15 C differens för värmedistribution via radiatorsystem!

38 Vad kan göras i själva kylanläggningen för att spara energi?

39 Förutsättningar för att spara energi Se till att temperaturlyftet är litet!! Drivenergibehovet för en given kyleffekt är grovt räknat proportionellt mot skillnaden mellan varma och kalla sidans temperaturer, T 1 -T 2 Dessutom: Se upp med energi till hjälpapparater (pumpar, fläktar ) Försök utnyttja både varma och kalla sidan! (Ta vara på kondensorvärmen!) Sparar energi, pengar och miljö!

40 Temperatur T1 Temperatur T2 Värmeavgivning Q1 Kylanläggning eller Värmepump Drivenergi E Värmeupptagning Q2 Temperatur Drivenergi E Värmeupptagning Q2 T1 T2 T = 0, K Kom ihåg

41 För att spara energi vid kylanläggningar och värmepumpar är det alltså viktigt att skapa system med små temperaturlyft!

42 Tack för uppmärksamheten

43 Förångningsprocessen i ett tillståndsdiagram för köldmediet. Kondensor Strypventil Förångare Kompressor Val av köldmedium Enkelt? Svårt?

44 HUR KAN KYLA ALSTRAS? Innehåll: Principer. Arbetsmedier. Problem och möjligheter. Olika typer av kylsystem och värmepumpar. Energibehov.

HUR KAN KYLA ALSTRAS?

HUR KAN KYLA ALSTRAS? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Innehåll: Principer.

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Köldmedier. Per-Erik Nilsson

Köldmedier. Per-Erik Nilsson Köldmedier Per-Erik Nilsson 1 EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFRSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras av följande parter: ELFRSK Borlänge Energi AB Borås Energi

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

En ny generation köldmedier

En ny generation köldmedier En ny generation köldmedier Björn Palm KTH, Energiteknik bjorn.palm@energy.kth.se 1 Översikt Kort historik Att välja köldmedium HFO, en ny familj köldmedier? Viktigaste medlemmar Grundläggande egenskaper

Läs mer

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING TECH LINE AIR TECH CONDITIONING LINE CH CH R 290 H Bicold Engineering Srl har alltid tillverkat energieffektiva och miljövänliga produkter och efterlever Europadirektiv och standarder samt uppmärksammar

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08

Micael Antonsson. Borås 2007-02-08 Micael Antonsson Borås 2007-02-08 Hur kan vi både klara miljöproblematiken och göra våra butikskylanläggningar energieffektivare? Kan R744, Koldioxid vara lösningen? Historik Lagstiftning Miljö Energieffektivitet

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 Agenda F-Gasförordningen Köldmedium - spelplanen HFC HFO Naturliga alternativ Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015 Varför en ny F-gasförordning? F-gasförordningen

Läs mer

ATT KONVERTERA R22-INSTALLATIONER

ATT KONVERTERA R22-INSTALLATIONER Institutionen för Energiteknik ATT KONVERTERA R22-INSTALLATIONER Anders Johansson, Civ.ing. Per Lundqvist, Docent Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm anders@thermo.kth.se

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Rubrik: Hur går det med omflyttningen från hög- till låg-gwp köldmedier? Svar: Bra, tack!

Rubrik: Hur går det med omflyttningen från hög- till låg-gwp köldmedier? Svar: Bra, tack! Mats Blomqvist Rubrik: Hur går det med omflyttningen från hög- till låg-gwp köldmedier? Svar: Bra, tack! Agenda Köldmedium Kort återblick Utvecklingen Framtida alternativ Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015

Läs mer

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring UMEÅ UNIVERSITET Projektarbete Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 2008-03-24 Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring Anna Persson Camilla Svensson Sammanfattning Då användningen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Tekniska möjligheter och potential för högtemperaturvärmepumpar i kommunala och industriella energisystem Marcus Eriksson Institutionen för Kemiteknik och

Läs mer

Olika typer av fjärrvärmkopplingar

Olika typer av fjärrvärmkopplingar Olika typer av fjärrvärmkopplingar 1- stegskopplad eller parallellkoppling 2- stegskopplad 3- stegskopplad 1 1 1 1 1 2 Idag är parallellkopplade centraler vanligast vid nyproduktion. 2 3 Fjärrvärmesystemet

Läs mer

Effektivare förångare till kyl- och frysskåp: Planerade aktiviteter och resultat av inledande studie.

Effektivare förångare till kyl- och frysskåp: Planerade aktiviteter och resultat av inledande studie. 1 Effektivare förångare till kyl- och frysskåp: Planerade aktiviteter och resultat av inledande studie. Erik Björk och Björn Palm Kungliga Tekniska Högskolan Inst. Energiteknik, Avd. Tillämpad termodynamik

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3, Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3, 2012 12 17 Tillåtna hjälpmedel: Cengel & Boles: Thermodynamics (eller annan lärobok i termodynamik), ångtabeller, Physics Handbook, Mathematics Handbook,

Läs mer

Område Kommissionens förslag Parlamentets kommentarer Ministerrådets kommentarer Branschens åsikter KVF SVEP

Område Kommissionens förslag Parlamentets kommentarer Ministerrådets kommentarer Branschens åsikter KVF SVEP Laglig bas Grunda sig enbart på miljögrundande laglig bas. Ger möjlighet till lokalt strängare regler. Gör en markering att det är ok att införa strängare regler utöver vad som finns reglerat i förordningen.

Läs mer

Naturliga köldmedier. Exempel på lyckade installationer

Naturliga köldmedier. Exempel på lyckade installationer Exempel på lyckade installationer november 2003 Exempel på lyckade installationer NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: Postadress: Internet: natur@cm.se

Läs mer

Vätskors volymökning

Vätskors volymökning Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 5 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 6 termodynamikens 2:a lag Termodynamikens första lag: energins bevarande. Men säger ingenting om riktningen på energiflödet! Men vi vet ju att riktingen spelar roll: En kopp varmt kaffe kan inte värmas upp ytterligare från en kallare

Läs mer

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 6 termodynamikens 2:a lag Termodynamikens första lag: energins bevarande. Men säger ingenting om riktningen på energiflödet! Men vi vet ju att riktingen spelar roll: En kopp varmt kaffe kan inte värmas upp ytterligare från en kallare

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 6 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Rapport av projektarbete Kylskåp

Rapport av projektarbete Kylskåp Rapport av projektarbete Kylskåp Klass: Mi1a Gruppnummer: Mi1a 6 Datum för laboration: 1/10 4/10 2014 Datum för rapportinlämning: 2014 10 12 Labbhandledare: Joakim Wren Namn Personnumer E postadress Taulant

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ FYSIK BIOLOGI KEMI MEDICIN TEKNIK Laborationer Ett praktiskt och konkret experiment Analys av t ex en reaktion Bevisar en teori eller lägger grunden för en

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 1 IEI Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 1

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 1 IEI Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 1 Exempeltentamen 1 (OBS! Uppgifterna nedan gavs innan kursen delvis bytte innehåll och omfattning. Vissa uppgifter som inte längre är aktuella har därför tagits bort, vilket medför att poängsumman är

Läs mer

Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från IIR International Congress of Refrigeration i Yokohama Japan

Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från IIR International Congress of Refrigeration i Yokohama Japan Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från IIR International Congress of Refrigeration i Yokohama Japan IIRs kylkongress arrangeras var fjärde år med syfte att samla forskare och folk från industrin

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen

Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen 18.11.2015 L 301/33 BILAGA I Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen 1. Proven för var och en av de kategorier som anges i artikel 3.2 ska omfatta följande: a) Ett teoretiskt

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Säkerhetsregler i kemi

Säkerhetsregler i kemi Kemi Säkerhetsregler i kemi Jag smakar aldrig på något pulver eller vätska. Jag tvättar alltid händerna på en gång om jag får pulver eller vätskor på dem. Jag städar alltid bort spill med detsamma och

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Termodynamik (repetition mm)

Termodynamik (repetition mm) 0:e HS, 1:a HS, 2:a HS Termodynamik (repetition mm) Definition av processer, tillstånd, tillståndsstorheter mm Innehåll och överföring av energi 1: HS öppet system 1: HS slutet system Fö 11 (TMMI44) Fö

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare EXH09HL1WI

Fördelar. Produktegenskaper. Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare EXH09HL1WI Luftvärmepumpar, luftrenare & avfuktare Electrolux Värmepump är utvecklad för nordiska förhållanden, den har den senaste inverter-tekniken, cold plasma, modern design,timerfunktion och AC-funktion med

Läs mer

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp 1 2015/2016 version 3 (med sidhänvisningar även till inbunden upplaga 2)

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp 1 2015/2016 version 3 (med sidhänvisningar även till inbunden upplaga 2) Chalmers, Kemi och kemiteknik & Energi och milj 1 Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp 1 2015/2016 version 3 (med sidhänvisningar även till inbunden upplaga 2) Omfattning: Fyra obligatoriska laborationer

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 202-08-30 Tid: 9.00-3.00 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Energieffektiviteten hos konverterade kylanläggningar ombord på fartyg

Energieffektiviteten hos konverterade kylanläggningar ombord på fartyg Energieffektiviteten hos konverterade kylanläggningar ombord på fartyg En studie om konverteringsalternativ för maritima kylanläggningar Examensarbete inom Sjöingenjörsprogrammet TOMMY FREJD OLOF HIMMELMANN

Läs mer

FÖRENINGEN AVVECKLING AV CFC. inom fjärrvärmeföre tagen. Augusli 1993 FJÄRRVÄRME

FÖRENINGEN AVVECKLING AV CFC. inom fjärrvärmeföre tagen. Augusli 1993 FJÄRRVÄRME mvärmeverks FÖRENINGEN AVVECKLING AV CFC inom fjärrvärmeföre tagen Augusli 1993 FJÄRRVÄRME AVECKLING AV CFC inom fjärrvärmeföretagen V; - : - j 4- -w i- INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD.., * AVVECKLING AV

Läs mer

OMÖJLIGA PROCESSER. 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0

OMÖJLIGA PROCESSER. 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0 OMÖJLIGA PROCESSER 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0 Q W; GÅR INTE! PMM1 bryter mot 1:a HS 1:a HS: Q in = W net,out ; OK 2:a HS: η th = W net,out /Q in < 1 η th = 1; GÅR INTE! PMM2 bryter mot

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 2. Växthuseffekten Ozonhålet Värmekraftverk Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 2. Växthuseffekten Ozonhålet Värmekraftverk Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 2 Växthuseffekten Ozonhålet Värmekraftverk Verkningsgrad Två viktiga ekvationer Wiens strålningslag : λ max max = 2.90 10 4 3 [ ] σ = Stefan-Boltzmanns konstant = 5.67 10 mk = våglängdens

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp /2015. Omfattning: Fyra obligatoriska laborationer ingår i kursen:

Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp /2015. Omfattning: Fyra obligatoriska laborationer ingår i kursen: Chalmers, Kemi- och bioteknik & Energi och miljö 1 Laborations-PM Termodynamik (KVM091) lp 1 2014/2015 Omfattning: Fyra obligatoriska laborationer ingår i kursen: TD1: Jämvikt mellan ånga och vätska hos

Läs mer

08-7907454 08 20 41 61

08-7907454 08 20 41 61 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/ Tillämpad Termodynamik och

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Bilaga 3 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 1 44 Stockholm Sammanfattning I projektet

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) 2016-08-24 Tillåtna hjälpmedel: Cengel & Boles: Thermodynamics (eller annan lärobok i termodynamik), ångtabeller, Physics Handbook, Mathematics Handbook, miniräknare

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Köldmedium? Mats Blomqvist Kylma AB 2014

Köldmedium? Mats Blomqvist Kylma AB 2014 Köldmedium? Mats Blomqvist Kylma AB 2014 Agenda F-Gas HFC HFO HC CO 2 NH 3 2 Vilka köldmedium kan man använda? Köldmedium kategori Evaluation is focused on Supermarket MT and LT applications (NH 3 and

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

ARBETSGIVANDE GASCYKLER ARBETSGIVANDE GASCYKLER Verkliga processer är oftast mycket komplicerade till sina detaljer; exakt analys omöjlig. Om processen idealiseras som internt reversibel fås en ideal process vars termiska verkningsgrad

Läs mer

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar R-32 Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar Daikin är det första företaget i världen som lanserat värmepumpar och luftkonditionering som är laddade med R-32. Detta köldmedium

Läs mer

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar Lärare: Jimmy Pettersson Kol och kolföreningar Rent kol Grafit Den vanligaste formen av rent kol. Bindningar mellan de olika lagerna är svaga. Slits lätt som spetsen på blyertspennor som består av grafit.

Läs mer

Electrolux Prostore 90

Electrolux Prostore 90 Electrolux Prostore kyl- och frysserie är anpassade för de kök där man kräver Gastronormanpassning samt kyl-och frysskåp av toppkvalitet med finesser som ett mycket effektivt kylsystem samt energibesparande

Läs mer

Normnytt SKTF Göteborg 2017 Mats Blomqvist

Normnytt SKTF Göteborg 2017 Mats Blomqvist Normnytt SKTF Göteborg 2017 Mats Blomqvist Agenda Normnytt F-Gasförordningen Genomförandeförordningar 2067 & 2068 Svenska Köldmedieförordningen SFS 2016:1128 Direktiv Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 3sv 2015

MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 3sv 2015 MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 3sv 2015 Anvisningar för tillsynsmyndigheter gällande tillsyn över underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer