GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078"

Transkript

1 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning av köldmedieförbrukningen sker per driftsäsong Använd elenergi 136,4 GWh Drifttimmar h Avgiven energi 443,1 GWh Förlust köldmedium kg Förlust köldmedium 1,36 % av installerad mängd köldmedium under driftsäsongen 2013/2014 Farligt avfall kg 1

2 Innehållsförteckning 1 GRUNDDEL 3 11 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN 3 12 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN 3 13 KONTAKTPERSONER FÖR ANLÄGGNINGEN 3 14 ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT 3 2 KORTFATTAD VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 21 GÖTEBORG ENERGIS FJÄRRVÄRME 4 22 ALLMÄNT OM RYA VÄRMEPUMPVERK 4 23 LOKALISERING 6 24 HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN 6 25 FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET 6 3 GÄLLANDE BESLUT OCH FÖRESKRIFTER 7 31 GÄLLANDE BESLUT, FÖRELÄGGANDEN OCH ANMÄLNINGAR 7 32 EFTERLEVNAD AV VILLKOR OCH FÖRELÄGGANDEN Kommentar till villkor ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER EGENKONTROLL PERIODISK BESIKTNING KONTROLL AV OLJEAVSKILJARE OCH LARM ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA RISKER 11 5 SAMMANFATTNING AV MILJÖPÅVERKAN DRIFTTID, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH PRODUKTION DRIFTSTÖRNINGAR OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER UTSLÄPP TILL LUFT Kontroll av köldmedieutsläpp KEMIKALIEHANTERING AVFALLSHANTERING ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI 14 Bilageförteckning Bilaga 1 Årsrapport kyl- och värmepumpsutrustning, 2014 Bilaga 2 Kemikalieredovisning 2

3 1 Grunddel 11 Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Göteborg Energi AB Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Rya Värmepumpar Fastighetsbeteckningar Sannegården 734:9 Besöksadress Ort Norra Fågelrovägen Göteborg Huvudbranschkod C Tillsynsmyndighet enligt 9 kap MB Miljöledningssystem ISO Koordinater enligt SWEREF99TM , Kontaktpersoner för anläggningen Kontaktperson miljöfrågor Helena Winsell Telefonnummer E-postadress Kontaktperson anläggningsfrågor Miljö- och klimatnämnden i Göteborg Ingvar Palmdin Telefonnummer E-postadress 14 Ansvarig för godkännande av miljörapport Namn Lena Lilienberg Telefonnummer E-postadress Postadress Box 53 Postnummer Postort Göteborg 3

4 2 Kortfattad verksamhetsbeskrivning 21 Göteborg Energis fjärrvärme En stor del av värmen i Göteborg Energis fjärrvärmesystem är tillvaratagen spillvärme När utomhustemperaturen sjunker och spillvärmen inte räcker till tas produktionsanläggningar i drift Vid biobränsle- och naturgaseldade kraftvärmeverk sker el- och värmeproduktion under stor del av vinterhalvåret Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en flexibel produktion med olika typer av bränslen Vid behov av ytterligare värme sker produktion i pellets-, naturgas- och oljeeldade spets- och reservanläggningar I vissa anläggningar sker produktion av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion 22 Allmänt om Rya värmepumpverk Rya VP består av fyra värmepumpar som utvinner värme ur renat avloppsvatten från Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket Värmepumparna VP1, VP2, VP3 och VP4 avger tillsammans en maximal värmeeffekt av 160 MW De innehåller tillsammans cirka 100 ton köldmedia av typen HFC 134a Nedan visas en sammanfattande tabell över anläggningens värmepumpar: Tabell 1 Information om värmepumparna Värmepump Maximal avgiven värmeeffekt (MW) Energislag VP 1 30 VP 2 30 VP 3 50 VP 4 50 Totalt: 160 Energi från avloppsvatten och elenergi Värmepumpanläggningen är i drift under större delen av året En driftsäsong startar efter den årliga revisionen, då anläggningen stoppas, kontrolleras och underhålls, och varar till nästa revision påföljande år Köldmedieförluster kan därför inte mätas under ett kalenderår utan mäts under en driftsäsong som då sträcker sig över två kalenderår För VP1 och VP2 sträcker sig driftsäsongen från maj föregående år till maj efterföljande år, för VP3 och VP4 är driftsäsongen augusti föregående år till augusti efterföljande år Mindre tidsvariationer förekommer En värmepump fungerar i princip så att en vätska med låg kokpunkt, köldmediet, förångas och kondenseras medan den cirkulerar i ett slutet system, se figur 1 Den energi som frigörs när köldmediet kondenserar värmer fjärrvärmevattnet I förångaren är trycket lågt och det vätskeformiga köldmediet kokar och övergår till gas vid låg temperatur Genom kompressorer ökas trycket på gasen och temperaturen stiger då till cirka 100 C I kondensorn avger det gasformiga köldmediet sin värme till fjärrvärmevattnet, 4

5 vilket lämnar anläggningen med en temperatur av C Köldmediet som övergått till vätskeform strömmar in i förångaren för ett nytt kretslopp Figur 1 Principskiss av Rya VP Köldmediet avskiljs från smörjolja och inerta gaser i särskilda återvinningsanläggningar Därefter återförs det till köldmediekretsen Hela köldmediesystemet har sektionerats mellan de större objekten i köldmediekretsen; förångare, kompressor, kondensor och ekonomiserar vilket medför att det maximalt möjliga utsläppet från anläggningen vid ett haveri har begränsats till 15 ton (av 100) På fastigheten finns även två stora transformatorer á 40 MVA vardera som försörjer Rya VC, GoBiGas och Rya VP Värmepumpanläggningen är utrustad med automatisk driftövervakning och reglering Anläggningen är alltid bemannad av 1-3 personer vardagar under dagtid Nätter och helgdagar ronderas värmepumpanläggningen av driftpersonal från ledningscentralen på Sävenäsverket Arbetet vid Rya värmepumpverk bedrivs av certifierad personal enligt SWEDAC GoBiGas utnyttjar det renade kylvattnet från Gryaab som kylkälla för sitt processvatten När GoBiGas kyler processvattnet ökar temperaturen i avloppsvattnet och Rya VP kan därmed utvinna mer värme till fjärrvärmenätet För att kyla vid Rya VP krävs en pumpstation, vilken anlades under 2012 på Rya VP:s område Sedan 2013 har byggnationen är pumpstationen i drift 5

6 23 Lokalisering Rya VP är beläget på fastighet Sannegården 734:9 Det ligger strax öster om Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket och naturreservatet Rya skog Närmaste bostadsområde är Pölsebo, som ligger 400 meter öster om anläggningen Figur 2 Rya VP är markerad med en röd cirkel Källa: Eniro 24 Huvudsaklig miljöpåverkan Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är diffust läckage av köldmediet till luft Köldmediet som används är en fluorerad växthusgas R134A vilket är en stark växthusgas, faktorn för global uppvärmningspotential så kallad GWP för den specifika f- gasen är 1430 per ton f-gas Det vill säga 1 ton R134A motsvarar 1430 koldioxidekvivalenter 25 Förändringar under året Under året har ett ställverk bytts ut på Rya VP i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka driftsäkerhet Bytet har genererat en del skrot och omhändertagande av SF6-gas Eftersom även Rya VCs ställverk byttes samtidigt och i samma projekt har det inte skett någon särredovisning av avfallet från bytet, utan allt avfall redovisas i Rya VCs miljörapport 6

7 3 Gällande beslut och föreskrifter 31 Gällande beslut, förelägganden och anmälningar Genom ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är Rya VP sedan ett antal år tillbaka inte längre tillståndspliktig verksamhet Tillstånd krävdes dock tidigare och tillståndet finns kvar Nedan listas de tillstånd, förelägganden och anmälningar som verksamheten i dagsläget är berörd av samt en sammanfattning av vad besluten innebär För tidigare, nu överspelade, förlägganden hänvisas till tidigare miljörapporter Efterlevnaden av villkor och förelägganden redovisas i avsnitt 32 nedan Tillsynsmyndighet för anläggningen är Miljö- och klimatnämnden Göteborg stad Tabell 2 Myndighetsbeslut gällande för Rya VP samt GoBiGas pumpstation Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Dnr Miljö- och klimatnämnden Dnr GE Dnr Tillstånd enligt miljöbalken till befintligt värmepumpverk Tillståndet omfattar en anläggning med fyra värmepumpar för uttag av värmeenergi från avloppsvatten för en tillförd effekt till kompressorer uppgående till 55 MW Efter bolagets önskemål lämnar Miljö- och klimatnämnden en tolkning av villkor 2 i tillståndet Miljö- och klimatnämnden anser att villkor 2 kan tolkas som att anläggningens totala utsläpp av köldmedia inte får överskrida riktvärdet på 2 % av installerad mängd per år De önskar dock att förlusterna per enskild värmepump även fortsättningsvis redovisas i årsrapporten 7

8 32 Efterlevnad av villkor och förelägganden I följande avsnitt redovisas vilka villkor som verksamheten på Rya VP omfattas av samt en kommentar om efterlevnaden av villkoren Tabell 3 Redovisning av villkorsefterlevnad Tillståndsbeslut Beslut av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Villkor 1 Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna om inte annat framgår av nedanstående villkor 2 Anläggningens utsläpp av köldmedia ska i möjligaste mån minimeras och får som riktvärde för varje enskild värmepump inte överskrida 2,0 % av installerad mängd per år 3 Buller skall begränsas så att det, som riktvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än: 50 db(a) vardagar dagtid ( ) 40 db(a) nattetid ( ) 45 db(a) övrig tid Kommentar Villkoret har följts Anläggningen bedrivs enligt vad som angetts i ansökningshandlingarna Villkoret har följts Köldmedieförlusterna (=utsläppet) har under driftsäsongen 2013/2014 uppgått till totalt (för VP1-VP4) kg eller 1,36 % av påfylld mängd Per värmepump är resultatet följande; VP1: läckage på 2,1 % av påfylld mängd VP2: läckage på 2,6 % av påfylld mängd VP3: läckage på 0,8 % av påfylld mängd VP4: läckage på 1,1 % av påfylld mängd Se kommentar om villkoret avsnitt 321 nedan Villkoret har följts Den senaste bullerutredningen gjordes år 2011 i samband med projekteringen av GoBiGas pumpstation på Rya VPs område Den nya pumpstationen beräknas bidra endast marginellt till ökade bullernivåer Rya VP samt pumpstationen beräknas ge upphov till 31 db(a) nattetid vid Flemingsgatan och 30 db(a) nattetid vid Londongatan, se kartan nedan Detta ligger långt under gällande villkor och villkoret bedöms därför vara uppfyllt 8

9 Tillståndsbeslut Beslut av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Villkor Kommentar Londongatan 30 db(a) nattetid 31 db(a) nattetid 4 Kemiska produkter, inklusive farligt avfall, skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avloppet och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske 5 Vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning skall särskilt beaktas att komponenter med så låg elförbrukning som möjligt väljs Villkoret har följts Samtliga kemikalier och avfall förvaras inomhus under tak För att förhindra ett större läckage av olja från maskinerna i händelse av ett haveri inne i hallarna har portarna/dörrarna en gummitätning längst ner mot golvet Utanför byggnaden finns två större transformatorer i en invallning Villkoret har följts Produktionen har standarder för vilka elutrustningar som får köpas in Där beskrivs det bland annat att energieffektiva lösningar ska väljas ur ett livscykelperspektiv och att motorer ska ha elverkningsgrad IE2 eller IE3 9

10 Tillståndsbeslut Beslut av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Villkor Kommentar 6 Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten Villkoret är ej aktuellt Inga planer finns i dagsläget på att verksamheten skall upphöra 321 Kommentar till villkor 2 Enligt miljötillståndet gäller villkor 2 som riktvärde för respektive värmepump På det sätt som anläggningen är konstruerad finns dock inte möjlighet att särskilja exakt hur mycket köldmedia som läcker ut från respektive värmepump Bolaget har under 2011 haft en diskussion med tillsynsmyndigheten om möjligheterna till en ny tolkning av villkoret I skrivelse från miljö- och klimatnämnden, daterad , anser miljö- och klimatnämnden att villkoret kan tolkas som att anläggningens totala utsläpp inte får överskrida riktvärdet på 2 % av installerad mängd per år I det följande redovisas en motivering till den nya tolkningen Utsläppet av köldmedia registreras i samband med varje revisionsperiod under sommarhalvåret då maskinerna töms och köldmedia vägs in Skillnaden mellan respektive revisionsperiod anges som förlust av köldmedia i % Till varje värmepump hör en uppsamlingstank för köldmedia När en värmepump ska tömmas leds merparten av köldmediet från varje maskin till respektive uppsamlingstank VP3 har dock en större vakuumsug/tömningskompressor jämfört med de övriga värmepumparna och används därför för att tömma ut det allra sista köldmediet även ur VP1, VP2 och VP4 Detta arbetssätt minimerar de totala förlusterna från anläggningen och ligger således helt i linje med den första delen av villkor 2 om att anläggningens köldmedieförlust ska minimeras Genom att en del förluster från VP1, VP2 och VP4 delvis överförs till VP3 kan anläggningen i detta sammanhang ses som en enhet och fullständiga förlustuppgifter för respektive värmepump finns därför inte Det kan ju även bli så att VP3 får ett positivt värde, vilket ibland blir fallet 4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner 41 Egenkontroll Anläggningen omfattas av Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Som verktyg använder Göteborg Energi AB bland annat ett integrerat kvalitetsoch miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs Detta bygger till stor del på gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar men även specifika rutiner och instruktioner för Rya värmepumpverk Relevanta parametrar redovisas i miljörapporten Ett kontrollprogram för anläggningen finns upprättat 10

11 42 Periodisk besiktning I oktober 2013 utfördes periodisk besiktning av anläggningen av WSP Environmental Besiktningen resulterade i ett påpekande och sju rekommendationer Samtliga har lagts in i bolagets avvikelsehanteringssystem och hanteras enligt gällande rutiner 43 Kontroll av oljeavskiljare och larm Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för, ska behörig extern besiktningsman årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer Var femte år ska en mer omfattande besiktning göras av behörig besiktningspersonal, där hela avskiljaren töms och besiktningsmannen stiger ner i den för att kontrollera systemets täthet och skick Utöver den externa besiktningen gör Göteborg Energi en intern kontroll två gånger om året av larm, nivåvakter etc i oljeavskiljarna samt vid pumpgropar där oljelarm finns installerat På Rya VP finns en oljeavskiljare som är belägen utanför byggnaden I följande tabell redovisas resultatet från kontrollen 2014 Tabell 4 Redovisning av kontroll av oljeavskiljare Benämning Kontroll av oljeavskiljare Senaste kontroll Kommentar R2VP0V6+L Slamskiktet -10 cm Slamsögs på ca 0,5 ton Oljenivå 2 cm Larmet testades och fungerade 44 Åtgärder som vidtagits för att minska risker Göteborg Energi AB utvärderar kontinuerligt genom sitt miljöledningssystem sin verksamhets påverkan på miljön I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har bolaget i miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten För produktionsanläggningarna finns en plan för genomförandet av riskanalyser avseende yttre miljö Dessa sker vart tredje år eller oftare vid tex förändringar i verksamheten Åren däremellan sker uppföljning av att planerade åtgärder genomförs En riskanalys med avseende på yttre miljö genomfördes på Rya Värmepumpar Inga akuta risker identifierades Några risker behöver undersökas och eventuellet åtgärdas för att inte risken ska bli större, gäller framförallt organisatoriska risker En sammanfattning av gjorda riskanalys är inskickad till Miljöförvaltningen 11

12 5 Sammanfattning av miljöpåverkan 51 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion En sammanfattande tabell över energianvändning och avgiven energi under år 2013 Tabell 5 Sammanfattning av produktionen Värmepump Drifttid (timmar) Använd el (GWh) Avgiven energi (GWh) VP ,8 68,1 VP ,8 45,4 VP ,2 178,8 VP ,5 150,7 Totalt : ,3 443,0 Den värmeenergi som utvinns i anläggningen är drygt 3 ggr större än den elenergi som används för att driva pumparnas kompressorer Som ett jämförelsetal kan nämnas att om samma värmemängd som anläggningen producerar skulle framställas genom förbränning av olja skulle drygt m 3 eldningsolja 1 krävas 52 Driftstörningar och vidtagna åtgärder I följande avsnitt redovisas de driftstörningar och liknande händelser som lett eller hade kunnat leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön samt vidtagna åtgärder Ett par veckor innan driftsäsongens slut noterades en misstänkt porläcka på VP2, vilket resulterade i att man omedelbart ställde av VP2 och köldmedian fördes till samlingstanken En liten porläcka konstaterades och det snabba agerandet ledde till att inga större utsläpp av köldmedia skedde 53 Utsläpp till luft 531 Kontroll av köldmedieutsläpp Generellt kan sägas att mest köldmedieläckage förekommer vid tömning av maskinerna Det medför att det inte alltid är bättre att åtgärda små läckor eftersom en tömning av systemet inför åtgärd då totalt sett skulle kunna leda till ett större totalutsläpp och det kan därför vara bättre att hålla koll på en liten läcka och vänta med åtgärd till dess att systemet ändå ska tömmas, tex vid den årliga revisionen Det framgår av upprättade tömningsinstruktioner vid vilken halt (ppm-nivå) som tömning måste ske, dvs var brytpunkten ligger för när ett litet utsläpp totalt medför ett högre årsutsläpp jämfört med det större utsläpp som en tömning av systemet medför Vidare medför varje start och stopp av en värmepump upphov till tryckförändringar med risk för många små utsläpp av köldmedia Här redovisas resultat från mätningar och beräkningar av köldmedieutsläpp, R134a, från värmepumpanläggningen under driftsäsongen 2013/2014 Tömning av VP2, VP3 och VP4 har 12

13 skett inför sommarrevisionen 2014 När sommarrevisionen var klar fylldes VP3 på med kg nytt köldmedium Tabell 6 Redovisning av driftsäsongens produktion VP Fyllning 2013 (kg) Nytt påfyllt (kg) Tömning 2014 (kg) Förlust (kg) Förlust (%) VP ,07 VP ,63 VP ,78 VP ,10 Totalt: ,36 HFC-gasen R134a har ett GWP-värde på GWP-värdet anger hur mycket ett kilo av växthusgasen påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid På grund av att växthusgaserna har olika livslängd i atmosfären skiljer sig faktorn åt beroende på vilket tidsperspektiv man utgår ifrån Vanligtvis används ett hundraårsperspektiv Omräknat motsvarar således utsläppet av HCF R134a om kg under 2013/2014 ca ton (1 340 kg *1 430 kg) koldioxidekvivalenter Se även bilaga 1, Årsrapport kyl- och värmepumpsutrustning, Kemikaliehantering De kemikalier som används på Rya VP finns förtecknade i det koncerngemensamma kemikaliehanteringssystemet Chemsoft Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med specifika kemikalier för anläggningen Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis kemikalieråd och godkända att användas på anläggningen Kemikalieförbrukningen redovisas i bilaga 2 I bilagan redovisas inköpta mängder under året, dock inte hygienprodukter såsom diskmedel och tvål 55 Avfallshantering De mängder farligt avfall som har uppkommit i verksamheten redovisas i följande tabell Tabell 7 Redovisning av farligt avfall Farligt avfall EWC-kod Transportör Mottagare Mängd (kg) Spillolja, 0-10% vatten Renova Renova 637 Tom förpackning Hans SEKA Miljöteknik 150 innehållandes olja Andersson Recycling AB Slam från oljeavskiljare Cleanpipe Miljöåtervinning V 500 Götaland Annat oljeavfall Renova Renova 111 Summa:

14 56 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och energi Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål att minska utsläpp av fossil koldioxid Målet är nedbrutet i delmål där olika verksamhetsområden inom koncernen bidrar på olika sätt För produktionsanläggningar för fjärrvärme finns delmål att minska koldioxid bland annat på minskad elförbrukning i anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme För att nå målet pågår ett projekt om energiledning löpande Projektets mål är att lägga grunden för ett systematiskt arbetssätt med energiledning Anläggningar med den största elförbrukningen har identifierats och i det fortsatta arbetet läggs fokus primärt på dessa anläggningar Som ett första steg i energiledningsarbetet har en åtgärdsbank, för att möjliggöra prioritering av åtgärder på fokusanläggningarna, tagits fram Föreslagna åtgärder omfattar både byggnader och processer För många förslag framgår även kostnad, besparing av el i MWh/år, ökande av producerad el eller producerad värme, återbetalningstid Åtgärdsförslag för byggnader bygger till stor del på de energianalyser som gjorts för de största förbrukarna tidigare år Åtgärder för processer bygger bland annat på förslag från bolagets processingenjörer samt på förbättringsförslag från verksamheten I energiledningsarbetet kommer åtgärder prioriteras mellan fokusanläggningarna, vilket kan innebära att vissa anläggningar inte får någon åtgärd ett visst år Under 2014 har inga särskilda energibesparande åtgärder genomförts förutom att värmepumparna har körts och underhållits så energieffektivt som möjligt 14

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer