RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet"

Transkript

1 RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist, student vid Linköpings Universitet Emil Bodin, student vid Linköpings Universitet Handledare: Shahnaz Amiri, universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet Handledare: Kjell Dävelid vid Katrineholms Kommun

2 Sammanfattning En undersökning av energianvändning vid idrottsanläggningen Backavallen/Woodyhallen i Katrineholm är genomförd och potentialen att använda överskottsvärmen på ett mer effektivt sätt är utvärderad. Backavallen/Woodyhallen består av många olika system som är kopplade till ett borrhålslager där värme tillförs under sommaren för att sedan förbrukas under vintern. Ett nettoöverskott på kwh/år av tillförd värme är identifierat vid borrhålslagret i dagens utförande. Vid kylaggregatet för isproduktion i ishallen Woodyhallen kyls idag överskottsvärme bort genom en kylmedelskylare. Efter temperaturmätningar har den bortkylda energin bestämts till kwh/år vid Woodyhallen. Denna energi kan tillvaratas på ett mer effektivt sätt om den tillförs borrhålslagret. Borrhålslagrets verkningsgrad har genom litteraturstudier fastställts till 65 %. Med denna verkningsgrad blir den tillgängliga värmen från borrhålslagret 303 MWh/år. Nettoöverskottet från borrhålslagret med överskottsvärmen från Woodyhallen kan användas till att utvidga systemet och värma närliggande byggnader och ersätta befintligt värmesystem. För att genomföra detta krävs en investering. Offerter för nödvändiga investeringar har inte erhållits utan rimliga antaganden har gjorts. En investering på SEK har antagits. Tiden en sådan investering betalar tillbaka sig, genom besparade pengar, är beroende av vilken energibärare som ersätts. Bäst är att ersätta den dyraste energibärare tillgänglig. Vid Backavallen är det direktverkande el. Ersätts ett sådant system blir payback-tiden 1,7 år. Investeringen genererar då en besparing SEK över 25 år. Många förenklingar är gjorda när beräkningarna är genomförda. De antagna verkningsgrader som används är satt till en låg nivå för att resultatet inte ska bli för bra. Därför kan resultatet ses som ett worst case scenario. En känslighetsanalys visar att resultatet är väldigt känsligt för temperaturen på överskottsvärmen på Woodyhallen som ska tillvaratas. Därför är det föreslaget att undersöka denna del närmare, med framför allt längre mätperiod, om säkrare siffror behövs för att motivera investeringen. I 2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Borrhålslager Inledning Syfte Mål Frågeställningar Avgränsningar och antaganden Metod Datainsamling Litteraturstudie... 5 Borrhålslager... 5 Kylaggregat för ishall Undersökning av borrhålslagrets potential Ekonomi Känslighetsanalys Metodkritik Utförande Flödesschema Mätningar Borrhålslager Undersökning av borrhålslagrets potential Ekonomi Livscykel kostnadsanalys Payback analys Känslighetsanalys Resultat Diskussion Slutsats Källförteckning Bilaga 1 LCC med ersättning av el Bilaga 2 LCC med ersättning av fjärrvärme Bilaga 3 Payback med ersättning av el

4 Bilaga 3 Payback med ersättning av fjärrvärme Bilaga 5 Variabler Bilaga 6 Mätresultat Bilaga 7 Borrhålslager

5 1 Bakgrund Att driva en idrottsanläggning innebär alltid att energianvändningen generar en stor kostnad inleddes byggandet av en ishall vid Katrineholms Sportcentrum, detta blev början på ett arbete för en effektiv energianvändning. Ishallens kylaggregat använder sig av koldioxid som kylmedium istället för det mer vanligt förkommande ammoniak. Det leder till att driftskostnaderna och energikonsumtionen minskar markant under drift p.g.a. att det krävs avsevärt lägre energi att pumpa kylmediet i systemet. Systemet med koldioxid innebär dock högre installationskostnad än de vanligare systemen då trycket i systemet måste vara mycket högre och kopparrör används därför istället för plaströr. (Rogstam & Prakash, 2007) År 2009 byggs en konstgräsplan på området. För att kunna utnyttja planen under vintertid installeras värmeslingor. I samband med detta byggs också ett borrhålslager som består av 18st hål intill konstgräsplanen, vardera 60m djupa. Värme lagras i borrhålslagret genom att överskottsvärme från bandyplanens kylaggregat och konstgräsplanen, som under sommartid fungerar som en solpanel, transporteras ner i borrhålet där det sedan värmeväxlas med berget. När utetemperaturen sjunker, till den grad att risk för frost föreligger tillförs värme till konstgräsplanen genom värmeslingorna. Innan utetemperaturen blir för låg används enbart cirkulationspumpar för att tillgodose konstgräsplanens värmebehov med den lagrade värmeenergin. När utomhustemperaturen sjunker ytterligare startar värmepumpar anslutna till borrhålslagret för att öka uppvärmningskapaciteten. Konstgräsplanens värmesystem med tillhörande borrhålslagring är levererat av SEEC, ett företag som arbetar med värme- och kylsystem till större fastigheter och anläggningar. De har även goda kunskaper inom geoenergilager (SEEC, 2012). SEEC har i samarbete med energimätningsföretaget Kabona (Kabona, 2013) skapat en hemsida som redovisar aktuell status för drift av borrhålslagret och delar av sportcentrum. Även viss loggning med historisk data återfinns på denna hemsida (Kabona WDC, 2013). Efterhand har detta system utvidgats med värmepumpar för att försörja delar av Backavallen/Woodyhallen med tappvarmvatten, lokalvärme och ventilation. 1.1 Borrhålslager Inom geoenergi finns två huvudsakliga metoder att ta tillvara på energin i berggrunden. Den vanligaste är passiv teknik. Passiv geoenergi innebär att man enbart utnyttjar solens uppvärmning av marken och markens förmåga att lagra värmen. Detta görs antingen genom berg-, mark- eller grundvattenvärme. Dessa uppvärmningsmetoder används framförallt i små system. Till större system kan aktiv geoenergi användas. Aktiv geoenergi innebär att man inte bara utnyttjar solens uppvärmning av marken utan också aktivt tillför värme under vissa perioder för att öka den lagrade energin i marken. (Karlsson et. al, 2012) Borrhålslager är ett aktivt geoenergilager. En stor fördel med borrhålslager är att man under varma perioder kan kyla lokaler och pumpa ner överskottsvärmen som bildas i kylsystemet i borrhålslagret. Där kan värmen lagras tills kalla perioder då den kan pumpas upp och utnyttjas för uppvärmning. (Andersson et. al, 2009) I Sverige finns goda förutsättningar för att ta tillvara på överskottsvärme genom borrhålslager eftersom det finns hög produktion av överskottsvärme som idag kyls bort, variationen i temperatur beroende på 1

6 årstid är relativt stora och berggrunden i Sverige består till stora delar av granit och gnejs som lämpar sig väl för borrhålslager. (Carlstedt, 2010) 2 Inledning Vid Katrineholms Sportcentrum erbjuds människor flertalet aktiviteter. Det finns bl.a. ishall, bandyplan och en uppvärmd konstgräsplan att tillgå, vilket innefattas av området Backavallen/Woodyhallen inom Sportcentrum som detta projekt utgår från. I detta ingår bl. a. två kylaggregat och ett borrhålslager för att lagra överskottsvärme i systemet och i dagsläget främst värma konstgräsplanen under vinterhalvåret. Värme och kyla flödar mellan de olika delarna i systemet, enhetsprocesserna, för att på ett bra och energieffektivt sätt utnyttja systemet. I Figur 4 ges en närmare beskrivning av systemets utförande och drift. Figur 1: Katrineholms sportcentrums energisystem med förklarande text. (Katrineholms kommun, 2013) Tidigt i projektet framgår det att uppdragsgivaren i samråd med driftansvarige Mats Gustafsson har identifierat en utvecklingspotential i systemet, där nyttjandegraden av överskottsvärmen från Woodyhallens kylaggregat (ishallen) förmodligen kan ökas. Figur 2 visar ett flödesschema av överskottsvärmen för kylaggregatet i Woodyhallen. Överskottsvärmen lämnar kylaggregatet för att kylas och leds mot taket, där kylmedelskylaren finns. På vägen tas värme och återvinns som lokalvärme (golvvärme etc.). Temperaturen på överskottsvärmen som fortsätter uppåt mot kylmedelskylaren är därmed något lägre då den blandas med återvinningens något svalare returvärme. Innan överskottsvärmen kyls av på taket måste det säkerställas att kylmediets temperatur inte är för låg när det sedan återvänder till kylaggregatet. Detta regleras genom en trevägskoppling där 2

7 den varma överskottsvärmen kan blandas med det kalla returflödet från kylmedelskylaren för att uppnå rätt temperatur, som uppgår till 26 C enligt inställningar i systemet, i returledningen till kylaggregatet. Figur 2: Flödesschema över kylaggregatets överskottsvärme i Woodyhallen. Att detta kan behövas beror på utetemperatur och om det blåser mycket osv. då kylmedelskylaren kan kyla mer effektiv än beräknat. Det som sedan återstår av överskottsvärmen leds upp till kylmedelskylaren och kyls av. I anslutning till Backavallen/Woodyhallen finns faciliteter som är uppvärmda med direktverkande el och/eller fjärrvärme. Därför är det av intresse att utreda om denna potentiella överskottsvärme kan betyda att energibäraren för uppvärmning av dessa faciliteter kan bytas. Dessutom är det av intresse att undersöka om det i dagsläget finns ett nettoöverskott av värmeenergi i borrhålslagret, som också det kan utnyttjas till att utvidga systemet. 2.1 Syfte Syftet är att effektivisera befintligt system och undersöka möjligheten att optimera utnyttjandet av producerad överskottsvärme samt att utvärdera det antagna nettoöverskottet av värmetillförsel till borrhålslagret. Syftet är även att undersöka de ekonomiska effekterna av nödvändiga investeringar för systemoptimeringen. 2.2 Mål Att presentera kvantiteten av producerad överskottsvärme och undersöka alternativ användning av den. Även ge en bild av payback-tiden för de investeringar som erfordras för att utnyttja överskottsvärmen optimalt. Samt att utvärdera potentialen i borrhålslagret efter gjorda investeringar. 3

8 2.3 Frågeställningar Hur mycket överskottsvärme kan återvinnas från Woodyhallen? Hur stor är energilagrets överskott av värmeenergi per år? Vad finns det för potentiell användning för överskottsvärmen? Vad är de ekonomiska effekterna av investeringar i system för att effektivisera utnyttjandet av överskottsvärmen? 2.4 Avgränsningar och antaganden Projektet behandlar inte Backavallens/Woodyhallens totala energibehov eller en energikartläggning, då möjlighet till mätdata för en sådan analys ej finns tillgänglig och tidsramen är för snäv för att genomföra sådana mätningar. Projektet koncentrerar sig till sedan tidigare identifierade källor för överskottsvärme, som anges av driftansvarig personal med erfarenhet inom området. Graden av utnyttjande av överskottsvärmen från bandyplanens överskottsvärme undersöks inte. Ingen simulering genomförs av borrhålslagrets flöde av värme eller flöde av den nya överskottsvärmen som tillförs från Woodyhallens kylaggregat. Verkningsgraden på den värmeväxlare som innefattas av investeringen ansätts till anses representera en normal värmeväxlare. 80%. Detta En fast verkningsgrad antas för borrhålslagrets tillförsel och uttag av värme, då mer ingående studier och beräkningar av energiflödet som detta specifika borrhålslager och temperaturer kräver är tidskrävande och komplicerade. Om dessa beräkningar ska göras anses bättre och mer noggranna mätningar också nödvändiga, vilket inte är möjligt att genomföra i detta projekt. Verkningsgraden för processen där flödet av värmeenergin lämnar Woodyhallen och tillförs borrhålslagret innan den utnyttjas ansätts till = 65%. (Mileson et al, 2013). Verkningsgraden då värmeenergin tas direkt från borrhålslagret ansätts sedan till =80%, alltså samma verkningsgrad som ansätts värmeväxlaren. Detta anses rimligt då processerna liknar varandra. Investeringskostnaden ansätts till SEK, vilket anses rimligt efter diskussion med Mats Gustafsson. Samtidigt sätts årliga underhållskostnaden till SEK. Detta då packningar med största säkerhet behöver bytas ut efter ca 10 år, vilket uppskattas till en kostnad på SEK. Livslängden för investeringen ansätts lämpligen till 25 år efter diskussion med Mats Gustafsson. Investeringar utanför systemgränsen (Backavallen/Woodyhallen) beaktas ej. Drifttiden för Woodyhallen ansätts till 10 månader/år efter diskussion med driftpersonal. Elpriset ansätts 1,06 SEK/kWh och fjärrvärmepriset ansätts till 0,56 SEK/kWh efter diskussion med uppdragsgivare (Dävelid, 2013). 4

9 3 Metod Metoden som använts i projektet är en bottom-up metod. Empirisk data har undersökts kvantitativt genom datainsamling antingen genom undersökning av befintlig data eller egna mätningar. Även möten med uppdragsgivare och driftansvariga har varit viktiga i fastställandet av energianvändningen. Enhetsprocesserna har identifierats främst genom diskussion med uppdragsgivaren och drifttekniker (Kjell Dävelid, Mats Olsson och Mats Gustafsson). Målet är att ge ett så tydligt svar som möjligt på frågeställningen och utifrån detta mål, utan att förbise viktiga delar av systemet, har enhetsprocesser definierats. Utifrån dessa enhetsprocesser har ett flödesschema upprättats för att tydliggöra energiflödena mellan enhetsprocesserna i systemet. Flödesschemat är gjort i Excel där uppbyggnaden är tänkt att spegla den faktiska placeringen av de olika enhetsprocesserna. På varje nod i schemat kan man klicka och komma in på en sida där väsentlig data för enhetsprocessen är presenterad. Detta för att sortera all data på ett så tydligt sätt som möjligt. 3.1 Datainsamling I första hand har befintlig mätdata använts. När befintlig mätdata inte funnits att tillgå eller varit ofullständig har egna mätningar utförts. Konstgräsplanens värmesystem med tillhörande borrhålslagring är levererat av SEEC. SEEC har med samarbete med energimätningsföretaget Kabona skapat en hemsida som redovisar aktuell status för drift av borrhålslagersystemet för Backavallen/Woodyhallen. Även viss loggning med historisk data återfinns på denna hemsida(kabona WDC, 2013). All data gällande borrhålslagringen, konstgräsplanens elanvändning, bandyplanens värmepumpar och värmepumpen till Backavallens omklädningsrum är tagna från denna hemsida. Genom möten med drifttekniker, Mats Gustafsson, har mer allmän information om systemet erhållits. Mats Gustafsson har mycket god kunskap om hela det undersökta systemet och har gett bra information och varit en ovärderlig källa till kunskap om systemet. 3.2 Litteraturstudie Borrhålslager En av de mer komplexa delarna av systemet är borrhålslagret där värmeenergi kan lagras och hämtas. Borrhålets egenskaper beror bl. a. på geologiska parametrar såsom bergartstyp etc. (Geotec, 2012). Eftersom beräkningar på själva borrhålet och dess verkningsgrad låg utanför projektets arbete har därför ett schablonvärde tagits fram för att ge en ungefärlig bild över hur bra verkningsgraden är. Det beror även på lagringstiden, därför har borrhålet som valts som mall ungefär samma användningsområde. Förutsättningarna kan därför anses vara relativt lika. Verkningsgraden på borrhålet sattes därför till 0,65 (Mileson et al, 2013). Med andra ord så om det tillförs 100 kwh till borrhålet så kan det hämtas upp 65 kwh för senare bruk. 5

10 Kylaggregat för ishall Ett kylaggregat består av fyra huvudkomponenter; kompressor, kondensor, expansionsventil samt en förångare ihopkopplade enligt Figur 3:Figur 3. Genom förångaren tas värme upp från isytan och kylmediet går från vätska till gasform. Därefter höjs trycket i kompressorn och temperaturen stiger i kylmediet som övergår till vätskeform i kondensorn där den även avger värme när det kondenseras (Cengel et al, 2008). Figur 3: Schematisk bild över ett kylaggregat Q L i Figur 3 är den värme som skall föras bort från isen, det är alltså den som dimensionerar systemet. Q H är den överskottsvärme som bildas och som kyls bort med hjälp av ett kylsystem som innehåller vatten med 40 % etylenglykol. En del av denna överskottsvärme återvinns idag för tappvarmvatten och uppvärmning för Woodyhallen men det är fortfarande en stor del som kyls bort via kylmedelskylaren som är placerad på ishallens tak. Teoretiskt sett så borde Q L ligga konstant över året då temperaturen i ishallen även ska vara konstant under året, så är det dock inte i praktiken utan kylbehovet ökar med en ökad utomhustemperatur då exempelvis värmestrålningen från väggar och tak ökar med ökande utomhustemperatur (Rogstam & Prakash 2007). Detta ger att den potentiella återvunna överskottsvärmen, Q H, varierar med utomhustemperaturen. Något som dock bör noteras är att värmeåtervinningen ökar med sjunkande utetemperatur (Rogstam & Prakash, 2007). 6

11 3.3 Undersökning av borrhålslagrets potential För att beräkna potentialen hos överskottsvärmen i kylmediet används följande formel: (1) Densiteten hos 40 % etylenglykol Volymflödet hos köldmediet Specifika värmekapaciteten hos 40 % etylenglykol Temperaturdifferensen i kylmediet före och efter kyltornet Densitet: Densiteten hos kylmediet tas fram med följande formel: ( ) (2) Volymflöde: Anskaffat värde för volymflöde från inkörningsrapport som utfärdats Specifik värmekapacitet: Specifik värmekapacitet, [ ( )], hos vatten vid 26.7 C används vid beräkningar (Engineeringtoolbox, 2013). Interpolering för att få fram exakt värde på ansågs ej nödvändig då skillnaden mellan tabellens värde och systemets medeltemperatur var väldigt små och kommer knappt inte påverka värdet på. Temperaturdifferensen: Temperaturdifferensen bestäms genom mätningar som utfördes under perioden november För att beräkna temperaturförlusten genom röret användes följande formel: (3) där (4) Energiflödet innan borrhålet: Den värmeeffekt som beräknas från ekv. (1) kan sedan hämtas ut med hjälp av en värmeväxlare. Om värmeväxlaren samt övriga förluster antas ha en verkningsgrad på 80 % ( ) ges effekten till borrhålslagret med följande formel: (5) Energin till borrhålet per år kan sedan beräknas genom systemets drifttid: (6) 7

12 Potential När potentialen att tillvarata värmeenergin som lagrats i borrhålet ska beräknas används två olika verkningsgrader. En för energin som kommer från överskottsvärmen i ishallen( ) och som ska lagras i borrhålslagret innan användning och en som gäller för redan lagrad värmeenergi ( ) i borrhålslagret. Den första verkningsgraden är baserad på ett liknande borrhål (se litteraturstudie), den andra är baserad på en ungefärlig verkningsgrad hos värmeväxlare. Dessa antaganden ger följande formel på potential: bestäms genom undersökning av data över den lagrade energin i borrhålslagret (Kabona, 2013). En graf över den lagrade energin gjordes i Excel, sedan infördes en trendlinje med funktionen Trendline. Trendlinjens lutning ger sedan nettoöverskottet av lagrad värmeenergi per år. 3.4 Ekonomi Litteraturstudier för att kunna genomföra väsentliga ekonomiska räkningar har gjorts. Nuvärdesmetoden har identifierats som en bra metod för att kvantifiera hur mycket framtida besparingar är värt i dagsläget. Nuvärdesfaktorn är beräknad genom ekvationen: ( ) (Yard, 2001) (8) (7) Kalkylräntan är satt efter energimyndighetens rekommendationer (Energimyndigheten, 2011). Med nuvärdesmetoden har två ekonomiska räkningar genomförts. Dels en Life Cycle Cost (LCC) analys och dels en payback-analys. LCC:n är framtagen med hjälp av energimyndighetens verktyg Mall för LCC-beräkningar (Energimyndigheten, 2011). Mallen har justerats för att passa investeringen som undersöks i detta projekt. Investeringen görs i första hand för att generera besparingar i inköp av värme. Driftkostnaderna knutna till tillvaratagandet av överskottsvärme är inte stora och väldigt svåra att identifiera (Dävelid, 2013). Driftkostnader har diskuterats fram med driftansvarig och uppdragsgivare. Investeringskostnaden är den största kostnaden för systemet. Pump och rör finns sedan tidigare installerat för att kunna transportera överskottsvärmen från Woodyhallen till borrhålslagret. Det som behövs investeras i ytterligare är en värmeväxlare där överskottsvärmen idag kyls bort och ett system för att ta tillvara på värmen från borrhålslagret. Investeringskostanden och livslängden har ansatts efter diskussion med driftsansvarig (Gustafsson, 2013). Eftersom besparingarna som investeringen genererar är så tydlig och stor har den tagits med i LCC räkningen. Detta är utfört genom att istället för att ha en kostnad för energin, som var givet i mallen, så har en besparing av värme lagts till. Detta resulterar i en negativ kostnad för investeringen, alltså en besparing. Eftersom besparingen som LCC:n visat är så betydande är det intressant att också veta efter hur lång tid investeringen som gjort betalat sig och uppdragsgivaren kan räkna hem investeringen. För att bestämma detta är en beräkning av payback-tiden genomförd. Nuvärdesmetoden är använd även i dessa räkningar. Metoden är framtagen efter litteraturstudier. 8

13 Payback-tiden fås exakt genom följande formel: ( ) ( ), (9) där: = kalkylränta G=investeringskostnad a=årlig besparing Genom att göra en graf av årliga ackumulerade kostnaden för investeringen kan break-even punkten ses grafiskt och den exakta break-even punkten verifieras (Yard, 2001). 3.5 Känslighetsanalys Två stycken känslighetsanalyser genomfördes för att undersöka hur känsligt resultatet är mot förändring av de värden som anses vara mest osäkra. De värden som ansågs vara mest kritiska var temperaturdifferensen och elpriset. Anledningen för temperaturdifferensen var att mätningarna är bara utförda under en vecka men antas sedan stämma över hela året. Anledningen för elpriset var för att trots att kommunen idag har ett fast elpris till 2018 (Dävelid, 2013) så finns risken att priset ökar om Sverige och Europa får en gemensam elmarknad. (Svensk Energi, 2013) 3.6 Metodkritik En stor del av datainsamlingen för värmesystemen gällande konstgräsplanen, bandyplanen och omklädningsrummen till Backavallen är taget från Kabona och SEECs mätningar. Antaganden har gjorts att dessa data är relevanta och pålitliga. Eftersom samma företag som levererade systemet är med och analyserar systemet finns viss risk att en skönmålning av systemet är gjort när mätningarna görs. För att hålla opartiskhet och eventuellt lättare hitta förluster i systemet kunde egna mätningar genomföras på alla enhetsprocesser. Det hade medfört en något mer trovärdig rapport. Med tanke på undersökningens omfattning så väl tidsmässigt som ekonomiskt ansågs den genomförda metoden vara den bästa möjliga. Mycket vikt har lagts på information given av drifttekniker, Mats Gustafsson. En risk med denna metod är att en person som jobbat länge med systemet har en gammal bild av vissa processer och har ett intresse av att visa på hur väl systemet fungerar. En något mer exakt metod hade varit att själva undersöka hela systemet för att själva fastställa alla processer och hitta potentialer i alla processer. Återigen har den använda metoden ansetts vara den bästa tillgängliga. Mätningarna har bara genomförts under en vecka. Dessa data användes sedan för att beräkna processernas förbrukning över 43 veckor. Ett mer exakt resultat skulle fås om mätningarna utfördes en längre tid, helst över hela tidsperioden, men med de givna resurserna var detta inte möjligt. Mätningarna kan anses trovärdiga då de är utförda av instrument som används ofta i undersökningar utförda av studenter på Linköpings universitet. Mätningarna övervakades av en person med tidigare erfarenhet av liknande mätningar vilket även det styrker trovärdigheten i mätningarna. I den ekonomiska delen har många förenklingar gällande kostnaderna gjorts. Mer trovärdigt resultat hade nåtts om mätningar för att fastställa driftkostnad och underhållningskostnad och om offerter på alla investeringar hade erhållits. 9

14 4 Utförande 4.1 Flödesschema Figur 4: Schematisk bild över anläggning och dess energiflöden. Rött flöde visar flöde av värme och svart betyder förbrukning av el. Karta hämtad från hitta.se. Lantmäteriet Medgivande i2012/898. För att på ett bättre sätt påvisa flöden i systemet för Backavallen har en Excelfil med tillhörande illustrering, se Figur 4, skapats. Flödesschemat har upprättats utifrån information given av Mats Gustafsson. Mätdata från hemsidan (Kabona WDC, 2013) har samlats in och sammanställts för att ge en mer lättöverskådlig och snabbare förståelse av systemets utformning och potential. Till skillnad från Figur 1 så innehåller alltså Figur 4 och dess Excelfil interaktiv information om noderna, där tidigare flöden redovisas. Det centrala i systemet är borrhålslagret där värme lagras och hämtas. De flöden markerade med rött är flöden av värme, medan de svartmarkerade representerar elförbrukning. Borrhålslagret är anslutet dels till en värmepump för omklädningsrummen under läktaren vid A-planen, där värme transporteras för att användas till varmvatten och lokalvärme (övre anslutning i Figur 4) men även till Woodyhallen där värme används till varmvattentankarna (5250 l) som är placerade i garaget för ismaskinen med tre tillhörande 10

15 värmepumpar (70 kw). Detta ska förse anläggningen med varmvatten för exempelvis duschar och drift av ismaskinen. Vidare är bandyplanens kylaggregat anslutet till borrhålslagret där överskottsvärmen som uppstår vid drift av kylaggregatet lagras i borrhålslagret. Till borrhålslagret är även 8 st. 70kW värmepumpar inkopplade. Dessa värmpumpar kopplas in om det råder sträng utomhusmiljö med låga temperaturer eller om borrhålslagrets kapacitet i annat fall inte räcker till vilket brukar ske runt februari. Det betyder att borrhålslagret även kan verka utan inblandning av värmepumparna, vilket illustreras i Figur 4 av de dubbla flödena mellan borrhålslagret och konstgräsplanen värmeslingor. Det bör även nämnas att konstgräsplanen plogas vid stora snömängder vilket medför en minskad användning av borrhålslagrets lagrade värmeenergi. Dessutom är inte värmeslingornas huvudsyfte att smälta snö och is. Huvudmålet för värmeslingorna är att yttemperaturen ska vara plusgrader, vilket indirekt däremot innebär att värmslingorna hjälper till att smälta snö och is på ytan. Även konstgräsplanen kan tillföra värme för lagring till borrhålslagret genom att agera som en stor solfångare under de varma sommarmånaderna och därmed är även det flödet infört i Figur 4, dock utan påverkan från värmepumparna. När det gäller överskottsvärmen som uppstår från kylaggregatet i Woodyhallen, när kylmediet (koldioxid) avlägsnar värme från isytan, så återvinns en del av denna till uppvärmning och tappvarmvatten och resterande del kyls bort. Det flöde av överskottsvärmen som kyls bort är ett potentiellt flöde som kan tillföras och lagras i borrhålslagret, vilket skulle öka borrhålslagrets kapacitet. Alltså är det möjligt att det orangea flödet i Figur 4, i framtiden kopplas till borrhålslagret för att effektivisera system än mer. För att få en bra bild över energin som transporteras mellan anläggningens olika delar har ett flödesschema skapats. Siffrorna som presenteras är den totala energiåtgången i MWh per år. 4.2 Mätningar Utförda mätningar har koncentrerats till det område där det sedan tidigare inte finns någon mätning på plats och som uppdragsgivare och driftansvarig har identifierat som potentiell källa till överskottsvärme. Detta innebär att mätningarna koncentrerats till värmeåtervinningssystemet för kylaggregatet i Woodyhallen. För att få fram nödvändig data var den ursprungliga ambitionen att mäta temperatur och flöde av kylmediet som går upp till kylmedelkylaren för avkylningen och temperaturen efter avkylningen. På grund av begränsningar i tillgänglig mätutrustning användes ett tidigare uppmätt värde för att bestämma kylmediets flöde. Värdet är taget från installationsmätningar som utfördes

16 Figur 5: Flödesschema över kylaggregatets överskottsvärme med införda mätpunkter. Figur 5: Foto av temperaturmätning vid värmeåtervinningskretsen. Figur 5 visar systemet och flödet av kylaggregatets överskottsvärme, där även införda mätpunkter är utmarkerade. Mätpunkterna är ansatta för att mäta temperaturen på överskottsvärmens flöde till återvinningen respektive kylmedelskylaren. För att värmeutbytet med omgivningen skulle bli så litet som möjligt tejpades givarana upp på rören med isolerande tejp, som synes i Figur 6. Temperatutmätningen startades kl och mätte temperaturen och loggade resultatet varje minut i en vecka, alltså till kl Veckan anses återspegla en normal driftsvecka då inga oförutsedda händelser eller stopp har skett enligt personal på plats. 4.3 Borrhålslager Ett nettoöverskott av värmeenergi i borrhålslagret har antagits av uppdragsgivaren och driftansvarig och verifierats genom studier av energiflödet till och från borrhålslagret. Temperaturen och värmeeffekten lagrad i borrhålet loggas kontinuerligt och redovisas på Kabona WCD:s hemsida (Kabona WDC). Därifrån har data hämtats och undersökts närmare. En graf över energin i borrhålet har gjorts och studier av grafen visar på ett högre tillskott av värme än uttag i borrhålslagret. Detta blir tydligt när man studerar minimimängden energi lagrat i berget. Denna miniminivå ökar för varje år. Genom en jämförelse av de olika minimivärdena för lagrade energin för år har ett medelvärde på hur mycket överskottet i borrhålslagret per år är. Även funktionen Trendline i Excel har använts för att se trenden på energin i borrhålslagret. Denna funktion räknar ut ett medelvärde av grafen för olika tillfällen. Den genererade trendlinjen visar på ett överskott av energi tillförs borrhålet. Genom att undersöka lutningen på trendlinjen har ett medelöverskott på tillförda värmen för de senaste tre åren beräknats. De olika sätten att räkna på ger något olika resultat men visar samma storleksordning och att teorin om att ett överskott till borrhålet levereras tycks stämma. Den senare räkningen med funktionen Trendline som grund har identifierats som den mest exakta, eftersom denna 12

17 [KWh] funktion tar hänsyn till alla punkter i grafen. Därför har Trendline använts som underlag för de ekonomiska räkningarna. Beräkningarna i sin helhet redovisas i Bilaga 7. När den totala tillgängliga värmeenergin från borrhålslagret beräknats har denna överskottsvärme i borrhålslagret och överskottsvärmen från Woodyhallen summerats. En verkningsgrad för hur mycket av den tillgängliga värmen i borrhålslagret som går att ta tillvara på har ansatts genom litteraturstudier och antagandet har gett en rimlig verkningsgrad Energi i lager [KWh] Energi i lager [KWh] Linear (Energi i lager [KWh]) [År] Figur 6: Innestående energi i borrhålslagret med inlagd trendlinje i rött. 4.4 Undersökning av borrhålslagrets potential Densitet: Densitet hos vatten vid 30 C: (Cengel et al, 2008) Densitet hos etylenglykol vid 30 C: (Engineeringtoolbox, 2013) Ekv. (2) med ovanstående värden på ingående densiteter ger följande värde på kylmediets densitet: Volymflöde: ( ) ( ) Specifik värmekapacitet: ( ) ( ) (Engineeringtoolbox, 2013) Temperaturdifferensen: Mätdata över tillopps- och returledningens yttemperatur på rören används för att beräkna differensen mellan dem (se bilaga 6): 13

18 För att beräkna temperaturen av själva kylmediet användes ekv. (3) med ekv. (4) för att beräkna temperaturförlusten( ) genom själva röret. Röret är 2mm tjockt och av materialet EN / AISI 304L enligt märkning på rören. Materialet har en värmeledningsfaktor, vid en rumstemperatur av 20 C (Acerinox, 2013). Det gör att temperaturskillnaden mellan in- och utsida av röret,, försummas då skillnaden kommer vara ytterst liten, som synes av en analys av formeln: Ekv. (3) med ekv. (4) ger att och då kvoten blir mycket liten, eftersom d = 0,002 m, blir även mycket liten och därmed försumbar. Alltså Energiflödet till borrhålslagret: Med ekv. (1) tillsammans med ovanstående värden ger sedan kyleffekten på kylmedelskylaren: För att beräkna hur mycket av denna effekt som återstår efter en potential värmeväxlaren istället för kylmedelskylaren användes ekv. (5): Drifttiden för Woodyhallen kylaggregat antas vara 10 månader på ett år enligt uppgift. Vilket ger följande i : Energin till borrhålet per år blir alltså enligt ekv. (6): Ekv. (7) används sedan för att beräkna den totala energitillgången i borrhålslagret, värdet på av Figur 6 och fullständiga beräkningar hittas i Bilaga 7: ges 4.5 Ekonomi Livscykel kostnadsanalys När livscykelkostnaden tagits fram har nuvärdesmetoden använts. Ekvation (8) har genomgående genom räkningarna använts för att räkna ut framtida kostnaders och besparingars storlek till ett nuvärde. Kalkylräntan är en faktor som används för att ta hänsyn till tiden som investeringen genererar en besparing. Denna faktor kompenserar för väntan, förlorad köpkraft och risk. Kalkylräntan kan ses som den minsta avkastningen en investering bör ha för att över huvudtaget vara intressant. (Yard, 2001) I detta projekt har en kalkylränta på 5 % använts. Investeringskostnaden är satt till SEK. Driftkostnaden är satt till SEK/år. Besparingarna investeringen genererar är knutet till hur mycket värme som kan tillvaratas från borrhålet och vilken energibärare man ersätter med denna värme. I de ekonomiska räkningarna som är gjorda är 14

19 ersättning av både fjärvärme och el undersökt. Priserna för el och fjärrvärme är komplexa och fluktuerande (Dävelid, 2013). För att göra räkningarna hanterbara har priserna som använts i denna rapport antagits vara konstanta. Priserna är satta till en låg nivå för att vara säker på att beräkningarna kommer generera den verkliga besparingen prognosen visar. Elen antas kosta 1,06 SEK/kWh och fjärrvärmen 0,56 SEK/kWh (Dävelid, 2013). När den totala kostnaden beräknas subtraheras alla kostnader från alla intäkter (besparingar) förknippade med investeringen över brukstiden, som ses ekv. (10) i Bilaga 1. De framtida kostnaderna och intäkterna multipliceras med nuvärdesfaktorn för att omskrivas till en motsvarande summa i nuläget. Kostnaderna förknippade med investeringen är underhållskostnader och investeringskostnader (Energimyndigheten, 2013). Intäkterna (besparingarna) förknippade med investeringen är besparingar i inköpt energi man kan göra när man tar tillvara på energin i borrhålslagret. För att räkna ut livscykelkostnaderna har energibesparingarna räknats som en negativ kostnad. Payback analys För att räkna ut payback-tiden används samma investeringskostnad som i livscykelanalysen. I denna del används en årlig besparing som investeringen genererar. Den årliga besparingen räknas ut genom att tillgänglig värmeeffekt från borrhålet multipliceras med drifttiden och kostnaden för den energibärare den ersätter. För varje år räknas besparingen sedan om till ett nuvärde genom att multipliceras med ekvation (8) för nuvärdesmetoden enligt samma princip som tidigare. Efter att nuvärdesbesparingen beräknats ackumuleras besparingen med kostnaderna. Besparingen subtraheras från kostnaderna. Detta görs för varje år investeringen beräknas vara aktiv. Resultatet visar hur ekonomin för investeringen blir år för år. När siffrorna blir positiva har en break-even punkt uppnåtts och investeringen blir lönsam. Resultatet genom denna metod ger inte den exakta paybacktiden utan visar endast mellan vilka år som break-even punkten infaller. Beräkning av exakt payback-tid sker med ekv. (9). 4.6 Känslighetsanalys Eftersom uträkningarna över investeringens lönsamhet innehåller antaganden utfördes två stycken känslighetsanalyser för att se hur pass mycket dessa antaganden påverkade slutresultatet. Slutresultatet i det här fallet ses som hur många år tills investeringen når break-even. Temperaturen testades med ett intervall mellan 2,25 till 0,75 C. Detta intervall valdes med tanke på att det beräknade värdet ligger på 1,77 och lades som ungefärlig mittpunkt fast med en viss övervikt på ett sämre resultat då det ansågs vara mer relevant. I analysen över elpriset valdes nuvarande elpris som lägsta värde då det anses orimligt att elpris kommer sjunka till nästa prisförhandling. Sedan undersöktes hur besparingarna förändrades för varje 15-öresökning per kwh. Detta gav väldigt höga elkostnader men eftersom besparingarna är beräknade över en tioårsperiod och utvecklingen de senaste tio åren visar en stadig ökning anses känslighetsanalysen väsentlig att genomföra på detta vis. I Figur 9 illustreras prisutvecklingen på el mellan år 2000 och

20 [Öre/KWh] [SEK] [SEK] Känslighetsanalys av olika temperaturskillnader [År] T=0,75 T=1 T=1,25 T=1,5 T=1,75 T=2 T=2,25 Figur 7: Känslighetsanalys över hur besparingarna förändras vid en förändrad temperaturdifferens Känslighetsanalys av olika elpriser [År] 1,06 kr/kwh 1,15 kr/kwh 1,3 kr/kwh 1,45 kr/kwh 1,6 kr/kwh 1,75 kr/kwh Figur 8: Känslighetsanalys över hur besparingarna förändras vid ett förändrat elpris. Historiskt elpris [Årtal] Figur 9. Historisk graf över elpriset i Sverige. (Nordpoolspot, 2013) 16

21 5 Resultat Tillgänglig överskottsvärme som kan tillvaratas i Woodyhallen är 420 MWh/år. Borrhålslagret har idag ett överskott på 38 MWh/år på tillförd energi. Med tillgänglig energi från Woodyhallen ger detta den totala energin på 458 MWh/år värmenergi i borrhålet. Med hänsyn till borrhålets verkningsgrad finns det 303,5 MWh/år värmeenergi tillgängligt för användning från borrhålet om överskottsvärmen från Woodyhallen tas tillvara på. Denna värme kan användas för uppvärmning av närliggande lokaler. Görs nödvändig investering tar det olika långt tid för investeringen att betala av sig beroende på vilken energibärare den ersätter. I Tabell 1 anges de olika tiderna beroende på ersatt energibärare. Tabell 1: Resultat av pay-off tid. Pay-off tid [år] Ersättning av el 1,71 Ersättning av fjärrvärme 3,48 Likaså beror besparingarna investeringen kan generera på vilken energibärare den ersätter. I Tabell 2 redovisas de undersökta besparingarna baserade på investeringens brukstid, 25 år. Tabell 2: Resultat av total besparing. Besparing [SEK] Ersättning av el Ersättning av fjärrvärme

22 6 Diskussion När stora system undersöks och definieras kan det vara svårt att få en helhetsbild av systemet och sammanfatta detta i en rapport. Denna rapport är inget undantag från det. Under arbetets gång har kunskapen om systemet ständigt breddats vilket har gjort att fokus i projektet har skiftats. Den ursprungliga ambitionen med projektet var att leverera en helhetsbild av energianvändningen på Backavallen/Woodyhallen. Tanken var att definiera enhetsprocesser och sedan undersöka energiflödena i dessa, lägga ihop data och därigenom leverera en helhetsbild. När flödena varit fastställda skulle det vara möjligt att se överskottsvärmen i hela systemet och fastställa hur denna skulle kunna utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Efter att enhetsprocesserna definierats och energiflödena börjat sammanställts bildades en större förståelse för systemets omfattning. Ambitionen att anskaffa data för alla processer tycktes då både orealistisk och onödig. Kunskapen som fanns på plats om systemet som framför allt driftansvarig har var så pass omfattande att kvalitativa data från honom bedömdes trovärdig och gjorde att fastställande av kvantitativ data för hela systemet blev onödig. Bland annat identifierade driftansvarig överskottsvärmen i Woodyhallen som den största källan av outnyttjad överskottsvärme i systemet, något som vi samtycker med då förståelsen för systemet har ökat. När detta fastställts och bekräftats av uppdragsgivaren ansågs att mätningar på bandyplanen och omklädningsrummen vid Backavallen överflödiga. Ursprungstanken var att dessa behövdes, inte bara för helhetsbilden av systemet utan också, för att fastställa energiflödet i borrhålslagret. Temperatur och därmed lagrad energi i borrhålet mäts kontinuerligt och loggas och presenteras på Kabons/SEEC:s hemsida. I och med att dessa data fanns tillgänglig kunde nödvändig data hämtas därifrån och mätningar på energiflöden i bandyplan och Backavallens omklädningsrum blev överflödiga. Trots att mätningarna nu begränsats till ett delsystem i det stora systemet var det inte helt givet vilka storheter som behövdes för att fastställa överskottsvärmen. Systemet kopplat kring isproduktionen i Woodyhalen är relativt nylevererat och komplicerat. Mycket litteraturstudier och undersökningar gjordes för att fastställa vilka storheter som behövdes för att kunna bestämma överskottsvärmen. Den enklaste vägen är inte sällan också den bästa vilket visade sig i denna del av projektet. Det lättaste var helt enkelt att mäta flöde och temperatur på fluiden före och efter kylning och bestämma värdet. Är fluidens egenskaper som densitet och värmekapacitet kända kan energin i den bortkylda överskottsvärmen bestämmas. Från Linköpings universitet fanns tillgång till nödvändig mätutrustning. När preliminärbokning av mätinstrumenten gjordes fanns en ultraljudsflödesmätare tillgänglig på universitetet. Oklarheter rådde dock om vem som äger denna utrustning men en preliminärbokning för mätning gjordes. Kort innan mätningen skulle utföras visade det sig dock att Linköpings universitet inte ägde utrustningen och att ägaren behövde den för den aktuella perioden. På grund av den korta tidsperioden innan mätningarna skulle utföras fanns inte möjlighet att hitta alternativa sätt att tillhandahålla utrustningen på. Linköpings universitet konstaterade att en liknande utrustning behövde köpas in, men beslutsprocesser och offerterhållande gjorde att de nya instrumenten inte var ett alternativ för mätningarna som skulle utföras. Istället fick andra alternativ för mätning undersökas. Efter diskussion med driftansvarig framgick att liknande mätningar var gjorda tidigare när utrustningen var nyinstallerat och skulle testas. Protokoll från dessa tester kunde erhållas och därigenom fastställdes flödet. Denna metod blev inte lika säker som en egen mätning hade varit eftersom det var ca 4 år sedan 18

23 dessa mätningar utfördes och ingen hänsyn till eventuella förändringar i systemet har tagits. Troligt är att utrustning som levererar flödet slits och körs in och att flödet därför inte är exakt samma idag som för 4 år sedan. På grund av problemen med att få tillgång till nödvändiga mätinstrument ansågs dock denna metod vara den bästa tillgängliga. När överskottsvärmen från Woodyhallen bestämts antogs det att den kunde tillföras borrhålslagret. Denna del av undersökningen var väldigt komplex. Mycket litteraturstudier och faktasökande låg bakom bestämmandet av hur mycket energi som kan tas upp i borrhålet av det som tillförs. Borrhålslager är ett relativt nytt system för utnyttjande av spillvärme eller överskottsvärme och beräkningarna av dess verkningsgrad är komplicerade och specifika för varje anläggning. Några faktorer som påverkar verkningsgraden är längden på hålen, hålens täthet, bergart och grundvattenflödet i borrhålsområdet. Att simulera värmeflödet i borrhålslagret i detalj ansågs ligga utanför detta projekt. Sådana räkningar hade varit nödvändiga för att exakt bestämma detta borrhålslagers verkningsgrad. Istället fördes diskussion med driftansvarig och företaget som levererat borrhålslageret. Även litteraturstudier för att undersöka om det fanns simuleringar av liknande borrhålslager tillgängliga. Genom litteraturstudierna hittades verkningsgrader för liknande borrhålslager och genom diskussion med uppdragsgivare fastställdes att dessa liknande verkningsgrad kunde ansättas och användas även för detta borrhålslager. När nödvändiga energiflöden fastställts och total tillgänglig energi i borrhålslagret bestämts kunde ekonomiska räkningar påbörjas. När denna fas inleddes identifierades några ekonomiska storheter knutna till systemet som var väldigt komplicerade att fastställa. Storheterna var investeringskostnader och driftkostnader. Svårigheterna att fastställa dessa storheter låg i att kapacitet för att transportera överskottsvärmen redan var existerande så problemet var ett allokeringsproblem. Hur kostnaderna för detta system borde allokeras från hela systemet visade sig vara väldigt komplext. Önskvärt för att få en exakt siffra på driftkostnader för det nya systemet hade varit att undersöka hur mycket el pumpen för hela systemet drar. Sedan undersöka hur flödet i systemet är fördelat över olika delar av systemet. Efter detta skulle det vara möjligt att räkna ut en procenthalt av hur mycket flöde som går åt till det nya systemet och därmed hur mycket elen till denna del kostar. En sådan metod hade gett ett mer underbyggt resultat men användes inte i detta projekt. Istället diskuterades kostnaden fram med driftansvarig. En relativt hög driftkostnad antogs för att resultatet inte skulle bli missvisande. Investeringskostnaderna anknutna till systemet var också komplicerade. Eftersom författarna av rapporten inte är kunder utan enbart studenter har offerter från leverantörer varit svåra att få tag på. Även det faktum att denna del sträcker sig utanför gränsen som är uppsatt för detta projekt har gjort denna del komplicerad. För att begränsa projektets omfattning drogs systemgränsen från början vid Backavallen/Woodyhallen. Eventuella övriga investeringar och undersökningar skulle inte undersökas. Detta gjordes för att kontrollera projektets storhet och göra det genomförbart på den givna tiden. Investeringar kommer att behöva genomföras i andra byggnader för att kunna ta tillvara på tillgängliga värmen i borrhålslagret. Framför allt vid ersättning av eluppvärmning behövs en hög investeringskostnad eftersom en omställning av en lokals totala värmesystem behöver genomföras innan borrhålslagrets värmeenergi kan utnyttjas till ändamålet. Eftersom detta går utanför den givna systemgränsen lämnades dessa kostnader ute från beräkningarna. Ur en strikt ekonomisk synvinkel bör kostnaderna för alla investeringar, oavsett när de gjorts, tas med som investeringskostnader. Men eftersom uppdragsgivaren är intresserad av förutsättningarna för att göra nya investeringar i systemet har tidigare investeringar utelämnats ur beräkningarna. 19

24 Dessa förenklingar i bestämmandet av de ekonomiska storheter gör att resultatet av investeringen bör ses som en fingervisning av hur kostnadsbesparingarna knutna till investeringen ser ut, inte exakt hur stora de är. Storheter som inte är exakta har valts till en hög nivå för att få ett worst case scenario. Ekonomiska analyserna kan alltså ses som ett minimum sparande av kostnader, det är troligt att besparingarna blir högre i verkligheten. Mätutrustningen som använts anses vara bra och kan ge ett trovärdigt värde. En osäkerhet i mätningarna ligger i det faktum att fluiden i sig inte kunnat mätas utan att mätningen skett på rören som transporterar fluiden. Visst värmeutbyte kommer ske med omgivningen. Detta förbisågs eftersom det intressanta i mätningen är skillnaden i temperatur i fluiden mellan tillopp och retur vid de båda mätningar, varför tempereraturavvikelser som sker pga. att mätningen sker utanpå röret kan försummas. Denna avvikelse från den faktiska temperaturen borde i det närmaste bli densamma för båda temperaturer, eftersom rören är av samma typ och storlek, och således inte ha någon inverkan på resultatet när skillnaden i temperaturen mellan fluiden före och efter avkylning. Likaså visar tidigare analys av ekv. (3) och (4) att temperaturdifferensen är mycket liten. Ett märkligt fenomen som upptäckts när mätresultaten undersökts har varit att temperaturskillnaden ibland varit negativ. Det innebär att temperaturen innan värmeväxlingen är lägre än temperaturen efter. Detta är mot syftet med värmeåtervinningen vars syfte är att kyla fluiden och ta tillvara på värmen. Rimlig förklaring till denna skillnad är att temperaturerna jämförs rakt mot varandra utan tidskorregering. Alltså att temperaturmätningen av till och från flöde till värmeväxlingen sker momentant. Detta gör att resultatet visar temperaturskillnaden men inte nödvändigtvis temperaturskillnaden på fluiden efter värmeväxlingen. För att ta hänsyn till detta skulle en undersökning av hur lång tid det tar för fluiden att transporteras från tilloppsmätpunkten till frånloppsmätpunkten behöva utföras. Sedan skulle mätinstrumenten ställas in så att de reglerar för transporttiden. Alltså att frånloppsmätningen sker med en förskjutning med den tid det tar för fluiden att transporteras mellan mätpunkterna. Detta har inte gjorts vilket är en osäkerhet kopplat till temperaturmätningen. Temperaturmätningen hade antagligen visat på en större differens om mätningen tagit hänsyn till denna skillnad, varför också detta gör att resultatet kan vara bättre i praktiken än vad denna rapport kommer fram till. Temperaturmätningarna är genomförda under en vecka men slutsattser är dragna för 25 år. Detta är en svaghet med rapporten. Mätningar över längre tid skulle ge ett mer exakt resultat. En kontinuerlig mätning och loggning av fluidens temperaturskillnad över en hel säsong skulle vara önskvärt och bidra till att ett säkrare resultat. Sådana mätningar har inte varit möjligt att genomföra i detta projekt på grund av tiden som krävs och kostnader för utrustning och installation av utrustning. Önskas ett säkrare resultat för att investeraren ska investera i nya systemet är detta en undersökning som relativt enkelt skulle stärka resultatet och göra det säkrare. Känslighetsanalysen som genomförts visar att temperaturskillnaden har stor inverkan på resultatet. Som synes i Figur 7 så ger spannet 0,75-2,25 C en skillnad på break-even från 1.7 år till 0.77 år. Känslighetsanalysen visar även att resultatet inte är lika känsligt för variationer i elpris som för temperaturskillnaden. Största förändringen vid ett ökande elpris är att totala besparingen under brukstiden blir väldigt mycket högre. Den går från strax under två miljoner till nästan fyra. Detta är dock baserat på att elpriset nästan 20

25 fördubblas innan ett nytt system är i drift vilket anses vara orimligt. Däremot kan man dra slutsatsen att man kommer dra mer nytta av investeringen ifall elpriset ökar. Noterbart i mätdatan är att medelvärdet av returtemperaturen från kylmedelskylaren är 0,4 C högre än det inställda värdet på 26 C. Om en värmeväxlare sattes in som är mer effektiv och noggrann i sin kylning av kylmediet kan än mer överskottsvärme återvinnas. Det ska dock beaktas att mätdatan endast gäller för en vecka och under en längre mätperiod kan denna avvikelse minska men även öka. Att värmeväxlaren kan ha en mer noggrann process som säkerställer en mer jämn returtemperatur som når det inställda 26 C beror på att denna värmeväxlare skulle sitta inomhus och därmed inte vara lika känsliga för utomhusklimatets påverkan som kylmedelskylaren idag. Med tanke på alla förenklingar som gjorts och osäkerheterna förknippade med mätningarna bör resultatet inte tolkas som en prognos för återbetalningstid och livscykelkostnad. Istället bör resultatet ses som en grundligt genomförd undersökning och uppskattning av den tid det tar för investeringen att betalas av och besparingar förknippade med investeringen. Risken att resultatet visar för bra resultat är liten eftersom alla storheter som uppskattats har valts på ett vis som inte skönmålar resultatet. Alltså kan resultatet ses som en längsta tid och en minsta besparing som investeringen innebär. 21

26 8 Slutsats Sedan borrhålslagringen installerats har det tillförts mer värme i lagret än vad som tillvaratagits. Det finns alltså ett nettoöverskott av tillförd värmeenergi till borrhålslagret. Överskottsvärmen från isproduktionen i Woodyhallen är betydande och kan användas på ett mer effektivt sätt än vad som sker idag. Tas överskottsvärmen tillvara på kan detta generera stora besparingar. Att investera i system som kan ta tillvara på överskottsvärmen från Woodyhallen och pumpa ner det i borrhålslagret och ett system som kan ta tillvara på nettoöverskottet i borrhålslagret, betalar tillbaka sig över en relativt kort tid om energibäraren som ersätts är direktverkande el. Görs denna investering genererar detta en betydande besparing. Ersätts en billigare energibärare blir avbetalningstiden betydande längre och besparingarna inte lika stora. 22

27 7 Källförteckning Acerinox (2013) Hämtad 3 december 2013 från: Andersson, Olof et. al. Geoenergi underlagsrapport Vägval energi, 2009, Geotec, Höör Carlstedt, Christer. Hållbarhetsaspekter på tillvaratagande av spillvärme i borrhålslager - ur ett företagsoch samhällsperspektiv, 2010, Institutionen för geovetenskaper och ITT Water & Wastewater, Emmaboda Cengel, Yunus A., Tuner, Robert H., Cimbala, John M. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 2008, New York, McGraw-Hill. Energimyndigheten, (2011) Hämtad från: https://www.energimyndigheten.se/foretag/energieffektivisering-i-foretag/finansiering-ochinkop/livscykelkostnad/ Engineeringtoolbox. (2013) Hämtad: 26 november 2013 från: Kabona. (2013) Hämtad 21 oktober 2013 från: Kabona WDC (WebbDatorCentral), (2013) Hämtad 21 oktober från: Karlsson, Annelie et. al. Borrhåls och grundvattenslager praktisk handbok om geoenergi, 2012, Geo- Power Hämtad 4 november 2013 från: Katrineholms kommun, Näringslivsnytt 05, Juni Hämtad 21 oktober från: Mileson, J, Abrahamsson, E. Geoenergilager Xylem Visualisering och lönsamhet, 2013, Växjö Nordpoolspot. (2013) Hämtad 1 december 2013 från: Rogstam, Jörgen & Prakash, John. Drifterfarenheter från ishallen vid Backavallen säsongen 2006/2007, 2007, Sveriges Energi- & Kylcentrum AB SEEC (Scandinavian Energy Efficiency Co). (2012) Hämtad 21 oktober 2013 från: Yard, Stefan. Kalkyler för investeringar och verksamheter, 2001, Studentliteratur, Lund 23

28 Bilaga 1 LCC med ersättning av el Figur 10: Livscykelanalys av investering för ersättning av el. (10) Där ( ) (8) (Engergimyndigheten, 2011), (Yard, 2001) 24

29 Bilaga 2 LCC med ersättning av fjärrvärme Figur 11: Livscykelanalys av investering för ersättning av fjärrvärme. (10) Där ( ) (8) (Engergimyndigheten, 2011), (Yard, 2001) 25

30 Bilaga 3 Payback med ersättning av el Figur 12: Payback-analys med ersättning av el. I månad 0 görs investeringen. Därefter ske en besparing knuten till investeringen. Besparingarna är framtagna på årsbasis. Kostnadsbesparingarna är uträknat enligt: Under raden betalningar redovisas den besparing som sker varje år. Under raden nuvärde multipliseras årliga besparingen med nuvärdesfaktorn för att beskriva hur mycket besparingen är värd idag. (11) Nuvärdesfaktorn är som tidigare: ( ) (8) Under raden ackumulerat adderas besparingen för varje år. Genom detta kan utläsas när break-even punkten uppnåtts och vilken total besparing investeringen genererar. Den exakta break-even punkten är beräknad enligt: Där: p= kalkylräntan G=investeringskostnad a=årlig besparing (Yard, 2001) ( ) ( ) (9) 26

31 Bilaga 3 Payback med ersättning av fjärrvärme Figur 13: Payback-analys med ersättning av fjärrvärme. I månad 0 görs investeringen. Därefter ske en besparing knuten till investeringen. Besparingarna är framtagna på årsbasis. Kostnadsbesparingarna är uträknat enligt: Under raden betalningar redovisas den besparing som sker varje år. Under raden nuvärde multipliseras årliga besparingen med nuvärdesfaktorn för att beskriva hur mycket besparingen är värd idag. (11) Nuvärdesfaktorn är som tidigare: ( ) (8) Under raden ackumulerat adderas besparingen för varje år. Genom detta kan utläsas när break-even punkten uppnåtts och vilken total besparing investeringen genererar. Den exakta break-even punkten är beräknad enligt: Där: p= kalkylräntan G=investeringskostnad a=årlig besparing (Yard, 2001) ( ) ( ) (9) 27

32 Bilaga 5 Variabler Tabell 3: Variabler knutna till energi och drifttid. Uppmätt effekt från borrhålslager: Elpris: Fjärrvärmepris: Utrustningens brukstid 42 kw 1,06 kr/kwh 0,56 kr/kwh 25 År Kalkylränta 5 % Investeringskostnad Kr Drifttid h/år Driftkostnad SEK/år Drifttid, uppvärmning Kapacitet borrhål: kwh/år Total verkningsgrad hel cykel, borrhål 0,65 Verkningsgrad, borrhål 0,80 Energi från borrhål: kwh/år Tabell 4: Variabler gällande beräkningar av överskottsvärme i Woodyhallen. Q (=densitet*volymflöde*cp*delta_t): 71, kw Densitet glykol: 1110 kg/m^3 Densitet vatten: 998 kg/m^3 Andel glykol: 0,4 x100 % Densitet: 1042,8 kg/m^3 Volymflöde: 0, m^3/s Specifik värmekapacitet glykol 2430 J/(kg*K) Specifik värmekapacitet vatten 4181 J/(kg*K) Specifik värmekapacitet 3480,6 3600,6 Verkningsgrad, värmeväxlare: 0,8 Delta T 1, C Effekt till borrhål: 57, kw/år Energi till borrhål: kwh/år 28

33 Bilaga 6 Mätresultat Tabell 5: Resultat från temperaturmätningar utförda i Woodyhallen : : ID1 [ C] ID2 [ C] ID1 [ C] ID2 [ C] Medel 28, , , , , ,76672 Max 31, ,06 30,19 27,68 3,43 Min 25,09 24,62-2,06 26,03 25,15 0, mätningar, loggning varje minut över en vecka, ligger till grund för dessa resultat. Den undre grafen i Figur 15 visar temperaturskillnaden som idag kyls med kyltorn och som i rapporten antas kunna tas tillvara på genom att lagras i borrhålslagret. Figur 14: Grafer över temperaturdifferensen av mätproberna. Den övre grafen visar temperaturerna för tillopp och retur vid kylmedelskylaren. Den undre grafen visar temperaturdifferensen över de två ovan presenterade temperaturerna. 29

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin 2003:106 CIV EXAMENSARBETE Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin JONAS STRANDBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Värmepumpens inverkan på elnätet

Värmepumpens inverkan på elnätet Värmepumpens inverkan på elnätet Linus Grönvall & Jonas Nyman Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 03/2014 Program Maskinteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete

Läs mer

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Eric Landberg Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Modified DX-SAHP for domestic water heating in Sweden Examensarbete

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker

Småskalig Vattenkraft. Anna Ranmarker ISRN LUTMDN/TMHP 07/5159 SE ISSN 0282-1990 Småskalig Vattenkraft Anna Ranmarker Thesis for the Degree of Master of Science Division of Efficient Energy Systems Department of Energy Sciences Faculty of

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer