eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem"

Transkript

1 eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Integrerad styrning av kyloch värmepumpsanläggningar - Slutrapport Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik Box Borås

2 Sammanfattning Dagens värmepumpar och kylmaskiner är utrustade med en kompressor med konstant varvtal samt kontantvarviga pumpar och fläktar och termostatiska expansionsventiler. Dessa komponenter styrs ofta i separata loopar. Det har under en längre tid pågått forskning gällande möjligheterna att styra värmepumpar och dess ingående komponenter elektroniskt. Målet för detta projekt har varit att sammanställa denna kunskap och utreda ifall dessa nya elektroniska styrningar innebär några fördelar ur energibesparingssynpunkt. Även möjligheterna för driftoptimering med hjälp av ett lämpligt mätsystem och en övergripande optimeringsmetod utgör en huvuddel av projektet. Information om tidigare genomförda arbeten har sammanställts genom en databasundersökning. Resultaten visar på att det finns möjligheter för ökad energieffektivitet på värmepumpar om kompressorn kapacitetsregleras genom varvtalsstyrning. Detta innebär den största energibesparingsmöjligheten i systemet men även varvtalsstyrning av pumpar och/eller fläktar samt elektronisk styrning av överhettningen, dvs expansionsventilen, kan leda till ökad effektivitet jämfört med traditionella styrningar. För att utreda detta i praktiken byggdes och provades en vätska/vatten-värmepump med varvtalsstyrd kompressor och elektroniskt styrd expansionsventil. Resultaten från laboratorieproven visar på att vinsterna med den elektroniska ventilen är väldigt små för den här applikationen. Kompressorns verkningsgrad försämrades istället för att som förväntat förbättras vid en sänkning av kompressorvarvtalet. Detta beror troligen på att kompressormotorn tappar i verkningsgrad pga frekvensomformningen. Beräkningar av årsvärmefaktorn visar ändå på en vinst sett på årsbasis pga minskat behov av tillskottseffekt. Denna möjlighet för att dimensionera värmepumpar som heltäckande utan de negativa konsekvenserna med höga kondenseringstemperaturer och hög intermittensgrad kommer troligtvis att få en ökad betydelse framöver då den stora antalet värmepumpar som installerats i Sverige bidrar till en hög toppeffekt med kort varaktighet. Denna korta effekttopp börjar ses som ett problem av elproducenterna och bl a förs det diskussioner om effekttariffer etc. Vidare redovisas det i rapporten vilken optimeringsmetod som använts och resultaten från simuleringar av denna.

3 Summary Heat pumps and refrigerating machines are most commonly equipped with constant-speed compressors, fans and pump as well as thermostatic expansion valves. These components are controlled in their own, local, control-loops. Research addressing the issue of controlling heat pumps and the individual components electronically has been conducted for several years. The aim for the project presented in this report was to compile this knowledge and analyse whether these new controls offer opportunities for increased energy efficiency. Possibilities for on-line optimization of the total heat pump operation by means of a suitable measuring system and an overall optimization method was also investigated. The information about previous research was put together by means of database information search. The results from this show that there are possibilities for increased energy efficiency of heat pumps and refrigerating machines if the capacity of the compressor is controlled by variable-speed control. This constitutes the largest opportunity for increased energy efficiency but also variable-speed control of pumps and fans as well as electronic control of the superheat may lead to increased efficiency when compared to conventional controls. These topics was further investigated by constructing and testing a brineto-water heat pump with variable-speed controlled compressor and electronically controlled expansion valve. The results show that the electronic valve showed very small increases in efficiency compared to a conventional thermostatic expansion valve. The efficiency of the compressor degraded due to losses in the electric motor. Still, the variable-speed control showed to be more efficient than conventional on/off control on an annual basis since the need for supplementary heat was reduced. This opportunity of designing heat pumps to cover the full load will probably get a lot more attention in the future since the large amount of heat pumps installed in Sweden contributes to a large power peak with a short duration, which is considered as a problem by the power producing companies. This report also shows which optimization method that was chosen and the results from the computer simulations made.

4 Innehåll Bakgrund och motiv 5 Syfte och mål 6 Forskare och industrirepresentanter som deltagit i projektet 7 Projektets genomförande 7 Resultat 8 Litteraturstudie...8 Laboratorieprov...9 Beräkning av årsvärmefaktor...10 Optimeringsmetod...11 Energi-, miljö- och industriell relevans 12 Examina 12 Internationell samverkan 12 Slutsatser och diskussion 12 Spridning av resultat 13 Bilaga 1: Nya styrningar leder till energibesparingar, Nordiska kyl- och värmepumpsdagarna, 2001 Bilaga 2: Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar, 1:a eff-sys-dagen, 2002 Bilaga 3: Parametric study of energy saving potential for capacity controlled heat pumps - optimal condensation temperature, 7 th IEA HPC Conference, Bilaga 4: Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar, 2:a eff-sys-dagen, 2003

5 Bakgrund och motiv Ett viktigt led i arbetet med att utveckla effektiva kyl- och värmepumpanläggningar är att optimera hela systemfunktionen så långt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta innefattar bl a optimering av kombinationen system-värmepump, optimering av värmepumpdriften i förhållande till behovet samt optimering av värmepumpens egen drift medan den går (integrerad värmepumps-styrning). Vid utformningen av värmepumpsystem för optimal drift (figur 1) måste man optimera: Värmekälla och värmesänka (optimerade värmesystem), Värmepumpens drift i förhållande till behovet (driftoptimering), Värmepumpens drift internt medan den går (integrerad styrning). Integrerad styrning Driftoptimering Värmepumpsystem för optimal drift Optimerade värmesystem Figur 1. Värmepumpsystem för optimal drift med beaktande av kombinationen värmepump -värmesystem och dess styrning. Kyl- och värmepumpanläggningar påverkas ofta av ett flertal styr- och/eller reglersystem. Dels finns yttre system som styr anläggningen med hänsyn till kyleller värmebehov och dels finns en inre reglering av flödet i köldmediekretsen. Utöver dessa grundläggande funktioner finns ett antal drifts- och säkerhetsfunktioner som t ex avfrostning, drifts- och säkerhetstermostater eller pressostater. I moderna anläggningar introduceras i allt högre grad elektroniska styrningar som exempelvis frekvensstyrda kompressorer, pumpar och fläktar eller elektroniskt styrda expansionsventiler. Genom en intelligent utformning av ett överordnat styrsystem skulle det vara möjligt att samordna all insamlad information för att direkt optimera processen med avseende på köld- eller värmefaktor, kyl- eller värmeeffekt eller något annat. Dessutom kan drifts- och säkerhetsfunktioner, t ex optimering av avfrostningsfunktionen, samt information om anläggningsstatus integreras i ett sådant system. Genom ett integrerat styrsystem och ett systemtänkande för hela uppvärmningssystemet kan energibesparingar erhållas. 5

6 Syfte och mål Syftet med projektet var att sammanställa och öka den befintliga kunskapen om hur värmepumpars interna styrning (se figur 2 för systemgränsen för projektet) kan optimeras med hjälp av en integrerad värmepumpstyrning (IRM; styrning av värmepumpens interna funktioner). Projektet avsåg att analysera förutsättningarna för att integrera styrning, reglering och övervakning för samtliga viktiga funktioner i kyl- och värmepumpsanläggningar. En viktig del i detta arbete är att utnyttja givare som redan finns i anläggningarna, t ex för säkerhetsfunktioner, till överordnad diagnostik och statusbestämning. Exempelvis finns ofta hög- och lågtryckspressostater för driftstyrning eller säkerhet, temperaturgivare för bevakning av tryckrörstemperaturen, i vissa system temperaturgivare som mäter underkylningen för att styra avfrostning och givare för elektroniska expansionsventiler som mäter överhettningen för att reglera köldmedieflödet. Komfort Regulator Värmepump Uteklimat IRM Värmesänka Värmekälla Figur 2. Värmepumpsystem med optimerande styrsystem för interna och externa funktioner. Samtidigt ger kännedom om dessa två tryck och tre temperaturer en möjlighet att kartlägga hela kylprocessen och därmed också möjlighet att indikera om processen är normal och dessutom direkt visa t ex köldfaktor. I många anläggningar finns även kännare för att begränsa strömmen till kompressorns elmotor och dessa ger ett indirekt mått på kompressoreffekten. Med hjälp av köld/värmefaktor kan detta utnyttjas till att bestämma kyl/värmeeffekt. Således finns därmed information till att optimera processen genom att maximera den nytta man för tillfället efterfrågar. Optimeringen blir olika beroende på om kyleller värmeeffekten skall maximeras eller om det är verkningsgraden som prioriteras. Avsikten med systemet påminner i viss mån om bilmotorernas Engine Management System. 6

7 Forskare och industrirepresentanter som deltagit i projektet Organisation Adress Tel/fax/e-post Kontaktperson SP, Energiteknik (Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut AB) CTH, Installationsteknik Box Borås T: F: Göteborg T: F: Fredrik Karlsson Per Fahlén Elforsk Öresundskraft AB Box Helsingborg T: Jesper Baaring JEFF Electronics AB Box Mölnlycke Danfoss A/S Building Controls Division DK-6430 Nordborg Danmark IVT Box Tranås Nibe Box Markaryd Thermia Värme Box Arvika T: F: T: F: T: F: T: F: T: F: Jan Fröberg Bjarne Schultz Ole Stenderup Håkan Persson Roger Johnsson Mats Fehrm Patrik Olsson Projektets genomförande Projektet delades upp i ett antal punkter enligt följande: Litteratursammanställning Potential för integrerad styrning Kartläggning av givare 7

8 Utveckling av teoretisk modell för utvärdering av värmepumpens funktion Utveckling av modell för att styra värmepumpen Realisering och utvärdering av värmepump med nya styrningar och integrerat styrsystem Underlaget för litteratursammanställningen samlades till största delen in genom sökningar i databaser, framförallt FRIDOC och COMPENDEX. Även kontakter med branschfolk gav en del, oftast väldigt bra, referenser. Resultaten från denna litteraturundersökning utgjorde bakgrundsmaterial till utformningen av en experimentvärmepump. Värmepumpen byggdes av IVT i samråd med Danfoss och SP. Denna provades och utvärderades på SP. Parallellt med detta arbete utvecklades en modell för att kunna beräkna årsvärmefaktorn för en kapacitetsreglerad värmepump, vilket är en del i att uppskatta potentialen för integrerad styrning. Resultaten från provningarna utgjorde bakgrundsdata för beräkningarna. Resultat Resultaten från projektet finns redovisade i de publikationer som redovisas under rubriken Redovisning av resultat. En kort sammanfattning ges i denna rapport. Litteraturstudie Resultaten från litteraturundersökningen visar att det finns klara möjligheter att öka energieffektiviteten hos kylmaskiner och värmepumpar om kompressorns kapacitet anpassas till den aktuella lasten genom varvtalsstyrning. Vid nedreglering av varvtalet sänks kondenserings-temperaturen och förångningstemperaturen höjs vilket leder till en ökad effektivitet. Den högre förångningstemperaturen leder även till minskad påfrysning för system med luftberörd förångare. Möjligheterna att variera kompressorns kapacitet med varvtalet gör också att den tillsatseffekt som ofta finns installerad i värmepumpar i Sverige kan minskas eller helt tas bort. Om kompressorn kan arbeta inom ett stort varvtalsområde kan värmepumpen göras heltäckande utan de negativa konsekvenserna med hög kondenseringstemperatur och hög intermittensgrad. Med en heltäckande värmepump försvinner problemet med en hög effekttopp med kort varaktighet, vilket idag börjar anses som ett problem av elproducenterna pga det stora antalet installerade värmepumpar. Varvtalsstyrda pumpar och fläktar ger möjligheter för att anpassa köld- och värmebärarflöde till det aktuella köldmedieflödet utan att använda shuntar etc som skapar extra tryckfall i systemet. Det går att finna en kombination av flöden som minimerar den totala energianvändningen. Om värmebärarflödet över kondensorn ökar, minskas medeltemperaturen i kondensorn och därmed sänks 8

9 kondenseringstemperaturen, vilket leder till en minskad driveffekt till kompressorn. Å andra sidan ökar driveffekten till pumpen eller fläkten som cirkulerar flödet. Sammanlagras båda dessa effekter fås en kurva enligt figur 3, där det framgår att det finns en kombination som leder till minimal driveffekt. Ett liknande resonemang kan föras gällande förångaren. Effekt Total Kompressor Hjälputrustning (pumpar och fläktar) Kondenseringstemperatur Figur 3. Det går att finna en kombination av värmebärarflöde och köldmedieflöde som minimierar den totala driveffekten. För expansionsventilen finns det ett samband mellan upptagen effekt i förångaren och aktuell överhettning som beskriver den minsta stabila överhettningen, dvs den minsta överhettning som fortfarande ger stabil drift. Denna minsta stabila överhettning ger även högsta värmefaktorn. Med en elektroniskt styrd expansionsventil går det att införa regleralgoritmer som kan följa denna stabilitetslinje. Dessa tre ovan nämnda delprocesser kan styras var för sig, oberoende av varandra. Dock är det så att dessa processer påverkar varandra och det finns förutsättningar för ytterligare ökad effektivitet ifall de koordineras på ett bra sätt med en övergripande optimeringsmetod, mer om detta längre fram i rapporten. Detta var en kort sammanfattning av litteraturstudien, mer information finns i bilaga 1-3. Laboratorieprov Med litteraturstudien som bas byggdes en vätska/vatten-värmepump med varvtalsstyrd kompressor och elektroniskt styrd expansionsventil. Denna provades i laboratorium både i kontinuerlig drift enligt SS-EN och vid dellast både med intermittent styrning och med varvtalsstyrning. Jämförelsen med intermittent styrning gjordes pga att intermittent styrning är den idag dominerande kapacitetsstyrningen för små värmepumpar. Resultaten visade att värmepumpen faktiskt blev mindre energieffektiv med varvtalsstyrning än med intermittent styrning. Efter analys visade det sig att detta troligen beror på att verkningsgraden 9

10 på kompressorns elmotor försämrades vid frekvenser som avvek från den frekvens den designats för (50 Hz). Proven visade även att den elektroniska expansionsventilen gav inga eller väldigt små ökningar i energieffektivitet jämfört med den traditionella termostatiska ventilen. Utförligare resonemang angående dessa resultat förs i bilaga 4. Beräkning av årsvärmefaktor Resultaten från laboratorieproven var till viss del tvärtemot de förväntade och för att analysera dessa och för att beräkna årsvärmefaktorn, gjordes en beräkningsmodell av en kapacitetsreglerad värmepump. Modellen finns beskriven i licentiatavhandlingen Integrated control of heat pumps. Beräkningarna gjordes för ett hus med ett värmebehov av kwh/år (exklusive varmvatten) på en ort med årsmedeltemperaturen +6 C. Värmepumpen var ansluten till ett vattenburet radiatorsystem av typen 55/45. Beräkningarna utfördes för tre olika fall: 1. Intermittent styrd värmepump med verkningsgrader enligt prov 2. Varvtalsstyrd värmepump med verkningsgrader enligt prov 3. Varvtalsstyrd värmepump med förbättrade verkningsgrader För det sista fallet har verkningsgraderna (isentrop, volymetrisk och Carnot) ansetts vara oberoende av frekvensen och varierar enbart med tryckförhållandet mellan hög- och lågtryckssidan. För dessa tre fall utfördes beräkningarna för tre olika effektstorlekar: 50, 75 och 100 % effekttäckning vid DUT. Det innebär att värmepumpens storlek (dvs kompressorns slagvolym) anpassades så att den täckte 50, 75 respektive 100 % av effektbehovet vid den dimensionerande utetemperaturen. Storleken definieras vid frekvensen 50 Hz. Vid varvtalsstyrning varierar frekvensen mellan Hz. När värmepumpen inte kan täcka hela effektbehovet går en elpatron in som extra värmekälla. Resultaten från beräkningarna visas i tabell 1 nedan. Det fall som ger högst årsvärmefaktor är fall 3 med en storlek på 50 % vilket inte är speciellt överraskande, med tanke på de bättre verkningsgraderna. Det som är mest intressant är att även den varvtalsstyrda värmepumpen med verkningsgrader enligt proven ger en högre årsvärmefaktor än den intermittent styrda. Trots att den var sämre i enskilda provpunkter. Detta beror på att den täcker en större del av lasten och därmed behövs inte en lika stor del tillsatseffekt. För större storlekar får varvtalsstyrningens fördelar ingen eller liten effekt pga att värmepumpen täcker en stor del av behovet utan att gå över 50 Hz. Tabell 1. Resultat från beräkning av årsvärmefaktor Fall Storlek (%) SPF hs 2,97 3,17 3,07 2,72 2,99 3,22 2,85 3,11 3,38 10

11 Resultaten ovan visar på endast en liten vinst med varvtalsstyrning men detta beror på den dåliga verkningsgraden på kompressorn. Det finns idag kompressorer utvecklade för varvtalsstyrning där verkningsgraden förbättras då kompressorn regleras ner i varvtal. Dessa fanns då projektet började endast tillgängliga för små värmepumpar < 3 kw och för stora > 20 kw och alltså inte i det för Sverige vanligaste segmentet 4-18 kw (för villaapplikationer). Optimeringsmetod Som tidigare beskrevs i avsnittet om litteraturstudien finns det möjligheter för en förbättrad effektivitet på värmepumpar om en övergripande optimeringsstrategi används för att samordna de olika delprocesserna. Det finns olika strategier och metoder som kan vara aktuella för att optimera driften utav en värmepump. Det angreppssätt som använts i detta arbete har varit att använda en lättförståelig, modelloberoende optimeringsstrategi. Den optimeringsmetod som valdes ut var Nelder-Meads simplexmetod, vars främsta fördel är dess enkelhet samt att den inte är lika känslig för mätbrus som metoder baserade på derivator. Denna metod kräver ingen modell av systemet, istället letar sig metoden fram till den optimala punkten. Det som krävs är naturligtvis en funktion som beskriver vad det är som ska optimeras. I detta fall, där energieffektiviteten ska optimera är följande ekvation en lämplig målfunktion: g 1 & & = + ρ 1 ( Q1 Q1; set ) + ρ2 ( tw tw; set ) COPhp COP hp Värmefaktor w radiatorsystemet Q & 1 Avgiven värmeeffekt t w ; önskad medeltemperatur i set radiatorsystemet & Önskad värmeeffekt ρ, ρ 1 2 viktningskoefficienter Q 1;set där Optimeringsmetoden söker efter ett minimum, därav utformningen av ekvationen. I ekvationen har det även inkluderats straff på avvikelserna från önskade värden på avgiven värmeeffekt och medeltemperatur på värmebäraren. Metoden har utvärderats med datorsimuleringar och visar lovande resultat. För mer detaljer hänvisas till licentiatavhandlingen. 11

12 Energi-, miljö- och industriell relevans Svenska kyl- och värmepumpanläggningar förbrukar sannolikt mer än 10 TWh el per år. Redan en så måttlig förbättring av verkningsgraden som 10 % skulle därmed kunna spara över 1 TWh el per år. I den mån detta leder till minskad användning av bränslen för elproduktion kommer även motsvarande miljövinster att göras. Möjligheten till diagnostiska funktioner och direktvisning av anläggningens status har stor potential för att minska antalet anläggningar som går med dålig verkningsgrad och kan ge miljövinster genom att larma om sannolikt köldmedieläckage. T ex har omfattande fältmätningar på små- och medelstora kyl- och värmepumpanläggningar visat att verkningsgraden skulle kunna förbättras avsevärt utan alltför stora insatser för ett mycket stort antal enheter (t ex genom justering av köldmediemängd och stryporgan, rengöring av värmeväxlare, modifiering av avfrostning, styrning av tillsatsvärme, injustering av flöden m m). Denna typ av projekt torde ligga väl till för svensk industri, som har starka traditioner såväl inom styr- och reglerteknik som inom kyl- och värmepumpteknik. Den industriella relevansen säkras huvudsakligen genom industrins egen medverkan i projektet. Examina Fredrik Karlsson avlade licentiatexamen den 10 April Internationell samverkan Ett visst utbyte har skett med Danmarks Tekniska Universitet, institutionen för mekanik, avdelningen för energiteknik. Bland annat tillbringade Fredrik Karlsson tre veckor på DTU och arbetade då med detta forskningsprojekt. Slutsatser och diskussion Projektet har uppnått målet med att sammanställa och öka kunskapen om hur värmepumpars energieffektivitet kan ökas genom användandet av nya komponenter och styrningar. En metod för att optimera driften, on-line, har börjat studeras men är inte klar. Ytterligare undersökningar krävs, bl a av vilka krav olika värmesystem ställer på optimeringsmetoden (dvs vilka krav ställer det externa systemet). Detta är något som kommer att undersökas i det beviljade projektet H22. 12

13 Spridning av resultat 1. Karlsson, F, Integrated control of heat pumps.(chalmers University of Technology) Licentiate thesis D2003:03, Göteborg. 2. Karlsson, F, Fahlén, P and Lidbom, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems - test results (in Swedish).(SP Swedish National Testing and Research Institute) SP AR 2002:16, Borås, Sweden. 3. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems - a literature survey.(sp Swedish National Testing and Research Institute) SP AR 2002:15, Borås, Sweden. 4. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 2:a eff-sys-dagen, CTH, Göteborg. 5. Karlsson, F and Fahlén, P, Parametric study of energy saving potential for capacity controlled heat pumps - optimal condensation temperature. 7th IEA Conference on Heat Pumping Technologies - Heat Pumps Better by Nature, Beijing, China 6. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 1:a eff-sys-dagen, Stockholm. 7. Karlsson, F and Fahlén, P, New equipment and control strategies will lead to energy savings (in Swedish). 16 Nordiske Kølemøde og 9 Nordiske Varmepumpdage, Copenhagen, Denmark. 8. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 3:e klimat 21-dagen 2001, Eskilstuna, Sweden. 9. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). Avslutningsseminarium Klimat 21, Eskilstuna, Sweden. 13

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse Innovativa SP en resurs för tillväxt och förnyelse Vår affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material,

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR

NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR INLEDNING NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR Fredrik Karlsson Per Fahlén SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Box 857, 501 15 BORÅS, Sverige De flesta värmepumpar är idag utrustade

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19

Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19 Joachim Claesson KTH Energy Technology 20 August 2009 Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19 Närvarande: Joachim Claesson (JC), KTH Energiteknik Roger Nordman (RN), SP David Kroon (DN), NIBE Martin Forsén

Läs mer

Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com

Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com SERO:s Årsmöte Nässjö 8-9 maj Fakta om solen som gra;s och miljövänlig energikälla 1 #mmes solinstrålning motsvarar hela världens

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

Månad Steg Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Litteratur 2 Katgorisera 3 Nyckeltal 4 Metodik 5 Intervall 6 Utbildning 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Metod och guidelines för fastställande av

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF

Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF Joachim Claesson KTH Energy Technology 26 October 2009 Projektmöte Effsys2-projekt P9, SPF Plats: Webben Tid: 13.00 (2009-10-29) Agenda: 1. Mötets öppnande 2. Utseende av sekreterare 3. Föregående protokoll

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar

Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. De visar att värmepumparna är effektiva, men att vissa har begränsningar. Fler än hälften har höga förluster

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK-METODEN För kostnadseffektiva prestandamätningar Visste du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kyla och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp. Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Kombisystem - Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus

Kombisystem - Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus Kombisystem - Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus Joachim Claesson, Tekn. Dr. Inst. Energiteknik Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm Sammanfattning Föreliggande projekt var en förstudie

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer