eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem"

Transkript

1 eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Integrerad styrning av kyloch värmepumpsanläggningar - Slutrapport Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik Box Borås

2 Sammanfattning Dagens värmepumpar och kylmaskiner är utrustade med en kompressor med konstant varvtal samt kontantvarviga pumpar och fläktar och termostatiska expansionsventiler. Dessa komponenter styrs ofta i separata loopar. Det har under en längre tid pågått forskning gällande möjligheterna att styra värmepumpar och dess ingående komponenter elektroniskt. Målet för detta projekt har varit att sammanställa denna kunskap och utreda ifall dessa nya elektroniska styrningar innebär några fördelar ur energibesparingssynpunkt. Även möjligheterna för driftoptimering med hjälp av ett lämpligt mätsystem och en övergripande optimeringsmetod utgör en huvuddel av projektet. Information om tidigare genomförda arbeten har sammanställts genom en databasundersökning. Resultaten visar på att det finns möjligheter för ökad energieffektivitet på värmepumpar om kompressorn kapacitetsregleras genom varvtalsstyrning. Detta innebär den största energibesparingsmöjligheten i systemet men även varvtalsstyrning av pumpar och/eller fläktar samt elektronisk styrning av överhettningen, dvs expansionsventilen, kan leda till ökad effektivitet jämfört med traditionella styrningar. För att utreda detta i praktiken byggdes och provades en vätska/vatten-värmepump med varvtalsstyrd kompressor och elektroniskt styrd expansionsventil. Resultaten från laboratorieproven visar på att vinsterna med den elektroniska ventilen är väldigt små för den här applikationen. Kompressorns verkningsgrad försämrades istället för att som förväntat förbättras vid en sänkning av kompressorvarvtalet. Detta beror troligen på att kompressormotorn tappar i verkningsgrad pga frekvensomformningen. Beräkningar av årsvärmefaktorn visar ändå på en vinst sett på årsbasis pga minskat behov av tillskottseffekt. Denna möjlighet för att dimensionera värmepumpar som heltäckande utan de negativa konsekvenserna med höga kondenseringstemperaturer och hög intermittensgrad kommer troligtvis att få en ökad betydelse framöver då den stora antalet värmepumpar som installerats i Sverige bidrar till en hög toppeffekt med kort varaktighet. Denna korta effekttopp börjar ses som ett problem av elproducenterna och bl a förs det diskussioner om effekttariffer etc. Vidare redovisas det i rapporten vilken optimeringsmetod som använts och resultaten från simuleringar av denna.

3 Summary Heat pumps and refrigerating machines are most commonly equipped with constant-speed compressors, fans and pump as well as thermostatic expansion valves. These components are controlled in their own, local, control-loops. Research addressing the issue of controlling heat pumps and the individual components electronically has been conducted for several years. The aim for the project presented in this report was to compile this knowledge and analyse whether these new controls offer opportunities for increased energy efficiency. Possibilities for on-line optimization of the total heat pump operation by means of a suitable measuring system and an overall optimization method was also investigated. The information about previous research was put together by means of database information search. The results from this show that there are possibilities for increased energy efficiency of heat pumps and refrigerating machines if the capacity of the compressor is controlled by variable-speed control. This constitutes the largest opportunity for increased energy efficiency but also variable-speed control of pumps and fans as well as electronic control of the superheat may lead to increased efficiency when compared to conventional controls. These topics was further investigated by constructing and testing a brineto-water heat pump with variable-speed controlled compressor and electronically controlled expansion valve. The results show that the electronic valve showed very small increases in efficiency compared to a conventional thermostatic expansion valve. The efficiency of the compressor degraded due to losses in the electric motor. Still, the variable-speed control showed to be more efficient than conventional on/off control on an annual basis since the need for supplementary heat was reduced. This opportunity of designing heat pumps to cover the full load will probably get a lot more attention in the future since the large amount of heat pumps installed in Sweden contributes to a large power peak with a short duration, which is considered as a problem by the power producing companies. This report also shows which optimization method that was chosen and the results from the computer simulations made.

4 Innehåll Bakgrund och motiv 5 Syfte och mål 6 Forskare och industrirepresentanter som deltagit i projektet 7 Projektets genomförande 7 Resultat 8 Litteraturstudie...8 Laboratorieprov...9 Beräkning av årsvärmefaktor...10 Optimeringsmetod...11 Energi-, miljö- och industriell relevans 12 Examina 12 Internationell samverkan 12 Slutsatser och diskussion 12 Spridning av resultat 13 Bilaga 1: Nya styrningar leder till energibesparingar, Nordiska kyl- och värmepumpsdagarna, 2001 Bilaga 2: Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar, 1:a eff-sys-dagen, 2002 Bilaga 3: Parametric study of energy saving potential for capacity controlled heat pumps - optimal condensation temperature, 7 th IEA HPC Conference, Bilaga 4: Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar, 2:a eff-sys-dagen, 2003

5 Bakgrund och motiv Ett viktigt led i arbetet med att utveckla effektiva kyl- och värmepumpanläggningar är att optimera hela systemfunktionen så långt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta innefattar bl a optimering av kombinationen system-värmepump, optimering av värmepumpdriften i förhållande till behovet samt optimering av värmepumpens egen drift medan den går (integrerad värmepumps-styrning). Vid utformningen av värmepumpsystem för optimal drift (figur 1) måste man optimera: Värmekälla och värmesänka (optimerade värmesystem), Värmepumpens drift i förhållande till behovet (driftoptimering), Värmepumpens drift internt medan den går (integrerad styrning). Integrerad styrning Driftoptimering Värmepumpsystem för optimal drift Optimerade värmesystem Figur 1. Värmepumpsystem för optimal drift med beaktande av kombinationen värmepump -värmesystem och dess styrning. Kyl- och värmepumpanläggningar påverkas ofta av ett flertal styr- och/eller reglersystem. Dels finns yttre system som styr anläggningen med hänsyn till kyleller värmebehov och dels finns en inre reglering av flödet i köldmediekretsen. Utöver dessa grundläggande funktioner finns ett antal drifts- och säkerhetsfunktioner som t ex avfrostning, drifts- och säkerhetstermostater eller pressostater. I moderna anläggningar introduceras i allt högre grad elektroniska styrningar som exempelvis frekvensstyrda kompressorer, pumpar och fläktar eller elektroniskt styrda expansionsventiler. Genom en intelligent utformning av ett överordnat styrsystem skulle det vara möjligt att samordna all insamlad information för att direkt optimera processen med avseende på köld- eller värmefaktor, kyl- eller värmeeffekt eller något annat. Dessutom kan drifts- och säkerhetsfunktioner, t ex optimering av avfrostningsfunktionen, samt information om anläggningsstatus integreras i ett sådant system. Genom ett integrerat styrsystem och ett systemtänkande för hela uppvärmningssystemet kan energibesparingar erhållas. 5

6 Syfte och mål Syftet med projektet var att sammanställa och öka den befintliga kunskapen om hur värmepumpars interna styrning (se figur 2 för systemgränsen för projektet) kan optimeras med hjälp av en integrerad värmepumpstyrning (IRM; styrning av värmepumpens interna funktioner). Projektet avsåg att analysera förutsättningarna för att integrera styrning, reglering och övervakning för samtliga viktiga funktioner i kyl- och värmepumpsanläggningar. En viktig del i detta arbete är att utnyttja givare som redan finns i anläggningarna, t ex för säkerhetsfunktioner, till överordnad diagnostik och statusbestämning. Exempelvis finns ofta hög- och lågtryckspressostater för driftstyrning eller säkerhet, temperaturgivare för bevakning av tryckrörstemperaturen, i vissa system temperaturgivare som mäter underkylningen för att styra avfrostning och givare för elektroniska expansionsventiler som mäter överhettningen för att reglera köldmedieflödet. Komfort Regulator Värmepump Uteklimat IRM Värmesänka Värmekälla Figur 2. Värmepumpsystem med optimerande styrsystem för interna och externa funktioner. Samtidigt ger kännedom om dessa två tryck och tre temperaturer en möjlighet att kartlägga hela kylprocessen och därmed också möjlighet att indikera om processen är normal och dessutom direkt visa t ex köldfaktor. I många anläggningar finns även kännare för att begränsa strömmen till kompressorns elmotor och dessa ger ett indirekt mått på kompressoreffekten. Med hjälp av köld/värmefaktor kan detta utnyttjas till att bestämma kyl/värmeeffekt. Således finns därmed information till att optimera processen genom att maximera den nytta man för tillfället efterfrågar. Optimeringen blir olika beroende på om kyleller värmeeffekten skall maximeras eller om det är verkningsgraden som prioriteras. Avsikten med systemet påminner i viss mån om bilmotorernas Engine Management System. 6

7 Forskare och industrirepresentanter som deltagit i projektet Organisation Adress Tel/fax/e-post Kontaktperson SP, Energiteknik (Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut AB) CTH, Installationsteknik Box Borås T: F: Göteborg T: F: Fredrik Karlsson Per Fahlén Elforsk Öresundskraft AB Box Helsingborg T: Jesper Baaring JEFF Electronics AB Box Mölnlycke Danfoss A/S Building Controls Division DK-6430 Nordborg Danmark IVT Box Tranås Nibe Box Markaryd Thermia Värme Box Arvika T: F: T: F: T: F: T: F: T: F: Jan Fröberg Bjarne Schultz Ole Stenderup Håkan Persson Roger Johnsson Mats Fehrm Patrik Olsson Projektets genomförande Projektet delades upp i ett antal punkter enligt följande: Litteratursammanställning Potential för integrerad styrning Kartläggning av givare 7

8 Utveckling av teoretisk modell för utvärdering av värmepumpens funktion Utveckling av modell för att styra värmepumpen Realisering och utvärdering av värmepump med nya styrningar och integrerat styrsystem Underlaget för litteratursammanställningen samlades till största delen in genom sökningar i databaser, framförallt FRIDOC och COMPENDEX. Även kontakter med branschfolk gav en del, oftast väldigt bra, referenser. Resultaten från denna litteraturundersökning utgjorde bakgrundsmaterial till utformningen av en experimentvärmepump. Värmepumpen byggdes av IVT i samråd med Danfoss och SP. Denna provades och utvärderades på SP. Parallellt med detta arbete utvecklades en modell för att kunna beräkna årsvärmefaktorn för en kapacitetsreglerad värmepump, vilket är en del i att uppskatta potentialen för integrerad styrning. Resultaten från provningarna utgjorde bakgrundsdata för beräkningarna. Resultat Resultaten från projektet finns redovisade i de publikationer som redovisas under rubriken Redovisning av resultat. En kort sammanfattning ges i denna rapport. Litteraturstudie Resultaten från litteraturundersökningen visar att det finns klara möjligheter att öka energieffektiviteten hos kylmaskiner och värmepumpar om kompressorns kapacitet anpassas till den aktuella lasten genom varvtalsstyrning. Vid nedreglering av varvtalet sänks kondenserings-temperaturen och förångningstemperaturen höjs vilket leder till en ökad effektivitet. Den högre förångningstemperaturen leder även till minskad påfrysning för system med luftberörd förångare. Möjligheterna att variera kompressorns kapacitet med varvtalet gör också att den tillsatseffekt som ofta finns installerad i värmepumpar i Sverige kan minskas eller helt tas bort. Om kompressorn kan arbeta inom ett stort varvtalsområde kan värmepumpen göras heltäckande utan de negativa konsekvenserna med hög kondenseringstemperatur och hög intermittensgrad. Med en heltäckande värmepump försvinner problemet med en hög effekttopp med kort varaktighet, vilket idag börjar anses som ett problem av elproducenterna pga det stora antalet installerade värmepumpar. Varvtalsstyrda pumpar och fläktar ger möjligheter för att anpassa köld- och värmebärarflöde till det aktuella köldmedieflödet utan att använda shuntar etc som skapar extra tryckfall i systemet. Det går att finna en kombination av flöden som minimerar den totala energianvändningen. Om värmebärarflödet över kondensorn ökar, minskas medeltemperaturen i kondensorn och därmed sänks 8

9 kondenseringstemperaturen, vilket leder till en minskad driveffekt till kompressorn. Å andra sidan ökar driveffekten till pumpen eller fläkten som cirkulerar flödet. Sammanlagras båda dessa effekter fås en kurva enligt figur 3, där det framgår att det finns en kombination som leder till minimal driveffekt. Ett liknande resonemang kan föras gällande förångaren. Effekt Total Kompressor Hjälputrustning (pumpar och fläktar) Kondenseringstemperatur Figur 3. Det går att finna en kombination av värmebärarflöde och köldmedieflöde som minimierar den totala driveffekten. För expansionsventilen finns det ett samband mellan upptagen effekt i förångaren och aktuell överhettning som beskriver den minsta stabila överhettningen, dvs den minsta överhettning som fortfarande ger stabil drift. Denna minsta stabila överhettning ger även högsta värmefaktorn. Med en elektroniskt styrd expansionsventil går det att införa regleralgoritmer som kan följa denna stabilitetslinje. Dessa tre ovan nämnda delprocesser kan styras var för sig, oberoende av varandra. Dock är det så att dessa processer påverkar varandra och det finns förutsättningar för ytterligare ökad effektivitet ifall de koordineras på ett bra sätt med en övergripande optimeringsmetod, mer om detta längre fram i rapporten. Detta var en kort sammanfattning av litteraturstudien, mer information finns i bilaga 1-3. Laboratorieprov Med litteraturstudien som bas byggdes en vätska/vatten-värmepump med varvtalsstyrd kompressor och elektroniskt styrd expansionsventil. Denna provades i laboratorium både i kontinuerlig drift enligt SS-EN och vid dellast både med intermittent styrning och med varvtalsstyrning. Jämförelsen med intermittent styrning gjordes pga att intermittent styrning är den idag dominerande kapacitetsstyrningen för små värmepumpar. Resultaten visade att värmepumpen faktiskt blev mindre energieffektiv med varvtalsstyrning än med intermittent styrning. Efter analys visade det sig att detta troligen beror på att verkningsgraden 9

10 på kompressorns elmotor försämrades vid frekvenser som avvek från den frekvens den designats för (50 Hz). Proven visade även att den elektroniska expansionsventilen gav inga eller väldigt små ökningar i energieffektivitet jämfört med den traditionella termostatiska ventilen. Utförligare resonemang angående dessa resultat förs i bilaga 4. Beräkning av årsvärmefaktor Resultaten från laboratorieproven var till viss del tvärtemot de förväntade och för att analysera dessa och för att beräkna årsvärmefaktorn, gjordes en beräkningsmodell av en kapacitetsreglerad värmepump. Modellen finns beskriven i licentiatavhandlingen Integrated control of heat pumps. Beräkningarna gjordes för ett hus med ett värmebehov av kwh/år (exklusive varmvatten) på en ort med årsmedeltemperaturen +6 C. Värmepumpen var ansluten till ett vattenburet radiatorsystem av typen 55/45. Beräkningarna utfördes för tre olika fall: 1. Intermittent styrd värmepump med verkningsgrader enligt prov 2. Varvtalsstyrd värmepump med verkningsgrader enligt prov 3. Varvtalsstyrd värmepump med förbättrade verkningsgrader För det sista fallet har verkningsgraderna (isentrop, volymetrisk och Carnot) ansetts vara oberoende av frekvensen och varierar enbart med tryckförhållandet mellan hög- och lågtryckssidan. För dessa tre fall utfördes beräkningarna för tre olika effektstorlekar: 50, 75 och 100 % effekttäckning vid DUT. Det innebär att värmepumpens storlek (dvs kompressorns slagvolym) anpassades så att den täckte 50, 75 respektive 100 % av effektbehovet vid den dimensionerande utetemperaturen. Storleken definieras vid frekvensen 50 Hz. Vid varvtalsstyrning varierar frekvensen mellan Hz. När värmepumpen inte kan täcka hela effektbehovet går en elpatron in som extra värmekälla. Resultaten från beräkningarna visas i tabell 1 nedan. Det fall som ger högst årsvärmefaktor är fall 3 med en storlek på 50 % vilket inte är speciellt överraskande, med tanke på de bättre verkningsgraderna. Det som är mest intressant är att även den varvtalsstyrda värmepumpen med verkningsgrader enligt proven ger en högre årsvärmefaktor än den intermittent styrda. Trots att den var sämre i enskilda provpunkter. Detta beror på att den täcker en större del av lasten och därmed behövs inte en lika stor del tillsatseffekt. För större storlekar får varvtalsstyrningens fördelar ingen eller liten effekt pga att värmepumpen täcker en stor del av behovet utan att gå över 50 Hz. Tabell 1. Resultat från beräkning av årsvärmefaktor Fall Storlek (%) SPF hs 2,97 3,17 3,07 2,72 2,99 3,22 2,85 3,11 3,38 10

11 Resultaten ovan visar på endast en liten vinst med varvtalsstyrning men detta beror på den dåliga verkningsgraden på kompressorn. Det finns idag kompressorer utvecklade för varvtalsstyrning där verkningsgraden förbättras då kompressorn regleras ner i varvtal. Dessa fanns då projektet började endast tillgängliga för små värmepumpar < 3 kw och för stora > 20 kw och alltså inte i det för Sverige vanligaste segmentet 4-18 kw (för villaapplikationer). Optimeringsmetod Som tidigare beskrevs i avsnittet om litteraturstudien finns det möjligheter för en förbättrad effektivitet på värmepumpar om en övergripande optimeringsstrategi används för att samordna de olika delprocesserna. Det finns olika strategier och metoder som kan vara aktuella för att optimera driften utav en värmepump. Det angreppssätt som använts i detta arbete har varit att använda en lättförståelig, modelloberoende optimeringsstrategi. Den optimeringsmetod som valdes ut var Nelder-Meads simplexmetod, vars främsta fördel är dess enkelhet samt att den inte är lika känslig för mätbrus som metoder baserade på derivator. Denna metod kräver ingen modell av systemet, istället letar sig metoden fram till den optimala punkten. Det som krävs är naturligtvis en funktion som beskriver vad det är som ska optimeras. I detta fall, där energieffektiviteten ska optimera är följande ekvation en lämplig målfunktion: g 1 & & = + ρ 1 ( Q1 Q1; set ) + ρ2 ( tw tw; set ) COPhp COP hp Värmefaktor w radiatorsystemet Q & 1 Avgiven värmeeffekt t w ; önskad medeltemperatur i set radiatorsystemet & Önskad värmeeffekt ρ, ρ 1 2 viktningskoefficienter Q 1;set där Optimeringsmetoden söker efter ett minimum, därav utformningen av ekvationen. I ekvationen har det även inkluderats straff på avvikelserna från önskade värden på avgiven värmeeffekt och medeltemperatur på värmebäraren. Metoden har utvärderats med datorsimuleringar och visar lovande resultat. För mer detaljer hänvisas till licentiatavhandlingen. 11

12 Energi-, miljö- och industriell relevans Svenska kyl- och värmepumpanläggningar förbrukar sannolikt mer än 10 TWh el per år. Redan en så måttlig förbättring av verkningsgraden som 10 % skulle därmed kunna spara över 1 TWh el per år. I den mån detta leder till minskad användning av bränslen för elproduktion kommer även motsvarande miljövinster att göras. Möjligheten till diagnostiska funktioner och direktvisning av anläggningens status har stor potential för att minska antalet anläggningar som går med dålig verkningsgrad och kan ge miljövinster genom att larma om sannolikt köldmedieläckage. T ex har omfattande fältmätningar på små- och medelstora kyl- och värmepumpanläggningar visat att verkningsgraden skulle kunna förbättras avsevärt utan alltför stora insatser för ett mycket stort antal enheter (t ex genom justering av köldmediemängd och stryporgan, rengöring av värmeväxlare, modifiering av avfrostning, styrning av tillsatsvärme, injustering av flöden m m). Denna typ av projekt torde ligga väl till för svensk industri, som har starka traditioner såväl inom styr- och reglerteknik som inom kyl- och värmepumpteknik. Den industriella relevansen säkras huvudsakligen genom industrins egen medverkan i projektet. Examina Fredrik Karlsson avlade licentiatexamen den 10 April Internationell samverkan Ett visst utbyte har skett med Danmarks Tekniska Universitet, institutionen för mekanik, avdelningen för energiteknik. Bland annat tillbringade Fredrik Karlsson tre veckor på DTU och arbetade då med detta forskningsprojekt. Slutsatser och diskussion Projektet har uppnått målet med att sammanställa och öka kunskapen om hur värmepumpars energieffektivitet kan ökas genom användandet av nya komponenter och styrningar. En metod för att optimera driften, on-line, har börjat studeras men är inte klar. Ytterligare undersökningar krävs, bl a av vilka krav olika värmesystem ställer på optimeringsmetoden (dvs vilka krav ställer det externa systemet). Detta är något som kommer att undersökas i det beviljade projektet H22. 12

13 Spridning av resultat 1. Karlsson, F, Integrated control of heat pumps.(chalmers University of Technology) Licentiate thesis D2003:03, Göteborg. 2. Karlsson, F, Fahlén, P and Lidbom, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems - test results (in Swedish).(SP Swedish National Testing and Research Institute) SP AR 2002:16, Borås, Sweden. 3. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems - a literature survey.(sp Swedish National Testing and Research Institute) SP AR 2002:15, Borås, Sweden. 4. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 2:a eff-sys-dagen, CTH, Göteborg. 5. Karlsson, F and Fahlén, P, Parametric study of energy saving potential for capacity controlled heat pumps - optimal condensation temperature. 7th IEA Conference on Heat Pumping Technologies - Heat Pumps Better by Nature, Beijing, China 6. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 1:a eff-sys-dagen, Stockholm. 7. Karlsson, F and Fahlén, P, New equipment and control strategies will lead to energy savings (in Swedish). 16 Nordiske Kølemøde og 9 Nordiske Varmepumpdage, Copenhagen, Denmark. 8. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). 3:e klimat 21-dagen 2001, Eskilstuna, Sweden. 9. Karlsson, F and Fahlén, P, Integrated control of refrigeration and heat pump systems (in Swedish). Avslutningsseminarium Klimat 21, Eskilstuna, Sweden. 13

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Driftoptimering av värmepumpssystem behovsstyrning av värme och varmvatten Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Borås Förord Arbetet

Läs mer

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar SAMMANFATTNING En prototypvärmepump av typen vätska/vatten har utvärderats genom stationära prov och prov vid dellast. Jämförande prov har utförts

Läs mer

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse Innovativa SP en resurs för tillväxt och förnyelse Vår affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material,

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat. Projekt. Forskningsprogram Effsys+ EP07 Kapacitetsreglering i värmepumpsystem Total kostnad kkr

Sammanfattning. Uppnådda huvudresultat. Projekt. Forskningsprogram Effsys+ EP07 Kapacitetsreglering i värmepumpsystem Total kostnad kkr Forskningsprogram Effsys+ EP07 Kapacitetsreglering i värmepumpsystem Total kostnad 1 136 kkr Universitet/Högskola/Företag KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Projekt Tidplan, förväntade delrapporter Adress

Läs mer

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR

NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR INLEDNING NYA STYRNINGAR LEDER TILL ENERGIBESPARINGAR Fredrik Karlsson Per Fahlén SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Box 857, 501 15 BORÅS, Sverige De flesta värmepumpar är idag utrustade

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar. - Förstudie

Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar. - Förstudie Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner - Förstudie, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Abstract Status assessment of heat pump and refrigeration installations can decrease the number of inefficient

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

P8- Effektivt Uttnyttjande av Energibrunnar

P8- Effektivt Uttnyttjande av Energibrunnar P8- Effektivt Uttnyttjande av Energibrunnar Doktorand: José Acuña (KTH) Projektledare: Prof. Björn Palm (KTH) Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning av kollektorer i borrhål för värmepumpar Bättre

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Bilaga 3 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1999) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 1 44 Stockholm Sammanfattning I projektet

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt:

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Bioenergikluster Småland En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Kommersiella förutsättningar för att implementera gassensorer i biobränsleeldade närvärmeanläggningar David Eskilsson & Claes

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19

Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19 Joachim Claesson KTH Energy Technology 20 August 2009 Protokoll SPF - Projektmöte 2009-08-19 Närvarande: Joachim Claesson (JC), KTH Energiteknik Roger Nordman (RN), SP David Kroon (DN), NIBE Martin Forsén

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT Energy e-mobility KRAFTELEKTRONIK NAV Transport Industry Mietek Bakowski Konstantin Kostov ICT UPPDRAG Att synliggöra aktörer inom industri, akademi och forskningsinstituten och deras kompetenser samt

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N

NORDIC INVERTER. Nu med möjlighet till fjärrstyrning PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODELL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODELL 12 FR-N LUFT/LUFT Nu med möjlighet till fjärrstyrning Den senaste generationen luft/luft värmepumpar. Toppresultat i Konsumentverkets test. Effektivare och ny slimmad

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Tekn. Konsult Lars B. Bergman LB-Hus AB Tekn. Chef Esse Ingesson VästkustStugan. Tekn. Expert Svante Wijk

Tekn. Konsult Lars B. Bergman LB-Hus AB Tekn. Chef Esse Ingesson VästkustStugan. Tekn. Expert Svante Wijk Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com

Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com Presentation av Free Energy och HYSS Hybrid Solar System www.free-energy.com SERO:s Årsmöte Nässjö 8-9 maj Fakta om solen som gra;s och miljövänlig energikälla 1 #mmes solinstrålning motsvarar hela världens

Läs mer

NIBE F1245. Energimärkning. Energy labelling. Wärmemengenzählung TIF

NIBE F1245. Energimärkning. Energy labelling. Wärmemengenzählung TIF NIBE F1245 SE GB DE Energimärkning Energy labelling Wärmemengenzählung LEK TIF 15361 331319 Svenska, Installatörshandbok NIBE F1245 SE Informationsblad Tillverkare NIBE B F12455 1x230V F12458 1x230V F124510

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Doktorand: José Acuna Projektledare: Prof. Björn Palm KTH handledare: Peter Hill Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning och installation

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser Agenda o Flamco företagsinformation o Energieffektivt vatten, konsekvenser o Produkter för energieffektivisering och förlängning av systemens livslängd o Frågor och kontaktuppgifter 1 o Flamco ett världsledande

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS

P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS Effsys Expand Forskardagar 160518 P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS Projektledare: Caroline Haglund Stignor Bitr. projektledare: Ola Gustafsson Finansiärer och Deltagande företag Huvudfinansiär:

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Månad Steg Titel 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Litteratur 2 Katgorisera 3 Nyckeltal 4 Metodik 5 Intervall 6 Utbildning 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Metod och guidelines för fastställande av

Läs mer

Spillvärme ur kylmaskin som förvärme till fjärrvärmebetjänad byggnad

Spillvärme ur kylmaskin som förvärme till fjärrvärmebetjänad byggnad Diarienummer: 2011;20 ABE Examensarbete 15 hp Spillvärme ur kylmaskin som förvärme till fjärrvärmebetjänad byggnad Preheating of district heating served buildings with the condenser heat from a cooling

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer