UMEÅ UNIVERSITET Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

2 1 UPPGIFT l. Förstå principen för kylmaskinen/värmepumpen och känna till dess huvuddelar. 2. Bestämma kondensor-, förångar- och kompressoreffekterna. 3. Bestämma köldmediets köld- och värmefaktor, verkliga köld- och värmefaktorn samt Carnotska köld- och värmefaktorn. LITTERATUR Kurslitteratur KÖLDALSTRINGENS PRINCIP För att klargöra principen för köldalstring skall erinras om ett välbekant fenomen. Om man tar några droppar av en lättkokande vätska (t ex eter eller sprit) i handen känns det kallt. Känslan finns kvar så länge det finns någonting av den lättkokande vätskan kvar. Förklaringen är, att vid all avdunstning åtgår värme. Detta ångbildningsvärme måste tillföras vätskan från omgivningen. I detta fall blir det handen som berövas värme. Ovan beskrivna fenomen äger rum i en kylmaskin eller värmepump. Som arbetsmedium (köldmedium) vid många kylprocesser använder man ångor med sådana egenskaper att de kondenserar vid den högre temperaturen och högre trycket, och förångas vid den lägre temperaturen och lägre trycket. Värmeupptagningen (köldalstringen) sker således genom att köldmediet vid låg temperatur tar upp sitt ångbildningsvärme från omgivningen. Temperaturen härvid, förångningstemperaturen, förblir konstant och detta är förhållandet även vid värmeavgivningen från processen vid den högre temperaturen, kondenseringstemperaturen.

3 VÄRMEPUMPEN 2 Värmepumpen är ingen nyuppfunnen företeelse utan har i praktiken funnits i över 100 år. Värmepumpar tillverkas i olika storlekar och varierande utförande bland vilka kan nämnas: 1. Värmepumpar för enbart varmvattenberedning. 2. Värmepumpar för enbart luftuppvärmning. 3. Värmepumpar för uppvärmning av radiatorvatten. 4. Värmepumpar för uppvärmning av tappvarm- och radiatorvatten. Med hjälp av värmepumpen kan man alltså överföra värme från en lägre temperatur (utomhus) till en högre (inomhus). Den energi som åtgår för att driva värmepumpen kommer också att resultera i en viss värmeutveckling, som kan tas till vara för uppvärmningsändamål. Olika värmekällor kan användas som reservoar för värmepumpen. Exempelvis: Solenergi Solenergin tillvaratas i solkollektorer och ackumuleras i vatten, som cirkuleras till värmeväxlare i värmepumpen, och avger upptaget värme. Fig.1 Spillvärme I de fall spillvärme i tillräcklig mängd föreligger kan denna tillvaratas och temperaturnivån via värmepumpen höjas i erforderlig omfattning. Fig.2

4 3 Avloppsvatten Fig.3 Avloppsvattnet innehåller stora mängder lågtempererad energi. Sedan avloppsvattnet renats kan detta berövas en del av värmeinnehållet och via värmepump uttas med högre användbar temperaturnivå. Värmepumpar för detta ändamål blir mycket stora och distributionsnät till reningsverkets omgivande bebyggelse kräver stora investeringar. Vatten Fig.4 Sjövatten och grundvatten kan också utnyttjas som värmekälla genom att man pumpar detsamma genom värmepumpens värmeväxlare där vattentemperaturen vid passagen sänks och den av värmepumpen upptagna värmemängden överförs till exempelvis radiatorvattnet. En intressant synpunkt när det gäller sjövatten är isackumulering då stelningsvärmet representerar 334 kj/ kg, dvs lika mycket energi som frigörs då ett kg vatten kallnar från 80 C till 0 C.

5 Mark 4 Genom att lägga ned slangar i marken och cirkulera t ex lågtempererat glykolvatten genom dessa tar vätskan upp värme från marken och denna värme kan i nästa steg överföras till värmepumpsystemet. Fig.5 Luft Värmeinnehållet i uteluften kan också överföras till värmepumpsystemet. Detta sker på så sätt att luften blåses genom ett kylbatteri vars temperatur ligger ca 10 C under lufttemperaturen. Vid passagen genom batteriet lämnar luften värme via kylbatteriet till värmepumpsystemet Fig.6 Exempel på kommersiellt luftvärmepumpsystem för uppvärmning av tappvarm- och radiatorvatten. Fig.7

6 5 1. Den varma ventilationsluften tas in i värmepumpen. 2. Ventilationsluften förs med hjälp av en fläkt vidare till förångaren, där luften kyls ned till ca 0 C. 3. Den kalla luften försvinner ut ur huset genom frånluftskanalen i värmepumpen. 4. Den värmeenergi som förångaren har hämtat från ventilationsluften transporteras vidare av kompressorn till en kondensor, som överför värmeenergin till varmvattnet. 5. Värmeenergin i varmvattnet transporteras vidare med hjälp av en cirkulationspump till elpannan där energin avges i form av värme och varmt vatten. KOMPRESSORKYL/VÄRMEPUMPSANLÄGGNING En enkel kompressorky1/värmepumpsanläggning är uppbyggd av en förångare, en kompressor, en kondensor och en expansionsventil, samt köldmedium, rörledningar och drivmotor för kompressorn. I Fig.8 är systemet schematiskt uppritat. I Fig.9 framgår hur den i detta försök använda uppställningen är uppbyggd. Fig.8 Princip för kylmaskin/värmepump

7 6 BESKRIVNING AV KYL/VÄRMEPUMPANLÄGGNING. Fig.9 A. Kompressor B. Kondensor C. Expansionsventil D. Förångare E. Köldmediebehållare F. Rotameter G. Torkare H. Synglas I. Cirkulationspump J. Elvärmare P1-P6. Tl-T6. T7-Tl0. Tryckmätare anslutna i punkterna 1-6 i systemet. Pt-100 givare för mätning av temperaturerna i punkterna 1-6 i systemet. Pt-100 givare för mätning av in- och uttemperaturerna i kondensorns och förångarens vattensystem.

8 Fig.10 7 På kyl/värmepumpanläggningen finns en panel med 3 st tryckgivare för sug- resp. trycksidan samt en rotameter för bestämning av köldmedieflödet. I systemet finns dessutom 10 st Pt-100 givare anslutna till en låda med omkopplare med vars hjälp man successivt kan göra en fyrpolsmätning av resistansen hos Pt-100 givarna med multimeter HP3478A. Temperaturen kan därefter bestämmas ur sambandet: T=[(R-100)/0.385] C. Fig.11 På bottenplattan finns en eldriven helhermetisk kompressor och en vattenkyld koaxialkondensor. Kondensorns vattenslinga är försedd med en tryckstyrd vattenventil med vilken man kan ställa kondensorns arbetstemperatur. I tryckledningen efter kondensorn finns en köldmediebehållare för överskott av köldmedium, torkare och synglas. På bottenplattan finns dessutom, i en grön isolerad tank, en koaxialförångare som kyler vatten som pumpas från den gröna isolerade tanken på den övre plattan m h a en dränkbar cirkulationspump. Den övre tanken är försedd med elvärmare (0-3kW) för önskad värmebelastning på kylkretsen. Anläggningen är dessutom försedd med en dubbelpressostat för kontinuerlig drift av anläggningen med önskade drifttryck/temperaturer.

9 8 ALLMÄNT Anläggningens huvuddelar är en eldriven helhermetisk kompressor, vattenkyld koaxialkondensor, expansionsventil, koaxialförångare och en separat vattentank med värmare. I tryckledningen från kondensorn finns köldmediebehållare, torkare, synglas och rotameter för mätning av köldmedieflöde. KOMPRESSOR Helhermetisk kompressor modell CAJ4492A för forane R134a. Kompressorn är ansluten till en dubbelpressostat. Dess högtryckssida bör stoppa kompressorn vid ett max tryck av högst 15 bar ö. (Inställning: 14 bar ö). Dess lågtrycksida bör stoppa kompressorn vid ett lägsta tryck av 0 bar ö för att undvika ev insugning av luft i anläggningen. Tillslag kan t ex ske på frånslagstryck plus 1 bar. (Inställning: Frånslag = 2 bar ö (för att förhindra att temperaturen i förångarens vattensystem blir lägre än 0 C) och differenstillslag = frånslag + 1 bar). Fig.12 Fig.13 KONDENSOR COAX-2050H vattenkyld koaxialkondensor. Kondensorns kylning regleras av en vattenventil på vattenledningen. Genom inställning av denna kan man justera temperaturen hos kondensorns vattensystem och demonstrera anläggningens användning som värmepump. Inställningen för forane R134a motsvarar en vattentemperatur av ca 40 C.

10 EXPANSIONSVENTIL 9 Till den termostatiska expansionsventilens karakteristik hör att den upprätthåller en konstant överhettning i förångaren även när förångningstrycket varierar. Vanligtvis 5 C överhettning. Fig.14 Den termostatiska expansionsventilen fungerar på följande sätt: Givaren 2 sitter fastklamrad efter förångaren 1 och känner därmed temperaturen på den utgående sugledningen 3. Givaren som är fylld med något lättkokande medium, står via kapillärröret 4 i förbindelse med expansionsventilen och ett tryck P 1, vars storlek bestäms av givartemperaturen verkar således på ovansidan av membranet 5. På membranets undersida verkar förångningstrycket P 2 (förångarens början) samt fjädertrycket P 3 Vid balans gäller: P 1 = P 2 + P 3 Fig.15

11 FÖRÅNGARE 10 WKV1 vattenkyld koaxialförångare. Köldmedievolym 0,5 dm 3 och vattenvolym 1,4 dm 3. A=285 mm B=310 mm H=220mm Fig.16 VATTENTANK Den värme som upptas från vattnet i koaxialförångaren vid förångningen av köldmediet ersätts genom att vatten från en isolerad vattentank, som är försedd med en värmare på 3*1 kw, cirkuleras genom koaxialförångaren med hjälp av en dränkbar cirkulationspump. Tillförd elvärme mäts med tångamperemeter/voltmeter. Tankens vattenvolym = 30 liter. TORKARE Efter kondensorn sitter en torkare innehållande silica gel och molecular sieve. Dess uppgift är att absorbera det i köldmediet befintliga vattnet samt uppta föroreningspartiklar. SYNGLAS Efter torkfiltret sitter ett synglas genom vilket man kan observera köldmediet när anläggningen är i drift och under normala driftförhållanden skall detta utgöras av en jämnt strömmande vätska utan inslag av gasbubblor. Om gasbubblor syns kan detta bero på t ex köldmediebrist, strypning i vätskeledningen eller onormalt stort tryckfall.

12 ROTAMETER 11 För mätning av köldmedieflödet finns en rotameter Brooks instrument modell BR inmonterad. Avläsningen av flödesvärdet sker mot flottörens övre kant. 100% skalutslag motsvarar ett köldmedieflöde = 128 kg/h. Fig.17 DRIFTSINSTRUKTIONER Normalt skall en kyl- och värmepumpsanläggning fungera utan driftstekniska bekymmer. I det följande ges exempel på en del förekommande störningar. Fukt i anläggningen kan bero på att luft vid något tillfälle läckt in. Fukt kan medföra att expansionsventilen fryser under drift och hindrar köldmediet (forane R134a) från att cirkulera normalt. Vanligtvis avlägsnas fukten genom att byta torkare. Det vanligaste bekymret med kylanläggningar är att läckage uppstår. Detta kan upptäckas m h a läcksökningsutrustning. Exempel på sådan utrustning är Jon-pump detektor CPS modell L-780. Den detekterar en köldmedieläcka genom att suga in gas från läckageområdet mellan två högspänningselektroder varvid köldmediegasen joniseras och elektriska laddningsbärare skapas varvid en ström som detekteras av instrumentet uppstår. Vid hantering med köldmedier av alla typer skall försiktighet iakttas då dessa uppträder i vätskeform. Om köldmedievätska skulle läcka ut antar den vid sin förångning omedelbart en temperatur som motsvarar atmosfärstrycket. I köldmediediagrammet för forane R134a avläses en temperatur på -25 C. Om köldmediedroppar skulle träffa ögonen uppstår alltså omedelbart förfrysning. Om det finns risk för att köldmedium skall spruta ut skall skyddsglasögon användas.

13 KONTROLLFRÅGOR TILL LABORATIONEN KYLMASKIN/VÄRMEPUMP Skall visas upp före laborationens början Låga temperaturer alstras i ett kylbatteri (förångare) genom att: a) ett lätt kokande ämne får avdunsta b) varm vätska avkyls i expansionsventilen c) värme bortförs från kondensorn a b c 2. Kompressorns uppgift är att: a) skilja lågtryckssidan från högtryckssidan b) cirkulera köldmediet c) överhetta ångan före kondensorn 3. Kondensorns uppgift är att: a) uppta värme från kondensorns vattensystem b) avge värme till kondensorns vattensystem c) hålla trycket efter kompressorn 4. Expansionsventilens uppgift är att hålla köldmediet något: a) överhettat före kompressorn b) underkylt före kompressorn c) överhettat efter expansionsventilen 5. Utströmmande köldmedium måste undvikas bl a därför att: a) det är oerhört giftigt b) lukten är besvärande c) förfrysning uppstår, om köldmediet sprutar ut som vätska och träffar ögon eller hud. 6. Köldmediadiagrammet är indelat i tre delar från vänster: a) vätska, överhettat, fuktigt område b) vätska, fuktigt område, överhettat område c) fuktigt område, vätska, överhettat område 7. Den Carnotska köldfaktorn är alltid: a) större än den verkliga b) mindre än den verkliga c) lika med den verkliga

14 EXPERIMENTUTFÖRANDE Kontrollera att vattenslangarna till kondensorn är kopplade till en kallvattenkran på vattennätet. Öppna kranen.( OBS! Kondensortermostaten öppnar vid T8 > 40 C. ) 2. Kontrollera att vattenslangar är kopplade mellan förångare och övre vattentank, samt att trevägsventilerna är i rätt läge för cirkulation mellan övre vattentank och förångare. 3. Starta cirkulationspump så att vatten börjar cirkulera mellan förångare och övre vattentank. ( U 5V, I 3A ) 4. Koppla in elvärmare med önskad uppvärmningseffekt (ges av handledaren) samt starta värmepumpen genom att vrida strömvredet till läge I. (Om kraftiga vibrationer i kompressorn uppstår, stängs värmepumpen ögonblickligen av genom att vrida strömvredet till läge 0 och handledaren tillkallas.) Uppvärmningseffekten bestäms m h a tångamperemeter/voltmeter. 5. Låt värmepumpen gå tills dess systemet stabiliserats (fortvarighet erhållits). Studera exempelvis temperaturändringen i T1 ( temperaturen efter kompressorn ). Diskutera med handledaren när fortvarighet uppnåtts. När fortvarighet erhållits mäts ström och spänning till elpatron i övre vattentank och till kompressormotor. Därefter avläses tryck- och temperaturmätinstrument samt köldmedieflödesmätare. Vattenflöden bestäms m h a mätglas och tidtagarur och alla mätresultat förs in i protokoll. KÖLDMEDIEDIAGRAM - Tryck/Entalpi-diagram log P bar 2.9 Det diagram som mest används inom kyltekniken är det s k h-log p diagrammet. abskissan = entalpin h ordinatan = log trycket p. Ur detta diagram kan avläsas tryck och entalpiändringar mellan olika köldmedietillstånd. 200 h kj/kg Fig.18 log P bar Förutom tryck- och entalpivärden kan även temperatur-, specifika volym- och entropivärden för köldmediet avläsas ur diagrammet. h kj/kg De i diagrammet x-markerade linjerna anger hur stor del av köldmediet som är ånga ex. x = % ånga, 40 % vätska Fig.19

15 14 log P bar T c h A h B v A h kj/kg KOMPRESSORN Kompressorn suger torr mättad forane 134a-ånga av temp T c med värmeinnehållet h A och specifika volymen v A. Den insugna lågtrycksångan representeras av punkten A. Om nu komprimeringen av ångan i kompressorn kunde ske reversibelt och adiabatiskt, ds = 0, skulle den representeras av linjen A - B. Punkten B med temperaturen T B entalpin h B representerar köldmediets tillstånd strax före kondensorn. Fig.20 KONDENSORN log P bar T c T h v A Efter komprimeringen följer så kondenseringen som sker vid konstant tryck P 2. Kondenseringen representeras alltså av linjen B-C. Punkten C med temperaturen T h och entalpin h C blir alltså köldmediets tillstånd strax före expansionsventilen. h C h A h B h kj/kg Fig.21 log P bar T h T k c v A EXPANSIONSVENTILEN I expansionsventilen sänks köldmediets tryck från P 2 till P 1. Denna tryckminskning sker utan entalpiändring dvs förloppet representeras av linjen C-D. Punkten D med temp T c och entalpin h C representerar alltså köldmediets tillstånd strax före förångaren. h C h A h B kj/kg h Fig.22

16 15 log P bar T c T h v A h C h A h B kj/kg h FÖRÅNGAREN Slutligen sker så förångning i förångaren vid konstant tryck P 1, vilken representeras av linjen D-A. När köldmediet således kommer fram till punkten A är det helt förångat och sugs återigen in i kompressorn för förnyad komprimering etc. Fig.23 log P bar T h v A För att erhålla en bättre verkningsgrad samt undvika vätskeslag i kompressorn låter man vanligen köldmediet underkylas något i kondensorn, samt överhettas i förångaren, vilket ger ett kretsförlopp enligt Fig. 24 T c h C h A h B kj/kg h Fig.24 log P bar De ovan redovisade förloppen är att betrakta som ideala, medan förångningsprocessens verkliga förlopp får ett något annorlunda utseende i diagrammet bl a på grund av tryckfallen i köldmediekretsen, värmeutbytet med omgivningen etc. h kj/kg Fig.25 PROTOKOLL

17 16 ELVÄRMAREFFEKT W TRYCK KÖLDMEDIUM 1. Efter kompressor + 1 bar = 2. Efter kondensor + 1 bar = 3. Före expansionsventil + 1 bar = 4. Före förångare + 1 bar = 5. Efter förångare + 1 bar = 6. Före kompressor + 1 bar = TEMPERATUR KÖLDMEDIUM 1. Efter. kompressor C 2. Efter kondensor C 3. Före expansionsventil C 4. Före förångare C 5. Efter förångare C 6. Före kompressor C TEMPERATUR VATTEN l. Vattentemp. kondensor in C 2. Vattentemp. kondensor ut C 3. Vattentemp. förångare in C 4. Vattentemp. fórångare ut C FLÖDEN 1. Rotameter skalstreck kg/h 2. Vatten kondensor l/s 3. Vatten förångare l/s KOMPRESSORDATA Ström till kompressor Spänning till kompressor A V

18 17

19 18 EFFEKTBESTÄMNINGAR l. KONDENSOR Effekten som avges till vattensystemet i kondensorn bestäms genom att mäta vattenflödet, & ( H O 2 ), och temperaturökningen över kondensorn. m kond P kond ( 2 H 2O) = m& kond ( H 2O) CH O ( Tkond ( ut) Tkond ( in)) W ( CHO 2 = Spec. vä rme kapaciteten för vatten) På köldmediesidan bestäms värmeeffekten i kondensorn genom att mäta köldmedieflödet, mr & ( 134 a), och entalpiändringen, h kond. P ( R134a) = m& ( R134a) h W kond kond 2. FÖRÅNGARE Tillförd värmeeffekt i vattentank bestäms genom att mäta ström och spänning till elvärmaren m h a tångamperemeter och voltmeter, eller genom att mäta temperaturskillnaden över förångaren och cirkulerat vattenflöde, & ( H 2O). P värmeeffekt U I för ( )= W Pfö r ( H 2O) = m& för ( H 2O) CH ( T ö ( in) T ö ( ut)) 2O f r W f r På köldmediesidan bestäms kyleffekten i förångaren genom att mäta köldmedieflödet &m ( R134 a) och entalpiändringen h för. P ( R134a)= m& ( R134a) h W fr ö fr ö m för 3. KOMPRESSOR På köldmediesidan bestäms kompressoreffekten ur: P komp ( R134a) = P ( R134a) P ö (R134a) W kond f r För att bestämma anläggningens verkliga köld- och värmefaktor måste även förluster mellan motor och kompressor beaktas. Kompressoreffekten skall då ersättas av motoreffekten som bestäms med hjälp av tångamperemeter och voltmeter. Pmotor = U I cos f W ( cos f = 065. )

20 KÖLD - OCH VÄRMEFAKTORBESTÄMNINGAR 19 Köldmediets köldfaktor: ε k, köldmedie = P P för komp ( R134a) ( R134a) = h h kond för h för Pkond ( R134a) hkond Köldmediets värmefaktor: ε v, köldmedie = = = ε k, köldmedie + 1 P ( R134a) h h komp kond för Verkliga köldfaktorn: ε k, verklig = P O) för ( H 2 P motor Verkliga värmefaktorn: ε v, verklig = P O) kond ( H 2 P motor Carnotska köldfaktorn: Carnotska värmefaktorn: ε ε k, Carnot v, Carnot Tc = T T h h c Th = T T c

21 Namn: Datum: Handledare: 20 KYLMASKIN / VÃRMEPUMP INNEHÅLL: 1. Figur över princip för kylmaskin/värmepump med ingående huvuddelar, samt förklaring av de ingående delarnas funktion. 2. Tryck/Entalpi - diagram för processen. 3. Tabell över kondensor-, förångar- och kompressoreffekterna. 4. Ange a ) köldmediets köldfaktor ε k, köldmedie 5. Resultatdiskussion köldmediets värmefaktor ε v. köldmedie b) verkliga köldfaktorn ε k, verklig verkliga värmefaktorn ε v, verklig c) Carnotska köldfaktorn ε k, Carnot Carnotska värmefaktorn ε v, Carnot

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Värmepumpens inverkan på elnätet

Värmepumpens inverkan på elnätet Värmepumpens inverkan på elnätet Linus Grönvall & Jonas Nyman Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 03/2014 Program Maskinteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Energiåtervinning från mjölkkylning

Energiåtervinning från mjölkkylning JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 401 Energiåtervinning från mjölkkylning Energy recovery from milk cooling Av Emelie Karlsson, Torsten Hörndahl, Ola Pettersson och Roger Nordman

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden

En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden En jämförelse, av luft-vattenvärmepumpar med scrollkompressorer och flashinjektion scrollkompressorer, med hjälp av statistiska utgångsvärden Emil Lindblom Förnamn Efternamn Examensarbete Distribuerade

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Eric Landberg Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Modified DX-SAHP for domestic water heating in Sweden Examensarbete

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar

Luft-luftvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Frånluftsvärmpumpar Inledning En luftvärmepump utnyttjar gratisenergin som finns i luften. Med en relativt liten investering kan du minska dina uppvärmningskostnader med nästan hälften. En luft-luftvärmepump är en apparat

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer