UMEÅ UNIVERSITET Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

2 1 UPPGIFT l. Förstå principen för kylmaskinen/värmepumpen och känna till dess huvuddelar. 2. Bestämma kondensor-, förångar- och kompressoreffekterna. 3. Bestämma köldmediets köld- och värmefaktor, verkliga köld- och värmefaktorn samt Carnotska köld- och värmefaktorn. LITTERATUR Kurslitteratur KÖLDALSTRINGENS PRINCIP För att klargöra principen för köldalstring skall erinras om ett välbekant fenomen. Om man tar några droppar av en lättkokande vätska (t ex eter eller sprit) i handen känns det kallt. Känslan finns kvar så länge det finns någonting av den lättkokande vätskan kvar. Förklaringen är, att vid all avdunstning åtgår värme. Detta ångbildningsvärme måste tillföras vätskan från omgivningen. I detta fall blir det handen som berövas värme. Ovan beskrivna fenomen äger rum i en kylmaskin eller värmepump. Som arbetsmedium (köldmedium) vid många kylprocesser använder man ångor med sådana egenskaper att de kondenserar vid den högre temperaturen och högre trycket, och förångas vid den lägre temperaturen och lägre trycket. Värmeupptagningen (köldalstringen) sker således genom att köldmediet vid låg temperatur tar upp sitt ångbildningsvärme från omgivningen. Temperaturen härvid, förångningstemperaturen, förblir konstant och detta är förhållandet även vid värmeavgivningen från processen vid den högre temperaturen, kondenseringstemperaturen.

3 VÄRMEPUMPEN 2 Värmepumpen är ingen nyuppfunnen företeelse utan har i praktiken funnits i över 100 år. Värmepumpar tillverkas i olika storlekar och varierande utförande bland vilka kan nämnas: 1. Värmepumpar för enbart varmvattenberedning. 2. Värmepumpar för enbart luftuppvärmning. 3. Värmepumpar för uppvärmning av radiatorvatten. 4. Värmepumpar för uppvärmning av tappvarm- och radiatorvatten. Med hjälp av värmepumpen kan man alltså överföra värme från en lägre temperatur (utomhus) till en högre (inomhus). Den energi som åtgår för att driva värmepumpen kommer också att resultera i en viss värmeutveckling, som kan tas till vara för uppvärmningsändamål. Olika värmekällor kan användas som reservoar för värmepumpen. Exempelvis: Solenergi Solenergin tillvaratas i solkollektorer och ackumuleras i vatten, som cirkuleras till värmeväxlare i värmepumpen, och avger upptaget värme. Fig.1 Spillvärme I de fall spillvärme i tillräcklig mängd föreligger kan denna tillvaratas och temperaturnivån via värmepumpen höjas i erforderlig omfattning. Fig.2

4 3 Avloppsvatten Fig.3 Avloppsvattnet innehåller stora mängder lågtempererad energi. Sedan avloppsvattnet renats kan detta berövas en del av värmeinnehållet och via värmepump uttas med högre användbar temperaturnivå. Värmepumpar för detta ändamål blir mycket stora och distributionsnät till reningsverkets omgivande bebyggelse kräver stora investeringar. Vatten Fig.4 Sjövatten och grundvatten kan också utnyttjas som värmekälla genom att man pumpar detsamma genom värmepumpens värmeväxlare där vattentemperaturen vid passagen sänks och den av värmepumpen upptagna värmemängden överförs till exempelvis radiatorvattnet. En intressant synpunkt när det gäller sjövatten är isackumulering då stelningsvärmet representerar 334 kj/ kg, dvs lika mycket energi som frigörs då ett kg vatten kallnar från 80 C till 0 C.

5 Mark 4 Genom att lägga ned slangar i marken och cirkulera t ex lågtempererat glykolvatten genom dessa tar vätskan upp värme från marken och denna värme kan i nästa steg överföras till värmepumpsystemet. Fig.5 Luft Värmeinnehållet i uteluften kan också överföras till värmepumpsystemet. Detta sker på så sätt att luften blåses genom ett kylbatteri vars temperatur ligger ca 10 C under lufttemperaturen. Vid passagen genom batteriet lämnar luften värme via kylbatteriet till värmepumpsystemet Fig.6 Exempel på kommersiellt luftvärmepumpsystem för uppvärmning av tappvarm- och radiatorvatten. Fig.7

6 5 1. Den varma ventilationsluften tas in i värmepumpen. 2. Ventilationsluften förs med hjälp av en fläkt vidare till förångaren, där luften kyls ned till ca 0 C. 3. Den kalla luften försvinner ut ur huset genom frånluftskanalen i värmepumpen. 4. Den värmeenergi som förångaren har hämtat från ventilationsluften transporteras vidare av kompressorn till en kondensor, som överför värmeenergin till varmvattnet. 5. Värmeenergin i varmvattnet transporteras vidare med hjälp av en cirkulationspump till elpannan där energin avges i form av värme och varmt vatten. KOMPRESSORKYL/VÄRMEPUMPSANLÄGGNING En enkel kompressorky1/värmepumpsanläggning är uppbyggd av en förångare, en kompressor, en kondensor och en expansionsventil, samt köldmedium, rörledningar och drivmotor för kompressorn. I Fig.8 är systemet schematiskt uppritat. I Fig.9 framgår hur den i detta försök använda uppställningen är uppbyggd. Fig.8 Princip för kylmaskin/värmepump

7 6 BESKRIVNING AV KYL/VÄRMEPUMPANLÄGGNING. Fig.9 A. Kompressor B. Kondensor C. Expansionsventil D. Förångare E. Köldmediebehållare F. Rotameter G. Torkare H. Synglas I. Cirkulationspump J. Elvärmare P1-P6. Tl-T6. T7-Tl0. Tryckmätare anslutna i punkterna 1-6 i systemet. Pt-100 givare för mätning av temperaturerna i punkterna 1-6 i systemet. Pt-100 givare för mätning av in- och uttemperaturerna i kondensorns och förångarens vattensystem.

8 Fig.10 7 På kyl/värmepumpanläggningen finns en panel med 3 st tryckgivare för sug- resp. trycksidan samt en rotameter för bestämning av köldmedieflödet. I systemet finns dessutom 10 st Pt-100 givare anslutna till en låda med omkopplare med vars hjälp man successivt kan göra en fyrpolsmätning av resistansen hos Pt-100 givarna med multimeter HP3478A. Temperaturen kan därefter bestämmas ur sambandet: T=[(R-100)/0.385] C. Fig.11 På bottenplattan finns en eldriven helhermetisk kompressor och en vattenkyld koaxialkondensor. Kondensorns vattenslinga är försedd med en tryckstyrd vattenventil med vilken man kan ställa kondensorns arbetstemperatur. I tryckledningen efter kondensorn finns en köldmediebehållare för överskott av köldmedium, torkare och synglas. På bottenplattan finns dessutom, i en grön isolerad tank, en koaxialförångare som kyler vatten som pumpas från den gröna isolerade tanken på den övre plattan m h a en dränkbar cirkulationspump. Den övre tanken är försedd med elvärmare (0-3kW) för önskad värmebelastning på kylkretsen. Anläggningen är dessutom försedd med en dubbelpressostat för kontinuerlig drift av anläggningen med önskade drifttryck/temperaturer.

9 8 ALLMÄNT Anläggningens huvuddelar är en eldriven helhermetisk kompressor, vattenkyld koaxialkondensor, expansionsventil, koaxialförångare och en separat vattentank med värmare. I tryckledningen från kondensorn finns köldmediebehållare, torkare, synglas och rotameter för mätning av köldmedieflöde. KOMPRESSOR Helhermetisk kompressor modell CAJ4492A för forane R134a. Kompressorn är ansluten till en dubbelpressostat. Dess högtryckssida bör stoppa kompressorn vid ett max tryck av högst 15 bar ö. (Inställning: 14 bar ö). Dess lågtrycksida bör stoppa kompressorn vid ett lägsta tryck av 0 bar ö för att undvika ev insugning av luft i anläggningen. Tillslag kan t ex ske på frånslagstryck plus 1 bar. (Inställning: Frånslag = 2 bar ö (för att förhindra att temperaturen i förångarens vattensystem blir lägre än 0 C) och differenstillslag = frånslag + 1 bar). Fig.12 Fig.13 KONDENSOR COAX-2050H vattenkyld koaxialkondensor. Kondensorns kylning regleras av en vattenventil på vattenledningen. Genom inställning av denna kan man justera temperaturen hos kondensorns vattensystem och demonstrera anläggningens användning som värmepump. Inställningen för forane R134a motsvarar en vattentemperatur av ca 40 C.

10 EXPANSIONSVENTIL 9 Till den termostatiska expansionsventilens karakteristik hör att den upprätthåller en konstant överhettning i förångaren även när förångningstrycket varierar. Vanligtvis 5 C överhettning. Fig.14 Den termostatiska expansionsventilen fungerar på följande sätt: Givaren 2 sitter fastklamrad efter förångaren 1 och känner därmed temperaturen på den utgående sugledningen 3. Givaren som är fylld med något lättkokande medium, står via kapillärröret 4 i förbindelse med expansionsventilen och ett tryck P 1, vars storlek bestäms av givartemperaturen verkar således på ovansidan av membranet 5. På membranets undersida verkar förångningstrycket P 2 (förångarens början) samt fjädertrycket P 3 Vid balans gäller: P 1 = P 2 + P 3 Fig.15

11 FÖRÅNGARE 10 WKV1 vattenkyld koaxialförångare. Köldmedievolym 0,5 dm 3 och vattenvolym 1,4 dm 3. A=285 mm B=310 mm H=220mm Fig.16 VATTENTANK Den värme som upptas från vattnet i koaxialförångaren vid förångningen av köldmediet ersätts genom att vatten från en isolerad vattentank, som är försedd med en värmare på 3*1 kw, cirkuleras genom koaxialförångaren med hjälp av en dränkbar cirkulationspump. Tillförd elvärme mäts med tångamperemeter/voltmeter. Tankens vattenvolym = 30 liter. TORKARE Efter kondensorn sitter en torkare innehållande silica gel och molecular sieve. Dess uppgift är att absorbera det i köldmediet befintliga vattnet samt uppta föroreningspartiklar. SYNGLAS Efter torkfiltret sitter ett synglas genom vilket man kan observera köldmediet när anläggningen är i drift och under normala driftförhållanden skall detta utgöras av en jämnt strömmande vätska utan inslag av gasbubblor. Om gasbubblor syns kan detta bero på t ex köldmediebrist, strypning i vätskeledningen eller onormalt stort tryckfall.

12 ROTAMETER 11 För mätning av köldmedieflödet finns en rotameter Brooks instrument modell BR inmonterad. Avläsningen av flödesvärdet sker mot flottörens övre kant. 100% skalutslag motsvarar ett köldmedieflöde = 128 kg/h. Fig.17 DRIFTSINSTRUKTIONER Normalt skall en kyl- och värmepumpsanläggning fungera utan driftstekniska bekymmer. I det följande ges exempel på en del förekommande störningar. Fukt i anläggningen kan bero på att luft vid något tillfälle läckt in. Fukt kan medföra att expansionsventilen fryser under drift och hindrar köldmediet (forane R134a) från att cirkulera normalt. Vanligtvis avlägsnas fukten genom att byta torkare. Det vanligaste bekymret med kylanläggningar är att läckage uppstår. Detta kan upptäckas m h a läcksökningsutrustning. Exempel på sådan utrustning är Jon-pump detektor CPS modell L-780. Den detekterar en köldmedieläcka genom att suga in gas från läckageområdet mellan två högspänningselektroder varvid köldmediegasen joniseras och elektriska laddningsbärare skapas varvid en ström som detekteras av instrumentet uppstår. Vid hantering med köldmedier av alla typer skall försiktighet iakttas då dessa uppträder i vätskeform. Om köldmedievätska skulle läcka ut antar den vid sin förångning omedelbart en temperatur som motsvarar atmosfärstrycket. I köldmediediagrammet för forane R134a avläses en temperatur på -25 C. Om köldmediedroppar skulle träffa ögonen uppstår alltså omedelbart förfrysning. Om det finns risk för att köldmedium skall spruta ut skall skyddsglasögon användas.

13 KONTROLLFRÅGOR TILL LABORATIONEN KYLMASKIN/VÄRMEPUMP Skall visas upp före laborationens början Låga temperaturer alstras i ett kylbatteri (förångare) genom att: a) ett lätt kokande ämne får avdunsta b) varm vätska avkyls i expansionsventilen c) värme bortförs från kondensorn a b c 2. Kompressorns uppgift är att: a) skilja lågtryckssidan från högtryckssidan b) cirkulera köldmediet c) överhetta ångan före kondensorn 3. Kondensorns uppgift är att: a) uppta värme från kondensorns vattensystem b) avge värme till kondensorns vattensystem c) hålla trycket efter kompressorn 4. Expansionsventilens uppgift är att hålla köldmediet något: a) överhettat före kompressorn b) underkylt före kompressorn c) överhettat efter expansionsventilen 5. Utströmmande köldmedium måste undvikas bl a därför att: a) det är oerhört giftigt b) lukten är besvärande c) förfrysning uppstår, om köldmediet sprutar ut som vätska och träffar ögon eller hud. 6. Köldmediadiagrammet är indelat i tre delar från vänster: a) vätska, överhettat, fuktigt område b) vätska, fuktigt område, överhettat område c) fuktigt område, vätska, överhettat område 7. Den Carnotska köldfaktorn är alltid: a) större än den verkliga b) mindre än den verkliga c) lika med den verkliga

14 EXPERIMENTUTFÖRANDE Kontrollera att vattenslangarna till kondensorn är kopplade till en kallvattenkran på vattennätet. Öppna kranen.( OBS! Kondensortermostaten öppnar vid T8 > 40 C. ) 2. Kontrollera att vattenslangar är kopplade mellan förångare och övre vattentank, samt att trevägsventilerna är i rätt läge för cirkulation mellan övre vattentank och förångare. 3. Starta cirkulationspump så att vatten börjar cirkulera mellan förångare och övre vattentank. ( U 5V, I 3A ) 4. Koppla in elvärmare med önskad uppvärmningseffekt (ges av handledaren) samt starta värmepumpen genom att vrida strömvredet till läge I. (Om kraftiga vibrationer i kompressorn uppstår, stängs värmepumpen ögonblickligen av genom att vrida strömvredet till läge 0 och handledaren tillkallas.) Uppvärmningseffekten bestäms m h a tångamperemeter/voltmeter. 5. Låt värmepumpen gå tills dess systemet stabiliserats (fortvarighet erhållits). Studera exempelvis temperaturändringen i T1 ( temperaturen efter kompressorn ). Diskutera med handledaren när fortvarighet uppnåtts. När fortvarighet erhållits mäts ström och spänning till elpatron i övre vattentank och till kompressormotor. Därefter avläses tryck- och temperaturmätinstrument samt köldmedieflödesmätare. Vattenflöden bestäms m h a mätglas och tidtagarur och alla mätresultat förs in i protokoll. KÖLDMEDIEDIAGRAM - Tryck/Entalpi-diagram log P bar 2.9 Det diagram som mest används inom kyltekniken är det s k h-log p diagrammet. abskissan = entalpin h ordinatan = log trycket p. Ur detta diagram kan avläsas tryck och entalpiändringar mellan olika köldmedietillstånd. 200 h kj/kg Fig.18 log P bar Förutom tryck- och entalpivärden kan även temperatur-, specifika volym- och entropivärden för köldmediet avläsas ur diagrammet. h kj/kg De i diagrammet x-markerade linjerna anger hur stor del av köldmediet som är ånga ex. x = % ånga, 40 % vätska Fig.19

15 14 log P bar T c h A h B v A h kj/kg KOMPRESSORN Kompressorn suger torr mättad forane 134a-ånga av temp T c med värmeinnehållet h A och specifika volymen v A. Den insugna lågtrycksångan representeras av punkten A. Om nu komprimeringen av ångan i kompressorn kunde ske reversibelt och adiabatiskt, ds = 0, skulle den representeras av linjen A - B. Punkten B med temperaturen T B entalpin h B representerar köldmediets tillstånd strax före kondensorn. Fig.20 KONDENSORN log P bar T c T h v A Efter komprimeringen följer så kondenseringen som sker vid konstant tryck P 2. Kondenseringen representeras alltså av linjen B-C. Punkten C med temperaturen T h och entalpin h C blir alltså köldmediets tillstånd strax före expansionsventilen. h C h A h B h kj/kg Fig.21 log P bar T h T k c v A EXPANSIONSVENTILEN I expansionsventilen sänks köldmediets tryck från P 2 till P 1. Denna tryckminskning sker utan entalpiändring dvs förloppet representeras av linjen C-D. Punkten D med temp T c och entalpin h C representerar alltså köldmediets tillstånd strax före förångaren. h C h A h B kj/kg h Fig.22

16 15 log P bar T c T h v A h C h A h B kj/kg h FÖRÅNGAREN Slutligen sker så förångning i förångaren vid konstant tryck P 1, vilken representeras av linjen D-A. När köldmediet således kommer fram till punkten A är det helt förångat och sugs återigen in i kompressorn för förnyad komprimering etc. Fig.23 log P bar T h v A För att erhålla en bättre verkningsgrad samt undvika vätskeslag i kompressorn låter man vanligen köldmediet underkylas något i kondensorn, samt överhettas i förångaren, vilket ger ett kretsförlopp enligt Fig. 24 T c h C h A h B kj/kg h Fig.24 log P bar De ovan redovisade förloppen är att betrakta som ideala, medan förångningsprocessens verkliga förlopp får ett något annorlunda utseende i diagrammet bl a på grund av tryckfallen i köldmediekretsen, värmeutbytet med omgivningen etc. h kj/kg Fig.25 PROTOKOLL

17 16 ELVÄRMAREFFEKT W TRYCK KÖLDMEDIUM 1. Efter kompressor + 1 bar = 2. Efter kondensor + 1 bar = 3. Före expansionsventil + 1 bar = 4. Före förångare + 1 bar = 5. Efter förångare + 1 bar = 6. Före kompressor + 1 bar = TEMPERATUR KÖLDMEDIUM 1. Efter. kompressor C 2. Efter kondensor C 3. Före expansionsventil C 4. Före förångare C 5. Efter förångare C 6. Före kompressor C TEMPERATUR VATTEN l. Vattentemp. kondensor in C 2. Vattentemp. kondensor ut C 3. Vattentemp. förångare in C 4. Vattentemp. fórångare ut C FLÖDEN 1. Rotameter skalstreck kg/h 2. Vatten kondensor l/s 3. Vatten förångare l/s KOMPRESSORDATA Ström till kompressor Spänning till kompressor A V

18 17

19 18 EFFEKTBESTÄMNINGAR l. KONDENSOR Effekten som avges till vattensystemet i kondensorn bestäms genom att mäta vattenflödet, & ( H O 2 ), och temperaturökningen över kondensorn. m kond P kond ( 2 H 2O) = m& kond ( H 2O) CH O ( Tkond ( ut) Tkond ( in)) W ( CHO 2 = Spec. vä rme kapaciteten för vatten) På köldmediesidan bestäms värmeeffekten i kondensorn genom att mäta köldmedieflödet, mr & ( 134 a), och entalpiändringen, h kond. P ( R134a) = m& ( R134a) h W kond kond 2. FÖRÅNGARE Tillförd värmeeffekt i vattentank bestäms genom att mäta ström och spänning till elvärmaren m h a tångamperemeter och voltmeter, eller genom att mäta temperaturskillnaden över förångaren och cirkulerat vattenflöde, & ( H 2O). P värmeeffekt U I för ( )= W Pfö r ( H 2O) = m& för ( H 2O) CH ( T ö ( in) T ö ( ut)) 2O f r W f r På köldmediesidan bestäms kyleffekten i förångaren genom att mäta köldmedieflödet &m ( R134 a) och entalpiändringen h för. P ( R134a)= m& ( R134a) h W fr ö fr ö m för 3. KOMPRESSOR På köldmediesidan bestäms kompressoreffekten ur: P komp ( R134a) = P ( R134a) P ö (R134a) W kond f r För att bestämma anläggningens verkliga köld- och värmefaktor måste även förluster mellan motor och kompressor beaktas. Kompressoreffekten skall då ersättas av motoreffekten som bestäms med hjälp av tångamperemeter och voltmeter. Pmotor = U I cos f W ( cos f = 065. )

20 KÖLD - OCH VÄRMEFAKTORBESTÄMNINGAR 19 Köldmediets köldfaktor: ε k, köldmedie = P P för komp ( R134a) ( R134a) = h h kond för h för Pkond ( R134a) hkond Köldmediets värmefaktor: ε v, köldmedie = = = ε k, köldmedie + 1 P ( R134a) h h komp kond för Verkliga köldfaktorn: ε k, verklig = P O) för ( H 2 P motor Verkliga värmefaktorn: ε v, verklig = P O) kond ( H 2 P motor Carnotska köldfaktorn: Carnotska värmefaktorn: ε ε k, Carnot v, Carnot Tc = T T h h c Th = T T c

21 Namn: Datum: Handledare: 20 KYLMASKIN / VÃRMEPUMP INNEHÅLL: 1. Figur över princip för kylmaskin/värmepump med ingående huvuddelar, samt förklaring av de ingående delarnas funktion. 2. Tryck/Entalpi - diagram för processen. 3. Tabell över kondensor-, förångar- och kompressoreffekterna. 4. Ange a ) köldmediets köldfaktor ε k, köldmedie 5. Resultatdiskussion köldmediets värmefaktor ε v. köldmedie b) verkliga köldfaktorn ε k, verklig verkliga värmefaktorn ε v, verklig c) Carnotska köldfaktorn ε k, Carnot Carnotska värmefaktorn ε v, Carnot

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 202-08-30 Tid: 9.00-3.00 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt! Kretsprocesser Inledning I denna laboration får Du experimentera med en Stirlingmotor och studera en värmepump. Litteraturhänsvisning Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Stirlingmotorn. Värmepumpen. Förberedelser. Verkningsgrad, s 222. Termodynamikens andra huvudsats, s 217. Stirlingprocessen, s 235.

Stirlingmotorn. Värmepumpen. Förberedelser. Verkningsgrad, s 222. Termodynamikens andra huvudsats, s 217. Stirlingprocessen, s 235. ... Kretsprocesser Stirlingmotorn och värmepumpen Avsikten med laborationen är att Du ska få en djupare teoretisk och praktisk förståelse för begreppen energiomvandling, arbete, värme och verkningsgrad.

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω)

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω) FUKTIG LUFT Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft Normalt är ω 1 (ω 0.02) ω = m v /m a m = m a (1 + ω) Luftkonditionering, luftbehandling:

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

IVT ger dig extra förmånliga villkor

IVT ger dig extra förmånliga villkor IVT ger dig extra förmånliga villkor ÅRSREDOVISNING TILL DIG SOM VÄRMER UPP HUSET MED DIREKTVERKANDE EL IVT ENERGILÅN Nu kan IVT erbjuda ett fördelaktigt Energilån till din investering. Din IVT-återförsäljare

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? Det första patentet på en metod att

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM091 och KVM090) 2010-01-15 kl. 14.00-18.00

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM091 och KVM090) 2010-01-15 kl. 14.00-18.00 CHALMERS 1 (4) Energi och Miljö/Värmeteknik och maskinlära Kemi- och bioteknik/fysikalisk kemi Termodynamik (KVM091/KVM090) TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM091 och KVM090) 2010-01-15 kl. 14.00-18.00

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 KYLSKÅPSPROJEKTET Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 LINKÖPINGS UNIVERSITET Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Rapport för Projekt Kylskåp

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V CHLMERS 1 (3) TENTMEN I TERMODYNMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V Hjälpmedel: Kursböckerna Elliott-Lira: Introductory Chemical Engineering Thermodynamics och P. tkins, L. Jones:

Läs mer

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Klaus Lorenz, Rainer Tepe, Tomas Persson SERC Centrum för Solenergiforskning HÖGSKOLAN

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Teknik 2. Bearbetad av. Tibor Muhi Bromma gymnasium

Teknik 2. Bearbetad av. Tibor Muhi Bromma gymnasium Teknik 2 Bearbetad av Tibor Muhi Bromma gymnasium Dimensionsanalys I de formler och uttryck vi kommer att bekanta oss med är det ett måste att vi använder oss av rätta enheter. Genom att göra en dimensionsanalys

Läs mer

GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump

GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska anledning innan montering, injustering eller service av anläggning! Innehåll 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av jordvärmepumpens

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) 2011-10-18 kl. 08.30-12.30

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) 2011-10-18 kl. 08.30-12.30 CHALMERS 1 (3) Energi och Miljö/Värmeteknik och maskinlära Kemi- och bioteknik/fysikalisk kemi ermodynamik (KVM091/KVM090) ENAMEN I ERMODYNAMIK för K2, Kf2 och M2 (KVM091 och KVM090) 2011-10-18 kl. 08.30-12.30

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM (KVM091 och KVM090) 2010-10-19 kl. 08.30-12.30 och lösningsförslag

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM (KVM091 och KVM090) 2010-10-19 kl. 08.30-12.30 och lösningsförslag CALMERS 1 (3) Kemi- och bioteknik/fysikalk kemi ermodynamik (KVM091/KVM090) ENAMEN I ERMODYNAMIK för K2, Kf2 och M (KVM091 och KVM090) 2010-10-19 kl. 08.30-12.30 och lösningsförslag jälpmedel: Kursböckerna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Värmepump med R407C eller R134a?

Värmepump med R407C eller R134a? 2011-03-11 1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan 2011-03-11 2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? 3 1.1 Fördelar R407C: 3 1.2

Läs mer