KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D"

Transkript

1 K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR 2013 UNIVERSITET HÖGSKOLA OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR K Lub J Scü T R-Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z ISBN )

2 c å b c b y ö b IFRS p 6 ö Sy u å u p uå V yp T Ex 7 p c x? Hu å åuppö b 8 b ö Kc å å?n y på Ä b? Bö bcoc c? ö S y b c ö 8 å Hj! å u D Ow b 2 å A Upp A p S H B bu M up u u y ö Tö c E b b b ö FÖRETAGSEKONOMI 9 Fö å bpp bu A Upp A Fö öå c- 10 b xp på -/ S S y b D Sy R p u Ab Fö p c p A pj 11 jc M 12 Bp pj 12 j 13 FOTO : TR ON S/SC AN IX (52 MARKNADSFÖRING A Upp A Lu D Ow Abyå D Ow Fö b ö pp b å ö b S ö öy 14 Mö pcp 15 cy B Ku bå 16 ö u ö ö 17 CSR å H b c 18 c ö ö bb Wb I S b S Sj p å öj 18 A Z c c H c å G Du M y Å böj H H ö p _AUA_NY OBM p py 19 A VD 20 Kp 20 A upp 21 Syb ö 22 Fö 22 Lp: 200 å 23 Syb ö 24 Ny c 25 Sc ÖVRIGA TITLAR : S G A T E R FÖ ONOM EK NOM ER Jux 30å b up cå Fö Ex ö Bx b 30 ö B å B j ö b bx x R- 31 ö xcu c ö ö yp ub ö ö ö y åö å Ju ö T 31 u ö ö W på y på Fö u u ö b u u ö u p -EKO ö Lu D Ow j CKE Tp uu M ö uö b A å ERCY BARN EVIK 200 RÅ D ÖR I ö STATISTIK/UNDERSÖKNINGSMETODIK LEDAR SKA MI F Lu Eu V- å ju å å- ö b cå ö å ö öj p j ATT VARA VD å bö å p c bö B b u ö yb b _p xp ö ö ö b u xp ö-å S å B b uju u é J Spup p u å b u b c - G S S Cby Bcy C S c öcc u y ö p - å B ö c 0-1 upp ONO K E öö SEK R J öö E TA G KONTAKTA OSS GÄRNA! ) 523 ATT VAA VD FÖ R IS BN ( ) 1 S 26 A Scö Fzé ( ) LEDARSKA SAMHÄLLSEKONOMI I C EV I K L E DA R R J ö IS B N SK A 20 0 R ÅD I å u S Ub ö uu å ö ö u uu y ub ö u ö ö ö ub Vå u å - juå b ö j å å I å u b å j Ju c pc u y upp Du y b cy B Lp: 200 å D b b på cy B å u 50 å Su u å u Vå upp u B å p! V ROJEKTLEDNING A E RC Y BA R N V b bu M u 2 ö Ju c pc 3! G b I y by 4 y ö 5 Du Dc b öj ö upp wwwub T Fx b JURIDIK REDOVISNING ORDER/ INFORMATION Sy INNEHÅLLSFÖRTECKNING U? D R HA OKIDÉOSS! ED B TM N K A E TA KONT

3 c å b c b y ö b IFRS p 6 ö Sy u å u p uå V yp T Ex 7 p c x? Hu å åuppö b 8 b ö Kc å å?n y på Ä b? Bö bcoc c? ö S y b c ö 8 å Hj! å u D Ow b 2 å A Upp A p S H B bu M up u u y ö Tö c E b b b ö FÖRETAGSEKONOMI 9 Fö å bpp bu A Upp A Fö öå c- 10 b xp på -/ S S y b D Sy R p u Ab Fö p c p A pj 11 jc M 12 Bp pj 12 j 13 FOTO : TR ON S/SC AN IX (52 MARKNADSFÖRING A Upp A Lu D Ow Abyå D Ow Fö b ö pp b å ö b S ö öy 14 Mö pcp 15 cy B Ku bå 16 ö u ö ö 17 CSR å H b c 18 c ö ö bb Wb I S b S Sj p å öj 18 A Z c c H c å G Du M y Å böj H H ö p _AUA_NY OBM p py 19 A VD 20 Kp 20 A upp 21 Syb ö 22 Fö 22 Lp: 200 å 23 Syb ö 24 Ny c 25 Sc ÖVRIGA TITLAR : S G A T E R FÖ ONOM EK NOM ER Jux 30å b up cå Fö Ex ö Bx b 30 ö B å B j ö b bx x R- 31 ö xcu c ö ö yp ub ö ö ö y åö å Ju ö T 31 u ö ö W på y på Fö u u ö b u u ö u p -EKO ö Lu D Ow j CKE Tp uu M ö uö b A å ERCY BARN EVIK 200 RÅ D ÖR I ö STATISTIK/UNDERSÖKNINGSMETODIK LEDAR SKA MI F Lu Eu V- å ju å å- ö b cå ö å ö öj p j ATT VARA VD å bö å p c bö B b u ö yb b _p xp ö ö ö b u xp ö-å S å B b uju u é J Spup p u å b u b c - G S S Cby Bcy C S c öcc u y ö p - å B ö c 0-1 upp ONO K E öö SEK R J öö E TA G KONTAKTA OSS GÄRNA! ) 523 ATT VAA VD FÖ R IS BN ( ) 1 S 26 A Scö Fzé ( ) LEDARSKA SAMHÄLLSEKONOMI I C EV I K L E DA R R J ö IS B N SK A 20 0 R ÅD I å u S Ub ö uu å ö ö u uu y ub ö u ö ö ö ub Vå u å - juå b ö j å å I å u b å j Ju c pc u y upp Du y b cy B Lp: 200 å D b b på cy B å u 50 å Su u å u Vå upp u B å p! V ROJEKTLEDNING A E RC Y BA R N V b bu M u 2 ö Ju c pc 3! G b I y by 4 y ö 5 Du Dc b öj ö upp wwwub T Fx b JURIDIK REDOVISNING ORDER/ INFORMATION Sy INNEHÅLLSFÖRTECKNING U? D R HA OKIDÉOSS! ED B TM N K A E TA KONT

4 MERVÄRDES- SKATTENS GRUNDER JURIDIK 2 MERVÄRDESSKATTENS GRUNDER B u ju å A Sb N xp på S N L W b å på E & Yu BESTÄLL DITT LÄRAREXEMLAR IDAG! MERVÄRDESSKATTENS GRUNDER y b p uppby Fö u bå u u u M u pp D c pc b på pc M u uc p å ö öå B y öbc bå p bu Vj p å u M Sy Bu S A M ö: wwwub/

5 3 JURIDIK JURIDIK c pc JURIDIK c pc A upp u ju 2013 Su ju på uå xp ju öu ju uu NY ULAGA K Lub J Scü T R-Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z Fö u Sc Öb Uå Succéb JURIDIK CIVILRÄTT STRAFFRÄTT ROCESSRÄTT u u upp uö upp I y upp p ö öb y F cå å uö å b jö - pc Typu b på u pcp c pc ö öup D uc b å å å u ju u Myc b på p b p uu D p xp upp b; Ju Fj A N F E S c E uö u Ju - c pc u öå ö ju B å ö öå ju å pxp T j å ö ö jup öå Ju Ju ( EU-) p Fj b ucc A A öp ö yj j N Ac b F F E Så ö S S upcp u påöj b c c; cpc pc T upp j y Ju c pc M ö: wwwub/ju

6 RAKTISK BOLAGSSTYRNING JURIDIK 4 RAKTISK BOLAGSSTYRNING B ö ö u ju : Rb Su ju pc ööå by H u by b Sc u RAKTISK BOLAGSSTYRNING uc by på bå p p H bu u by ub u å by B p på by b b b Du b bu by by u på öå b ju u böb S B uu uå by ö ö bå p p å å p bå bu å p Ab B T b Ab B M ö: wwwub/by

7 5 JURIDIK DUE DILIGENCE BESIKTNING AV FÖRETAG Du Dc b ö c Ku b öö ö pöp ö ö ju ö u NY TITEL Rb Su ju pc öö by H b å ö ö u p ub H böc pcå Föb b på u x b ö B ö öö xp upp ö Föb på Köp c! Du c ö öb Föb b ö uö ö ö ö ö I y b p bu öu ö öb u y p b ö b A öb b på å jupå uå öå Du c b ö B up b öu p ö b y ö b I b p cc u u pcy Du c b ö ö på ub b ju E öb u å u ö öjup up j Du c b ö ö b u bö ö öå ö öb H bu by Bpc F å R öu

8 REDOVISNING 6 7 REDOVISNING EXTERN REDOVISNING IFRS p IFRS p Ku x på c å ö u u på uå EXTERN REDOVISNING (Fb) EXTERN REDOVISNING (Öb) Fj upp u uu 2013 NY GA ULA : J M M Lu Luq A K Fö Hö Göb u å u p b Ku u på u ö YH-ub ubö c ub NY GA ULA C J R J J M Gu uc Fö åå u på ö ö Ex cp Röö Vu N I å p å b Ö b R u Ex c ö p å b p u I Ö - BAS å å å ö p upp u p R p ö Ex å x p ö u b ö B yc b b u b ö u b ö R Ex på u ö ub ub ö b I ö bu B b u å u ö bu D b u y å ö ö x uc I b j upp bu ö å p Bö K-pj B u p K- å Uåpu ö K-pj bö (BFL) u öp bö ö på u ö I EXTERN REDOVISNING b å u b pp b yc ö x! G IDA FRS p b å IFRS u ö b bö bc uppy Vj p u å u å T j p uå ö Lö på b IFRS u b ö ö EU Fö u ö b b ö u j p D å ö p b ö IFRS D j upp b p bå ö å y b ö u å Spc xp på ö ö y ö c (IFRS ) y (IFRS 13) Du p y ö pu (IAS 19) p ö u (IAS 1) Exp på ö y y på å å upp u Ex T DI T A R L L TÄL BES RE XEM A L ÄR IFRS p bå öå ö å b j öå p Nu b y j upp! D upp u y på å ö Ex ö b J C J R uc Gu p up Fj ISBN ) (523-2 R y R u V u F pp Föy/py T b öb upp u ö T upp j y Ex M ö: wwwub/x

9 REDOVISNING 6 7 REDOVISNING EXTERN REDOVISNING IFRS p IFRS p Ku x på c å ö u u på uå EXTERN REDOVISNING (Fb) EXTERN REDOVISNING (Öb) Fj upp u uu 2013 NY GA ULA : J M M Lu Luq A K Fö Hö Göb u å u p b Ku u på u ö YH-ub ubö c ub NY GA ULA C J R J J M Gu uc Fö åå u på ö ö Ex cp Röö Vu N I å p å b Ö b R u Ex c ö p å b p u I Ö - BAS å å å ö p upp u p R p ö Ex å x p ö u b ö B yc b b u b ö u b ö R Ex på u ö ub ub ö b I ö bu B b u å u ö bu D b u y å ö ö x uc I b j upp bu ö å p Bö K-pj B u p K- å Uåpu ö K-pj bö (BFL) u öp bö ö på u ö I EXTERN REDOVISNING b å u b pp b yc ö x! G IDA FRS p b å IFRS u ö b bö bc uppy Vj p u å u å T j p uå ö Lö på b IFRS u b ö ö EU Fö u ö b b ö u j p D å ö p b ö IFRS D j upp b p bå ö å y b ö u å Spc xp på ö ö y ö c (IFRS ) y (IFRS 13) Du p y ö pu (IAS 19) p ö u (IAS 1) Exp på ö y y på å å upp u Ex T DI T A R L L TÄL BES RE XEM A L ÄR IFRS p bå öå ö å b j öå p Nu b y j upp! D upp u y på å ö Ex ö b J C J R uc Gu p up Fj ISBN ) (523-2 R y R u V u F pp Föy/py T b öb upp u ö T upp j y Ex M ö: wwwub/x

10 REDOVISNING 9 FÖRE TAG SE KONOMI FÖRETAGSEKONOMI KONCERN REDOVISNING I RAKTIKEN KONCERNREDOVISNING I RAKTIKEN Ub c på uå R D c på G T D p u xp E & Yu å bpp bu KONCERNREDOVISNING I RAKTIKEN u b b å ö upp c FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Fb FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Upp A å b xp ö öj ö ö uu öj u B u j b upp b bå IFRS FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Lö B ö u u ö Ncy Hö b ö b R R Fö j upp Gu L å Hö Sc Fö b M I R ö BOKFÖRINGENS ABC BOKFÖRINGENS ABC Fb BOKFÖRINGENS ABC Lö B ö u böu C H å ub bö BOKFÖRINGENS ABC b - öb ö u p bö B C H bc Bö R y I ubb bö bö Åbu FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT ub ö u u ö D j upp å upp - upp y öupp B uu bc ö u upp BöI bc ö bc y uu x å ö p å Vj p å x y xp öupp B u p upp ö ö bö u å upp bu T b b p böp - E M jp böp ö ö u p M u xp å u- - j- upö å ö ö bpp pcp b T på ö y C H bc Bö Bö bc b - öb u p bö/ å bp b u bö/ ö ö å bu p åbu p D ö ö bö jp Må upp p ö jp b böp E Bö bc u uc p ö å u ö b u ö ju böp öj! Lö ISBN B (9083-2) Fj u pp B y bc; Fö M Sy y R y å å å bc ö ö å b på uc å T b ö upp uppb y upp p c uö ö öp D I ö b b u å å u p p å åi ö ö u c I x upp bå ) c u ö öu ( u ö u ö u b p K j u b på Fö Ru öp å Vu u u j p ö x u M ö u u K b ö p på R på x c ö by V O Lö b T på Hy ö U I öå u u I c ju yp b b pcp V D ö ö u b ö by ö u b u ö ö b p p A y I E p H b u ö u u p p D K b å bö pp b u u Ä Fö K ö S K 1 ö ö p ö ö bp b ö b x pp å p u ö ö pp V x ö u b p b j yc p b u ö ö u b öu ö bå ö b D u öu ö p å ö u p ö u ö b xp p å u på å b u ö öu u Sj u ö b ju uå å u b y E u å A u yc u u c åp pp R å Fö å p påu pp b b ö ö ) b ) Fö p å Ibö å å u uå ö p å u b p j u (ö ( å å å u c Ä på K uå u j ö Fö Ä K p K p å u å ö Fö é Mö Löb Iy Bö M ö: wwwub/

11 REDOVISNING 9 FÖRE TAG SE KONOMI FÖRETAGSEKONOMI KONCERN REDOVISNING I RAKTIKEN KONCERNREDOVISNING I RAKTIKEN Ub c på uå R D c på G T D p u xp E & Yu å bpp bu KONCERNREDOVISNING I RAKTIKEN u b b å ö upp c FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Fb FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Upp A å b xp ö öj ö ö uu öj u B u j b upp b bå IFRS FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT Lö B ö u u ö Ncy Hö b ö b R R Fö j upp Gu L å Hö Sc Fö b M I R ö BOKFÖRINGENS ABC BOKFÖRINGENS ABC Fb BOKFÖRINGENS ABC Lö B ö u böu C H å ub bö BOKFÖRINGENS ABC b - öb ö u p bö B C H bc Bö R y I ubb bö bö Åbu FÖRETAGSEKONOMI FRÅN BEGRE TILL BESLUT ub ö u u ö D j upp å upp - upp y öupp B uu bc ö u upp BöI bc ö bc y uu x å ö p å Vj p å x y xp öupp B u p upp ö ö bö u å upp bu T b b p böp - E M jp böp ö ö u p M u xp å u- - j- upö å ö ö bpp pcp b T på ö y C H bc Bö Bö bc b - öb u p bö/ å bp b u bö/ ö ö å bu p åbu p D ö ö bö jp Må upp p ö jp b böp E Bö bc u uc p ö å u ö b u ö ju böp öj! Lö ISBN B (9083-2) Fj u pp B y bc; Fö M Sy y R y å å å bc ö ö å b på uc å T b ö upp uppb y upp p c uö ö öp D I ö b b u å å u p p å åi ö ö u c I x upp bå ) c u ö öu ( u ö u ö u b p K j u b på Fö Ru öp å Vu u u j p ö x u M ö u u K b ö p på R på x c ö by V O Lö b T på Hy ö U I öå u u I c ju yp b b pcp V D ö ö u b ö by ö u b u ö ö b p p A y I E p H b u ö u u p p D K b å bö pp b u u Ä Fö K ö S K 1 ö ö p ö ö bp b ö b x pp å p u ö ö pp V x ö u b p b j yc p b u ö ö u b öu ö bå ö b D u öu ö p å ö u p ö u ö b xp p å u på å b u ö öu u Sj u ö b ju uå å u b y E u å A u yc u u c åp pp R å Fö å p påu pp b b ö ö ) b ) Fö p å Ibö å å u uå ö p å u b p j u (ö ( å å å u c Ä på K uå u j ö Fö Ä K p K p å u å ö Fö é Mö Löb Iy Bö M ö: wwwub/

12 FÖRE TAG SE KONOMI ROJE K TLE D NING FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER AGIL ROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Fb B ö ub på pj p FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Uppb FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER () Fb + Upp T Gu b å ö jbb pj H u pj på K u T ö b p Å pjb u S ju Fö ö c ö u ö på uå öup W T Fö åå u ö TA GS EK ON OM I FÖ R IC KE -E KO NO ME R UG T W y på på b IFT ER & LÖ SN INGA R WOL ISBN ) FR AM TRO STEK böp öj! M ö: wwwub/c- I FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKEEKONOMER b ö å u Fb upp ö p upp p ö u öö uppb D y upp å upp xp uppc u F ö ö c- b å ö é ö öp öj bö y bu S b ö b D I c ö TER UGIFÖSNINGAR OCH L (523 NY GA ULA öp AGS FÖRENTOMI EKO FÖ RE böj å öp ö b S u B p å å c AGIL ROJEKTLEDNING å c u u T b uppb öupp uö ö j p T uppb öj cå böp å E b! Fö é Mö Fö Bö Bu AGIL ROJEKTLEDNING pp å p Fö u y u ö pj ö ö y y på ö p u D ju å u -bc x y ö pj ö y på b M ö»«by u ö I pj b ö ö å xcp Fu på ub p- u b u å å c u p p å åi ö ö u I x ) upp bå c u ö öu u ö ö ( u u p K b u å j b å j ö på ö c b Fö u u å yp (A R cc c cpj p M c ö p ö öp D D å Vu D j u ö u p på p u y j öyjx - c p u u ö c u p bp p j ö Mupp å ö å ) Scu u ö u pp S : c I c u : p bp E x ö å pj c M K j p på R pj ö öpå öj x ö ö I c y c u pj Ö V O Lö b D c å Sy :? b A é å u ucc T u u ö E på pj ö u? ö y H ö jub j uå upp u å bö U u ö pj upp å å å) Kj I öå u E ) (+ u (+ J upp bö Sb ö D bå E: u c b pj u B jb I c juj Bu p p y b p b c p u V D ö ö b y ö b u ö b u ö p ö yp A b u b I E y p b H b u j u c p j ö u p u I pj p p D K b å bö pp b u b b u pcy p u A pj öp y ö b u u pu å ö cå M bu y på pj b ö A pj p y å ö u b p bc pjjö 48 Kp Kp Scu T pj : u Få b u c b ö V ö V Exp på : u Få b u c b : bu Få ö V ö V j p cu R 49 3 b ub å u ö b å öp D å 94 å ö p I ö p u I x ) upp bå u ö öu u ( u ö ö bu u K p j b u I på Fö u b S på R pb S c öp p y pe E u å Ex b ua åjby p V u S: å B ö x M - ö j u G M ö u u b K p på bö R på x ö y E b öj V O Lö c Fb T K j på Hy ö ö F U I öå u ö F Vy u pu I c juy L bu c ypb ö b cp b c å B p jö y u V D ö ö åö G b ö ö jy p by b Aöb ) j u ö å (W b å uc BS u ö u S ö b wp p b y A pjb T uu b W pj I p E p å b E b S b H E WB j u b p u å u ö ö by p u u å p ö p b D K j ö å bö pp 98 öj å u u u c M pp u ö u ö D pj bu b öp å u u pp å pj Scu u å pp j u ö ö u j c ö bu S j u å å O c c å p pp pj c ö ö p ö p ö b x ö j j upp- p p K ö b pj u b ö u j ö p p (R j u p u Scu ppå pj u (bu (b D u ) pp c I å u p pu j ) på å ö ö u j ö p ) ö b u S V B ö p S ö B uå å p å ö å b ö u u pj b på å b ö p H L å å pc å b N u ) S: N B p pj pj I O ( å ö å ö j p å å å på p J ö T pj ö j å O å I b D å p ö Lju L 5 94 Nyp Sjå S uc p Kz ö A b u M ö: wwwub/ 99

13 FÖRE TAG SE KONOMI ROJE K TLE D NING FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER AGIL ROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Fb B ö ub på pj p FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER Uppb FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER () Fb + Upp T Gu b å ö jbb pj H u pj på K u T ö b p Å pjb u S ju Fö ö c ö u ö på uå öup W T Fö åå u ö TA GS EK ON OM I FÖ R IC KE -E KO NO ME R UG T W y på på b IFT ER & LÖ SN INGA R WOL ISBN ) FR AM TRO STEK böp öj! M ö: wwwub/c- I FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKEEKONOMER b ö å u Fb upp ö p upp p ö u öö uppb D y upp å upp xp uppc u F ö ö c- b å ö é ö öp öj bö y bu S b ö b D I c ö TER UGIFÖSNINGAR OCH L (523 NY GA ULA öp AGS FÖRENTOMI EKO FÖ RE böj å öp ö b S u B p å å c AGIL ROJEKTLEDNING å c u u T b uppb öupp uö ö j p T uppb öj cå böp å E b! Fö é Mö Fö Bö Bu AGIL ROJEKTLEDNING pp å p Fö u y u ö pj ö ö y y på ö p u D ju å u -bc x y ö pj ö y på b M ö»«by u ö I pj b ö ö å xcp Fu på ub p- u b u å å c u p p å åi ö ö u I x ) upp bå c u ö öu u ö ö ( u u p K b u å j b å j ö på ö c b Fö u u å yp (A R cc c cpj p M c ö p ö öp D D å Vu D j u ö u p på p u y j öyjx - c p u u ö c u p bp p j ö Mupp å ö å ) Scu u ö u pp S : c I c u : p bp E x ö å pj c M K j p på R pj ö öpå öj x ö ö I c y c u pj Ö V O Lö b D c å Sy :? b A é å u ucc T u u ö E på pj ö u? ö y H ö jub j uå upp u å bö U u ö pj upp å å å) Kj I öå u E ) (+ u (+ J upp bö Sb ö D bå E: u c b pj u B jb I c juj Bu p p y b p b c p u V D ö ö b y ö b u ö b u ö p ö yp A b u b I E y p b H b u j u c p j ö u p u I pj p p D K b å bö pp b u b b u pcy p u A pj öp y ö b u u pu å ö cå M bu y på pj b ö A pj p y å ö u b p bc pjjö 48 Kp Kp Scu T pj : u Få b u c b ö V ö V Exp på : u Få b u c b : bu Få ö V ö V j p cu R 49 3 b ub å u ö b å öp D å 94 å ö p I ö p u I x ) upp bå u ö öu u ( u ö ö bu u K p j b u I på Fö u b S på R pb S c öp p y pe E u å Ex b ua åjby p V u S: å B ö x M - ö j u G M ö u u b K p på bö R på x ö y E b öj V O Lö c Fb T K j på Hy ö ö F U I öå u ö F Vy u pu I c juy L bu c ypb ö b cp b c å B p jö y u V D ö ö åö G b ö ö jy p by b Aöb ) j u ö å (W b å uc BS u ö u S ö b wp p b y A pjb T uu b W pj I p E p å b E b S b H E WB j u b p u å u ö ö by p u u å p ö p b D K j ö å bö pp 98 öj å u u u c M pp u ö u ö D pj bu b öp å u u pp å pj Scu u å pp j u ö ö u j c ö bu S j u å å O c c å p pp pj c ö ö p ö p ö b x ö j j upp- p p K ö b pj u b ö u j ö p p (R j u p u Scu ppå pj u (bu (b D u ) pp c I å u p pu j ) på å ö ö u j ö p ) ö b u S V B ö p S ö B uå å p å ö å b ö u u pj b på å b ö p H L å å pc å b N u ) S: N B p pj pj I O ( å ö å ö j p å å å på p J ö T pj ö j å O å I b D å p ö Lju L 5 94 Nyp Sjå S uc p Kz ö A b u M ö: wwwub/ 99

14 ROJEK TLEDNING BETEENDE KOMETENS I ROJEKTLEDNING BETEENDEKOMETENS I ROJEKTLEDNING c u b på pj j b å å ö ö pj å u b bp b pj E pj å pb ö yc D ö b på b bp pj E j p öj c by pj b å by ö u pj E j c öj uå uppu y b öj u j u u C Cu å å pj- p c ROJEKTLEDNING Öb Ku på y ub B cå p y pj ö ö B u ö ö pj c IMA: cy B Tqu u å ub pj ö ö Fö cå åå pj uc c Suu pj Ku pj N Kpuc C b Ö j W N uc pup b w xcu pjc u cc pc T z b w w pjc I c pjc y x w cp p p p T c y u b jc M Iu (p) jc M Ac (p) 363 c py xcu pjc p T c pc p b pu w pjc c jc M cu z c pjc uy pjc c wc w pp y bu xcu c w pby p z w uc uz jc M ccp by wb wb B Tqu p B M cu pjc bu p H x xpc cp uc p Ec w pubc z uc G Oc Sw B Tqu pub b pjc w p p cc Sw H w puy b c p Cc B B ub pj upå ö ub cpå B Tqu M ö: wwwub/pjc B T qu ö ub u pj å ö H ö pj c å åå u u c c p c c H p S c y wwwb ub ISB B TquB Tqu W b w xc p p upp pjc wwwub/pjc å Su L W Gu b NY GA ULA (9698-8) ISBN ( ) b ROJECT MANAGEMENT j c å pj bö b D b pp ö p ö pc pjub å ö u pj ö ub I y upp b p- å u b T j cö å u b j upp p å Su L Gu jc M c pjc u jc M Su L Gu Wb A Gu Ty cc jc M Oz C ITI jc M pccy ED j ö ö upp b u å u ö ö u å b å T B Ub p D å böc b j pj y c p c ö å u p ö p p ö j j c Böc c å j Fö ö b å ö pj u å bö å ö A ö å y öj p pj Ö j ö b å c H u ö p på - u på Ö p ö j å b p p ö j j u bö b ö ö pj på j p p ö b öj ö b pj p Iå pj pj p p p p uc p y j på b ö ö p b pj ub ö ö ww u wb ö ub /pj ON jc M ITIO p p W NEjc M ED jc M w y w w w pjc 426 NE ROJECT MANAGEMENT ROJEKTLEDNING Fb ROJEKTLEDNING (b + öb) B Ku pj jc M () Fb + Öb ROJE K TLE D NING ROJEKTLEDNING BETEENDEKOMETENS I ROJEKTLEDNING jc M Txb pöj b å ö uy T b ö cå öb på I å ö uå p j b xp å å å u jö ROJEKTLEDNING pp b å pj u- bö på p uc B c å pj bö b ö på ub pj uc p på å I j upp j å j b upp bå å u Ny b b ö pj bc u b pj Du p- pöj p å ö uy B å y u xp uu cå b y p upp T j cå öb öupp uå p b b c pp b b c ö ö å böc pj ö cå D p u Ub pj u Böc S ö öj p y ö c p å ö b bö y ö å å ö på A å j ö u j öj p u Fö öj pj b p ö Ö ppå öj ö å ö H u b Ö bö b p j j j p p p ö c å b pj på u c b u p ö pj p y på ö p p p j öj p p p b å ö I pj ö b p u pj / j ö ö ub j p ww w p ö å ö u p ub 41 3 : ö c ö å j p p p x é bc u u D j u 40 b å ö p p O b L u å öp D j å bö ö u u 1-9 å u å b u å uu j I p D ö ISB y p öpu I x p b ö ub u ) up å u 1 4 ö öu u 2 3y p u9) 9 7 ö 1741ö ( u ö u (523p u å ö K b pp j j ö é p u b I c M å på p L xp u Fö u å u å u R ö A b R A b D by öppå M u u å V u pj A bu p öpå I xpu K V u bui M ö D u u K på b u c c u u ö å ö qu c B T c y pj u p : ö b jp H H pj S u åb pj y c pp b p K 3 : ö u y pj? V j u p ö ö u? T y T på Hu öu ö pj pj ö å på u å D y å upp u y pj ö ö ö p D ö u u ö öå öå qu B T + u F ö pj p R på ö x ö Må by V O Löb b T på Hy ö U I öå u u I ju pp yp b på b b upp ö uu pcp uu y p ö V ö u D Ab upp på å Lå b u ö b B ucp pj E ö jc ö ö p by på bö pp p b pp ö öu u u N upp b ö upp upp S u p ö p uu A b ö yp p b U u u T pp u I pp up på u E p på b u pp u H u upp Lå u ö b u u u upp ö B u p u y p Fö ö å D b på p å ö b 94 j Fö pj L b pj E b Ö pj I ö Uö pj ö F Sy ) (S j ö p S ) (W Möj ) u H ) (T (Opp T- SWO p öu u u u yc D u p ö pj på b j T pj öj p pj ju u å x ö pj å E p ö ö ö ÅRETS ROJEKT LEDARBOK bö pju 2009 M ö: wwwub/pj

15 ROJEK TLEDNING BETEENDE KOMETENS I ROJEKTLEDNING BETEENDEKOMETENS I ROJEKTLEDNING c u b på pj j b å å ö ö pj å u b bp b pj E pj å pb ö yc D ö b på b bp pj E j p öj c by pj b å by ö u pj E j c öj uå uppu y b öj u j u u C Cu å å pj- p c ROJEKTLEDNING Öb Ku på y ub B cå p y pj ö ö B u ö ö pj c IMA: cy B Tqu u å ub pj ö ö Fö cå åå pj uc c Suu pj Ku pj N Kpuc C b Ö j W N uc pup b w xcu pjc u cc pc T z b w w pjc I c pjc y x w cp p p p T c y u b jc M Iu (p) jc M Ac (p) 363 c py xcu pjc p T c pc p b pu w pjc c jc M cu z c pjc uy pjc c wc w pp y bu xcu c w pby p z w uc uz jc M ccp by wb wb B Tqu p B M cu pjc bu p H x xpc cp uc p Ec w pubc z uc G Oc Sw B Tqu pub b pjc w p p cc Sw H w puy b c p Cc B B ub pj upå ö ub cpå B Tqu M ö: wwwub/pjc B T qu ö ub u pj å ö H ö pj c å åå u u c c p c c H p S c y wwwb ub ISB B TquB Tqu W b w xc p p upp pjc wwwub/pjc å Su L W Gu b NY GA ULA (9698-8) ISBN ( ) b ROJECT MANAGEMENT j c å pj bö b D b pp ö p ö pc pjub å ö u pj ö ub I y upp b p- å u b T j cö å u b j upp p å Su L Gu jc M c pjc u jc M Su L Gu Wb A Gu Ty cc jc M Oz C ITI jc M pccy ED j ö ö upp b u å u ö ö u å b å T B Ub p D å böc b j pj y c p c ö å u p ö p p ö j j c Böc c å j Fö ö b å ö pj u å bö å ö A ö å y öj p pj Ö j ö b å c H u ö p på - u på Ö p ö j å b p p ö j j u bö b ö ö pj på j p p ö b öj ö b pj p Iå pj pj p p p p uc p y j på b ö ö p b pj ub ö ö ww u wb ö ub /pj ON jc M ITIO p p W NEjc M ED jc M w y w w w pjc 426 NE ROJECT MANAGEMENT ROJEKTLEDNING Fb ROJEKTLEDNING (b + öb) B Ku pj jc M () Fb + Öb ROJE K TLE D NING ROJEKTLEDNING BETEENDEKOMETENS I ROJEKTLEDNING jc M Txb pöj b å ö uy T b ö cå öb på I å ö uå p j b xp å å å u jö ROJEKTLEDNING pp b å pj u- bö på p uc B c å pj bö b ö på ub pj uc p på å I j upp j å j b upp bå å u Ny b b ö pj bc u b pj Du p- pöj p å ö uy B å y u xp uu cå b y p upp T j cå öb öupp uå p b b c pp b b c ö ö å böc pj ö cå D p u Ub pj u Böc S ö öj p y ö c p å ö b bö y ö å å ö på A å j ö u j öj p u Fö öj pj b p ö Ö ppå öj ö å ö H u b Ö bö b p j j j p p p ö c å b pj på u c b u p ö pj p y på ö p p p j öj p p p b å ö I pj ö b p u pj / j ö ö ub j p ww w p ö å ö u p ub 41 3 : ö c ö å j p p p x é bc u u D j u 40 b å ö p p O b L u å öp D j å bö ö u u 1-9 å u å b u å uu j I p D ö ISB y p öpu I x p b ö ub u ) up å u 1 4 ö öu u 2 3y p u9) 9 7 ö 1741ö ( u ö u (523p u å ö K b pp j j ö é p u b I c M å på p L xp u Fö u å u å u R ö A b R A b D by öppå M u u å V u pj A bu p öpå I xpu K V u bui M ö D u u K på b u c c u u ö å ö qu c B T c y pj u p : ö b jp H H pj S u åb pj y c pp b p K 3 : ö u y pj? V j u p ö ö u? T y T på Hu öu ö pj pj ö å på u å D y å upp u y pj ö ö ö p D ö u u ö öå öå qu B T + u F ö pj p R på ö x ö Må by V O Löb b T på Hy ö U I öå u u I ju pp yp b på b b upp ö uu pcp uu y p ö V ö u D Ab upp på å Lå b u ö b B ucp pj E ö jc ö ö p by på bö pp p b pp ö öu u u N upp b ö upp upp S u p ö p uu A b ö yp p b U u u T pp u I pp up på u E p på b u pp u H u upp Lå u ö b u u u upp ö B u p u y p Fö ö å D b på p å ö b 94 j Fö pj L b pj E b Ö pj I ö Uö pj ö F Sy ) (S j ö p S ) (W Möj ) u H ) (T (Opp T- SWO p öu u u u yc D u p ö pj på b j T pj öj p pj ju u å x ö pj å E p ö ö ö ÅRETS ROJEKT LEDARBOK bö pju 2009 M ö: wwwub/pj

16 MARKNADSFÖRING MARK N A D SFÖRIN G MARKNADSFÖRING SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA pcp MARKNADSFÖRING pcp SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA Iuc u ö B u b xbb ö å u C Gzu W å u ö M Ré b u ö c på ubyå H cå ub på B Sc Cuc C å ö öå CASE 1 D öp 7 b ö I u b pp Ab R Op I x p ö b A u u p ( ö öp c å j å j u) upp å u j c å c ö I H å å Fö å å p b ub på öå å b på b b u ö N u p bu u p u D ö K bå ub Sc bu ujö p R ö Bu A ö å p å u b R K D b u u Op D u ö p j S j c u ö V u på u ö A x xp på b u u R O ö ö Hy Bu ö å T j ö yp ö j u I Lö ö bå R åb 80ö x b p b ö bå på ju å Vu Bu ö c öp å u å u u bu på b b u på bå u M ö I u uppby D D - b öj ö båj u u c å V p I jö 800 U b ö y bö c p upp 995 b D pcp på å å u å å b p j j p yp A b u u bju Kp ju ö ö b å b ö y b u E A bu å ö Bu ö öp ö p c åi p c öj å Sö D c u ö ö yp å Bu y ö å bbu 292 öj pp p upp S ö u å bö u u - b bu på ö H u ö b uå uå bö u på å yp p u c 94 bu y å ö å bö u bu å u ö cå j M u å D ö B Sc b b p öj D å u å Bu å D å j xp Bjö å u B på b T J Lb ö E å Op N bå E Op u ö å y j på bö c Ly ö A & Sc A Ab b ö å u å u p u bu j u ö by ö ö E Op ö ö u ju å y å å E J Få öj N : 1 R ö ö Ab Hu uc 2 I p y ö Op M p u å bö? ö å u u u å O Op å Ab ö b ö u u uc å? D öp b ö u b S pp öj ö p u ö pu p u I x % å b& p u u öf u ö ( ö öp E Mc å å j u) upp u ö å Fö M b på å I å b bpå ö å p u upp uö u b R u å u K ö ö K u bu öc/fu ö V u u xp på u O Hy T ö ö u j I Lö ö R ö ö på xp öå V uöp Oö u b på b M I by ö uk u u E V U Suc b b D p cp b Fö yp u A b ju ö u E ö b bå b L M p I j D pc p å ö y b D c å å ö cå å by å b ö j p å på b j ö u bö u b på u j Sj jh b ö p M b c ö u D ö yp åu ö upp ö u ö på bå på U-u I 293 u K Cp D ö Ku Föj å bö b u u cå ö pb å b ö D EXEM EL: å S b u ö j H u c Du c-bu I å ö bu u u p u c- ö b A bö p M up p c Rö cå öj u c u ö öj c u j b öj å p c! å å p på pc bc GRAFISKT USLAG Kp p p 7 å 299 I p 7 å p 99 M ö: wwwub/ MARKNADSFÖRING MODELLER OCH RINCIER y ö b ö på uå E y yp öb u på öå Nu b upp upp! b p b py ö u p Vu u ö ycubb ö c b å p på b B u p ö y ö Ku b å Så på på p u u å xp b S Ab ö å b å å xp öj å å ö Mp S Vu Ku M E Ny D b u y x u D upp bö y b ö puc SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA på y p u x S ö öy p ub jp öy u åuppp x B å c 130 xxp å yp ö y - Exp u jb wbbx pcyu y öy j å på B upp p å p cc bö b x ö p é y x»d ö b å «M Ré ö RISBELÖNT»ÅRETS MARKNADS FÖRINGS BOK 2012«Dp Måupp Vup x A j u Lb A M ö: wwwub/

17 MARKNADSFÖRING MARK N A D SFÖRIN G MARKNADSFÖRING SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA pcp MARKNADSFÖRING pcp SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA Iuc u ö B u b xbb ö å u C Gzu W å u ö M Ré b u ö c på ubyå H cå ub på B Sc Cuc C å ö öå CASE 1 D öp 7 b ö I u b pp Ab R Op I x p ö b A u u p ( ö öp c å j å j u) upp å u j c å c ö I H å å Fö å å p b ub på öå å b på b b u ö N u p bu u p u D ö K bå ub Sc bu ujö p R ö Bu A ö å p å u b R K D b u u Op D u ö p j S j c u ö V u på u ö A x xp på b u u R O ö ö Hy Bu ö å T j ö yp ö j u I Lö ö bå R åb 80ö x b p b ö bå på ju å Vu Bu ö c öp å u å u u bu på b b u på bå u M ö I u uppby D D - b öj ö båj u u c å V p I jö 800 U b ö y bö c p upp 995 b D pcp på å å u å å b p j j p yp A b u u bju Kp ju ö ö b å b ö y b u E A bu å ö Bu ö öp ö p c åi p c öj å Sö D c u ö ö yp å Bu y ö å bbu 292 öj pp p upp S ö u å bö u u - b bu på ö H u ö b uå uå bö u på å yp p u c 94 bu y å ö å bö u bu å u ö cå j M u å D ö B Sc b b p öj D å u å Bu å D å j xp Bjö å u B på b T J Lb ö E å Op N bå E Op u ö å y j på bö c Ly ö A & Sc A Ab b ö å u å u p u bu j u ö by ö ö E Op ö ö u ju å y å å E J Få öj N : 1 R ö ö Ab Hu uc 2 I p y ö Op M p u å bö? ö å u u u å O Op å Ab ö b ö u u uc å? D öp b ö u b S pp öj ö p u ö pu p u I x % å b& p u u öf u ö ( ö öp E Mc å å j u) upp u ö å Fö M b på å I å b bpå ö å p u upp uö u b R u å u K ö ö K u bu öc/fu ö V u u xp på u O Hy T ö ö u j I Lö ö R ö ö på xp öå V uöp Oö u b på b M I by ö uk u u E V U Suc b b D p cp b Fö yp u A b ju ö u E ö b bå b L M p I j D pc p å ö y b D c å å ö cå å by å b ö j p å på b j ö u bö u b på u j Sj jh b ö p M b c ö u D ö yp åu ö upp ö u ö på bå på U-u I 293 u K Cp D ö Ku Föj å bö b u u cå ö pb å b ö D EXEM EL: å S b u ö j H u c Du c-bu I å ö bu u u p u c- ö b A bö p M up p c Rö cå öj u c u ö öj c u j b öj å p c! å å p på pc bc GRAFISKT USLAG Kp p p 7 å 299 I p 7 å p 99 M ö: wwwub/ MARKNADSFÖRING MODELLER OCH RINCIER y ö b ö på uå E y yp öb u på öå Nu b upp upp! b p b py ö u p Vu u ö ycubb ö c b å p på b B u p ö y ö Ku b å Så på på p u u å xp b S Ab ö å b å å xp öj å å ö Mp S Vu Ku M E Ny D b u y x u D upp bö y b ö puc SKRIVA FÖR ATT ÖVERTYGA på y p u x S ö öy p ub jp öy u åuppp x B å c 130 xxp å yp ö y - Exp u jb wbbx pcyu y öy j å på B upp p å p cc bö b x ö p é y x»d ö b å «M Ré ö RISBELÖNT»ÅRETS MARKNADS FÖRINGS BOK 2012«Dp Måupp Vup x A j u Lb A M ö: wwwub/

18 KRIS- KOMMUNIKATION bå MARKNADSFÖRING 16 KRISKOMMUNIKATION bå u u p pp ub u å y x M L S S S Iu ö Ku NY TITEL Kuö p cå c ö u D b ö c u u p I Ku bå p u ub öby å b å u B p ö u ub p R u u/ bö på y B cå på ö å cc S u A c A b uå up K py M ö: wwwub/u

19 17 MARKNADSFÖRING CSR u ö CSR u ö U uu 2012 B u på jö c å CSR EN GUIDE TILL FÖRETAGETS ANSVAR y b p å Cp Sc Rpby CSR B b uc u å pp uö CSR b u pp p B å c xp å CSR-å CSR u ö b b CSR på D ö å S xp A bu x b y b up på CSR- B uu cpu x H u ö uö u ö CSR-bpp D öj bö pc; xp u jö ö M u u u p CSR S p b b CSR- B ub på uc å ö bö jö c å UR INNEHÅLLET E bu I Håb uc Vj CSR- D åb p Mö Kup CSR-u H G ö p ö Hö Sc Ty Bu CSR å Hö Sc Su Sw c ö Hö Sc åbå Mu F c ö CSR Upp u L Lp c Hö Sc S Nb åby S Ky E Sjöö å Hö Sc åb K W CSR Upp u M ö: wwwub/c

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

NYTT OCH AKTUELLT 2013

NYTT OCH AKTUELLT 2013 NYTT OCH AKTUELLT 2013 En bästsäljare berättar Plugg på platta Juridik Nu som app! Hej! Agnes Junker förlagsredaktör Rolf Johansson förläggare Kristoffer Edshage förlagsredaktör Helga Laurin förlagsredaktör

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Årsbokslut styrelsen för vård och bildning 2014

Årsbokslut styrelsen för vård och bildning 2014 VÅRD & BILDNING Handläggare Birgitta Najafi Datum 2015-02-11 Diarienummer KSN-2015-0432 Kommunstyrelsen Årsbokslut styrelsen för vård och bildning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan 2012-2015, Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2011-1 1-07 I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen

Läs mer

~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g

~;: ~~u,-n_d,-_= =. ASa~g BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-06-23 1 (14) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 23 juni 2009, k115.15-17.30 Asa Ragnarsson

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer