Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå"

Transkript

1 Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB)

2 Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till denna kursplan har prducerats av Requirements Engineering Qualificatins Bard Wrking Party Fundatin Level (Editin 2011): (Karlina Zmitrwicz (chair), Alain Betr, Drthée Blcks, Jérôme Khualed, Eric Riu Du Csquer, Chris Hfstetter, Michał Figarski, Francine Lafntaine, Beata Karpiska, Flke Nilssn, Ingvar Nrdström, Alain Ribault, Radsław Smilgin) Bidragande till den svenska översättningen har varit Cecilia Sigrand, Ingvar Nrdström, Beata Karpinska ch Tanja Suza. Dessutm vill vi tacka Ingvar Nrdström, Beata Karpinska, Daniel Säther ch Chris Hfstetter för terminlgiöversättningen sm fungerat sm bas för denna översättning. Huvudtanke Grundtanken med denna kursplan är att prgramvarukmplexiteten ch vårt berende av prgramvara frtsätter att öka. Resultatet gör att vi kräver att prgramvaran har en hög nivå av felfrihet. The Requirements Engineering Qualificatins Bard (REQB) har därför beslutat att skapa en enhetlig internatinell standard inm mrådet kravhantering (requirements engineering). Standarder är sm språk det är bara när du väl förstår dem sm du kan arbeta effektivt. För att kunna skapa ett sådant enhetligt språk i detta viktiga mråde sm kravhantering är, så har förlagan till denna kursplan skapats av internatinella experter under samrdning av REQB. Denna kursplan Detta dkument baseras på REQB Certified Prfessinal fr Requirements Engineering utgivet av Requirements Engineering Qualificatins Bard, REQB i samarbete med Glbal Assciatin fr Sftware Quality, ch har översatts till svenska av Sftware Quality Engineering Bard, SQEB. SQEB ch REQB har kmmit överens att följande villkr skall gälla: 1) Individer ch kursarrangörer får använda denna kursplan sm bas för kurser m referenser ges till REQB ch SQEB sm cpyright-ägare av dkumentet ch att all annnsering av kurser först kan mnämna kursplanen efter det att en fficiell ackreditering av kursmaterialet har gjrts av SQEB (SQEB är av REQB erkänt sm natinellt rgan i Sverige). 2) Varje individ eller grupp av individer får använda denna kursplan sm bas för artiklar, böcker eller andra skrifter m REQB ch SQEB är nämnda sm källan ch cpyright-ägare av kursplanen Cpyright SQEB 2011 Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 7 Versinshistrik Grunderna (K2) Kravspecifikatin (K2) Definitin ch klassificering (K2) Prblem med krav (K1) Kvalitetskriterier för krav (K2) Lösning (K1) Åtagande (K1) Juridiskt ansvar ch fel (K1) Priritering ch kritikalitet (K1) Validering ch verifiering (K1) Kravhantering, kravledning ch kravutveckling (K2) Standarder ch nrmer (K1) Standarder (K1) Prcessnrmer (K1) Skälen till att kravhanteringen försummas (K2) Prcessmdeller ch kravhanteringsprcessen (K2) Prcessmdeller (K2) Prcessmdeller (K2) Generell V-mdell (K2) Ratinal Unified Prcess (RUP ) (K2) Agila tillvägagångssätt Extreme Prgramming (K2) Scrum (K2) Mgnadsmdell (K2) Kravhanteringsprcessen (K2) Definitin av kravhanteringsprcessen (K2) Påverkan på kravhanteringen Prjekt- ch riskhantering (K2) Prjekthantering (K2) Nödvändigheten av Kravhantering i prjekt (K2) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

4 3.1.2 Vilka fel kan uppstå i kravhanteringen? (K2) Riskhantering (K2) Nödvändigheten av riskhantering (K2) Risker (K2) Riskhantering (K2) Failure Mde and Effects Analysis (K2) Ansvar ch rller (K2) Grundläggande rller (K1) Grundläggande rller(k2) Intressenter (K2) Uppgifter för Kravhantering (K2) Uppgifter för Kravhantering (K2) Kunskaper hs en prfessinell utövare av kravhantering (K1) Identifiering av krav (K2) Kund (K1) Kund (K1) Avtal (K2) Visiner ch mål för prjekt (K2) Visin (K2) Identifiering av intressenter(k2) Identifiering av intressenter (K2) Att identifiera ch utvärdera intressenter (K2) Tekniker för kravidentifiering (K2) Syftet med kravidentifiering (K2) Tekniker (K1) Funktinella ch icke-funktinella krav (K2) Funktinella krav (K2) Icke-funktinella krav (K2) Kravbeskrivning (K2) Kravbeskrivning (K2) Tillvägagångssätt vid kravknstruktin (K3) Kravdkument (K2) Kravspecifikatin (K2) Specificering (K2) Specifikatin (K1) Kravspecifikatiner (K2) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

5 6.1.3 Användarberättelser (K2) Lösningsspecifikatiner (K2) Viktiga standarder (K1) Prcedur (K3) Prcedur för lösningsspecifikatin (K3) Frmalisering (K2) Grader av frmalisering (K2) Kravkvalitet (K2) Bakgrund Mått på kvalitetsförbättring ch kvalitetssäkring av krav (K2) Kravanalys (K2) Krav ch lösningar (K1) Mål för kravanalysen (K2) Tillvägagångssätt vid kravanalys (K2) Strukturell skillnad mellan krav ch lösningar (K2) Metder ch tekniker (K2) Mdeller ch metder för analys Mdelltyper (K2) Olika perspektiv på systemet (K2) Olika mdeller (K1) Objektsrienterad analys (K2) UML (K1) SysML (K2) Kstnadsuppskattningar (K2) Typer av beräkningar (K2) Påverkan på utvecklingskstnaderna (K2) Olika sätt att göra kstnadsuppskattningar Priritering (K2) Priritering (K2) Tillvägagångssätt vid priritering (K2) Pririteringsskala (K2) Överenskmmelse m krav (K2) Överenskmmelse (K2) Kravspårning (K2) Spårning inm prjektet (K2) Kravens utveckling (K1) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

6 8.1.2 Spårbarhet (K2) Typer av spårbarhet (K2) Ändringshantering (K2) Kravändringar (K1) Ändringshantering (K2) Ändringsbegäran (K2) Ändringshanteringsråd (K1) Kravens livscykel (K2) Skillnaden mellan felhantering ch ändringshantering (K2) En ändrings påverkan på prjektet (K2) Kvalitetssäkring (K2) Påverkande faktrer (K1) Påverkan på Kravhantering (K1) Verifiering av krav i kravinsamlingsstadiet (K2) Kvalitetssäkring genm testbarhet (K2) Kravhantering ch testning (K2) Acceptanskriterier (K2) Testmetder (K2) Krav ch testprcesser (K2) Mätetal (K2) Mätetal (K1) Mätetal för krav (K1) Mätning av kravkvalitet (K2) Verktyg (K2) Fördelar med verktyg (K2) Användning av verktyg inm kravhantering (K2) Fördelarna med att använda verktyg (K2) Verktygskategrier (K2) Verktygskategrier (K2) Litteratur Index Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

7 Inledning Syftet med kursplanen Denna kursplan definierar grundnivån i det prgram sm syftar till att bli certifierad kravhanterare (REQB Certified Prfessinal fr Requirements Engineering, CPRE). Den är utvecklad av REQB i samarbete med Glbal Assciatin fr Sftware Quality ch sedan översatt till svenska. Alla typer av IT-relaterade prdukter, där en prdukt kan bestå av HW, service ch SW med sina utfästelser till krav, men ckså affärskrav med tillhörande dkumentatin. Kursplanen fungerar sm en bas för kurshållare sm ansöker m ackreditering sm lärare. Alla avsnitt i kurplanen måste på mtsvarande sätt ingå i kursmaterialet. Kursplanen kan ckså fungera sm förberedelse för studenter inför en tentamen. Alla mråden är därför föremål för en tentamen sm kan tas antingen efter en genmgången kurs eller berende av kurs. Kursplanen innehåller ckså rekmmenderade tider för varje avsnitt Certifierad kravhanterare på grundnivå i kravhantering Målgruppen för certifiering på grundnivån är den sm är på någt sätt invlverad i prgramvaruutveckling ch kravhantering. Certifiering på grundnivå är ckså användbar för de sm vill ha en grundläggande baskunskap m kravhantering, t.ex. prjektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga, utvecklingsansvariga, IT-chefer, prdukt ch marknadsanalytiker ch chefsknsulter. Att vara certifierad kravhanterare på grundnivå i prgramvarutestning innebär ckså att man kan frtsätta till högre certifieringsnivåer inm kravhantering Examinering Examinering för att bli certifierad kravhanterare på grundnivå (Fundatin Level) är baserat på denna kursplan med stöd av den engelska syllabus ch rdlistan. Alla delar av kursplanen/syllabus är därför med i examen. Examensfrågrna är inte nödvändigtvis knutna till enbart ett kapitel utan kan spänna över flera. Frågrna är av typen flerval (Multiple Chice) Examinering (tenta) kan göras efter deltagande i en ackrediterad kurs eller i en öppen examinering (utan tidigare kurs) eller sm deltagare i en examen sm hållits efter en kurs. Ackreditering Kurshållare för kurs för REQB Certifierad Kravhanterare måste vara ackrediterad av Glbal Assciatin fr Sftware Quality eller SQEB. När det gäller kurs på svenska ger detta genm SQEBs försrg. Ackrediterade kurshållare kan kännas igen genm det fficiella REQB Accredited Training Prvider Lg. Inlärningsmål/kgnitiv kunskapsnivå Inlärningsmålen i denna kursplan har delats in i kgnitiva nivåer (K-nivåer), vilket gör det möjligt för eleven att hitta kmpetensnivån för varje punkt. De kgnitiva nivåerna är angivna i varje kapitel i kursplanen ch klassificeras enligt följande: K1: kmma ihåg Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

8 K2: förstå, förklara K3: använda, tillämpa Alla begrepp listade under Begrepp precis under varje kapitelrubrik skall kännas igen (K1) även m de inte tydligt uttrycks i inlärningsmålen. Detaljnivå Detaljnivån i denna kursplan tillåter internatinell jämförbar undervisning ch examinatin. För att uppnå detta mål, mfattar kursplanen följande: Generella undervisningsmål sm beskriver avsikten med grundnivån En lista med infrmatin sm skall läras ut ch sm innehåller beskrivningar ch referenser till extra material ch källr. Inlärningsmål för varje kunskapsmråde sm beskriver de kgnitiva kunskapsmålen ch vad man avser med denna kunskap. En lista av begrepp sm studenterna måste kunna kmma ihåg ch förstå. En beskrivning av nyckelmråden att lära ut, vilket ckså inbegriper erkända källr ch standarder. Kursplanens innehåll är inte en beskrivning av hela kunskapsmrådet prgramvarutestning, utan speglar den kunskapsnivå sm måste täckas in av kursen för grundnivån. Hur kursplanen är rganiserad Kursplanen innehåller 10 kapitel. Översta rubriken för varje mråde visar vilka inlärningsmål sm täcks av kapitlet ch specificerar ckså tiden för varje kapitel. T.ex.: 3. Prjekt- ch riskhantering (K2) 60 minuter Rubriken visar att kapitel 3 har inlärningsmål för K1 ch K2 (men inte K3). K1 förutsätts gälla därför att kapitlet riktar sig mt en högre nivå. Avsikten är att det tar ungefär 60 minuter att undervisa materialet i kapitlet. Varje kapitel innehåller ett antal avsnitt sm ckså har inlärningsmål ch ungefärlig tidsmfattning beskriven. De underavsnitt sm inte har tidsangivelser specifikt utskrivna inkluderas i tiden för överrdnat avsnitt. Versinshistrik Versin Datum Kmmentarer Första utgåva Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

9 1 Grunderna (K2) 40 minuter Inlärningsmål för Kravhantering, grundnivån Målen visar vad du kmmer att kunna göra efter att ha genmfört respektive avsnitt 1.1 Krav (K2) LO LO LO LO LO LO LO Kmma ihåg definitinen på krav) Förklara skälen för ch syftet med krav (K2) Förklara hur krav kan klassificeras (K2) Beskriva de lika typerna av krav (K2) Förklara vilka prblem sm finns när det gäller krav (K2) Beskriva vilka begrepp sm är viktiga i samband med krav (K2) Förklara skillnaden mellan RM (Requirements Management) ch RE (Requirements Engineering) (K2) 1.2 Standarder ch nrmer (K1) LO Kmma ihåg viktiga nrmer ch standarder för Kravhantering (K1) LO Förklara varför Kravhantering är viktigt (K2) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

10 1.1 Kravspecifikatin (K2) 20 minuter Termer Åtagande, kritikalitet, funktinella krav, icke-funktinella krav, krav, kravhantering, kravledning, prcesskrav, prduktkrav, priritet, lösning, validering, verifiering Definitin ch klassificering (K2) Definitin av vad sm menas med ett krav (K1): Krav [IEEE ]: Ett villkr eller en egenskap sm användaren behöver för att lösa ett prblem eller uppnå ett mål. Ett villkr eller en egenskap sm systemet eller systemkmpnenterna måste inneha eller uppfylla för att tillgdse vad sm finns i kntrakt, standarder, specifikatin ch andra dkument. En dkumentatin av varje villkr eller egenskap sm beskrivs i (1) eller (2). Meningen med ch skälen för krav (K2): Grunden för att kunna bedöma, planera, genmföra ch följa ett prjekt. Kundens förväntningar En del i överenskmmelser, beställningar, prjektplaner etc. Gränssättning, leveranstidsramar, kntraktstjänster Klassificering av krav [Ebert05] (K2) Krav består av: Prcesskrav Prduktkrav Prcesskrav är sådana krav sm relaterar till utvecklings- ch leveransprcesser. Exempel är kstnader, marknadsföring, tidsåtgång, försäljning ch distributin, rganisatin ch dkumentatin. Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

11 Prduktkrav kan vara funktinella ch icke-funktinella. Båda kan ses såväl från användarens ch kundens synpunkt (externa) sm från utvecklingsteamets synpunkt (interna). Det är viktigt att kmma ihåg att användare ch kund inte alltid är samma sak. Funktinella krav beskriver hur systemet fungerar (beter sig). Icke-funktinella krav beskriver systemets kvalitetsegenskaper. De kallas fta kvalitetsegenskaper. Skillnaden mellan funktinella ch icke-funktinella krav kan uttryckas på följande sätt: Funktinella krav beskriver vad systemet gör. Icke-funktinella krav beskriver hur systemet gör det. Exempel: Funktinella prduktkrav från användarens ch kundens synpunkt: gränssnitt, applikatiner, tjänster. Funktinella prduktkrav från utvecklingsteamets synpunkt: arkitektur, strömförbrukning, lastfördelning. Icke-funktinella krav från användarens ch kundens synpunkt: tillförlitlighet, prestanda, användbarhet. Icke-funktinella prduktkrav från utvecklingsteamets synpunkt: testbarhet ch ändringsbarhet, verktyg. Grundtyper av krav (K1): Kundens krav Kundens önskningar, behv ch förväntningar, verksamhetskrav på hög nivå Verksamhetsbegränsningar Lösning/systemkrav Specifikatin av kundens behv (detaljerad specificering av verksamhetskrav på hög nivå). Prdukt/kmpnentkrav Funktiner ch egenskaper hs lösningen. Bas för detaljerad analys ch design (exempel: systemanvändningsfall) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

12 1.1.2 Prblem med krav (K1) De vanligaste prblemen med krav är: Oklara mål Kmmunikatinssvårigheter Språkbarriärer Kunskapsbarriärer Oklara frmuleringar Alltför frmella frmuleringar Instabila krav Dålig kvalitet på kraven (inklusive tvetydiga, överspecificerade, klara, möjliga ch mtstridiga krav) Förgyllning (Gld Plating, alltför mycket beskrivning av ett krav vilket gör att själva kravet döljs av nödig infrmatin) Otillräckligt användarengagemang Förbisedda användarkategrier (följden av att en del intressenter saknas) Dålig eller tillräcklig planering Minimal specificering Kvalitetskriterier för krav (K2) Kvalitetskriterier för krav [Wiegers05] är nedanstående (K2): 1. Varje krav måste vara: Krrekt kravet måste exakt beskriva den funktinalitet sm ska tillhandahållas. Utgångspunkten för att bedöma (utvärdera) funktinaliteten är källan till kravet (till exempel kunder eller systemkrav på hög nivå). Genmförbart kravet måste kunna implementeras inm de kända möjligheter ch/eller begränsningar sm finns i själva systemet ch i mgivningen. Nödvändigt kravet ska svara mt vad kunden (eller andra intressenter) verkligen behöver ch vad sm behövs för att möta ett externt krav, gränssnitt eller specifika standarder. Pririterat kravet ska ges en priritet sm visar hur viktigt det är för en bestämd prduktrelease. Entydigt kravet ska bara kunna tlkas på ett sätt. Olika läsare ska tlka ch förstå kravet på samma sätt. Verifierbart det ska gå att verifiera m kravet implementerats på ett krrekt sätt. Unikt innehåller inte flera krav; är tillräckligt detaljerat för att specificera ett enskilt krav Oberende av design beskriver vad inte hur Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

13 2. Kravspecifikatinen måste vara: Fullständig inga krav eller nödvändig infrmatin får saknas i kravspecifikatinen. Fullständighet bör ckså gälla enskilda krav ch detaljeringsgrad. Knsekvent kraven får inte strida mt andra prgramvarukrav eller högnivåkrav (system eller verksamhet) Mdifierbar kravspecifikatinen måste tillåta förändringar i kraven. En löpande dkumentatin av ändringar bör göras för varje krav. Spårbar varje krav ska kunna kpplas till dess källa (till exempel ett systemkrav på hög nivå eller ett användningsfall eller en kundrapprt) ch relaterade implementeringsartefakter (till exempel designelement, källkd ch testfall) Lösning (K1) Lösning (K1) En lösning är implementeringen av kraven. Lösningen kan vara ett prgramvarusystem, prcessförbättring etc Åtagande (K1) Åtagande (K1) Åtagande är graden av skyldighet att möta kravet. Åtagandet definieras genm nyckelrd sm tilldelas övergripande krav: Systemet ska Nyckelrden inkluderar: måste, kmmer att, ska, bör, kan. Nyckelrden måste, ska, bör, kan relateras till företags- ch användarkrav före en överenskmmelse. När man kmmit överens ch dragit upp riktlinjerna för kraven bör dessa rd definiera graden av åtagande på ett mer exakt sätt: Systemet kmmer att... Nivån på åtagandet kan uttryckas genm att använda MSCW ntatin (Must have, Shuld have, Culd have, Wuld have). När kunden ch den sm tillhandahåller lösningen har nått en överenskmmelse så har man ett gemensamt åtagande av kraven från deltagarna i prjektet. Kraven kan utvecklas under hela prjektet. När kraven ändras garanterar åtagandet att deltagarna i prjektet accepterar de aktuella, överenskmna kraven ch ändringar i prjektplaner, aktiviteter ch arbetsprdukter detta kan resultera i. Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

14 1.1.6 Juridiskt ansvar ch fel (K1) Juridiskt ansvar (K1) Det finns ett juridiskt ansvar kpplat till prgramvarans kvalitet. Det juridiska ansvaret är fta kpplat till specifika juridiska krav (till exempel miljökrav för ett kärnkraftverk eller ett flygplan) sm måste uppfyllas för den levererade prdukten. Det juridiska ansvaret kan ckså gälla fel (defekter) på prdukten. Det juridiska ansvaret bör klargöras i kntraktet mellan säljare ch kund. Vissa företag kan ckså vara ålagda att möta kntraktskrav liksm juridiska krav eller industrispecifika standarder. Fel (defekt) (K1) Ett fel är en brist i en kmpnent eller ett system sm gör att kmpnenten eller systemet inte fungerar sm de ska, till exempel en felaktig rapprt eller datadefinitin. En defekt, sm inträffar under exekvering, kan göra att en kmpnent eller ett system inte fungerar. [ISTQB] Priritering ch kritikalitet (K1) Priritering av krav (K1) Priritering är en utvärdering av hur viktigt/angeläget ett krav är. Enligt [SWEBOK], gäller ftast att ju högre priritet dest viktigare är kravet för att uppfylla de övergripande målen för prgramvaran. Ofta klassificeras de i en fast skala sm till exempel bligatriska, mycket önskvärda, önskvärda eller valbara, ch måste balanseras mt kstnaden för utveckling ch implementering. Exempel på kravpririteringar: Hög Medium Låg Kravkritikalitet (K1) Utvärdering av risk genm att uppskatta den skada sm skulle uppstå m kravet inte uppfylls. Kritikaliteten uttrycks i nivåer: ju högre nivå dest allvarligare knsekvenser vid funktinella felsymptm Validering ch verifiering (K1) Validering är en prcess för att försäkra sig m att specifikatinerna av en fas eller hela systemet uppfyller kundens krav. Valideringen utförs vanligen tillsammans med kunden ch syftet är att bekräfta att kraven eller kravspecifikatinen beskriver det sm kunden behöver. Enligt CMMI visar valideringsarbetet att en prdukt eller prduktkmpnent fungerar sm avsett när den placeras på avsedd plats. Det vill säga att man vet att man byggt rätt sak. Kunder tar fta Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

15 fram prduktbeskrivningar eller krav på ett vagt sätt ch valideringen är en hjälp att förstå vad sm behövs (genm att använda verktyg sm scenarier, användningsfall, prttyper etc.) Verifiering är en jämförelse mellan en arbetsprdukt ch specifikatinerna för den. Då kan man avgöra m prgramvaran har utvecklats krrekt ch m de specifikatiner sm beslutades under den föregående fasen har uppfyllts. Enligt CMMI, tillhandahåller verifieringen kntrllstatiner, där utvalda leveranser eller arbetsprdukter verifieras för att bekräfta att de uppfyller kraven sm ställts på dem. Verifikatinsarbetet fkuserar på stegvist säkerställande av kravimplementeringen; det möjliggör tidig ch frtlöpande bekräftelse på att prdukterna byggs på rätt sätt. De vanligaste teknikerna för verifiering ch validering är granskning, revisin, checklistr ch testning. Skillnaden mellan validering ch verifiering kan beskrivas på följande sätt: Verifiering skapade vi prdukten på rätt sätt? Validering skapade vi den rätta prdukten? Kravhantering, kravledning ch kravutveckling (K2) Skillnaden mellan Kravhantering, kravledning ch kravutveckling (K2) Den engelska förlagan har definierat tre begrepp, Requirements Engineering (RE), Requirements Management (RM) ch Requirements Develpment (RD). I den svenska översättningen har följande valts Requirements Engineering (RE), kravhantering. Ett samlingsnamn för kravdisciplinen på högsta nivå Requirements Management (RM), kravhantering, men även kravledning eller kravförvaltning berende på sammanhanget. Requirements Develpment (RD), kravutveckling Kravhantering, Requirements Engineering, RE Kravhantering på högsta nivå (Requirements Engineering, RE) är en underdisciplin till prgramvaruutveckling (Sftware Engineering), sm fkuserar på att bestämma ch hantera kraven på hårdvaru- ch prgramvarusystem. Kravhanteringen här mfattar kravhantering på lägre nivå, kravledning, ch kravutveckling. Kravhanteringen har följande delprcesser: framtagning av krav, analys ch bearbetning (inklusive kravpriritering), specificering, systemmdellering, kravvalidering. Dessa underprcesser kan överlappa varandra, t.ex. kan systemmdellering vara en del av både analys ch specificering, i visa fall även när det gäller insamling av krav. Kravhantering, Requirements Management, RM Kravhantering på lägre nivå (Requirements Management, RM), kravledning, kravförvaltning, utgör en funktinell ram i hela disciplinen ch har beröringspunkter med andra prcesser sm prjektledning, knfiguratinshantering ch kvalitetsstyrning. Syftet med kravhantering RM, Requirements Management, är att hantera kraven på prjektets prdukter ch kmpnenter, att säkerställa överensstämmelse mellan dessa krav, prjektplanerna Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

16 ch arbetsmaterial under hela livscykeln för prjektets prdukter (utveckling ch underhåll). Den inkluderar prcesser för den övergripande styrningen av krav. Det är en kntinuerlig prcess sm innebär dkumentatin, analys, spårning, priritering, kmmunikatin, överenskmmelse m krav liksm att hantera kravförändringar. Kravutveckling, Requirements Develpment, RD Kravutveckling (Requirements Develpment (RD), är en samling av aktiviteter, uppgifter, tekniker ch verktyg för att identifiera, analysera ch validera krav. Här ingår prcessen att mvandla behv till krav. Syftet med kravutveckling är att samla in, analysera, etablera ch validera kundkrav, prduktkrav ch kmpnentkrav. Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

17 1.2 Standarder ch nrmer (K1) 60 minuter För att klara examinatinen är det inte nödvändigt att kunna innehållet i alla nrmer. Det är dck viktigt (K1) att känna till vilka nrmer sm är viktiga för Kravhanteringen Standarder (K1) ISO 9000: Krav på ett kvalitetsstyrningssystem: Definierade begrepp ch grunder för en QMS Dmän- ch industrineutralt ISO 9126 (ersatt av ISO/IEC 25000): Definierar en kvalitetsmdell med sex kategrier: funktinalitet, tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet, underhållbarhet, prtabilitet IEEE 610: Standardrdlista för prgramvaruutveckling IEEE 830: Rekmmenderad tillämpning av kravspecifikatiner för prgramvara IEEE 1233: Handledning för utveckling av systemkravspecifikatiner IEEE 1362: Handledning för systemdefinitiner för infrmatinsteknik SWEBOK - The Guide t the Sftware Engineering Bdy f Knwledge (känd sm ISO Technical Reprt 19759): SWEBOK beskriver allmänt vedertagen kunskap när det gäller prgramvaruhantering. Dess 10 kunskapsmråden summerar grundläggande begrepp ch innehåller även en referenslista sm visar var man kan hitta detaljerad infrmatin. Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

18 1.2.2 Prcessnrmer (K1) ISO 12207: Standard för prgramvarrs livscykelprcess ISO 15288: Livscykelprcess hs system ISO 15504: Sftware Prcess Imprvement and Capability Determinatin (SPICE), förbättring av ch förmåga hs prgramvara Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

19 1.2.3 Skälen till att kravhanteringen försummas (K2) Kravhanteringen är av avgörande betydelse men ändå glöms den brt gång på gång. Skälen till att kravhanteringen försummas kan vara följande (K2): Str tidspress En enda inriktning mt snabba resultat En ensidig fkusering på kstnader Hänsyn tas endast till funktinella krav Feltlkningar (mycket tas för givet) ch brist på förståelse m kravhanteringens betydelse för ett lyckat prjekt Möjliga knsekvenser av kravhanteringen försummas (K2) Kraven blir inte exakta Kraven är tvetydiga Kraven är mtsägande Kraven ändras fta under prgramvaruutvecklingen Krav sm inte uppfyller kriterier Krav sm kan tlkas lika Saknade krav Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

20 2 Prcessmdeller ch kravhanteringsprcessen (K2) 60 minuter Inlärningsmål för grundnivån för kravhantering Målen talar m vad du kmmer att kunna göra efter att ha slutfört respektive avsnitt. 2.1 Prcessmdell (K2) LO Beskriva de lika prcessmdellerna (K2) LO Förklara hur de lika prcessmdellerna skiljer sig åt (K2) 2.2 Kravhanteringsprcessen (K2) LO Beskriva de utmärkande dragen i kravhanteringsprcessen (K2) LO Förklara de lika faserna i kravhanteringsprcessen (K2) Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

21 2.1 Prcessmdeller (K2) 30 minuter Terms Extrem prgramming, prcessmdeller, prduktlivscykel, Ratinal Unified Prcess, V-mdellen Prcessmdeller (K2) Prcessmdeller är metdberende beskrivningar av utvecklingsprcesser. Här vägs även rller, aktiviteter, faser ch dkument in. En prgramvaruprcessmdell ger ett standardfrmat för att planera, rganisera ch driva ett prgramvaruprjekt. Prduct life cycle (PLC) (K2) Definierar lika faser i prduktutvecklingen. Grundläggande faser: 1. Planering 2. Utveckling 3. Underhåll 4. Utfasning (End f life) Planeringsfasen mfattar: visin, strategi, affärsplan ch lönsamhetsanalys. Utvecklingsfasen mfattar: specificering, förslag ch implementering. Utvecklingsfasen delas i sin tur fta upp i fyra faser: Analys Design Implementering Testning Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

22 2.1.2 Generell V-mdell (K2) Utvecklingssteg: Definitin av krav, fastställande av krav (specificering av högnivåkrav) Utkast till funktinssystemering, systemanalys (funktinsspecifikatiner) Utkast till teknisk systemering, ch arkitektur (prgramvarudesign) Kmpnentspecifikatin Implementering Mdellen är v-frmad ch till varje nivå hör en testnivå: Kravdefinitiner ch analys Användaracceptanstestning Funktinell systemdesign Systemtestning Teknisk design Integreringstestning Kmpnent(mdul)design Enhetstestning Implementering För utbildningsföretag Grafisk återgivning av den grundläggande v-mdellen; fördjupad beskrivning av den grundläggande v-mdellen Ratinal Unified Prcess (RUP ) (K2) Ratinal Unified Prcess är en prcessmdell sm tagits fram av IBM Ratinal Det är en iterativ mdell (d.v.s. prcessen upprepas tills alla scenarier, risker ch ändringar har behandlats). Den består av 9 mråden (6 hanteringsdiscipliner ch 3 stödjande discipliner) inklusive en disciplin sm rör krav. Varje disciplin täcks av 4 på varandra följande livscykelfaser för prjekt: förberedelse (inceptin), etablering (elabratin), knstruktin (cnstructin) ch överlämning (transitin). För utbildningsföretag: Fördjupning av RUP med grafisk presentatin, fördjupad studie av kravdisciplinen Agila tillvägagångssätt Kravledning (Requirements Management) I en agil miljö, spåras ch kmmuniceras krav genm till exempel prduktbacklggar, stry cards ch skärmmdeller (mck-ups). Kravåtagande görs antingen av teamet kllektivt eller av en ansvarig teamledare. Arbetsplaner mdifieras regelbundet (t.ex. dagligen eller varje vecka) baserat på vilka framsteg sm gjrts ch allteftersm förståelsen för krav ch lösning utvecklas. Kntrll av spårbarhet ch överensstämmelse med krav ch arbetsmaterial görs med de tekniker sm redan nämnts, liksm vid början av start- ch slutaktiviteter sm återblick (retrspective) ch demstratinsdagar. Kravutveckling I agila miljöer blir kundens behv ch idéer iterativt insamlade, genmarbetade, analyserade ch validerade. Kraven dkumenteras i frm av till exempel användarberättelser (user stries), scenarier, användningsfall ch prdukt-backlggar liksm resultatet av de lika iteratinerna Ver (97) SQEB Sftware Quality Engineering Bard

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Ver 2.0 2014 Software Quality Engineering Board (SQEB) Grundtanke Grundtanken med denna kursplan är att programvarukomplexiteten och vårt beroende av programvara

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Arkitektrller ch arkitektansvar, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Nu är det februari 2005 ch dags för artikel två av tre m arkitektur, temat för Micrsfts arkitektwebb under första kvartalet

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi 1 Ht ch så rbårhetskåtålg f r medlemmår i Såmbi Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Ansvar... 2 3. Risk... 3 3.1. Skyddsvärde... 3 4. Skada... 3 4.1. Legala krav... 3 5. Ht... 4 5.1. Htaktörer... 5 5.2.

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabsch beslutsövningar KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabs- ch beslutsövningar Titel: Utvärdering

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer