ScrumMaster certifiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ScrumMaster certifiering"

Transkript

1 Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå ScrumMaster certifiering kompetensutveckling eller modefluga Scrum Master Certification - professional development or fad ScrumMasters relevans i arbetslivet Doina Bochis Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde: Datavetenskap Program: Affärssystem Datum för slutseminarium: Handledare: Göran Hagert Andra bedömare: Annabella Loconsole

2 Förord: Jag vill börja med att tacka alla intervjupersoner som har varit till stor hjälp för genomförandet av uppsatsen för att tagit sig tid och delat med sig av sina kunskaper. Vidare vill jag föra fram ett speciellt tack till min handledare Göran Hargert som ständigt varit delaktig i processen och kommit med givande feedback. Jag vill också tacka min andra bedömare Annabella Loconsole som har hjälp mig med konstruktiv kritik. Tack till min familj Mathias, Alicia och Bibi! När folk är överens med mig har jag alltid en känsla av att jag måste ha fel Oscar Wilde

3 Resumé: I detta arbete undersöks vilka motiv ScrumMasters har att certifiera sig. Ytterligare är målet att få en inblick i hur nyfunna kunskaperna omsätts i arbetslivet, samt om certifieringen handlar om kompetensutveckling eller mode. Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Den empiriska insamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med personer som har genomfört ScrumMaster certifieringen. För att komma fram till ett svar på frågeställningen gjordes intervjuer med sju ScrumMaster och en enkät där två av tre svarade. Resultatet från dessa intervjuer visar att respondenterna har en blandad syn på ScrumMaster certifieringen. '

4 Abstract: This work examines the motives ScrumMasters have to get certified. Further, the goal is to get an insight into how newfound skills are used in the workplace and if certification is all about skills or fashion. The study has a qualitative research method. Empirical data collection occurred through semi-structured interviews with people who have good ScrumMaster certification skills. To find the answer to the question, interviews were conducted with seven ScrumMasters and questionnaire in which two out of the three responded. The results from these interviews show that the respondents have a mixed view on ScrumMaster Certification.

5 Begreppsspecifikation SCRUM metod för utveckling av system, särskilt inom datorprogrammering där fokus ligger på programvarans affärsvärde och användbarhet snarare än att följa en i förväg uppsatt tidsplan. CMM Capability Maturity Model; modell för att utvärdera och certifiera kvaliteten på utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisationer. PSP process utvecklad av Software Engineering Institute (SEI) på Carnegie Mellon University (CMU) i USA. TSP metod för mjukvaruutveckling i grupp, baserad på Personal Software Process (PSP). Certifiering standardiserad prövning för utfärdande av ett certifikat (intyg), som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller yrkeslegitimation och kan utföras av en juridisk eller fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument överensstämmer med verkligheten. Kvalité handlar om huruvida en produkt eller en tjänst uppfyller kundens krav eller kan vara kopplat till antingen kundernas krav och således tjänsternas eller produkternas förmåga att uppfylla de krav som ställs på denne. Trend en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. Agil ursprungligen från engelska och betyder smidig eller rörlig och i projektlednings sammanhang har ordet översatts till lättrörlig.

6 Innehåll 1. Introduktion Förhistoria ScrumMastercertifiering ett nödvändigt ont? Problemställning och syfte Målgrupp Ambition och avgränsning Bakgrund Förklaring Förbättringsarbete i systemutvecklingsprocessen SCRUM Översikt Scrum roller P-CMM/SCRUM Forskningsdesign och metod Formulering av problemställning Val av metodansats - Kvalitativ eller kvantitativ Relation mellan teori och data Tillvägagångssätt Intervju och urval Enkät och urval Analysmetod Etiska överväganden Validitet och reliabilitet Metoddiskussion Teoretiskt ramverk: Kompetensförändring Förändring inom organisationer - tre synsätt Kompetensutveckling... 16

7 4.3 Effekter av utbildning Motivationsteorier Empirisk resultat Förklaring Motivet till certifiering Summering av motiv till certifiering Nya verktyg & nya arbetssätt Nya roller Summering av effekter av ScrumMaster certifiering ScrumMaster certifiering kompetensutveckling eller mode? Analys och problematisering Motiv till certifiering Verksamhetsinriktade motiv Opportunistiska motiv Effekter av certifieringen ScrumMaster certifiering kompetensutveckling eller trend? Slutsatser Samlade slutsatser Slutdiskussion Förslag till vidare forskning Källhänvisning: Bilaga1 Missivbrev... A Bilaga 2- Påminnelsebrev... B Bilaga 3- Intervjuguide... C

8 1. Introduktion 1.1 Förhistoria Idéer rörande hur kan man förbättra systemutvecklingsprocessen, förbättra kvaliteten och produktiviteten inom mjukvaruutveckling har legat i fokus i forskningen under det senaste decenniet [1]. Forskningen har resulterat i att generella metoder, modeller och strategier för hur förbättringsarbetet skall bedrivas har utvecklats [1]. Fokus har gått från styrverktyg och tekniker för planering och uppföljning till en ökad uppmärksamhet för kunskapsutveckling inom projekt med avseende på projektprocess samt ledar- och relationsfrågor [9, 28, 35]. Under 1990-talet ökade utvecklingen inom informationsteknologi samt det Agila tänkandet och Agila metoderna uppstod [27]. De Agila metoderna har utvecklats i IT-branschen som en konsekvens av att de traditionella utvecklingsmetoderna ansågs föråldrade och ineffektiva [2, 5, 16]. De Agila metoderna har växt fram ur frustrationen som funnits kring gamla, traditionella metoder som präglades av strikta fasindelningar och hög dokumentationsgrad [4]. Agila metoderna uppnår flexibilitet genom att främja mindre dokumentation, självorganiserande team, kundsamarbete, högre kvalitet och minskad tid till marknaden [2, 27]. Några metoder inom familjen Agile är extreme Programming, Dynamic System Development Method och Scrum [16]. Dessa är främst inriktade på korta iterativa cykler samt förlitar sig på kunskap inom ett team [22]. Inom Scrum exempelvis leds och utvecklas projektet av hela teamet och ScrumMaster är en ledare som coachar teamet, denne betraktas mer som en team ledare jämfört med en traditionell projektledare [45]. 1.2 ScrumMastercertifiering ett nödvändigt ont? Att organisera arbetet i projektform är idag en självklarhet för organisationer i jakten på ständig effektivisering [7, 36, 45]. Dess popularitet märks förutom på en stor mängd projektforskning och projektlitteratur också på den marknad för konsulter som specialiserar sig på projektarbete, projektledarutbildningar och certifiering av ledare [7, 36, 45]. Det är det ökade kraven från omvärlden som driver företag att kvalitetssäkra både sina produkter och tjänster via olika ledningssystem och certifieringar [42]. Ofta är faktorerna bakom kvalitetsarbetet kommersiella vilket kan innebära krav från kunder eller som följd av konkurrensen på marknaden [42]. Dock menar Sandholm att i västvärlden kännetecknas kvalitetsarbetet av trendighet eller modet för dagen [42, s.26]. Ovannämnda kommersiella skäl ställer ytterligare förändrade och ökade krav på kompetenssatsningar [24]. På samma sätt som kvalitetsarbetet kännetecknas av trendighet för dagen [42, s.26], ifrågasätter Ellström [24] om kompetenssatsningarna kan förstås som kalkylerade och rationella överväganden eller om dessa är ett uttryck för opportunism och modetrender. Certifiering [31] är en åtgärd genom tredje part, vanligtvis certifieringsorgan. Den visar att tillfredsställande tilltro har förvärvats en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument. Certifiera innebär att förse med certifikat (skriftligt intyg) som visar viss kompetens, behörighet [32]. Tonnquist [45] menar att certifiering ligger i tiden: en elektriker behöver behörighet för att kunna få installera elsystem, piloter måste ha flygcertifikat, revisorer skall vara auktoriserade. Det finns flera anledningar till varför certifiering: krav vid upphandlingar, effektivare processer via kontinuerlig förbättring, krav från myndigheter, nödvändighet för att möta kundernas krav, engagera personal så att alla arbetar mot samma mål [42]. 1

9 Certifieringen [8] är en mekanism som gör det möjligt för yrkesverksamma att visa att de behärskar de grundläggande färdigheter, kunskaper och principer som är relevanta för ett visst yrkesområde. Certifikatet tilldelas efter slutförandet av en enda kurs och kräver inte erfarenhet. Certifikatet gäller för endast en viss tid. För att behålla certifieringen måste certifierad personal med jämna mellanrum visa att de har bevarat den prestandanivå som krävs för certifiering, vanligtvis med ett bevis om fortsatt utbildning eller deltagande i professionella organisationer, genom författarskap av verk som är relevanta för området praktik eller bli testat igen. [8] Redan 2004 tog Phillips [37] upp diskussionen om varför professionell certifiering behövs och han menar att i dagens alltmer konkurrensutsatta marknad kan det minst sagt vara en utmaning att skilja sig från konkurrenterna. Ett sätt att illustrera professionalism, avancerad nivå av skicklighet, erfarenhet och förståelse för, att skilja sig från andra kandidater för en position är att skaffa sig en professionell certifiering [37]. Rainey [39] tar upp flera skäl till att en certifiering skulle vara fördelaktig, bland annat: Det finns människor som utför uppgifter och får bra betalt för det utan att ha nödvändig utbildning, träning eller färdigheter för att göra detta arbete. Organisationer har rätt att förvänta sig att de som de anställer förstår processen och är kvalificerade att genomföra dem. Certifieringen skulle underlätta genom att säkerställa att den certifierade personen har den kompetens som krävs. Inom olika branscher anställs okvalificerade personer eftersom det inte finns tillräckligt med specialister. Certifieringar skulle garantera tillgång på kvalificerad personal. Certifieringen skulle säkerställa att alla som certifierat sig uppfyller samma miniminormer. Kruchten [25] menar att certifieringar erbjuds i olika former och storlekar, för olika kostnader och med olika grader av värde. Vissa erbjuds av leverantörer och är associerade med ett visst verktyg eller teknik, exempelvis Microsoft, IBM, eller Cisco [25]. Vissa är associerade med en professionell organisation som fokuserar på en viss domän eller underdomän för mjukvaruutveckling, exempelvis IEEE, International Institute of Business Analysis, American Society for Quality, International Software Testing kvalifikationer Board, eller Project Management Institute (PMI) och en del erbjuds av små, mer kommersiella organisationer [25]. Inom projektledning finns Project Management Professional (PMP) certifieringen som genomförs av PMI som är den mest etablerade och erkända certifieringen inom projektledning [45]. Det råder med andra ord en stark trend inom olika yrkesgrupper att skaffa sig en kvalitetsstämpel genom att bli certifierad för att få möjlighet att öka värdet på sin kompetens. Inom mjukvaruutveckling uttrycker Khan m fl. [22] samt Mustaq och Quereshi [30] att det krävs professionella yrkesverksamma personer med erfarenhet för att bygga upp utvecklingsteamet. För att exempelvis Scrummetoden ska fungera optimalt och för att produkten ska kunna levereras i tid, kräver Scrum en viss nivå av utbildning för samtliga deltagare [22]. Ellström [24] skriver att det finns en utbredd tilltro till satsningar på utbildning och andra former av kompetensutveckling. Även om det ständigt sker stora satsningar på kompetensutveckling, så kan det konstateras att det i hög grad saknas empirisk forskning om kompetensutveckling, varför det görs och vilka resultat man uppnår och faktiskt ser på lång och kort sikt [24]. Scrummetoden har blivit populär och ScrumMaster certifieringar är generellt ett ämne som ofta diskuteras i media på senare år men förtjänar den verkligen detta rykte? Det finns ett antagande om att ett sätt för ScrumMaster att styrka sin kompetens är att bli certifierad ScrumMaster. Enligt Phillips [37] tycker visa chefer att certifiering tillför värde samt professionell trovärdighet till en individ men att certifieringen inte är absolut nödvändigt för 2

10 att leverera tjänster av hög kvalitet. Andra känner dock starkt att utan en grundläggande nivå av prövning av sina kunskaper och därmed certifiering, blir det svårt att fastställa en persons yrkeskunnande [37]. Tonnquist [45] menar att certifieringar är en form av kvalitetsdeklaration på det man upphandlar när man skall välja mellan två likvärdiga anbud. Dock anser författaren att vissa certifieringar haft svårt att få större spridning och därmed kan deras betydelse ifrågasättas. Tonnquist anser att felet inte ligger i själva certifieringen utan i hur den tillämpas. Det är emellertid ett dilemma gällande värdet av visa certifieringar [45] I en förlängning menar Sandholm [42] att mycket av kvalitetsarbetet i världen, kvaliten hos allt som sker i verksamheten, även hos interna varor och tjänster kännetecknas av trendighet eller modet för dagen. Detta sker enligt honom ofta till följd av att man finner att man måste göra något åt interna tjänsternas kvalitet. [42] 1.3 Problemställning och syfte Ellström [24] beskriver behovet av att identifiera och forska kring satsningar på kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser. Kock [24, s.87] menar att frågor kopplade till vilka motiv som finns för att satsa på kompetensutbildning är ett intressant område. Frågorna handlar om anledningen till dessa satsningar, om det är strategiska överväganden eller om satsningarna mer är ett uttryck för opportunism och modetrender. Ellström och Nilsson [13] samt Nilsson [33] uttrycker att kopplat till frågor om motivet till utbildning och kompetensutveckling samt vilka effekter som uppnås för deltagande individer kan man konstatera att det i hög grad saknas empiriskt baserad forskning. Få försök har gjorts att mer ingående studera hur frågor om kompetensutveckling uppfattas och hanteras, varför de görs och med vilka effekter [24]. Den empiriska forskningen som finns kring dessa frågor utgörs i stor utsträckning av ekonomisk forskning [24]. Det finns ett behov av att fylla kunskapsgapet förenat med ScrumMaster. Med hänsyn till ovanstående diskussion och behovet som identifieras har studiens fråga formulerats: Hur relevant är ScrumMaster certifieringen i arbetslivet? Vilka motiv till att ScrumMaster certifierar sig kan identifieras? Hur framträder ScrumMastercertifieringen i det dagliga arbetet? Handlar satsningen på ScrumMastercertifieringen om ett strategisk övervägande eller är det ett uttryck för opportunism och modetrender? Syftet med arbetet är att undersöka och förstå hur relevant en ScrumMastercertifiering är i arbetslivet. 3

11 1.4 Målgrupp Denna studie kommer att rikta sig till personer som verkar inom området för mjukvaruutveckling. Främst till de som arbetar med Agil utveckling och speciellt till dem som arbetar med Scrum. Vidare vänder sig studien till de som är intresserade av att skaffa sig en ScrumMastercertifiering eller som har ett intresse för vidare forskning inom det valda området. Ambitionen är att använda generella och vedertagna termer för det valda området. Detta för att göra denna studie lätttillgängligt för de som är är insatta i området, utan att göra det otillgängligt för de som inte är insatta. 1.5 Ambition och avgränsning Ambitionen i denna studie har varit att öka kunskapen om varför ScrumMaster certifieringen sker samt vilka effekter som uppnås genom certifieringen utifrån de deltagande individernas perspektiv. Uppsatsen fokuserar på att utreda vilka motiv som leder ScrumMaster till att vilja certifiera sig och hur certifierade ScrumMaster ser på certifiering samt hur kunskaperna används i det dagliga arbetet. Inriktningen är inte att komma fram till vad en ScrumMaster certifiering kan innehålla eller att mäta kvaliteten på certifieringskursen. Processen att forma en fullständig certifiering är något som tar lång tid att göra och inte en aktivitet som enstaka personer kan göra [45]. Målet är inte heller att undersöka om organisationerna som har hållit certifieringen är ackrediterade eller inte eller på något sätt granska dessa organisationer. Denna studie ämnar endast att studera ScrumMastercertifieringar inom mjukvaruutvecklingsbranschen. 4

12 2. Bakgrund 2.1 Förklaring Kvalitetsbaserad systemutveckling handlar om att utveckla system som håller hög kvalite och dessutom att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt. CMMI/PSP/TSP ansatser är bland flera potentiella val som kan leda till förbättrade processer inom mjukvaruutveckling. Kapitlet beskriver och jämför dessa ansatser och förklarar slutligen på vilket sätt dem förhåller sig till ScrumMaster certifieringen. 2.2 Förbättringsarbete i systemutvecklingsprocessen Kvaliteten på en vara, tjänst eller process kan definieras som dess lämplighet för användning och huruvida den som använder varan eller tjänsten tycker att den lämpar sig för användning [42]. Om den uppfyller förväntningarna anses varan eller tjänsten vara av god kvalitet. Vidare kan kvalité handla om huruvida en produkt eller en tjänst uppfyller kundens krav eller kan vara kopplat till antingen kundernas krav och således tjänsternas eller produkternas förmåga att uppfylla de krav som ställs på denne. [42] Fram till strax efter andra världskriget [19], handlade kvalitetsstrategin i de flesta industriella organisationer endast om testning. Det fanns särskilda kvalitetsavdelningar för att hitta och åtgärda problemen efter produkter hade producerats [19]. Enligt Paulk m fl. [36] var tongivande av principer för kvalitetskontroll Walter Shewart och dessa vidareutvecklades av W. Edwards Deming och Joseph Juran. Det var Deming och Juran som övertygade den amerikanska industrin att fokusera på att förbättra hur människor gjorde sina jobb och inte längre på testning [10]. Idéer rörande hur kan man förbättra systemutvecklingsprocessen, förbättra kvaliteten och produktiviteten inom mjukvaruutveckling fokuserats i forskningen under det senaste decenniet under samlingsbegreppet Software Process Improvement (SPI) [1]. Flertalet av de nämnda koncepten har utvecklats under ledning av Software Engineering Institute (SEI) vid Carnegie Mellon University i USA [36]. Forskningen har resulterat i att generella metoder, modeller och strategier för hur förbättringsarbetet skall bedrivas har utvecklats, bland annat Capability Maturity Model (CMM) [1]. Under slutet av 1980-talet skapades CMM efter en beställning av det amerikanska försvaret upplevde att olika leverantörer levererade resultat med stora skillnader i kvalitet och det fanns ett behov av en metod/modell för att utvärdera leverantörernas förmåga att leverera med jämnare och bättre kvalitet [18, s.39]. CMM är ett mognadsramverk framtaget för att stödja organisationer som arbetar med system- och programvaruutveckling och syftet är att vägleda hur man kan få kontroll och förbättra processerna, dvs. de aktiviteter, metoder och arbetssätt som används inom mjukvaruutveckling [36]. Enligt Paulk m fl. [36] bygger CMM på ovan nämnda principer om produktkvalitet. Ytterligare anpassades principerna av SEI i ett ramverk som fastställer en grund för kvantitativ kontroll av mjukvaruprocessen, vilket ses som grunden för kontinuerlig processförbättring. CMM syftar till att utvärdera mognadsgraden gällande organisationens processer, definiera nivåer av mognad för att kunna bedöma mjukvaruutvecklingsprocesserna i organisationer. Enligt denna modell bestäms kvaliteten på en mjukvara i hög grad av kvaliteten på de processer som används vid utvecklingen. Tanken är att genom att mäta organisationens 5

13 processförmåga hjälper det även till att förutsäga ett projekts förmåga att uppnå sina mål. [36] Koncept för integrerad förbättring i systemutvecklingsprocessen har utvecklats, bland annat Personal Software Process (PSP) och Team Software Process (TSP) [18, 19, 20]. Dessa koncept syftar till att underbygga ett effektivt och kvalitetspräglat systemutvecklingsarbete på individuell respektive gruppbaserad nivå [20]. PSP [20] hjälper den enskilde systemutvecklaren att förbättra sin förmåga att bedriva systemutveckling. PSP utvecklades av Watts S. Humphrey och syftet med metoden är att hjälpa professionella utvecklare att förbättra sin planeringsförmåga och minska antalet fel i produkterna och på så sätt förbättra kvaliteten på arbetet. En av de viktigaste delarna i denna metod är att samla in data under genomförandefasen. [20] Den insamlade datan används senare för att skräddarsy utvecklingsprocessen till ett nytt projekt och att förbättra planeringen av projektet. PSP kan användas på ett iterativt sätt genom att göra varje inkrement 1 av programmet in i en PSP-projektet. Ramverket beskriver metoder för att hjälpa utvecklingsgruppen att på ett disciplinerat sätt, arbeta, kontrollera, leda samt förbättra sitt arbetssätt. PSP är en guide om hur man kan höja kvaliteten på utvecklingsprocessen som har väl definierade steg, formulär, standarder och manus. [20] TSP [20] ramverket fokuserar på teamet och stödjer dess arbete att förbättra sin förmåga att bedriva systemutveckling, guida mjukvaruutvecklingsgrupperna, hjälpa organisationer etablera en mogen och disciplinerad teknisk praxis som ger säker och pålitlig mjukvara på kortare tid och till lägre kostnader. TSP beskriver hur kriterierna för att förvalta kvaliteten på produkter och processer på grupp nivå ska mätas och fastställas [18]. 2.3 SCRUM Översikt Scrum [16, 44] är en Agil systemutvecklingsmetod som utvecklats i USA. Teknikchefen Jeff Sutherland [5] besökte olika arbetslag och sökte efter modeller för hyperproduktiva team. Han hittade en modell som blev grunden till SCRUM. Ordet Scrum [16, 44] hittades i en artikel från 1986 skriven av två japanska managementforskare vid namn Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka som jämförde modern utveckling med vattenfallsmodeller. Takeucho och Nonaka [16] menade att Scrum, som är kopplat till icke-sekventiell utveckling, liknar mer rugby än stafettlopp, vilket vattenfallsmodellen, som ansluts till sekventiell 2 utveckling liknas vid. Jeff Sutherland tillsammans med Ken Schwaber formaliserade sedan Scrum [16]. Grundidén med Scrum är att alla projektdeltagare har ett delat ansvar och att alla gruppens medlemmar har tillräckligt kompetens för att utföra arbetet i projektet [16]. Olika beståndsdelar inom Scrum (Figur1) [43]: Product backlog en lista med krav på systemet som ska utvecklas, Produktägaren ansvarar och prioriterar för backlogen, Sprint arbetet bedrivs i cykler som kallas sprintar och en sprint är en tidsperiod som är förutbestämd, vanligtvis två till fyra veckor [16, 44], 1 Inkrement är det som skapas i varje sprint, exempelvis ett system som får ett tillägg av nya funktioner 2 Sekventiell utveckling- innebär att man vid ett nytt moment bygger på tidigare kunskap, processen består av ett antal olika faser och man innan man övergår till nästa fas skall ha avslutat den föregående 6

14 Sprint backlog är den delen av produktbacklogen som utvecklingsgruppen åtar sig att implementera under en sprint (att-göra-listan), Daily Scrum är det dagliga planeringsmötet för utvecklingsgruppen som får ta upp till 15 minuter. Var och en i gruppen besvarar på följande tre frågor: Vad har du gjort sedan igår? Vad har du planerat att göra nu intill nästa Daily Scrum? Vad hindrar dig? Sprint review är en sprintgranskning som görs i sluten av sprinten, en fyra timmars möte där status presenteras inför Produktägaren och andra intressenter, Spring retrospective är ett återblickmöte där gruppen tillsammans med ScrumMastern och Produktägaren går tillsammans igenom erfarenheter från sprinten och identifierar möjliga förbättringar till nästa sprint, Sprint planning Produktägaren, Scrum Master och utvecklingsgruppen går igenom de önskemål som finns, teamet bryter ner kraven och estimerar sedan aktiviteterna, Inkrement är det som skapas i varje sprint, exempelvis ett system som får ett tillägg av nya funktioner. Under en sprint sker två parallella processer samtidigt [16]: Den ene processen som fokuserar på de viktigaste funktionerna, börjar med ett sprintplaneringsmöte som är till för att planera vilka funktioner som ska utvecklas de kommande veckorna och de högst prioriterade kraven tas i backloggen. Efteråt bryts dessa ner tills alla i teamet förstår vad som förväntas byggas. Sprinten slutförs med demo där man visar upp fungerande, färdigtestad mjukvara för olika intressenter och alla kan komma med synpunkter på det som demonstrerats och föreslå förbättringar. Den andra processen handlar om hur man förbättrar sitt sätt att arbeta och förutsättningen är periodiska återblicksmöten Retrospektive som sker i slutet på varje sprint där teamet tillsammans med produktägaren diskuterar hur de ska arbeta bättre under kommande sprint. Produkt Backlog Sprint - planering Sprint Backlog Första veckan Dagliga Scrum Release Demo Andra veckan Återblicksmöte Figur1 Illustration över Scrum processen, egen ritning [5, s.7]. 7

15 2.3.2 Scrum roller Inom Scrum finns det tre olika roller, där samtliga har olika ansvar och arbetsområden: Produktägaren ansvarar för att produktutvecklingen genererar så mycket kundvärde som möjligt och måste ta tillsyn till alla intressenter och deras önskemål [16]. Denne är representant för samtliga personer som är delaktiga i projektet och bär på ansvaret för att identifiera produktegenskaper, tolka dessa i en lista över funktioner, besluta vilka som prioriteras för nästa Sprint, och kontinuerligt reprioritera och förfina listan [44]. Utvecklargruppen bygger själva produkten som beställaren i slutändan ska använda och består normalt sett av fem till åtta personer med rätt kompetens och kunskap [16]. Det är en självorganiserad grupp [16, 44] med hög grad av självständighet och ansvarstagande. Medlemmarna sitter tillsammans och bestämmer själva vem som ska ansvara för vad. Det finns ingen lagchef eller projektledare i Scrum.[16] ScrumMaster har ansvaret att allt fungerar som det ska under Scrum processen, att gruppmedlemmarna kan jobba strukturerat, ostört och effektivt [5]. ScrumMastern har rollen som coach, ordningsvakt och vaktmästare [5]. Eftersom Scrum handlar mycket om att projekt bedrivs och leds av hela gruppen så är ScrumMasterns roll att coacha gruppen, vilket skiljer sig från den traditionella projektledarens uppgifter [45]. 2.4 P-CMM/SCRUM Fler och fler organisationer antar agila arbetssätt [46]. Agile förutsätter att en organisation har en professionell arbetsstyrka, som leds och stöds på ett sådant sätt att den kan göra sitt arbete på ett effektivt sätt. CMM används för att förbättra mjukvaruprocessen och modellen fokuserar inte på frågor kopplade till humakapitalen i organisationen. Enligt Curtis, Hefley och Miller [46] är People- Capability Maturity Model (P-CMM) ett verktyg i form av ett ramverk som kan tillämpas i syfte att hjälpa företag att utveckla personalens förmåga att skapa värde för företaget. Modellens komponenter används som riktlinjer för att sköta personalprocesser i form av hantering och utveckling av personalstyrkan. P-CMM har utvecklats för att överrensstämma med CMM, som en stödmodell till CMM och används på organisatorisk nivå. [46] Scrum [16] är en minimal projekt hanteringsmetod. Inom Scrum ligger fokus på gruppnivå, på samarbete och anpassningsförmåga till projektmiljön [40]. Dess styrka ligger i att den kan ses som en vägvisare med riktlinjer för hur olika processer bör utföras, vem som prioriterar och bestämmer vad som ska göras, vilka som tidsuppskattar, vem bestämmer hur arbetet ska göras och vem som bör ansvara för att utföra processen (Figur 1) inom gruppen [16]. Till skillnad, hjälper P-CMM organisationer att etablera och förbättra sin arbetsstyrka och säkerställer att de rätta villkoren fastställs för olika Scrum team för attdessa ska kunna förbättra sina resultat [46]. I Kapitel 1.2 har nämnts att det krävs inom mjukvaruutveckling professionella yrkesverksamma personer med erfarenhet för att bygga upp utvecklingsteamet [22, 30]. För att exempelvis Scrum metoden ska fungera optimalt och för att produkten ska kunna levereras i tid, kräver Scrum en viss nivå av utbildning för samtliga deltagare [22]. ScrumMastercertifieringen kan då bli en mekanism som gör det möjligt för yrkesverksamma att visa att de behärskar de grundläggande färdigheter, kunskaper och principer som är relevanta för yrkesområdet [8]. 8

16 3. Forskningsdesign och metod 3.1 Formulering av problemställning Undersökningar börjar med att någon är intresserad av att få veta mer om ett avgränsat ämne [21]. I detta fall började det med frågan: Hur relevant är ScrumMastercertifieringen i arbetslivet?. Konkretiseringen av denne problemställning inleddes med informationsökning och teorigranskning inom ämnet certifiering, Scrum och förändringsarbete. Det finns flera typer av forskningsinriktningar att välja mellan, bland annat den explorativa, den beskrivande och den testande [6, 21]. Enligt Bryman [6] går den explorativa på djupet och används när man vill utveckla ny kunskap om ett fenomen eller undersöka ett fenomens innehåll. Den testande metodansatsen går på bredden och här undersöks istället flera fall [21]. Då intresset berör en fördjupning i ScrumMaster certifiering området, har denna studie en explorativ avsikt eftersom tanken är att granska området ScrumMastercertifiering genom att utforska vad som finns skrivet tidigare i ämnet och intervjua människor som genomgått certifieringen. Samtidigt har studien, till viss del, en beskrivande karaktär då undersökningen syftar till att beskriva hur certifieringen är och inte hur den borde vara. 3.2 Val av metodansats - Kvalitativ eller kvantitativ Enligt Bryman [6] är ett beslut att fatta vid en akademisk studie, att överväga om forskningsstrategin bör vara kvantitativ eller kvalitativ. Den valda metoden skall spegla vilken typ av information forskaren är intresserad av, dvs. vilken typ av problemställning denne vill ha belyst eller besvarad [6]. Den kvalitativa ansatsen, se Figur 2, kan ses som en öppen metod där forskaren inte på förhand har bestämt vad han eller hon ska leta efter. Analys Problemställning Datasamling Undersökningsuppläggning Figur 2 Den kvalitativa undersökningsprocessen som en iterativ process [24, s.143] Denna metod ses även som en iterativ process där forskaren har möjlighet att förändra problemställning och datainsamlingsmetod under arbetets gång. I en kvantitativ metod är faserna mer sekventiella och därmed är undersökningsupplägget mindre flexibelt än vid användandet av en kvalitativ ansats [21]. Avgörande är om avsikten är att finna kvantifierbara resultat eller resultat av mer interpretativ karaktär [6]. Den mest uppenbara skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är just att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än siffror. Genom denna forskningsmetod skapar man en djupare förståelse med hjälp av insamling av olika typer av data [6, 21, 14, 26]. Till skillnad från kvantitativa är den kvalitativa uppläggningen flexibel och datasamlingen kan anpassas till den verklighet som forskningsobjektet befinner sig i [6, 21, 26]. Utifrån studiens problemställning och syfte ansågs det lämpligt att använda en kvalitativ ansats. Studiens fokus ligger på att fånga hur deltagarna uppfattar den verklighet de lever i 9

17 och vad som intresserade av vad som motiverar dem att certifiera sig. De ges möjlighet att med ord berätta hur kunskaperna omsätts i arbetslivet, samt att de tillåts berätta det utan någon begränsning. 3.3 Relation mellan teori och data I relationen mellan data och teori finns det enligt Bryman två huvudsakliga tänkesätt: deduktiv och induktiv [6]. Den deduktiva ansatsen innebär att utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område, härleder en eller fler hypoteser som ska underkastas empirisk granskning och översättas till operationella termer [6]. Induktion innebär att forskaren beskriver konsekvenserna av resultaten för den bakomliggande teorin, som styr undersökningen [6]. Studien har även ett iterativt förhållningssätt (se Figur 3). Att utföra ett arbete iterativt innebär en rörelse som går fram och tillbaka mellan data och teori [6]. Ett induktivt angreppssätt skulle innebära att vi skulle utgå från den samlade empirin för att sedan analysera datan och komma fram till teorier [21]. Jacobsen [21] menar att den induktiva ansatsen kritiseras eftersom det är omöjligt och naivt att någon kan gå ut i verkligheten med ett öppet sinne om vad som skulle studeras. Teori Observationer/ resultat Figur 3 Iterativ angreppssätt egen tolkning efter Bryman [6] Ett deduktivt förhållningssätt till teori hade för denna studie inte varit applicerbart med tanke på det kunskapsgap studien ämnar fylla. För att ha framgång i att fylla ett sådant kunskapsgap krävs kvalitativ data med många nyanser och därför vi måste vara öppensinniga under insamlingen av data. 3.4 Tillvägagångssätt För att uppnå syftet med studien och kunna svara på studiens forskningsfråga har först en bakgrund/översikt skapats utifrån den tidigare forskning som fanns inom området metoder/modeller för förbättring av systemutvecklingsprocessen. Denna referensram har haft som mål att bestå av vetenskapliga artiklar. Vid brist på sådana har även publikationer från certifieringsorganisationer och liknande samt artiklar från tidningar använts för att sammanställa en komplett referensram. Utifrån den inledande datainsamlingen har det framkommit tre begrepp som påverkat utformningen av frågor: Scrum, certifiering och kunskapsutveckling/förbättringsarbete. Vidare används två datasamlingsmetoder: sju semistrukturerade intervjuer och två enkäter. Båda är kvalitativa tillvägagångssätt. Genom att använda båda typerna av data kan forskaren få en mer varierad bild och större överblick och därmed styrka resultaten [6, 21, 14]. 10

18 Scrum Certifiering Kunskap/Effekt CMM/PSP/TSP/P-CMM er Intervju/Enkät Förändring Motivation Figur 4 Upplägg för strukturen kopplat till Empiri, teori och begrepp. I takt med att studien byggs på ett iterativt arbetssätt har det påverkat rapportens struktur. Utifrån relationen mellan teorier/begrepp samt empiri ser förhålandet mellan teorier och data ut som Figur 4 visar. Datan som samlats in från intervjuer och enkäter låg till grund för ytterligare teorier och begrepp: förändring och motivation som tagits upp i Kapitel 3 och användes som verktyg i analysen av den insamlade empirin. 3.5 Intervju och urval Intervjun är en metod som enligt Bryman [6] sannolikt är den mest använda inom kvalitativ forskning. Det som gör intervjumetoden så attraktiv är flexibiliteten. Frågorna konstruerades utifrån frågeställningens riktlinjer och utformades som en halvstrukturerad intervju, det vill säga med en låg grad av standardisering. Öppna frågor användes för att kunna få så öppna svar som möjligt och för att få en så god inblick som rimligt av informantens livsvärld (se Bilaga 2) [6]. Jacobsen [21] beskriver att kvalitativa metoder är resurskrävande, vilket är problematiskt då det ofta inte går att få ett representativt urval på grund av att det inte finns resurser för många intervjuer. Urvalet styrs av syftet med undersökningen, vilken slags information forskaren vill få och vem som besitter den informationen. Enligt Jacobsen [21] är ett sätt att besluta om urvalet är att vända sig till personer som undersökaren vet kommer lämna riklig och god information och som är villiga att dela med sig av den. Problemet kan vara att veta hur goda informationskällor personerna är. [21] För att säkerställa att respondenterna lämnar riklig och god information relevant för denna studie fanns huvudsakligen två urvalskriterier. Ett kriterium var att personen skulle vara certifierad ScrumMaster. Det andra kriteriet för urvalet var att personerna arbetade inom mjukvarubranschen. Det första som gjordes i sökandet efter respondenter var att fråga lärare på Malmö högskola om de kände någon. Då ingen vidare kontakt kunde skapas började sökandet via LinkedIn. Nackdelen med detta alternativ är att det endast går att kontakta ett begränsat antal personer. Vi lyckades dock att skicka mejl med information om vår studie till 62 personer inom hela Sverige, både män och kvinnor. I mejlet bad vi dem ställa upp på en intervju. Mejlet var kort, på 300 ord (begränsning som ställs av LinkedIn) där de fick förhandsinformation om intervjun samt kontaktuppgifter till oss. Första mejlet följdes av ett missivbrev (se Bilaga 1), ett brev där det bland annat står vad studien handlar om, varför personen är kontaktad och varför deras deltagande är viktigt för studien. Missivbrevet följdes av ett påminnelsebrev och en intervjuguide med de tänkta frågorna. Detta för att vi 11

19 inte fick något svar på missivbrevet. Tre personer tackade ja till intervju. Via personliga kontakter fick vi kontakt med ytterligare fyra certifierade personer. I tabellen nedan (Tabell 1) finns en kort beskrivning av intervjupersonerna samt hur intervjuerna genomfördes. Anledningen till att en sammanfattande tabell har gjorts är för att personerna ska förbli anonyma. Intervjupersonerna har fått fiktiva Namn Kolumnen Datum innebär när intervjun ägde rum, Tid beskriver hur lång intervjun var, Plats innebär var intervjun ägde rum, Position är intervjupersonens position vid intervjuns tillfälle. Tabell 1. Beskrivning av intervjupersoner Namn Datum Tid: Plats: Position KF Maj Utanför utvecklare arbetsplats DM Juni Restaurang utvecklare MM Maj Kontor lärare PS Juni Restaurang Arbetslös G Juni Kontor lärare B Juli Restaurang utvecklare D Juli Kontor utvecklare För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga fick de själva välja plats för intervju. Intervjuerna byggdes alla efter ett semi-strukturerat format, vilket betyder att det fanns en lista med redan formulerade frågor, det vill säga en intervjuguide [6]. Detta för att sammanhanget för samtliga intervjuer ska vara detsamma och för att intervjuprocessen skulle vara mer flexibel och öppen för följdfrågor. Med respondenternas godkännande spelades intervjun in. Det valda tillvägagångssättet gav en tydlig bild av vad som sades under intervjun. Således kunde intervjuaren fokusera på vad respondenten sa och vad dennes kroppsspråk visade. Inspelningen av intervjun underlättade även analysen av empirin då det tar bort och kontrollerar okunniga tolkningar från intervjuarens sida [6]. 3.6 Enkät och urval Enkätens frågor är utformade precis som intervjun (se Bilaga 2). Detta för att underlätta sammanställningen av data samt jämförelsen av dem emellan. Enkäterna skickades ut via en kontaktperson till 3 personer. Antal svar som kom in var 2. Urvalet för respondenterna till enkäten var därför ett bekvämlighetsurval då respondenterna via kontaktpersonen fanns tillgängliga för oss [6]. Utifrån de svar som kom in finns tabell (Tabell 2) över respondenterna där upplägget på kolumnerna Position är personens position vid enkätens tillfälle och Namn är deras fiktiva namn samt Svar när datan kom in. Vissa begrepp som såsom exempelvis effekt användes inte för att försöka få respondenterna att fundera kring ämnet. 12

20 Tabell 2. Beskrivning av enkätrespondenter Namn Position: Svar: Bengt Systemutvecklare 27 juni 2014 Maria Projektledare/Konsultchef 12 juli Analysmetod Efter datasamlingen fanns det en hel del primärdata att utgå ifrån. Jacobsen [21] förklarar att om en undersökare ska kunna tolka informationsmängden är det viktigt att reducera komplexiteten. Detta gjordes med hjälp av Jacobsens [21] tre steg: beskrivning, där datan transkriberades och systematiseras, kategorisering, där information reducerades samt kombination, där datan tolkades och relaterades till teorier och begrepp. Även när data analyserats valdes ett iterativt förhållningssätt. Data har samlats in, analyserats genom kort utvärdering som gjordes efter varje intervju för att sedan gå vidare till ytterligare datainsamling och analys. Redan vid genomförandet av intervjuerna gjordes en viss analys av vad respondenterna sa och gjorde, byggt på förväntningar och tidigare teoriförståelse. Det vill säga det har pendlats fram och tillbaka mellan datainsamling och analys. De kvalitativa data som har samlats in har tolkats och sedan läst igenom igen för att sedan komma fram till olika nyckelbegrepp och teman som Bryman tar upp i kvalitativ dataanalys [6]. Intervjuerna och enkäterna har analyserats utifrån dessa nyckelbegrepp och teman. 3.8 Etiska överväganden Enligt Bryman [6] handlar etiska ställningstaganden om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. De individer som valdes som respondenter behandlades enligt de etiska ramarna. Respondenters deltagande har varit frivilligt och de har informerats om deras möjlighet till att när som helst avbryta medverkandet. Respondenternas svar har behandlas konfidentiellt. För att skydda respondenternas integritet har påhittade namn använts: KF, DM, MM. PS, G, B, D, Bengt, Maria. De har också blivit informerade om att resultatet av intervjuerna enbart kommer att användas i forskningssyfte och inte till någon annan undersökning eller för kommersiellt bruk. Det utskickade missivbrevet (se Bilaga 1) gav deltagandets förutsättningar. 3.9 Validitet och reliabilitet Validitet handlar om relevans och giltighet och är ett mått på att undersökningen mäter det den avser att göra, att det som har mätts uppfattas som relevant och att det som mäts hos några få gäller för flera också [6, 21]. I studien handlar det helt enkelt om att det som undersöks verkligen är det som är syftet med uppsatsen, alltså hur ScrumMaster upplever certifieringen. Enligt Bryman [6] handlar extern reliabilitet om studiens replikerbarhet. Detta kan vara komplext vid en kvalitativ undersökning då en social miljö aldrig exakt kan återskapas. Intern reliabilitet handlar enligt samma författare om hur forskare tolkar informationen samt att denna ska vara logisk i det avseende att en annan forskare skulle tolka resultatet på ett snarlikt sätt [6]. 13

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 2006-06-05 Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling Abstrakt Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer

Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv

Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv Hur kan användningen av agil systemutveckling i mjukvaruföretag förklaras med hjälp av institutionell teori? Nils Westerlund Kandidatuppsats Höstterminen

Läs mer

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR

CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR CRM-IMPLEMENTERING VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KRÄVS FÖR ATT LYCKAS Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Lukas Ryman Magnus Andersson VT 2012:CE22 I Vi skulle vilja tacka ett antal personer

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer