Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Making IT work for value. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Making IT work for value Årsredovisning 2010

2 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet 3 Avensia innovation 4 Vision och strategier 5 Detta är Avensia innovation 6 Dotterbolag Avensia 7 Grade 11 Mashie 16 Styrelse 20 Koncernledning 21 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning koncernen 28 Rapport över totalresultat i koncernen 29 Balansräkning koncernen 30 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 32 Kassaflödesanalys koncernen 33 Resultaträkning moderbolaget 34 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 35 Balansräkning moderbolaget 36 Förändring i eget kapital moderbolaget 38 Kassaflödesanalys moderbolaget 39 Noter 40 Revisionsberättelse 56 2 (57)

3 VD HAR ORDET EN FÖRSIKTIG MARKNAD Koncernen är klar för fortsatt tillväxt Vi har tagit oss igenom två slitsamma år och hade väntat oss en snabbare återhämtning än vad utfallet blev för Vi såg tidigt en ökande efterfrågan inom samtliga våra dotterbolag, men när det närmade sig avslut var kunderna fortsatt försiktiga och affärsprocesserna drog ut på tiden. Under andra halvåret 2010 skedde det dock en snabbare återhämtning av den svenska IT-marknaden. Rörelseresultatet för helåret uppgår till -8,3 MKR. Av det är -1,0 MKR att hänföra till två anledningar relaterade till verksamheten. Den ena är att Avensia AB har haft två fastprisprojekt inom e-handelslösningar som har gått mycket över den budgeterade tiden och den andra är dålig beläggning inom Grade AB under första halvåret. För att stärka upp lönsamheten i projekten har vi anställt både produktchefer och erfarna projektledare. Vi har också arbetat med att vidareutveckla vårt arbetssätt både vad det gäller projektupplägg och utvecklingsmetodik. Resterande -7,3 MKR beror på speciella händelser av engångskaraktär. Under året har vi infört två nya redovisningsbedömningar som har påverkat koncernen, den ena är sättet att redovisa licensintäkterna och den andra är en mer återhållsam aktivering av immateriella rättigheter. Dessa sammantaget belastar resultatet med -2,0 MKR. Under året förlorade koncernen en gammal hyrestvist som belastar resultatet med -2,3 MKR. Vidare har vi skrivit ned goodwill med -3,0 MKR. Av dessa händelser är det enbart hyrestvisten som har påverkat kassaflödet. Under årets andra hälft har vi investerat tid i att införa en ny organisation, där slutmålet har varit att få tre självständiga dotterbolag. Organisationen bygger på att dotterbolagscheferna har fullständigt ansvar för verksamheten med de resultatmål som styrelsen sätter upp. På detta sätt skapar vi en entreprenörsanda som är viktig för vår fortsatta tillväxt. Vi har även aktivt arbetat med att sänka kostnaderna för koncernens centrala funktioner. Avensia AB har under året vunnit ett antal större kunduppdrag, där tex ICA valde Avensia Commerce Server för att bygga en e-handelslösning. Vi har även fått förtroendet att bygga lösningar åt Posten, Telenor och Kjell & Company. Grade AB har fått nya kunder där bland annat MTG, Swedavia, UD, NKS, Åklagarmyndigheten och Luftfartsverket har valt att investera i våra e- learninglösningar. Mashie AB har framgångsrikt tagit nya affärer, där den kanske enskilt största under året var Sodexo, som valde vårt system för sin storköksproduktion. Dessa förtroenden visar att vi har lyckats bygga mycket framgångsrika erbjudanden och konkurrenskraftiga produkter. Vi har också arbetat med att knyta till oss fler partners för att kunna ge våra kunder ett mer komplett erbjudande. Det har visat sig i många fall varit en mycket framgångsrik strategi och vi har gemensamt lyckats bredda vår kundbas. Vi har fortsatt att rekrytera personal och under året har antalet nya medarbetare ökat. Det är genom våra medarbetares kompetens och verksamhetskunnande som vi vinner nya och utmanande affärer. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare för deras insats under året och med de framåtriktade åtgärder som nu är genomförda har koncernen stora möjligheter att växa under (57)

4 AVENSIA INNOVATION KONCERNEN Avensia innovation AB är moderbolag i en koncern som idag består av tre dotterbolag. Dotterbolagen Grade AB, Avensia AB och Mashie AB är alla produktbolag och har egna tjänster som stödjer sina respektive erbjudande. Inom moderbolaget finns funktioner som är kostnadseffektiva för att nyttjas av alla bolag i koncernen. Det är exempelvis ekonomi, infrastruktur och marknadsfunktion. Moderbolaget ansvarar även för att driva innovationsprocessen som skapar förutsättningar för att konkretisera och bedöma potentialen av produktidéer. Vi arbetar med en ständig strävan att, tillsammans med våra kunder och idégivare, hitta nya produktidéer som kan utvecklas till självständiga produktbolag. AVENSIA avensia Med en bred kompetens och ett stort engagemang erbjuder Avensia kundanpassade systemlösningar i teknikens framkant via två fokuserade affärsområden. Commerce erbjuder IT-system för e-handel och Development kundspecifika uppdrag inom systemutveckling. GRADE Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända e-learningbolagen i Norden. MASHIE Mashie erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Mashie ger unika möjligheter att effektivt planera och kvalitetssäkra näringsriktiga matsedlar med fullständig råvarukostnadskontroll. 4 (57)

5 VISION OCH STRATEGIER VISION AFFÄRSMODELL STRATEGIER TILLVÄXT FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Avensia innovations vision är att skapa ledande nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Innovationskraft Genom att aktivt arbeta med idéer som passerar vår innovationsprocess kommer vi att finna nya moduler, produkter och tjänster. Dessa är viktiga för vår framtida tillväxt och för att nå vår vision om att hitta eller skapa nya nischade dotterföretag med unika produkter/ tjänster. För oss är en innovation något som våra kunder använder i sin verksamhet. Skapa lönsamma företag med god tillväxt som ger möjlighet till finansiering av befintliga och nya produkter. Skapa en innovationsprocess och företagskultur, som gör det möjligt att arbeta med nya teknologier och innovationer. Avensia innovations varumärke skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Vara beredda att följa kunderna till nya marknader för att hjälpa dem att utveckla sin affär. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Genom rekrytering av rätt medarbetare med ett inre driv och eget engagemang att lära sig mer, utvecklas både individen, företaget och kunden. 5 (57)

6 DETTA ÄR AVENSIA INNOVATION INNOVATION Avensia innovations vision är att skapa ledande nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Till vår hjälp har vi tagit fram en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. När en vass idé tar form internt eller genom en extern kontakt, har vi ett första förutsättningslöst möte där idégivaren får presentera idén. Målet med mötet är att avgöra om ett samarbete är intressant från båda parter och hur det skulle kunna se ut. Beroende på vad det är för typ av idé och vilken mognadsgrad idén har, behövs oftast olika förädlingsaktiviteter. Dessa förädlingsaktiviteter bestäms under mötet och mål sätts på respektive aktivitet. När aktiviteterna är genomförda träffas vi igen och avgör om ytterligare förädling behövs. Oberoende idéns kvalité kommer det att krävas ett antal kompetenser för att den skall lyckas på marknaden. Dessa kompetenser finns beskrivna nedan och de finns inom Avensia innovation det gör oss unika. Teknisk kompetens - Genom en kvalitetssäkrad projektmetodik driver vi utvecklingsprojekt med moderna verktyg. Vår personal håller sig uppdaterad på nya teknologier och vi följer de utbildningskrav som krävs inom branschen med exempelvis certifieringar. Verksamhetskunnande Vi utvecklar gärna system som är hjärtat i våra kunders verksamhet. Vi har förmågan och intresset att sätta oss in i och förstå kundernas respektive verksamhet. Vi har dessutom erfarenhet från arbete med kunder som finns i olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. Entreprenörskap Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. För oss är det någonting som gör att vi ändrar riktning, där nya infallsvinklar hittas och utvecklas, så att nya affärsverksamheter kan skapas på marknaden på ett nytt sätt. Individen och teamet behöver därför vara nyfikna, kreativa, ha en positiv syn på arbete, kunna arbeta självständigt, vara envisa, hängivna, optimistiska och ha ett visionärt tänkande. 6 (57)

7 DOTTERBOLAG Fokusering mot e-handel lade en plattform för tillväxt 2011 Avensia är Nordens ledande Microsoftpartner inom e-handel med kunder som ICA, Posten och Bygghemma.se. Den egna produkten Avensia Commerce Server är en komplett e-handelsplattform baserad på Microsoft Commerce Server och andra tredjepartsprodukter som möjliggör effektiv marknadsföring och försäljning på Internet och i andra kanaler. Året som gick Under 2010 togs ett antal steg på vägen mot att positionera Avensia som landets ledande leverantör av e-handelslösningar. Marknadsbudskapet renodlades och flera viktiga referensuppdrag genomfördes, där flerfalt prisbelönta Katshing har väckt mycket uppmärksamhet i branschen. Robin Gustafsson rekryterades som ny VD till bolaget och tillträdde sin tjänst den 1 januari Avensia omsatte 26,0 miljoner kronor under året vilket var en ökning med 8,9 procent. Rörelseresultatet blev dock en förlust på 2,5 miljoner kronor, något som främst kan knytas till två fastprisprojekt med negativa resultat. Projektutfallen har lett till att Avensia stärkt sina interna processer och genomfört rekryteringar till flera nyckelroller. Commerce och Development Avensia är verksamt inom två affärsområden: Commerce och Development. Inom Commerce erbjuds kunderna e-handelslösningar baserade på världens största plattform, Microsoft Commerce Server. Avensia leder kunderna från strategier till design, teknik och testning. Avensias prisbelönta e-handelsplatser driver trafik, konverterar besökare till köpare och klarar hög belastning. Avensia arbetar långsiktigt och har förmågan och erbjudandet att växa med kunderna. E-handelslösningen Avensia Commerce Server integrerar marknadsledande funktioner inom sökmotorteknologi, e-postmarknadsföring och produktinformation. Plattformen stöder kunder både inom företags- och konsumenthandel. Avensia är experter på att implementera multikanallösningar för retail i med handel i butikskiosker, mobiler och surfplattor. Development är ett brett konsulterbjudande 7 (57)

8 som kompletterar Commerce. Här ligger fokus på verksamhetsnära system baserade på Microsoftteknologier. Kunderna erbjuds hjälp inom verksamhetsanalys, design, mjukvaruutveckling och systemförvaltning. Marknad Avensia Commerce vänder sig till bolag som är eller vill ta sig till en marknadsledande e-handelsposition inom sin bransch. Kunderna finns inom vitt skilda branscher som byggvaror, dagligvaror, mode och konsumentelektronik. Avensia har under de senaste åren etablerat sig som en ledande leverantör och leveranserna har rönt stor uppmärksamhet. Developments kunder finns både i privat och i offentlig sektor. Avensias styrkeposition i Development bygger på långvariga och starka kundrelationer som ofta varar i många år, därför är denna del av verksamheten relativt konjunkturokänslig. Framtidsutsikter E-handelsbranschen har under 2010 upplevt ett uppsving och efterfrågan på Avensias lösningar är stor. Marknaden har vuxit efterhand som etablerade retailföretag vill förstärka sin närvaro på Internet. På denna växande marknad har Avensia även lyckats ökat sin marknadsandel. Under hösten skedde därför en stark expansion och satsning inom området, en satsning som fortsatt under Marknaden för specialanpassade systemlösningar där Development verkar är också på uppgång, och IT-budgetarna stiger. Detta är en fragmenterad marknad med många aktörer. Avensia fortsätter att växa med sina kunder behov och breddar också kundbasen genom att fortsätta bygga starka relationer. 8 (57)

9 KUNDCASE Design som väcker köplust Entreprenören Jörgen Bödmar har alltid haft en speciell passion för inredning och design. Efter 17 år på SAS och några år i rekryteringsbranschen startade han 2002 DesignOnline.se. Jörgen tyckte att e-handel var en underutnyttjad kanal, samtidigt som han såg att unga, lovande och lokala designers hade svårt att nå ut med sina produkter internationellt. Avensia är en bra samarbetspartner som är lyhörd, har förmågan att förstå hur vi arbetar och som har kunnat anpassa sig efter våra behov som kund. Det har alltid varit en vänlig och tillmötesgående atmosfär i projektet. Styrkan i projektet har varit att vi har kunnat lita på att arbetet blivit utfört med hög kvalitet. Jag har ett stort förtroende för Avensias kompetens, men jag har väl förhoppningsvis också gett utvecklarna ett och annat att ta med sig. Jörgen Bödmar, VD, Design OnLine Ambitionen med sajten var redan från början att vara ett föredöme inom e-handel genom att jobba hårt med det moderna sättet att marknadsföra sig - via Internet, sökmotorer och bloggar. Konceptet har varit mycket lyckosamt och omsättningen har expanderat stadigt. Vem kunde tro det om ett litet företag från Kalmar? För att förverkliga sina idéer insåg Jörgen att det krävdes en stabil, skalbar och användarvänlig plattform och ett gäng specialister utöver det vanliga. Avensia fick i uppdrag att ansvara för tekniken samtidigt som Jörgen själv utvecklade sig till en guru inom e-marknadsföring. Returrapporteringssystem för tidningar Varje dag, i ur och skur, levereras färska nyheter hem till din brevlåda. Att det är engagerade tidningsbud och en välorganiserad distributionshantering som ligger bakom, är det inte säkert att du tänker på när du häller upp morgonkaffet och tar del av dagens tidning. MTD (MorgonTidningsDistribution) förser svenskarna med drygt 3,1 miljoner morgontidningar - varje dag. Avensia har genom åren utvecklat ett antal större IT-system åt MTD. Gemensamt för alla systemen är att de på olika sätt effektiviserar tidningshanteringen samtidigt som de är verksamhetskritiska. Det system som förmodligen flest användare kommer i kontakt med dagligen är MTD s returrapporteringssystem (www.returer.se). Här kan alla tidningsåterförsäljare i Sverige, snabbt och effektivt, antingen via Internet eller via talsvarssystem för telefon återrapportera antalet returtidningar. De system som Avensia har utvecklat är en bra investering för MTD, både när det gäller arbetstimmar och kvalitet samtidigt som det har resulterat i samordnade rutiner till tidningsåterförsäljarna Jan Sebenius, IT-chef, MTD Ett annat system är Opti, en webbaserad applikation där alla intressenter kan anpassa och styra upplagorna baserat på tidigare försäljning. Antalet returer och antal återförsäljare som säljer slut minskar genom en smart upplagestyrning. Är det trav på Solvalla så skall inte tidningarna med experttipsen ta slut innan lunch. 9 (57)

10 MEDARBETARE Henrik Gildéus Henrik arbetar som systemutvecklare, med inslag av interaktionsdesign, på Avensia sedan drygt fem år tillbaka. Han har varit med och lanserat e-handelslösningar till kunder med varierande bakgrund och inriktning. Nyligen var Henrik med och lanserade en sajt åt Scandinavian DesignOnline. Idag är han nyckelperson i teamet som bygger en ny e-handelslösning åt Kjell & Company. - Det är kul att jobba i team, säger Henrik. Dels för gemenskapens skull, men också eftersom det är väldigt effektivt att arbeta i en grupp med olika kompetenser och personligheter. Man lär och utvecklas av och med varandra varje dag, vilket är otroligt värdefullt i en snabbrörlig bransch som den här, tillägger han med ett leende. Henrik beskriver arbetet som systemutvecklare i ett e-handelsprojekt på Avensia som utmanande och spännande. - Oftast vet våra kunder vad de vill ha, men inte alltid hur man realiserar det, menar han. Det är där vi på Avensia kommer in i bilden. - Vår uppgift är att försöka hitta den rätta tekniska lösningen som matchar kundens behov, samtidigt som de måste passa ihop med befintliga system. Det är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Å andra sidan är det ju till stor del det som är tjusningen. Själva problemlösningen alltså, avslutar Henrik och skyndar iväg till dagens morgonmöte. 10 (57)

11 DOTTERBOLAG Grades internetbaserade utbildningslösningar är universella och kan därför använda i de flesta utbildningssammanhang. Grade utvecklar och säljer skalbara och flexibla e-learninglösningar. Vi gör det möjligt för stora organisationer att effektivisera utbildning och kompetensutveckling. Basen i Grades erbjudande är de egenutvecklade mjukvarorna; utbildningssystemet LUVIT och författarverktyget Composer FX. I kombination med dessa erbjuder vi en mängd stödjande och kompletterande tjänster varav utveckling av interaktiva utbildningar, systemanpassningar och driftstjänster tillhör de mer betydande. Grade har 16 anställda i Stockholm och Lund, kunder i sju länder och slutanvändare i fler än 100 länder. Viktiga händelser under 2010: Rickard Nygren tf VD. Närmare samarbete med kunder som delfinansierar vidareutvecklingen av LUVIT. Ny version av författarverktyget Composer FX, som gör att alla utbildningar spelas upp med Flash. LUVIT har tydligare delats upp i moduler, en basmodul och flera tilläggsmoduler. Förstärkning av kompetens genom rekrytering inom projektledning, formgivning, illustrationer och film. Grade är organisationsmässigt uppdelat i tre delar. Kursproduktion, produktutveckling och konsulting. Kursproduktion Vårt produktionsteam utvecklar skräddarsydda webbaserade interaktiva utbildningar till våra kunder. Kursproduktioner har under året gjorts inom områden som hälso- och sjukvård, bokföring, miljö och säkerhet, process- och produktutbildning, simulerad applikationsutbildning samt bemötande av personal och kunder. I vårt produktionsteam har vi genom rekrytering förstärkt kompetensen inom formgivning, illustrationer och film. Dessa kompetenser blir allt viktigare och vi känner att vi nu kan producera utbildningar med en högre kvalité inom dessa områden än tidigare. Produktutveckling I nära samarbete med våra kunder vidareutvecklar utvecklingsteamet det webbaserade utbildningssystemet LUVIT och författarverktyget Composer FX. En förutsättning för Grades framgång är en hög innovativ, teknisk och pedagogisk kompetens. LUVIT LMS Utbildningssystemet LUVIT har delats upp i en basmodul och flera tilläggsmoduler. Detta för att ge kunder med olika behov möjlighet att välja endast de delar av LUVIT som just de har användning för. LUVIT Bas I basmodulen finns den grundfunktionalitet som behövs i ett webbaserat utbildningssystem. Här har under året ett stort antal nya funktioner tillkommit i samarbetsprojekt med våra kunder. T ex har vi utvecklat vad vi valt att kalla Aktivitetspanelen. Aktivitetspanelen är en social funktion som närmast 11 (57)

12 kan beskrivas som en lightversion av Facebooks nyhetsflöde. Distansutbildning kan lätt bli lite ensamt. Syftet med Aktivitetspanelen är därför att öka gemenskapen mellan deltagarna genom att låta dem läsa om och kommentera vad andra i kursen gör. LUVIT Mobil Med den nya modulen Mobil blir LUVIT tillgängligt i deltagarnas mobiltelefoner. I telefonen får man tillgång till mobilvänligt kursinnehåll och sin kalender. Man kan också läsa och skicka meddelanden, se de andra deltagarna i kursen, deras profiler och kontaktuppgifter samt följa vad som händer i kursen via aktivitetspanelen. LUVIT Kursadministration Vi har utvecklat en helt ny kursadministrationsmodul. Med den nya modulen underlättas hanteringen av all utbildning som kräver anmälan. LUVIT Kursadministration effektiviserar och förenklar administrationen av såväl lärarledda kurser som andra aktiviteter som kräver anmälan. Det är enkelt att få till s.k. blended learning genom att koppla ett kurstillfälle till en onlinekurs i LUVIT. På detta sätt får kursdeltagarna tillgång till allt som LUVIT erbjuder på ett smidigt sätt innan och efter den lärarledda kursen. LUVIT Kompetens Med LUVIT Kompetens kan du arbeta strategiskt och strukturerat med din organisations kompetensutveckling. Bland funktionerna finns kompetens och gaphantering, stöd för utvecklingssamtal, utvecklingskontrakt samt utvärdering av mål och historik. Composer FX Författarverktyget Composer FX kom som beta under 2010 för att sedan lanseras i Q Den stora nyheten jämfört med tidigare versioner av Composer är att kurserna nu spelas upp i Flash. Det gör det enkelt att distribuera kurser i stor skala. Med Composer FX skapar man interaktiva utbildningar och kunskapstester helt på egen hand. Vanlig datorvana räcker långt, men med kunskaper inom språk, formgivning och pedagogik kan man producera helt professionella utbildningar. Saknar du någon kompetens hjälper vi dig gärna. Konsulting Inom konsulting erbjuder vi utbildning och support runt våra produkter och hjälp vid införande av e-learning i en organisation på konsultbasis. Kunder Bland årets nya kunder fanns bland andra följande: Linköpings kommun Landstinget Sörmland Securitas Aviation MTG Riksdagen Spring Mobil Svenskt Demenscentrum 12 (57)

13 Till kunder som under året utmärkte sig genom nya betydande beställningar fanns bland andra: UD Swedavia Tetra Pak Karlstad kommun Boehringer Ingelheim NKS Nettstudier Akademiska Sjukhuset i Uppsala Marknaden Efter ett par svaga år har marknaden för e-learning tagit fart. Utbildning är en viktig konkurrensfaktor. Problemet som både organisationer och individer ställs inför är hur de på effektivast möjliga sätt kan tillgodogöra sig mer kunskap på kortare tid. e-learning möjliggör utbildningsinsatser som tidigare inte var ekonomiskt försvarbara. Allt fler organisationer investerar nu exempelvis i utbildning som omfattar samtliga medarbetare. motiverade och kunniga medarbetare samt konkurrenskraftiga lösningar. Framtidsutsikter Företag och organisationer kommer framöver ha ett stort behov av att utbilda sin personal. Grade ser fortsatt positivt på framtiden. Grade har idag kunder i alla storlekar inom många olika branscher. Vi kommer framöver att nischa oss och på ett mer strategiskt sätt vända oss till några utvalda marknader. Detta för att effektivare kunna möta våra kunder och för att bli bättre än konkurrenterna på dessa områden. På samma sätt som Avensia har hittat sin plats i ekosystemet för e-handel, kommer även Grade i större utsträckning att samarbeta med olika partners, både på systemsidan och vad det gäller konsulttjänster. Vi vill koncentrera oss på vår kärnverksamhet, spetsa vårt utbud och därigenom kunna ge bästa möjliga totalerbjudande till våra kunder. Grades konkurrenskraft Grade är i grunden bra positionerat med en diversifierad kundbas, lång historik, goda referenser, 13 (57)

14 KUNDCASE NKS Nettstudier är en av Norges ledande leverantörer av webbaserad utbildning. Varje år går över 4500 elever någon av NKS kurser inom ekonomi, ledarskap, pedagogik, hälsa, media och kommunikation. Den ekonomiska tillväxten är god, 2010 var omsättningen ca 66 miljoner NOK och vinsten över 13 NOK miljoner. Oslobaserade NKS har använt LUVIT sedan I takt med framgångarna har samarbetet med Grade utökats. Tillsammans har man genomfört en antal lyckade utvecklingsprojekt. Projekt som både har förbättrat NKS erbjudande och produkten LUVIT. NKS använder LUVIT huvudsakligen för undervisning och kursadministration. LUVIT har också integrerats med den e-handelslösning som finns på samt med andra studentadministrativa system. Flera av de externa administrativa system som används idag kommer helt att ersättas med LUVIT. Vi synes LUVIT generelt er et godt system for nettbasert læring, og det har latt seg tilpasse våre administrative og pedagogiske behov. De fleste av våre studier har fritt oppstartsdato og fri studieprogresjon. LUVIT har nå flere gode verktøy for studieplanlegging, samarbeid, oppfølging av studenter gjennom læringsprosessen og oppfølging av lærernes arbeid. Anders Nome, utvecklingschef på NKS. Vi ser at flere studenter nå ønsker kursene tilgjengelige på flere plattformer, som nettbrett og smarttelefoner. En rask og kontinuerlig utvikling er nødvendig for holde produktet relevant. På frågan om han kan rekommendera något annat utbildningsföretag att samarbeta med Grade och använda utbildningssystemet LUVIT svarar Anders Nome: Ja... men vi er usikre på om vi ønsker at våre konkurrenter skal velge LUVIT. Fem viktigaste fördelar med LUVIT enligt NKS Nettstudier Omfattande funktionalitet Flexibelt gränssnitt Användarvänlig utbildningsmiljö och administrativa funktioner Anpassad för olika pedagogiska modeller Stabilt NKS Nettstudier Högskolestudier och yrkesutbildning på internet 4500 studenter Studiestart varje dag - flexibilitet Lätt att kombinera med heltidsjobb Personlig lärare En av Norges största utbildningsinstitutioner 14 (57)

15 MEDARBETARE Tove Borglund Tove arbetar som konceptutvecklare och manusförfattare för webbaserad utbildning. - Det är stimulerande att träffa nya företag och kunder och komma rakt in i företagets kärnverksamhet: det är en förmån att få vara med och förmedla ämnen och värderingar i ett media som många idag uppskattar det ger möjlighet att planera sin tid och styra tempo och fokus själv. Privilegium Projekten varierar stort; både till innehåll och ämne, och många önskemål är dessutom ofta outtalade. - Det gäller att vara lyhörd och på väldigt kort tid ta in kultur och målgrupp. Kunder vill ofta förmedla attityder, förutom faktainnehåll, och dessa mjuka värden kan vara utmanande att ringa in. Grade har idag en komplett produktionsgrupp inom manus, form/illustration, film och projektledning. I pågående projekt för Swedavia är alla inblandade: Tove skriver manus, Jonas illustrerar, Robert filmar, Xavier programmerar, Annika kundansvarar, Sara projektleder och Anders ger Composer-expertis. - Det är ett privilegium att arbeta i ett gäng med en mix av lång erfarenhet och ny spännande kompetens inom området fett cool, som min son säger! 15 (57)

16 DOTTERBOLAG Det självklara valet för kunder som vill ha effektiva lösningar med en modern teknik inom matproduktion och livsmedelsbranschen. Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig produktion och distribution av näringsriktiga måltider. Mashie Online (Mashie) är ett helt Internet-baserat tidsbesparande verksamhetssystem för storskalig planering, produktion och distribution av mat och måltider. Mashie har en mängd unika funktioner för effektiv planering av näringsriktiga och kvalitativa matsedlar samtidigt som man har full kontroll på ekonomin, från inköp till leverans. Eftersom systemet är moduluppbyggt finns funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen, med just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie erbjuds som en sk. SaaS-lösning, vilket innebär att Mashie tillhandahåller funktionerna som en tjänst på Internet, där programuppdateringar, service-/support, backup etc. hanteras centralt. För Mashie betalar man månadsvis en grundlicens för sin organisation samt användarlicenser per användare. Grundlicensen består av basmodulen samt valfria tilläggsmoduler. Licensen kan enkelt kompletteras efter hand med fler moduler, liksom användarlicenser. Unik användarnytta Mashie ligger i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Mashie utvecklas enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Mashie har idag mer än användare fördelade på ca 200 organisationer, varav över 100 kommuner i Sverige. 16 (57)

17 Mashie har i huvudsak tre målgrupper: 1. Organisationer med professionell och storskalig måltidsproduktion För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritisktsystem. Typiska användare är verksamhetschefer, kostchefer, kökschefer och kökspersonal samt även restaurangutbildningar och catering/kedjeföretag. Matsedlarna kan göras publika genom funktionen Webbpublicering av matsedel i Mashie där t.ex. föräldrar till gymnasieelever i Växjö kommun kan se veckans matsedel på kommunens hemsida. En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor (t.ex. Sodexo). Central planering av näringsriktigt godkända matsedlar skickas ner till enskilda restauranger ingående i koncernen. Uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan centralt för hela koncernen. 2. Livsmedelsfabrikanter (industrikunder) Idag används Mashie av många fabrikanter i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra professionella användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. 3. Konsumenter och externa system Externa intressenter är t.ex. privatpersoner, konsumenter eller professionella i matbranschen som inte har tillgång till Mashie-systemet för recepthantering. Gränssnitten för denna användargrupp är t.ex. Facebook, egna receptsajter eller mobila applikationer, men bakomliggande databas och logik är fortfarande Mashie-systemet. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat kan alla funktioner i Mashie göras tillgängliga genom sk. Web Service-teknik, vilken innebär att externa system kan använda funktioner som finns i Mashiesystemet, i ett eget sammanhang och med egen grafisk profil. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat skalningsfunktioner för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i helt nya lösningar. Mashie-systemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Exempel på användare i denna kategori är bl.a. föreningen Nyckelhålet på restaurang (ett initiativ från Livsmedelsverket) och Marknad och framtid Mashie konkurrerar på en hemmamarknad (Sverige) med mycket tydlig konkurrens och ett fåtal aktörer. Marknaden totalt upplevs som växande p.g.a. allt större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna. Stor potential bedöms finnas inom industrisidan, där bl.a. ett globalt ramavtal med Orkla-koncernen tecknades under året. Mashie har under året även lanserat tjänsten Mashie Kostservice. Den vänder sig till kunder som av kostnads- eller resursskäl behöver en extern kostansvarig som kan ta hand om kostnads- och näringsberäkning av recept, lägga upp näringsriktiga matsedlar samt att dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten. Mashie vidareutvecklas ständigt med nya, spännande funktioner som skapar användarnytta även för nya målgrupper. Konsumentsidan och externa system med sociala medier, appar etc. är mycket intressant och där har vi bara sett början. 17 (57)

18 NYA FUNKTIONER MED ANVÄNDARNYTTA Matsedelspresentation på webbplats och i mobilen Att på ett smakfullt sätt presentera matsedlar och menyer på en webbplats har aldrig varit enklare! Och det är självklart många som är intresserade av vad som erbjuds från köket eller restaurangen. Det kan vara lunchalternativen för barnens skola, veckomatsedlarna för äldreomsorgen och hemtjänsten eller lunch- /a la carte- och cateringmenyerna från personalrestaurangen. Vad är mer naturligt för gästerna än att hitta informationen på Internet? Med minimal administration kan matsedlar och menyer från Mashie publiceras direkt till webbplatsen med tilläggsmodulen Webbpublicering Matsedel. Matsedeln, bild på måltiden, näringspresentation per portion eller per vecka presenteras automatiskt. Se gärna två kundexempel: i Växjö och Dalängskolan i Lidköping (www.lidkoping.se). Mashies matsedlar är naturligtvis åtkomliga även från mobiltelefon, Smartphones, iphone, Android eller ipad. Det pratas mycket om sk. appar idag, dvs. små program som laddas ner och installeras i mobilen, men för att få matsedlar från Mashie i telefonen är det enklare än så. Med Mashie Webbpublicering Matsedel anpassad på webbsajten kan en länk skickas till mobiltelefonen med adressen till rätt matsedel. Lägg till adressen som ett bokmärke i telefonen och dagens meny kan direkt ses i webbläsaren. 18 (57)

19 KUNDCASE Sandvikens kommun omfattar en stor del av Gästrikland, från Kungsberg i norr till Gysinge i söder och har cirka invånare. Efter utvärdering av olika system på marknaden valde Sandvikens kommun 2006 att köpa in Mashie för att underlätta matsedelsplaneringen och beställning av måltider från skola till produktionskök. Till att börja med var det förskola och skola som lades in i systemet. Våren 2008 lades även äldreomsorgen in i systemet. När Sandviken valde Mashie såg de stora fördelar med att slippa handskrivna beställningslistor från skolorna, i Mashie kunde skolorna direkt lägga in sina portionsbeställningar mot lagd matsedel. Det ger köken produktionsunderlag som sedan kan användas vidare till fakturering. Även hanteringen kring specialkoster underlättas genom Mashie. Sandvikens Kommun har tack vare Mashie: Fått bättre överblick på kostnader per portion och av varor. Underlättat för kunden att beställa måltider. Fått bättre produktionsunderlag för köket. Förkortat tiden för faktureringen med cirka 40 timmar per månad. Den tidigare manuella faktureringen för varor sköts idag via Mashie. Större utbud av maträtter till hemmaboende äldre, vilket har varit positivt enligt olika enkätundersökningar. Vad vi har lagt märke till under dessa år är att programmet inte är begränsat till just ett visst arbetssätt, utan man kan bygga upp sin egen verksamhet precis som man själv vill ha den i systemet. Inga Öhman, Sandvikens Kommun Att Mashie går att komma åt via webben har också gjort att Sandvikens Kommun har haft en deltidsanställd som sköter jobbet från en annan ort i södra Sverige sedan Det är allt ifrån matsedlar, registerhantering, support och utbildning internt. - En stor fördel har varit att programmet är webbaserat vilket gör att programvaran går att komma åt oavsett var man sitter och jobbar bara man har en dator med internetuppkoppling, säger Inga Öhman, ansvarig för Mashie för Sandvikens Kommun. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en gemensam rapport om Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre. Undersökningen visar att äldreomsorgen i Sandviken satsar rätt. Förbättrings- och utvecklingsarbete inom hemtjänsten pågår kontinuerligt bland annat när det gäller inflytande, information, mat och social samvaro. - Sedan undersökningen genomfördes har vi inom äldreomsorgen genomfört en enkätundersökning gällande mat och matdistribution, berättar Karin Jonsson, socialchef i Sandvikens kommun. Vi hade en hög svarsfrekvens, 82 %, och 77 % är nöjda med hur maten smakar och hela 88 % tycker att storleken på portionerna är bra. Numera finns även möjligheten att välja maträtt. 19 (57)

20 STYRELSE Styrelseordförande Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ) och UClarity AB. Styrelseledamot i Conseller AB, MultiQ International AB. Aktieinnehav: Ledamöter Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Robin Gustafsson (född 1972) Produktutvecklingschef Scalado. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Fileot Förvaltningning. Robin tillträdde som VD i Avensia AB Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB och för Avensia AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt bolag inom Allokton koncernen. Aktieinnehav: (57)

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

inte bara nollor och ettor

inte bara nollor och ettor inte bara nollor och ettor Entreprenörer inom IKT Power Lake AB a d r e s s Stagneliusvägen 23, 6tr,SE-11259 Stockholm tel+46 (0)8-6562775 mobil +46 (0)70-6730790 www.powerlake.se barbro.fransson@powerlake.se

Läs mer