JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS ENSKILDA SECURITIES NORDEA SECURITIES

2 Innehåll 3 Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics 4 Oriflame i korthet 8 Finansiell information i sammandrag 12 Villkor och anvisningar 14 Bakgrund och motiv 15 Valutakursinformation och valutabestämmelser 16 Utdelning och utdelningspolitik 17 Kapitalstruktur 18 Riskfaktorer 24 Finansiell information 28 Definitioner av nyckeltal 30 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 50 Marknad 55 Oriflames historia och legala struktur 58 Verksamheten 72 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 76 Ägarförhållanden 78 Närståendetransaktioner 80 Aktiekapital 85 Beskrivning av svenska depåbevis 86 Skuldsättning 87 Skattefrågor i Sverige 88 Avtal om försäljning av aktier i form av svenska depåbevis 89 Sammanfattning av skillnader mellan internationella, svenska och amerikanska redovisningsprinciper 92 Villkor för svenska depåbevis 96 Räkenskaper 100 Noter till räkenskaperna 115 Revisorernas granskningsberättelse 116 Adresser Ekonomisk information Delårsrapport januari mars maj 2004 Delårsrapport januari juni augusti 2004 Delårsrapport januari september november 2004 Villkor i sammandrag ANMÄLNINGSPERIOD: mars 2004 FÖRSÄLJNINGSPRIS: Beräknas fastställas i intervallet kronor per depåbevis. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 200 kronor per depåbevis. Ett depåbevis representerar en aktie. FASTSTÄLLANDE AV FÖRSÄLJNINGSPRIS: Omkring den 23 mars 2004 OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRSÄLJNINGSPRIS: Omkring den 24 mars 2004 LIKVIDDAG: 29 mars 2004 BERÄKNAD FÖRSTA NOTERINGSDAG PÅ STOCKHOLMS- BÖRSENS O-LISTA: 24 mars 2004 Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Avnoteringen 1999 avser transaktionen där Oriflame Cosmetics avnoterades från Londonbörsen i samband familjen af Jochnicks och Industri Kapital 1997-fondens förvärv av huvuddelen av aktierna i Oriflame Cosmetics ACO avser ACO-verksamheten i Norden som avyttrades den 30 juni 2003, CIS (Commonwealth of Independent States) eller CIS-regionen avser länderna i det före detta Sovjetunionen samt därutöver Mongoliet och Baltikum. Huvudaktieägarna avser Familjeaktieägarna och Industri Kapital 1997-fonden. Familjeaktieägarna avser Robert och Jonas av Jochnick med familjer samt Abacus Trustees, såsom förvaltare till The Progress Settlement som definieras i avsnittet Ägarförhållanden. Industri Kapital avser Industri Kapital Ltd., ett riskkapitalbolag, tillsammans med, och där sammanhanget så kräver, investeringsfonder till vilka Industri Kapital Ltd. är rådgivare samt vissa av dess närstående bolag, inklusive, men inte begränsat till, Industri Kapital 1997-fonden. Industri Kapital 1997-fonden avser den enhet som definieras under avsnittet Ägarförhållanden. Mezzanineaktieägarna avser vissa mezzaninelångivare som förvärvade aktier i samband med lösen av teckningsoptioner, vilka erhölls i samband med Avnoteringen Se vidare avsnitt Ägarförhållanden. Bolaget eller Oriflame Cosmetics avser Oriflame Cosmetics S.A., ett bolag registrerat i Luxemburg, och Oriflame eller koncernen avser detta bolag och dess konsoliderade dotterbolag. Övrigt ISIN-kod Kortnamn på Stockholmsbörsen SE ORI I samband med erbjudandet att förvärva aktier i form av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics S.A. har två prospekt upprättats; ett prospekt på svenska avseende erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och ett prospekt på engelska avseende erbjudandet till institutionella investerare i utlandet. Med undantag av bland annat sådan information som särskilt avser försäljningen av depåbevis på olika marknader överensstämmer prospekten i allt väsentligt med varandra. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i Oriflame Cosmetics S.A. och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. De depåbevis som omfattas av erbjudandet enligt detta prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat iamerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.anmälan om förvärv av depåbevis i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Det svenska prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Tvist rörande eller relaterad till erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

3

4 Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics Styrelsen för Oriflame Cosmetics S.A. och dess huvudägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bolaget genom en kombinerad riktad nyemission och försäljning av totalt svenska depåbevis representerande aktier i Bolaget ( svenska depåbevis eller depåbevis ). Samtliga depåbevis som utbjuds behandlas på samma sätt och utgör gemensamt föreliggande erbjudande ( Erbjudandet ). Vidare har styrelsen för Bolaget ansökt om notering av depåbevisen på Stockholmsbörsens O-lista. Med anledning av ägarspridningen och noteringen har styrelsen för Bolaget upprättat detta prospekt med en beskrivning av Oriflame, för vilken Bolagets styrelse ansvarar. Försäljningspriset för samtliga depåbevis kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande som beskrivs nedan och väntas komma att fastställas inom intervallet kronor per depåbevis. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 200 kronor per depåbevis. Det slutligen fastställda försäljningspriset beräknas komma att offentliggöras omkring den 24 mars Styrelsen för Oriflame Cosmetics avser att besluta att öka aktiekapitalet med högst euro till högst euro, genom nyemission av högst aktier, envar aktie med ett bokföringsmässigt nominellt belopp om 1,25 euro ( Nyemissionen ). Det totala nyemissionsbeloppet beräknas komma att uppgå till mellan euro och euro före kostnader för Erbjudandet. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna som utges i form av depåbevis skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Vidare har Huvudaktieägarna samt medlemmar av koncernledningen, övriga befattningshavare samt Mezzanineaktieägarna gemensamt ( Säljarna ), beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet depåbevis, vilka, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, motsvarar 29,8 procent av kapital och röster i Bolaget. Medlemmarna av koncernledningen samt vissa övriga befattningshavare kommer sammantaget att avyttra cirka 5 procent av deras totala innehav i samband med Erbjudandet. Härutöver har Huvudaktieägarna förbundit sig att på begäran av Carnegie och Merrill Lynch International ( Merrill Lynch ) sälja ytterligare högst depåbevis för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Härmed inbjuds till förvärv av högst depåbevis i Oriflame Cosmetics i enlighet med villkoren i detta prospekt, motsvarande högst 35,0 procent av kapital och röster i Bolaget, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas 2. Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet depåbevis, motsvarande högst 40,3 procent av kapital och röster i Bolaget 3. Luxemburg den 8 mars 2004 Säljarna Oriflame Cosmetics S.A. Styrelsen 1 Se vidare Ägarförhållanden för information om Säljarna. 2 Huvudaktieägarna förbehåller sig rätten att öka antalet depåbevis som omfattas av Erbjudandet med högst depåbevis. 3 Eller depåbevis motsvarande 50,8 procent av kapital och röster i Oriflame, om Huvudaktieägarna fullt ut utnyttjar sin rätt att öka omfattningen av Erbjudandet. 3

5 Oriflame i korthet Följande sammanfattning innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför också övriga delar av prospektet bör läsas, inklusive de avsnitt som behandlar riskfaktorer och räkenskaper. Översikt Oriflame är ett internationellt kosmetikföretag med direktförsäljning i 54 länder över hela världen. Koncernen har ett omfattande produktsortiment som marknadsförs under varumärket Oriflame. Bolaget grundades 1967 i Sverige och marknadsför sina produkter under konceptet Natural Swedish Cosmetics, vilket understryker Oriflames svenska ursprung och betonar användningen av naturliga råvaror. Oriflames produktsortiment omfattar: Hudvård fuktkrämer, krämer, lotioner, rengöringslotioner, ansiktsmasker, duschkrämer, skrubbkrämer och solskyddskrämer, Färgkosmetik läppstift, underlagskrämer, ögonskuggor, mascara, puder, brunkrämer och nagellack, Dofter parfymer, cologne, eau-de-toilette och kroppssprayer, Toalettartiklar hårvårds-, bad- och duschprodukter, deodoranter, samt Accessoarer väskor, borstar, smycken och andra icke kosmetikprodukter. Produktsortimentet för 2004 omfattar cirka 520 produkter, inklusive cirka 180 nya eller reformulerade produkter som har introducerats eller förväntas komma att introduceras under Den typiska livscykeln för en produkt är tre till fem år. Produktutbudet prissätts på sådant sätt att prisnivån skall tilltala bredast möjliga konsumentsegment på varje marknad. Under 2003 uppgick det genomsnittliga antalet säljkonsulenter till 1,4 miljoner. Oriflames genomsnittliga antal säljkonsulenter har ökat årligen under mer än fem år, trots en väsentlig omsättning av säljkonsulenter som är i nivå med andra direktförsäljningsföretag. Under perioden uppgick den genomsnittliga årliga ökningen i antalet säljkonsulenter till 20,7 procent. Produktkatalogen, säljkonsulenternas viktigaste verktyg för marknadsföring och försäljning av Oriflames produkter, trycktes i 64 miljoner exemplar på 35 språk under Bolaget bedömer, baserat på uppgifter från tredje part samt internt framtagen information, att Oriflame är ett av de ledande företagen inom direktförsäljning av kosmetika i 30 länder. Enligt Bolagets analys av uppgifter från Euromonitor var Oriflame under 2003 marknadsledande i följande elva länder: Danmark, Egypten, Finland, Grekland, Indonesien, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Ryssland och Sverige. Bolaget bedömer vidare, baserat på uppgifter från tredje part samt internt framtagen information, att Oriflame under 2003 ökade sina marknadsandelar i 20 av de 44 länder där Oriflame bedriver egen verksamhet. Oriflame har historiskt uppvisat tillväxt under lönsamhet. Sedan 1990 har Oriflames omsättning ökat med i genomsnitt 17,8 procent per år. Under perioden ökade omsättning samt rörelseresultat före jämförelsestörande poster med 18,3 respektive 28,4 procent i genomsnitt per år.tillväxten har drivits dels av fokuseringen på snabbt expanderande marknader och produktsegment, inom vilka Bolaget bedömer att Oriflame har etablerat starka marknadspositioner, dels Oriflames mycket flexibla kostnadsstruktur och starka kassaflöden. Denna utveckling av Oriflames verksamhet på dessa snabbt expanderande marknader har medfört en ökning av omsättningen med 19,8 procent 2003 jämfört med 2002 och med 21,8 procent 2002 jämfört med Under 2003 uppgick omsättningen till 652,1 miljoner euro och årets resultat till 88,8 miljoner euro. Konkurrensfördelar Bolaget anser sig ha ett flertal konkurrensfördelar, däribland: Ett attraktivt produktutbud och en effektiv distributionskanal. Oriflames affärsmodell är att på ett kostnadseffektivt sätt och genom en fristående säljkår vid sidan av traditionell detaljhandel tillhandahålla naturliga högkvalitativa hudvårds- och kosmetikprodukter. Bolaget bedömer att direktförsäljning är en tillförlitlig och kostnadseffektiv distributionsmetod för kosmetika. Oriflames verksamhet har ett lågt kapitalbehov i förhållande till sin storlek och en flexibel kostnadsstruktur, där den största delen av kostnaderna (cirka 76,6 procent för 2003) utgörs av rörliga kostnader. Denna kostnadsstruktur möjliggör tillväxt till låga kostnader samtidigt som motståndskraften vid försämrade konjunkturer i de regioner där Oriflame är verksamt ökar. Oriflame har byggt upp säljstödsorganisationer över hela världen som är ansvariga för beställningar, kundtjänst samt utbildningen av koncernens säljkonsulenter. Bolaget bedömer att dess starka försäljningskultur, ersättningsstruktur och prisvärda produkter innebär attraktiva möjligheter för säljkonsulenterna, vilket bekräftas av den kontinuerligt växande säljkåren. Bolaget avser att även i framtiden utveckla attraktionskraften i Oriflames erbjudande, The Oriflame Opportunity, genom att utnyttja sin affärsmodell. Starkt varumärke på de viktigaste marknaderna. Oriflames starka varumärken och goda rykte om att tillhandahålla prisvärda och högkvalitativa produkter utgör enligt Bolagets bedömning en stabil bas för att öka marknadsandelarna på Oriflames viktigaste marknader. Produkterna marknadsförs enligt ett enhetligt koncept, Natural Swedish Cosmetics, vilket understryker Oriflames svenska ursprung och betonar användningen av naturliga råvaror. Enligt en marknadsundersökning Oriflame lät genomföra under 2003, kände 65 respektive 73 procent av alla kvinnor i åldersgrupperna år 4

6 i Ryssland och Ukraina, två av Oriflames största marknader, till Oriflame som ett varumärke för kosmetikprodukter. Attraktivt produktutbud. Produktsortimentet för 2004 omfattar cirka 520 produkter, främst kosmetika. Produktutveckling och innovation är viktiga framgångsfaktorer i Oriflames verksamhet och marknadsstrategi. Marknadsavdelningen har ett nära samarbete med den interna FoU-avdelningen och med underleverantörer för att kunna förbättra befintligt produktprogram och för att snabbt kunna lansera nya, prisvärda och avancerade produkter baserade på naturliga råvaror till den breda konsumentmarknaden. Under 2004 kommer Oriflame att introducera cirka 180 nya eller reformulerade produkter. Oriflames prisstrategi är utformad för att förstärka dess position som ett varumärke som erbjuder lyx till överkomligt pris. Bolaget bedömer att produktsortimentets attraktionskraft, som bygger på prisvärda och högkvalitativa produkter stärker kundernas lojalitet ytterligare. Bred internationell närvaro och marknadsledande position. Bolaget bedömer, baserat på uppgifter från tredje part samt internt framtagen information, att Oriflame är ett av de ledande företagen inom direktförsäljning av kosmetika i 30 länder. Oriflames strategi innebär att etablering skall ske på marknader där Bolaget bedömer att det finns möjlighet att bli ett av de tre ledande kosmetikföretagen inom direktförsäljning. Oriflame var ett av de första direktförsäljningsföretagen i många av de länder i Central- och Östeuropa samt inom CIS-regionen där koncernen är verksam. Enligt Bolagets bedömning har sådana tidiga marknadsetableringar inneburit fördelar och skapat en stark och lojal stomme av säljkonsulenter samt en solid varumärkesimage på många av de viktigaste marknaderna. Sedan 1990 har Oriflame etablerat sig i 34 länder, vilket vittnar om att Oriflame har en framgångsrik etableringsstrategi. Enligt Bolagets bedömning, baserat på uppgifter från tredje part samt internt framtagen information, ökade Oriflame sina marknadsandelar under 2003 i 20 av de 44 länder där Oriflame bedriver verksamhet. Erfaren ledningsgrupp och stark företagskultur. Koncernledningens branscherfarenhet och ingående kunskap om verksamheten har bland annat inneburit förmåga att genomföra tillväxtskapande och effektivitetshöjande åtgärder. Bolaget anser att detta påvisas av Oriflames framgångsrika marknadsetableringar och förmåga att hantera svåra makroekonomiska förhållanden.två av Oriflames grundare, Robert och Jonas af Jochnick, har varit styrelsemedlemmar sedan Ledningsgruppen med sin långa erfarenhet leder arbetet med att sprida företagskulturen, samtidigt som Oriflame strävar efter att ta till vara alla medarbetares kunskaper och erfarenhet. Denna inställning är en viktig del av Oriflames svenska ursprung och knuten till Oriflames positiva svenska image. Oriflames kärnvärden är, Togetherness, Spirit och Passion. Bolaget bedömer att dessa kärnvärden särskiljer Oriflame och dess produkter från konkurrenterna. Effektiv produktion och distribution. Oriflames produktion och distribution är utformad för att kunna leverera produkter på ett effektivt sätt i takt med att Oriflame växer och är baserad på en flexibel struktur för råvaruanskaffning och tillverkning med såväl egen produktion som produktion hos underleverantörer.härutöver har Oriflame förbättrat IT-systemen på sådant sätt att företagsledningen kan följa tillverkning och försäljning dag för dag. Produkttillgängligheten har sedan 2001 i genomsnitt överstigit 98 procent. Oriflames förmåga att snabbt leverera produkter till de säljkonsulenter som beställer på distans (vanligen inom timmar från ordertillfället) gynnar säljkonsulenterna och uppmuntrar dem till att göra beställningar oftare. Stark finansiell bas och betydande kassaflöden. Oriflame har dragit nytta av sina goda marginaler vilket har bidragit till, betydande kassaflöden. Härutöver har Oriflame en rörlig kostnadsstruktur som ökar motståndskraften vid försämrade konjunkturer i de regioner där Oriflame är verksamt. Sedan Avnoteringen 1999 har den organiska tillväxten varit hög och omsättningen har ökat med i genomsnitt 18,3 procent per år, från 333,5 miljoner euro under 1999 till 652,1 miljoner euro under Under samma period har rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster ökat från 12,6 procent till 17,5 procent. Mål och strategi Oriflames primära mål är att bygga verksamheten och öka aktieägarvärdet genom ökad omsättning och förbättrade rörelsemarginaler. Bolagets strategi för att uppnå de primära målen baseras på följande huvudelement. i.) Ökad penetration på befintliga marknader ii.) Fortsatt selektiv geografisk expansion iii.) Fortsatt effektivisering av verksamheten i.) Ökad penetration på befintliga marknader Bolaget avser att öka penetrationen på befintliga marknader. Genom att vara ett av de första kosmetikföretagen med direktförsäljning i länder i CIS-regionen liksom inom Central- och Östeuropa, har Oriflame lyckats nå en marknadsledande ställning med starka varumärken på dessa snabbt växande marknader. Historiskt har Oriflame koncentrerat sina resurser på expansion till nya länder men fokuserar nu resurserna på att ytterligare öka penetrationen på befintliga marknader genom att utöka säljkåren och förbättra dess produktivitet. Bolaget bedömer att Oriflame är väl positionerat för att dra fördel av tillväxten inom dessa regioner. 5

7 I syfte att stödja ett marknadsledande produktutbud, stärka varumärket och öka säljkårens effektivitet, avser Oriflame att vidta följande åtgärder. Fortsätta öka attraktionskraften i produktutbudet. Bolaget avser att utnyttja styrkan hos FoU- och marknadsorganisationerna, såväl internt som hos sina underleverantörer, för att fortsätta att förnya kosmetiksortimentet. Under 2004 kommer Oriflame att lansera cirka 180 nya eller reformulerade produkter. Bolaget avser att fortsätta fokusera på att snabbt lansera nya, prisvärda och avancerade produkter baserade på naturliga råvaror till den breda konsumentmarknaden.vidare kommer Oriflame i syfte att underlätta försäljningsprocessen skapa tydligare produktsegment, samtidigt som storleken på produktportföljen skall ökas. Oriflames filosofi är att produkterna skall vara lättillgängliga, prisvärda samt lätta att förstå och använda enligt konceptet Looking Good, Made Easy.Under 2003 härrörde cirka 34,6 procent av omsättningen från nya eller reformulerade produkter som lanserades under året. Bland de viktigare produktlanseringarna under 2003 kan nämnas hudvårdsserien Oriflame Essentials, färgkosmetikserien Visions och parfymen Freya, vilken var den bäst säljande produkten under Fortsätta förbättra produktkatalogerna. Bolaget avser att öka attraktionskraften och genomslagskraften hos Oriflames produktkatalog genom fortsatt samordning av produktutbud och produktkatalogens utformning och presentation. Bolaget avser att ytterligare utveckla och modernisera produktkatalogen för att göra den mer tilltalande och säljande i syfte att såväl öka säljkårens produktivitet som konsumenternas intresse. Samtidigt kommer Oriflame att fortsätta med marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i syfte att öka genomslagskraften hos Oriflames produktkampanjer. Under 2003 ökade katalogomfånget för samtliga marknader och antalet utgåvor ökade från varannan månad till varje månad i Indien, Fjärran Östern och Sri Lanka. Ökad kännedom om varumärket genom effektivare kommunikation.bolaget bedömer att en enhetlig varumärkesprofil för samtliga produktlinjer och kommunikationskanaler bidrar till att stärka varumärket och främja försäljningen. Avsikten är därför att fortsätta utveckla riktade reklam- och marknadsföringskampanjer. Samtidigt beräknas implementeringen av ett globalt Internetbaserat system komma att slutföras. Det skall utnyttjas för att stärka Oriflames kundrelationer. Vidare skall Oriflames konceptbutik i Stockholm fortsätta att utnyttjas i marknadsföringssyfte. Oriflame har också genomfört strategiska satsningar för att öka antalet säljkonsulenter och deras produktivitet. Fortsätta öka antalet säljkonsulenter. Bolaget avser att fortsätta öka antalet säljkonsulenter, genom effektivare kommunikation av Oriflames erbjudande, The Oriflame Opportunity. Bolaget planerar att göra det än mer attraktivt att bli säljkonsulent hos Oriflame genom att förbättra incitamenten för nya konsulenter och ytterligare utveckla rekryteringsaktiviteterna. Oriflame kommer också att i ökande omfattning använda de mest erfarna konsulenterna för att utbilda säljkonsulenterna i rekrytering. Ytterligare öka säljkårens produktivitet. Utbildningen intensifierasför närvarande på alla nivåer för befintliga säljkonsulenter för att höja kunskapen om hur produktkatalogen bäst kan användas tillsammans med andra direktförsäljningstekniker. Implementeringen av Internetbaserade försäljningshjälpmedel gör det möjligt att följa respektive säljkonsulents produktivitet samt att samordna försäljningsaktiviteter och utbildning. Bolaget bedömer att dessa initiativ kommer att skapa en plattform som möjliggör ytterligare stöd i marknadsföringen och därigenom öka säljkårens produktivitet. Fortsatt säljfokus. Bolaget bedömer att Oriflames företagskultur, med dess tydliga säljfokus, medför långsiktiga fördelar. För att säkerställa högsta möjliga engagemang för Oriflames erbjudande, The Oriflame Opportunity, avser Bolaget att ytterligare stärka relationerna mellan Oriflame och dess Directors, den högsta nivån av säljkonsulenter inom Oriflame.Vidare avser Oriflame att fortsätta att anställa Area Sales Managers, vars huvudsakliga uppgift är att samordna försäljningsstrategier samt att motivera och utbilda säljkåren. ii.) Fortsatt selektiv geografisk expansion Bolaget avser att fortsätta växa genom selektiv geografisk expansion. Vid sådan expansion skall Oriflame fortsätta att utnyttja de kunskaper och strategier som koncernen har utvecklat på befintliga marknader och använda sina beprövade strategiska initiativ på nya marknader. Mellan 1990 och 2003 etablerade sig Oriflame i 34 länder och ökade omsättningen i många länder i Europa, Asien och Latinamerika. Grundelementen i Oriflames etableringsstrategi är dels att identifiera marknader där Bolaget ser betydande långsiktiga tillväxtmöjligheter och där Oriflame bedöms kunna uppnå en marknadsledande ställning som direktförsäljande kosmetikaföretag, dels ha fokus på låga initiala investeringar. Bolaget bedömer att denna strategi kommer att vara framgångsrik även i framtiden när det gäller att erbjuda produkter och försäljningsmöjligheter för individer 6

8 i världens snabbast växande ekonomier. Under 2003 började Oriflame med försäljning i Moldavien, Armenien och Vietnam och planerar att börja med försäljning i Libanon under Oriflame har även påbörjat förberedelserna för framtida försäljning i Kina. Om direktförsäljning tillåts i Kina skulle detta enligt Bolaget kunna innebära attraktiva affärsmöjligheter på en av världens största marknader. iii.) Fortsatt effektivisering av verksamheten Bolaget avser att höja effektiviteten genom att dra nytta av skalfördelar från ökad egentillverkning och ökade produktionsvolymer. Vidare avser Oriflame att ytterligare förbättra logistiksystemen. Härutöver avser även Oriflame att öka flexibiliteten och effektiviteten i Oriflames distributionscentra i Asien och Europa samt öka kapaciteten i Oriflames Internetbaserade försäljnings- och ordersystem. Under 2003 förvärvades en anläggning för tillverkning av parfymoch toalettartiklar i Sverige och produktionskapaciteten i den polska produktionsanläggningen ökades med cirka 30 procent. Under 2003 påbörjades också uppförandet av en ny produktionsanläggning i Ryssland, som är planerad att stå färdig under 2005, för att möta den starka efterfrågan inom CIS-regionen. Den ryska anläggningen beräknas efter färdigställandet komma att producera flertalet högvolymprodukter inom färgkosmetik och hudvårdsprodukter för CIS-regionen och kommer att tjäna som distributionscenter för regionen. Bolaget bedömer att den nya anläggningen kommer att förkorta leveranstiderna till några av koncernens viktigaste marknader samtidigt som lagerstyrningen förbättras och valutaexponeringen mot CIS-regionen minskar. Vidare planerar Oriflame att etablera en tillverkningsenhet i Kina för att kunna stödja de försäljningsaktiviteter som planeras komma att genomföras på denna marknad. Oriflame planerar också samarbeten med lokala underleverantörer i Kina. Oriflames Internetbaserade försäljnings- och ordersystem implementeras för närvarande globalt och Bolaget förutspår därigenom såväl ökade intäkter som kostnadsbesparingar. De säljkonsulenter som är uppkopplade via Internet har möjlighet att följa och hantera försäljningen för varje enskild försäljningskonsulent i sina respektive nätverk. Bolaget bedömer att denna funktion tillsammans med möjligheten för varje säljkonsulent att skapa en egen hemsida kommer att öka försäljningen genom att säljkonsulenterna mer effektivt kan nå nya och befintliga kunder. Adress Oriflame har sitt säte på 20 rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, Telefon Övrig information Enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen skall Oriflame ofördröjligen offentliggöra relevant information till marknaden. 7

9 Finansiell information i sammandrag Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 1999, 2000, 2001, 2002 och 2003 är hämtad ur Oriflames reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med internationella redovisningsprinciper, International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS skiljer sig i vissa väsentliga avseenden från svenska och amerikanska redovisningsprinciper. En beskrivning av dessa skillnader med avseende på Oriflames reviderade koncernräkenskaper återfinns i avsnittet Sammanfattning av skillnader mellan internationella, svenska och amerikanska redovisningsprinciper i detta prospekt. Nedanstående sammandrag av koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Oriflames reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter som återfinns på annan plats i detta prospekt I miljoner om ej annat anges Euro Euro Euro Euro Euro Kronor 2 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Omsättning 333,5 395,3 446,6 544,1 652, ,4 Kostnad för sålda varor 104,7 124,3 128,7 153,3 205, ,6 Bruttoresultat 228,8 271,0 318,0 390,8 446, ,8 Försäljningskostnader 109,4 130,8 150,4 185,1 215, ,6 Administrationskostnader 3 77,4 85,3 98,4 109,6 116, ,8 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 42,0 54,9 69,1 96,2 114, ,4 Jämförelsestörande poster, operationella 17,2 4,1 16,2 147,4 Rörelseresultat 24,8 50,7 69,1 96,2 130, ,8 Finansnetto 5,5 20,6 15,7 16,7 28,4 258,0 Resultat från andelar i intresseföretag 0,8 Jämförelsestörande poster, icke operationella 5,4 3,6 Resultat före skatt 14,7 33,7 53,4 79,5 101,8 924,8 Skatt 7,0 7,2 8,6 5,1 13,1 118,8 Årets resultat 7,6 26,5 44,8 74,4 88,8 806,0 Koncernens balansräkningar i sammandrag Materiella anläggningstillgångar 59,0 52,0 55,1 52,9 65,9 598,3 Kassa, bank och kortfristiga placeringar 40,6 42,3 54,4 34,4 52,3 475,0 Balansomslutning 212,6 214,4 225,1 220,8 300, ,0 Räntebärande skulder 258,0 224,1 189,0 106,5 242, ,0 Eget kapital 4 93,5 63,9 19,1 45,5 35,0 317,8 Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag 5 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 42,0 54,9 69,1 96,2 114, ,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12,8 1,2 12,4 5,7 7,0 63,7 Förändring av rörelsekapitalet 4,7 5,0 10,0 5,1 51,4 466,5 Erlagd ränta och bankavgifter 7,6 11,8 14,4 20,0 15,9 144,5 Betalda skatter 6,6 6,1 8,9 9,0 8,4 76,2 Jämförelsestörande poster 17,2 0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,1 30,1 68,3 67,8 45,4 411,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,5 8,5 7,6 10,8 11,1 100,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,8 37,0 48,6 73,4 36,5 331,6 8

10 I miljoner om ej annat anges Euro Euro Euro Euro Euro Kronor 2 Verksamhetsinformation och nyckeltal före jämförelsestörande poster 6, 7 Totalt antal säljkonsulenter vid årets slut, tusental 738,7 903, , , , ,9 Genomsnittligt antal säljkonsulenter, tusental 651,0 790,1 927, , , ,5 Omsättning per säljkonsulent, euro respektive kronor Bruttomarginal, % 68,6 68,6 71,2 71,8 68,5 68,5 EBITDA 8 51,8 64,0 82,2 105,8 124, ,5 EBITDA-marginal, % 15,5 16,2 18,4 19,5 19,1 19,1 EBITA 8 42,2 55,4 72,3 97,0 115, ,0 EBITA-marginal, % 12,7 14,0 16,2 17,8 17,7 17,7 Rörelsemarginal, % 12,6 13,9 15,5 17,7 17,5 17,5 Omsättningshastighet operativt kapital, gånger 2,5 3,3 3,8 4,7 4,8 4,8 Avkastning på operativt kapital, % 30,9 45,3 59,2 82,5 83,7 83,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,3 34,4 42,4 60,3 63,7 63,7 Avkastning på eget kapital, % 4 e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. e.m. Räntebärande nettoskuld 217,4 181,9 134,6 72,1 189, ,0 Skattesats före jämförelsestörande poster, % 18,9 21,0 16,0 6,5 15,3 15,3 Data per aktie före jämförelsestörande poster 6,7 Antal utestående aktier vid årets slut Antal utestående aktier efter full utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning Resultat per aktie före jämförelsestörande poster, euro respektive kronor 0,34 0,55 0,90 1,50 1,35 12,25 Resultat per aktie före jämförelsestörande poster efter utspädning, euro respektive kronor 0,33 0,52 0,85 1,37 1,29 11,71 1 Inklusive ACO som dekonsoliderades per 30 juni Se vidare Kommentarer till den finansiella utvecklingen Avyttringen av ACO. 2 Endast för att underlätta för läsaren har belopp omräknats till svenska kronor baserat på stängningskursen den 31 december 2003 då 1,00 euro motsvarade 9,08 kronor (Reuters Limited). 3 Inklusive forsknings- och utvecklingskostnader. Se not 5 till Oriflames koncernräkenskaper. 4 För information beträffande negativt eget kapital i koncernen, se vidare Kapitalstruktur. 5 Kassaflödesanalyser upprättade enligt IFRS har justerats för att kunna särskilja effekterna av jämförelsestörande poster. 6 För definitioner, se vidare Definitioner av nyckeltal. 7 Den jämförelsestörande posten om 16,2 miljoner euro under 2003 avser en realisationsvinst hänförlig till avyttringen av ACO. 8 EBITA och EBITDA kan återberäknas utifrån årets resultat enligt tabellen nedan. För ytterligare information avseende hur EBITA och EBITDA beräknas och varför Bolaget anser att dessa nyckeltal är användbara, se vidare Definitioner av nyckeltal I miljoner om ej annat anges Euro Euro Euro Euro Euro Kronor 2 Årets resultat 7,6 26,5 44,8 74,4 88,8 806,0 Jämförelsestörande poster, operationella 17,2 4,1 16,2 147,4 Jämförelsestörande poster, icke operationella 5,4 3,6 Finansnetto 5,5 20,6 15,7 16,7 28,4 258,0 Resultat från andelar i intresseföretag 0,8 Skatt 7,0 7,2 8,6 5,1 13,1 118,8 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,5 3,2 0,9 1,4 12,6 EBITA 42,2 55,4 72,3 97,0 115, ,0 Avskrivningar 9,6 8,6 9,9 8,8 9,0 81,5 EBITDA 51,8 64,0 82,2 105,8 124, ,5 9 Det genomsnittliga antalet aktier inbegriper inte rättigheter att erhålla aktier utfärdade i samband med Avnoteringen Se not 15 till Oriflames koncernräkenskaper. 9

11 Uttalanden om framtiden Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Orden har för avsikt, ämnar, förväntar, skall, kan, anser, bedömer, borde, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Andra uttalanden framgår av sammanhang i vilka de används. Sådana uttalanden förekommer främst i avsnitten Utdelning och utdelningspolitik, Bakgrund och motiv, Riskfaktorer, Verksamheten och Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Dessa faktorer inbegriper bland annat uttalanden avseende: strategi, framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter inklusive Bolagets finansiella mål samt Oriflames förmåga att hantera sin tillväxt, konkurrenssituationen i vilken Oriflame är verksam, både på kosmetik- och direktförsäljningsmarknaderna, de ekonomiska utsikterna i allmänhet och särskilt förhållandena på de marknader där Oriflame är verksamt, inklusive Ryssland och andra länder i CIS-regionen, förändringar i skattesystem, tillväxten i efterfrågan avseende Oriflames produkter, utveckling på Oriflames marknader, inklusive Bolagets expansionsplaner, samt Oriflames förmåga att lansera nya attraktiva produkter. Även om Bolaget anser att förväntningar som återspeglas i dessa och andra framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Eftersom dessa uttalanden innefattar risker och osäkerhet kan resultatet avvika väsentligt från det som framställs i de framåtriktade uttalanden på grund av: förutsättningarna på kosmetik- och direktförsäljningsmarknaderna samt den allmänna konjunkturen på Oriflames huvudsakliga marknader samt koncernens förmåga att anpassa sig till ändrade marknadsförutsättningar på Oriflames huvudsakliga marknader, politisk och ekonomisk utveckling och ändrad lagstiftning på de marknader där koncernen är verksam, bland annat förändringar i skattesystem eller ifrågasättande av Oriflames internprissättning eller skatteplaneringsåtgärder. ledningens förmåga att utveckla och genomföra en framgångsrik tillväxtstrategi, inklusive framgångsrika etableringar på nya marknader, finansiella risker, inklusive förändringar i valutakurser, ränteförändringar samt effekter av hyperinflation på vissa marknader där Oriflame är verksamt, effekten av förändringar i efterfrågan på Oriflames produkter, prissättning och konkurrenssituation inklusive ökad konkurrens från befintliga eller nya konkurrenter, samt risken att nya eller relanserade produkter kanske inte blir populära hos slutkonsumenterna. I avsnittet Riskfaktorer beskrivs vissa ytterligare faktorer som kan medföra att koncernens faktiska resultat eller att vad som uppnås i övrigt skiljer sig avsevärt från de framåtriktade uttalandena. Dessa framåtriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat. Följaktligen bör läsare av prospektet inte lägga alltför stor vikt vid sådana framåtriktade uttalanden. Marknadsandelar och branschfakta Detta prospekt innehåller information om Oriflames bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser samt även information avseende konkurrenssituation, inklusive information om marknadsandelar. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal olika källor, bland annat branschpublikationer (Euromonitor), marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor, och med metoder, som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig.varken Bolaget, Säljarna eller någon av de ledande befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Bolaget känner inte till förekomsten av någon fullständig marknadsundersökning avseende direktförsäljning av kosmetika, vilken omfattar marknadsdata för samtliga marknader på vilka Oriflame är verksamt. Som en följd härav omfattar den branschinformation avseende direktförsäljningsmarknaden av kosmetika, vilken intagits i föreliggande prospekt, uppgifter om ett antal marknader där Oriflame inte är verksamt utöver vissa marknader där Oriflame är verksamt. Även om vissa av dessa uppgifter inte är direkt relevanta bedömer Bolaget att detta är användbar information avseende relativ storlek, historisk tillväxt och potentiell tillväxt för direktförsäljningsmarknaden av kosmetika. Utöver information från utomstående, sammanställer även Bolaget viss marknadsinformation och information om Oriflames relativa marknadsandelar på basis av information från dotterbolagen avseende deras respektive lokala marknad. Oriflames interna marknadsundersökningar har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Oriflames konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. 10

12

13 Villkor och anvisningar Försäljningspris Försäljningspriset beräknas komma att fastställas inom intervallet kronor per depåbevis. Försäljningspriset fastställs i nedan angivet anbudsförfarande och beräknas komma att offentliggöras omkring den 24 mars Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 200 kronor per depåbevis. Courtage utgår ej. Anmälan Institutionellt erbjudande Institutionella investerare inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden mars Oriflame förbehåller sig rätten att förkorta anmälningstiden i det institutionella Erbjudandet. Genom anbudsförfarandet erhålls underlag för att fastställa försäljningspriset i Erbjudandet.Anmälan skall ske till något av emissionsinstituten i enlighet med särskilda instruktioner därom. Erbjudande till allmänheten Erbjudandet till allmänheten omfattar allmänheten i Sverige. Anmälan från allmänheten skall avse en eller flera handelsposter om vardera 50 depåbevis. Anmälan skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och skall under perioden mars 2004 inges till endera av nedanstående: Carnegie Investment Bank AB Transaction Support Box S Stockholm Nordea Bank AB Issuer Services EPP/BREVE Stockholm SEB Emissioner, R E Stockholm Anmälan kan även inges till något av Carnegies, Nordeas eller SEBs kontor i Sverige. Anmälan måste vara Carnegie, Nordea eller SEB tillhanda senast klockan den 23 mars Notera dock att anmälan inlämnad på något av Nordeas kontor måste vara banken tillhanda senast dagen före sista anmälningsdag, den 22 mars Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Den som anmäler sig för förvärv av depåbevis måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av depåbevis kan ske. För personer som saknar VP-konto eller depå måste VP-konto eller depå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnande av VP-konto eller depå kan ta viss tid. Anmälningssedlar och prospekt kan erhållas från Carnegie Investment Bank AB, Kundservice, (besöksadress Gustav Adolfs Torg 18), Stockholm,telefon , på samtliga Nordeas eller SEBs kontor alternativt via Internet på eller Den som är både depå- och internetkund hos Carnegie kan även anmäla sig direkt via Carnegies internettjänst. Anvisningar om deltagande via Carnegies internettjänst kan erhållas på online. För kunder i Nordea anslutna till värdepapperstjänsten i Solo kan anmälan även ske på Den som är kund i SEBs Internetbank med Digipass har även möjlighet att anmäla sig direkt via SEBs Internetbank.Anvisningar om deltagande via SEBs Internetbank kan erhållas på Särskilda anvisningar för kunder i SEB På anmälningssedeln till SEB skall konto i SEB anges från vilket banken skall äga rätt att dra likviden för det antal depåbevis anmälan avser. Kontot måste vara ett kombikonto, checkkonto, privatkonto, sparkonto, kapitalkonto, specialkonto eller aktieägarkonto i SEB eller ett konto i SEB Telefonbanken. Endast ett konto kan uppges för betalning, varvid kontoinnehavare måste vara samma person som anmäler sig för förvärv av depåbevis. För att komma ifråga för tilldelning av depåbevis måste saldot på det konto som angivits på anmälningssedeln, under perioden från och med den 24 mars till och med den 29 mars 2004, motsvara lägst det belopp som anmälan avser, baserat på det högsta priset i prisintervallet. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet konto under nämnda period och att kontoinnehavaren är medveten om att ingen tilldelning av depåbevis sker om beloppet ej är tillgängligt på kontot under tidsperioden. Observera att beloppet ej kommer att kunna disponeras under tidsperioden. Snarast efter det att tilldelning skett kommer medlen att vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som ej är tillgängliga kommer även under den angivna perioden att berättiga till ränta i enlighet med villkoren för det konto som angivits i anmälan. Tilldelning Tilldelning av depåbevis i Oriflame beslutas av styrelsen för Oriflame och Säljarna i samråd med emissionsinstituten, varvid målet är att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av depåbevisen bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Oriflames depåbevis på Stockholmsbörsen. Institutionellt erbjudande Anmälningar från institutionella investerare som bedöms bli långsiktiga ägare i Oriflame kommer att prioriteras. Någon garanti för tilldelning till enskild institutionell investerare lämnas inte. 12

14 Erbjudande till allmänheten Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal depåbevis än anmälan avser eller helt utebli. Vidare kan tilldelning till allmänheten komma att helt eller delvis ske genom lottning. Anmälningar från affärskontakter och andra till Oriflame närstående parter samt från kunder till Carnegie, Nordea eller SEB kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan komma att ske till anställd i medverkande emissionsinstitut, dock utan att dessa prioriteras.tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Ökning av Erbjudandets omfattning Huvudaktieägarna förbehåller sig rätten att öka antalet depåbevis som omfattas av Erbjudandet med högst depåbevis. Besked om tilldelning När fördelning av depåbevis fastställs utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Detta beräknas ske omkring den 24 mars Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats depåbevis. Betalning Full betalning för tilldelade depåbevis skall erläggas kontant senast den 29 mars 2004 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. De som lämnar sin anmälningssedel till Nordea eller SEB och önskar att betalning skall ske genom debitering av konto i Nordea eller SEB skall ange detta kontonummer på anmälningssedeln. Observera att kontohavare och den som anmäler sig för köp måste vara samma person.anmälan skall inges till den bank där bankkontot är öppnat. Beloppet måste hållas tillgängligt på kontot under perioden från och med den 24 mars till och med den 29 mars Om full betalning inte erläggs i tid eller tillräckliga medel ej finns på angivet konto kan depåbevisen komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse vara lägre än försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet. Erhållande av depåbevis Oriflame är anslutet till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade värdepapperssystem varför inga fysiska depåbevis utfärdas. Sedan betalning för tilldelade depåbevis erlagts och registrerats hos respektive emissionsinstitut levereras depåbevisen genom bokföring på köparens VP-konto vilket beräknas ske med början omkring den 29 mars Som bekräftelse på bokföring utsänds en VP-avi från VPC som visar att de betalda depåbevisen finns tillgängliga på köparensvp-konto. De som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare får depåbevisen bokförda i denna depå och avisering sker i dessa fall i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utdelning Depåbevis förvärvade genom Erbjudandet medför rätt till del i Oriflames vinst från och med för räkenskapsåret Styrelsen avser inte att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret Eventuell utdelning för räkenskapsåret 2004 fastställs vid ordinarie bolagsstämma Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för Oriflame bedöms som otillräckligt. Erbjudandet är villkorat av att Oriflame, Säljarna och emissionsinstituten träffar avtal om försäljning av depåbevis i Oriflame omkring den 23 mars 2004 och att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att avtalet inte sägs upp. Se vidare avsnitt Avtal om försäljning av aktier i form av svenska depåbevis. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Börsnotering Notering av Oriflames depåbevis på Stockholmsbörsens O-lista väntas ske från och med den 24 mars 2004, förutsatt att tillräcklig spridning av depåbevisen uppnås. En noteringspost kommer att omfatta 50 depåbevis. Köp och försäljning av depåbevis kommer dock även att kunna ske i mindre poster. Handeln på Stockholmsbörsen avses komma att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln kommer då att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte fullföljs kommer depåbevisen inte att levereras och eventuella betalningar kommer att återgå. Kursstabilisering I samband med Erbjudandet kan Merrill Lynch för medverkande emissionsinstituts räkning komma att genomföra transaktioner på Stockholmsbörsen som stabiliserar depåbevisens marknadspris eller håller detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle gälla på en öppen marknad. Sådana påbörjade åtgärder kan när som helst avbrytas utan förvarning och får som längst vidtagas till och med 30 dagar från första noteringsdag. 13

15 Bakgrund och motiv Oriflame var noterat på Londonbörsen från maj 1982 till oktober Genom Avnoteringen 1999, som beskrivs på annan plats i detta prospekt, blev Oriflame kontrollerat av familjen af Jochnick och Industri Kapital 1997-fonden med en grupp minoritetsaktieägare bestående av koncernledningen och vissa aktieägare som inte avyttrat sina aktier i samband med Avnoteringen Avnoteringen 1999 ägde rum kort efter den ekonomiska krisen i Ryssland 1998, vilken hade en betydande negativ inverkan på Oriflames omsättning och lönsamhet samt medförde att aktiekursen och likviditeten i Bolagets aktier på Londonbörsen sjönk väsentligt. Mot denna bakgrund blev det uppenbart att en snabb omstrukturering av verksamheten var nödvändig och att en sådan skulle kunna genomföras betydligt mer effektivt om Oriflame var privatägt. Se Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omstruktureringen. Efter Avnoteringen 1999 implementerades ett åtgärdsprogram för att sänka de fasta kostnaderna och minska valutaexponeringen samt att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Vid tidpunkten för Avnoteringen 1999 identifierades en framtida börsintroduktion som ett viktigt mål när den nödvändiga omstruktureringen väl var genomförd för att ge ökad flexibilitet i den framtida utvecklingen och expansionen av verksamheten. Styrelsen har nu funnit tiden lämplig att notera Bolagets aktier i form av depåbevis på O-listan vid Stockholmsbörsen. I samband med noteringen kommer Bolaget att emittera nya aktier och vissa av Bolagets nuvarande ägare har beslutat att erbjuda delar av sina respektive innehav till försäljning. Oaktat sådan försäljning kommer Huvudaktieägarna och ledningen att kvarstå som aktieägare efter Erbjudandets genomförande och kommer att kontrollera cirka 48,5 procent av röster i Bolaget under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo men att Erbjudandet inte utökas i enlighet med vad som anges i detta prospekt. Genom Erbjudandet får Bolaget tillgång till kapitalmarknader i Sverige och internationellt, vilket ytterligare förväntas stärka Oriflames ställning som ett ledande internationellt kosmetikföretag inom direktförsäljning. Genom Nyemissionen beräknas Bolaget komma att tillföras 54,2 miljoner euro, baserat på ett pris om 182,50 kronor per depåbevis (19,83 euro per aktie), motsvarande mittpunkten i det förväntade prisintervallet i Erbjudandet, efter avdrag för kostnader för Erbjudandet om cirka 67,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 7,3 miljoner euro) som skall erläggas av Oriflame 1. Härutöver förväntas Bolaget komma att tillföras cirka 23,0 miljoner kronor (motsvarande cirka 2,5 miljoner euro) genom utnyttjande av anställdas aktieoptioner. Styrelsen avser att använda en väsentlig del av den sammantagna emissionslikviden för amortering av lån. Resterande del kommer att användas i verksamheten, bland annat för rörelsekapital. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från försäljning av Säljarnas aktier. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Oriflame Cosmetics S.A. med anledning av Erbjudandet samt noteringen av svenska depåbevis representerande aktier i Oriflame Cosmetics S.A. på Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen för Oriflame Cosmetics S.A. är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Styrelsen för Oriflame Cosmetics S.A. försäkrar att, såvitt den känner till, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Oriflame som skapas av detta prospekt. Luxemburg den 8 mars 2004 Oriflame Cosmetics S.A. Styrelsen 1 Baserat på stängningskursen enligt Reuters Limited per 4 mars 2004 om 9,20 kronor per euro. 14

16 Valutakursinformation och valutabestämmelser Valutakursinformation I tabellen nedan ges viss information om valutakursen för euro till svenska kronor, euro till amerikanska dollar och euro till ryska rubel enligt Reuters Limited. Informationen innebär inte att beloppen i euro har konverterats, skulle ha kunnat konverterats eller kommer att kunna konverteras till svenska kronor, amerikanska dollar eller ryska rubel, eller vice versa, till sådana eller andra valutakurser. Europeiska monetära unionen Den 1 januari 2002 ersattes de nationella valutorna av euro i tolv av EUs medlemsstater. Europeiska centralbanken svarar för penningoch valutapolitik avseende euron, fastställer räntepolitiken och förvaltar utländska reserver för EMU-länderna.Tre medlemsstater i EU, Danmark, Sverige och Storbritannien, har inte antagit euron som sin nationella valuta. Genom- Periodens snitts- Valutakurs SEK/EUR slut 1 kurs 2 Högst Lägst ,86 8,48 8,90 8, ,16 9,29 9,94 8, ,14 9,13 9,53 9, ,08 9,15 9,32 8,89 1 Redovisar valutakursen den sista handelsdagen under aktuell period. 2 Redovisar de genomsnittliga valutakurserna den sista handelsdagen i varje månad under den aktuella perioden. Genom- Periodens snitts- Valutakurs USD/EUR slut 1 kurs 2 Högst Lägst ,94 0,92 1,03 0, ,89 0,89 0,95 0, ,05 0,95 1,05 0, ,26 1,14 1,26 1,04 1 Redovisar valutakursen den sista handelsdagen under aktuell period. 2 Redovisar de genomsnittliga valutakurserna den sista handelsdagen i varje månad under den aktuella perioden. Genom- Periodens snitts- Valutakurs Rubel/EUR slut 1 kurs 2 Högst Lägst ,90 26,00 29,53 23, ,15 26,11 27,53 24, ,53 29,91 33,53 26, ,88 34,89 36,88 32,88 Valutareglering i Luxemburg För närvarande existerar inga valutakontrollrestriktioner, annat än i vissa internationella och nationella krissituationer, vilka skulle kunna begränsa utbetalning av utdelning till en innehavare av depåbevis bosatt utanför Luxemburg. Det finns för närvarande inga begränsningar som skulle kunna påverka rätten för innehavare av depåbevis som inte är bosatta i Luxemburg att sälja sina depåbevis och motta likvid för försäljningen utanför Luxemburgs gränser. Valutareglering i Sverige För närvarande existerar inga valutakontrollrestriktioner, annat än i vissa internationella och nationella krissituationer, vilka skulle kunna begränsa utbetalning av utdelning till en innehavare av depåbevis bosatt utanför Sverige.Vidare finns det för närvarande inga begränsningar som skulle kunna påverka rätten för innehavare av depåbevis som inte är bosatta i Sverige att sälja sina depåbevis och motta likvid för försäljningen utanför Sveriges gränser. Det finns inget maximalt belopp vare sig för överföringar till eller från Sverige, även om banker som gör överföringar är skyldiga att rapportera betalningar som överstiger svenska kronor till eller från Sverige till svenska skattemyndigheter. Sådan information kan också komma att skickas till myndigheter i de länder där innehavarna av aktier är bosatta. 1 Redovisar valutakursen den sista handelsdagen under aktuell period. 2 Redovisar de genomsnittliga valutakurserna den sista handelsdagen i varje månad under den aktuella perioden. 15

17 Utdelning och utdelningspolitik Samtliga innehavare av aktier, inklusive aktier i form av svenska depåbevis, som säljs i Erbjudandet har rätt till eventuell utdelning, om sådan beslutas, för räkenskapsåret 2003 och följande räkenskapsår. Styrelsen avser inte att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret Innehavare av aktier kommer att erhålla utdelning i euro medan innehavare av depåbevis kommer att erhålla utdelning i svenska kronor genom VPC, baserat på en omräkning av euro till svenska kronor som görs av Skandinaviska Enskilda Banken AB. Samtliga kostnader för sådan omräkning kommer att reducera den erhållna utdelningen för innehavare av svenska depåbevis. Styrelsen har antagit en utdelningspolitik med avsikt att på lång sikt och under förutsättning att verksamheten eller kapitalstrukturen är oförändrad, dela ut minst 50 procent av årets resultat.tidpunkten för och storleken på eventuell framtida utdelning är dock beroende av Oriflames framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och andra faktorer som styrelsen finner relevanta. Enligt luxemburgsk lag kan utdelning endast ske om ett bolag har legalt utdelningsbara vinstmedel och/eller reserver och efter beslut av bolagsstämma. Per 31 december 2003 uppgick Bolagets legalt utdelningsbara vinstmedel och/eller reserver till 288,0 miljoner euro. Bolagets förmåga att betala utdelningar är förknippat med olika risker och osäkerhetsfaktorer, bland annat att (1) befintliga kassaflödesnivåer inte fortsättningsvis kan uppnås, att (2) valutakursernas inverkan på balansräkningen kan påverka balanserade vinstmedel, att (3) Oriflame väljer att återinvestera praktiskt taget alla kassaflöden i verksamheten, förvärv eller andra aktiviteter och att (4) Bolaget saknar legalt utdelningsbara vinstmedel. Inga garantier kan lämnas för att utdelningspolitiken inte kommer att ändras eller att utdelning kommer att ske varje år. 16

18 Kapitalstruktur Nedanstående tabell visar Oriflames kassa, bank och kortfristiga placeringar, totalt sysselsatt kapital samt räntebärande nettoskuld per den 31 december 2003 (i) i enlighet med Oriflames reviderade koncernräkenskaper och (ii) justerat för att avspegla (a) den förväntade nettolikviden från Erbjudandet om cirka 54,2 miljoner euro, baserat på nyemissionen av aktier och försäljningen av depåbevis i Erbjudandet till ett uppskattat pris om 182,50 kronor per depåbevis (19,83 euro per aktie), motsvarande mittpunkten i det förväntade prisintervallet i Erbjudandet, efter avdrag för kostnader för Erbjudandet som skall erläggas av Oriflame om cirka 7,3 miljoner euro (motsvarande 67,2 miljoner kronor) baserat på stängningskursen enligt Reuters Limited den 4 mars 2004 varvid 1,00 euro motsvarade 9,20 kronor, (b) den förväntade likviden från utnyttjandet av anställdas aktieoptioner om cirka 2,5 miljoner euro, (c) refinansieringen av utestående lån under Oriflames nuvarande kreditfacilitet med lån från Oriflames nya kreditfacilitet och (d) användningen av nettolikviden i enlighet med vad som anges i avsnittet Bakgrund och motiv. Nedanstående tabell bör läsas tillsammans med Oriflames koncernräkenskaper med tillhörande noter samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen som återfinns på annan plats i detta prospekt. 31 december 2003 Justerat Justerat I miljoner om ej annat anges Euro Euro SEK 1 SEK 1 Kassa, bank och kortfristiga placeringar 52,3 52,3 475,0 475,0 Räntebärande skulder Nuvarande kreditfacilitet 2 238, ,0 Ny kreditfacilitet 181, ,4 Övrigt 3 3,5 3,5 32,1 32,1 Summa räntebärande skulder 242,1 185, , ,4 Eget kapital 4 35,0 21,7 317,8 196,8 Totalt sysselsatt kapital 207,1 207, , ,3 Räntebärande nettoskuld 189,8 133, , ,5 1 För att underlätta för läsaren har beloppen omräknats till svenska kronor, baserat på stängningskursen den 31 december 2003 varvid 1,00 euro motsvarade 9,08 kronor (Reuters Limited). 2 Inklusive kortfristig del av långfristiga lån om 35 miljoner euro. Lån under Bolagets nuvarande kreditfacilitet uppgick till 238,5 miljoner euro per 31 december 2003 och 235,8 miljoner euro per 1 mars Bolaget avser att refinansiera lånen i enlighet med Bolagets nuvarande kreditfacilitet med lån från Bolagets nya kreditfacilitet bestående av en checkräkningskredit i flera valutor om 225,0 miljoner euro i nära anslutning till Erbjudandets fullföljande. 3 Övrigt inkluderar finansiell leasing om 1,8 miljoner euro och kortfristiga lokala banklån i Indien och Vietnam om 1,7 miljoner euro. 4 För information beträffande negativt eget kapital i koncernen, se nedan. Koncernen hade negativt eget kapital till följd av Avnoteringen Avnoteringen 1999 genomfördes genom att Oriflame Trading Limited, ett av Bolagets helägda dotterbolag, offentliggjorde ett erbjudande om förvärv av samtliga emitterade aktier i Oriflame Cosmetics (förutom Bolagets innehav av egna aktier samt de aktier som ägdes av Familjeaktieägarna vid detta tillfälle). Efter förvärvet och överföringen av vissa aktier till Industri Kapital 1997-fonden makulerade Oriflame Cosmetics egna aktier, vilka ägdes av Bolaget samt OriflameTrading Limited. Som ett resultat av förvärvet och makuleringen av aktier blev det egna kapitalet i koncernen negativt och uppgick till 93,5 miljoner euro per 31 december Strukturen på transaktionen var sådan att den inte gav upphov till förvärvsgoodwill. Per 31 december 2000 och 2001 hade koncernen ett negativt eget kapital om cirka 63,9 miljoner respektive 19,1 miljoner euro. Per 31 december 2002 hade koncernens egna kapital ökat till cirka 45,5 miljoner euro tack vare en ökning av balanserade vinstmedel. Mellan 1999 och 2002 minskade även Oriflames räntebärande skulder från 258,0 miljoner till 106,5 miljoner euro. Som en följd av Oriflames relativt starka likviditet och låga skuldsättning ökade Bolaget sin belåning och betalade en utdelning till sina aktieägare om 172,0 miljoner euro i mars Detta resulterade i att det egna kapitalet i koncernen blev negativt och uppgick till 35,0 miljoner euro per 31 december 2003.Vid samma tidpunkt uppgick Bolagets legalt utdelningsbara vinstmedel och/eller reserver till 288,0 miljoner euro och det totala egna kapitalet i moderbolaget till 362,0 miljoner euro. Som ett resultat av Erbjudandet kommer både koncernens och moderbolagets egna kapital att vara positivt. 17

19 Riskfaktorer Läsaren bör noggrant beakta all information i detta prospekt och särskilt utvärdera riskfaktorerna nedan som beskriver vissa risker i samband med en investering i Oriflame. Verksamhets- och branschrelaterade risker Beroendet av säljkonsulenter Oriflames produkter säljs för närvarande av 1,4 miljoner fristående säljkonsulenter världen över och Oriflame är beroende av dem för nästan samtliga intäkter. Säljkonsulenterna är fristående uppdragstagare eller fristående distributörer som köper produkterna direkt från Oriflame för vidareförsäljning till sina kunder eller för personligt bruk. Omsättningen av säljkonsulenter är hög, vilket Bolaget bedömer som karaktäristiskt för företag med direktförsäljningsverksamhet. För att intäkterna skall öka måste Oriflame öka antalet aktiva säljkonsulenter, förbättra deras produktivitet eller öka det pris till vilket Oriflame säljer sina produkter till säljkonsulenterna. Det är därför viktigt att Oriflame såväl löpande rekryterar nya säljkonsulenter som behåller de befintliga. Om Oriflame misslyckas härvidlag kan detta komma att få betydande negativa effekter på Oriflames verksamhet, resultat och finansiella ställning. Utöver att öka antalet säljkonsulenter måste Oriflame även rekrytera och behålla motiverade säljkonsulenter, eftersom säljkårens struktur och kvalitet påverkar hur Oriflames produkter uppfattas. För att Oriflame med framgång skall kunna konkurrera om de bästa säljkonsulenterna måste Oriflame försäkra sig om att de affärsmöjligheter och ersättningsnivåer som erbjuds är attraktiva och följer rådande marknadsvillkor. Om Oriflame inte effektivt kan konkurrera om säljkonsulenterna kommer kvaliteten på säljkåren att försämras, vilket troligen skulle få en betydande negativ effekt på Oriflames försäljning. Beroendet av CIS-regionen Över 45,9 procent av omsättningen och över 63 procent av rörelseresultatet före jämförelsestörande poster 2003, liksom en avsevärd del av Oriflames tillväxt under de senaste fem åren har genererats i CIS-regionen, i synnerhet i Ryssland, Ukraina och Kazakstan. Den ekonomiska situationen i dessa länder i allmänhet och i Ryssland i synnerhet, har historiskt karaktäriserats av betydande minskning av BNP, hyperinflation eller hög inflation, instabil valuta och valutarelaterade restriktioner, hög statsskuld i förhållande till BNP, svagt bankväsende som erbjuder begränsad likviditet för ryska företag, växande svart och grå ekonomisk marknad, utbredd korruption och ökning av organiserad ekonomisk brottslighet, kraftigt ökad arbetslöshet och undersysselsättning, eftersatt infrastruktur vilket kan medföra avbrott i verksamheten samt utarmning av en stor del av befolkningen. Framgången för Oriflames verksamhet i dessa länder är beroende av förmågan att hantera nämnda karakteristika och ett misslyckande härvidlag skulle kunna få betydande negativa effekter på Oriflames verksamhet, resultat och finansiella ställning. Den ryska ekonomin har historiskt varit föremål för branta nedgångar, som exempelvis 1998 då den ryska banksektorn var nära att haverera. Effekterna av den ekonomiska och politiska instabiliteten i Ryssland har även påverkat de övriga länderna i CIS-regionen. Inga garantier kan lämnas för att nuvarande trender i den ryska ekonomin, såsom en stigande BNP, en relativt stabil rubel och en minskad inflation och påverkan härav på kringliggande länder i CIS-regionen kommer att fortgå eller att inte utvecklingen går i motsatt riktning. Härutöver kan den senaste tidens fluktuationer i internationella olje- och gaspriser, förstärkningen av rubeln mot den amerikanska dollarn, konsekvenserna av lättnader i penningpolitiken eller andra faktorer komma att påverka den ryska ekonomin och ekonomierna i andra länder i regionen negativt. En vändning eller förändring i någon av dessa politiska eller ekonomiska trender kan komma att påverka Oriflames verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt i betydande omfattning. Internationell verksamhet Oriflames verksamhet är utsatt för olika risker till följd av försäljning av produkter i 54 länder, varav en betydande majoritet anses vara tillväxtmarknader. Följaktligen kan Oriflames framtida resultat påverkas av en rad faktorer, bland andra, men inte begränsat till: möjligheten att en utländsk regering förbjuder eller avsevärt begränsar direktförsäljning som affärsmodell, införande av juridiska, skatte- eller ekonomiska pålagor på Oriflame eller dess säljkonsulenter, förändringar i ett lands eller en regions politiska, legala eller ekonomiska förhållanden, särskilt på tillväxtmarknader, ifrågasättande av säljkonsulenternas ställning som oberoende uppdragstagare i stället för anställda, eller förändringar i arbetsrättslig lagstiftning eller socialförsäkringsregler avseende fristående entreprenörer, handelsrestriktioner och krav på import- eller exportlicenser, svårigheter att bemanna och leda den globala verksamheten, otillräckligt skydd av immateriella rättigheter, oförutsedda ändringar i lagstiftningen, samt statliga restriktioner angående återförande av kapital. Inga garantier kan lämnas att Oriflames verksamhet inte kan komma att påverkas negativt i betydande omfattning av sådana faktorer. Det är inte säkert att Oriflame lyckas utveckla och implementera effektiva principer och strategier på samtliga platser där Oriflame bedriver verksamhet. Om Oriflame inte lyckas identifiera och hantera riskerna förknippade med den internationella verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och i rätt tid, kan tillväxten komma att begränsas, rörelsemarginalerna försämras och Oriflames verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt i betydande omfattning. Koncernstruktur, internprissättning och skatt Oriflame bedriver sin internationella verksamhet genom ett antal dotterbolag i olika länder, inklusive de länder där Oriflames produkter tillverkas och säljs. Bolaget tillämpar skatteplanering och internprisstrategier, vilka är baserade på tolkningar av gällande skattelagar, för- 18

20 drag och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Bolaget har erhållit råd i dessa frågor från oberoende skatterådgivare. Bolaget eftersträvar att säkerställa att internförsäljningen av Oriflames produkter och tillhandahållande av tjänster över nationsgränserna företas i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, fördrag och bestämmelser. Om Bolagets tolkning av dessa lagar, fördrag, bestämmelser eller deras tillämplighet för Oriflame är felaktig, om en eller flera myndigheter framgångsrikt hävdar motstridande krav avseende möjligheten att beskatta Oriflames vinster eller om tillämpliga lagar, fördrag, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller administrativa praxis därtill ändras kan Oriflames effektiva skattesats komma att öka, vilket skulle kunna påverka Oriflames resultat negativt i betydande omfattning. En omfattande omstrukturering av Oriflames verksamhet genomfördes under 2002 för att undvika att vara beroende av strategier och system i vissa jurisdiktioner som skulle kunna uppfattas som antingen orättvisa eller skadliga ur skattekonkurrenshänseende av OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) eller av EU (Europeiska Unionen), i ljuset av offentliga uttalanden som gjorts av både OECD och EU, beträffande en avsikt att försöka eliminera vissa skattemässiga fördelar som erbjuds i vissa jurisdiktioner till företag som är förlagda inom dessa. Bolaget erhöll råd från oberoende skatterådgivare avseende optimalt tillvägagångssätt för att omstruktureringen skulle medföra minsta möjliga skattekostnad.trots Bolagets tillit till sådana råd är det möjligt att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, fördrag, bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig, eller att en berörd skattemyndighet ändrar sådana lagar, fördrag, bestämmelser, myndighetstolkningar eller sådan administrativ praxis, eventuellt med retroaktiv verkan. Om skattemyndigheter framgångsrikt bestrider Oriflames tidigare eller nuvarande skattesituation kan Oriflames verksamhet, finansiella ställning och resultat komma att påverkas negativt i betydande omfattning och Oriflames effektiva skattesats kan öka. Valutakursfluktuationer Oriflame bedriver verksamhet i 44 länder. Flera av Bolagets dotterbolag genomför affärstransaktioner och rapporterar finansiella resultat i andra valutor än euro, vilken är Oriflames rapporteringsvaluta. Som en följd härav är Oriflames resultat föremål för valutarisker, dels valutaomräkningsexponering, dels valutatransaktionsexponering. Omräkningsexponering. Oriflame är utsatt för valutaomräkningsexponering eftersom såväl resultat som tillgångar och skulder i nästan alla dotterbolag rapporteras i den lokala valutan i respektive dotterbolags hemland, med undantag för de dotterbolag som är verksamma i länder med hyperinflation.vid upprättande av koncernräkenskaper omräknas, i förekommande fall, dotterbolagens resultat, tillgångar och skulder från lokal valuta till euro, som är koncernens rapporteringsvaluta, varvid resultatet omräknas till rapportperiodens genomsnittskurs och tillgångar och skulder till valutakursen på balansdagen.valutakursfluktuationer mellan lokal valuta och euron kommer således att medföra differenser. Oriflame redovisar uppkomna differenser som positiva eller negativa omräkningsdifferenser under posten eget kapital i koncernens balansräkning. En försvagning av euron medför att en positiv omräkningsdifferens kommer att redovisas och omvänt medför en stärkt euro att en negativ omräkningsdifferens kommer att redovisas. Förändringar i valutakurser gentemot euron har tidigare haft och kan även i framtiden komma att få betydande inverkan på Oriflames resultat och finansiella ställning liksom på jämförbarheten av resultaten mellan olika perioder. Transaktionsexponering. Oriflame är utsatt för transaktionsexponering som uppkommer när ett dotterbolag genomför transaktioner i en annan valuta än bolagets ordinarie verksamhetsvaluta. Denna transaktionsexponering uppstår på två olika sätt. Operationell transaktionsexponering uppstår när koncernbolag genererar intäkter i annan valuta än den i vilken enhetens kostnader är bestämda ( Operationell transaktionsexponering ). Exempelvis genereras intäkterna i Ryssland i ryska rubel.vissa av Oriflames kostnader, såsom marknadsföringskostnader och bonusar till säljkonsulenter, betalas i ryska rubel. Alla produkter som för närvarande säljs på den ryska marknaden köps huvudsakligen in i euro men även i polska zloty och amerikanska dollar. Detta medför att det uppstår en Operationell transaktionsexponering huvudsakligen mellan den ryska rubeln och euron. Operationell transaktionsexponering påverkar Oriflames rörelseresultat och marginaler samt även kostnad för sålda varor. Bolaget begränsar delvis exponeringen genom tillfälliga prisjusteringar. Valutatransaktionsexponering uppstår när den relevanta valutakursen förändras från tidpunkten för en transaktion till dess att betalning sker ( Tidsexponering ). Kursvinster/kursförluster som uppstår till följd av denna exponering redovisas i posten finansiella kostnader i koncernens resultaträkning. Oriflame strävar efter att skydda sig mot Operationell transaktionsexponering och Tidsexponering genom att försöka matcha intäkter och kostnader i samma valuta genomgående i hela koncernen. Då Oriflame inte kan eller inte matchar intäkter mot kostnader, eftersträvar Oriflame att säkra valutatransaktionsexponeringen genom att tillämpa Bolagets policy för valutasäkring. Oförmåga att hantera valutatransaktionsexponering kan komma att få betydande negativ påverkan på Oriflames resultat och finansiella ställning. Se vidare Kommentarer till den finansiella utvecklingen Valutakursexponering och valutakurssäkring. Verksamhet i länder med hyperinflation Ekonomierna i bland andra Ryssland, Ukraina,Turkiet, Rumänien samt Serbien och Montenegro har kännetecknats av, och kan även framdeles komma att kännetecknas av, hög inflation. I Turkiet, Rumänien samt i Serbien och Montenegro är vissa av Oriflames kostnader känsliga för höjningar i den allmänna prisnivån. Konkurrensförhållandena kan emellertid innebära att Oriflame inte har möjlighet att genomföra prishöjningar i takt med inflationen för att 19

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG Pressmeddelande Stockholm den 23 maj 2017 EJ FO R DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGO RANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DA R DISTRIBUTION

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Tredje kvartalet 2005 Omsättningen i lokal valuta ökade med 18 procent och omsättningen i euro med 20 procent till 170,9 miljoner euro (142,4) Medelantalet säljkonsulenter

Läs mer