> Innehåll. Årsredovisning VLT AB Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41"

Transkript

1 2007 1

2 2007

3 > Innehåll Kort om VLT-koncernen 4 VD har ordet 6 Känslighet och risker 9 Mediebranschen 10 Tidningar 14 Distribution 22 Elektroniska medier 24 Övriga verksamheter 26 Medarbetare 28 Miljö 29 VLT-aktien 30 Historik 32 Flerårsöversikt 34 Årsredovisning VLT AB Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 41 Balansräkning, koncernen 42 Balansräkning, moderbolaget 44 Förändring i eget kapital 46 Kassaflödesanalys 47 Redovisningsprinciper 48 Noter 50 Styrelsens undertecknande 64 Revisionsberättelse 65 Styrelse och revisorer 66 Ledande befattningshavare 68 Årsstämma 69 Ekonomisk information Adresser 70 3

4 > Kort om VLT-koncernen VLT AB bedriver, sedan 1 juli 2007 via dotterbolaget Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, tidningsutgivning, distributionsverksamhet, verksamhet inom radio, registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser samt internetverksamhet. I intressebolaget V-TAB drivs tryckeriverksamhet och i moderbolaget finns en mindre fastighetsförvaltning. VLT-koncernens verksamheter är organiserade i fyra affärs områden Tidningar, Distribution, Elektroniska medier samt Övriga verksamheter. Efter samgåendet 1 juli 2007 mellan VLT AB:s och Nerikes Allehandas rörelsedrivande dotterbolag finns de operativa verksamheterna i dotterbolaget Promedia (63,8 %). Via intressebolaget V-TAB (28,5 %) drivs tryckeri verksamhet och i moderbolaget finns även en mindre fastighetsförvaltning. av verktyg för internetbaserad digital kommunikation. Vidare ingår här även NAmedia, en rikstäckande nyhetsbyrå i Örebro för nattbevakning på webben. Övriga verksamheter består av resultatandelen i tryckerikoncernen V-TAB (28,5 %), en mindre fastighetsförvaltning samt gemensamma ekonomi-, IT- och ledningsfunktioner inom moderbolaget. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på Intäkter per affärsområde orter i den expansiva Mälardalsregionen och Bergslagen. 1. Tidningar 57,9 % 4 I affärsområdet ingår vidare ägarandelar i internetutvecklaren CityGate (9,1 %) samt i mkt Media (29,4 %). 2. Distribution 16,1 % 3. Elektroniska medier 2,4 % 4. Övriga verksamheter 23,6 % * Distributionsrörelsen omfattar de två distributionsbolagen Prolog KB samt NAdistribution. Elektroniska medier omfattar flera områden. Radio består av stationerna Rix FM 106,1 i Västmanland samt Rix FM 106,3 i Örebro. Företaget TVCheck erbjuder kvalitetskontroll av köpt TV-reklam och tidningsannonser. Inom Leanback sker bland annat utveckling och försäljning * Inklusive reavinster på MSEK 337,5 från sålda dotterbolag. Intäkter och rörelseresultat per affärsområde 2007, MSEK Intäkter +/- % Resultat +/- % Tidningar 896,8 25,8 61,5 16,3 Distribution 249,9 22,0 9,5-28,0 Elektroniska medier 36,5 22,5 4,3 48,3 Övriga verksamheter 364,8 * E.T. 365,8 * E.T. * Inklusive reavinster på MSEK 337,5 från sålda dotterbolag ,0 * 58,9 441,1 * 505,1 Koncernfakta Intäkter, MSEK 4) 5) Rörelseresultat, MSEK Totala intäkter, MSEK 1 548,0 (1 210,5) 3) 974,5 924,7 Rörelseresultat, MSEK 441,1 (74,2) 4) 72,9 58,6 Resultat efter skatt, MSEK 466,5 (99,6) 4) 98,6 73,5 Vinst per aktie, SEK 1) 79,75 (16,94) 4) 16,28 12, Utdelning per aktie, SEK 6,00 2) 6,00 5,00 Avkastning på eget kapital, % 46,1 (12,0) 4) 19,2 16,2 Börsvärde, MSEK Aktiekurs, 31/12, SEK 163,00 166,00 120,00 4 1) Beräkningen av vinst per aktie är baserad på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) 2007 = Styrelsens förslag 3) För 2007 exklusive reavinst på MSEK 337,5. 4) För 2007 exklusive reavinst på MSEK 337,5 samt utspädningsvinst på MSEK 29,4. 5) Uppgiften för 2003 är ej IFRS-anpassad. Intäkterna 2007 exklusive reavinster på MSEK 337,5 uppgick till MSEK 1 210,5. Rörelseresultatet 2007 exklusive reavinster på MSEK 337,5 samt en utspädningsvinst på MSEK 29,4.

5 Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Tidningar, Distribution, Elektroniska medier samt Övriga verksamheter. VLT-koncernen Tidningar i mälardalen och bergslagen vlt ab 2 63,8 % 17,1 % Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB 36,2 % LT Liberala Tidningar AB 100 % Tidningar Tidningar på 15 orter 100 % Nerikes Allehanda AB distribution Prolog 60 % NAdistribution 100 % elektroniska medier RIX FM, TVCheck, Leanback, NAmedia övriga verksamheter v-tab Gemensamma funktioner 100 % 17,9 % 28,5 % Upplaga per tidning 1. Arboga Tidning Avesta Tidning Bärgslagsbladet (Köping) Fagersta-Posten Karlskoga-Kuriren NA med Bergslagsposten (Örebro och Lindesberg) Norrtelje Tidning Sala Allehanda VLT (Västerås) Lidingö Tidning Länstidningen Södertälje Motala&Vadstena Tidning Nynäshamns Posten Täby Danderyd Tidning Total upplaga Vinst och utdelning per aktie, SEK 5) Avkastning på eget kapital, % 5) Soliditet, % 5) Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 5) ) -28, Vinst per aktie 2007 uppgick till SEK 16,94 exklusive reavinster och utspädningsvinst. Avkastningen 2007 blev 12,0 (19,2) procent, exklusive reavinster och utspädningsvinster. Soliditeten 2007 steg kraftigt till 72,3 procent. Kassaflödet 2007 blev MSEK -28,1 (76,8), främst på grund av förändringar i rörelsekapitalet. 5

6 > VD har ordet VLT AB i ett historiskt samgående med Nerikes Allehanda var årets stora händelse. Genom att föra samman de två koncernernas rörelsedrivande dotterbolag bildades Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Affären offentliggjordes redan den 20 april, men det var först efter ett godkännande på VLT:s stämma i maj som Promedia kunde bildas den 1 juli Promedia ger stärkt plattform för tillväxt och har idag 14 lokaltidningar, de flesta med starka positioner inom sina respektive utgivningsområden. Tidningarna finns i den expansiva Mälardalsregionen och i Bergslagen. Det nya Promedias omsättning kan på helårsbasis beräknas till cirka MSEK 1 300, antalet anställda till cirka personer och medelupplagan till cirka exemplar. VLT AB:s ägarandel i det nya Promedia uppgår till 63,8 procent. I samband med bildandet avyttrades TTELA i Trollhättan/Vänersborg, vår andel i Södermanlands Nyheter i Nyköping samt vårt aktieinnehav i Hallandsposten. Förbättrat resultat under ett år av fortsatt god svensk ekonomisk utveckling, även om annonsmarknadens tillväxt takt var ojämn. En stark inledning följdes av svagare marknad, som sedan avslutades med ett starkt fjärde kvartal. Även för landsortspressen innebar slutet av året en förstärkt utveckling. För helåret ökade koncernens annonsintäkter med 29,3 procent. Ökningen var främst en följd av de tillkommande tidningarna från Nerikes Allehanda (NA), men även för jämförbara enheter steg annonsintäkterna med 3,9 procent. Tidningarnas upplage intäkter ökade med 26,9 procent och även dessa påverkades positivt av tillkommande NA-tidningar. För jämförbara enheter sjönk upplageintäkterna marginellt. Genom förda prishöjningar har bidragit positivt, samtidigt har en minskad medelupplaga för jämförbara enheter påverkat negativt. God resultatutveckling för VLT, alla de tidningar som ingår i Ingress Media samt för Norrtelje Tidning. Även de nytillkomna NA-tidningarna redovisade en god utveckling av rörelseresultatet. Dotterbolaget Rubrik Media AB i Stockholmsområdet med tre lokaltidningar hade ett negativt resultat till följd av ökad konkurrens och uppstartskostnader. Distributionsrörelsen ökade sina intäkter med 22 procent, men resultatet minskade med cirka 28 procent. Nedgången i resultat berodde dels på att affärsområdets pensionskostnader har normaliserats genom att föregående års premiebefrielse på grund av överskott i AMF Pensions avsättningar upphört, dels på grund av nedfakturerade kostnader för koncerngemensamma tjänster. Elektroniska mediers intäkter ökade med drygt 22 procent, i allt väsentligt genom tillskott från verksamheterna i NAradio och NAmedia. Affärsområdet förbättrade också sitt rörelseresultat. Verksamheterna från NA gav positiva bidrag, men förbättringen berodde även på en god utveckling i Bra Radio och TVCheck. Övriga verksamheter redovisade en kraftig resultatökning jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på en kraftig ökning av resultatandelen från tryckeriverksamheten i V-TAB till drygt MSEK 53 (20). Koncernens tryckeriverksamhet utgörs idag av en resultat andel på 28,5 procent från intressebolaget V-TAB. Resultatet för posten övriga verksamheter har även påverkats negativt av omstruktureringskostnader på drygt MSEK 6 (3). Reavinsterna uppgår till MSEK 337 (5). Årets reavinster avser försäljning av dotterbolag medan föregående års reavinst avsåg en mindre fastighetsförsäljning. Sammantaget har koncernens rörelseresultat för 2007 förbättrats med drygt 505 procent till MSEK 441 (73). Resultatet från de finansiella posterna uppgår till drygt MSEK 30 (37). Omvärdering av finansiella instrument med 18 (23) har påverkat resultatet positivt. VLT-aktiens kurs på SEK 163 var i princip oförändrad under perioden 1 januari januari 2008, medan index för OMX Nordic Small Cap under samma period gick ned med 6 procent. Den förslagna utdelningen på SEK 6,0 (6,0) innebär en direktavkastning på cirka 3,7 procent, basis aktiekursen SEK 163. >>> 6

7 Ännu ett bra år med stora och spännande förändringar Promedia bildas. Nils Engström VD och koncernchef 7

8 VD har ordet [forts.] Att framtidssäkra lokaltidningens plats är uppgiften i en snabbt föränderlig mediebransch. Idag är lokaltidningens traditionella roll satt under press och bildandet av Promedia har skapat den starka bas utifrån vilken vi fått möjlighet att konstruera nödvändiga nya lösningar. Lösningar som i delar måste bli väsentligt annorlunda. Vi använder uttrycket väsentligt annorlunda för att understryka behovet av nya lösningar som ger större värden för våra kunder och därmed fler affärs möjligheter i verksamheten. Tidigt efter samgåendet tillsatte vi en ny projektorganisation med uppgiften att föreslå och genomföra nya lösningar inom de tre övergripande utvecklingsområdena; gemensam administration, gemensam produktion samt lokal produktion. Höstens projektarbete löpte väl, samtidigt som vi bibehöll fokus på den löpande tidningsverksamheten. I början av 2008 tog vi nya beslut om åtgärder för att stärka lönsamhet och resultat med MSEK 100. Beloppet avser synergier som blivit möjliga genom samgåendet, varav MSEK 60 gäller kostnader och MSEK 40 intäkter. Förslaget innebär att antalet tjänster i hela Promedia minskar med 100. Åtgärderna stärker Promedia och gör det möjligt att möta ägarnas mål av en rörelsemarginal på 10 procent. Projektarbetet är ett förändringsarbete och i samband med att verksamheten i det nya Promedia tar form kan det även bli nödvändigt med justeringar i hur vi hittills beskrivit vår affärsidé, mål och strategi och att se över koncernens finansiella mål. Lokaltidningen har tack vare sina tusentals kundrelationer mer än något annat massmedium ett förhållande mellan avsändare och mottagare som präglas av en affär byggd på ömsesidig lojalitet. Det pågående arbetet syftar till att stärka vår förmåga att behålla och nyskapa dessa kundrelationer, även i en tid när omvärldens förutsättningar förändras. Utsikter Det stora inslaget av icke återkommande poster i 2007 års siffror, den radikalt förändrade koncernstrukturen samt svårigheten att tidsbestämma påverkan från kommande beslut i projektarbetet gör det svårt för VLT att lämna någon prognos. Bedömningen är dock att den viktiga annonsmarknaden kommer att fortsätta att visa tillväxt under första halvåret Ny VD utsedd efter årets utgång. Johan Färnstrand utsågs den 17 mars 2008 av styrelsen till ny VD i både VLT AB och dotterbolaget Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Johan har erfarenheter från både konsument- och industriverksamheter som vi kommer att ha god nytta av. Johan Färnstrand kommer att tillträda efter sommaren. Johan Färnstrand Nils Engström VD och Koncernchef 8

9 > Känslighet och risker Idag ligger den främsta osäkerheten i påverkan från nya medier, som Internet och gratistidningar, medan oron tidigare gällde den snabba framväxten av TV-reklamen. Morgonpressen har klarat den förändrade konkurrensen bättre än kvällspress, och landsortspress bättre än storstadspress. Strategiska risker är de som påverkar positionen på marknaden. Minskad tidningsläsning i en mediebransch som snabbt förändras är en strategisk risk. Branschen är mogen och har måttlig tillväxt. Samtidigt har lokaltidningen en stark position i kraft av väletablerade varumärken, sin historik i lokalsamhället, vanan hos svenskar att läsa morgontidningen samt den för kunden bekväma morgondistributionen. Internet har initialt haft en negativ påverkan på upplageintäkterna, men innebär samtidigt nya möjligheter. Idag är den fjärde mest populära sysselsättningen på Internet är att läsa tidningen, vilket gör att tidningens innehåll sprids till fler läsare än någonsin. Utmaningen är idag att få unga hushåll, med nya värderingar och vanor, att bli prenumeranter och att på så sätt fortsätta att vara ett säkert val för annonsörerna att få ut sitt budskap, även när ny teknik erbjuder alternativa och kompletterande distributionsformer. I mogna branscher är strukturaffärer ett vanligt sätt för aktörerna att förbättra sina positioner och konkurrenskraft. Skapandet av Promedia minskar risken genom att vara en plattform för framtidssatsningar där kostnaderna kan fördelas på flera utifrån en gemensam regional samverkan. Operationella risker utgörs av fluktuationer i intäkter och resultat. Historiskt har tidningar haft relativt låga operationella risker jämfört med andra branscher. Trogna läsare och återkommande annonsörer har gett stabila intäkter. Konjunktursvängningar utgör en risk, där en god konjunktur kan hämmas av stigande papperspriser och lönekostnader. Lågkonjunkturen påverkar annonsvolymen negativt och intäkterna från reklam sjunker. Upplageintäkterna från prenumeranterna påverkas något mindre och har varit stabilare. Finansiella risker är mycket begränsade med en soliditet på över 72 procent. Försäljningar av ägandet i tidningen TTELA, Södermanlands Nyheter samt aktie innehavet i Hallandsposten har tillsammans tillfört väsentliga kassaflöden och möjliggjort amorteringar av samtliga räntebärande lån till kredit institut. Valutarisken är försumbar då verksamheten nästan uteslutande finns i Sverige. Mer information om hanteringen av finansiella risker och finans policy finns i förvaltningsberättelsen och i not 35. Känslighetsanalys I tabellen nedan visas hur resultatet före skatt påverkas av en omedelbar förändring i en faktor med den angivna procentsatsen. Observera att bilden är statisk. Normalt förändrar VLT AB gradvis sin verksamhet eller agerande när en permanent förändring inträffat. Den verkliga resultatpåverkan avviker därför ofta från den beräknade. Annonsvolym och prenumerationspris är de stora intäktsposterna och personalkostnader den viktigaste kostnadsposten. Variabel Förändring Påverkan på resultat före skatt Annonsvolym +/- 5 procent +/- 19,0 MSEK Prenumerationspris +/- 5 procent +/- 16,0 MSEK Totalupplaga +/- 1 procent +/- 1,8 MSEK Papperspris +/- 5 procent +/- 2,4 MSEK Personalkostnader +/- 1 procent +/- 5,6 MSEK Annonser 34,3 % 2. Upplaga 21,9 % 3. Distribution 16,1 % 4. Elektroniska medier 2,4 % 5. Hyror 1,5 % 2 6. Reavinster 21,8 % 7. Övrigt 2,0 % Personalkostnader 48,0 % 2. Råvaror och förnödenheter 17,1 % 3. Övriga externa kostnader 15,4 % 4. Distributionskostnader 14,6 % 5. Avskrivningar 4,0 % 6. Övrigt 0,9 % 1 9

10 > Mediebranschen Annonsmarknadens goda utveckling från förgående år fortsatte. IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) uppskattade ökningen 2007 till strax över 5,5 procent. Tillväxttakten avtog dock och var lägre föregående års nära 10 procent och även strax under förväntade dryga 6 procent. I den goda marknaden noterade fem medier tvåsiffriga ökningar. Internet stod för en stor ökning med nästan 36 procents uppgång, ökningstakten var dock även här lägre än föregående års 52 procent. Traditionella medier störst på stor marknad. Av marknadens annonsinvesteringar på drygt MSEK , fördelade sig cirka 57 procent på traditionella och cirka 43 procent på nya medier. Den fortsatta trenden av snabbare tillväxt för nya medier innebar att deras marknadsandel steg även detta år. Morgon- och kvällspress, samt TV dominerade inom traditionella medier, med tillsammans drygt 75 procent av reklaminvesteringarna. Inom nya medier var Internet och direktreklam de två största kategorierna, tillsammans hade de över 60 procent av kategorin. Ökningen för traditionella medier var drygt 2,5 procent. Bio stod för den största procentuella ökningen inom traditionella medier, med knappt 24 procent. Radio hade den näst största ökningen med 6 procent. Kvällspressen minskade med drygt 7 procent. Nya medier ; främst gratis tidningar, kataloger, direktreklam samt Internet, uppvisade med drygt 9 procent en klart snabbare tillväxt än totalmarknaden. Fortsatt snabb tillväxt för Internet står bakom nya mediers stärkta ställning. Internets fortsatt starka utveckling visade tydligt att annonsörernas förtroende för Internet fortsatt att öka. Mediet är klart etablerat som ett strategiskt val i mediemixen, trots internetanvändarnas ganska ljumma inställning till annonser. Utvecklingen i form av nya kringtjänster, mätbarhet, interaktivitet och förfinade sökfunktioner var starka drivkrafter, och bedöms fortsätta att vara det. Den snabbast växande delen inom Internet var så kallad sökordsmarknadsföring, som ökade med över 69 procent. Mobil (distribution) är ett nytt litet medieområde, men mycket snabbväxande med 242 procent. Direktreklamens tidigare starka tillväxt mattades redan förra året och under 2007 stagnerade marknaden. Trots den goda allmänkonjunkturen minskade direktreklamen med drygt 1 procent. Även gratistidningarnas tidigare goda utveckling mattades. Ökning blev drygt 2 procent. Intressant för dagspressen är att området bilagor i dagspress, uppvisade den tredje största procentuella ökningen, 38 procent, bland nya medier. Siffran visar på att dagspress förblir en intressant bärare av reklam, om än i nya indirekta former. Tidningsmarknaden i Sverige innebär dagstidningar med en betald upplaga på drygt 3,9 miljoner exemplar. Det gav Sverige en fjärde plats i världen, med en upplaga motsvarande 481 exemplar per invånare. Endast i Japan, Norge och Finland hade tidningarna större upplagor per invånare. Drygt 90 procent av upplagan i Sverige utgjordes av prenumererade exemplar. Räckvidden var också mycket god och varje vardag läste 84 procent av Sveriges befolkning i åldern år en betald dagstidning. Storstadspressen fortsatte sin starka återhämtning. Under 2007 ökade storstadspressens reklaminvesteringar med cirka 5 procent, vilket gjorde den till den snabbast växande kategorin inom dagspress. Den viktiga platsannonseringen fortsatte att visa en stark utveckling. Lägre tillväxttakt för de tidigare snabbväxande gratistidningarna bidrog säkert också positivt till storstadspressens förbättring. Gratistidningar är ju främst är ett storstadsfenomen, där räckvidden är 67 procent, mot endast 14 procent i landsorten. För 2008 räknar IRM med en ökning för storstadspressen på drygt 1 procent, medan gratistidningarna förväntas minska med 3 procent. Utvecklingen för kvällspressen var överraskande svag. Förväntningarna låg på en ökning med låga 1 procent. Det blev en minskning med drygt 7 procent, främst på grund av sjunkande upplagesiffror. För 2008 räknar IRM med en minskning på knappt 1 procent. >>> 10

11 En av dagstidningens verkliga styrkefaktorer är att tidningsannonser är den reklamform som allmänheten förblir mest positiv till. 11

12 Mediebranschen [forts.] Lokaltidningens historiskt starka ställning hos sina läsare är grundad på det faktum att nästan alla läser den lokala tidningen. Tidningarnas väletablerade varumärken, deras historik i lokalsamhället, vanan hos svenskar att läsa morgontidningen samt den för kunden bekväma morgondistributionen bidrar alla till den starka positionen. Läsning av morgontidningen är för de flesta en regelbunden vana som sällan ifrågasätts. Att lokala nyheter är det ämnesområde som de flesta läser i morgontidningen bidrar till styrkan. I riket är andelen läsare 88 procent och ute i landet hela 91 procent. Sammantaget har lokaltidningen ett fortsatt mycket starkt genomslag hos läsarna. Fortsatta annonsökningar för landsortspressen 2007 innebar en uppgång med 3,3 procent. Det var något lägre än förväntade 4 procent och även klart lägre än föregående års 5,4 procent. Under första kvartalet var utvecklingen mycket stark. Landsortspressen hade då en ökning som låg klart över mediemarknaden som helhet. Därefter mattades tillväxten betydligt, för att sedan åter stärkas under fjärde kvartalet, då ökningen blev 4,8 procent. Landsortspressen har normalt en stabilare resultat utveckling än storstadspressen. Orsaken är att en större andel av landsortspressens annonsintäkter kommer från de lokala detaljisterna, vilket minskar påverkan från de mer konjunktur känsliga plats- och varumärkesannonserna. I landsortspressen står detaljhandeln för 50 procent av märkes annonseringen, jämfört med 28 procent i storstäderna. Tidningsannonsering ses av de flesta tidningsläsare som en naturlig och integrerad del av tidningen, vilket ger högsta acceptans. Tidningsannonser är därför den reklamform som allmänheten är mest positivt inställd till. Hela 40 procent är ganska eller mycket positiva, och hela 85 procent är positiva eller neutrala. Allmänhetens inställning till annonser på Internet är radikalt annorlunda. Endast 12 procent är ganska eller mycket positiva. Nästan lika negativ är allmänheten till annonser i TV-media. TV trängs också av att Internet främst tar tid från TVtittandet. Gratistidningar utgör ett begränsat hot för lokaltidningen, på grund av den låga räckvidden. Internettidningen är både hot och möjlighet. Initialt har Internets framväxt haft en negativ påverkan på upplageintäkterna. Samtidigt är den fjärde mest populära sysselsättningen på Internet att läsa tidningar, vilket medfört att tidningens innehåll idag har fler läsare än någonsin. En utveckling, där informationsmängderna växer sig allt större och kommer allt snabbare, bör rimligen öka läsarens behov av en lokal guide och vän i mediebruset. Den kvalitativa lokaltidningen är, utifrån sin starka ställning och etablerade varumärke, väl positionerad att fortsätta att fylla den rollen, även i ett skede när ny teknik erbjuder alternativa och kompletterande distributionsformer. Utmaningen är idag i att få unga hushåll, med nya värderingar och vanor, att bli tidningsprenumeranter, samt att inom konceptet lokaltidning utnyttja den kompletterande nättidningens möjligheter när det gäller interaktivitet, mätbarhet och därmed mer selektiv bearbetning av kunderna. För landsortspressen räknar man med en ökning av reklaminvesteringarna med knappt 2 procent för God utveckling för radio Radioreklamen har varit inne i en positiv utveckling sedan 2003, och under 2007 blev ökningen 6 (17) procent. Ökningen var ungefär som förväntat. Tidigare strukturaffärer inom den kommersiella radion har väsentligt förbättrat förutsättningarna för annons örernas köp av nationell radioreklam. Den nya strukturen, tillsammans med den goda konjunkturen, har nu gett gott genomslag. Prognosen för 2008 innebär en fortsatt uppgång med cirka 5 procent. Prognos 2008 från IRM på drygt 3 procent innebär fortsatt tillväxt, men i avtagande takt. 12

13 Tidning Internet Radio Lokaltidningen har en stark position i kraft av väletablerade varumärken, sin historik i lokalsamhället, vanan att läsa morgontidningen samt den bekväma morgondistributionen. Internet fortsatte att öka. En uppgång med 36 procent gjorde den till den snabbast ökande formen av reklaminvesteringar. De privata radiokanalerna fortsätter att närma sig Sveriges Radio. Idag är deras lyssnarräckvidd 34 procent, jämfört med 46 procent för Sveriges Radio. Reklaminvesteringar Traditionella medier 2007 Mediegrupp (IRM) MSEK +/- 2006, % Morgonpress ,9 Storstadspress ,9 Landsortspress ,3 Kvällspress 873-7,1 Populärpress 794 4,0 Fackpress ,9 TV ,3 Text-TV 28-34,1 Radio 641 6,0 Bio 91 23,7 Utomhus ,0 Totalt ,7 Vanligaste sysselsättningar på Internet, % Landsorten Storstad Samtliga Hämtar fakta/inspiration Banktjänster Söker info om telefonnummer Läser tidningar på Internet Söker info om adresser Beställer Biljetter Söker info om underhållning Söker info om företag Uppdaterar antivirusskyddet Söker info om lediga jobb Söker info inför köp i vanlig butik Källa: Svensk dagspress 2007 Reklaminvesteringar Nya medier 2007 Mediegrupp (IRM) MSEK +/- 2006, % Gratistidningar ,4 Annonsblad 176-3,5 Gratistidskrifter 509 2,4 Tidskrifter Oneshots 24 14,8 Bilagor ,8 Kataloger ,5 Oadresserad Direktreklam (ODR) ,1 Adresserad Direktreklam (ADR) ,3 Internet ,6 Annonsering/samarbeten ,4 Onlinekataloger/eftertext ,0 Sökordsmarknadsföring ,2 E-postmarknadsföring 56 47,0 Mobil (distribution) ,4 Butiksmedia 62 14,9 Totalt ,4 Totalt samtliga ,6 Källa: IRM, förändringssiffrorna baseras på jämförbart material. Läsning av tidningar Källa: Svensk dagspress

14 > Tidningar Affärsområdet Tidningar består sedan samgåendet med NA-tidningarna per den 1 juli 2007 av 14 lokaltidningar. De flesta har starka positioner inom sina respektive utgivningsområden. Tidningarna finns i den expansiva Mälardalsregionen och i Bergslagen och har en medelupplaga på exemplar. Nästan alla tidningarna har en lång publicistisk tradition och bär tidningsnamn som utgör mycket väletablerade varumärken. För tidningarna är huvudstrategin att: Utgöra läsarnas primära nyhets- och informationskanal genom närhet till dem och deras vardag Erbjuda annonsörerna den bästa marknadsplatsen för deras behov utifrån en stark position på den lokala mediemarknaden Ha en god lönsamhet som säkrar ett ekonomiskt och publicistiskt oberoende. En viss anpassning av strategin till lokala förutsättningar i form av konkurrenssituation, befolknings- och näringslivsstruktur, sker dock alltid. Anpassningen kan avse innehåll, omfång, prissättning eller utgivningsfrekvens. Tidningarna ska även, med bibehållet fokus på kärnverksamheten, söka nya kompletterande intäktskällor genom anpassning av utbudet till de möjligheter som en förändrad efterfråge- och teknikutveckling erbjuder. Ingress Medias arbete med att positions förflytta sina tidningstitlar mot Värdeförmedlare under parollen Värdefull här kommer under 2008 att inspirera till liknande initiativ i en vidare krets av Promedias tidningar. Tanken är att erbjuda fler hushåll nya, ekonomiska värden kopplade till tidningsköpet i tre nivåer (vecka-månad-år), samt fortsätta med en successiv utfasning av tidnings innehåll som inte specifikt belyser livet i utgivningsområdet. VLT Verksamhet Mediehuset VLT täcker dagligen cirka 80 procent av regionens befolkning i åldern år genom sitt utbud av nyheter, annonser, förströelse och debatt. Omsättningen 2007 uppgick till MSEK 260,0 (258,8), en ökning med 0,5 procent. Rörelseresultatet ökade till MSEK 34,9 (33,2). Resultatet har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 6,2 (-). Annonsmarknaden hade sammantaget en mycket positiv utveckling. Internetannonseringen noterade en ökning med hela 86 procent och den viktiga plats annonseringen ökade med 28 procent. För övriga annonskategorier var utvecklingen försiktigt positiv. Under året skedde en översyn och re-design av papperstidningen, samtidigt som beslut togs om ny plattform för nättidningen vlt.se. Annonserbjudandet Mälardalspaketet bidrog också till de ökade intäkterna. Marknad och utsikter Marknaden växer och VLT fortsätter att slå vakt om sin starka position bland lokala läsare och annonsörer. För att möjliggöra detta fortsätter satsningarna på webben. Det ökade samarbetet med Nerikes Allehanda i Promedia har redan visat sig ge goda effekter. Under våren lanseras en ny gemensam helgtidning Latte. >>> Tidningar i korthet Andel av totalomsättning (%) MSEK * 2004 * Försäljning Rörelseresultat Marginal, % 6,8 7,4 7,2 7,1 58 % Investeringar 7,0 10,9 363,0 8,3 Antal anställda * Uppgifterna inkluderar distributionsrörelsen som först 2006 särredovisas som eget affärsområde. 14

15 Affärsområdet består av lokaltidningar med flerdagarsutgivning på femton orter med en total medelupplaga exemplar. 15

16 Tidningar [forts.] VLT utvecklar nu på liknande sätt ett gemensamt koncept riktat till bostadsmarknadens aktörer. De lokala annonsmarknadernas positiva utveckling har fått till följd att konkurrensen ökat. Det sker främst genom att etablerade aktörer satsar hårt lokalt. Således har Expressen lanserat en lokalt anpassad webbsajt. Det gäller också Eniro, via nummersökningstjänsten Din Del, och Aftonbladet. Även TV4 ökar sina lokala ansträngningar. Under 2008 kommer fusionsarbetet mellan de tidigare VLT- och NA-koncernerna att fördjupas med positiva konsekvenser som följd för såväl verksamhet som resultat. NA-tidningar Verksamhet Nerikes Allehanda med Bergslagsposten är en modern tidning för Örebroregionen, med utgivning sju dagar i veckan. Till NA-tidningarna hör även Karlskoga- Kuriren och Motala&Vadstena Tidning. NA har lokalredaktioner på totalt elva orter. Tidningarnas sammanlagda upplaga ligger på exemplar. Omsättningen för helåret 2007 var MSEK 414,2 (409,0) och helårsresultatet blev MSEK 43,9 (46,6). Resultatet 2007 har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 1,2 (-). Vidare har Bergslagspostens söndagsutgivning medfört ökade kostnader för tryck, material och distribution. En fortsatt stark utveckling på annonsmarknaden, liksom rationaliseringar i samband med lanseringen av nya NA med Bergslagsposten, var positiva faktorer. Under året invigdes även en ny centralredaktion i Örebro. Marknad och utsikter Genom att vara publicistiskt och kommersiellt ledande bland lokala medier strävar NA efter att ständigt öka andelen individer som tar del av innehållet, oavsett teknikval. NA-tidningarna har därför en omfattande webbpublicering på Internet genom sina webbtidningar och Webbtidningen na.se har under många år varit landets mest uppmärksammade nyhetssajt utanför Stockholm. Webbens besöksantal ökar fortfarande starkt vilket innebar att NA under 2007 nådde totalt människor dagligen via kombinationen papperstidning och webb, fler än någonsin. Under hösten genomfördes också en stor läsarundersökning i Sifos regi för att ta reda på hur läsarna uppfattar den nya tidningen. Utifrån sina starka läsarpositioner på de lokala marknaderna fungerar tidningarna som annonskanaler för den lokala handeln. På annonsmarknaden har NA under året genomfört flera framgångsrika projekt. Webbsatsningar i form av auktionssatsningen Bjudit, Meny (med lokalt nöje) och lokalsajter för det superlokala hade stora framgångar med sina annonsutrymmen som blev slutsålda direkt. En specialsatsning inför ÖSK:s återkomst till fotbollsallsvenskan innebar också ett helt nytt samarbete mellan redaktion, annonsavdelning och marknad. Motala&Vadstena Tidning har en mycket hård konkurrens situation. Trots detta har tidningen tagit tillbaka viktiga annonsörer i form av fastighetsmäklare och även i övrigt kraftigt lyckats förbättra annonsutvecklingen. Även Karlskoga-Kuriren finns på en så kallad konkurrensort. Under året har man genomfört en större omgörning av tidningen med målet att modernisera och föryngra tidningen. Den lokala annonsförsäljningen har utvecklats väl. 16

17 länstidningen södertälje Verksamhet Länstidningen Södertälje (LT) har en stark ställning som lokaltidning för invånarna i Södertälje och Nykvarn. Utöver papperstidningens dagliga läsare når LT också cirka besökare med sin dagligen uppdaterade nätupplaga I början av 2007 relanserades nätupplagan i ny form och i september lanserades Nya LT, en modernisering av papperstidningen. Omsättningen för LT minskade 2007 till MSEK 75,2 (88,7). Den lägre omsättningen beror på att delar av verksamheten flyttats till andra bolag i koncernen. Koncernens rörelseresultat uppgick till MSEK -0,1 (0,1). Det något lägre resultatet förklaras dels av de utflyttade verksamheterna samt dels av kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 1,8 (-). Annonsförsäljningen har inte helt levt upp till målen trots en god annonskonjunktur i landet. Det har lett till ett omfattande arbete med försäljningsavdelningens arbetsmetoder och organisation. Under 2007 minskade upplagan med 400 exemplar, främst påverkad av ett prenumeranttapp i början av året. Höstens lanserings- och marknadsföringskampanj av nya LT slog dock mycket väl ut bland prenumeranterna och kommer att påverka 2008 års upplagesiffror positivt. Nya LT bygger på en omfattande läsvärdesundersökning och analys. Tidningen är en renodling av det läsarna är mest nöjda med, nya efterfrågade ingredienser har tillförts på bekostnad av sådant som är mindre angeläget. De lokala nyheterna är fortsatt högt prioriterade. Endast många nöjda läsare gör LT till en attraktiv lokal marknadsplats för annonsörerna vilket är en viktig förutsättning för att kunna skapa en lönsam tidningsaffär. Marknad och utsikter LT har fortsatt bra relationer med de största lokala annonsörerna på marknaden, men det finns en potential av nya kunder att bearbeta. Räckvidden är LT:s stora utmaning när det gäller annonser. Närheten till Stockholm och hård konkurrens från rikstidningarna DN och SvD, samt tre gratistidningar, påverkar räckvidd och annonsförsäljning negativt. Gratistidningen Södertälje-Posten är lokal, men även Metro och City har lokala inslag och mycket från länet. Upplagan påverkas av att Södertälje har en befolkningsstruktur med stora grupper invånare som varken har vana att eller ekonomiska förutsättningar att prenumerera. LT har valt att koncentrera prenumerationsbearbetningen till områden där tidningen redan är framgångsrik. Nykvarn respektive Järna är två områden som utvecklats positivt, bland annat tack vare satsningen på lokalredaktioner. Under 2008 kommer det intensiva förnyelsearbetet från 2007 att följas upp. En särskild webbsäljare har till exempel anställts för att bearbeta webb-annonsörer. NORRTELJE TIDNING Verksamhet Norrtelje Tidning har en stark position som enda lokala dagstidning i Norrtälje kommun. Tidningens upplaga på exemplar når cirka läsare. Koncernens omsättning under 2007 uppgick till MSEK 85,9 (142,2) och resultatet minskade till MSEK 6,9 (11,9). Den lägre omsättningen beror främst på att delar av verksamheten flyttats till andra bolag i koncernen. Kvar i koncernen är utgivningen av Norrtelje Tidning samt ett dotterbolag som utför annonsproduktionstjänster åt flera bolag. Anledningen till resultatförsämringen är främst ändrade principer för fördelningen av koncerngemensamma kostnader samt utflyttandet av verksamheter till andra koncernbolag. Den underliggande resultatutvecklingen är god. Under 2007 övertog Norrtelje Tidning annons produktionen, administrationen av prenumeration och annons data basen samt upplagekundtjänst från Läns tidningen Södertälje. Marknad och utsikter Norrtälje utgör en växande marknad och kommunens befolkning ökar med cirka 300 hushåll årligen. Konkurrensen om läsarna kommer främst från DN, SvD samt kvällstidningarna. Även gratistidningarna når de pendlare som åker kollektivt och räckvidden för Metro och Stockholm City ökar. På annonsmarknaden konkurrerar Norrtelje Tidning främst med direktreklam och en månads utgiven gratistidning. Under 2008 kommer arbetet med nättidningen att vara i fokus. Upplagan, som under året ökade med 300 exemplar, förväntas fortsätta att öka. Annonsintäkterna bedöms ligga kvar på samma nivå som föregående år. >>> 17

18 Tidningar [forts.] ingress media Verksamhet Ingress Media utger de fem dagstidningarna Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (5 dagar), samt Fagersta-Posten, Avesta Tidning och Sala Allehanda (3 dagar). Tidningarna har alla starka positioner i sina utgivningsområden. Omsättningen ökade under 2007 till MSEK 141,0 (136,9). Resultatet blev MSEK 11,7 (12,4). Resultatet har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 3,5 (-). Annonsförsäljningen ökade med 0,5 procent medan upplagorna minskade för fyra av gruppens fem titlar. En god kostnadskontroll, kombinerat med höjda priser för annonser och abonnemang har påverkat resultatet positivt. Marknad och utsikter Kunderna utgörs av ett relativt sett litet antal affärsannonsörer av vilka ett fåtal bidrar med stora volymer, samt tidningsköpande hushåll. Hushållen är mindre priskänsliga och Ingress Media har därför kunnat höja abonnemangs- och lösnummerpriser mer. Internet och gratistidningar har inte påverkat marknadssituationen i den grad som kan vara fallet på större orter. Visserligen växer inte utgivningsorternas befolkning, men hushållen är ändå en kundgrupp vars agerande Ingress har större möjligheter att påverka än annonsköparna. Sedan 2002 har Ingress Media lyckats höja tidningspriserna med närmare 40 procent utan att hushållsmarknaden reagerat annorlunda än läsarmarknaden nationellt under perioden. Prishöjningstakten ligger i branschtopp och resultatet indikerar att tidningarna historiskt varit underprissatta. Annonsmarknaden saknar för närvarande egentlig tillväxt och är konkurrensutsatt. Ingress Medias huvudsakliga konkurrenter utgörs på annonssidan av en prenumererad dagstidning samt ett antal gratistidningar och annonsblad vilka konkurrerar främst med lägre priser. Privat lokalradio samt TV bearbetar också annonsmarknaderna. Även nationellt producerad och distribuerad DR har blivit en betydande konkurrent. Annonspriserna har på senare år i bästa fall kunnat följa generella kostnadsindex. Under 2008 kommer Ingress Media att fortsätta utvecklingen av tidningstitlarnas positionsförflyttning mot Värdeförmedlare under parollen Värdefull här. rubrik media Verksamhet 2007 var Rubrik Medias andra verksamhets år. Bolaget bildades genom en sammanslagning av Lidingö Tidning, Nynäshamns Posten och nystartade Täby Danderyd Tidning hösten Samtliga tre lokaltidningar utkommer två dagar per vecka. Nynäshamns Posten och Lidingö Tidning har bägge starka positioner på sina lokalmarknader medan Täby Danderyd Tidning fortfarande befinner sig i en etableringsfas. Omsättningen 2007 uppgick till MSEK 45,1 (35,3). Resultatet uppgick till MSEK -8,3 (-0,9). Investeringen i Täby Danderyd Tidning stod för en betydande del av belastningen på årets resultat. Även strukturkostnader i form av personalavvecklings- och flyttkostnader på Nynäshamns Posten hade negativ påverkan. Annonsintäkterna sjönk kraftigt på Lidingö, medan Nynäshamn uppvisade en tydlig ökning. Första hela året i Täby Danderyd gav drygt MSEK 6 i annonsintäkter. Upplagorna förblev oförändrade i Nynäshamn, minskade på Lidingö och ökade i Täby Danderyd, även om etableringen av nya prenumeranter gått trögare än plan. Marknad och utsikter Marknaden består till huvud delen av lokala affärsannonsörer och en liten del riks annonsörer samt cirka prenumererade hushåll. Annonsmarknaderna i de två närförorterna är betydligt mer konkurrensutsatta än i Nynäshamn. Konkurrensen på Lidingö, med den nyetablerade gratistidningen Mitt i Lidingö, var hård under första halvåret men under andra halvåret började Lidingö Tidning åter stärka marknads positionen. Täby Danderyd Tidning har under året skapat flera goda och nya affärsrelationer med marknaden som har potential att generera goda intäkter. Nynäshamns Posten har under året stärkt sin position på den lokala marknaden. De underliggande marknadsförutsättningarna är goda genom att antalet hushåll ökar och handeln växer i utgivningsområdet. Under 2008 bedöms övergången till effektivare tekniska plattformar och beslutet om en central redigeringsplats för samtliga tidningar ge positiva effekter. 18

19 En god resultatutveckling för det stora flertalet av koncernens tidningar. De tillkommande NA-tidningarna bidrog till att annonsintäkterna ökade med 29,3 procent. 19

20 > Tidningarna i Mälardalen och Bergslagen VLT AB:s tidningar VLT Nerikes Allehanda med Bergslagsposten Motala&Vadstena Tidning Karlskoga-Kuriren Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Företagsnamn Vestmanlands Läns Tidning AB NAtidningar AB (Uppgifterna nedan avser helåret 2007) Länstidningen Södertälje AB Norrtelje Tidning AB VD Sören Axelsson Ulf Johansson Thelma Kimsjö Robert Jonsson Omsättning, MSEK 260,0 340,2 45,5 28,5 75,2 85,9 Rörelseresultat, MSEK 34,9 45,3-0,9-0,5-0,1 6,9 Rörelsemarginal, % 13,4 13,3-2,0-1,8-0,1 8,0 Anställda, medelantal Utgivningsregion/kommun Västerås (A-region) Örebro (A-region) Mjölby/Motala (A-region) Karlskoga (A-region) Södertälje kommun Norrtälje (A-region) Befolkning 1) förändring, antal 3) Antal hushåll 4) Medelinkomst, SEK 2) Hushållstäckning, % 4) ,8 26, Konkurrenter 4) Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Östgöta Correspondenten, Aftonbladet Karlskoga Tidning, Aftonbladet Dagens Nyheter, Aftonbladet Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Medelupplaga, ex förändring, antal ) Annonsvolym, spm förändring, procent +8,1 5) +15,3-1,2 +3,5 6) Internetläsare förändring, antal Webbadress (www) vlt.se na.se motalatidning.se karlskogakuriren.se lt.se norrtelje tidning.se 1) Källa: SCB, Befokning per 31 dec ) Källa: SCB, Medelinkomst för boende i Sverige under hela året ) Källa: SCB, jmf befolkning per 31 dec ) Källa: De två tidningar med näst största hushållstäckning. 5) Jämförelse med 2006 går ej att göra på grund av sammanslagning av NA och Bergslagsposten december ) Jämförelse med 2006 ej relevant på grund av övergång till 6-spalt. 7) Annonsvolymen för Arboga Tidning och Bärgslagsbladet redovisas under Bärgslagsbladet. 8) Avser alla Ingress Medias Tidningar. 9) Jämförelse med 2006 ej relevant på grund av gemensamma bilagor med Täby Danderyd Tidning som ej kan fördelas. 10) Ingen mätning gjordes under föregående år, därav inga jämförelsesiffror. 20

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER ÅRSREDOVISNING 24 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Kort om koncernen 24 Koncernen omfattar tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Kommersiella bilagor FAKTA 2007/2008. Utdelning tillsammans med 12 lokala morgontidningar. Giltig 2007-07-01--2008-06-30

Kommersiella bilagor FAKTA 2007/2008. Utdelning tillsammans med 12 lokala morgontidningar. Giltig 2007-07-01--2008-06-30 Kommersiella bilagor Utdelning tillsammans med 12 lokala morgontidningar FAKTA 2007/2008 Giltig 2007-07-01--2008-06-30 Reklam som går hem... Väcka intresse! Bekräfta och komplettera! Visa! Påminna! Kommersiella

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer