> Innehåll. Årsredovisning VLT AB Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41"

Transkript

1 2007 1

2 2007

3 > Innehåll Kort om VLT-koncernen 4 VD har ordet 6 Känslighet och risker 9 Mediebranschen 10 Tidningar 14 Distribution 22 Elektroniska medier 24 Övriga verksamheter 26 Medarbetare 28 Miljö 29 VLT-aktien 30 Historik 32 Flerårsöversikt 34 Årsredovisning VLT AB Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 41 Balansräkning, koncernen 42 Balansräkning, moderbolaget 44 Förändring i eget kapital 46 Kassaflödesanalys 47 Redovisningsprinciper 48 Noter 50 Styrelsens undertecknande 64 Revisionsberättelse 65 Styrelse och revisorer 66 Ledande befattningshavare 68 Årsstämma 69 Ekonomisk information Adresser 70 3

4 > Kort om VLT-koncernen VLT AB bedriver, sedan 1 juli 2007 via dotterbolaget Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, tidningsutgivning, distributionsverksamhet, verksamhet inom radio, registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser samt internetverksamhet. I intressebolaget V-TAB drivs tryckeriverksamhet och i moderbolaget finns en mindre fastighetsförvaltning. VLT-koncernens verksamheter är organiserade i fyra affärs områden Tidningar, Distribution, Elektroniska medier samt Övriga verksamheter. Efter samgåendet 1 juli 2007 mellan VLT AB:s och Nerikes Allehandas rörelsedrivande dotterbolag finns de operativa verksamheterna i dotterbolaget Promedia (63,8 %). Via intressebolaget V-TAB (28,5 %) drivs tryckeri verksamhet och i moderbolaget finns även en mindre fastighetsförvaltning. av verktyg för internetbaserad digital kommunikation. Vidare ingår här även NAmedia, en rikstäckande nyhetsbyrå i Örebro för nattbevakning på webben. Övriga verksamheter består av resultatandelen i tryckerikoncernen V-TAB (28,5 %), en mindre fastighetsförvaltning samt gemensamma ekonomi-, IT- och ledningsfunktioner inom moderbolaget. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på Intäkter per affärsområde orter i den expansiva Mälardalsregionen och Bergslagen. 1. Tidningar 57,9 % 4 I affärsområdet ingår vidare ägarandelar i internetutvecklaren CityGate (9,1 %) samt i mkt Media (29,4 %). 2. Distribution 16,1 % 3. Elektroniska medier 2,4 % 4. Övriga verksamheter 23,6 % * Distributionsrörelsen omfattar de två distributionsbolagen Prolog KB samt NAdistribution. Elektroniska medier omfattar flera områden. Radio består av stationerna Rix FM 106,1 i Västmanland samt Rix FM 106,3 i Örebro. Företaget TVCheck erbjuder kvalitetskontroll av köpt TV-reklam och tidningsannonser. Inom Leanback sker bland annat utveckling och försäljning * Inklusive reavinster på MSEK 337,5 från sålda dotterbolag. Intäkter och rörelseresultat per affärsområde 2007, MSEK Intäkter +/- % Resultat +/- % Tidningar 896,8 25,8 61,5 16,3 Distribution 249,9 22,0 9,5-28,0 Elektroniska medier 36,5 22,5 4,3 48,3 Övriga verksamheter 364,8 * E.T. 365,8 * E.T. * Inklusive reavinster på MSEK 337,5 från sålda dotterbolag ,0 * 58,9 441,1 * 505,1 Koncernfakta Intäkter, MSEK 4) 5) Rörelseresultat, MSEK Totala intäkter, MSEK 1 548,0 (1 210,5) 3) 974,5 924,7 Rörelseresultat, MSEK 441,1 (74,2) 4) 72,9 58,6 Resultat efter skatt, MSEK 466,5 (99,6) 4) 98,6 73,5 Vinst per aktie, SEK 1) 79,75 (16,94) 4) 16,28 12, Utdelning per aktie, SEK 6,00 2) 6,00 5,00 Avkastning på eget kapital, % 46,1 (12,0) 4) 19,2 16,2 Börsvärde, MSEK Aktiekurs, 31/12, SEK 163,00 166,00 120,00 4 1) Beräkningen av vinst per aktie är baserad på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) 2007 = Styrelsens förslag 3) För 2007 exklusive reavinst på MSEK 337,5. 4) För 2007 exklusive reavinst på MSEK 337,5 samt utspädningsvinst på MSEK 29,4. 5) Uppgiften för 2003 är ej IFRS-anpassad. Intäkterna 2007 exklusive reavinster på MSEK 337,5 uppgick till MSEK 1 210,5. Rörelseresultatet 2007 exklusive reavinster på MSEK 337,5 samt en utspädningsvinst på MSEK 29,4.

5 Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Tidningar, Distribution, Elektroniska medier samt Övriga verksamheter. VLT-koncernen Tidningar i mälardalen och bergslagen vlt ab 2 63,8 % 17,1 % Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB 36,2 % LT Liberala Tidningar AB 100 % Tidningar Tidningar på 15 orter 100 % Nerikes Allehanda AB distribution Prolog 60 % NAdistribution 100 % elektroniska medier RIX FM, TVCheck, Leanback, NAmedia övriga verksamheter v-tab Gemensamma funktioner 100 % 17,9 % 28,5 % Upplaga per tidning 1. Arboga Tidning Avesta Tidning Bärgslagsbladet (Köping) Fagersta-Posten Karlskoga-Kuriren NA med Bergslagsposten (Örebro och Lindesberg) Norrtelje Tidning Sala Allehanda VLT (Västerås) Lidingö Tidning Länstidningen Södertälje Motala&Vadstena Tidning Nynäshamns Posten Täby Danderyd Tidning Total upplaga Vinst och utdelning per aktie, SEK 5) Avkastning på eget kapital, % 5) Soliditet, % 5) Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 5) ) -28, Vinst per aktie 2007 uppgick till SEK 16,94 exklusive reavinster och utspädningsvinst. Avkastningen 2007 blev 12,0 (19,2) procent, exklusive reavinster och utspädningsvinster. Soliditeten 2007 steg kraftigt till 72,3 procent. Kassaflödet 2007 blev MSEK -28,1 (76,8), främst på grund av förändringar i rörelsekapitalet. 5

6 > VD har ordet VLT AB i ett historiskt samgående med Nerikes Allehanda var årets stora händelse. Genom att föra samman de två koncernernas rörelsedrivande dotterbolag bildades Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Affären offentliggjordes redan den 20 april, men det var först efter ett godkännande på VLT:s stämma i maj som Promedia kunde bildas den 1 juli Promedia ger stärkt plattform för tillväxt och har idag 14 lokaltidningar, de flesta med starka positioner inom sina respektive utgivningsområden. Tidningarna finns i den expansiva Mälardalsregionen och i Bergslagen. Det nya Promedias omsättning kan på helårsbasis beräknas till cirka MSEK 1 300, antalet anställda till cirka personer och medelupplagan till cirka exemplar. VLT AB:s ägarandel i det nya Promedia uppgår till 63,8 procent. I samband med bildandet avyttrades TTELA i Trollhättan/Vänersborg, vår andel i Södermanlands Nyheter i Nyköping samt vårt aktieinnehav i Hallandsposten. Förbättrat resultat under ett år av fortsatt god svensk ekonomisk utveckling, även om annonsmarknadens tillväxt takt var ojämn. En stark inledning följdes av svagare marknad, som sedan avslutades med ett starkt fjärde kvartal. Även för landsortspressen innebar slutet av året en förstärkt utveckling. För helåret ökade koncernens annonsintäkter med 29,3 procent. Ökningen var främst en följd av de tillkommande tidningarna från Nerikes Allehanda (NA), men även för jämförbara enheter steg annonsintäkterna med 3,9 procent. Tidningarnas upplage intäkter ökade med 26,9 procent och även dessa påverkades positivt av tillkommande NA-tidningar. För jämförbara enheter sjönk upplageintäkterna marginellt. Genom förda prishöjningar har bidragit positivt, samtidigt har en minskad medelupplaga för jämförbara enheter påverkat negativt. God resultatutveckling för VLT, alla de tidningar som ingår i Ingress Media samt för Norrtelje Tidning. Även de nytillkomna NA-tidningarna redovisade en god utveckling av rörelseresultatet. Dotterbolaget Rubrik Media AB i Stockholmsområdet med tre lokaltidningar hade ett negativt resultat till följd av ökad konkurrens och uppstartskostnader. Distributionsrörelsen ökade sina intäkter med 22 procent, men resultatet minskade med cirka 28 procent. Nedgången i resultat berodde dels på att affärsområdets pensionskostnader har normaliserats genom att föregående års premiebefrielse på grund av överskott i AMF Pensions avsättningar upphört, dels på grund av nedfakturerade kostnader för koncerngemensamma tjänster. Elektroniska mediers intäkter ökade med drygt 22 procent, i allt väsentligt genom tillskott från verksamheterna i NAradio och NAmedia. Affärsområdet förbättrade också sitt rörelseresultat. Verksamheterna från NA gav positiva bidrag, men förbättringen berodde även på en god utveckling i Bra Radio och TVCheck. Övriga verksamheter redovisade en kraftig resultatökning jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på en kraftig ökning av resultatandelen från tryckeriverksamheten i V-TAB till drygt MSEK 53 (20). Koncernens tryckeriverksamhet utgörs idag av en resultat andel på 28,5 procent från intressebolaget V-TAB. Resultatet för posten övriga verksamheter har även påverkats negativt av omstruktureringskostnader på drygt MSEK 6 (3). Reavinsterna uppgår till MSEK 337 (5). Årets reavinster avser försäljning av dotterbolag medan föregående års reavinst avsåg en mindre fastighetsförsäljning. Sammantaget har koncernens rörelseresultat för 2007 förbättrats med drygt 505 procent till MSEK 441 (73). Resultatet från de finansiella posterna uppgår till drygt MSEK 30 (37). Omvärdering av finansiella instrument med 18 (23) har påverkat resultatet positivt. VLT-aktiens kurs på SEK 163 var i princip oförändrad under perioden 1 januari januari 2008, medan index för OMX Nordic Small Cap under samma period gick ned med 6 procent. Den förslagna utdelningen på SEK 6,0 (6,0) innebär en direktavkastning på cirka 3,7 procent, basis aktiekursen SEK 163. >>> 6

7 Ännu ett bra år med stora och spännande förändringar Promedia bildas. Nils Engström VD och koncernchef 7

8 VD har ordet [forts.] Att framtidssäkra lokaltidningens plats är uppgiften i en snabbt föränderlig mediebransch. Idag är lokaltidningens traditionella roll satt under press och bildandet av Promedia har skapat den starka bas utifrån vilken vi fått möjlighet att konstruera nödvändiga nya lösningar. Lösningar som i delar måste bli väsentligt annorlunda. Vi använder uttrycket väsentligt annorlunda för att understryka behovet av nya lösningar som ger större värden för våra kunder och därmed fler affärs möjligheter i verksamheten. Tidigt efter samgåendet tillsatte vi en ny projektorganisation med uppgiften att föreslå och genomföra nya lösningar inom de tre övergripande utvecklingsområdena; gemensam administration, gemensam produktion samt lokal produktion. Höstens projektarbete löpte väl, samtidigt som vi bibehöll fokus på den löpande tidningsverksamheten. I början av 2008 tog vi nya beslut om åtgärder för att stärka lönsamhet och resultat med MSEK 100. Beloppet avser synergier som blivit möjliga genom samgåendet, varav MSEK 60 gäller kostnader och MSEK 40 intäkter. Förslaget innebär att antalet tjänster i hela Promedia minskar med 100. Åtgärderna stärker Promedia och gör det möjligt att möta ägarnas mål av en rörelsemarginal på 10 procent. Projektarbetet är ett förändringsarbete och i samband med att verksamheten i det nya Promedia tar form kan det även bli nödvändigt med justeringar i hur vi hittills beskrivit vår affärsidé, mål och strategi och att se över koncernens finansiella mål. Lokaltidningen har tack vare sina tusentals kundrelationer mer än något annat massmedium ett förhållande mellan avsändare och mottagare som präglas av en affär byggd på ömsesidig lojalitet. Det pågående arbetet syftar till att stärka vår förmåga att behålla och nyskapa dessa kundrelationer, även i en tid när omvärldens förutsättningar förändras. Utsikter Det stora inslaget av icke återkommande poster i 2007 års siffror, den radikalt förändrade koncernstrukturen samt svårigheten att tidsbestämma påverkan från kommande beslut i projektarbetet gör det svårt för VLT att lämna någon prognos. Bedömningen är dock att den viktiga annonsmarknaden kommer att fortsätta att visa tillväxt under första halvåret Ny VD utsedd efter årets utgång. Johan Färnstrand utsågs den 17 mars 2008 av styrelsen till ny VD i både VLT AB och dotterbolaget Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Johan har erfarenheter från både konsument- och industriverksamheter som vi kommer att ha god nytta av. Johan Färnstrand kommer att tillträda efter sommaren. Johan Färnstrand Nils Engström VD och Koncernchef 8

9 > Känslighet och risker Idag ligger den främsta osäkerheten i påverkan från nya medier, som Internet och gratistidningar, medan oron tidigare gällde den snabba framväxten av TV-reklamen. Morgonpressen har klarat den förändrade konkurrensen bättre än kvällspress, och landsortspress bättre än storstadspress. Strategiska risker är de som påverkar positionen på marknaden. Minskad tidningsläsning i en mediebransch som snabbt förändras är en strategisk risk. Branschen är mogen och har måttlig tillväxt. Samtidigt har lokaltidningen en stark position i kraft av väletablerade varumärken, sin historik i lokalsamhället, vanan hos svenskar att läsa morgontidningen samt den för kunden bekväma morgondistributionen. Internet har initialt haft en negativ påverkan på upplageintäkterna, men innebär samtidigt nya möjligheter. Idag är den fjärde mest populära sysselsättningen på Internet är att läsa tidningen, vilket gör att tidningens innehåll sprids till fler läsare än någonsin. Utmaningen är idag att få unga hushåll, med nya värderingar och vanor, att bli prenumeranter och att på så sätt fortsätta att vara ett säkert val för annonsörerna att få ut sitt budskap, även när ny teknik erbjuder alternativa och kompletterande distributionsformer. I mogna branscher är strukturaffärer ett vanligt sätt för aktörerna att förbättra sina positioner och konkurrenskraft. Skapandet av Promedia minskar risken genom att vara en plattform för framtidssatsningar där kostnaderna kan fördelas på flera utifrån en gemensam regional samverkan. Operationella risker utgörs av fluktuationer i intäkter och resultat. Historiskt har tidningar haft relativt låga operationella risker jämfört med andra branscher. Trogna läsare och återkommande annonsörer har gett stabila intäkter. Konjunktursvängningar utgör en risk, där en god konjunktur kan hämmas av stigande papperspriser och lönekostnader. Lågkonjunkturen påverkar annonsvolymen negativt och intäkterna från reklam sjunker. Upplageintäkterna från prenumeranterna påverkas något mindre och har varit stabilare. Finansiella risker är mycket begränsade med en soliditet på över 72 procent. Försäljningar av ägandet i tidningen TTELA, Södermanlands Nyheter samt aktie innehavet i Hallandsposten har tillsammans tillfört väsentliga kassaflöden och möjliggjort amorteringar av samtliga räntebärande lån till kredit institut. Valutarisken är försumbar då verksamheten nästan uteslutande finns i Sverige. Mer information om hanteringen av finansiella risker och finans policy finns i förvaltningsberättelsen och i not 35. Känslighetsanalys I tabellen nedan visas hur resultatet före skatt påverkas av en omedelbar förändring i en faktor med den angivna procentsatsen. Observera att bilden är statisk. Normalt förändrar VLT AB gradvis sin verksamhet eller agerande när en permanent förändring inträffat. Den verkliga resultatpåverkan avviker därför ofta från den beräknade. Annonsvolym och prenumerationspris är de stora intäktsposterna och personalkostnader den viktigaste kostnadsposten. Variabel Förändring Påverkan på resultat före skatt Annonsvolym +/- 5 procent +/- 19,0 MSEK Prenumerationspris +/- 5 procent +/- 16,0 MSEK Totalupplaga +/- 1 procent +/- 1,8 MSEK Papperspris +/- 5 procent +/- 2,4 MSEK Personalkostnader +/- 1 procent +/- 5,6 MSEK Annonser 34,3 % 2. Upplaga 21,9 % 3. Distribution 16,1 % 4. Elektroniska medier 2,4 % 5. Hyror 1,5 % 2 6. Reavinster 21,8 % 7. Övrigt 2,0 % Personalkostnader 48,0 % 2. Råvaror och förnödenheter 17,1 % 3. Övriga externa kostnader 15,4 % 4. Distributionskostnader 14,6 % 5. Avskrivningar 4,0 % 6. Övrigt 0,9 % 1 9

10 > Mediebranschen Annonsmarknadens goda utveckling från förgående år fortsatte. IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) uppskattade ökningen 2007 till strax över 5,5 procent. Tillväxttakten avtog dock och var lägre föregående års nära 10 procent och även strax under förväntade dryga 6 procent. I den goda marknaden noterade fem medier tvåsiffriga ökningar. Internet stod för en stor ökning med nästan 36 procents uppgång, ökningstakten var dock även här lägre än föregående års 52 procent. Traditionella medier störst på stor marknad. Av marknadens annonsinvesteringar på drygt MSEK , fördelade sig cirka 57 procent på traditionella och cirka 43 procent på nya medier. Den fortsatta trenden av snabbare tillväxt för nya medier innebar att deras marknadsandel steg även detta år. Morgon- och kvällspress, samt TV dominerade inom traditionella medier, med tillsammans drygt 75 procent av reklaminvesteringarna. Inom nya medier var Internet och direktreklam de två största kategorierna, tillsammans hade de över 60 procent av kategorin. Ökningen för traditionella medier var drygt 2,5 procent. Bio stod för den största procentuella ökningen inom traditionella medier, med knappt 24 procent. Radio hade den näst största ökningen med 6 procent. Kvällspressen minskade med drygt 7 procent. Nya medier ; främst gratis tidningar, kataloger, direktreklam samt Internet, uppvisade med drygt 9 procent en klart snabbare tillväxt än totalmarknaden. Fortsatt snabb tillväxt för Internet står bakom nya mediers stärkta ställning. Internets fortsatt starka utveckling visade tydligt att annonsörernas förtroende för Internet fortsatt att öka. Mediet är klart etablerat som ett strategiskt val i mediemixen, trots internetanvändarnas ganska ljumma inställning till annonser. Utvecklingen i form av nya kringtjänster, mätbarhet, interaktivitet och förfinade sökfunktioner var starka drivkrafter, och bedöms fortsätta att vara det. Den snabbast växande delen inom Internet var så kallad sökordsmarknadsföring, som ökade med över 69 procent. Mobil (distribution) är ett nytt litet medieområde, men mycket snabbväxande med 242 procent. Direktreklamens tidigare starka tillväxt mattades redan förra året och under 2007 stagnerade marknaden. Trots den goda allmänkonjunkturen minskade direktreklamen med drygt 1 procent. Även gratistidningarnas tidigare goda utveckling mattades. Ökning blev drygt 2 procent. Intressant för dagspressen är att området bilagor i dagspress, uppvisade den tredje största procentuella ökningen, 38 procent, bland nya medier. Siffran visar på att dagspress förblir en intressant bärare av reklam, om än i nya indirekta former. Tidningsmarknaden i Sverige innebär dagstidningar med en betald upplaga på drygt 3,9 miljoner exemplar. Det gav Sverige en fjärde plats i världen, med en upplaga motsvarande 481 exemplar per invånare. Endast i Japan, Norge och Finland hade tidningarna större upplagor per invånare. Drygt 90 procent av upplagan i Sverige utgjordes av prenumererade exemplar. Räckvidden var också mycket god och varje vardag läste 84 procent av Sveriges befolkning i åldern år en betald dagstidning. Storstadspressen fortsatte sin starka återhämtning. Under 2007 ökade storstadspressens reklaminvesteringar med cirka 5 procent, vilket gjorde den till den snabbast växande kategorin inom dagspress. Den viktiga platsannonseringen fortsatte att visa en stark utveckling. Lägre tillväxttakt för de tidigare snabbväxande gratistidningarna bidrog säkert också positivt till storstadspressens förbättring. Gratistidningar är ju främst är ett storstadsfenomen, där räckvidden är 67 procent, mot endast 14 procent i landsorten. För 2008 räknar IRM med en ökning för storstadspressen på drygt 1 procent, medan gratistidningarna förväntas minska med 3 procent. Utvecklingen för kvällspressen var överraskande svag. Förväntningarna låg på en ökning med låga 1 procent. Det blev en minskning med drygt 7 procent, främst på grund av sjunkande upplagesiffror. För 2008 räknar IRM med en minskning på knappt 1 procent. >>> 10

11 En av dagstidningens verkliga styrkefaktorer är att tidningsannonser är den reklamform som allmänheten förblir mest positiv till. 11

12 Mediebranschen [forts.] Lokaltidningens historiskt starka ställning hos sina läsare är grundad på det faktum att nästan alla läser den lokala tidningen. Tidningarnas väletablerade varumärken, deras historik i lokalsamhället, vanan hos svenskar att läsa morgontidningen samt den för kunden bekväma morgondistributionen bidrar alla till den starka positionen. Läsning av morgontidningen är för de flesta en regelbunden vana som sällan ifrågasätts. Att lokala nyheter är det ämnesområde som de flesta läser i morgontidningen bidrar till styrkan. I riket är andelen läsare 88 procent och ute i landet hela 91 procent. Sammantaget har lokaltidningen ett fortsatt mycket starkt genomslag hos läsarna. Fortsatta annonsökningar för landsortspressen 2007 innebar en uppgång med 3,3 procent. Det var något lägre än förväntade 4 procent och även klart lägre än föregående års 5,4 procent. Under första kvartalet var utvecklingen mycket stark. Landsortspressen hade då en ökning som låg klart över mediemarknaden som helhet. Därefter mattades tillväxten betydligt, för att sedan åter stärkas under fjärde kvartalet, då ökningen blev 4,8 procent. Landsortspressen har normalt en stabilare resultat utveckling än storstadspressen. Orsaken är att en större andel av landsortspressens annonsintäkter kommer från de lokala detaljisterna, vilket minskar påverkan från de mer konjunktur känsliga plats- och varumärkesannonserna. I landsortspressen står detaljhandeln för 50 procent av märkes annonseringen, jämfört med 28 procent i storstäderna. Tidningsannonsering ses av de flesta tidningsläsare som en naturlig och integrerad del av tidningen, vilket ger högsta acceptans. Tidningsannonser är därför den reklamform som allmänheten är mest positivt inställd till. Hela 40 procent är ganska eller mycket positiva, och hela 85 procent är positiva eller neutrala. Allmänhetens inställning till annonser på Internet är radikalt annorlunda. Endast 12 procent är ganska eller mycket positiva. Nästan lika negativ är allmänheten till annonser i TV-media. TV trängs också av att Internet främst tar tid från TVtittandet. Gratistidningar utgör ett begränsat hot för lokaltidningen, på grund av den låga räckvidden. Internettidningen är både hot och möjlighet. Initialt har Internets framväxt haft en negativ påverkan på upplageintäkterna. Samtidigt är den fjärde mest populära sysselsättningen på Internet att läsa tidningar, vilket medfört att tidningens innehåll idag har fler läsare än någonsin. En utveckling, där informationsmängderna växer sig allt större och kommer allt snabbare, bör rimligen öka läsarens behov av en lokal guide och vän i mediebruset. Den kvalitativa lokaltidningen är, utifrån sin starka ställning och etablerade varumärke, väl positionerad att fortsätta att fylla den rollen, även i ett skede när ny teknik erbjuder alternativa och kompletterande distributionsformer. Utmaningen är idag i att få unga hushåll, med nya värderingar och vanor, att bli tidningsprenumeranter, samt att inom konceptet lokaltidning utnyttja den kompletterande nättidningens möjligheter när det gäller interaktivitet, mätbarhet och därmed mer selektiv bearbetning av kunderna. För landsortspressen räknar man med en ökning av reklaminvesteringarna med knappt 2 procent för God utveckling för radio Radioreklamen har varit inne i en positiv utveckling sedan 2003, och under 2007 blev ökningen 6 (17) procent. Ökningen var ungefär som förväntat. Tidigare strukturaffärer inom den kommersiella radion har väsentligt förbättrat förutsättningarna för annons örernas köp av nationell radioreklam. Den nya strukturen, tillsammans med den goda konjunkturen, har nu gett gott genomslag. Prognosen för 2008 innebär en fortsatt uppgång med cirka 5 procent. Prognos 2008 från IRM på drygt 3 procent innebär fortsatt tillväxt, men i avtagande takt. 12

13 Tidning Internet Radio Lokaltidningen har en stark position i kraft av väletablerade varumärken, sin historik i lokalsamhället, vanan att läsa morgontidningen samt den bekväma morgondistributionen. Internet fortsatte att öka. En uppgång med 36 procent gjorde den till den snabbast ökande formen av reklaminvesteringar. De privata radiokanalerna fortsätter att närma sig Sveriges Radio. Idag är deras lyssnarräckvidd 34 procent, jämfört med 46 procent för Sveriges Radio. Reklaminvesteringar Traditionella medier 2007 Mediegrupp (IRM) MSEK +/- 2006, % Morgonpress ,9 Storstadspress ,9 Landsortspress ,3 Kvällspress 873-7,1 Populärpress 794 4,0 Fackpress ,9 TV ,3 Text-TV 28-34,1 Radio 641 6,0 Bio 91 23,7 Utomhus ,0 Totalt ,7 Vanligaste sysselsättningar på Internet, % Landsorten Storstad Samtliga Hämtar fakta/inspiration Banktjänster Söker info om telefonnummer Läser tidningar på Internet Söker info om adresser Beställer Biljetter Söker info om underhållning Söker info om företag Uppdaterar antivirusskyddet Söker info om lediga jobb Söker info inför köp i vanlig butik Källa: Svensk dagspress 2007 Reklaminvesteringar Nya medier 2007 Mediegrupp (IRM) MSEK +/- 2006, % Gratistidningar ,4 Annonsblad 176-3,5 Gratistidskrifter 509 2,4 Tidskrifter Oneshots 24 14,8 Bilagor ,8 Kataloger ,5 Oadresserad Direktreklam (ODR) ,1 Adresserad Direktreklam (ADR) ,3 Internet ,6 Annonsering/samarbeten ,4 Onlinekataloger/eftertext ,0 Sökordsmarknadsföring ,2 E-postmarknadsföring 56 47,0 Mobil (distribution) ,4 Butiksmedia 62 14,9 Totalt ,4 Totalt samtliga ,6 Källa: IRM, förändringssiffrorna baseras på jämförbart material. Läsning av tidningar Källa: Svensk dagspress

14 > Tidningar Affärsområdet Tidningar består sedan samgåendet med NA-tidningarna per den 1 juli 2007 av 14 lokaltidningar. De flesta har starka positioner inom sina respektive utgivningsområden. Tidningarna finns i den expansiva Mälardalsregionen och i Bergslagen och har en medelupplaga på exemplar. Nästan alla tidningarna har en lång publicistisk tradition och bär tidningsnamn som utgör mycket väletablerade varumärken. För tidningarna är huvudstrategin att: Utgöra läsarnas primära nyhets- och informationskanal genom närhet till dem och deras vardag Erbjuda annonsörerna den bästa marknadsplatsen för deras behov utifrån en stark position på den lokala mediemarknaden Ha en god lönsamhet som säkrar ett ekonomiskt och publicistiskt oberoende. En viss anpassning av strategin till lokala förutsättningar i form av konkurrenssituation, befolknings- och näringslivsstruktur, sker dock alltid. Anpassningen kan avse innehåll, omfång, prissättning eller utgivningsfrekvens. Tidningarna ska även, med bibehållet fokus på kärnverksamheten, söka nya kompletterande intäktskällor genom anpassning av utbudet till de möjligheter som en förändrad efterfråge- och teknikutveckling erbjuder. Ingress Medias arbete med att positions förflytta sina tidningstitlar mot Värdeförmedlare under parollen Värdefull här kommer under 2008 att inspirera till liknande initiativ i en vidare krets av Promedias tidningar. Tanken är att erbjuda fler hushåll nya, ekonomiska värden kopplade till tidningsköpet i tre nivåer (vecka-månad-år), samt fortsätta med en successiv utfasning av tidnings innehåll som inte specifikt belyser livet i utgivningsområdet. VLT Verksamhet Mediehuset VLT täcker dagligen cirka 80 procent av regionens befolkning i åldern år genom sitt utbud av nyheter, annonser, förströelse och debatt. Omsättningen 2007 uppgick till MSEK 260,0 (258,8), en ökning med 0,5 procent. Rörelseresultatet ökade till MSEK 34,9 (33,2). Resultatet har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 6,2 (-). Annonsmarknaden hade sammantaget en mycket positiv utveckling. Internetannonseringen noterade en ökning med hela 86 procent och den viktiga plats annonseringen ökade med 28 procent. För övriga annonskategorier var utvecklingen försiktigt positiv. Under året skedde en översyn och re-design av papperstidningen, samtidigt som beslut togs om ny plattform för nättidningen vlt.se. Annonserbjudandet Mälardalspaketet bidrog också till de ökade intäkterna. Marknad och utsikter Marknaden växer och VLT fortsätter att slå vakt om sin starka position bland lokala läsare och annonsörer. För att möjliggöra detta fortsätter satsningarna på webben. Det ökade samarbetet med Nerikes Allehanda i Promedia har redan visat sig ge goda effekter. Under våren lanseras en ny gemensam helgtidning Latte. >>> Tidningar i korthet Andel av totalomsättning (%) MSEK * 2004 * Försäljning Rörelseresultat Marginal, % 6,8 7,4 7,2 7,1 58 % Investeringar 7,0 10,9 363,0 8,3 Antal anställda * Uppgifterna inkluderar distributionsrörelsen som först 2006 särredovisas som eget affärsområde. 14

15 Affärsområdet består av lokaltidningar med flerdagarsutgivning på femton orter med en total medelupplaga exemplar. 15

16 Tidningar [forts.] VLT utvecklar nu på liknande sätt ett gemensamt koncept riktat till bostadsmarknadens aktörer. De lokala annonsmarknadernas positiva utveckling har fått till följd att konkurrensen ökat. Det sker främst genom att etablerade aktörer satsar hårt lokalt. Således har Expressen lanserat en lokalt anpassad webbsajt. Det gäller också Eniro, via nummersökningstjänsten Din Del, och Aftonbladet. Även TV4 ökar sina lokala ansträngningar. Under 2008 kommer fusionsarbetet mellan de tidigare VLT- och NA-koncernerna att fördjupas med positiva konsekvenser som följd för såväl verksamhet som resultat. NA-tidningar Verksamhet Nerikes Allehanda med Bergslagsposten är en modern tidning för Örebroregionen, med utgivning sju dagar i veckan. Till NA-tidningarna hör även Karlskoga- Kuriren och Motala&Vadstena Tidning. NA har lokalredaktioner på totalt elva orter. Tidningarnas sammanlagda upplaga ligger på exemplar. Omsättningen för helåret 2007 var MSEK 414,2 (409,0) och helårsresultatet blev MSEK 43,9 (46,6). Resultatet 2007 har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 1,2 (-). Vidare har Bergslagspostens söndagsutgivning medfört ökade kostnader för tryck, material och distribution. En fortsatt stark utveckling på annonsmarknaden, liksom rationaliseringar i samband med lanseringen av nya NA med Bergslagsposten, var positiva faktorer. Under året invigdes även en ny centralredaktion i Örebro. Marknad och utsikter Genom att vara publicistiskt och kommersiellt ledande bland lokala medier strävar NA efter att ständigt öka andelen individer som tar del av innehållet, oavsett teknikval. NA-tidningarna har därför en omfattande webbpublicering på Internet genom sina webbtidningar och Webbtidningen na.se har under många år varit landets mest uppmärksammade nyhetssajt utanför Stockholm. Webbens besöksantal ökar fortfarande starkt vilket innebar att NA under 2007 nådde totalt människor dagligen via kombinationen papperstidning och webb, fler än någonsin. Under hösten genomfördes också en stor läsarundersökning i Sifos regi för att ta reda på hur läsarna uppfattar den nya tidningen. Utifrån sina starka läsarpositioner på de lokala marknaderna fungerar tidningarna som annonskanaler för den lokala handeln. På annonsmarknaden har NA under året genomfört flera framgångsrika projekt. Webbsatsningar i form av auktionssatsningen Bjudit, Meny (med lokalt nöje) och lokalsajter för det superlokala hade stora framgångar med sina annonsutrymmen som blev slutsålda direkt. En specialsatsning inför ÖSK:s återkomst till fotbollsallsvenskan innebar också ett helt nytt samarbete mellan redaktion, annonsavdelning och marknad. Motala&Vadstena Tidning har en mycket hård konkurrens situation. Trots detta har tidningen tagit tillbaka viktiga annonsörer i form av fastighetsmäklare och även i övrigt kraftigt lyckats förbättra annonsutvecklingen. Även Karlskoga-Kuriren finns på en så kallad konkurrensort. Under året har man genomfört en större omgörning av tidningen med målet att modernisera och föryngra tidningen. Den lokala annonsförsäljningen har utvecklats väl. 16

17 länstidningen södertälje Verksamhet Länstidningen Södertälje (LT) har en stark ställning som lokaltidning för invånarna i Södertälje och Nykvarn. Utöver papperstidningens dagliga läsare når LT också cirka besökare med sin dagligen uppdaterade nätupplaga I början av 2007 relanserades nätupplagan i ny form och i september lanserades Nya LT, en modernisering av papperstidningen. Omsättningen för LT minskade 2007 till MSEK 75,2 (88,7). Den lägre omsättningen beror på att delar av verksamheten flyttats till andra bolag i koncernen. Koncernens rörelseresultat uppgick till MSEK -0,1 (0,1). Det något lägre resultatet förklaras dels av de utflyttade verksamheterna samt dels av kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 1,8 (-). Annonsförsäljningen har inte helt levt upp till målen trots en god annonskonjunktur i landet. Det har lett till ett omfattande arbete med försäljningsavdelningens arbetsmetoder och organisation. Under 2007 minskade upplagan med 400 exemplar, främst påverkad av ett prenumeranttapp i början av året. Höstens lanserings- och marknadsföringskampanj av nya LT slog dock mycket väl ut bland prenumeranterna och kommer att påverka 2008 års upplagesiffror positivt. Nya LT bygger på en omfattande läsvärdesundersökning och analys. Tidningen är en renodling av det läsarna är mest nöjda med, nya efterfrågade ingredienser har tillförts på bekostnad av sådant som är mindre angeläget. De lokala nyheterna är fortsatt högt prioriterade. Endast många nöjda läsare gör LT till en attraktiv lokal marknadsplats för annonsörerna vilket är en viktig förutsättning för att kunna skapa en lönsam tidningsaffär. Marknad och utsikter LT har fortsatt bra relationer med de största lokala annonsörerna på marknaden, men det finns en potential av nya kunder att bearbeta. Räckvidden är LT:s stora utmaning när det gäller annonser. Närheten till Stockholm och hård konkurrens från rikstidningarna DN och SvD, samt tre gratistidningar, påverkar räckvidd och annonsförsäljning negativt. Gratistidningen Södertälje-Posten är lokal, men även Metro och City har lokala inslag och mycket från länet. Upplagan påverkas av att Södertälje har en befolkningsstruktur med stora grupper invånare som varken har vana att eller ekonomiska förutsättningar att prenumerera. LT har valt att koncentrera prenumerationsbearbetningen till områden där tidningen redan är framgångsrik. Nykvarn respektive Järna är två områden som utvecklats positivt, bland annat tack vare satsningen på lokalredaktioner. Under 2008 kommer det intensiva förnyelsearbetet från 2007 att följas upp. En särskild webbsäljare har till exempel anställts för att bearbeta webb-annonsörer. NORRTELJE TIDNING Verksamhet Norrtelje Tidning har en stark position som enda lokala dagstidning i Norrtälje kommun. Tidningens upplaga på exemplar når cirka läsare. Koncernens omsättning under 2007 uppgick till MSEK 85,9 (142,2) och resultatet minskade till MSEK 6,9 (11,9). Den lägre omsättningen beror främst på att delar av verksamheten flyttats till andra bolag i koncernen. Kvar i koncernen är utgivningen av Norrtelje Tidning samt ett dotterbolag som utför annonsproduktionstjänster åt flera bolag. Anledningen till resultatförsämringen är främst ändrade principer för fördelningen av koncerngemensamma kostnader samt utflyttandet av verksamheter till andra koncernbolag. Den underliggande resultatutvecklingen är god. Under 2007 övertog Norrtelje Tidning annons produktionen, administrationen av prenumeration och annons data basen samt upplagekundtjänst från Läns tidningen Södertälje. Marknad och utsikter Norrtälje utgör en växande marknad och kommunens befolkning ökar med cirka 300 hushåll årligen. Konkurrensen om läsarna kommer främst från DN, SvD samt kvällstidningarna. Även gratistidningarna når de pendlare som åker kollektivt och räckvidden för Metro och Stockholm City ökar. På annonsmarknaden konkurrerar Norrtelje Tidning främst med direktreklam och en månads utgiven gratistidning. Under 2008 kommer arbetet med nättidningen att vara i fokus. Upplagan, som under året ökade med 300 exemplar, förväntas fortsätta att öka. Annonsintäkterna bedöms ligga kvar på samma nivå som föregående år. >>> 17

18 Tidningar [forts.] ingress media Verksamhet Ingress Media utger de fem dagstidningarna Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (5 dagar), samt Fagersta-Posten, Avesta Tidning och Sala Allehanda (3 dagar). Tidningarna har alla starka positioner i sina utgivningsområden. Omsättningen ökade under 2007 till MSEK 141,0 (136,9). Resultatet blev MSEK 11,7 (12,4). Resultatet har belastats med kostnader för koncerngemensamma tjänster om MSEK 3,5 (-). Annonsförsäljningen ökade med 0,5 procent medan upplagorna minskade för fyra av gruppens fem titlar. En god kostnadskontroll, kombinerat med höjda priser för annonser och abonnemang har påverkat resultatet positivt. Marknad och utsikter Kunderna utgörs av ett relativt sett litet antal affärsannonsörer av vilka ett fåtal bidrar med stora volymer, samt tidningsköpande hushåll. Hushållen är mindre priskänsliga och Ingress Media har därför kunnat höja abonnemangs- och lösnummerpriser mer. Internet och gratistidningar har inte påverkat marknadssituationen i den grad som kan vara fallet på större orter. Visserligen växer inte utgivningsorternas befolkning, men hushållen är ändå en kundgrupp vars agerande Ingress har större möjligheter att påverka än annonsköparna. Sedan 2002 har Ingress Media lyckats höja tidningspriserna med närmare 40 procent utan att hushållsmarknaden reagerat annorlunda än läsarmarknaden nationellt under perioden. Prishöjningstakten ligger i branschtopp och resultatet indikerar att tidningarna historiskt varit underprissatta. Annonsmarknaden saknar för närvarande egentlig tillväxt och är konkurrensutsatt. Ingress Medias huvudsakliga konkurrenter utgörs på annonssidan av en prenumererad dagstidning samt ett antal gratistidningar och annonsblad vilka konkurrerar främst med lägre priser. Privat lokalradio samt TV bearbetar också annonsmarknaderna. Även nationellt producerad och distribuerad DR har blivit en betydande konkurrent. Annonspriserna har på senare år i bästa fall kunnat följa generella kostnadsindex. Under 2008 kommer Ingress Media att fortsätta utvecklingen av tidningstitlarnas positionsförflyttning mot Värdeförmedlare under parollen Värdefull här. rubrik media Verksamhet 2007 var Rubrik Medias andra verksamhets år. Bolaget bildades genom en sammanslagning av Lidingö Tidning, Nynäshamns Posten och nystartade Täby Danderyd Tidning hösten Samtliga tre lokaltidningar utkommer två dagar per vecka. Nynäshamns Posten och Lidingö Tidning har bägge starka positioner på sina lokalmarknader medan Täby Danderyd Tidning fortfarande befinner sig i en etableringsfas. Omsättningen 2007 uppgick till MSEK 45,1 (35,3). Resultatet uppgick till MSEK -8,3 (-0,9). Investeringen i Täby Danderyd Tidning stod för en betydande del av belastningen på årets resultat. Även strukturkostnader i form av personalavvecklings- och flyttkostnader på Nynäshamns Posten hade negativ påverkan. Annonsintäkterna sjönk kraftigt på Lidingö, medan Nynäshamn uppvisade en tydlig ökning. Första hela året i Täby Danderyd gav drygt MSEK 6 i annonsintäkter. Upplagorna förblev oförändrade i Nynäshamn, minskade på Lidingö och ökade i Täby Danderyd, även om etableringen av nya prenumeranter gått trögare än plan. Marknad och utsikter Marknaden består till huvud delen av lokala affärsannonsörer och en liten del riks annonsörer samt cirka prenumererade hushåll. Annonsmarknaderna i de två närförorterna är betydligt mer konkurrensutsatta än i Nynäshamn. Konkurrensen på Lidingö, med den nyetablerade gratistidningen Mitt i Lidingö, var hård under första halvåret men under andra halvåret började Lidingö Tidning åter stärka marknads positionen. Täby Danderyd Tidning har under året skapat flera goda och nya affärsrelationer med marknaden som har potential att generera goda intäkter. Nynäshamns Posten har under året stärkt sin position på den lokala marknaden. De underliggande marknadsförutsättningarna är goda genom att antalet hushåll ökar och handeln växer i utgivningsområdet. Under 2008 bedöms övergången till effektivare tekniska plattformar och beslutet om en central redigeringsplats för samtliga tidningar ge positiva effekter. 18

19 En god resultatutveckling för det stora flertalet av koncernens tidningar. De tillkommande NA-tidningarna bidrog till att annonsintäkterna ökade med 29,3 procent. 19

20 > Tidningarna i Mälardalen och Bergslagen VLT AB:s tidningar VLT Nerikes Allehanda med Bergslagsposten Motala&Vadstena Tidning Karlskoga-Kuriren Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Företagsnamn Vestmanlands Läns Tidning AB NAtidningar AB (Uppgifterna nedan avser helåret 2007) Länstidningen Södertälje AB Norrtelje Tidning AB VD Sören Axelsson Ulf Johansson Thelma Kimsjö Robert Jonsson Omsättning, MSEK 260,0 340,2 45,5 28,5 75,2 85,9 Rörelseresultat, MSEK 34,9 45,3-0,9-0,5-0,1 6,9 Rörelsemarginal, % 13,4 13,3-2,0-1,8-0,1 8,0 Anställda, medelantal Utgivningsregion/kommun Västerås (A-region) Örebro (A-region) Mjölby/Motala (A-region) Karlskoga (A-region) Södertälje kommun Norrtälje (A-region) Befolkning 1) förändring, antal 3) Antal hushåll 4) Medelinkomst, SEK 2) Hushållstäckning, % 4) ,8 26, Konkurrenter 4) Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Östgöta Correspondenten, Aftonbladet Karlskoga Tidning, Aftonbladet Dagens Nyheter, Aftonbladet Aftonbladet, Expressen/GT/Kvp Medelupplaga, ex förändring, antal ) Annonsvolym, spm förändring, procent +8,1 5) +15,3-1,2 +3,5 6) Internetläsare förändring, antal Webbadress (www) vlt.se na.se motalatidning.se karlskogakuriren.se lt.se norrtelje tidning.se 1) Källa: SCB, Befokning per 31 dec ) Källa: SCB, Medelinkomst för boende i Sverige under hela året ) Källa: SCB, jmf befolkning per 31 dec ) Källa: De två tidningar med näst största hushållstäckning. 5) Jämförelse med 2006 går ej att göra på grund av sammanslagning av NA och Bergslagsposten december ) Jämförelse med 2006 ej relevant på grund av övergång till 6-spalt. 7) Annonsvolymen för Arboga Tidning och Bärgslagsbladet redovisas under Bärgslagsbladet. 8) Avser alla Ingress Medias Tidningar. 9) Jämförelse med 2006 ej relevant på grund av gemensamma bilagor med Täby Danderyd Tidning som ej kan fördelas. 10) Ingen mätning gjordes under föregående år, därav inga jämförelsesiffror. 20

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2012 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Brovakten i Nyköping AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Fastighetsförvaltning Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer