Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010"

Transkript

1 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd. Institutet för reklam- och mediestatistik Brahegatan Stockholm Tel: Fax: E-post:

2 2 Observera! Rapporten har tagits fram av IRM för Sveriges Radio och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

3 3 Innehåll 1. Inledning 5 2. Mediebranschens reklamintäkter Radio- och TV-reklamintäkter Hushållens medieutgifter Mediebranschens totala intäkter Några medieföretags resultat Färre anställda i mediebranschen Stålbadets effekter Slutsatser Källor 42

4 4

5 5 1. Inledning Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har fått i uppdrag av Sveriges Radio att belysa den ekonomiska utvecklingen inom den svenska mediebranschen Uppdraget har delats upp i följande delar: Utvecklingen har för det första belysts i termer reklamintäkter inom olika medieslag under perioden 2007 till Särskilt fokus har lagts på reklamintäkter för radiobranschen som jämförs med TV-branschen under hela perioden 1995 till För det andra har utvecklingen illustrerats genom att analysera mediebranschens intäkter från hushållen. Detta har gjorts genom att använda statistik över hur mycket pengar som hushållen uppger att de har lagt ned på olika typer av medieinnehåll under ett år. Vi har dock inte kunnat belysa denna utvecklingen över tid eftersom det saknas jämförelsedata över tid. I analysen lyfter vi emellertid kommentarer som berör utvecklingen. IRM har för det tredje valt att belysa den ekonomiska utvecklingen i mediebranschen genom analysera omsättningen och lönsamheten för ett antal medieföretag. Vi har valt att använda dels större medieföretag som är aktiva inom flera medieslag och som agerar på ett nationellt eller internationellt plan, dels att studera utvecklingen för medelstora och mindre företag som är aktiva på regionala eller nationella marknader. För det fjärde belyses utvecklingen genom att lägga ihop intäkterna från reklam med intäkterna från hushållen. Detta syftar till att ge en övergripande helhetsbild över mediebranschens omsättning.

6 6

7 7 2. Mediebranschens reklamintäkter Som en följd av finanskrisen vände medieföretagens reklamintäkter från en tillväxt 2008 till den kraftfullaste tillbakagången på 20 år under 2009 (se Svensk Reklammarknad 2010). Lågkonjunkturen och Finanskrisen hade skapat en osäkerhet hos både konsumenter och annonsörer som gjorde att marknaden kom in i ett vänteläge. Trots att hushållen i genomsnitt hade ett större tillgängligt konsumtionsutrymme 2009 än tidigare år och räntorna var mycket låga höll hushållen tillbaka konsumtionen. Allt detta bekräftade bilden av en utbredd osäkerhet hos konsumenterna som blev ännu mer återhållsamma, vilket påverkade samhällsekonomin och företagens medieinvesteringar. Att Sveriges BNP landade på en negativ tillväxt på drygt 5 procent talar sitt tydliga språk. Som ett litet exportberoende land är Sverige mycket känsligt för omvälvningar i den globala ekonomin. Att medieinvesteringarna skulle falla rejält stod klart tidigt och i IRM:s reviderade prognos bedömdes den negativa tillväxten för helåret hamna på 13,3 procent. När 2009 års marknad summerades visade det sig att medieinvesteringarna minskade med 12,5 procent. Detta innebar att medieföretagens reklamintäkter minskade med drygt 4 miljarder kronor jämfört med Att 2010 skulle bli ett rekylår stod klart relativt tidigt på året. Redan under första kvartalet ökade reklamintäkterna och sedan har det varit ett stabilt högtryck med mycket kraftig tillväxt på reklammarknaden under hela Totalt sett ökade medieföretagens reklamintäkter med 8,6 procent eller drygt 2,5 miljarder kronor jämfört med Medieföretagens samlade intäkter från reklam uppgick 2010 till närmare 31 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer ungefär 30 miljarder kronor ytterligare från sponsring, mässor och annan marknadskommunikation. Den strukturella förändring, som innebär att allt större del av konsumtionen och reklamen förläggs till Internetbaserade medier, slog igenom på reklammarknaden även under Samtidigt visade de tryckta medierna att de ännu är att räkna med. Morgonpressen som fortfarande är det medieslag som drar in mest reklamintäkter ökade sina intäkter med närmare 10 procent under Detta innebär faktiskt att morgonpressens andel av den totala reklammarknaden ökade något under förra året. Man bör dock beakta att morgonpressen tappade nära 19 procent av sina annonsintäkter mellan 2008 och Ökningen under 2010 skedde med andra ord från en mycket låg nivå. Även kvällspressen som brottas med fallande upplagor uppvisade en stor ökning av annonsintäkterna De totala annonsintäkterna landade på 822 miljoner kronor under 2010, vilket var en ökning med 122 miljoner kronor eller 17,4 procent jämfört med 2009.

8 8 Tabell 2.1 Mediebranschens reklamintäkter Mkr, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent Mediegrupp 2007 ±% 2008 ± % 2009 ± % 2010 ± % Dagspress totalt , , , ,4 - morgonpress , , , ,7 - storstadspress , , , ,4 - landsortspress , , , ,5 - kvällspress 873-7, , , ,4 Gratistidningar , , , ,5 Annonsblad 178-2, , , ,1 Gratistidskrifter 526 5, , , ,2 Populärpress 805 3, , , ,5 Fackpress , , , ,0 Bilagor totalt (distribution) , , , ,5 - dagspress , , , ,3 - tidskrifter 135 2, , , ,4 Tryckta kataloger , , , ,6 Oadresserad DR , , , ,8 Adresserad DR , , , ,7 TV , , , ,3 Text-TV 28-34, , , ,4 Radio 701 9, , , ,6 Bio 91 22, , , ,1 Internet totalt , , , ,5 - displayannonsering , , , ,7 - onlinekataloger/eftertext , , , ,2 - sökordsmarknadsföring , , , ,1 - e-postmarknadsföring 50 31, , ,2 41-8,2 Mobil (distribution) , , , ,3 Utomhusreklam , , , ,0 Butiksmedia 63 15, ,0 70-4, ,0 Summa medieinvesteringar , , , ,6 Eventmarknadsföring , , , ,9 Mässor , , , ,0 När det gäller Mässor har vi inga färdiga tal för 2010 så dessa siffror är prognostiserade Källa: IRM

9 innebar också en ny utvecklingsfas för TV-reklamen som ökade sina intäkter med drygt 18 procent eller 802 miljoner kronor jämfört med Totalt sett uppvisade TV-reklamen ett omsättningsrekord på närmare 5,2 miljarder kronor Även reklamen på Internet ökade kraftfullt, men faktum är att man börjar se en viss mättnad när det gäller displayannonseringen. Det var i stort sett enbart webb-tv inom display som visade en tillväxt under Det är relativt få annonsörer som väljer bort displayannonseringen, men allt oftare så lägger man en större andel på sökordsannonseringen. Denna kategori omsatte under fjärde kvartalet 2010 mer än displayannonseringen. Den riktigt stora tillväxten inom Internetreklamen återfinns just inom sökordsmarknadsföringen. Marknaden för sökordsmarknadsföring har ännu inte nått en mognadsnivå som innebär att den utvecklas ungefär som reklammarknaden som helhet. Sökordsmarknadsföringen bedöms därför växa betydligt mer än övrig Internetannonseringen ett par år ytterligare för att sedan nå mognad. Danmark är det enda land i Norden, där sökordsmarknadsföringen nått upp till denna nivå. Om mobil sökordsmarknadsföring tar fart kan dock marknaden komma in i en andra tillväxtfas och därmed öka omsättningen betydligt mer än andra medieslag. I procentuella termer är tillväxten också mycket hög inom mobilmarknadsföringen, om än från låga nivåer. IRM:s bedömning är att den totala reklammarknaden återgår till en mer stabil utveckling med en tillväxt på nära 6 procent under 2011 och nästa år kan därför komma att bli ett stabiliseringsår för reklammarknaden. Detta innebär också att reklammarknaden som helhet tagit två år på sig att återhämta sig efter historiens största fall under Den långsiktiga strukturella förändringen, som innebär att digitala medier ökar sin andel till förmån för tryckta medier, bedöms även göra det under Flera tryckta medier har dock visat styrka i år och bedöms kunna öka sina reklamintäkter även under 2011, men faktum är att inga tryckta medier bedöms kunna nå upp till nivåerna från 2007 eller 2008 under IRM:s prognos pekar följaktligen på att ökningen inom tryckta medier blir betydligt mindre än i digitala medier, och mindre än vad tillväxten blir för TV-reklamen under TV-mediet, som under 2010 ökade sina intäkter till den högsta nivån någonsin, bedöms växa mer än andra medier även under Trots att annonseringen med banners bedöms stabiliseras på en mognadsnivå de närmaste åren, kommer övergången till ökad annonsering online att fortsätta De kommande åren drivs den av att webb-tv och sökordsmarknadsföringen ökar. Det faktum att spridningen av så kallade Smart-Phones ökar kraftigt, något som gör det möjligt för konsumenterna att få tillgång till Internet överallt och alltid. Detta kommer att driva på investeringarna av marknadsföring i mobilen under de närmste åren.

10 10 Det finns även andra förskjutningar mot medier eller kanaler som erbjuder en större precision och mätbarhet. Det handlar för det första om att det blir ännu viktigare att nå målgrupperna i rätt sammanhang eller situation och att minska spillet genom att välja medier som har hög träffsäkerhet. Det handlar för det andra om att verkligen utvärdera varje insats genom att mäta kommunikationseffekter och försäljning. Även säljnära medier som butiksreklam bedöms därför växa Morgonpressen som långsikt tappat sina annonsintäkter har lyckats ta igen delar av detta genom att öka sina intäkter från Internetreklamen. Enligt statistik från TU, uppgick det totala värdet av den reklam som morgonpressen sålt på sina hemsidor till 400 miljoner kronor 2010, vilket betyder att dessa intäkter endast täcker en väldigt lite del av intäktsbortfallet från den tryckta reklamen. Kvällspressen har klarat denna omställning betydligt bättre och har lyckats öka sina totala reklamintäkter under perioden 2007 till Det finns idag inga officiella uppgifter om kvällspressens reklamintäkter på Internet. I olika sammanhang har det dock nämnts att dessa intäkter är ungefär lika stora som för den samlade morgonpressen Kvällspressens stora problem är istället de vikande upplagorna som innebär minskad läsning och fallande intäkter. På sikt kommer detta dessutom att slå hårt mot reklamintäkterna från de tryckta tidningarna eftersom man kommer att tvingas sänka priserna på annonserna när läsandet minskar. Idag betalar annonsörerna nämligen ett pris för varje kontakt (läsare, tittare, lyssnare, besökare) och inte för en medieyta (helsida, reklamspot, banner etc), vilket betyder att det minskande läsande av kvällstidningar innebär en nedgång i reklamintäkter.

11 11 Tabell 2.2 Marknadskommunikation 2010 och 2009 Mkr, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent. Mediegrupp 2010 ±% 2009 Medieinvesteringar Dagspress totalt , morgonpress , storstadspress , landsortspress , kvällspress ,4 700 Gratistidningar , Annonsblad 201-4,1 210 Gratistidskrifter 407 5,2 387 Populärpress 729 8,3 673 Fackpress , Bilagor totalt (distribution) 429-0, dagspress 314 0, tidskrifter 115-2,4 118 Tryckta kataloger , Oadresserad DR (distribution) , Adresserad DR (distribution) , TV , Text-TV 15-23,4 19 Radio 688 9,6 628 Bio ,1 103 Internet , Mobilmarknadsföring (distribution) 62 23,3 50 Utomhusreklam ,0 954 Butiksmedia 84 19,0 70 Summa medieinvesteringar , Övriga investeringar i marknadskommunikation Butikspromotion exklusive butiksmedia , Eventmarknadsföring , Mässor , Presentreklam , Sponsring , Summa övriga investeringar i marknadskommunikation , Produktionskostnader Byråproduktion , Produktion mobilmarknadsföring 60 17,9 51 Webbproduktion 499 0,9 495 Produktion direktreklam , oadresserad DR , adresserad DR , Produktion bilagor 639-0,5 642 Produktion kund/företagstidning 580 1,4 572 Summa produktionskostnad , Total marknadskommunikation ,

12 12

13 13 3. Radio- och TV-reklamintäkter Radioreklamens utveckling i Sverige Om man ser över den senaste tioårsperioden hade radioreklamen en lägre tillväxt än den totala reklammarknaden i början av 2000-talet. I slutet av 2000-talet återhämtade sig dock reklamen i radion och återtog positioner för att ligga i fas med utvecklingen av hela reklammarknaden. Radioreklamen har dock haft en mycket stark utveckling om man ser över en 15-årsperiod. Nära 300 procents tillväxt från att ha omsatt 234 miljoner kronor 1995 till att nu senast 2010 omsätta 688 miljoner kronor. Radioreklamen inledde med en mycket stor tillväxt när mediet var i sin linda. Radion uppvisade under åren 1995 till 1998 mellan 42 procents till 25 procents tillväxt. Radioreklamen omsätter dock ännu små summor om man jämför med TV-mediet som är en av de tre stora reklammedierna. Att radioreklamen utvecklades positivt och ökade sina marknadsandelar 2006 till 2008 trots att lyssnandet snarare minskade förklaras främst av att efterfrågan ökade, vilket ledde till att man lyckades höja priserna och ändå nå en hög utförsäljningsgrad. Detta kompenserade gott och väl det minskade lyssnandet, vilket ledde till att det fanns färre kontakter att sälja. Att radion sedan 1/ får sälja 12 min reklam/timme istället för 9 min/timme har också stimulerat radioreklamen. Radion är både ett lokalt och ett nationellt reklammedium. På det nationella planet rör det sig ofta om annonsörer som McDonald s m fl, medan reklamradion lokalt ofta domineras av exempelvis Taxi-företag och handlare. När man ser på de totala reklamintäkterna för radion kan man konstatera att normalt är ca 45 % nationell reklam och resten är lokalt. Man bör också notera att den nationella reklamen är betydligt mer konjunkturkänslig. Detta är ett generellt mönster som även syns i TVreklamen. Skillnaden är emellertid att ca 85 % av all TV-reklam är nationellt köpt. För radions del har andelen lokal reklam ökat något sedan den kommersiella radion lanserades, men några stora skillnader rör det sig inte om. Det är däremot så att de stora kända annonsörernas närvaro i radioreklamen har stärkt radions image eftersom mindre annonsörer gärna vill höras i sammanhang, där kända varumärken finns. På så vis har de stora annonsörerna drivit radioreklamen även för mindre annonsörer. Radioreklamens stora problem är emellertid väldigt tydliga. För det första är det ofta ett kompletteringsmedium som lätt kan lätt väljas bort. För det andra har man länge sålt in sig som en billig reklamkanal, vilket ger lägre intäkter. För det tredje är man alltför beroende av ett relativt litet antal annonsörer. För det fjärde är konkurrensen från Sveriges Radio och olika musiktjänster via Internet och mobilen mycket hård. Sammanfattningsvis kan man säga att radioreklamen just nu har en mycket stabil tillväxt, men att de långsikta problem med minskat lyssnande sätter press på radio som reklamkanal.

14 14 Tabell 3.1 Radioreklamens utveckling Utfall , prognos 2011, netto År Andel Löpande priser +/- Index Fasta priser +/- Index Mediekakan (Mkr) (%) (100=1995) (Mkr 1995) (%) (100=1995) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p 2, , ,3 260 Figur 3.1 Radioreklamens utveckling jämfört med den totala mediemarknaden Netto, indexutveckling, basår 2000= Källa: IRM p Radio Totalt (mediekakan) Figur 3.2 Radioreklam Utfall , prognos Löpande priser samt förändringstakt % Mkr % Förändring Mkr p

15 Radions position på reklammarknader i olika länder Radion har på de allra flesta marknader en roll som ett kompletteringsmedium, vilket innebär att marknadsandelen sällan överstiger 10 procent. En genomgång av radions position på olika reklammarknader i Europa, USA och Australien visar tydligt detta. Tabell 3.2 Radions andel av den totala reklammarknaden 2009 (procent). Australien 9 % Belgien 5 % Danmark 2 % (Ligger på 2 % även 2010) Finland 3 % Frankrike 3 % Holland 3 % Italien 2 % Norge 3 % (Ligger på 3 % även 2010) Schweiz 2 % Spanien 5 % Storbritannien 2 % Tyskland 2 % USA 11 % Österrike 6 % Källa: IRM. Samtliga av dessa reklammarknader ser väldigt olika ut, vilket påverkar radions position. I USA och Australien har radions position under många år varit förhållandevis stark med många lokala radiostationer, vilket gjort radion till ett mycket starkt lokalt reklammedium. I Europa har radions position som reklammedium alltid varit svagare. Det beror bland annat på att Public Service-radion har en stark position på flera lyssnarmarknader med en mycket stor del av den totala lyssnartiden. I Spanien, Belgien och Österrike har radioreklamen en relativt sett starkare position, vilket delvis förklaras med att det finns rikstäckande reklamkanaler och i vissa fall även Public Service-radio som sänder reklam. Inget av dessa länder har emellertid en reklammarknad som liknar den svenska. Dessa marknader skiljer sig mycket från den svenska både vad gäller TV:s, dagspressens och radions position. Den allra bästa jämförelsen görs istället på betydligt närmare håll. Den norska reklammarknaden har stora likheter med den svenska. Dagspressen är störst, men tappar position. TV har en förhållandevis svag position, men har på senare år ökat sin marknadsandel. Internetreklamen har i både Sverige och Norge ökat mer än marknaden och passerat TV-reklamen. Norge är mot denna bakgrund det land som är mest likt Sverige, men när det gäller radio finns det en väsentlig skillnad. Det har under flera år funnits en rikstäckande koncession för reklamradion, vilket skapat öppningar för stora riksannonsörer att använda radion för sin reklam. Utöver detta har det hela tiden funnits en relativt stark lokalradio, vilket bidragit till att radio även varit ett lokalt reklammedium. Även det finska

16 16 reklamradiolandskapet har likheter med den svenska, men i Finland har reklamradion gynnats av att TV-reklamen haft en stark ställning under många år. Detta har bidragit till att relativt många annonsörer använt radio för att komplettera TV-reklamen. Reklamradion i Danmark är fortfarande omogen eftersom den tills för några år sedan bestod av lokala radiostationer som nästan enbart sålde reklam på lokal marknad. The Voice (SBS) var den enda möjligheten att köpa annat än lokal reklam och de erbjöd enbart ett god täckning storstäderna. Sedan 2003 har dock Radio 100 stegvis byggt upp en nationell täckning som sedan 5 år tillbaka kan anses ge en rimligt bra täckning i hela landet. Detta har stimulerat utvecklingen för reklamradion i Danmark de senaste åren 3.3 TV-reklamens utveckling i Sverige I syfte att ge en bättre helhetsbild av etermediets utveckling redovisar vi nedan även utvecklingen av TV-reklamen. TV-reklamen har under en 15 års period visat en mer stabil tillväxt än radion. TV-reklamen har följt konjunkturcyklernas upp och nedgångar. Mitt i högkonjunkturerna har TV-reklamen vuxit med tvåsiffriga tal för att i konjunkturnedgångarna visa tvåsiffriga nedgångar. Men överlag växer TV-reklamen bättre än andra traditionella medier och kan nu under senare tid mäta sig med Internetreklamens som har haft en otrolig tillväxt under en längre tid. Om man ser till TV-branschens reklamutveckling över en tioårsperiod. Kan man se att TV-reklamen har följt reklammarknadens upp- och nedgångar ganska väl för att nu efter den senaste lågkonjunkturen växa mycket mer en reklammarknaden som helhet. Ser man över ett lite längre tidsperspektiv som 15 år så har utvecklingen för båda etermedierna varit mycket god. TV-reklamen har vuxit med över 100 procent från att ha omsatt nära 2,4 miljarder kronor 1995 till att under rekordåret 2010 omsätta nära 5,2 miljarder kronor. TV-reklamen är det medieslag som historiskt sett närmast har följt den totala reklammarknadens utvecklingen. TV-reklamen har dock mellan 2008 och 2010 uppvisat en starkare tillväxt än den övriga reklammarknaden. Allt tyder dessutom på att denna trend håller i sig under TV-reklamen förväntas därför växa betydligt mer än reklammarknaden som helhet i år. Övriga mediekategorier skiljer sig från etermedierna när det gäller utvecklingen. De flesta printmedier har under en längre tid haft vikande läsar- och tillväxttal, de följer därför inte konjunkturen. Dagspressen som är det största enskilda mediet har konstant minskat mer än den totala marknaden under de senaste tio åren. Internet har däremot under än längre tid vuxit mer än marknaden och är snart ikapp dagspressen som det största mediet om utvecklingen fortsätter i samma takt de kommande åren. IRM publicerar aldrig några prognoser som sträcker sig längre än 7 kvartal framåt i tiden, men Internetreklamens omsättning bedöms passera 7 miljarder kronor under 2012 och allt talar för att den kommer att omsätta mer än dagspressreklamen 2014 eller 2015.

17 17 Intäkterna från TV-reklamen förväntas inte nå dessa nivåer i år utan landar på 6 miljarder kronor. Andra mindre mediekategorier har större upp- och nedgångar mellan åren då deras intäkter påverkas om stora annonsörer väljer att gå i alternativa medier vissa perioder. Ett exempel på detta är bioreklamen. Sedan finns det vissa mediekategorier som är vid brytpunkter med en stark uppgång eller nedgång och visar mycket starka tillväxttal eller en mycket stor nedgång. Några exempel på medier som har visat en mycket stark tillväxt de senaste åren är mobilmarknadsföring, webb-tv, samt sökordsmarknadsföringen inom Internetmarknadsföring. Några exempel på medier som har haft vikande tillväxttal under några år är text-tv och tryckta kataloger. Tabell 3.3 TV-reklamens utveckling Utfall , prognos Netto År Andel Löpande priser +/- Index Fasta priser +/- Index Mediekakan (Mkr) (%) (100=1990) (Mkr 1995) (%) (100=1990) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p 17, , ,6 198 Källa: IRM Figur 3.3 TV-reklamens utveckling jämfört med den totala mediemarknaden Netto, indexutveckling, basår 2000= TV Totalt (mediekakan) p

18 18 Figur 3.4 TV-reklam Utfall , prognos Löpande priser samt förändringstakt % Mkr p % Förändring Mkr 3.4 Radio- och TV-reklamens utveckling följer medielogiken När man analyserar utvecklingen för reklammarknaden som helhet och de olika medierna är det mycket viktigt att skilja på konjunkturella och strukturella faktorer. Alla medieslags utveckling påverkas av båda dessa, men medier som nått en mognadsnivå utvecklas normalt mycket likt konjunkturen i såväl uppgång som nedgång. De senaste åren har emellertid de konsumentdrivna strukturella förändringarna bidragit mycket kraftigt till nedgången inom dagspressen och ökningen av annonsering på Internet. Att utvecklingen av reklamintäkterna för TV inte längre följer konjunkturutvecklingen beror främst på att digitaliseringen slagit igenom och ökat penetrationen för många TV-kanaler, vilket öppnat TV-mediet för nya annonsörer. Det är med andra ord en strukturell förändring inom TV-mediet som stimulerat utvecklingen. Att denna utveckling dessutom under 2010 sammanföll med ett mycket stort efterfrågetryck och prishöjningar bidrog i mycket hög grad till att tillväxten i TV-reklamen var väldigt hög under förra året. Tillväxten bedöms dessutom hålla i sig under hela Radioreklamen har mellan 2000 och 2006 inte följt konjunkturerna på samma vis som TV-reklamen, men sedan dess är radion mer konjunkturföljsam. Radioreklamen har nämligen haft mycket stabila marknadsandelar sedan 2008 och bedöms öka något mer än marknaden under Detta beror på att man lyckats använda efterfrågetrycket till att öka priserna och samtidigt lyckats sälja mer utrymme. En annan viktig faktor är tveklöst att radiobolagen lyckades bredda sin relativt smala kundbas redan innan lågkonjunkturen. När det sedan vände kunde man utnyttja en bredare kundbas. Både prisfaktorn och den fortfarande relativt smala kundbasen jämfört med många andra medieslag gör emellertid radion känslig för svängningar. Man kan med andra ord konstatera att radions marknadsandel troligen kommer att växa under Det minskande lyssnandet på kommersiell radio är emellertid ett hot mot radion som reklammedium. Hitintills har detta väl kunnat kompenseras med ett ökat utbud av reklamtid och av vissa prishöjningar, men det är mycket osäkert om detta håller på lång sikt.

19 19 4. Hushållens medieutgifter 4.1 Hushållens medieutgifter 2010 För att få en helhetsbild av svenska reklam- och mediemarknaden är det viktigt att även belysa hur stora intäkterna är från hushållen. De totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige uppgår till drygt kr/år, vilket innebär att medieutgifterna är en väsentlig del av hushållets totala utgifter. När utgifterna bryts ned i olika kategorier, finner man att det fasta Internetabonnemanget utgör den högsta kostnaden med drygt kr/år. Den näst största utgiften är mobilabonnemang, efter det kommer Radio och TV-avgiften. Dessa båda utgifter ligger i genomsnitt mellan och kr/hushåll per år. Därefter kommer prenumerationen på morgontidning som genomsnittshushållet lägger nära kr/år. Utöver dessa utgifter har hushållen idag stora kostnader för betal- TV, böcker, prenumerationer, film med mera. Medieutgifterna varierar dessutom mycket mellan olika hushåll. Utgifterna för Radio och TVavgiften och Internetabonnemanget varierar inte så mycket mellan hushållen, medan utgiftsskillnaderna för dagspress, tidskrifter, mobilabonnemang, TV-spel och annat är mycket stora. Totalt sett kan man dock konstatera att större hushåll med barn har högre utgifter än mindre hushåll. Likaså har hushåll som består av vuxna över 34 år högre utgifter än unga hushåll. Dessutom har hushåll med välutbildade vuxna och höginkomsthushåll större medieutgifter än andra. Man bör också notera att storstadshushållen har högre utgifter än andra hushåll. En något förenklad bild visar att storspenderarna är ett större storstadshushåll med välutbildade vuxna över 34 år med hemmaboende barn som har hushållsinkomster över kr/år. I andra ändan finner man de verkliga småspenderarna, som är ett enpersonshushåll med vuxna under 35 år som har en årsinkomst under kr. Det är med andra ord totalt sett stora skillnader mellan olika hushålls utgifter för media och resursstarka hushåll har absolut tillgång till större utbud än andra. Det faktum att över 90 procent har tillgång till Internet i hemmet och i stort sett alla hushåll har radio och TV innebär dock att tillgången till ett brett medieutbud ändå även är god i de resurssvagare hushållen. Om man för drygt 20 års sedan debatterade Informationsklyftorna och dess risker ser man nu något som skulle kunna betraktas som en Medieutbudsklyfta. De resursstarka hushållen har nämligen tillgång till mycket större medieutbud än de resurssvaga. Det kostnadsfria medieutbudet på Internet, det ökande utbudet av gratistidningar, public serviceutbudet (och det övriga utbudet som man faktiskt får tillgång till via Radio- och TV-avgiften) har emellertid en mycket viktigt utjämnande effekt som motverkar att denna medieutbudsklyfta fördjupas.

20 20 Figur 4.1: Hushållens totala medieutgifter 2010 (kr/år) Total år år 55+ år Storstad Medelstor stad Mindre stad/landsbygd Grundskola Gymnasium och folkskola Högskola/universitet Hushållsink kr Hushållsink kr Hushållsink kr Hushållsink kr + Enpersonshushåll Tvåpersonshushåll Trepersonshushåll Flerpersonshushåll Inga barn Ett barn Två barn Flera barn Eftersom de ca 4,554 miljoner hushållen i Sverige i genomsnitt har kr/år i utgifter för media, så uppgår det totala värdet i konsumentledet till närmare 60 miljarder kronor per år. Detta innebär att värdet av intäkterna från konsumenterna ligger i nivå med det totala värdet i annonsörsledet. Under 2010 beräknas de totala investeringarna i marknadskommunikation att sluta på 60 miljarder kronor. Vilket innebär att den totala mediemarknadens värde för 2010 kan beräknas till drygt 120 miljarder kronor.

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014

Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014 Sponsring 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med: Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Hushållens medieutgifter

Hushållens medieutgifter Hushållens medieutgifter Presentation på MEG 2014-03-07 Madeleine Thor, IRM madeleine.thor@irm-media.se Magnus Anshelm, MMS magnus.anshelm@mms.se Agenda Om studien Hushållens medieutgifter 2014 De största

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Q-rapport Q3 2015 Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015

Q-rapport Q3 2015 Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015 Q-rapport Q3 2015 Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015 2015-11-03 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Reklaminvesteringar

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 51 Direktreklam: utveckling, användning, värdering Ingela Wadbring 2003 Inledning Under det senaste

Läs mer

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats, Trevlig läsning!

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats,  Trevlig läsning! Här hittar du grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden och en beskrivning av såväl tidningarnas läsare och rollen som reklambärare. På www.tu.se finns uppdaterad branschfakta och för dig som behöver

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2014 AdEx Benchmark 2014

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2014 AdEx Benchmark 2014 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2014 AdEx Benchmark 2014 2015-09-02 hemsida: www.irm- media.se, e- post: info@irm- media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Medievanor Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Stora möjligheter och ökande klyftor Allt fler medier. Allt större tillgång till medier. Allt lättare att etablera medier. Koncentration

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 14 13 1 CE-FÖRSÄLJNINGEN 29-212 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 11 645 12 1 135 9 715 1 8 6 4 2 727 445 3265 6 42 11 6535 35 318 435 325 855 5655 25 2865 295 32 75 5495 225 27 265 28 75 29

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet Tidningsläsning i Göteborgsregionen TIDNINGSLÄSNING I GÖTEBORGSREGIONEN ANNIKA BERGSTRÖM OCH LENNART WEIBULL Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

FÖRORD 3 SAMMANDRAG 4 MEDIEEKONOMI - I SAMMANDRAG 4. En stark konjunktur ger fart åt reklamförsäljningen 4

FÖRORD 3 SAMMANDRAG 4 MEDIEEKONOMI - I SAMMANDRAG 4. En stark konjunktur ger fart åt reklamförsäljningen 4 - i sammandrag INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANDRAG 4 MEDIEEKONOMI - I SAMMANDRAG 4 En stark konjunktur ger fart åt reklamförsäljningen 4 Tronskifte på listan över Sveriges största medieföretag 5 Olika utvecklingslinjer

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 God försäljningstillväxt och starkt tittarår för TV4-Gruppen TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2011 TV4-Gruppen ökar omsättningen, men minskar resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 46 TILL VILKET PRIS SOM HELST? - prenumeranter i förhållande till prenumerationspris Ulrika Andersson

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 44 Tidningsläsning bland arbetslösa Ulrika Andersson 3 Tidningsläsning bland arbetslösa 199-talet

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 1 Små och medelstora företag utgör drygt 90 % av fordonsleverantörerna och står för 40 % av totala omsättningen Del

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Vad är en. nyhet värd?

Vad är en. nyhet värd? Vad är en riktig nyhet värd? :Utgivarna Ingen får censurera Piteå- Tidningen Tryckfrihet sedan 1766 Sverige var 1766 först i världen med att lagstifta om tryckfrihet. I Sverige har medier som radio, tv

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 4 KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER Karin Hellingwerf 23 Konkurrens eller komplement

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4).

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). 9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002 Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (13,4), inklusive en reavinst om MSEK 2,2 och extrakostnader

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer