Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010"

Transkript

1 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd. Institutet för reklam- och mediestatistik Brahegatan Stockholm Tel: Fax: E-post:

2 2 Observera! Rapporten har tagits fram av IRM för Sveriges Radio och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

3 3 Innehåll 1. Inledning 5 2. Mediebranschens reklamintäkter Radio- och TV-reklamintäkter Hushållens medieutgifter Mediebranschens totala intäkter Några medieföretags resultat Färre anställda i mediebranschen Stålbadets effekter Slutsatser Källor 42

4 4

5 5 1. Inledning Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har fått i uppdrag av Sveriges Radio att belysa den ekonomiska utvecklingen inom den svenska mediebranschen Uppdraget har delats upp i följande delar: Utvecklingen har för det första belysts i termer reklamintäkter inom olika medieslag under perioden 2007 till Särskilt fokus har lagts på reklamintäkter för radiobranschen som jämförs med TV-branschen under hela perioden 1995 till För det andra har utvecklingen illustrerats genom att analysera mediebranschens intäkter från hushållen. Detta har gjorts genom att använda statistik över hur mycket pengar som hushållen uppger att de har lagt ned på olika typer av medieinnehåll under ett år. Vi har dock inte kunnat belysa denna utvecklingen över tid eftersom det saknas jämförelsedata över tid. I analysen lyfter vi emellertid kommentarer som berör utvecklingen. IRM har för det tredje valt att belysa den ekonomiska utvecklingen i mediebranschen genom analysera omsättningen och lönsamheten för ett antal medieföretag. Vi har valt att använda dels större medieföretag som är aktiva inom flera medieslag och som agerar på ett nationellt eller internationellt plan, dels att studera utvecklingen för medelstora och mindre företag som är aktiva på regionala eller nationella marknader. För det fjärde belyses utvecklingen genom att lägga ihop intäkterna från reklam med intäkterna från hushållen. Detta syftar till att ge en övergripande helhetsbild över mediebranschens omsättning.

6 6

7 7 2. Mediebranschens reklamintäkter Som en följd av finanskrisen vände medieföretagens reklamintäkter från en tillväxt 2008 till den kraftfullaste tillbakagången på 20 år under 2009 (se Svensk Reklammarknad 2010). Lågkonjunkturen och Finanskrisen hade skapat en osäkerhet hos både konsumenter och annonsörer som gjorde att marknaden kom in i ett vänteläge. Trots att hushållen i genomsnitt hade ett större tillgängligt konsumtionsutrymme 2009 än tidigare år och räntorna var mycket låga höll hushållen tillbaka konsumtionen. Allt detta bekräftade bilden av en utbredd osäkerhet hos konsumenterna som blev ännu mer återhållsamma, vilket påverkade samhällsekonomin och företagens medieinvesteringar. Att Sveriges BNP landade på en negativ tillväxt på drygt 5 procent talar sitt tydliga språk. Som ett litet exportberoende land är Sverige mycket känsligt för omvälvningar i den globala ekonomin. Att medieinvesteringarna skulle falla rejält stod klart tidigt och i IRM:s reviderade prognos bedömdes den negativa tillväxten för helåret hamna på 13,3 procent. När 2009 års marknad summerades visade det sig att medieinvesteringarna minskade med 12,5 procent. Detta innebar att medieföretagens reklamintäkter minskade med drygt 4 miljarder kronor jämfört med Att 2010 skulle bli ett rekylår stod klart relativt tidigt på året. Redan under första kvartalet ökade reklamintäkterna och sedan har det varit ett stabilt högtryck med mycket kraftig tillväxt på reklammarknaden under hela Totalt sett ökade medieföretagens reklamintäkter med 8,6 procent eller drygt 2,5 miljarder kronor jämfört med Medieföretagens samlade intäkter från reklam uppgick 2010 till närmare 31 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer ungefär 30 miljarder kronor ytterligare från sponsring, mässor och annan marknadskommunikation. Den strukturella förändring, som innebär att allt större del av konsumtionen och reklamen förläggs till Internetbaserade medier, slog igenom på reklammarknaden även under Samtidigt visade de tryckta medierna att de ännu är att räkna med. Morgonpressen som fortfarande är det medieslag som drar in mest reklamintäkter ökade sina intäkter med närmare 10 procent under Detta innebär faktiskt att morgonpressens andel av den totala reklammarknaden ökade något under förra året. Man bör dock beakta att morgonpressen tappade nära 19 procent av sina annonsintäkter mellan 2008 och Ökningen under 2010 skedde med andra ord från en mycket låg nivå. Även kvällspressen som brottas med fallande upplagor uppvisade en stor ökning av annonsintäkterna De totala annonsintäkterna landade på 822 miljoner kronor under 2010, vilket var en ökning med 122 miljoner kronor eller 17,4 procent jämfört med 2009.

8 8 Tabell 2.1 Mediebranschens reklamintäkter Mkr, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent Mediegrupp 2007 ±% 2008 ± % 2009 ± % 2010 ± % Dagspress totalt , , , ,4 - morgonpress , , , ,7 - storstadspress , , , ,4 - landsortspress , , , ,5 - kvällspress 873-7, , , ,4 Gratistidningar , , , ,5 Annonsblad 178-2, , , ,1 Gratistidskrifter 526 5, , , ,2 Populärpress 805 3, , , ,5 Fackpress , , , ,0 Bilagor totalt (distribution) , , , ,5 - dagspress , , , ,3 - tidskrifter 135 2, , , ,4 Tryckta kataloger , , , ,6 Oadresserad DR , , , ,8 Adresserad DR , , , ,7 TV , , , ,3 Text-TV 28-34, , , ,4 Radio 701 9, , , ,6 Bio 91 22, , , ,1 Internet totalt , , , ,5 - displayannonsering , , , ,7 - onlinekataloger/eftertext , , , ,2 - sökordsmarknadsföring , , , ,1 - e-postmarknadsföring 50 31, , ,2 41-8,2 Mobil (distribution) , , , ,3 Utomhusreklam , , , ,0 Butiksmedia 63 15, ,0 70-4, ,0 Summa medieinvesteringar , , , ,6 Eventmarknadsföring , , , ,9 Mässor , , , ,0 När det gäller Mässor har vi inga färdiga tal för 2010 så dessa siffror är prognostiserade Källa: IRM

9 innebar också en ny utvecklingsfas för TV-reklamen som ökade sina intäkter med drygt 18 procent eller 802 miljoner kronor jämfört med Totalt sett uppvisade TV-reklamen ett omsättningsrekord på närmare 5,2 miljarder kronor Även reklamen på Internet ökade kraftfullt, men faktum är att man börjar se en viss mättnad när det gäller displayannonseringen. Det var i stort sett enbart webb-tv inom display som visade en tillväxt under Det är relativt få annonsörer som väljer bort displayannonseringen, men allt oftare så lägger man en större andel på sökordsannonseringen. Denna kategori omsatte under fjärde kvartalet 2010 mer än displayannonseringen. Den riktigt stora tillväxten inom Internetreklamen återfinns just inom sökordsmarknadsföringen. Marknaden för sökordsmarknadsföring har ännu inte nått en mognadsnivå som innebär att den utvecklas ungefär som reklammarknaden som helhet. Sökordsmarknadsföringen bedöms därför växa betydligt mer än övrig Internetannonseringen ett par år ytterligare för att sedan nå mognad. Danmark är det enda land i Norden, där sökordsmarknadsföringen nått upp till denna nivå. Om mobil sökordsmarknadsföring tar fart kan dock marknaden komma in i en andra tillväxtfas och därmed öka omsättningen betydligt mer än andra medieslag. I procentuella termer är tillväxten också mycket hög inom mobilmarknadsföringen, om än från låga nivåer. IRM:s bedömning är att den totala reklammarknaden återgår till en mer stabil utveckling med en tillväxt på nära 6 procent under 2011 och nästa år kan därför komma att bli ett stabiliseringsår för reklammarknaden. Detta innebär också att reklammarknaden som helhet tagit två år på sig att återhämta sig efter historiens största fall under Den långsiktiga strukturella förändringen, som innebär att digitala medier ökar sin andel till förmån för tryckta medier, bedöms även göra det under Flera tryckta medier har dock visat styrka i år och bedöms kunna öka sina reklamintäkter även under 2011, men faktum är att inga tryckta medier bedöms kunna nå upp till nivåerna från 2007 eller 2008 under IRM:s prognos pekar följaktligen på att ökningen inom tryckta medier blir betydligt mindre än i digitala medier, och mindre än vad tillväxten blir för TV-reklamen under TV-mediet, som under 2010 ökade sina intäkter till den högsta nivån någonsin, bedöms växa mer än andra medier även under Trots att annonseringen med banners bedöms stabiliseras på en mognadsnivå de närmaste åren, kommer övergången till ökad annonsering online att fortsätta De kommande åren drivs den av att webb-tv och sökordsmarknadsföringen ökar. Det faktum att spridningen av så kallade Smart-Phones ökar kraftigt, något som gör det möjligt för konsumenterna att få tillgång till Internet överallt och alltid. Detta kommer att driva på investeringarna av marknadsföring i mobilen under de närmste åren.

10 10 Det finns även andra förskjutningar mot medier eller kanaler som erbjuder en större precision och mätbarhet. Det handlar för det första om att det blir ännu viktigare att nå målgrupperna i rätt sammanhang eller situation och att minska spillet genom att välja medier som har hög träffsäkerhet. Det handlar för det andra om att verkligen utvärdera varje insats genom att mäta kommunikationseffekter och försäljning. Även säljnära medier som butiksreklam bedöms därför växa Morgonpressen som långsikt tappat sina annonsintäkter har lyckats ta igen delar av detta genom att öka sina intäkter från Internetreklamen. Enligt statistik från TU, uppgick det totala värdet av den reklam som morgonpressen sålt på sina hemsidor till 400 miljoner kronor 2010, vilket betyder att dessa intäkter endast täcker en väldigt lite del av intäktsbortfallet från den tryckta reklamen. Kvällspressen har klarat denna omställning betydligt bättre och har lyckats öka sina totala reklamintäkter under perioden 2007 till Det finns idag inga officiella uppgifter om kvällspressens reklamintäkter på Internet. I olika sammanhang har det dock nämnts att dessa intäkter är ungefär lika stora som för den samlade morgonpressen Kvällspressens stora problem är istället de vikande upplagorna som innebär minskad läsning och fallande intäkter. På sikt kommer detta dessutom att slå hårt mot reklamintäkterna från de tryckta tidningarna eftersom man kommer att tvingas sänka priserna på annonserna när läsandet minskar. Idag betalar annonsörerna nämligen ett pris för varje kontakt (läsare, tittare, lyssnare, besökare) och inte för en medieyta (helsida, reklamspot, banner etc), vilket betyder att det minskande läsande av kvällstidningar innebär en nedgång i reklamintäkter.

11 11 Tabell 2.2 Marknadskommunikation 2010 och 2009 Mkr, löpande priser, netto inklusive reklamskatt, förändring i procent. Mediegrupp 2010 ±% 2009 Medieinvesteringar Dagspress totalt , morgonpress , storstadspress , landsortspress , kvällspress ,4 700 Gratistidningar , Annonsblad 201-4,1 210 Gratistidskrifter 407 5,2 387 Populärpress 729 8,3 673 Fackpress , Bilagor totalt (distribution) 429-0, dagspress 314 0, tidskrifter 115-2,4 118 Tryckta kataloger , Oadresserad DR (distribution) , Adresserad DR (distribution) , TV , Text-TV 15-23,4 19 Radio 688 9,6 628 Bio ,1 103 Internet , Mobilmarknadsföring (distribution) 62 23,3 50 Utomhusreklam ,0 954 Butiksmedia 84 19,0 70 Summa medieinvesteringar , Övriga investeringar i marknadskommunikation Butikspromotion exklusive butiksmedia , Eventmarknadsföring , Mässor , Presentreklam , Sponsring , Summa övriga investeringar i marknadskommunikation , Produktionskostnader Byråproduktion , Produktion mobilmarknadsföring 60 17,9 51 Webbproduktion 499 0,9 495 Produktion direktreklam , oadresserad DR , adresserad DR , Produktion bilagor 639-0,5 642 Produktion kund/företagstidning 580 1,4 572 Summa produktionskostnad , Total marknadskommunikation ,

12 12

13 13 3. Radio- och TV-reklamintäkter Radioreklamens utveckling i Sverige Om man ser över den senaste tioårsperioden hade radioreklamen en lägre tillväxt än den totala reklammarknaden i början av 2000-talet. I slutet av 2000-talet återhämtade sig dock reklamen i radion och återtog positioner för att ligga i fas med utvecklingen av hela reklammarknaden. Radioreklamen har dock haft en mycket stark utveckling om man ser över en 15-årsperiod. Nära 300 procents tillväxt från att ha omsatt 234 miljoner kronor 1995 till att nu senast 2010 omsätta 688 miljoner kronor. Radioreklamen inledde med en mycket stor tillväxt när mediet var i sin linda. Radion uppvisade under åren 1995 till 1998 mellan 42 procents till 25 procents tillväxt. Radioreklamen omsätter dock ännu små summor om man jämför med TV-mediet som är en av de tre stora reklammedierna. Att radioreklamen utvecklades positivt och ökade sina marknadsandelar 2006 till 2008 trots att lyssnandet snarare minskade förklaras främst av att efterfrågan ökade, vilket ledde till att man lyckades höja priserna och ändå nå en hög utförsäljningsgrad. Detta kompenserade gott och väl det minskade lyssnandet, vilket ledde till att det fanns färre kontakter att sälja. Att radion sedan 1/ får sälja 12 min reklam/timme istället för 9 min/timme har också stimulerat radioreklamen. Radion är både ett lokalt och ett nationellt reklammedium. På det nationella planet rör det sig ofta om annonsörer som McDonald s m fl, medan reklamradion lokalt ofta domineras av exempelvis Taxi-företag och handlare. När man ser på de totala reklamintäkterna för radion kan man konstatera att normalt är ca 45 % nationell reklam och resten är lokalt. Man bör också notera att den nationella reklamen är betydligt mer konjunkturkänslig. Detta är ett generellt mönster som även syns i TVreklamen. Skillnaden är emellertid att ca 85 % av all TV-reklam är nationellt köpt. För radions del har andelen lokal reklam ökat något sedan den kommersiella radion lanserades, men några stora skillnader rör det sig inte om. Det är däremot så att de stora kända annonsörernas närvaro i radioreklamen har stärkt radions image eftersom mindre annonsörer gärna vill höras i sammanhang, där kända varumärken finns. På så vis har de stora annonsörerna drivit radioreklamen även för mindre annonsörer. Radioreklamens stora problem är emellertid väldigt tydliga. För det första är det ofta ett kompletteringsmedium som lätt kan lätt väljas bort. För det andra har man länge sålt in sig som en billig reklamkanal, vilket ger lägre intäkter. För det tredje är man alltför beroende av ett relativt litet antal annonsörer. För det fjärde är konkurrensen från Sveriges Radio och olika musiktjänster via Internet och mobilen mycket hård. Sammanfattningsvis kan man säga att radioreklamen just nu har en mycket stabil tillväxt, men att de långsikta problem med minskat lyssnande sätter press på radio som reklamkanal.

14 14 Tabell 3.1 Radioreklamens utveckling Utfall , prognos 2011, netto År Andel Löpande priser +/- Index Fasta priser +/- Index Mediekakan (Mkr) (%) (100=1995) (Mkr 1995) (%) (100=1995) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p 2, , ,3 260 Figur 3.1 Radioreklamens utveckling jämfört med den totala mediemarknaden Netto, indexutveckling, basår 2000= Källa: IRM p Radio Totalt (mediekakan) Figur 3.2 Radioreklam Utfall , prognos Löpande priser samt förändringstakt % Mkr % Förändring Mkr p

15 Radions position på reklammarknader i olika länder Radion har på de allra flesta marknader en roll som ett kompletteringsmedium, vilket innebär att marknadsandelen sällan överstiger 10 procent. En genomgång av radions position på olika reklammarknader i Europa, USA och Australien visar tydligt detta. Tabell 3.2 Radions andel av den totala reklammarknaden 2009 (procent). Australien 9 % Belgien 5 % Danmark 2 % (Ligger på 2 % även 2010) Finland 3 % Frankrike 3 % Holland 3 % Italien 2 % Norge 3 % (Ligger på 3 % även 2010) Schweiz 2 % Spanien 5 % Storbritannien 2 % Tyskland 2 % USA 11 % Österrike 6 % Källa: IRM. Samtliga av dessa reklammarknader ser väldigt olika ut, vilket påverkar radions position. I USA och Australien har radions position under många år varit förhållandevis stark med många lokala radiostationer, vilket gjort radion till ett mycket starkt lokalt reklammedium. I Europa har radions position som reklammedium alltid varit svagare. Det beror bland annat på att Public Service-radion har en stark position på flera lyssnarmarknader med en mycket stor del av den totala lyssnartiden. I Spanien, Belgien och Österrike har radioreklamen en relativt sett starkare position, vilket delvis förklaras med att det finns rikstäckande reklamkanaler och i vissa fall även Public Service-radio som sänder reklam. Inget av dessa länder har emellertid en reklammarknad som liknar den svenska. Dessa marknader skiljer sig mycket från den svenska både vad gäller TV:s, dagspressens och radions position. Den allra bästa jämförelsen görs istället på betydligt närmare håll. Den norska reklammarknaden har stora likheter med den svenska. Dagspressen är störst, men tappar position. TV har en förhållandevis svag position, men har på senare år ökat sin marknadsandel. Internetreklamen har i både Sverige och Norge ökat mer än marknaden och passerat TV-reklamen. Norge är mot denna bakgrund det land som är mest likt Sverige, men när det gäller radio finns det en väsentlig skillnad. Det har under flera år funnits en rikstäckande koncession för reklamradion, vilket skapat öppningar för stora riksannonsörer att använda radion för sin reklam. Utöver detta har det hela tiden funnits en relativt stark lokalradio, vilket bidragit till att radio även varit ett lokalt reklammedium. Även det finska

16 16 reklamradiolandskapet har likheter med den svenska, men i Finland har reklamradion gynnats av att TV-reklamen haft en stark ställning under många år. Detta har bidragit till att relativt många annonsörer använt radio för att komplettera TV-reklamen. Reklamradion i Danmark är fortfarande omogen eftersom den tills för några år sedan bestod av lokala radiostationer som nästan enbart sålde reklam på lokal marknad. The Voice (SBS) var den enda möjligheten att köpa annat än lokal reklam och de erbjöd enbart ett god täckning storstäderna. Sedan 2003 har dock Radio 100 stegvis byggt upp en nationell täckning som sedan 5 år tillbaka kan anses ge en rimligt bra täckning i hela landet. Detta har stimulerat utvecklingen för reklamradion i Danmark de senaste åren 3.3 TV-reklamens utveckling i Sverige I syfte att ge en bättre helhetsbild av etermediets utveckling redovisar vi nedan även utvecklingen av TV-reklamen. TV-reklamen har under en 15 års period visat en mer stabil tillväxt än radion. TV-reklamen har följt konjunkturcyklernas upp och nedgångar. Mitt i högkonjunkturerna har TV-reklamen vuxit med tvåsiffriga tal för att i konjunkturnedgångarna visa tvåsiffriga nedgångar. Men överlag växer TV-reklamen bättre än andra traditionella medier och kan nu under senare tid mäta sig med Internetreklamens som har haft en otrolig tillväxt under en längre tid. Om man ser till TV-branschens reklamutveckling över en tioårsperiod. Kan man se att TV-reklamen har följt reklammarknadens upp- och nedgångar ganska väl för att nu efter den senaste lågkonjunkturen växa mycket mer en reklammarknaden som helhet. Ser man över ett lite längre tidsperspektiv som 15 år så har utvecklingen för båda etermedierna varit mycket god. TV-reklamen har vuxit med över 100 procent från att ha omsatt nära 2,4 miljarder kronor 1995 till att under rekordåret 2010 omsätta nära 5,2 miljarder kronor. TV-reklamen är det medieslag som historiskt sett närmast har följt den totala reklammarknadens utvecklingen. TV-reklamen har dock mellan 2008 och 2010 uppvisat en starkare tillväxt än den övriga reklammarknaden. Allt tyder dessutom på att denna trend håller i sig under TV-reklamen förväntas därför växa betydligt mer än reklammarknaden som helhet i år. Övriga mediekategorier skiljer sig från etermedierna när det gäller utvecklingen. De flesta printmedier har under en längre tid haft vikande läsar- och tillväxttal, de följer därför inte konjunkturen. Dagspressen som är det största enskilda mediet har konstant minskat mer än den totala marknaden under de senaste tio åren. Internet har däremot under än längre tid vuxit mer än marknaden och är snart ikapp dagspressen som det största mediet om utvecklingen fortsätter i samma takt de kommande åren. IRM publicerar aldrig några prognoser som sträcker sig längre än 7 kvartal framåt i tiden, men Internetreklamens omsättning bedöms passera 7 miljarder kronor under 2012 och allt talar för att den kommer att omsätta mer än dagspressreklamen 2014 eller 2015.

17 17 Intäkterna från TV-reklamen förväntas inte nå dessa nivåer i år utan landar på 6 miljarder kronor. Andra mindre mediekategorier har större upp- och nedgångar mellan åren då deras intäkter påverkas om stora annonsörer väljer att gå i alternativa medier vissa perioder. Ett exempel på detta är bioreklamen. Sedan finns det vissa mediekategorier som är vid brytpunkter med en stark uppgång eller nedgång och visar mycket starka tillväxttal eller en mycket stor nedgång. Några exempel på medier som har visat en mycket stark tillväxt de senaste åren är mobilmarknadsföring, webb-tv, samt sökordsmarknadsföringen inom Internetmarknadsföring. Några exempel på medier som har haft vikande tillväxttal under några år är text-tv och tryckta kataloger. Tabell 3.3 TV-reklamens utveckling Utfall , prognos Netto År Andel Löpande priser +/- Index Fasta priser +/- Index Mediekakan (Mkr) (%) (100=1990) (Mkr 1995) (%) (100=1990) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , p 17, , ,6 198 Källa: IRM Figur 3.3 TV-reklamens utveckling jämfört med den totala mediemarknaden Netto, indexutveckling, basår 2000= TV Totalt (mediekakan) p

18 18 Figur 3.4 TV-reklam Utfall , prognos Löpande priser samt förändringstakt % Mkr p % Förändring Mkr 3.4 Radio- och TV-reklamens utveckling följer medielogiken När man analyserar utvecklingen för reklammarknaden som helhet och de olika medierna är det mycket viktigt att skilja på konjunkturella och strukturella faktorer. Alla medieslags utveckling påverkas av båda dessa, men medier som nått en mognadsnivå utvecklas normalt mycket likt konjunkturen i såväl uppgång som nedgång. De senaste åren har emellertid de konsumentdrivna strukturella förändringarna bidragit mycket kraftigt till nedgången inom dagspressen och ökningen av annonsering på Internet. Att utvecklingen av reklamintäkterna för TV inte längre följer konjunkturutvecklingen beror främst på att digitaliseringen slagit igenom och ökat penetrationen för många TV-kanaler, vilket öppnat TV-mediet för nya annonsörer. Det är med andra ord en strukturell förändring inom TV-mediet som stimulerat utvecklingen. Att denna utveckling dessutom under 2010 sammanföll med ett mycket stort efterfrågetryck och prishöjningar bidrog i mycket hög grad till att tillväxten i TV-reklamen var väldigt hög under förra året. Tillväxten bedöms dessutom hålla i sig under hela Radioreklamen har mellan 2000 och 2006 inte följt konjunkturerna på samma vis som TV-reklamen, men sedan dess är radion mer konjunkturföljsam. Radioreklamen har nämligen haft mycket stabila marknadsandelar sedan 2008 och bedöms öka något mer än marknaden under Detta beror på att man lyckats använda efterfrågetrycket till att öka priserna och samtidigt lyckats sälja mer utrymme. En annan viktig faktor är tveklöst att radiobolagen lyckades bredda sin relativt smala kundbas redan innan lågkonjunkturen. När det sedan vände kunde man utnyttja en bredare kundbas. Både prisfaktorn och den fortfarande relativt smala kundbasen jämfört med många andra medieslag gör emellertid radion känslig för svängningar. Man kan med andra ord konstatera att radions marknadsandel troligen kommer att växa under Det minskande lyssnandet på kommersiell radio är emellertid ett hot mot radion som reklammedium. Hitintills har detta väl kunnat kompenseras med ett ökat utbud av reklamtid och av vissa prishöjningar, men det är mycket osäkert om detta håller på lång sikt.

19 19 4. Hushållens medieutgifter 4.1 Hushållens medieutgifter 2010 För att få en helhetsbild av svenska reklam- och mediemarknaden är det viktigt att även belysa hur stora intäkterna är från hushållen. De totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige uppgår till drygt kr/år, vilket innebär att medieutgifterna är en väsentlig del av hushållets totala utgifter. När utgifterna bryts ned i olika kategorier, finner man att det fasta Internetabonnemanget utgör den högsta kostnaden med drygt kr/år. Den näst största utgiften är mobilabonnemang, efter det kommer Radio och TV-avgiften. Dessa båda utgifter ligger i genomsnitt mellan och kr/hushåll per år. Därefter kommer prenumerationen på morgontidning som genomsnittshushållet lägger nära kr/år. Utöver dessa utgifter har hushållen idag stora kostnader för betal- TV, böcker, prenumerationer, film med mera. Medieutgifterna varierar dessutom mycket mellan olika hushåll. Utgifterna för Radio och TVavgiften och Internetabonnemanget varierar inte så mycket mellan hushållen, medan utgiftsskillnaderna för dagspress, tidskrifter, mobilabonnemang, TV-spel och annat är mycket stora. Totalt sett kan man dock konstatera att större hushåll med barn har högre utgifter än mindre hushåll. Likaså har hushåll som består av vuxna över 34 år högre utgifter än unga hushåll. Dessutom har hushåll med välutbildade vuxna och höginkomsthushåll större medieutgifter än andra. Man bör också notera att storstadshushållen har högre utgifter än andra hushåll. En något förenklad bild visar att storspenderarna är ett större storstadshushåll med välutbildade vuxna över 34 år med hemmaboende barn som har hushållsinkomster över kr/år. I andra ändan finner man de verkliga småspenderarna, som är ett enpersonshushåll med vuxna under 35 år som har en årsinkomst under kr. Det är med andra ord totalt sett stora skillnader mellan olika hushålls utgifter för media och resursstarka hushåll har absolut tillgång till större utbud än andra. Det faktum att över 90 procent har tillgång till Internet i hemmet och i stort sett alla hushåll har radio och TV innebär dock att tillgången till ett brett medieutbud ändå även är god i de resurssvagare hushållen. Om man för drygt 20 års sedan debatterade Informationsklyftorna och dess risker ser man nu något som skulle kunna betraktas som en Medieutbudsklyfta. De resursstarka hushållen har nämligen tillgång till mycket större medieutbud än de resurssvaga. Det kostnadsfria medieutbudet på Internet, det ökande utbudet av gratistidningar, public serviceutbudet (och det övriga utbudet som man faktiskt får tillgång till via Radio- och TV-avgiften) har emellertid en mycket viktigt utjämnande effekt som motverkar att denna medieutbudsklyfta fördjupas.

20 20 Figur 4.1: Hushållens totala medieutgifter 2010 (kr/år) Total år år 55+ år Storstad Medelstor stad Mindre stad/landsbygd Grundskola Gymnasium och folkskola Högskola/universitet Hushållsink kr Hushållsink kr Hushållsink kr Hushållsink kr + Enpersonshushåll Tvåpersonshushåll Trepersonshushåll Flerpersonshushåll Inga barn Ett barn Två barn Flera barn Eftersom de ca 4,554 miljoner hushållen i Sverige i genomsnitt har kr/år i utgifter för media, så uppgår det totala värdet i konsumentledet till närmare 60 miljarder kronor per år. Detta innebär att värdet av intäkterna från konsumenterna ligger i nivå med det totala värdet i annonsörsledet. Under 2010 beräknas de totala investeringarna i marknadskommunikation att sluta på 60 miljarder kronor. Vilket innebär att den totala mediemarknadens värde för 2010 kan beräknas till drygt 120 miljarder kronor.

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014

Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 Eventmarknaden 2013 Publicerad 30 April 2014 i samarbete med Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte publiceras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan IRM:s tillstånd.

Läs mer

Hushållens medieutgifter

Hushållens medieutgifter Hushållens medieutgifter Presentation på MEG 2014-03-07 Madeleine Thor, IRM madeleine.thor@irm-media.se Magnus Anshelm, MMS magnus.anshelm@mms.se Agenda Om studien Hushållens medieutgifter 2014 De största

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2svensk dagspress 2013 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden med beskrivningar av mediehusens funktion, både avseende

Läs mer

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Här finns beskrivningar av dagstidningarnas

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 8 februari 2010 TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2009 TV4-Gruppen uppvisar ett starkt resultat givet de svåra

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år

Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014. ORVESTO Konsument 2014 Helår Ålder 16-80 år Från renodlat annonsblad till Dalarnas största gratistidning SIFO Orvesto Helår 2014 Fakta om Orvesto Postal undersökning som genomförs tre gånger per år bland svenskar 16-80 år. Resultatet i presentationen

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

ANNONSTIDER I RADIO OCH TV

ANNONSTIDER I RADIO OCH TV ANNONSTIDER I RADIO OCH TV Ökningen av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter Dnr: 13/03026 Sammanfattning Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Reklamintäkterna till journalistik faller

Reklamintäkterna till journalistik faller Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor* Reklamintäkterna till journalistik faller En studie av reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008 2014 Inledning Medier

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

TU Marknadsinsikt september 2012

TU Marknadsinsikt september 2012 TU Marknadsinsikt september 2012 Innan sommaren visade SIFO Orvesto att den tryckta dagspressen fortsätter att tappa läsare. Och reaktionen på detta syns i Mediebyråbarometern som visar att det förmedlade

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

TU Marknadsinsikt oktober 2012

TU Marknadsinsikt oktober 2012 TU Marknadsinsikt oktober 2012 Det fluktuerar kraftigt på annonsmarknaden. Mediekonsumtionen förflyttas mot mobila enheter i snabb takt och nya affärslösningar lanseras och testas ideligen. I TU Marknadsinsikt

Läs mer

REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 5 februari 2014 REKORDÅR FÖR TV4 AB GER STARKT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2013 TV4 AB, exklusive C More, gör sitt bästa operativa resultat

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 14 februari 2011 TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2010 TV4-Gruppen ökade både försäljning och resultat 2010. Koncernens

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Schibsteds resa Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Samma behov in i den digitala världen Tidning Annonser Reseservice Guider Katalogtjänster Service-journalistik. El,

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress 4. Annonstidningar Internet 5. Utomhusreklam TV Reklam

Läs mer