Fogar i prefabricerade betongelement Högskolan i Halmstad Vt. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fogar i prefabricerade betongelement Högskolan i Halmstad Vt. 2009"

Transkript

1 Fogar i prefabricerade betongelement Högskolan i Halmstad 2009 Inst. för ekonomi och teknik Byggingenjörsprogrammet Christoffer Tegnhammar, Niklas Eriksson

2 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Abstract Joiningisanimportantpartofthestructureinabuilding,itisimportanttoknowhowajoint functionsandhowitwillbeformulated.thisreportcontainsinformationaboutjoiningof façadebetweenprefabricatedconcreteelements. Inthereport,wehaveputbigfocusondimensioningthewidthofthejointandthedepthof thejointsincewehavecometotheconclusionthatitisanimportantpartatjoining elements.abigpartofthereportshowshowajointwillbeformulatedinordertobestmeet thefunctionrequirements.thingsthatenvironment,elasticityandaerationofthejointis importanttohaveinmindwhenoneformulatesajoint.wehavealsoexplainedwhatisof bigimportancewhenonechoosesjointmass.therearemanydifferenttypes'ofjoint masses,wehavedoneasummaryofwitchthatshouldbeusedtojoiningbetweenpre fabricatedelementsinfaçade. Widechoiceofjointmassislessimportanttowhichsupplieroneuses,sincemosthas similarjointmasses.choicesofjointmassplaysontheotherhandbigrolesincethe propertiesandtheuseareasvaryalotfromjointmasstojointmass.whenjoining prefabricatedconcreteelementsajointmassofftheclass25lmshouldalwaysbechosen, sinceitrequiresverygoodelasticitybecauseofelements'sizeandonegoodadhesion. Tosumup,wehaveestablishedthatjoiningofteniscarriedoutonsatisfyingwayssinceit seldomiscomplaintsorotherproblems.howeverjoiningiscarriedoutinmanydifferent waysandthatcouldbeaproblem,sinceeveryonedoesnotfollowthesameguidelines. Whatwethinkismostdreadarousingisthattheknowledgeabouthowthecompanies dimensionthewidthofthejointvariesalot.duringtheinterviews,wehavelabeledthat somecompanieshardlyhasanyknowledgeabouthowtodimensionthewidthofthejoint butonlyfollowstheiroldroutines. 1

3 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Förord AbetongiFalkenberggavossiuppdragattskrivaenrapportomdimensioneringav fogbreddochvalavfogmassa.viharutefterdessakriterierintervjuatpersonerinom fogbranschenochsammanställtresultatetidennarapport. VivillspecielltmedatttackaGöranÖstergaardpåAbetongförhansidéerochkunskaper, vilkaäranledningentillattdettaexamensarbeteskrevs.vivillocksåtackavårhandledare GöranNilssonfrånHalmstadHögskola. Tillslutvillvitackaallasomställtupppåattintervjuasavossochsvaratpåvårafrågorutan ervårtarbetealdrigkunnatgenomföras. Halmstad,Maj2009 NiklasEriksson ChristofferTegnhammar 2

4 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Sammanfattning Fogningärenviktigdelavkonstruktionenienbyggnad,detärviktigtattvetahurenfog fungerarochhurdenskautformas.dennarapportinnehållerinformationomfogningav fasadermellanprefabriceradebetongelement. Irapportenharvilagtstortfokuspådimensioneringavfogbreddochfogdjupeftersomvihar kommitframtillattdetärenväldigtviktigdelvidfogning.enstordelavrapportenvisarhur enfogskavarautformadförattpåbästasättuppfyllafunktionskraven.sakersommiljö, elasticitetochluftningavfogenärviktigtatthaiåtankenärmanutformarenfog.vihar ocksåförklaratvadsomäravstorbetydelsenärmanväljerfogmassa.detfinnsmångaolika sortersfogmassor,vihargjortensammanställningavdesomböranvändastillfogning mellanprefabriceradeelementifasader. Vidvalavfogmassaspelardetmindrerollvilkenleverantörmananvändereftersomdeflesta harliknandefogmassor.valavfogmassaspelardäremotstorrolleftersomegenskaperna ochanvändningsområdenavarierarmycketfrånfogmassatillfogmassa.vidfogningav prefabriceradebetongelementböralltidenfogmassaavklassen25lmväljas,eftersomdet krävsväldigtgodelasticitetp.g.a.elementsstorleksamtenbravidhäftning. Sammanfattningsvisharvikonstateratattfogningoftautförspåetttillfredställandesätt eftersomdetsällanärnågraklagomålellerandraproblem.dockutförsfogningenpåmånga olikasättvilketkanvaraettproblem,eftersomallainteföljersammariktlinjer.detsomvi tyckerärmestoroväckandeärattkunskapenomhurföretagendimensionerarvarierar mycket.underintervjuernaharvimärktattnågraföretagknapptharnågonkunskapomhur enfogskadimensionerasutanbaragårpåerfarenhetensomföretagetbesitter. 3

5 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Innehållsförteckning Abstract... Förord... Sammanfattning... Innehållsförteckning. 1.Inledning Metod Nulägesanalysavfogbranschen Historia Fogkrav Påverkanavregnochfukt Påverkanavvind Påvekanavrörelser Luftning Miljö Fogensuppgifturmiljösynpunkt Fogensmiljöpåverkan BASTALISTAN Fogmassor Skillnadermellanfogmassornaskemiskauppbyggnad Tillverkareavfogmassor Sika Tremco Danalim Bostik

6 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt AkzoNobel Klassindelning Utformningavfog Temperaturbetingaderörelser Fuktbetingaderörelser Beräkningenligtbyggamedprefab BeräkningenligtSFR Fogdjup Beräkningsexempel Bottningslist Vidhäftning Slutsats Referenser...36 Bilaga1:Produktblad Bilaga2:SFR:srekommendationnr.1 Bilaga3:SFR:srekommendationnr.3 5

7 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Inledning Närenbyggnadkonstruerasochbyggsliggersåklartstorfokuseringpåväggarsochtaks uppbyggnad.dettaärnaturligtavfleraorsaker,detärpåväggarnaochtakendestörsta påfrestningarnafinns.därförärkonstruktörerochbyggareväldigtnoggrannanärde beräknarochbyggerdessadelar,ochdetfinnsmycketreglerochbestämmelserförhuren väggfårkonstrueras.konstruktörerharstorakunskaperochfårfortlöpandeutbildningom hurviktigtdetärattenväggkonstrueraspårättsätt. Trotsdettafinnsdetdåligtmedkunskapomhurfogarochfogmassorskautformasnär prefabriceradebetongelementskafogassamman.dettahålleridagpåattbliettproblem, eftersomdenkunskapsomfinnsärföråldradochframtidenskonstruktörerfårintelärasig tillräckligidettaämne.dekonstruktörersomäraktivaidaggårmerpåerfarenhetänföljer nyatankarochidéersomförsökerförautvecklingenframåt.detspelaringenrollhurbra kunskapenkonstruktörharomarmeringochbetongifallhanintevethurfogmassorna kommerattklarabelastningenfrånelementen.detärmångayttrepåfrestningarsom påverkarfogmassornapånegativasett.därförärdetviktigtattfogmassornahålleren kvalitetsomklararavdessapåfrestningarochinteförsämrasmedtiden.detsomsärskilt sliterpådemärderörelsersomhelatidenförekommeribetongelementen. Förattförändradennanegativautvecklingkrävsattkonstruktörerblirmedvetnaom fogarnasbetydelseienbyggnad.detkrävsenstudiesomtaruppdeviktigastereglernaoch förklararvadsomärviktigtnärenfogskautformas.deflestaböckersomhandlaromfogar ärfrån1970taletellerännutidigare,dettavisarpåattdemetodersomanvändsidagär föråldradeochbehöverförnyas. Måletmedvårtexamensarbeteärattsammanställakunskapfråndagensaktiva konstruktörer,leverantörerochentreprenörersamtsammanställadeviktigasteregleroch rekommendationersomfinnsidag.vivillmeddettaarbetevisahurmanpåbästasätt utformarochväljerrättfog. 6

8 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Metod Insamlandetavmaterialtilldennarapportbestårframföralltavlitteraturstudier,intervjuer medettflertalprefabföretag,fogmasseleverantörersamtfogentreprenörer.förattfåse hurfogningutförsipraktikenharvibesöktenarbetsplatsdärprefabelementfogassamman. Litteraturstudiernaomfattasavsökningaridestörstadatabaserna,t.ex.LIBRISoch compendex.samtnoggrannastudieravvissaböckerochregelsamlingar. Intervjuernahartillstörstadelvaritöppnaeftersomvivillefåenuppfattningomhurdagens aktörerserpåfogproblem.vivillefåframendiskussionsombelyserproblemen. Intervjuernavaradeungefärentimmaochutfördesoftastpådeintervjuadesarbetsplatser. IsamrådmedhandledarepåHögskolaniHalmstadsamtvårhandledarepåAbetongharvi begränsatosstillfogmassorförprefabriceradefasadbetongelementtillbostäderoch industrier. 7

9 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Nulägesanalysavfogbranschen Viharivårtarbetegjortintervjuermeddestörstaföretageninomprefabindustrini Halmstadtrakten,samtdeledandefogleverantörernaochnågrafogentreprenörer.De företagviintekunnatgöraintervjuermedharviskickatutfrågortill,somdeharsvaratpå efterbästaförmåga.nedanharvisammanställtresultatetavbådeintervjuernaochde utskickadefrågorna. Närprefabföretagendimensionerarfogarna,omfogarnaöverhuvudtagetdimensionerasför detärlångtifrånalltidsomdetgörsendimensionering,görsdetpåolikasätt.avdeföretag viharvaritikontaktmedharingengjortpåsammasätt.ettföretagföljer Byggamed prefab :srekommendationer,ettannatföretaggöringendimensioneringutansägerendast attdjupetskallmotsvarabredden.etttredjeföretagharettheltegetsättdärdeinteföljer någrarekommendationerutanbarasinegenerfarenhet.detkanvidförstaanblickentyckas varaettproblemattföretagengörpåheltolikasättochattdetintefinnsnågot standardiserattillvägagångssätt.vårmeningärdockattdetintetycksutgöranågotstörre problemeftersomdetsällankommerklagomålellerkrävsomfogningpåutfördafogarbeten. Deproblemsomfinnsverkarvaramellandeolikapersonersomskasetillattfogenkommer påplats.meddetmenarviattfogentreprenörernaiblandtyckerattkonstruktören dimensionerarfogenfel,dåoftastförsmal,ochdetfinnsklagomålpåattentreprenörernaär slarviga.viärinteipositionattbedömariktighetenidessaklagomål,menförmodligenligger detlitesanningibåda.menvadsommåstekommasihågochsomvivillunderstrykaäratt desomutförfogningsarbetetoftastärväldigtduktigaochvetvaddehållerpåmed.vitror attdetärdärförsomdimensioneringenskiljersigsåmycketfrånföretagtillföretag, eftersomdetoftastintebehövsnågonutförligaredimensioneringändenerfarenhetsom finnsibranschen. Depersonersomvetochkanmestomfogningsprocessenärenligtvårmeningpersonersom jobbarellerharjobbathostillverkare/leverantöreravfogmassor.delskanochförstårde skillnaderiuppbyggnadenavolikafogmassor,ochdetfinnsföretagsomharutformatett sättsomunderlättardimensioneringavfogbredd.detäroftatilldessapersonersom entreprenörer,konstruktöreroch vanligtfolk vändersigmedfrågorrörandefogning.de hålleräveniutbildningarföratthelatidenuppdaterafogbranschenmedkunskapomsina produkter,såattdessakananvändaspåbästasätt. Närdetgällerfogmassornaärdessaunderständigutvecklingdåförstochfrämstpå miljösidan.trotsattmångafogmassorinnehållerisocyanatersomärskadligaförmänniskor ärfogmassornaidagmycketmermiljövänligaänförfemtonårsedan.defogmassorsom 8

10 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 innehållerisocyanaterärintehälsofarligasåfortmassanharhärdat,utandetärendastvid utförandetavfogningsarbetetsomdetkaninnebäraenhälsorisk.dettaärallmäntkäntinom fogbranschenochutgöringetproblem.fogmassornasegenskaperskiljersigintemycketåt ävenomdekommerfrånolikatillverkare.vadsomoftaavgörvaletavfogmassaärvilken leverantörmananväntsigavinnan,dettaförattentreprenörersåvälsomprefabföretag kännersigsäkrareochkanmeromdefogmassorsommantidigareanvänt. Luftningärenannanviktigdelnärdetgällerfogning.Enligtmångapersonerinom fogbranschenärdetväldigtviktigtattdetfinnsluftningbakomfogen,ochattdennautförs pårättsätt.trotsattdeflestavetomattdetärviktigtefterlevsdetganskadåligti verkligheten.endeltyckerdetäronödigtarbetevidmindrebyggnadereftersomdeupplever attdetsällanblirproblemdär.luftningärdockenavfåsakersomnämnsihusama98när detgällerutformandetavenfogvilketvisarpåattdetärenviktigdelförattminskarisken förfuktproblemikonstruktionen. Utförandetavluftningkanskepåfleraolikasätt,detärsvårtattvetahurmångaavdessa somfungerariverkligheteneftersomviintekunnattadelavdeolikasätten.vihardocksett attdetfinnstvåolikautförandesättsomanvändsmestochattbådadessagerett tillfredsställanderesultat. Luftningäregentligendetstörstaproblemetnärdetgällerfogningidag,eftersomdetären sistaskyddsåtgärdsomkansetillattfogenfungerarsomdenskaävenomnågotblirfel. 9

11 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Historia Fogningärnågotsomgårtillbakasålångtitidensomtilldegamlaegyptiernasomtillverkade ettsortslimavkokadehudarochben,idaghardockfogmassornautvecklatssåhudochben ärintelängreeningrediens. Allteftersombyggnadernaharförändratsharocksåsammanfogningenavdeolikadelarna krävtsförändring.för2000årsedannärromarnabyggdesinaakvedukter,gatorochenorma byggnadervarstenhuvudmaterialet.dåfungeradesammanfogningenavdessabrameden cementliknandemassa,somefteratthastelnatvarganskahårdochintekundetaupp mycketrörelser.detfannshelleringetbehovavatttaupprörelsereftersombyggnaden bestodavsammamaterial,sten,ochinterördesignämnvärt.närviidagärinnepå2000 taletharbyggnadernaförändratsoerhörtmycket.idagbestårbyggnadernaavfleraolika materialsompåverkasolikamycketavtemperatur,fukt,ochandrapåfrestningar.dettahar medförtattfogningmellanolikabyggnadsdelaräravsevärtsvårare.idagmåsteenfogdels hållaihopdeolikabyggnadsdelarna,skyddamotfuktochvindsamttauppderörelsersom uppstårienbyggnad. EfterandravärldskrigetfickSverigetillgångtillpolymeraråvaror,dessagjordeatt fogmassornakundeblimerelastiskaochbeständigaochdetärdeviidagkallarmjukfog. Mjukfogenharvaritmycketanvändbarsedandess,specielltifasaderdärrörelsernaärstora. Attviidaganvänderfleraolikamaterialtillsammansbidrartillattrörelsernakanöka, dessutomökarvidhäftningskravenpåfogenväsentligtvilketgörattenmjukfogoftakrävs. 10

12 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Fogkrav Fogarmellanbetongelementkanvaraettproblem,fogarnamåsteklaraallaolikasorters påfrestningarsomuppstårmellanelementen.defaktorersomfogarnaskaklaraavföratt behållasinfunktionär: 1 Rörelseribetongelementen Fukt Vind Temperaturförändringar Laster Fogmassansfunktionär: Regnochfukttäthet Vindtäthet Värmeisolering Ljudisolering Utseende Brand 3.1 Påverkan av regn och fukt Enfasadfogmåstevaradimensioneradsåattingetvattenellerfuktkanträngaigenomini konstruktionen.detmanframförallthardimensioneratförtidigareärslagregnochintetagit hänsyntilldenfuktsomkantransporteraspågrundavtemperaturskillnadermellanuteoch inneluften.mångaböckerfrån1970talettaruppämnetomhurmanskagåtillvägaföratt fogmassornaskaklaraavattstötabortvattenutifrånpåbästasätt,mendetståringenting omfukttransporterpågrundavtemperaturskillnader. Slagregnuppkommerdådetregnarochblåsersamtidigt,denmängdvattensomträffar byggnadensvertikalaytakallasförslagregnsmängd.dennaberorpåbyggnadensplacering, 1 Fogar i byggnaders ytterväggar/ Alf G. Jergling, Björn Nylander, Per G. Burström (1988) 11

13 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 höjdochutformning.detärviktigtatttahänsyntilldettanärmanutformaretthusföratt minimerapåverkanpåfogarna.ärhusetplaceratpåenplatsdärdetoftaförekommer mycketslagregnärdetviktigtattutformningenärgjordpåettsådantsättattvattenhindras frånbyggnadensyta.detgörsmedbl.a.långatakutsprång.byggnadenshöjdharockså betydelseförhurmycketvattensomfogarnaskadimensionerasför,vidhögahusträffar störremängdregnbyggnadenänvidlågavilketgörattocksåmervattenrinnerpåfasaden ochdåocksåpåfogarna.vidhorisontellafogaranvändsdärföroftaentröskelsomförsvårar inträngningavvatten 2. Vattenochfuktkantasiginikonstruktionenpåtvåolikasätt.Delskandekommautifrån genomotätheterifasadelementenochifogarnamenfuktenkanocksåkommainnefrån byggnaden.oftabildasfuktproblempga.atttätningenmellankonstruktionenoch inomhusluftenärfördålig.fasadfogarnastängerutevattenochfuktbraomdeärutfördapå rättsätt,dockärkunskapenförlåghosnågraentreprenörervilketgörattfogeninte uppfyllersinfunktionsomledertillattvattenochfuktkanträngainikonstruktionen.detär viktigtattföljaderekommendationersomfinns,sfr(sverigesfogentreprenörers Riksförbund)harförenklademetodersomärbraochenklaförallaattföljavid dimensioneringavfogar,dockslarvasdetmycketmeddettapågrundavokunskapoch lathet.enviktigdelifogningsarbetenärattanvändasigavluftningssystemsomgöratt vattensomtagitsiginikonstruktionenledsbort.tidigareanvändesaldrigluftningmenman harmärktattfuktproblemminskasmarkantomdetutförspårättsätt. 3.2 Påverkan av vind Fogarstårgenerelltsettemotvindmycketbra.Vindkraftenisigbrukarsåledesintevara någotproblemochbehöverhellerintedimensionerasför.däremotmåstefogenutformasså attlufttryckskillnaderöverfasadväggensomorsakasavvindenintemedförtäthetsproblem hosfogen.dessatäthetsproblemkanorsakaattvattenochfuktträngergenomdespruckna fogarna.påbyggnadenslovartssidablirdetnormaltettövertryckvilketgörattfuktkan trängainibyggnadensomharettlägretryck.påläsidandäremotbildasettundertryckvilket görattfukteniställetkanvandrafråninsidanochutikonstruktionen,därförmåstedetta ocksåbeaktasidimensioneringen 2.Förattminskatryckskillnaderpåfasadväggenanvänder mansigocksåavluftning.därförärluftningbraurtvåsynpunkter.delsförattavledavatten somträngtin,delsförattminskatryckskillnaderiväggen.vindenkanocksåmedföraatt tröskelnsomanvändsförattminskavattenflödetpåfogenvibrerar.dettakandåledatillatt ettobehagligtljuduppstår,därfördetärviktigtatttröskelnärförankradvälifasaden. 2 2 Fogar i byggnaders ytterväggar/ Alf G. Jergling, Björn Nylander, Per G. Burström (1988) 12

14 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Påvekan av rörelser Betongelementenifasaderrörsigmycket,dettamåstefogarnadimensionerasförsådekan tauppderörelsersomsker.rörelserifogarkandelasinitvågrupper,irreversiblarörelser ochcykliskarörelser.irreversiblarörelserärsådanasomendastskerengång,denvanligaste ochmestförutseendeskerviduttorkningavbetongdådenkrymper 3. Cykliskarörelseruppkommervidtemperaturochfuktskillnader,hurstoradessablirberor påvilketmaterialsomanvändsochhurstoraelementenär.leverantörernaav betongelementharoftadataomsinamaterial,dessaärviktigtatttadelavförattvetavilken fogmassasomkommerattkrävas 3.Närdatasamlasinomtemperaturochfuktrörelserför ettmaterialanvänds+/amplitudersomvisarhurmycketmaterialetkrymperrespektive utvidgarsig.sammaamplituderanvändsocksåförattsehurstorenfogmassas rörelseförmågaär,påsåsettblirdeenklaattjämföra.mendetgårinteattkonstrueraenfog medsammarörelseamplitudsomettmaterials,eftersomfogensamplituderharskettiett laboratorium.mankannämligenintevetaomfogensamplitudärnollnärdenhärdat,det kanvarasåattfogenredanvidhärdningendragitsutenbitvilketgörattdesstöjningsedan blirkortareärvadprovernavisat.defogmassorsomhargodelasticitetpåverkasdockinte likamycketavdettaeftersomdeefterentidkandrasigtillbakatillursprungsläget.dock finnsingafogmassorsomhar100%elasticitet 4. Betongelementenifasaderrörsigmycket,framförallt berordettapåtemperaturförändringar.isverigedär temperaturenvarierarmycketunderåretärrörelserna oftastoraochfogarnamåstedärförutformasdärefter.för attintefogmassanskasprickaellersläppaväljsen fogmassasomskaklaraavde 5 rörelsersomuppkommer hosbetongelementen,fogmassanskadärförvaraelastisk. MandelarinfogmassorigruppernaLM(LowModel)och HM(HighModel).Skillnadenmellandessaärantal bindningar,hmharmångabindningarsombådeärraka ochtvärgåendemedanlmharfärreochmycketfå tvärgående.enlmfogmassakanlättdrasututanstörre kraftermedanenhmfogmassakräverstörrekrafterför attuttöjas.dekandockdrasutlikalångt.sefigur3. Figur1.LM(Lågmodulärfogmassa) 5 Figur2.HM(Högmodulärfogmassa) 5 3 SFRRekommendationnr.8 4 SFRRekommendationnr.8 5 JohanOlofssonSika 13

15 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Attbildenskrafterär4N respektive2nharingetmed verklighetenattgörautanvisar endastattenhmfogmassakräver enstörrekraftföratttöjaslika mycketsomenlmfogmassa.på grundavattdetifasadelementär storarörelseranvändsoftalm fogmassoreftersompåfrestningen påvidhäftningsytornadåblir mindre.skafogmassandäremot användasdärkrafterverkar vinkelrättmotfogen,t.ex.iett Figur3.TöjningLMresp.HM. industrigolv,ärenhmfogmassa generelltsettbättredåsjälva fogmassanärstarkare.föratt uteslutavidhäftningsbrottska alltsåhållfastighetenifogmassanvaramindreänvidhäftningskraftenhosmassan. Manskiljerocksåpåplastiskochelastiskfogmassa.Denplastiskaharbarabindningaråtett hållochkandärförintedraihopsigefteruttöjning.denelastiskahardäremotbindningaråt bådahållochkandådraihopsigefteruttöjning.hurmycketdenkandraihopsigberorpå hurmycketbindningardenharåtbådahåll. 6 Figur4.Plastiskbindning 6 Figur5.Elastiskbindning Luftning 14 Figur6.Skillnadplastiskoch elastisktöjning. Detfinnsmångaolikasättattluftaenvägggenom.Enmetodsomärvanligochsomfungerar välärattanvändatdvrör.tdvstårförtryckutjämning,dräneringochventilationochdetär 6 JohanOlofssonSika

16 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 precisvaddetär.detgårheltenkeltutpåattdraettrörfråninsidanavkonstruktionenoch utgenomfogen.dettarörlederutvattensomtagitsiginikonstruktionensamtminskar tryckskillnadernaikonstruktionen. RöretskaenligtHusAMA98varaavbeständigtplastmaterialochhaeninrediameterav8 10mm,deskaocksåvarakapadei45 ochstickaut minst3mmutanförfogmassan.centrumavståndet mellantdvrörenskavarahögst3m.påsfr:s hemsidafinnsocksåinformationomtdvrördärdet bl.a.stårattdetskafinnasettrörivarjefogkryss. Figur7.SkissTDVrör 7 EnannanvälprövadmetodärSträngbetongmetoden.Vigårinteinidetaljpåhurden fungeraridettaarbetemenmankansägaattenöppninglämnasimellanblockendärvatten kantransporterasut. Detfinnsocksåandrametodersomentreprenöreranvändersigav.Någraharegnalösningar ochvissaluftarintealls.attmananvändersigavegnalösningarbehöverintebetydaattde skullevarasämreänandra.viktigtärdockattkunskapenärgodochattmanärsäkerpåatt funktionenuppfylls.finnsintedenkunskapenärdetsäkrastattanvändasigavtdvrördär detfinnsbraförklaringarhurdeskautformasförattfungerapåetttillfredställandesätt. 7 HusAMA98 15

17 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Miljö Förattuppfyllamiljökravenienbyggnadmåstefogenklaraavsammakravsomrestenav byggnaden,därförärdetviktigtattutförandetavfogengörspårättsätt.materialeni fogmassanpåverkarmiljön,kunskapomdeolikamaterialenärdärförviktig.olikamaterial reagerarolikatillsammansdärförkanenfogmassavarabraurmiljösynpunktpåettställe mensämrepåettannat. 4.1 Fogens uppgift ur miljösynpunkt Fogenharstorbetydelseförgodboendemiljösamtförattmögel ochrötskadorintebildasi konstruktionen.oftasägsdetatttätahusledertillatthusetsmiljöförsämras,dettaärinte santutanproblemetliggertillstörstadeliattventilationenärfördålig.dessutomkommer ettvälfungerandeventilationssystemattstörasochintefungerasåsomdetärtänktom husetinteärbratätat.dåligtätninglederocksåtillattdraguppstårihusetvilketupplevs somotrevligtförmänniskor.därförskamanalltidförsökakonstruerabyggnadenså noggrantsommöjligtuttätningssynpunkt 8. Fogenmåstesåledesocksåutformasnoggrantförattblisåtätsommöjligt.Detärmånga olikaaspektersomspelarinochdekanutformaspåolikasätt.manbrukarsägaattdetfinns tvågrundläggandesättattutformaenfogpå,enstegstätningochtvåstegstätning.med enstegstätningmenasattmantätarkonstruktionenutifrån,ientvåstegstätningtätarman ävenkonstruktioneninifrånförattförhindrafuktfråninneluftenattkommainiväggen.en annanviktigdelförattminskafuktskadorochtryckskillnaderikonstruktionenärattanvända sigavluftningskanaler.vidövertryckibyggnadenkommerfuktiginomhuslufttransporteras tillkonstruktionenvilketgörattmögel ochrötskadorkanuppstå.endeli ventilationssystemetsuppgiftärattskapaundertryckibyggnadenförattminska fukttransportenmendetärintealltidtransportenskerinifrånochututankanibland transporterasåtmotsatthåll.detärdärförluftningskanalernaärviktiga,detransporterarut denfuktsomtarsigförbifasadensåattdenaldrignårfuktkänsligtmaterialikonstruktionen. LuftningskanalernakanvarautformademedTDVrörmendetfinnsävenandrametoder såsomsträngbetongmetodensomvitidigarenämnt Fogens miljöpåverkan Mellanfasadelementibetonganvändsnästanuteslutandemjukfogareftersomdeharbra rörelseupptagningsförmåga.ifasadelementenuppståroftarörelserpågrundav temperaturskillnadervilketledertillattfogenbehövergodelasticitet

18 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Mångafogmassorharlängeinnehållithälsofarligaämnen,detmestvanligaärPcb, (polykloreradebifenyler)detärmyckethälsofarligtochanvändesframföralltunder1960 och1970talet.pcbinnehållerftalatbaserademjukgöraresomvisatsigvarahälsofarligaoch därförhardetpolitisktbeslutatattämnetskaavvecklas.därförpågårnuarbetenmedatt sanerabortallafogmassorsominnehållerpcb. 9 Detäretttidskrävandearbetesomkräver mycketmiljösäkerhet.ansiktsmaskerochheltäckandekläderkrävsvidsaneringsarbetet. Arbetetärmyckettidskrävandedådetinteräckeratttabortfogmassanutanävenendelav omgivandematerialdärfogmassanvaritfäst. Isocyanaterfinnsipolyuretanfogmassorsomfortfarandeanvänds.Konsekvensernaav inandningavdessaärallvarliga,dekanframkallaallergierochastmaochivissafallockså allvarligarelungproblem.hudkontaktkandessutomgeeksemochirriterandehud,detfinns ocksåmisstankaromattdetkangeskadorpåluftvägarna.drabbasmanavdettamåste personenundvikaattkommaikontaktmedisocyanatervilketkanledatillattpersonen måstebytajobb.detärbaraundersjälvafogningsarbetetsomisocyanaternafrigörsochdå kanandasin,efterhärdningenutgörisocyanaternaingahälsoproblem.detpositivaäratt manhargodkunskapomdesskonsekvenserochhurdeundvikspåettsäkertsätt.personer somanvänderproduktermedisocyanatermåstegenomgåenutbildningsamten läkarundersökningenligthärplastföreskrifternasomgeretttjänstbarhetsintyg 10. Polyuretanfogmassorindelasiolikagrupperberoendepåmängdenisocyanater.Deflestaav dagensfogmassorinnehållerrelativtlågamängder,sålågaattdeintegårattmätailuften. Dettagörattriskenattandasinsåmycketattdeskullevarafarligtförhälsanärmycketliten. Däremotkandetfortfarandevarafarligtomhudenkommerikontaktmeddem,mennärdet gällerisocyanaterifogmassanärriskenintesärskiltstorförpersonersomintejobbarmed dessa.vidbrandfrigörsdockisocyanaternaigenmenriskenattnågonpersonskullekommai kontaktmeddessadåansesmycketliten 10. Kemikalieinspektionenharskrivitenlistasomvisarämnenmedfarligaegenskaper.Denna listakallasförobslistan.listanärenrekommendationpåämnensomskahanterasmed försiktighetochgranskasextrainnananvändning.dockvisardenendasthurfarligaämnena ärisigochintehurdereagerartillsammansmedandraämnen. Däremotharkemikalieinspektionentagitframenannanlistasomkallas kemikalieinspektionensbegränsningslista.dentaruppämnensompånågotsättärregleradi lagstiftningen,dockkanettämnevaraförbjudetattanvändainomettanvändningsområde menfulltlagligtinomettannat

19 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt BASTALISTAN BASTAlistanärettregisterdärbyggproduktersominteklassassomfarligaämnenfinns med.ämnenabedömsutifrånegenskapskravsomproduktenskemiskainnehållmåsteklara av.detärleverantörensjälvsombedömeromderasprodukterskavaramedibasta systemet.genomattläggautenproduktiregistretgaranterarleverantörenattprodukten uppfyllerkraven,stickkontrollerutförsavleverantörernasdokumentationförattsäkerställa attkravenuppfylls 11. SyftetmedBASTAlistanärattgöradetenklareföranvändareattväljamaterialsominteär miljöochhälsofarliga.atttadelavlistanärenkeltochgratisochfinnsatthämtapå internet.euharenliknandelistasomkallasreach,bastaföljerderasregelverkoch tillämningar.följermanbastaärmandärförocksåsäkerpåattmanföljerdeneuropeiska kemikalieförordningen.vilkakravsomfinnspåprodukternafinnsocksåregistreradepå BASTAshemsida, 11. BETAärettannatregistersomtagitsibrukiapril2009,denliknarBASTAmendärregistreras produktersomendastklararmergrundläggandekrav.kravpåmiljöoch hälsoriskbedömningfinnsmedibetaregistretvilketdetintegöribasta 11. BASTAdrivsgemensamtavIVL,SvenskaMiljöinstitutetochSverigesByggindustrier. UtvecklingenavregistretharskettgemensamtavSverigesByggindustrier,JM,PEAB,NCC, SkanskaochIVL.UtvecklingenharocksåskettmedstödfråndenEuropeiska utvecklingsfondenlife

20 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Fogmassor Detfinnsnästanhurmångaolikafogmassorsomhelst,meneftersomvårtarbeteär preciserattillprefabriceradebetongelementochfogningmellandessaminskarantalet tillgängligafogmassorradikalt.dockfinnsdetmångakvarattväljamellan,deflestaföretag somtillverkarfogmassorharenellerettfåtalproduktersomärframtagnaförattanvändas vidfogningavprefabriceradebetongelement.ochpådetstorahelaärdetintenågonstörre skillnadmellandeolikafabrikaten. 5.1 Skillnader mellan fogmassornas kemiska uppbyggnad Idagfinnsdetframförallttreolikasortersuppbyggnadpåfogmassorsompassartill prefabelement,detärpolyuretanbaseradefogmassor(pur),silanmodifieradpolyeter(smp) ochenhybrid(purhybrid)somärenblandningmellandetvåtidigare.smpharnuersatt dentidigaremsfogmassan.skillnadenmellanenpolyuretan(pur)ochensmpär framföralltderasolikahärdsystem.smpharbättrevidhäftningpåickeporösamaterialoch kanfåsmeduvstabilisatordäremotärpurbättrepåporösamaterialmenkanintefåsmed uvstabilisator. HosPURhybridenharmanförsöktblandadebästaegenskapernafråndeandratvå fogmassorna,dvs.purhybridenärintelikabrasompurpåporösaunderlag,menbetydligt bättreänsmp.hybridenärlikabrasomsmppåickeporösaunderlagochmycketbättreän PUR.SMPprodukterochPURhybrideninnehålleraldrigisocyanater,somkanvaraskadliga förmänniskorurarbetsmiljömässigsynpunkt. Förattillustreraskillnadenitekniskaegenskapervisarvihärenbildsomföreställer skillnadenitöjningmellandeolikakemiskauppbyggnaderna.dessabilderharvifåttav JohanOlofssonpåSika. 19 Figur8.Töjningavolikasortersfogmassor

21 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Bildernavisarhurlångtdetgårattdrautdeolikafogmassornaochbildernaärtagnaprecis innanvarjemassasläpper/spricker.sommankansepåbildernaärdetganskastorskillnad påhurstortöjningenblirmeddeolikasorternasfogmassor.mendetärsomsagtintebara detekniskaegenskapernasomspelarroll,utanävensakersomvidhäftning,hanterbarhet, UVbeständighetm.m.Därförärdetviktigtattvetavilketsomärdenviktigastefunktionen somfogmassanskalluppfylla. 5.2 Tillverkare av fogmassor Detillverkaresomnämntsundervåraintervjuerär:Sika,Tremco,Danalim,Bostikoch AkzoNobel.Därförtänktevitaenlitenärmaretittpådessaföretagochvilkafogmassorde rekommenderartillprefabelement Sika Sikakoncernengrundades1910iSchweizutavKasparWinkler,derashuvudsäteligger fortfarandeischweizochdeärverksammaifleraolikabranscher.derashuvudkunderär byggindustrin(t.ex.byggentreprenörer,fabriksbetongtillverkare,m.m.)ochfabriksindustrin (t.ex.bilindustrin,tillverkareavmaskinerm.m.).sikasverigestartade1950ochharidagca 120anställdasomgårattjämföramedhelakoncernens12900anställdaitotalt70länder 13. NärviintervjuadeJohanOlofssonsomärproduktchefförlimiSverigefrågadeviomvilka ellervilkenfogmassahaninormalafallrekommenderarförfogningavprefabricerade betongelementifasadertillbostadshusochindustrier.hansvaradeattdetvarberoendepå vilkaförutsättningarsområdde,menattdetoftaströrsigom45st.denfogmassasom generelltsettharanväntsoftastärsikaflex15lm,mendetfinnsävensikaflex20at,sikaflex ATFacade,SikaflexPro2HPsamtSikaflexConstruction. Följandedataärhämtadefrånproduktbladomfogmassorna.Vibifogarproduktbladenisin helhetibilaga Sikaflex15LM Högelastiskpolyuretanfogmassa Klass25LMenligtISO11600 Sikaflex 15LMären1komponent,högelastiskpolyuretanbaseradfogmassamed mycketgodvidhäftningmotdeflestamaterial.sikaflex15lmmissfärgarinte omgivandematerialochärövermålningsbarmeddeflestafärgerdockejmed silikatfärg.obs!föremålningbörförprovgöras.olikafärgerkanfåproblemmed torkningdärfogenärövermålad

22 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Sikaflex20AT PUHybridbaseradfogmassa 1komponent,högpresterandeelastiskfogmassabaseradpåavanceradPUHybridpolymer Fördelar UppfyllerkraveniISO11600,gruppFklass25LM Rörelseförmåga25% Excellentaåldringsegenskaper Gulnarej Utmärktvidhäftningmotdeflestabyggmaterial Utmärktabearbetningsegenskaper Klibbfriyta Högrivhållfasthet Lösningsmedelsfri Luktfri SikaflexATFaçade Fogmassaförrörelsefogarmedstorakrav Sikaflex ATFaçadeären1komponentsfukthärdandeelastiskfogmassabaserad påsilantermineradpolymer.specielltlämpadtillrörelseochanslutningsfogarmot porösaochickeporösaunderlag.utmärktväderbeständighetochhögstauvbeständighet. Fördelar UppfyllerISO11600F,Klass25LM Rörelseförmåga25% Gerlågbelastningmotfogytorna HögstaUVbeständighet,färgstabilitetochåldringsbeständighet Utmärktbearbetningsbarhet(lättattextrudera,perfektattglätta) Utmärktvidhäftningmotbådeporösaochickeporösaunderlag Primerfrimotmångaunderlag Övermålningsbar* Lösningsmedelsfri Silikonfri GodkändförbrandfogningEI120(Sebildbrandfogning) (*Seavsnitt appliceringsförhållanden )

23 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Sikaflex PRO2HP Polyuretanfogmassaförrörelseochinstallationsfogar Klass25LMenligtISO komponent,elastiskpolyuretanfogmassa.Produktenärregistreradochuppfyller kriteriernaförkemiskaprodukteribasta. Fördelar Kortskinnbildningsochhärdningstid Lättsprutadochlättapplicerad Härdarmedhjälpavluftfuktighetutanattkrympaochutanattavgegas,alkohol ellersyror. Utmärktvidhäftningmotdeflestaunderlagävenomprimerejanvänds. Högelastisk UtmärktaåldringsegenskaperochmotståndskraftmotUVljus,värmeochkyla. ÖvermålningsbarmeddeflestafärgerdockEJmedsilikatfärg. OBS!Föremålningbörförprovgöras.Olikafärgerkanfåproblemmedtorkning därfogenärövermålad SikaflexConstruction 1komponent,elastiskpolyuretanbaseradfogmassa Sikaflex Constructionärenelastisk,polyuretanbaseradfogmassa.Bästlämpad förutomhusapplikationer. Denär1komponents,färdigattanvändaochhärdarmedhjälpavluftfuktighettill enelastiskfog.produktenärregistreradochuppfyllerkriteriernaförkemiska produkteribasta. Fördelar Rörelseupptagning±25% Utmärktvidhäftningmotmångaunderlag Bubbelfrihärdning Utmärkt cutoff =ejtrådbildning Klibbfriyta Högtrivmotstånd

24 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Tremco Tremcogrundades1934avWilliamC.TreuhaftdenförstafabrikenlågiOhioUSA.1950blev LjungdahlsFärgfabrikdenförstalicensieradetillverkarenavTremcosprodukterihela Europa.2005gickTremcoEuropéihopmeddettyskaföretagetIllbruckochtillsammans bildadedetremcoillbruckab.tremcoillbruckabisverigeharidag13anställdaochderas huvudkunderärinombygg,järn färg,ochglasbranschen.tremcoillbruckhartotaltöver 1000anställdai17länder 14. NärvivarikontaktmedBillyUlvanochfrågadevilken/vilkafogmassorhanskulle rekommenderaivårtfall,svaradehanatthanförmodligenskullerekommenderaderas Dymonic.Dymonicenärstorsäljarenärdetgällerfogmassortillprefabricerade betongelement,denbyggerpåsammabindemedelsomdymericvilkenharmerän30års bevisadlivslängd. KortfaktaomDymonicsomärhämtatfrånderasproduktbladvilketbifogasisinhelheti bilaga1. Dymonicären 1komponentelastiskpolyuretanfogmassamedlågelasticitetsmodulochheltblockerade isocyanater.innehållerejpvcellermjukgörare,varfördymonicärdenenda1komponentens polyuretanfogmassanpåmarknaden,somejefterhärdarutanhållersiglikamjukiårtionden.äruppbyggdpå sammabindemedelsomdymeric,vilkenharmerän30årsbevisadlivslängd Dana lim DanalimgrundadesiDanmark1928utavKaiHansenihansmorsHotelPostgaardeniKøge. År2006etablerasDanalimiSverigeochdetfinnsettannatdotterbolagiLitauen.Mendet finnsocksårepresentanterifleraandraeuropeiskaländer.idagproducerardanalimöver 400olikalimochfogmassorpåfabrikeniKøgeochutförständigtnyaforskningsoch utvecklingsprojekt. EfterattharådfrågatDanalimskundtjänstfickviredapåattderekommenderardeMS Byggfog552. ViharhämtatföljandeinfofrånDanalimsproduktbladsomvibifogaribilaga MsByggfog552 MSByggfog552tillhördennyagenerationenavMSpolymer fogmassor,somkombinerardebästaegenskapernafrånsiliconeoch polyurethanfogmassor.fogmassanhärdargenomenreaktion medluftensfuktighet,ochbiladarenelastiskfog,somkanklara rörselseupptill+/25%

25 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Bostik DenförstafabrikeniSverigelågiHelsingborgochstodfärdig1911ochhettedåBoston BlackingCompany.IdagägsBosticABavdetfranskaföretagetTOTALSA,Bostikharidag 4650anställdavidca50produktionsochförsäljningsbolagvärldenöver.Dennordiskabasen liggerihelsingborgdärdeharsamlatproduktion,utvecklingochadministrationunder sammatak 15. VikontaktadeBostikochdehadetvåfogmassorsomdekunderekommenderaförvårt ändamålochdetvarsilmaxbyggfog2620ochuretanbygg2637.detsomskiljerdebåda fogmassornaåtärdenkemiskauppbyggnaden. Frånproduktblad,somvibifogaribilaga1,omfogmassornaharvihämtatföljandetext: Silmaxbyggfog2620 Materialtyp: Silantermineradpolyol 1kompfogmassaförblaanslutningsfogaribyggnader.Massanärlättappliceradmedhandeller tryckluftsspruta.efterreaktionmedfuktighethärdarmassantillettelastisktochbeständigtgummimedgod rörelseupptagningsförmåga.uppfyllerkravenenl.iso11600f25lm Uretanbygg2637 Materialtyp: Polyuretan 1komponentfogmassapåpolyuretanbasförblaanslutningsfogaribyggnader.Massanär lättappliceradmedhandellertryckluftsprutaochdessspeciellakonsistensgöratt tilltryckningochpinningärförenklade.efterreaktionmedfuktighethärdarmassantillett elastisktochbeständigtgummimedgodrörelseupptagningsförmåga.denhärdadefogenärövermålningsbar (sevidareundertekniskadata).färgensvidhäftningkanförstärkasgenomattsandafogenmedfinrensand omedelbartefterappliceringenavmassan

26 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt AkzoNobel AkzoNobelgrundadesredan1777dåochunderdenstörstadelenav1800talethandlade produktionenförstochfrämstomkemikalier.idagtillverkarochsäljerakzonobelettbrett sortimentavfärg,högteknologiskfärg,limochlimsystemsamtspecialkemikalier.dehar 60000anställdavärldenöverochiSverigearbetarca4000på20olikaplatser 16. NärvikontaktadeAkzoNobelssupportberättadedeattdehadeenfogmassaförfogning mellanprefabriceradebetongelement.derasfogmassaheterfasadfogs20. Viharhämtatföljandedatafrånproduktbladsombifogasisinhelhetibilaga CascoFasadfogS20 Materialtyp:MS-polymer, Ftalatfri Extremt högelastisk. Har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer. Vid utvändig fogning mot betong ska betongen primas med Primer 12 eller Primer 21. Fogning mot färskt tegel kan kräva primer - vidhäftningsprov rekommenderas. Har mycket god åldersbeständighet och bevarar elasticiteten. Är övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger, se vidare nedan 5.3 Klassindelning Fogmassornaäruppdeladeiolikaklasserförattgöradetenklareattväljarättfogmassa.För attfåtillhöraenvissklassmåstefogmassangenomgåtesterochtestresultatenmåstevisa attfogmassanklararavdekravsomställsförattfåtillhörarespektiveklass.vidbestämning avklassärdetframföralltelasticitetensomspelarroll,ochmeddetmenasmåttetpåhur mycketfogmassangårtillbakaefterattdentöjtsut.närdetgällerfasadfogari prefabriceradebetongelementsåmåstedessavaraväldigtelastiskaeftersomdetkanuppstå relativtstorarörelserochsättningarienstörrebyggnad.deklassersomfinnsär: Klassenligt ISO Minsta rörelseupptagande förmåga 25% Namn Högelastisk 20 20% Elastisk 12.5E 12.5% ÖvervägandeElastisk 12.5P 12.5% ÖvervägandePlastisk % Plastisk Tabell1.ISOklasserfogmassor

27 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Medminstarörelseupptagningsförmågamenasattfogmassankantöjasenvissprocentav sinursprungligalängdochsedangåtillbakatillursprungslägetutanattdeformeras. Procentsatsen visar hur långt fogmassan kan töjas totalt, därför när man räknar på en fogmassa mellan två element kan den töjas hälften av det för varje element. Se bild nedan Figur9Klass25LM Iklasserna25och20delasmassornauppiytterligaretvåkategorier,nämligenLMochHM. Närdetgällerprefabelementärdetiprincipbara25LMklassensomanvänds,dettaföratt fåstörstamöjligaelasticitetpåfogen.manvilloftaattfogmassanskahasålåg elasticitetsmodulsommöjligt,dettaförattundvikavidhäftningsbrott. 26

28 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Utformningavfog Väggarochfasadbeklädnader,fönster,dörrar,infästningar,delavventilationssystem,fogaroch andradetaljersomgenombryterelleranslutermotväggar,skallutformassåattuppkomstavskadlig fuktförhindras. BBR6:532Vägg,fönsterochdörr. DetkravsomBBRställerärattdetintefårträngainnågonfuktikonstruktionenviafogen, menbbrsägerintehurfogenskallutformasidetalj.dettaledertillattenfogkanutformas påmångaolikasättbaradenklararavatthållabortafukt.ävenombbrintesägerexakthur enfogskallutformas,harerfarenhetvisatattbästasättetattkonstrueraenfogpåärattha ettyttreskiktsomsertillattfuktintekanträngainikonstruktionen.bakomdettaskiktska detfinnasendräneringsochluftspaltsomkanledavattenutfrånkonstruktionenifallfukt trängtförbidetyttreskiktet.skiktensångtäthetskallvarautformatpåettsättsom förhindrarattnedfuktninggenomdiffusionochkonvektionkanuppståmenattbyggfuktoch ev.inträngandefuktkantorkaut.tillsistbörfogensvärmeisoleringsförmågavaraminstlika brasomdenövrigaväggens. Förstastegetiutformandetavenfogärattdimensionerafogbredden.Dettakangöraspå ettflertalolikasätt,endelliteenklareochendellitemerdetaljerade.enligt betongvaruindustrinshandbok,byggamedprefab,beräknasfogbreddenförstochfrämst eftertvåparametrar.dessaparametrarärrörelserifogenochtoleranser. Rörelsenifogenkandelasuppitvåolikarörelser,ochdessaärtemperaturbetingade rörelsersamtfuktbetingaderörelser. 27

29 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Temperaturbetingade rörelser 17 Temperaturbetingaderörelserärnärmaterialetändraspga.temperaturen.Destörsta rörelsernauppkommerdärdestörstatemperaturskillnadernauppstår,dvs.ifasadermot västerochsöder.mendetärintebaraivilketvädersträcksomfasadenärplaceradsom påverkarlängdändringenutanävendessfärgochuppbyggnad.såförensvartfasadvändåt söderkandenårligatemperaturdifferensenuppgåtill100 C,medansförenljusfasadär sammadifferensintemerän75 C. Längdändringensstorlekkanideflestafallberäknasmeduttrycket L=a t L (1) L=längdändring,mm a=längdutvidgningskoefficient, C(Förbetongära= ) t=temperaturvariation,ºc L=elementetslängd,mm 6.2 Fuktbetingade rörelser 18 Fuktbetingaderörelserinnebärattettmaterialändrarvolymnärfukthaltenförändras,detta gällerförbetong.rörelsernasstorlekberoralltsåpåhurmycketfukthaltenförändras. Betongenkrympernärfukthaltenkrymperdvs.påvinternkrymperbetongeneftersom kallareluftinteinnehållerlikamycketfukt,ochpåsommarensvällerbetongeneftersom fukthaltenökaridenvarmareluften. Förenöverslagsmässigbedömningkandentotalakrympningenfördevanligaste betongkvaliteternaantasvarierainomintervallet0,2 0,6promille

30 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Beräkning enligt bygga med prefab. Närmanräknatutfuktochtemperaturrörelsernamåstemantahänsyntilldetoleranser somgäller.detoleransermanmåstetahänsyntillär:tillverkningstoleranser, utsättningstoleranserochmonteringstoleranser. Närtoleransernaärbestämdaochmanvetvilkarörelsersomkantänkasuppståpga. temperaturochfuktskillnaderkanmanräknautvilkenbreddfogenmåsteha.dettagörs genomattläggaihopdeolikatoleransersomfinnssamtattläggaihopderörelsersom uppstår.dockkandetta,ommanenbarttardevärstatoleranserna,geväldigtbredafogar. Detärintesäkertattkundenaccepterardessabredafogarpga.estetiskaskälochisåfallkan manförsökahittamindretoleranser. Figur10.Beräkningsgångenl.byggamedprefab Figur11.Toleransersinverkan 29

31 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Beräkning enligt SFR 20 EttannatsättatträknautfogdimensionernaärenligtSFR:s(SvenskaFogbranschens Riksförbund)rekommendationnr.1somfinnsbifogad.Idettaliteenklaresättgårmaninte insånogapåvarjedelmomentutangörenmeröversiktligberäkning.dockärdettaen förenkladversionavsfrsrekommendationnr.8somsnartkommerkommautpåsfr:s hemsida.rekommendationnr.8taridetaljupphurmanräknarutalladerörelsersom uppstår.idenförenkladeversionenharhänsyntagitstillalladerörelsersomuppstårochen säkerhetsmarginalharlagtspå,dettaförattfogeninteskabliunderdimensioneradutanska fungeravarjegång.vibifogarhelarekommendationnr.8ibilaga3.detfinnsbegränsningar somsägerattominteannatangesientreprenadhandlingarnasåskahorisontaloch vertikalfogarnavaraminst12mmochmax30mm,dockminst1/500avdeanslutande elementenslängdochbredd.användermantvåbetongelementsomär7,5mfårmanenfog somskavara30mmomklassenhosfogmassanärlm25.därförbörintelängre betongelementän7,5manvändasutanattdekontrollerasmednoggrannareberäkningar. Fogbredden=Elementlängd(mm)+Elementlängd(mm) (2) 500 DeförutsättningarsomgällerförattfåanvändadennaformelärenligtSFR: FogmassanuppfyllerkravenenligtISO11600F25LM. Fasadytterskivanbestårenbartavarmeradbetongochärinfästsåattrörelserna fördelaslikapåfogarnapåömsesidoravelementet.omdetkanantasattdettainte gällerbörmangöraensärskildberäkningellermätningavdeförväntade fogrörelserna. Byggnadensbärandestommebeståravarmeradbetong,varvidelementets krympningmotverkasavstommens

32 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Fogdjup Efterattfogbreddenärbestämdmåsteocksådjupetpåfogendimensioneras.Dettagörs enligtvadviförståralltidmedhjälpavföljandetabell 21. Fogbreddb(mm) Fogdjupk(mm) > Tabell2.Fogdjupiförhållandetillfogbredd Figur12.Fogbredd,fogdjup Detfinnsocksåenmetodföratträknautfogdjupetiställetförattkollaitabell.Denserutså här: Fogdjupet(k)=Fogbredden+3 5 (3) Somsynspåfigur12ärfogeninte rak utanliggermotbottningslistensomärrund.detta ärförattminskariskenförvidhäftningsbrott.omfogenhadelegatpåenplanbottningslist skullededragspänningarnasomuppstårvaralikastoraihelafogen.mennärmananvänder sigavenrundbottningslistkommerareanimittenvaramindreänuteikontaktytorna.detta medförattdetblirstörredragspänningarimittenvilkenminskarriskenför vidhäftningsbrott. 21 HusAMA98 31

33 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Beräkningsexempel Härföljerettberäkningsexempeldärvivisarhurenkeltdetäratträknautfogbreddenligt SFR:smetod. Element1 Element2 X=Fogbredd Beräkningavfogbreddenligtekvation2. X= =24mm 500 Fogdjupetenligttabell2. Fogbredd24mmgerfogdjupetca7mm. Eftersomdestoraelementenrörsigmycketväljervienfogmassaavklassen25LMsomhar väldigtgodelasticitetochvidhäftningsförmåga. 32

34 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Bottningslist Bottningslisteranvändsframföralltförattpåettenkeltsättkunnagefogmassanrättdjupi förhållandetillbredden.d.v.s.attstoppafogmassanfrånatthamnaförlångtiniväggendär denintegörnågonnytta. DekravsomfinnspåenbottningslistärenligtHusAMA: Bottningslistenskallvararundochhaenporfriyta. Hårdhetochdimensionskallanpassassåattlistenutgörenstabilformbotten. Vidanvändningtillsammansmedelastiskafogmassorskalllistenvaramjukareän fogmassansedandennahärdat. Listenfårinteskadaellermissfärgafogmassaellerfogsidor. Ienytterväggsfog,golvfogellerannanförfuktutsattfogfårlisthaenfuktabsorption avhögst5volymprocentefter1veckasvattenlagringvid20 C. Listenfårintebildagasblåsorifogmassan. 6.9 Vidhäftning Vidhäftningskontrollböralltidutföras.Görenprovfogenligtfogmasseleverantörensanvisningmed enlängdavminstenmeter.låtfogmassanhärdautochgördragprovenligtra98hus,figurra ZSB/3.Brottividhäftningsytanfårejuppstå. 22 Förattfogmassanöverhuvudtagetskallgöranågonnyttaärdetenförutsättningattden fästervidbetongelementen,dvs.attvidhäftningenärtillräckligtbra.förstochfrämstmåste mangenomförakontrollerpåelementensåattdeärrenaochfriafråntex.smuts,formolja, vaxochandraämnensomkanförsämravidhäftningen. Någotsomärsärskiltviktigtattkontrolleraärattfogytornainteärmålade.Omdettaskulle varafalletmåstefärgenslipasbortfrånytaninnanfogningsarbetetkanpåbörjas.ifalldetta integörsspelardetintenågonrollhurbrafogmassanfästerpåbetongeneftersomdetär storriskattfärgenshållfasthetellervidhäftninginteklararavdepåfrestningarsomuppstår. Någotsomocksåkanpåverkavidhäftningennegativtärombetongplattanintehartorkatut tillräckligt,helstskabetongenhafåtthärdai28dagar.detgårivissafallåtgärdaytfuktpå betongenskontaktytagenomatttorkadessamedhjälpavenvarmluftspistol,dockfårinte gasbrännareelleroljebrännareanvändas,innanfogningsarbetetpåbörjas. 22 SFRrekommendationnr.1 33

35 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt Slutsats Efteratthaintervjuatochvaritikontaktmedfleraföretagochpersonerifogbranschen tyckerviattdetöverlagfinnsväldigtgodakunskaperomfogningsarbetet. Fogentreprenörernaharoftaväldigtlångerfarenhetvilketgörattdehargodakunskaperom fogmassorochhurdeskautförasittarbetepåettkorrektsätt.ensaksomkanskekanvara negatividettasammanhangärattentreprenörernaoftagårheltpåsinerfarenhetochatt detintefinnssåmycketriktlinjerförutförandetavfogningsarbetet.vadsomkanskeskulle behövasärlitemernerskrivnariktlinjerochkanskenågonsortsstandardiseringföratt underlättaförnyafogentreprenörer.leverantörernaavfogmassorärde,ivårmening,som harabsolutbästkollpåhelaförloppet,fråntillverkningenavfogmassanframtilldetatt livslängdenpåfogenärslut.depersonersomvityckerbordeskaffasiglitemerkunskapom fogningärkonstruktörer.dekonstruktörervivaritikontaktmedverkarintevetariktigthur manskallgåtillvägaförattdimensioneraenfog.faståandrasidankandefåallhjälpoch supportfrånleverantörernaavfogmassor,vilkagärnahjälpertillmeddimensioneringoch information. ViddimensioneringavfogbreddrekommenderarviattkonstruktörernabörjaranvändaSFR s rekommendation,därmantarelementlängd+elementlängdochdelarmed500.dettaför attdetärettväldigtenkeltsättatträknautfogbreddenochsamtidigtärdetettsättsom garanterarattfogbreddenblirtillräcklig.vihadeförsttänktgöraettberäkningsprogramdär konstruktören,ellerdenpersonensomskalldimensionerafogbredden,fickskrivainettvisst antalförutsättningarförattsedanfåutenrekommendationpåfogbredden.trotsattvi bestämdeossförattintegöradettaprogramtänkteviändågjortminstett beräkningsexempelmednågonavdeandradimensioneringssättenförattvisaskillnaderna mellandessaochsfr.mennärvisattochförsökteräknaframsvarenkomviinteframtill någontingallseftersomformlernavaralldelesförsvårtolkadeochkrångliga.pådetstora helakännsdetsomdeandrasättenäralldelesförkompliceradeförattdeskallgåatt användaiverkligheten. Vidvalavfogmassatyckerviattbeställarenskakontaktadenleverantöravfogmassorsom företagetbrukaranvända,oftastharleverantörernabaraen,ellerivärstafallnågrafå, fogmassorsompassartillfogningavprefabelement.beroendepåvilkaförutsättningarsom gällerförettbyggekanleverantörenmedallsäkerhetrekommenderaenfogmassasom passarvidjustdettillfället.detärintehellernågonstörreskillnadmellandeolika tillverkarna,däremotharsikastörreutbudändeandraleverantörernavivaritikontakt med. 34

36 FogariprefabriceradebetongelementHögskolaniHalmstadVt.2009 Närviharkontaktatleverantörerharallarekommenderatattmanskallanvändaenmassa medklass25lmvidfogningifasaderavprefabelement.därförkanvimedgottsamvete rekommenderaattallfogningifasaderavprefabelementbörutförasmedenfogmassasom klararkravenförattfåtillhöra25lmklassen,iallafallommanvillvarapådensäkrasidan. Detkanivissafallgåmedenmassaavlägreklass,mendetärvidmindrerörelservilket oftastinteäraktuelltiprefabfasader. 35

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

FOGHANDBOK. Inledning. HusAMA

FOGHANDBOK. Inledning. HusAMA FOGHANDBOK Inledning Fogar och olika typer av fogmassor får allt större betydelse inom dagens byggnation. Trenden mot alltmer prefabricerade byggnadsdelar påskyndar denna utveckling. Fogarna fyller många

Läs mer

Akrylfogmassa LIM OCH FOG

Akrylfogmassa LIM OCH FOG NOVIPRO Novipro Lim och Fog är en bred serie med produkter för fogning och tätning. Här finns olika typer av fogmassor, sanitet & byggsilikon, NBS PU Skum, cementbaserad spackelmassa samt monteringslim.

Läs mer

Casco Construction grunden för professionellt hantverk

Casco Construction grunden för professionellt hantverk Casco Construction grunden för professionellt hantverk Innehåll 4-5 Casco Construction 6-13 Fogmassa 14-17 Cascol Trälim 18-21 Limguide Cascol 22-23 Monteringslim 24-27 Limguide Monteringslim Sortimentsguide:

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12)

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12) Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering Corporate Construction Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i

Läs mer

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2 Tekniskt datablad Version 2007-01-10 Primertabell Sikaflex /Sikabond Primertabell Sikaflex /Sikabond Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2 2 Sika Primer-...2 3 Sika Primer-215...2

Läs mer

Casco grunden för professionellt hantverk

Casco grunden för professionellt hantverk Casco grunden för professionellt hantverk Innehåll 4 Casco En bit bortom lagom 6 Fogmassa 8 Fogskum 10 Fogguide inomhus 12 Fogguide utomhus 16 Cascol Trälim 18 Bra att tänka på vid limning av trälim 20

Läs mer

Akrylfogmassa. Fysiska/kemiska data. Användarinstruktion. 382 93 68 300 ml

Akrylfogmassa. Fysiska/kemiska data. Användarinstruktion. 382 93 68 300 ml NOVIPRO LIM OCH FOG Novipro Lim och Fog är en bred serie med produkter för fogning och tätning. Här finns olika typer av fogmassor, sanitet & byggsilikon, NBS PU Skum, cementbaserad spackelmassa samt monteringslim.

Läs mer

tak sika radonprogram

tak sika radonprogram sika radonprogram sika Radonskydd Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar betongkemi på 2 minuter Det är viktigt att ta hand om sin betong. Betongen är ett mycket beständigt material över tid, men till slut behöver man renovera.

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

SFR BERÄKNINGSMALL NR Fogtyper. 2. Allmänt SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND. Fogbreddsberäkning för parallellfogar.

SFR BERÄKNINGSMALL NR Fogtyper. 2. Allmänt SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND. Fogbreddsberäkning för parallellfogar. SFR BERÄKNINGSMALL NR 8 September 2009 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogbreddsberäkning för parallellfogar 1. Fogtyper Rörelser i fogar kan delas in i två typer. Irreversibla rörelser är sådana rörelser

Läs mer

Dränering av elastiska mjukfogar - En studie om TDV-öppningar. Drainage of elastic soft joints - A study of TDV-openings

Dränering av elastiska mjukfogar - En studie om TDV-öppningar. Drainage of elastic soft joints - A study of TDV-openings Dränering av elastiska mjukfogar - En studie om TDV-öppningar Drainage of elastic soft joints - A study of TDV-openings LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Instutionen för byggnadsmaterial Examensarbete:

Läs mer

Renovering av fogar i fasader

Renovering av fogar i fasader SFR-REKOMMENDATION NR 4 Juni 1994 Senast rev. aug. 2004 Svenska Fogbranschens Riksförbund Renovering av fogar i fasader 1. Bakgrund och syfte Den praktiska livslängden för rörelsefogar i fasader beror

Läs mer

Casco Construction grunden för professionellt hantverk

Casco Construction grunden för professionellt hantverk Casco Construction grunden för professionellt hantverk Innehåll 4-5 Casco Construction 6-13 Fogmassa 14-17 Cascol Trälim 18-21 Limguide Cascol 22-23 Monteringslim 24-27 Limguide Monteringslim Sortimentsguide:

Läs mer

Renovering av fogar i fasader

Renovering av fogar i fasader SFR MONTAGEANVISNING NR 4 Juni 1994 Senast rev. aug 2017 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Renovering av fogar i fasader 1. Bakgrund och syfte Den praktiska livslängden för rörelsefogar i fasader beror

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

sika-produkter Godkända för Låga Emissioner, Cleanroom, dricksvatten och livsmedelsutrymmen

sika-produkter Godkända för Låga Emissioner, Cleanroom, dricksvatten och livsmedelsutrymmen Godkända för Låga Emissioner, Cleanroom, dricksvatten och livsmedelsutrymmen uppfyller emicode ec 1 plus uppfyller EMICODE EC1 PLUS normen (särskilt lågt utsläpp). Art. nr Produktnamn Beskrivning EAN 82679

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

55 NSC.11. Komplettering till fönster Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 55 NSC.11 Komplettering till fönster Diktning Diktning = drevning Fönsterfogen är den svaga länken i klimatskärmen Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten.

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten. Fog och kittmassor Vi är direktleverantörer av kitt- och fogmassor från världsledande tillverkare av fogmassor med god kvalitet till rätt pris - Den Braven och Hercuseal i Holland. Vi lagerför ett brett

Läs mer

tak sika radonprogram

tak sika radonprogram sika radonprogram sika radonmembran Myndigheterna räknar med att det varje år dör cirka 500 människor av lungcancer i Sverige på grund av radonstrålning i bostäder. EU har därför föreslagit strängare krav

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt

RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt Innehåll Sida RockTät 3 ett komplett sortiment för tätning av hus RockTät 4 det kompletta systemet för tätning av hus Här uppstår problemen 5 med otätheter!

Läs mer

Smarta monteringslim och fogmassor LIM- & FOGGUIDE

Smarta monteringslim och fogmassor LIM- & FOGGUIDE Smarta monteringslim och fogmassor LIM- & FOGGUIDE Välkommen till vår smarta värld! Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10 Mapetherm Nordic Mapetherm +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1981 RESCON får Industrifondens

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T MONTEINGSANVISNING BEVEGOLINE BANDFOG AKYL Allmän produktbeskrivning Brandfog Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand,

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Declaration of Performance

Declaration of Performance EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1119 PRESTANDADEKLARATION Sikasil WS-305 CN 01 26 03 01 031 9 001000 1108 1. Produkttypens unika identifikationskod: Sikasil WS-305 CN 2. Typ- parti- eller serienummer

Läs mer

Komplettering till fönster. Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar 1(4) Förklaringar NSC.1. Förutsättningar.

Komplettering till fönster. Diktning. Diktning = drevning. Förutsättningar 1(4) Förklaringar NSC.1. Förutsättningar. 55 NSC.1 Komplettering till fönster Diktning Diktning = drevning Fönsterfogen är den svaga länken i klimatskärmen Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM. Lufttäthetssystem WWW.ISOCELL.SE

PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM. Lufttäthetssystem WWW.ISOCELL.SE PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM 2 KVALITET MED SYSTEM Produkt - Utförande - Resultat ISOCELL [ KVALITET MED SYSTEM ] ISOCELL står för produkt, utförande och resultat. Genom systematiskt iakttagande

Läs mer

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Sammanfattningsvis k passar till alla byggnader renhet, miljö, ekonomi o Fördelar med THERMISOL sandwichelement i industrihallar och kommersiella

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

VINBERGS LANTMANNA. www.vinbergslantmanna.se. Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104. Grillbriketter 5 kg. Marknadspris 279:-

VINBERGS LANTMANNA. www.vinbergslantmanna.se. Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104. Grillbriketter 5 kg. Marknadspris 279:- VINBERGS LANTMANNA ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00-17.00 Lördagar 09.00-13.00 Päronvägen 311 05 Vinberg Tel 0346-190 14 www.vinbergslantmanna.se Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104 179:- Marknadspris

Läs mer

Fogmassor för miljöns skull

Fogmassor för miljöns skull Svenska Fogbranschens Riksförbund Brohultsvägen 106 254 65 Helsingborg Tfn/fax: +46 42 15 79 50 www.sfr.nu fogbranschen@telia.com Fogmassor för miljöns skull Förord De miljörelaterade egenskaperna hos

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D

DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D Z ZB DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D I ANLÄGGNING ZBB ZBB.1 ZBB.11 Kategori A och B I detta avsnitt indelas vissa produktionsresultat

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 9 Passiv brandsäkring Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 2 Det handlar om att rädda liv och värdefull egendom Passiv brandsäkring innebär att man förhindrar och fördröjer

Läs mer

MANUAL FÖR UTMANANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM LIMNING/FOGNING

MANUAL FÖR UTMANANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM LIMNING/FOGNING MANUAL FÖ UTMANANDE ANVÄNDNINGSOMÅDEN INOM LIMNING/FOGNING elekta AS 02.08.2011 elekta AS Tlf: 031-135490 E-post: post@novatech.as www.novatech.nu INNHÅLL: Sida 4-7 Sida 8-23 Sida 24-30 Sida 31-41 Sida

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D

Remiss AMA Hus 14 DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D Z ZS DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D I HUS Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I www.schonox.se I I Gör rätt från början och få bort vattnet I Balkonger och terrasser ska tåla alla väder, från isande kyla till brännande

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011. för produkt. GlasSilikon. Nr. 314040201

PRESTANDADEKLARATION i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011. för produkt. GlasSilikon. Nr. 314040201 PRESTANDADEKLARATION i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för produkt GlasSilikon Nr. 314040201 1. Unikt ID-nummer för produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC

Läs mer

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Juli 2015 Nullifire FF197 Brandskum UTMÄRKANDE EGENSKAPER Brandklassat PU-skum Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026 Brandtätning upp till EI 240 Akustiktätning

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27

yttervägg 0190/05 Egenkontroll Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 2.6 Rev 2012-01-27 0190/05 Egen Checklista för Putsarbete Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Objektsinformation/Åtgärd... 3 Etablering... 4 Mottagningss... 5 Byggnadsställning... 6 Putsbärare...

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Produktsortiment 2013

Produktsortiment 2013 Produktsortiment 2013 Innehållsförteckning Kontaktinformation...5 Fogmassor...7 Åtgångsdiagram...12 Fogsprutor, tillbehör, verktyg...13 Bottningslist, primer...16 Fogskum, pistolskum, skumborttagare,

Läs mer

Produktsortiment 2011/2012

Produktsortiment 2011/2012 Produktsortiment 2011/2012 Innehållsförteckning Kontaktinformation...5 Fogmassor...7 Åtgångsdiagram...12 Fogsprutor, tillbehör, verktyg...13 Bottningslist, primer...16 Fogskum, pistolskum, skumborttagare,

Läs mer

Yunik Våtrumssystem. Utförandeanvisning. För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013

Yunik Våtrumssystem. Utförandeanvisning. För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Yunik Våtrumssystem Utförandeanvisning För Yunik Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 3 OMFATTNING 3 UTFÖRANDEANVISNINGAR FÖR MÅLNING AV VÅTRUM 4 1.

Läs mer

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD

COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD COMTEC KOMPOSITTEKNOLOGI KVALITATIVA KOMPOSITMATERIAL BETONG SKYDD FÖRSTÄRKNING REPARATION ÅTERBYGGNAD SKYDD MOT FROST- OCH ROSTSPRÄNGNING SAMT SLITAGE OCH KEMIKALIEANGREPP COMTEC HÖGTEKNOLOGI FÖR BYGGNADSINDUSTRIN

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Våtrumsskivor Sedan 1952

Våtrumsskivor Sedan 1952 Våtrumsskivor Sedan 1952 B-117-04.14 VTT EXPERT SERVICES OY VTT-C-2753-08 PRODUCT CERTIFICATE 1 Enklare kan det inte göras! Fibo Trespo våtrumsskivor är avsedda att användas som vattentätt ytskikt på väggar

Läs mer

Sika Allt som behövs för ett lyckat projekt.

Sika Allt som behövs för ett lyckat projekt. Sika Allt som behövs för ett lyckat projekt. 1 Betongproduktion Under- Vattentätning 7 gjutning Yt- Betong- 2 behandling 3 reparation 8 9 Golv 2 Limning och 4 Ytskydd 5 Fogning 6 förankring 10 Tak applikationer

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

CERTIFIKAT VTT-C-6665-11 Beviljat 10.3.2011 Uppdaterat 4.5.2011 PRODUKTNAMN TILLVERKARE PRODUKTBESKRIVNING CERTIFIERINGSPROCEDUR.

CERTIFIKAT VTT-C-6665-11 Beviljat 10.3.2011 Uppdaterat 4.5.2011 PRODUKTNAMN TILLVERKARE PRODUKTBESKRIVNING CERTIFIERINGSPROCEDUR. PRODUKTNAMN CERTIFIKAT VTT-C-6665-11 Beviljat 10.3.2011 Uppdaterat 4.5.2011 SPU Isolerelement TILLVERKARE SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää PRODUKTBESKRIVNING Isolerelement av

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

Information om PCB, miljö, hälsa, fogmassor och sanering

Information om PCB, miljö, hälsa, fogmassor och sanering Information om PCB, miljö, hälsa, fogmassor och sanering PCB - ett hälso- och miljögift Kemi Namnet PCB kommer från engelskans polychlorinated biphenyls, d v s polyklorerade bifenyler. PCB är konstgjort

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON THERMODRÄN Monteringsanvisning Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING 04-2016 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! PRODUKTSPEKTRUM JACKON THERMODRÄN

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart Lithomex Hårdfogar till beläggningar Från lätt till tung trafik Natur Stengrå Svart Teknisk information + praktiska bruksanvisningar Bruksanvisning För lätt trafik Blandningsprocess Blandningsenhet 1 burk

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Monteringslim. När du vill limma istället för spika

Monteringslim. När du vill limma istället för spika Monteringslim När du vill limma istället för spika Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under alla de

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Monteringslim. När du vill limma istället för spika

Monteringslim. När du vill limma istället för spika Monteringslim När du vill limma istället för spika 2 Hållbara val I hela vårt utbud Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare och roligare. Marknaden

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm Ytong originalet Ytong - originalet Ytong var det första varumärket för lättbetong och tillverkades för första gången redan 1929 av Yxhultbolaget vid Hällabrottet i Kumla. Ytong är således originalet och

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper

3M Flexible Air Sealing Tape. 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper 3M Flexible Air Sealing Tape 3M FAST-tejper: Lufttatning av fastigheter i alla vader oavsett arstid. 3M FAST tejper Lufttätning av fastigheter i alla väder oavsett årstid 3M Flexible Air Sealing Tape lufttätar

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer