Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och uppdrag Revisionsfrågor Metod Intern kontroll Budgetering av intäkter och kostnader Budget och utfall Förutsättningar Underlag Revisionell bedömning Fakturering av intäkter Taxor Intäkter via faktureringsprincipen Intäkter via kontantprincipen Revisionell bedömning Rättvisande räkenskaper Revisionell bedömning Sammanfattande revisionell bedömning...9

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och uppdrag Exploateringsverksamheten inom Kalmar kommun har ökat väsentligt de senaste åren, dels genom en rad företagsetableringar, dels genom målet att nå invånare. År 2008 budgeterades driftsnettot för exploateringsverksamheten till 109,7 mnkr medan utfallet för året stannade vid 37,0 mnkr. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers mot bakgrund av ovanstående getts i uppdrag att granska vissa frågeställningar kopplat till budgeteringen och faktureringen av exploateringsverksamheten. 1.2 Revisionsfrågor Revisionsfrågorna som ska besvaras avser rättvisande räkenskaper, att alla tjänster faktureras, intern kontroll samt om rutinerna för fakturering och budgetering av intäkter är ändamålsenliga. Följande kontroller har ingått i granskningen: Budget intäkter: Kontroll av budget och utfall för exploatering Kontroll av förutsättningar och underlag för budgetposten Fakturering: Att rutinbeskrivning finns för tjänsten exploatering Vilka kontroller som sker för att säkerställa fakturering Kontroll av ett urval av tjänstemottagare Stickprovskontroll mot debiteringslistor Kontroll av underlag för fakturering Stickprovsgranskning av ett urval Kontroll av taxor Kontroll av tidpunkt för fakturering Kontroll av momsregler Kontroll av rutiner för avstämning Kontroll av åtgärder vid utebliven betalning Vid granskning av budgeteringen har utgångspunkten varit driftsnettot av exploateringsverksamheten d v s både intäkter och kostnader är inkluderade. 1

4 1.3 Metod Vi har intervjuat berörd personal vid mark- och planeringsenheten samt ekonomiavdelningen och granskat dokumentation som de har tillhandahållit. Vi har även använt material från Kalmar kommuns hemsida (www.kalmar.se) t ex styrande dokument samt protokoll från sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Stickprov har tagits på intäkter under åren 2008 och Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstemän. 2 Intern kontroll 2.1 Budgetering av intäkter och kostnader Budget och utfall åren Historiskt sett har utfallet inte skilt sig mycket från den slutgiltigt beslutade budgeten. Som framgår av tabellen nedan är det enda året som avviker markant från denna trend år 2008 då avvikelsen blev så stor som 72,7 mnkr. Av dessa är -40,2 mnkr hänförbara till projektet Östra Vimpeltorpet och -31,3 mnkr till de tre projekt som avsåg mark till Fanerdun. I budgeten för år 2008 var exploateringen för Östra Vimpeltorpet koncentrerad till åren , men efterfrågan avstannade under hösten år När det gäller Fanerdun skulle mark för 900 bostäder finnas färdig inom ett år. I budgeten för år 2008 fanns intäkter och kostnader upptagna för det. Driftsredovisningen åren budget/utfall i mnkr År Budget 11,6 2,5 28,5 38,6 109,7 39,9 Utfall *) 11,8 2,7 27,0 39,7 37,0 6,5 Differens 0,2 0,2-1,5 1,1-72,7-33,4 Antal budg. projekt *) För år 2009 avser utfallet 1 januari tom 27 april Övriga 31 projekt i budget 2008 avviker med sammanlagt -1,2 mnkr. Bakom beloppet döljer sig följande fördelning: 20 projekt (ca 57 %), med en sammanlagd driftsbudget på 6,7 mnkr, har inget utfall, d v s vare sig intäkter eller kostnader har bokförts under året. 11 budgeterade projekt visar ett positivt utfall mot budget med 0,8 mnkr. 6 obudgeterade projekt har intäkter på 4,7 mnkr. Orsaken att så många budgeterade projekt saknar utfall är förseningar av olika slag. Projekten flyttas då framåt i tiden. Anledningarna varierar, men de vanligaste orsakerna är 2

5 svag efterfrågan, överklagande av detaljplanen, utredningar från andra myndigheters sida som dragit ut på tiden och svårlösta parkeringssituationer i befintlig stadsmiljö. Driftsbudgeten för exploateringsverksamheten år 2009 består av 35 projekt. Tre projekt är nytillkomna, medan resten av projekten fortsätter från år Förutsättningar Förutsättningarna för exploateringsverksamheten bestäms både av externa och interna faktorer. Externa faktorer är konjunkturcykler som påverkar prisnivåer för både intäkter och kostnader samt efterfrågan på exploaterad mark. Internt bestäms förutsättningarna av politiska beslut, befintliga resurser och samarbetet med andra förvaltningar/bolag. Den expansiva utvecklingen inleddes år 2005 då personella förstärkningar gjordes på samhällsbyggnadskontoret och mark- och planeringsenheten för att kunna få fram fler detaljplaner och öka bostadsbyggandet. I budgeten år 2007 introducerades målet att nå invånare. Som ett led i strävan höjdes målet från 260 bostäder per år till minst 500 nya bostäder per år. Ytterligare förstärkningar gjordes på personalsidan. I budgeten för åren 2008 och 2009 kvarstår målet angående invånarantalet. Nya bostäder lyfts fram som ett prioriterat område. Det slås också fast att bostadspolitiken ska vara offensiv. På senare år har flera projekt startats inom tätbebyggt område. Det har inneburit att det blivit vanligare att beslut angående detaljplaner överklagas. Ett överklagande till länsstyrelsen, som är första instans, innebär att projektet försenas med ca sex månader. Ibland går ärendena vidare till regeringen, vilket kan medföra en sammanlagd fördröjning med ett år. Budgeteringen sker med utgångspunkt från att överklagande inte kommer att göras. När detaljplanen är antagen styrs utbyggnadstakten av den verkliga efterfrågan. Om intresset är svagt hålls projekten igen. Exploateringsverksamheten hanteras av mark- och planeringsenheten vid kommunledningskontoret. Inom kontoret arbetar främst fem personer med exploateringsfrågorna. Dessa är planeringschefen samt fyra ingenjörer. Detaljplaner beställs hos samhällsbyggnadsnämnden. Arbeten som utförs i egen regi görs av gatu och parkförvaltningen. I redovisningsfrågor finns en nära samverkan med ekonomiavdelningen. I februari år 2009 introducerades en ny process för fysisk planering. Processen omfattar de inledande delarna fram till start av arbetet med detaljplanerna dvs. beställning av plan, beredning, politisk prioritering och start av planarbetet. Arbetet har organiserats i fyra grupper vilka alla administreras av mark- och planeringsenheten. Målet är att kunna ta fram tidiga ekonomiska kalkyler, göra resursplanering av arbetsinsatser samt få en tidig förankring och samsyn mellan alla inblandade. Processen ska utvärderas i mars år

6 2.1.3 Underlag Den huvudsakliga och mest grundläggande budgeteringen av projekten görs på våren inför den preliminära årsbudgeten som beslutas i juni. De flesta projekten har lång livslängd. De börjar som ett planärende där beräkningarna ofta baserar sig på arkitektskissar vilka preciseras efter hand. För projekt där detaljplaner arbetats fram finns underlag i form av verbala beskrivningar och en beräkning av den totala kostnaden i genomförandebeskrivningen. Varje projekt dokumenteras på en sida i kalkylprogrammet Excel där utbetalningar och inbetalningar specificeras år för år. Dokumentet utgör länken mellan mark- och planeringsenheten och ekonomiavdelningen. Det finns plats avsatt för att ge en skriftlig beskrivning av projektet och kommentarer till beloppen. I budgeten år 2009 finns kommentarer till ca 85 % av projekten. För några projekt visar kommentarerna hur intäkterna beräknats och vilka åtgärder som kostnaderna avser. För andra görs hänvisningar till detaljplan. Inför den definitiva årsbudgeten på hösten görs justeringar t ex av prisnivåer och utbyggnadstakten. Innevarande år uppdateras med utfall så långt som året har gått och projektets efterföljande år justeras baserat på nyvunnen kunskap sedan förra budgettillfället Revisionell bedömning Excel-bladen, som utgör det samlade underlaget till budgeten, har en överskådlig struktur. De är enhetligt uppbyggda och summeras till en sida med ett totalbelopp för kategorierna: arbetsområden, bostadsområden och övrigt. De skriftliga kommentarerna till beloppen är sparsamma och skulle behöva utvecklas ytterligare för att tjäna som tillfredsställande underlag. Komplettering bör ske med kommentarer om vad siffermaterialet baseras på för underlag t ex preliminär bedömning, genomförandebeskrivning till detaljplan och dylikt. Försiktighetsprincipen talar om en försiktig värdering av intäkter i redovisningen. Om ett projekt försenas betyder det att budgeterade intäkter uteblir det aktuella året. Vi rekommenderar att en riskbedömning avseende väsentligt ändrade förutsättningar om möjligt bör beaktas i budgeten, t ex om det föreligger en ökad risk för överklagande av detaljplaner vid bebyggelse i befintlig stadsmiljö. 2.2 Fakturering av intäkter Intäkterna i exploateringsverksamheten redovisas antingen via faktureringsprincipen eller via kontantprincipen d v s intäkten bokförs när betalningen sker Taxor Kommunstyrelsen får enligt reglementet sälja mark för kontor, handel och industri samt sälja annan mark och andra byggnader upp till ett värde av tio basbelopp (år 2008: kr). Mark- och exploateringschefen får på delegation sälja mark upp till 4

7 fem basbelopp (år 2008: kr). Övriga försäljningar beslutas av kommunfullmäktige. Under år 2008 togs 15 beslut i kommunstyrelsen och 3 beslut i kommunfullmäktige angående markförsäljning, totalt 18 stycken. Av dessa har 9 försäljningar slutförts under år 2008, 5 slutförs under år 2009, 2 markanvisningsavtal kvarstår och har inte fullföljts, en presumtiv köpare har avsagt sig markreservationen och i ett fall är beslutet hävt Tomtmark till privatpersoner För varje större exploateringsområde t ex Östra Vimpeltorpet och Fjölebro görs marknadsbedömningar. Därefter tas beslut i KS eller KF angående tomtpriser för respektive område. Förut användes ett prissystem där hela kommunen var indelad i zoner. Beräkningsmetoden används fortfarande för enstaka tomter, men en kontroll görs alltid om priset kan anses vara marknadsmässigt. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige från år 2001 sattes priset på sammanlagt 59 tomter i ytterområdena till kronor styck. I dagsläget finns det totalt 20 tomter kvar i Tvärskog, Påryd och Hagby Annan mark Enligt Riktlinjer för reservation och försäljning av mark, KF , ska marknadsvärdet vara vägledande vid försäljning. Kommunen avgör i varje enskilt fall vad marken ska kosta. Om jämförelseobjekten är få ska en oberoende marknadsvärdering göras Intäkter via faktureringsprincipen Under år 2008 fakturerades 11,0 mnkr av exploateringsintäkterna, d v s 25 % av utfallet på totalt 43,4 mnkr. Det är främst försäljning av del av fastighet i samband med fastighetsreglering som faktureras tillsammans med intäkter från vissa exploateringsavtal. Faktureringen sker i kommunens ekonomisystem och utförs av en handläggare på utvecklingsavdelningen. Där förvaras fakturaunderlagen och en kopia av fakturan. Fakturaunderlagen består av en kort beskrivning av tjänsten samt konteringen. Vid faktureringen skrivs en debiteringslista samt en avstämningslista ut. Det finns inga rutinbeskrivningar för fakturering inom mark- och planeringsenheten, utan de kommunövergripande rutinerna tillämpas. Om betalning uteblir skickas påminnelse och inkassokrav ut enligt kommunens övergripande regler från Bevakningen sker på ekonomiavdelningen. Vid granskningstillfället fanns inga obetalda fakturor utestående. Enligt handläggaren på ekonomiavdelningen är det ovanligt att några fakturor från markoch planeringsenheten finns med på restlistorna. 5

8 Stickprov Flertalet av fakturorna under år 2008 har granskats mot de kontrollmål som beskrivits inledningsvis. De granskade fakturaunderlagen hade alla fakturerats inom en vecka. Samtliga granskade fakturor avsåg tjänster som är undantagna från mervärdesskatt. De fakturerade avgifterna är i förekommande fall avstämda mot beslut i kommunfullmäktige Intäkter via kontantprincipen Huvuddelen av transaktionerna som bokförs vid inbetalningstillfället avser tomtköp och friköp av tomträtter av privatpersoner, men även försäljning av mark till företag förekommer. Tomter till privatpersoner fördelas utifrån kommunens tomtkö. I dagsläget står ca 430 personer i kön. Lediga och reserverade tomter visas på kommunens hemsida via kartor från ett GIS-register. Det går att reservera sig för en tomt upp till två månader. Om den som reserverat tomten väljer att gå vidare skickar kommunen ut ett dokument som beskriver vilka villkor som gäller för tomtköpare. Villkoren innebär att byggnation måste inledas innan ett visst datum, vanligen inom 3-6 månader, samt att 10 % av köpeskillingen ska betalas inom en månad. Tillsammans med villkoren skickas ett följebrev som ska undertecknas och återsändas tillsammans med ett bevis på inbetalningen. När byggnationen ska sätta igång upprättas en köpehandling. Ibland görs affären upp på banken med båda parter närvarande. Ibland undertecknas köpekontraktet från kommunens sida innan det skickas ut för påskrift tillsammans med krav på att återsända ett inbetalningsbevis för den resterande delen av köpeskillingen. I sådana fall utfärdas även ett köpebrev som bevis på inbetalningen. Eftersom affärerna görs upp när köparna kommit långt i sin planering av projekten uppstår mycket sällan problem med utebliven betalning. GIS-registret uppdateras av en handläggare på samhällsbyggnadskontoret. Eftersom det oftast tar någon dag registreras även varje tomt i ett word-dokument där fastighet, villkor, presumtiv köpare och ansvarig tjänsteman anges. Dokumentet används till att följa upp att betalning av kontantinsats skett och om definitivt svar getts inom angiven tid. Skulle betalning utebli undersöks orsaken innan beslut tas om reservationen ska hävas. Försäljning av mark till företag beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse som beskrivits ovan. Beslut om försäljning har ofta som villkor att nybygge på fastigheten ska inledas före ett bestämt datum, vanligen inom sex månader. På mark- och planeringsavdelningen är ärendehanteringen manuell med mappar för varje försäljning. Ett arbete har inletts att datorisera rutinerna och dokumenten. Det kommer att innebära att handläggarna får tillgång till varandras material elektroniskt. Sårbarheten kommer att minska eftersom möjligheterna ökar att sätta sig in i varandras arbete. 6

9 Stickprov Stickprov har tagits på 20 inbetalningar under år 2008 och 6 inbetalningar under år Av dessa avser 15 stycken privatpersoners köp av tomtmark samt kontantinsatser. 8 inbetalningar är företagsköp av mark varav 3 köp är för exploatering av bostäder. Två inbetalningar baseras på exploateringsavtal. Stickproven visar följande: - Inbetalning vid tomtköp av privatperson sker i de flesta fall direkt i anslutning till köpehandlingens undertecknande. - Vid försäljning av mark till företag överensstämmer inbetalningen med beslutet i kommunfullmäktige i de flesta fall. I ett par fall har priset justerats till följd av ändring av såld areal. I andra fall har priset kvittats mot kostnader som köparen betalat för fel som borde ha varit åtgärdade innan försäljningen. - Tidpunkten från beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tills dess inbetalning görs varierar. I de flesta fall beror fördröjningen på att nybygge ska påbörjas innan marken kan säljas. När företag förvärvar mark för bostadsexploatering kan köpet fördröjas på grund av svagare efterfrågan än beräknat. - Vid exploateringsavtal med tillhörande markbyte kan processen fördröjas dels om detaljplaner överklagas, dels om förberedelserna för lantmäteriförrättningen är komplexa och om själva förrättningen drar ut på tiden. Enligt kutym som etablerades under 1990-talet används processen fastighetsreglering där betalning för fastigheten vanligtvis sker efter ungefär halva tiden. Om fastigheten avstyckats för att säljas hade kommunen kunnat slutföra försäljningen innan lantmäteriförfarandet tog vid. Köparen hade då fått betala lagfart för fastigheten Revisionell bedömning I kommunledningskontorets verksamhetshandbok finns instruktioner för avgäldsreglering när det gäller tomträtter samt försäljning av anläggningstillgångar. Vi rekommenderar att verksamhetshandboken kompletteras med instruktioner för försäljning av tomtmark till privatpersoner samt övrig fakturering från mark- och planeringsenheten. Inga specifika kontroller för att säkerställa fakturering har kunnat fastställas i granskningen för fakturering/inbetalning till följd av beslut och fastighetsreglering, men det har inte heller kunnat konstateras att det finns intäkter som inte fakturerats/inbetalats. 2.3 Rättvisande räkenskaper Under år 2004 gav rådet för kommunal redovisning ut idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering En praktisk vägledning. Idéskriften, som dock inte är normerande syftar till att belysa de redovisningsfrågor som uppstår i samband med att en kom- 7

10 mun bedriver exploateringsverksamhet. Skriften behandlar bl. a. redovisning av intäkter enligt nedan. Inkomst av försäljning ska enligt Redovisningsrådets rekommendation nr. 11 Intäkter redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: Säljaren har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet Säljaren behåller inte något engagemang som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över det som sålts Inkomster kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippade med transaktionen ska tillfalla denne De utgifter som uppkommit eller som förväntats uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Intäkt vid försäljning av fastighet ska enligt samma rekommendation vanligtvis intäktsredovisas när den formella äganderätten övergår till köparen. Formellt övergår äganderätten till köparen vid köpehandlingens undertecknande enligt Jordabalken 4.1 eller när köpeskillingen erläggs enligt Jordabalken 4:5. Vid försäljning av tomtmark kan intäkten normalt bokföras vid köpehandlingens undertecknande. Enligt RR11 Intäkter ska kostnader och intäkter som härrör från samma transaktion eller händelse redovisas samtidigt enligt matchningsprincipen. Principen innebär att när intäkt för såld tomt bokförs ska också kostnader för anskaffning och iordningställande av tomten bokföras. Kostnaden för en såld tomt är detsamma som dennes anskaffningsvärde. Utgångspunkten är att anskaffningsvärdet beräknas objekt för objekt. I kommunen har man räknat fram en schablon som används för att fördela kostnaderna i ett projekt mellan tillgångar, som ska vara kvar i kommunens ägo som gator, parker mm, och kostnader för exploateringstillgången, som ska avyttras. Under projektets gång automatkonteras 50 % som anläggningstillgång och registreras i kommunens anläggningsregister. Övriga 50 % av utgifterna för planering, fastighetsbildning och övriga exploateringskostnader bokförs som omsättningstillgång. Årligen görs en bedömning vid markoch planeringsenheten om exploateringsprojekten i balansräkningen ligger på en skälig nivå jämfört med planerad framtida försäljning. För större projekt, som löper över flera år, görs en bedömning baserad på försålda arealer. Vid mindre projekt kostnadsförs hela det aktiverade beloppet vid ett tillfälle. Ett problem som beskrivs är att alla kostnaderna för projektet inte är bokförda när tomter börjar säljas. 8

11 2.3.1 Revisionell bedömning Eftersom exploateringsverksamheten i kommunen har ökat betydligt under senare år anser vi att det är viktigt att ha klara principer för resultatredovisning av kostnaderna för exploateringsprojekten. Vi rekommenderar därför kommunen att dokumentera vilka principer som gäller vid resultatredovisning. 3 Sammanfattande revisionell bedömning Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten har vissa brister. Är budgeteringen av intäkter för exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Baserat på det granskade materialet bedömer vi att det finns vissa brister i budgeteringen av intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten. Granskningen har inte kunnat fastställa att den sammanlagda budgeteringen av projekt som ska genomföras ett visst år utgår från tillgängliga personella resurser på mark- och planeringsenheten. Den har inte heller kunnat fastställa att några liknande avstämningar görs av resurser med förvaltningar som påverkar genomförandet av projekten, t ex gatuoch parkförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Kalmar Vatten AB. Mark- och planeringsenheten kan jämföras med en generalentreprenör som ansvarar för samordningen av de övriga entreprenörer som ingår i projektet. Om samordningen inte sker kan det ge upphov till förseningar i projektet som i sin tur leder till att budgeterade intäkter uteblir ett visst år och istället skjuts på framtiden. Av samma anledning rekommenderar vi att en riskbedömning avseende väsentligt ändrade förutsättningar om möjligt bör beaktas i budgeten, t ex om det föreligger en ökad risk för överklagande av detaljplaner vid bebyggelse i befintlig stadsmiljö.. I Excel-modellen, som ligger till underlag för budgeten, specificeras år för år projektens förväntade ut- och inbetalningar d v s projektens kassaflöde. Det leder till att resultaträkningens intäkter och kostnader budgeteras baserat på förväntade in- och utbetalningar ett visst år. Enligt gällande redovisningsprinciper bokförs projektets kostnader först när motsvarande intäkt redovisas, vilket kan vara i mitten eller mot slutet av projektet. Det gör att det finns en diskrepans mellan budget och utfall främst när det gäller de inledande projekteringskostnaderna. Är rutinerna för fakturering av exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Vi bedömer att rutinerna för fakturering och inbetalningar är ändamålsenliga. 9

12 Vi rekommenderar att rutinerna för försäljning av tomtmark till privatpersoner och fastighetsregleringar dokumenteras. Faktureras alla tjänster? Baserat på det granskade materialet bedömer vi att alla tjänster faktureras. Vi rekommenderar att rutinbeskrivningar bör upprättas för saknade delar. Är räkenskaperna rättvisande? Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande. På grund av ökningen av exploateringsverksamheten rekommenderar vi att principerna för resultatredovisning av intäkter och kostnader dokumenteras. 10

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Alingsås kommun skall hantera nya utbyggnadsområden utifrån ett redovisningsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun 1(4) KS 2008/0223 Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun Bifogat material 1. Dokument, Riktlinjer för exploateringsredovisning. 2. Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av kommunal

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Mikael Sjölander Sida 2 1 Sida 3 Titel Sida 4 2 Regelverken Kommuner självkostnad Kommuner Kommunala bolag ej självkostnad Kommunal redovisningslag RKR 19 Nedskrivningar

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Torbjörn Tagesson Vad har RKR ägnat sig åt under 2017? Nya informationer: Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter Redovisning av kapitalförsäkringar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Regler Försäljning/exploatering av mark Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Innehållsförteckning Förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande...1 Ansökan och registrering...1 Fördelning...2

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2010/0354 100 KFS 2011:16 Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 28 februari 2011) (Gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunens mark- och planberedskap för företagande Kalmar kommun

Granskning av kommunens mark- och planberedskap för företagande Kalmar kommun Granskning av kommunens mark- och planberedskap för företagande Kalmar kommun December 2007 Elisabeth Rye Andersson Stefan Wik *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Tillvägagångssätt...1

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer