Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och uppdrag Revisionsfrågor Metod Intern kontroll Budgetering av intäkter och kostnader Budget och utfall Förutsättningar Underlag Revisionell bedömning Fakturering av intäkter Taxor Intäkter via faktureringsprincipen Intäkter via kontantprincipen Revisionell bedömning Rättvisande räkenskaper Revisionell bedömning Sammanfattande revisionell bedömning...9

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och uppdrag Exploateringsverksamheten inom Kalmar kommun har ökat väsentligt de senaste åren, dels genom en rad företagsetableringar, dels genom målet att nå invånare. År 2008 budgeterades driftsnettot för exploateringsverksamheten till 109,7 mnkr medan utfallet för året stannade vid 37,0 mnkr. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers mot bakgrund av ovanstående getts i uppdrag att granska vissa frågeställningar kopplat till budgeteringen och faktureringen av exploateringsverksamheten. 1.2 Revisionsfrågor Revisionsfrågorna som ska besvaras avser rättvisande räkenskaper, att alla tjänster faktureras, intern kontroll samt om rutinerna för fakturering och budgetering av intäkter är ändamålsenliga. Följande kontroller har ingått i granskningen: Budget intäkter: Kontroll av budget och utfall för exploatering Kontroll av förutsättningar och underlag för budgetposten Fakturering: Att rutinbeskrivning finns för tjänsten exploatering Vilka kontroller som sker för att säkerställa fakturering Kontroll av ett urval av tjänstemottagare Stickprovskontroll mot debiteringslistor Kontroll av underlag för fakturering Stickprovsgranskning av ett urval Kontroll av taxor Kontroll av tidpunkt för fakturering Kontroll av momsregler Kontroll av rutiner för avstämning Kontroll av åtgärder vid utebliven betalning Vid granskning av budgeteringen har utgångspunkten varit driftsnettot av exploateringsverksamheten d v s både intäkter och kostnader är inkluderade. 1

4 1.3 Metod Vi har intervjuat berörd personal vid mark- och planeringsenheten samt ekonomiavdelningen och granskat dokumentation som de har tillhandahållit. Vi har även använt material från Kalmar kommuns hemsida (www.kalmar.se) t ex styrande dokument samt protokoll från sammanträden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Stickprov har tagits på intäkter under åren 2008 och Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstemän. 2 Intern kontroll 2.1 Budgetering av intäkter och kostnader Budget och utfall åren Historiskt sett har utfallet inte skilt sig mycket från den slutgiltigt beslutade budgeten. Som framgår av tabellen nedan är det enda året som avviker markant från denna trend år 2008 då avvikelsen blev så stor som 72,7 mnkr. Av dessa är -40,2 mnkr hänförbara till projektet Östra Vimpeltorpet och -31,3 mnkr till de tre projekt som avsåg mark till Fanerdun. I budgeten för år 2008 var exploateringen för Östra Vimpeltorpet koncentrerad till åren , men efterfrågan avstannade under hösten år När det gäller Fanerdun skulle mark för 900 bostäder finnas färdig inom ett år. I budgeten för år 2008 fanns intäkter och kostnader upptagna för det. Driftsredovisningen åren budget/utfall i mnkr År Budget 11,6 2,5 28,5 38,6 109,7 39,9 Utfall *) 11,8 2,7 27,0 39,7 37,0 6,5 Differens 0,2 0,2-1,5 1,1-72,7-33,4 Antal budg. projekt *) För år 2009 avser utfallet 1 januari tom 27 april Övriga 31 projekt i budget 2008 avviker med sammanlagt -1,2 mnkr. Bakom beloppet döljer sig följande fördelning: 20 projekt (ca 57 %), med en sammanlagd driftsbudget på 6,7 mnkr, har inget utfall, d v s vare sig intäkter eller kostnader har bokförts under året. 11 budgeterade projekt visar ett positivt utfall mot budget med 0,8 mnkr. 6 obudgeterade projekt har intäkter på 4,7 mnkr. Orsaken att så många budgeterade projekt saknar utfall är förseningar av olika slag. Projekten flyttas då framåt i tiden. Anledningarna varierar, men de vanligaste orsakerna är 2

5 svag efterfrågan, överklagande av detaljplanen, utredningar från andra myndigheters sida som dragit ut på tiden och svårlösta parkeringssituationer i befintlig stadsmiljö. Driftsbudgeten för exploateringsverksamheten år 2009 består av 35 projekt. Tre projekt är nytillkomna, medan resten av projekten fortsätter från år Förutsättningar Förutsättningarna för exploateringsverksamheten bestäms både av externa och interna faktorer. Externa faktorer är konjunkturcykler som påverkar prisnivåer för både intäkter och kostnader samt efterfrågan på exploaterad mark. Internt bestäms förutsättningarna av politiska beslut, befintliga resurser och samarbetet med andra förvaltningar/bolag. Den expansiva utvecklingen inleddes år 2005 då personella förstärkningar gjordes på samhällsbyggnadskontoret och mark- och planeringsenheten för att kunna få fram fler detaljplaner och öka bostadsbyggandet. I budgeten år 2007 introducerades målet att nå invånare. Som ett led i strävan höjdes målet från 260 bostäder per år till minst 500 nya bostäder per år. Ytterligare förstärkningar gjordes på personalsidan. I budgeten för åren 2008 och 2009 kvarstår målet angående invånarantalet. Nya bostäder lyfts fram som ett prioriterat område. Det slås också fast att bostadspolitiken ska vara offensiv. På senare år har flera projekt startats inom tätbebyggt område. Det har inneburit att det blivit vanligare att beslut angående detaljplaner överklagas. Ett överklagande till länsstyrelsen, som är första instans, innebär att projektet försenas med ca sex månader. Ibland går ärendena vidare till regeringen, vilket kan medföra en sammanlagd fördröjning med ett år. Budgeteringen sker med utgångspunkt från att överklagande inte kommer att göras. När detaljplanen är antagen styrs utbyggnadstakten av den verkliga efterfrågan. Om intresset är svagt hålls projekten igen. Exploateringsverksamheten hanteras av mark- och planeringsenheten vid kommunledningskontoret. Inom kontoret arbetar främst fem personer med exploateringsfrågorna. Dessa är planeringschefen samt fyra ingenjörer. Detaljplaner beställs hos samhällsbyggnadsnämnden. Arbeten som utförs i egen regi görs av gatu och parkförvaltningen. I redovisningsfrågor finns en nära samverkan med ekonomiavdelningen. I februari år 2009 introducerades en ny process för fysisk planering. Processen omfattar de inledande delarna fram till start av arbetet med detaljplanerna dvs. beställning av plan, beredning, politisk prioritering och start av planarbetet. Arbetet har organiserats i fyra grupper vilka alla administreras av mark- och planeringsenheten. Målet är att kunna ta fram tidiga ekonomiska kalkyler, göra resursplanering av arbetsinsatser samt få en tidig förankring och samsyn mellan alla inblandade. Processen ska utvärderas i mars år

6 2.1.3 Underlag Den huvudsakliga och mest grundläggande budgeteringen av projekten görs på våren inför den preliminära årsbudgeten som beslutas i juni. De flesta projekten har lång livslängd. De börjar som ett planärende där beräkningarna ofta baserar sig på arkitektskissar vilka preciseras efter hand. För projekt där detaljplaner arbetats fram finns underlag i form av verbala beskrivningar och en beräkning av den totala kostnaden i genomförandebeskrivningen. Varje projekt dokumenteras på en sida i kalkylprogrammet Excel där utbetalningar och inbetalningar specificeras år för år. Dokumentet utgör länken mellan mark- och planeringsenheten och ekonomiavdelningen. Det finns plats avsatt för att ge en skriftlig beskrivning av projektet och kommentarer till beloppen. I budgeten år 2009 finns kommentarer till ca 85 % av projekten. För några projekt visar kommentarerna hur intäkterna beräknats och vilka åtgärder som kostnaderna avser. För andra görs hänvisningar till detaljplan. Inför den definitiva årsbudgeten på hösten görs justeringar t ex av prisnivåer och utbyggnadstakten. Innevarande år uppdateras med utfall så långt som året har gått och projektets efterföljande år justeras baserat på nyvunnen kunskap sedan förra budgettillfället Revisionell bedömning Excel-bladen, som utgör det samlade underlaget till budgeten, har en överskådlig struktur. De är enhetligt uppbyggda och summeras till en sida med ett totalbelopp för kategorierna: arbetsområden, bostadsområden och övrigt. De skriftliga kommentarerna till beloppen är sparsamma och skulle behöva utvecklas ytterligare för att tjäna som tillfredsställande underlag. Komplettering bör ske med kommentarer om vad siffermaterialet baseras på för underlag t ex preliminär bedömning, genomförandebeskrivning till detaljplan och dylikt. Försiktighetsprincipen talar om en försiktig värdering av intäkter i redovisningen. Om ett projekt försenas betyder det att budgeterade intäkter uteblir det aktuella året. Vi rekommenderar att en riskbedömning avseende väsentligt ändrade förutsättningar om möjligt bör beaktas i budgeten, t ex om det föreligger en ökad risk för överklagande av detaljplaner vid bebyggelse i befintlig stadsmiljö. 2.2 Fakturering av intäkter Intäkterna i exploateringsverksamheten redovisas antingen via faktureringsprincipen eller via kontantprincipen d v s intäkten bokförs när betalningen sker Taxor Kommunstyrelsen får enligt reglementet sälja mark för kontor, handel och industri samt sälja annan mark och andra byggnader upp till ett värde av tio basbelopp (år 2008: kr). Mark- och exploateringschefen får på delegation sälja mark upp till 4

7 fem basbelopp (år 2008: kr). Övriga försäljningar beslutas av kommunfullmäktige. Under år 2008 togs 15 beslut i kommunstyrelsen och 3 beslut i kommunfullmäktige angående markförsäljning, totalt 18 stycken. Av dessa har 9 försäljningar slutförts under år 2008, 5 slutförs under år 2009, 2 markanvisningsavtal kvarstår och har inte fullföljts, en presumtiv köpare har avsagt sig markreservationen och i ett fall är beslutet hävt Tomtmark till privatpersoner För varje större exploateringsområde t ex Östra Vimpeltorpet och Fjölebro görs marknadsbedömningar. Därefter tas beslut i KS eller KF angående tomtpriser för respektive område. Förut användes ett prissystem där hela kommunen var indelad i zoner. Beräkningsmetoden används fortfarande för enstaka tomter, men en kontroll görs alltid om priset kan anses vara marknadsmässigt. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige från år 2001 sattes priset på sammanlagt 59 tomter i ytterområdena till kronor styck. I dagsläget finns det totalt 20 tomter kvar i Tvärskog, Påryd och Hagby Annan mark Enligt Riktlinjer för reservation och försäljning av mark, KF , ska marknadsvärdet vara vägledande vid försäljning. Kommunen avgör i varje enskilt fall vad marken ska kosta. Om jämförelseobjekten är få ska en oberoende marknadsvärdering göras Intäkter via faktureringsprincipen Under år 2008 fakturerades 11,0 mnkr av exploateringsintäkterna, d v s 25 % av utfallet på totalt 43,4 mnkr. Det är främst försäljning av del av fastighet i samband med fastighetsreglering som faktureras tillsammans med intäkter från vissa exploateringsavtal. Faktureringen sker i kommunens ekonomisystem och utförs av en handläggare på utvecklingsavdelningen. Där förvaras fakturaunderlagen och en kopia av fakturan. Fakturaunderlagen består av en kort beskrivning av tjänsten samt konteringen. Vid faktureringen skrivs en debiteringslista samt en avstämningslista ut. Det finns inga rutinbeskrivningar för fakturering inom mark- och planeringsenheten, utan de kommunövergripande rutinerna tillämpas. Om betalning uteblir skickas påminnelse och inkassokrav ut enligt kommunens övergripande regler från Bevakningen sker på ekonomiavdelningen. Vid granskningstillfället fanns inga obetalda fakturor utestående. Enligt handläggaren på ekonomiavdelningen är det ovanligt att några fakturor från markoch planeringsenheten finns med på restlistorna. 5

8 Stickprov Flertalet av fakturorna under år 2008 har granskats mot de kontrollmål som beskrivits inledningsvis. De granskade fakturaunderlagen hade alla fakturerats inom en vecka. Samtliga granskade fakturor avsåg tjänster som är undantagna från mervärdesskatt. De fakturerade avgifterna är i förekommande fall avstämda mot beslut i kommunfullmäktige Intäkter via kontantprincipen Huvuddelen av transaktionerna som bokförs vid inbetalningstillfället avser tomtköp och friköp av tomträtter av privatpersoner, men även försäljning av mark till företag förekommer. Tomter till privatpersoner fördelas utifrån kommunens tomtkö. I dagsläget står ca 430 personer i kön. Lediga och reserverade tomter visas på kommunens hemsida via kartor från ett GIS-register. Det går att reservera sig för en tomt upp till två månader. Om den som reserverat tomten väljer att gå vidare skickar kommunen ut ett dokument som beskriver vilka villkor som gäller för tomtköpare. Villkoren innebär att byggnation måste inledas innan ett visst datum, vanligen inom 3-6 månader, samt att 10 % av köpeskillingen ska betalas inom en månad. Tillsammans med villkoren skickas ett följebrev som ska undertecknas och återsändas tillsammans med ett bevis på inbetalningen. När byggnationen ska sätta igång upprättas en köpehandling. Ibland görs affären upp på banken med båda parter närvarande. Ibland undertecknas köpekontraktet från kommunens sida innan det skickas ut för påskrift tillsammans med krav på att återsända ett inbetalningsbevis för den resterande delen av köpeskillingen. I sådana fall utfärdas även ett köpebrev som bevis på inbetalningen. Eftersom affärerna görs upp när köparna kommit långt i sin planering av projekten uppstår mycket sällan problem med utebliven betalning. GIS-registret uppdateras av en handläggare på samhällsbyggnadskontoret. Eftersom det oftast tar någon dag registreras även varje tomt i ett word-dokument där fastighet, villkor, presumtiv köpare och ansvarig tjänsteman anges. Dokumentet används till att följa upp att betalning av kontantinsats skett och om definitivt svar getts inom angiven tid. Skulle betalning utebli undersöks orsaken innan beslut tas om reservationen ska hävas. Försäljning av mark till företag beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse som beskrivits ovan. Beslut om försäljning har ofta som villkor att nybygge på fastigheten ska inledas före ett bestämt datum, vanligen inom sex månader. På mark- och planeringsavdelningen är ärendehanteringen manuell med mappar för varje försäljning. Ett arbete har inletts att datorisera rutinerna och dokumenten. Det kommer att innebära att handläggarna får tillgång till varandras material elektroniskt. Sårbarheten kommer att minska eftersom möjligheterna ökar att sätta sig in i varandras arbete. 6

9 Stickprov Stickprov har tagits på 20 inbetalningar under år 2008 och 6 inbetalningar under år Av dessa avser 15 stycken privatpersoners köp av tomtmark samt kontantinsatser. 8 inbetalningar är företagsköp av mark varav 3 köp är för exploatering av bostäder. Två inbetalningar baseras på exploateringsavtal. Stickproven visar följande: - Inbetalning vid tomtköp av privatperson sker i de flesta fall direkt i anslutning till köpehandlingens undertecknande. - Vid försäljning av mark till företag överensstämmer inbetalningen med beslutet i kommunfullmäktige i de flesta fall. I ett par fall har priset justerats till följd av ändring av såld areal. I andra fall har priset kvittats mot kostnader som köparen betalat för fel som borde ha varit åtgärdade innan försäljningen. - Tidpunkten från beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tills dess inbetalning görs varierar. I de flesta fall beror fördröjningen på att nybygge ska påbörjas innan marken kan säljas. När företag förvärvar mark för bostadsexploatering kan köpet fördröjas på grund av svagare efterfrågan än beräknat. - Vid exploateringsavtal med tillhörande markbyte kan processen fördröjas dels om detaljplaner överklagas, dels om förberedelserna för lantmäteriförrättningen är komplexa och om själva förrättningen drar ut på tiden. Enligt kutym som etablerades under 1990-talet används processen fastighetsreglering där betalning för fastigheten vanligtvis sker efter ungefär halva tiden. Om fastigheten avstyckats för att säljas hade kommunen kunnat slutföra försäljningen innan lantmäteriförfarandet tog vid. Köparen hade då fått betala lagfart för fastigheten Revisionell bedömning I kommunledningskontorets verksamhetshandbok finns instruktioner för avgäldsreglering när det gäller tomträtter samt försäljning av anläggningstillgångar. Vi rekommenderar att verksamhetshandboken kompletteras med instruktioner för försäljning av tomtmark till privatpersoner samt övrig fakturering från mark- och planeringsenheten. Inga specifika kontroller för att säkerställa fakturering har kunnat fastställas i granskningen för fakturering/inbetalning till följd av beslut och fastighetsreglering, men det har inte heller kunnat konstateras att det finns intäkter som inte fakturerats/inbetalats. 2.3 Rättvisande räkenskaper Under år 2004 gav rådet för kommunal redovisning ut idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering En praktisk vägledning. Idéskriften, som dock inte är normerande syftar till att belysa de redovisningsfrågor som uppstår i samband med att en kom- 7

10 mun bedriver exploateringsverksamhet. Skriften behandlar bl. a. redovisning av intäkter enligt nedan. Inkomst av försäljning ska enligt Redovisningsrådets rekommendation nr. 11 Intäkter redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: Säljaren har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet Säljaren behåller inte något engagemang som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över det som sålts Inkomster kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippade med transaktionen ska tillfalla denne De utgifter som uppkommit eller som förväntats uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Intäkt vid försäljning av fastighet ska enligt samma rekommendation vanligtvis intäktsredovisas när den formella äganderätten övergår till köparen. Formellt övergår äganderätten till köparen vid köpehandlingens undertecknande enligt Jordabalken 4.1 eller när köpeskillingen erläggs enligt Jordabalken 4:5. Vid försäljning av tomtmark kan intäkten normalt bokföras vid köpehandlingens undertecknande. Enligt RR11 Intäkter ska kostnader och intäkter som härrör från samma transaktion eller händelse redovisas samtidigt enligt matchningsprincipen. Principen innebär att när intäkt för såld tomt bokförs ska också kostnader för anskaffning och iordningställande av tomten bokföras. Kostnaden för en såld tomt är detsamma som dennes anskaffningsvärde. Utgångspunkten är att anskaffningsvärdet beräknas objekt för objekt. I kommunen har man räknat fram en schablon som används för att fördela kostnaderna i ett projekt mellan tillgångar, som ska vara kvar i kommunens ägo som gator, parker mm, och kostnader för exploateringstillgången, som ska avyttras. Under projektets gång automatkonteras 50 % som anläggningstillgång och registreras i kommunens anläggningsregister. Övriga 50 % av utgifterna för planering, fastighetsbildning och övriga exploateringskostnader bokförs som omsättningstillgång. Årligen görs en bedömning vid markoch planeringsenheten om exploateringsprojekten i balansräkningen ligger på en skälig nivå jämfört med planerad framtida försäljning. För större projekt, som löper över flera år, görs en bedömning baserad på försålda arealer. Vid mindre projekt kostnadsförs hela det aktiverade beloppet vid ett tillfälle. Ett problem som beskrivs är att alla kostnaderna för projektet inte är bokförda när tomter börjar säljas. 8

11 2.3.1 Revisionell bedömning Eftersom exploateringsverksamheten i kommunen har ökat betydligt under senare år anser vi att det är viktigt att ha klara principer för resultatredovisning av kostnaderna för exploateringsprojekten. Vi rekommenderar därför kommunen att dokumentera vilka principer som gäller vid resultatredovisning. 3 Sammanfattande revisionell bedömning Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten har vissa brister. Är budgeteringen av intäkter för exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Baserat på det granskade materialet bedömer vi att det finns vissa brister i budgeteringen av intäkter och kostnader för exploateringsverksamheten. Granskningen har inte kunnat fastställa att den sammanlagda budgeteringen av projekt som ska genomföras ett visst år utgår från tillgängliga personella resurser på mark- och planeringsenheten. Den har inte heller kunnat fastställa att några liknande avstämningar görs av resurser med förvaltningar som påverkar genomförandet av projekten, t ex gatuoch parkförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Kalmar Vatten AB. Mark- och planeringsenheten kan jämföras med en generalentreprenör som ansvarar för samordningen av de övriga entreprenörer som ingår i projektet. Om samordningen inte sker kan det ge upphov till förseningar i projektet som i sin tur leder till att budgeterade intäkter uteblir ett visst år och istället skjuts på framtiden. Av samma anledning rekommenderar vi att en riskbedömning avseende väsentligt ändrade förutsättningar om möjligt bör beaktas i budgeten, t ex om det föreligger en ökad risk för överklagande av detaljplaner vid bebyggelse i befintlig stadsmiljö.. I Excel-modellen, som ligger till underlag för budgeten, specificeras år för år projektens förväntade ut- och inbetalningar d v s projektens kassaflöde. Det leder till att resultaträkningens intäkter och kostnader budgeteras baserat på förväntade in- och utbetalningar ett visst år. Enligt gällande redovisningsprinciper bokförs projektets kostnader först när motsvarande intäkt redovisas, vilket kan vara i mitten eller mot slutet av projektet. Det gör att det finns en diskrepans mellan budget och utfall främst när det gäller de inledande projekteringskostnaderna. Är rutinerna för fakturering av exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Vi bedömer att rutinerna för fakturering och inbetalningar är ändamålsenliga. 9

12 Vi rekommenderar att rutinerna för försäljning av tomtmark till privatpersoner och fastighetsregleringar dokumenteras. Faktureras alla tjänster? Baserat på det granskade materialet bedömer vi att alla tjänster faktureras. Vi rekommenderar att rutinbeskrivningar bör upprättas för saknade delar. Är räkenskaperna rättvisande? Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande. På grund av ökningen av exploateringsverksamheten rekommenderar vi att principerna för resultatredovisning av intäkter och kostnader dokumenteras. 10

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30

Markanvisningspolicy. Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Godkänd av KF 204 2009-11-30 Markanvisningspolicy Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal ensam förhandla med kommunen om tilldelning av

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun November 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer