tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tjänstepension i Skandia Förköpsinformation"

Transkript

1 TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

2 innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin slösnin ar... 6 Försäkrin sskydd... 7 Övrigt innehåll i försäkrin savtalet... 8 Försäkrin skapitalet och traditionell förvaltnin i Skandia Liv...10 Försäkrin skapitalet och fondförvaltnin i Skandia Link...13 Skattere ler...14 Andra vikti a re ler som påverkar försäkrin en Personupp iftsla en (PUL) Mer information om Skandia...16

3 Skandias tjänstepensionspro ram Den här broschyren ger en allmän beskrivning av försäkringar inom Skandias tjänstepensionsprogram som riktar sig till alla typer av företag och innehåller moderna försäkrings lösningar för både företagare och anställda. Informationen nedan är en kort sammanfattning av vad som ingår. De olika delarna förklaras mer utförligt längre fram i broschyren. Skandias tjänstepensionsprogram är mycket flexibelt och det går att skapa försäkringslösningar för såväl grupper av anställda som för enskilda personer. Skandia erbjuder olika förvaltningsformer för pensionssparande och man kan enkelt byta förvaltningsform för framtida sparande. Inom Skandia är det också möjligt att genom flytt byta förvaltningsform på det kapital som redan byggts upp. Försäkringarna tecknas hos Skandia Link och Skandia Liv, gemensamt kallade Skandia. Inom programmet finns följande försäkringar: Företagsägda tjänstepensionsförsäkringar Pensionsförsäkringar för näringsidkare Företagsägda kapitalförsäkringar som säkerställer utfästelser om direktpensioner Privatägda kapitalförsäkringar Skandias tjänstepensionsprogram består av olika försäkringsmoment som kan kombineras enligt nedan. ålderspension Ålderspension utgör basen i Skandias tjänstepensionsprogram. Hur stor ålderspensionen blir beror på hur mycket premier som betalas in, vilken värdeutveckling sparandet har haft och under hur lång tid som pensionen ska betalas ut. familje- och efterlevandepension Ålderspensionen kan kompletteras med efterlevandepension i form av ett återbetalningsskydd, en familjepension eller ren efterlevandepension. Det innebär att sparandet eller försäkringsskyddet betalas ut som pension vid den försäkrades dödsfall. sjukförsäkrin En sjukförsäkring ger ersättning för inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga, orsakat av sjukdom eller olycksfallsskada. företa sä d kapitalförsäkrin En företagsägd kapitalförsäkring kan tecknas av arbetsgivare som säkerhet för utfästelser om direktpension till anställda. privatä d kapitalförsäkrin Som komplement till de företagsägda försäkringarna kan också privatägda kapitalförsäkringar tecknas. Till en privatägd kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare. premiebefrielseförsäkrin Premiebefrielseförsäkring kan väljas till och det innebär att Skandia betalar hela eller delar av premien efter en viss avtalad tid om den försäkrade får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. interimslösnin Interimslösning innebär att vissa förutbestämda försäkringsmoment börjar gälla direkt när ett företag ansöker om tjänstepensionsavtal för sina anställda i Skandia. Interimslösningen gäller under en begränsad tid och till dess den anställde gjort sina individuella försäkringsval inom tjänstepensionsprogrammet. kompletterande försäkrin ar Information om försäkringarna nedan finns i separata broschyrer. Sjukvårdsförsäkring En sjukvårdsförsäkring riktar sig till företag med anställda som värdesätter snabb och högklassig privatvård, som ett komplement till den offentliga vården. Skandia har avtal med de ledande privatsjukhusen i Skandinavien. Gruppförsäkring Gruppförsäkring riktar sig till företag med minst tio anställda och innehåller ett kompletterande och prisvärt försäkringsskydd för de anställda. Livförsäkring, trygghetskapitalsförsäkring, olycksfallförsäkring och barnförsäkring är exempel på vad som kan ingå. fördelar med Skandias tjänstepensions pro ram Bra för dig som försäkringstagare och arbetsgivare Smidiga försäkringslösningar Enkel administration Lång erfarenhet Bra för dig som försäkrad och anställd Behovsanpassande försäkringslösningar Trygghet för dig och din familj Flexibla förvaltningsformer 3

4 försäkrin savtalet När en försäkring tecknas i Skandia sluts ett avtal mellan försäkringstagaren och Skandia. Avtalet bekräftas med särskilda avtalshandlingar som sänds till försäkringstagaren och de försäkrade. Med försäkrad menas den person på vars liv försäkringen gäller. För tjänstepensionsförsäkringar och företagsägda kapitalförsäkringar som tecknas som säkerhet för direktpensionslösningar är arbetsgivaren försäkringstagare För privata pensionsförsäkringar är näringsidkaren försäkringstagare För privatägda kapitalförsäkringar är vanligen den försäkrade försäringstagare Den försäkrade i en tjänstepensionsförsäkring är att betrakta som försäkringstagare enligt reglerna i försäkringsavtalslagen. Det gäller om inte annat särskilt avtalas beträffande: rätten till information förfogande avseende förmånstagarförordnande för efterlevandeskydd fondval överlåtelse till nya arbetsgivare när anställningen upphört rätten till försäkringsersättningen Försäkringsavtalet reglerar bland annat när inbetalningar ska göras och hur försäkringen ska betalas ut och till vem. Skandia följer de försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag som upprättas enligt försäkringsrörelselagen. För för säkringarna gäller också försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Skandias verksamhet. Skandias behandling av personuppgifter, ångerrätt, Nöjd Kund Garanti och hur eventuella klagomål behandlas beskrivs i slutet av broschyren. när Skandias ansvar inträder Skandias ansvar inträder dagen efter att ansökan om försäkring skickats till Skandia, under förutsättning att ansökningshandlingarna är fullständiga och att det inte framgår att försäkringen ska börja gälla vid ett senare tillfälle. När premien placeras i fondförvaltning i Skandia Link träder Skandias ansvar in när betalningen av premien inkommit till Skandia. hälsoprövnin För vissa försäkringar krävs en godkänd hälsoprövning för att försäkringen ska kunna beviljas. Om hälsoprövningen skulle leda till att försäkringen beviljas till en högre premie eller med vissa undantag, börjar Skandias ansvar först efter att Skandia meddelat den högre premien och försäkringstagaren accepterat den. Hälsoprövning kan också krävas om ändring av försäkringsavtalet begärs senare under försäkringstiden. I vissa fall tillämpas en förenklad hälsoprövning som innebär att försäkringstagaren eller den försäkrade intygar "full arbetsförhet" enligt vid var tid gällande definition i Skandia. orikti a upp ifter Det är viktigt att frågorna i hälsodeklarationen besvaras fullständigt och korrekt. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas kan det medföra att försäkringen blir ogiltig. 4

5 premien och försäkrin ens värde premiebestämda försäkrin ar Vid premiebestämd försäkring bestämmer försäkringstagaren hur stor premien, det vill säga inbetalningen till försäkringen ska vara. Premien kan betalas med en engångsinsättning eller med löpande inbetalningar. Premien kan till exempel bestämmas utifrån lönen och därför är det viktigt att förändringar som påverkar försäkringen alltid meddelas till Skandia. Varje premie som betalas in, bygger upp en förmån som följer de beräkningsantaganden som gäller för försäkringen vid varje premieinbetalning. Vid val av traditionell förvaltning i Skandia Liv garanteras den uppnådda förmånen. Om fondförvaltning i Skandia Link valts är förmånen beroende på fondernas utveckling. förmånsbestämda lösnin ar ändringar som påverkar försäkringen alltid meddelas till Skandia. Beroende på Skandia Livs beräkningsantaganden bestäms en premie. Beräkningsantagandena kan komma att ändras under försäkringstiden. beräknin av premien Premien beräknas efter antaganden om ränta, dödlighet, omkostnader och skatt. Omkostnader är kostnader för försäljning och administration. Skatt är den avkastnings- eller inkomstskatt som Skandia är skyldig att betala för försäkringen. Premie för sjuk- och premiebefrielseförsäkring beräknas framför allt efter antaganden om sjuklighet. betalnin av premie Hur och när premierna ska betalas in bestäms i avtalet mellan Skandia och försäkringstagaren. Premien kan betalas löpande mot faktura eller via autogiro. För försäkringar som ska betalas ut genast måste betalning ske med en engångspremie. Om premier ska betalas vid valfri tidpunkt och med valfritt belopp öppnas ett pensionskonto. Vid förmånsbestämda lösningar tecknar försäkringstagaren en försäkring i Skandia Liv som beräknas ge en förmån under utbetalningstiden. Förmånen kan till exempel motsvara en viss procent av lönen. Om lönen förändras påverkar detta premiens storlek och därför är det viktigt att förförsäkrin ens aranterade värde i Skandia Liv För en försäkring som innehåller ett sparande gäller att försäkringens garanterade försäkringsbelopp vid varje avtalat utbetalningstillfälle byggs upp av inbetalda premier med avdrag för avgifter. Om premiebetalningen avbryts i förtid kommer det garanterade försäkringsbeloppet att justeras ned. Det nedsatta försäkringsbeloppet kallas fribrevsbelopp. Om försäkringen saknar garanterat värde när premiebetalningen avbryts, upphör försäkringen att gälla. försäkrin ens fondvärde i Skandia Link Fondvärdet byggs upp av investerade belopp, det vill säga inbetalda premier och fondernas värdeförändring. Fondvärdet påverkas också av skatter och avgifter som tas ut för att täcka driftskostnader. Avgifterna består av två delar, en fast avgift som tas ut en gång om året och en rörlig avgift som tas ut en gång i månaden. Avgifterna dras från fondvärdet. 5

6 försäkrin slösnin ar allmänt om pensionsoch kapitalförsäkrin ar Pensions- och kapitalförsäkringar skiljer sig åt framför allt i skattehänseende. För en pensionsförsäkring är premien avdragsgill inom vissa ramar och belopp som utbetalas inkomstbeskattas. Den måste dessutom uppfylla vissa andra krav enligt inkomstskattelagen. För en kapitalförsäkring är premien inte avdragsgill men utfallande belopp är inkomstskattefritt. förmånsta are I försäkringsvillkoren finns ett generellt förmånstagarförordnande som anger vem eller vilka personer som ska få utbetalning från en försäkring. Försäkringstagaren eller i vissa fall den försäkrade kan skriftligen ändra det generella förmånstagarförordnandet. Till en pensionsförsäkring är möjliga förmånstagare för efterlevandeskydd make/sambo eller tidigare make/sambo och barn till någon av dem. Med barn avses även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn men inte barns bröstarvingar. När det gäller företagsägd tjänstepensionsförsäkring är alltid den försäkrade förmånstagare till ålderspensionen. Till en privatägd kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare. En kapitalförsäkring som ägs av ett företag har inget förmånstagarförordnande, utan betalas ut till försäkringstagaren enligt överenskommelse när försäkringen tecknas. 6

7 försäkrin sskydd pensionsförsäkrin Ålderspension Ålderspensionen byggs upp genom sparande i form av inbetalningar av premier till försäkringen. Försäkringen betalas ut så länge den försäkrade lever eller under en viss bestämd tid. När den försäkrade avlider upphör utbetalningarna. Värdet i försäkringen tillfaller då försäkringskollektivet om försäkringen inte kombinerats med ett återbetalningsskydd, efterlevandepension eller familjepension. Återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet grundar sig på försäkringskapitalet vid den försäkrades dödsfall. Det gäller vanligen före pensionsåldern men kan, beroende på utformning, också gälla under själva utbetalningstiden. Återbetalningsskyddet utbetalas till den försäkrades efterlevande enligt förmånstagarförordnandet. Utbetalning måste göras under minst fem år enligt regler i inkomstskattelagen. Familje- eller efterlevandepension En familje- eller efterlevandepension är ett försäkringsskydd som ger de efterlevande ekonomiskt skydd. Försäkringsskyddet utformas efter den försäkrades behov, gällande regler och Skandias produktsortiment. Vid den försäkrades död utbetalas pensionen till den eller de som är förmånstagare. Både familje- och efterlevandepension måste utbetalas under minst fem år enligt regler i inkomstskattelagen. Sjukpension Försäkring för sjukpension tecknas för att skydda den försäkrade mot inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga, om han eller hon drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada och inte längre kan arbeta som tidigare. Försäkringsbeloppet ska motsvara del av den lön som inte ersätts genom den allmänna försäkringen. Vid utbetalning av sjukförsäkring måste den försäkrade ha varit sjukskriven i minst tre månader innan ersättning kan betalas ut. Utbetalningarna slutar senast när den försäkrade når avtalad ålder. Sjukförsäkringen upphör att gälla om premieinbetalningarna avbryts. kapitalförsäkrin Privatägd kapitalförsäkring vid dödsfall Den privatägda kapitalförsäkringen innehåller inte något sparande och kan tecknas som ett komplement till en pensionsförsäkring. Den betalas ut med ett engångsbelopp som bestämts i försäkringsavtalet till utsedda förmånstagare vid den försäkrades död. Försäkringen gäller bara vid dödsfall före en viss avtalad tidpunkt. Om den försäkrade lever vid försäkringstidens slut upphör försäkringen utan utbetalning. Företagsägd Kapitalförsäkring Direktpensionslösning Kapitalförsäkringen byggs upp genom sparande i form av inbetalningar av premier till försäkringen. Den betalas ut så länge den försäkrade lever eller under en viss bestämd tid. När den försäkrade avlider upphör utbetalningarna. Värdet i försäkringen tillfaller då försäkringskollektivet, om försäkringen inte kombinerats med ett efterlevandeskydd. Om efterlevandeskyddet är ett återbetalningsskydd grundas utbetalningarna på försäkringens värde vid den försäkrades död. Övrigt efterlevandeskydd kan utformas efter försäkringstagarens behov, gällande regler och Skandias produktsortiment. Efterlevandeskydd betalas ut under avtalad tid till försäkringstagaren vid den försäkrades död, förutsatt att någon medförsäkrad lever. Medförsäkrad är en eller flera personer, utöver den försäkrade, på vars liv en försäkring gäller. premiebefrielseförsäkrin Premiebefrielseförsäkring är en tilläggsförsäkring till både pensions- och kapitalförsäkringar. Om den försäkrade drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, innebär det att Skandia betalar hela eller delar av premien för grundförsäkringen efter den avtalade tiden. Hur mycket Skandia betalar beror på graden av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga. Försäkringen gäller längst till 65 år. be ränsat försäkrin sskydd Skandia har begränsat ansvar för sjukersättning och premiebefrielse under en period av 24 månader från det att försäkringen börjat gälla. Begränsningarna sker om den försäkrade får nedsatt arbetsförmåga på grund av depressiva eller stressrelaterade tillstånd, ålders- eller förslitningsrelaterade tillstånd i rygg, leder och muskler samt fibromyalgi. Riskförsäkring En riskförsäkring är en försäkring som inte innehåller något sparande. Den kan till exempel betalas ut med ett avtalat belopp vid den försäkrades dödsfall. Sjuk-inklusive premiebefrielseförsäkring är också exempel på riskförsäkringar. De gäller inte för dödsfall, sjukfall och premiebefrielse som inträffat i samband med krig och politiska oroligheter. De gäller inte när den försäkrade är eller har varit verksam i särskilt riskfylld verksamhet enligt vad som beskrivs i försäkringsvillkoren. 7

8 övri t innehåll i försäkrin savtalet indexerin Vissa försäkringar kan tecknas med indexering för att åstadkomma värdesäkring. Det betyder att premien och/ eller förmånen räknas upp med det index eller med den procentsats som försäkringstagaren kan välja inom vissa ramar. höjnin srätt En försäkring kan vara förenad med höjningsrätt. Det innebär att försäkringens förmån eller premie kan höjas till en viss omfattning mot förenklad hälsoprövning. Höjningsrätt kan till exempel vara aktuell vid inkomstförändringar för en anställd. familjeoption En försäkring kan vara förenad med familjeoption, Det innebär att den försäkrade har rätten att utan ny hälsoprövning inom vissa ramar utöka försäkringen med ett efterlevandeskydd eller höja ett redan befintligt efterlevandeskydd. I de flesta fall krävs att en premiebefrielseförsäkring ingår. En familjeoption kan användas inom viss tid från det att den försäkrade gifter sig, blir sambo eller får barn. rätt att ändra avtalet inför utbetalnin När försäkringen ska betalas ut kan det finnas vissa möjligheter att göra ändringar. Försäkringstagaren eller, vid tjänstepension, den försäkrade kan ändra försäkringen utan hälsoprövning. Till exempel kan efterlevandeskydd läggas till eller ändras. Efterlevande till den försäkrade för en tjänstepension kan skjuta upp utbetalningen eller ändra utbetalningstidens längd när den försäkrade avlider om det finns ett efterlevandeskydd. Ändringen måste göras innan den första utbetalningen påbörjas och följa inkomstskattelagen. Begränsningar kan finnas med hänsyn till försäkringens utformning och Skandias produktsortiment vid den aktuella tidpunkten. flytt av pensionsförsäkrin Det går att flytta försäkringskapital till Skandia från ett annat försäkringsbolag under förutsättning att försäkringen omfattas av flytträtt. För alla nya pensionsförsäkringsavtal i Skandia är det möjligt att ansöka om att flytta över kapitalet till ett annat försäkringsbolag, om det kan göras med hänsyn till försäkringens utformning. Under de fem första utbetalningsåren är det inte möjligt att flytta försäkringskapitalet. Både försäk- ringstagaren och den försäkrade måste ge sitt godkännande innan en flytt kan genomföras. Flytt kan bara göras av hela försäkringskapitalet till en ny pensionsförsäkring med samma försäkrade som tidigare. Viktigt att tänka på är att man inte kan flytta över själva försäkringslösningen utan endast kapitalet. För vissa försäkringar krävs hälsoprövning. Om ett riskskydd tecknats utöver själva sparandet kan det gå förlorat vid en flytt. Det aktuella försäkringskapitalet kan också påverkas av de avgifter som gäller när utflyttning sker. Skandia Liv kan dessutom, då den kollektiva konsolideringsgraden är låg, tillämpa en marknadsvärdesjustering av försäkringskapitalet som motsvarar underkonsolideringen, det vill säga när Skandia Livs tillgångar är lägre än värdet av kundernas samlade försäkringskapital. återköp En försäkring kan återköpas under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till den enskilda försäkringens utformning och de regler som anges i inkomstskattelagen. För vissa försäkringar krävs hälsoprövning. Skandia tar ut avgifter vid återköp. 8

9 Skandias rätt att ändra försäkrin svillkoren I försäkringsvillkoren har Skandia förbehållit sig rätten att göra ändringar i försäkringsavtalet om det behövs på grund av försäkringens utformning, av försäkringstekniska skäl eller med hänsyn till försäkringskollektivet. En sjuk- eller premiebefrielseförsäkring kan också av samma skäl sägas upp. Skandia meddelar försäkringstagaren om det sker en ändring eller uppsägning av försäkringen. Ändringen eller uppsägningen gäller från kommande premieperiod. Skandia har också rätt att ändra eller säga upp försäkringen med stöd av de regler som finns i försäkringsavtalslagen. Detta gäller om den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar som varit av betydelse när försäkringen beviljades, utvidgades eller förnyades. utlandsbosatta Den som är fondbytesberättigad för en fondförsäkring och har för avsikt att bosätta sig i USA, Japan, Australien eller Kanada är skyldig att informera Skandia innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör fondbytesrätten omedelbart. Innan utflytt sker kommer den fondbytesberättigade att få tillfälle att bestämma vilken fondplacering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuellt land. I de fall som någon överenskommelse om fondplacering inte görs placeras befintligt försäkringskapital i en av Skandia Link bestämd fond med låg eller medelstor risk. Rätt att åter byta fonder gäller så snart anmälan om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda inkommit till Skandia. Om den försäkrade är fondbytesberättigad för en tjänstepensionsförsäkring kan försäkringstagaren som finns kvar i Sverige återta fondbytesrätten så länge den försäkrade befinner sig i de nämnda länderna. 9

10 försäkrin skapitalet och traditionell förvaltnin i Skandia Liv En tjänstepensionsförsäkring kan ha samma innehåll och samma premie oavsett om den förvaltas i traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Skillnaden ligger i hur pensionskapitalet byggs upp. Det värde som bildas i en livförsäkring med traditionell förvaltning kallas försäkringskapital. Försäkringskapitalet visar försäkringens totala värde och är ofta större än försäkringens garanterade värde, det vill säga det värde som efter hand byggs upp för att bilda avtalat försäkringsbelopp. Skillnaden mellan försäkringskapital och garanterat värde kallas överskott. Överskottet ligger till grund för återbäring vid utbetalning och är inte garanterat. om överskott och återbärin Överskott i Skandia Livs rörelse kan uppkomma om resultatet vid förvaltningen av försäkringen blir mer gynnsamt än vad Skandia Liv räknar med när försäkringsbelopp och premier beräknas. Resultatet kan bli mer gynnsamt om den verkliga avkastningen på tillgångarna blir högre än beräknat, om de försäkrades livslängd avviker från det som antagits, om färre försäkrade än beräknat blir sjuka och inte utnyttjar sin premiebefrielseförsäkring eller om kostnaderna för att driva verksamheten blir lägre än vad som antagits. Om det uppkommer ett överskott jämnas det ut över tiden och fördelas sedan till de olika försäkringarna genom återbäringsräntan. Fördelningen sker på olika sätt beroende på vilken typ av försäkring som förvaltas. För vanlig traditionell förvaltning så sker utjämningen över flera år. Vid traditionell förvaltning GarantiPension Plus så sker utjämningen till en del månadsvis och till resterande del över flera år. Överskotten fördelas till varje försäkring efter hur stort bidrag denna lämnat till det totala uppkomna överskottet i Skandia Liv. Överskotten kan sjunka om Skandia Livs rörelse visar ett negativt resultat. Det innebär att Skandia Liv inte kan ge några garantier om överskott. När det är dags för utbetalning fördelas eventuellt överskott på försäkringen som en höjning av försäkringsbeloppet. Höjningen är inte garanterad utan beloppet kan sänkas om Skandia Liv bedömer att försäkringskapitalet annars inte räcker till framtida utbetalningar. Utbetalningen kan dock aldrig bli lägre än det avtalade försäkringsbeloppet. Fördelningen av överskotten sker med en utjämning så att utbetalningen inte ska behöva sänkas vid mindre nedgångar i Skandia Livs rörelseresultat. Skandia Liv har en konsolideringsfond som kan användas för att täcka eventuella framtida förluster i rörelsen. De medel som finns i fonden får enligt bolagsordningen också utnyttjas för återbäring till försäkringstagarna. Bolagsordningen får ändras men endast under förutsättning att det överensstämmer med gällande försäkringsavtal. 10

11 försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet påverkas under ett år av följande poster: Plusposter Inbetald premie Ränta Riskintäkt Minusposter Utbetalning från försäkringen Riskkostnad Avkastningsskatt Rätt till premiebefrielse Driftskostnader Så ser det ut så länge det inte inträffar något dödsfall. Vid dödsfall påverkas försäkringskapitalet direkt. Ränta Räntan som Skandia Liv ger på försäkringskapitalet är beroende av värdeförändringen på bolagets tillgångar och på de kostnader Skandia Liv har för förvaltningen. Riskintäkt Antag att en försäkring är en ålderspension utan efterlevandeskydd. Eftersom en sådan försäkring vid dödsfall upphör utan utbetalning innebär det en risk att förlora försäkringskapitalet. Som kompensation för denna risk får försäkringen en riskintäkt. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilken i sin tur beror på ålder och kön. Riskkostnad Om ett belopp ska betalas ut vid dödsfall som är större än försäkringskapitalet, så betalar Skandia Liv skillnaden mellan dödsfallsbeloppet och försäkringskapitalet. För denna risk tar Skandia Liv ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilken i sin tur beror på ålder och kön. Avkastningsskatt Skandia Liv betalar årligen avkastningsskatt. Den beräknas på ett skatteunderlag som fås genom att bolagets tillgångar vid årets början multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. På det beräknade underlaget tas en skatt ut som för närvarande är 27 procent för kapitalförsäkring och 15 procent för pensionsförsäkring. Vad skatten betyder för en enskild försäkring framgår av det årliga försäkringsbeskedet. Rätt till premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan i de flesta fall läggas till mot en avgift. Driftskostnader Skandia Liv tar ut en avgift för att täcka kostnader för försäljning och administration av försäkringsavtal. Det kan ske dels genom ett procentuellt avdrag på premien, dels genom ett procentuellt avdrag på försäkringskapitalet eller styckeavgift. Uppgift om beräknade avgifter för en enskild försäkring kan fås genom offert och produktblad eller av en försäkringsrådgivare. Kostnader för kapitalförvaltningen ingår inte i driftskostnaderna, utan dras av vid den preliminära fördelningen av överskottet. förvaltnin en av försäkrin skapitalet Målet för förvaltningen är att med ett balanserat risktagande nå en så hög avkastning som möjligt. Eftersom livförsäkringssparande är ett långsiktigt sparande är även förvaltningen långsiktigt inriktad. Det ger förvaltningen en möjlighet att bortse från de finansiella marknadernas stundtals kortsiktiga agerande. Referens- och målportfölj Som vägledning för hur placeringarna ska fördelas finns ramverk för Skandia Livs tillgångsportfölj. Referensportföljen visar investeringsramarna för räntebärande värdepapper och aktier, det vill säga traditionella tillgångsslag som är lätta att utvärdera på kort sikt. Målportföljen är en modern vidareutveckling av referensportföljen. Den visar det långsiktiga mål förvaltningen har för alternativa tillgångsslag som är svårare att mäta på kort sikt, exempelvis infrastruktur och råvaror. Genom denna uppdelning kan förvaltningen lättare identifiera den bästa mixen av tillgångsslag, både på kort och på lång sikt. Diversifiering Diversifiering, det vill säga spridning av investeringarna över flera olika tillgångsslag och marknader, är mycket viktigt för den totala avkastningen. Den interna förvaltningen kompletteras även med ett femtiotal externa, noga utvalda samarbetspartners från hela världen. Aktiv kapitalförvaltning innebär en ständig process av överväganden och beslut som noggrant följs upp och kontrolleras. Målet är att alltid erbjuda trygghet och högsta möjliga avkastning till väl avvägd risk. Asset Liability Management (ALM) Skandia Liv arbetar aktivt med Asset Liability Management, som innebär att placeringen av tillgångarna sker med hänsyn tagen till bolagets åtaganden. Syftet är att portföljen ska ge god avkastning samtidigt som framtida utbetalningar ska säkerställas. I denna analys beaktas bland annat åldersfördelningen bland våra försäkringstagare, starttidpunkt och löptid för utbetalning och utbetalningarnas belopp. Vidare tas hänsyn till de regelverk som finns för traditionell livförvaltning. mer information På vår hemsida skandia.se/liv kan du läsa mer om Skandia Livs kapitalförvaltning och aktuella siffror/nyckeltal. 11

12 konsoliderin spolicy Konsolideringspolicyns uppgift När ett traditionellt livförsäkringsbolag som Skandia Liv fördelar överskottet till kunderna sker det normalt med en utjämning över tiden. Den kollektiva konsolideringsgraden är ett mått som mäter förhållandet mellan värdet av bolagets tillgångar och det samlade värdet av kundernas försäkringskapital. Den kollektiva konsolideringsgraden bör varken bli för hög eller för låg. Konsolideringspolicyns uppgift är att ange hur stor den kollektiva konsolideringsgraden bör vara och vilka åtgärder som ska vidtas för att den ska hålla sig inom de angivna ramarna. Skandia Livs kapitalavkastning är den faktor som har störst påverkan på konsolideringen. Det viktigaste verktyget för att reglera storleken på den kollektiva konsolideringsgraden är återbäringsräntan. Därför blir konsolideringspolicyn också en policy för hur vi bestämmer nivån på återbäringsräntan. Mål och ramar för den kollektiva konsolideringen Skandia Liv strävar efter att ha en kollektiv konsolidering som motsvarar 105 procent av försäkringstagarnas totala försäkringskapital. På så sätt finns en viss buffert för till exempel börsnedgångar. Den kollektiva konsolideringsgraden bör ligga inom intervallet 95 procent till 115 procent. När den kommer utanför detta intervall vidtas åtgärder som gör att den kollektiva konsolideringsgraden åter ligger inom intervallet. Detta för att snabbt få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas totala försäkringskapital. Åtgärder för att anpassa den kollektiva konsolideringen Om den kollektiva konsolideringsgraden avviker från målkonsolideringen görs en korrigering i första hand genom en höjning eller sänkning av återbäringsräntan. Om den kollektiva konsolideringsgraden ligger över 115 procent ska vi höja de individuella försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (allokering). Om den ligger under 95 procent sänker vi de individuella försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (reallokering). Om avvikelsen består ska en allokering respektive reallokering ske inom 12 månader räknat från tidpunkten då avvikelsen uppkom. Om avvikelsen är större än fem procentenheter ska allokering respektive reallokering genomföras snarast möjligt. Om den kollektiva konsolideringen är lägre än 100 procent i mer än 36 månader ska det också ske en reallokering upp till 105 procent. Ränta på försäkringskapitalet Räntan kan beräknas utifrån det aktuella ränteläget och den aktuella kollektiva konsolideringsgraden. Den kollektiva konsolideringen mäter indirekt hur stor del av kapitalavkastningen som ännu inte fördelats till försäkringstagarna. Den över- respektive underkonsolideringen som finns fördelas via räntan med en utjämning över tre år. En extra försiktighetsåtgärd införs i tider då kapitalavkastningen varit negativ under en längre tid, det vill säga 12 månader. Då sänks räntan extra mycket. Motsvarande gäller då den kollektiva konsolideringsgraden överstiger 110 procent. Då höjs räntan extra mycket. 130% 120% Allokering snarast då KKG överstiger 120% Ingen allokering då KKG tillfälligt överstiger 115% Exempel på hur konsolideringspolicy fungerar Allokering då KKG långvarigt överstigit 115% 110% 100% Räntan anpassas 90% 80% Ingen reallokering då KKG tillfälligt understiger 95% Reallokering snarast då KKG understiger 90% Reallokering då KKG långvarigt understigit 95% Kollektiva konsolideringsgraden 12

13 försäkrin skapitalet och fondförvaltnin i Skandia Link En tjänstepensionsförsäkring kan ha samma innehåll och samma premie oavsett om den förvaltas i traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Skillnaden ligger i hur pensionskapitalet byggs upp. Skandia Link erbjuder tjänstepensionsförsäkringar med fondförvaltning, vilket innebär att försäkringskapitalet är beroende av fondernas avkastning. I vårt erbjudande har vi samlat ett brett urval av fonder som drar nytta av utvecklingen på marknader runt om i världen. Vi arbetar efter en noggrann urvalsprocess där bara de fonder och fondförvaltare som lever upp till våra högt ställda krav väljs ut. Urvalsprocessen pågår ständigt och vi byter ut de fonder som inte håller måttet. På så sätt vill vi göra det enkelt för dig att välja och ditt pensionskapital får goda möjligheter att växa. byta fonder Normalt är det försäkringens ägare som har rätt att byta fond. När det gäller tjänstepension är det vanligen arbetsgivaren som äger försäkringen. Den anställde får oftast, efter överenskommelse med arbetsgivaren, rätt att byta fonder och blir då fondbytesberättigad. Om den anställde vill låta någon annan person sköta fondbytena ska det meddelas skriftligen till Skandia. Den som är fondbytesberättigad kan när som helst utan avgift byta fonder. Den försäkrade står för risken i kursförändringar. Vid köp eller försäljning av en fond som är noterad i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen görs ett påslag om 0,12 procent för att beräkna fondens köpkurs och ett avdrag om 0,12 procent för att beräkna fondens säljkurs i svenska kronor. Påslaget respektive avdraget täcker den risk och de kostnader Skandia har i samband med fondhandel. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet, det vill säga fondvärdet, följer värdeutvecklingen på de fonder som valts. Dessutom påverkas försäkringskapitalet under ett år av följande poster: Plusposter Inbetald premie Riskintäkt Minusposter Riskkostnad Omkostnader Utbetalning från försäkringen Rätt till premiebefrielse Avkastningsskatt Inbetald premie Inbetald premie är de pengar som arbetsgivaren betalat in till försäkringen. Premien placeras, efter avdrag för eventuell investeringsavgift, i de fonder som valts. Om inga fonder valts eller om valet är oklart placeras premien i en av Skandia Link bestämd fond med låg eller medelstor risk tills det står klart för Skandia Link vilket fondval som gäller. Riskintäkt Om försäkringen är en ålderspension utan efterlevandeskydd, upphör den utan utbetalning vid dödsfall. Den försäkrade löper därför en risk att förlora det värde som finns i försäkringen och som kompensation för detta får försäkringen en riskintäkt. Riskintäkten beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på ålder och kön. Försäkringen får riskintäkt två gånger om året. Under utbetalningstiden får försäkringen riskintäkt varje gång utbetalning görs från försäkringen. Riskkostnad Om det belopp som ska betalas ut när den försäkrade avlider är större än det värde som bildats på försäkringen betalar Skandia mellanskillnaden. För denna risk tar Skandia ut en riskkostnad två gånger om året. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på ålder och kön. Riskkostnaden dras från försäkringens fondvärde. Omkostnader Skandia tar ut avgift för att täcka kostnader för försäljning och administration av försäkringsavtal. Avgiften består av två delar, en fast del och en rörlig del. Avgiften tas ut genom att andelar av fondvärdet säljs. Hur stor avgiften är framgår av den information som Skandia skickar ut i början av året. Rätt till premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan i de flesta fall läggas till mot en avgift. Avkastningsskatt Skandia betalar årligen avkastningsskatt. Den beräknas på ett skatteunderlag som fås genom att fondvärdet vid årets början multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. På det beräknade underlaget tas en skatt ut som för närvarande är 27 procent för kapitalförsäkring och 15 procent för pensionsförsäkring. Skatten dras från fondkapitalet i början av året. Hur stor skatten är för en enskild försäkring framgår av den årliga information som Skandia skickar ut. 13

14 skattere ler pensionsförsäkrin Försäkringen måste uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut först vid den försäkrades 55-årsdag och utbetalningarna måste göras under minst fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan till exempel göras vid ändrade anställningsförhållanden från den tidigare arbetssgivaren till en ny arbetsgivare eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet måste utbetalas i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring och det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till är skyldig att betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst. Arbetsgivare som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och de näringsidkare som betalar egna premier till pensionsförsäkring ska betala särskild löneskatt på premien. avdra sre ler regeln i inkomstskattelagen avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får högst motsvara 10 prisbasbelopp. Som lön räknas den pensionsgrundande inkomsten enligt pensionsavtal under pågående eller föregående beskattningsår. Kompletteringsregel vid tjänstepension Vid ändring av pensionsavtal, för nytt pensionsavtal om anställningen avslutas i förtid och när arbetsgivarens löften om pensionsförmåner är otillräckligt tryggade kan inkomstskattelagens kompletteringsregel användas. Avdrag tillåts då för kostnader för att uppnå en viss maximal pensionsnivå för ålderspensionen. Mer information om vilka möjligheter som finns enligt kompletteringsregeln lämnas av Skandias försäkringsrådgivare. Näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag För näringsidkare i aktiv näringsverksamhet i enskild firma och handelsbolag, får avdrag utöver avdrag motsvarande kronor göras med 35 procent av inkomsten, med en högsta gräns på 10 prisbasbelopp. kapitalförsäkrin Premien för en kapitalförsäkring är inte avdragsgill och utbetalt belopp inkomstbeskattas inte. Huvudregel vid tjänstepension Vid tjänstepension tillåts enligt huvuddirektpension En kapitalförsäkring som innehåller sparande kan tecknas av en arbetsgivare och användas som säkerhet för ett löfte om så kallad direktpension. Arbetsgivaren använder då de skattefria utbetalningarna från försäkringen till en pensionsutbetalning för den före detta anställde eller dennes efterlevande. För att skapa säkerhet pantförskrivs dessutom försäkringen till den anställde och om han/hon avlider till de efterlevande. Den pension som utbetalas ska inkomstbeskattas av den som tar emot den. När utbetalningen av pension görs får arbetsgivaren göra avdrag men måste också betala särskild löneskatt på utbetalningen. privatä d kapitalförsäkrin En kapitalförsäkring som utbetalas med visst belopp vid den försäkrades dödsfall kan tecknas av den försäkrade som ett komplement till en tjänstepensionsförsäkring eller privatpensionsförsäkring. Premien för försäkringen aviseras tillsammans med andra premier för försäkringslösningar i Skandias tjänstepensionsprogram. Det innebär att premien för en anställds försäkring aviseras till arbetsgivaren. Om den anställde sedan inte betalar premien genom avdrag på nettolönen måste han/hon förmånsbeskattas för värdet av premien 14

15 andra vikti a re ler som påverkar försäkrin en bodelnin Både värdet av pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som ägs av den försäkrade och som utgör giftorättsgods tas med vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller under ett äktenskap. Värdet av en företagsägd tjänstepensionsförsäkring räknas vanligen inte med vid en bodelning för den försäkrade. Pensionsförsäkringar tas aldrig med vid bodelning på grund av vare sig den försäkrades eller dennes makes dödsfall. ekonomiska svåri heter En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivaren är normalt sett skyddad mot arbetsgivarens borgenärer. När försäkringen börjar utbetalas kan den utmätas för mottagarens skulder men kan också vara skyddad enligt utsökningsbalkens regler. Om en pensions- eller kapitalförsäkring ägs av den försäkrade, så är den skyddad mot borgenärer beroende på om den är utmätningsfri eller utmätningsbar enligt försäkringsavtalslagen. Även om försäkringen anses vara utmätningsbar kan den vara skyddad med stöd av annan lagstiftning. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet av kronofogdemyndigheten vid aktuell tidpunkt. information Försäkringstagaren får en bekräftelse på försäkringsavtalet, årlig information om värdeutvecklingen och information inför och under utbetalningstiden. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas betraktas den försäkrade i de flesta fall som försäkringstagare och då lämnas informationen till den försäkrade. Försäkringstagaren får också en bekräftelse på avtalet om tjänstepensionsförsäkring. Skandia kan även lämna information på internetkontoret via skandia.se. personupp iftsla en (PUL) Personuppgifter som lämnas till Skandia som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära såkallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet "Information om personuppgifter". 15

16 90558:2 / CITAT mer information om Skandia Nöjd Kund Garanti Tecknas ett nytt försäkringsavtal kan försäkringstagaren utnyttja Skandias Nöjd Kund Garanti. Om Skandia meddelas skriftligen inom 14 dagar från det att försäkringsbrevet anlänt kan försäkringstagaren med stöd av Nöjd Kund Garantin omedelbart avsluta avtalet och då få tillbaka inbetald premie. Det är viktigt för oss att kunden är nöjd Om man tycker att Skandia handlat fel är det viktigt att snarast kontakta Skandia och framföra sina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia har till uppgift att besvara klagomål, alternativt se till att dessa besvaras av berört bolag inom Skandiakoncernen. Klagomålsansvarig ansvarar också för att bedömningarna görs enhetligt och att berättigade klagomål leder till rättelse. Om man inte är nöjd med svaret från klagomålsansvarig kan man vända sig till Skandias Kundombudsman för att få ärendet prövat. Kundombudsmannen har en fristående och oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation. Andra instanser för prövning är, Allmänna Reklamationsnämnden som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor och Konsumenternas försäkringsbyrå kan också lämna synpunkter i försäkringsfrågor. Består tvisten kan man få den prövad av allmän domstol. För den som har rättsskyddsförsäkring, vilken ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta advokatkostnader. kontakta Skandia Skandia kundservice telefon: Skandia huvudkontor postadress: Stockholm telefon: skandia.se Skandias klagomålsenhet postadress: Stockholm telefon: fax: e-post: Skandias Kundombudsman postadress: Stockholm telefon: fax: e-post: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma:Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation Skandias tjänstepensionspro ram Förköpsinformation Innehåll Skandias tjänstepensionspro ram...3 Försäkrin savtalet...4 Premien och försäkrin ens värde...5 Försäkrin sskydd...6 Övri t innehåll i försäkrin

Läs mer

tjänstepension i Skandia

tjänstepension i Skandia TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2016-04-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Förköpsinformation

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Förköpsinformation Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2015-12-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation Tjänstepensionsförsäkrin Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring ger försäkringstagaren möjlighet att placera tjänstepensionen på ett friare sätt än fondförsäkring

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Bra att veta inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Privat fondförsäkrin i Skandia

Privat fondförsäkrin i Skandia Privat fondförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd Förköpsinformation. Publicering 2017-04-01. SPPs Kapitalförsäkring företagsägd SPPs Kapitalförsäkring företagsägd passar företag som vill bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning och

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP SPPs Alternativ ITP Ett alternativ som ger dina anställda större valfrihet Med SPPs

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer