Vad är backup och vad är arkivering?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är backup och vad är arkivering?"

Transkript

1 Exempel från ett kunduppdrag Vad är backup och vad är arkivering? Backup och arkivering ur ett verksamhetsperspektiv Peter Bolt Program Manager EMC Consulting Sweden Arlanda Sky city 22/ EMC Corporation. All rights reserved. 1

2 Backup och arkiv är som äpplen och apelsiner - olika Backup Arkiv En sekundär kopia av information Används för återställning Förbättrar tillgängligheten av en applikation för att återställa till en viss tidspunkt (RPO) Typisk för korttidslagring (veckor och månader) Data skrivs över med viss periodicitet (ex. månadsvis) Uppfyller ej legala krav även om en del är tvingade till det i brist på annan lösning Primär kopia av information Tillgänglig för informationsåtkomst Förbättrar operationell effektivitet genom flytt av statisk / ostrukturerad data ut ur produktionsmiljön Typisk för långtidslagring (månader, år, decennier, för alltid) Data underhålls för analys, dess värde, eller pga lagkrav Användbart för uppfyllande av lagkrav och vid beaktande av informations-bevarande-policies 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 2

3 Varför arkivera? Två flugor i en smäll För IT-driften: Reducera kostnad Ökad prestanda Kontroll över tillväxt Reducera backupfönster Förbättra återställningstid För affären: Möta legala, regulatoriska och företagsövergripande krav och policies Stödja affärsprocess och transaktioner över lång tid Utvinna värde och business intelligence från historisk data 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 3

4 Backup, Återställning och Arkiv: Tre Separata Utmaningar Produktionsmiljön växer Tillväxt i produktionsmiljön är kostsam Kräver mer personal för prestanda justering, allokering, backup, konfiguration management Produktion Primär Lagring Backup krav är svårare att möta För lång tid för återställning Backuper är inte kompletta och/eller konsistenta Tapebackup infrastruktur är kostsam och komplext att administrera och drifta Backup Arkiverade Backup Tapes möter ej nya affärs- och legala krav och behov Arkiverad data är svår att accessa Användning av backup som arkivkälla leder till dublicerad data Svårt att möta legala och affärskrav och standards Arkiv 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 4

5 Den optimala Backup-, Recovery- och Arkivlösningen Den optimala Backup-, Recovery- och Arkivlösningen förbättrar servicenivåerna genom snabbare backup, återställning och återskapande av information. Genom att flytta oförändrad och/eller statisk data till ett aktivt arkiv frigörs plats i produktionsmiljön vilket leder till 1+1=3 värdebudskap. Man uppnår förbättrad prestanda och effektivitet i produktionsmiljön, snabbare backup och återställningsprocesser med backup-to-disk, och förbättrad online access till kritisk information via aktiv arkivering Traditional Approach Produktion Primär lagring Optimal Approach Backup Disk Produktion Mindre primär lagringsmiljö Primär lagring Backup Tape Arkivet blir en förlängning av produktionsmiljön Arkiv Ny Arkiv Teknologi Aktivt Arkiv Självadministrerande Fullt skydd Snabb access 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 5

6 Dagens lösning: Den kompletta Backup-, Recovery- och Arkivlösningen Förbättrad produktionsmiljö Statisk data flyttas automatiskt till ett aktiv arkiv Transparent till användare och applikationer Krymper backup / recovery miljön Inget behov av backup eller återställning av arkiverad data Förbättrad prestanda och tillförlitlighet genom backup-to-disk Förbättrad access till arkiverad data Online access stödjer nya krav och regelr Backup / recovery miljön är mindre Backup Möjliggörare: ATA technologi för backup-to-disk Produktion Den primära lagrinngsmiljön är mindre Primär Lagring Möjliggörare: Policybaserad mjukvara automatiserar flytten av data Aktivt Arkiv Möjliggörare: Aktiv arkiv tillhandahåller online access och blir en förlängning av produktionsmiljön 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 6

7 Vad, När och Hur Arkivera? Peter Bolt Program Manager EMC Consulting Sweden Exempel från ett kunduppdrag 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 7

8 VAD arkivera? Contracts & Attachments Images Forms Manuals X-rays Instant Messages Ostrukturerad Strukturerad Rows and Columns Checks PDFs Rich Media Paper Claims Audio & Video XML Invoices Documents Records Web Pages 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 8

9 NÄR arkivera? Vad styr och driver på arkivering? När ärendet är klart? När man måste arkivera! När det är fullt på disken! På en gång! Ny Teknik Backup problem Applikationsavveckling 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 9

10 VAD och NÄR? Styrs bl.a av: Retention policies Företagsdirektiv Lagar och förordningar PUL, Datainspektionen, SOX, Basel... Arkivlagen, Patientjournallag Bevarande- och gallringsplaner Kostnader för Lagring Återsökning Applikationsnedläggning Krav på service & tillgänglighet Krav på att säkra informationen 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 10

11 HUR arkivera? / HUR komma igång? För leverantören? Rent tekniskt - Inga problem, vi har lösningen för er mha HW, SW, Tjänster, ILM, Arkiv på stan osv... För kunden? Hur komma igång? Vem äger problemet och processen? Arkivarien, Dokumentenheten, IT,...??? Vem driver processen? Vem finansierar? Vem skall vi ta hjälp av? Nomenklatur? Metadata? 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 11

12 Pågående projekt Olika drivkrafter Lika behov Offentlig sektor och vården: Direktiv och kostnader, Riksarkivet, Landstingsarkivet, Forskning, Arvet, Vår historia Behov av Lagrings- och arkivstrategier Industrin: Kvalité och kostnader: Dokumentation för kundvård, garantier, uppföljning etc. CAD-filer, B.O.M, ritningar, krasch- och ljudfiler, reservdelslistor, broschyrer mm Bank & Finans: Säkerhet och direktiv: Transaktioner, fakturor, rådgivning, tel- och korrespondans Handel: Kostnader och effektivitet. Transaktioner, order och fakturor Internationella företag Olika lagar och förordningar i olika länder avseende samma typ av information. Aktuellt för telekom, bank, tillverknings- & fordonsindustri Kostnadsjakt Ordning och reda Lagar Direktiv Bolagskoden SOX EU s 8:e direktiv 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 12

13 Referensmodell elektronisk dokumenthantering SFA Andra system Kundregister Kundtjänsthandläggare Betjäna Visa Kommunicera Försäkringsregister Handlägga Handläggare Upprätta Andra register Arkivarie Redovisa Söka När ärendet är klart! Myndigheter Arbetsgivare Ta emot Fördela Metadata Grupprum Dokument i ärenden Arbetsflöden Andra dokument Blanketter Mallar Arkivera Skicka ut Den försäkrade Allmänheten Den försäkrade Allmänheten SFA användare RFV Kontorsstödsenheten Ankomstarkiv Öppna Diarieföra Kommunicera Upprätta/ändra Visa Söka/FAQ Redigera Publicera Myndigheter Arkivmyndighet Andra Den försäkrade Allmänheten Andra externa aktörer Version EMC Corporation. All rights reserved. 13

14 Exempel på e-myndighet och e-arkivering IN UT Metadata Metadata Metadata Metadata Arkivera först! 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 14

15 E-Arkivets del i ILM (Några slutsatser) Kan vara slutstationen Kan även användas i början, för att därefter accessas under processens gång kostnadsbesparingar och tillgänglighetsfördelar Kan hjälpa verksamheten att göra rätt från början Är en del att beakta vid systemutveckling och införande av IT-system 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 15

16 EMC s metodik och verktyg Workshops Gemensam målbild VAD är ett arkiv? Idag/Imorgon? Vad kan arkiveras idag / imorgon? Vilka intressenter har vi? / Målgrupp? Effekter på verksamheten och dess konsekvenser Gemensamt språk, nomenklatur KNA / Business case Kravfångst & EMC Web tool Verksamhetsdrivet Klassificering Policies och regler Coaching och kundskapsöverföring 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 16

17 Projektupplägg och metod (Kravfångst & EMC Web tool ) Projekten genomförs normalt i 4 steg med syfte att analysera de utvalda systemen som sedan ligger till grund för hur den framtida lagrings- och arkiveringsstrategin bör se ut. 1. Starta upp projekt 2. Samla in information 3. Analysera enkätsvar 4. Utveckla lösning (lagringsstrategi) Implementera* Lagringsstrategi * Implementering är utanför omfattningen för detta uppdrag Syfte: Att starta upp projektet samt skräddarsy frågeformuläret efter "Kundens" verksamhet Att rulla ut Web-enkäten till systemägare för de identifierade systemen för att samla in nödvändig information Att analysera enkätsvaren och identifiera problem, utmaningar och möjligheter Att utveckla en långsiktig lagringsstrategi för "Kunden" Implementera lagringsstrategi Aktiviteter: Fastställa administrativa rutiner för projektet Anpassa frågeunderlaget efter "Kundens" verksamhet Identifiera max 40 system inklusive systemägare Skicka ut webenkäten till max 40 systemägare Driv på informationsinsamlandet Analysera skillnader mellan verksamhetskrav och IT-leverans Analysera hur verksamhetskraven kommer att ändras i framtiden Annan detaljerad analys Utveckla lösningar för att överbrygga nuvarande och framtida utmaningar N/A Leverans: Frågeunderlag anpassat till "Kundens" verksamhet Detaljerad information om de max 40, för studien, utvalda systemen Skillnader mellan verksamhetskrav och IT-leverans Prognostiserad utveckling av verksamhetskrav Andra utmaningar Prioriterad lista över lösningar "Kundens" lagringsstrategi N/A 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 17

18 Kunden EMC Web tool för kravfångst Kundlogga Kunden 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 18

19 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 19

20 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 20

21 Kunden Kundlogga Svar till följande frågor: 19. Hur mycket information är lagrat i systemet/applikationen idag? 20. Vilken datatillväxt har systemet/applikationen? 21. Hur länge sparas informationen i systemet/applikationen? 22a. Hur länge måste informationen sparas enligt policies eller lagar? 23. Finns information som måste gallras / raderas efter förutbestämd tid? (ex. krav enligt PUL) 24a. Hur stor del av informationen är lämpligt att lägga i ett elektroniskt arkiv, dvs information som troligen ej ändras eller får ändras. Ex.vis inscannat mtrl, fakturor, bilder mm. 25. Finns det funktioner för att gallra information i systemet? Beskriv dem 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 21

22 Policy-Based Content and Storage Management CONTENT LIFECYCLE Create/Capture Change Route Approve Publish Retire Attributes Owner Project ID Action Flag Customer ID Version Regulated flag etc. Rules Move on <event> Copy on <event> Move on <state change> Archive Policies If <subject to regulation> then <Move Copy Delete Purge> on <event state change> When <contract_approved> then <Move Copy Archive> etc EMC Corporation. All rights reserved. 22

23 TACK FÖR VISAT INTRESSE Frågor och funderingar? Kontakta: EMC Sverige, Web-applikationen EMC enligt ovan För kravfångst och verksamhetsdriven IT Web-applikationen generellt Idéforum Utbildning AB: Boknings- och passersystem Bemanningssystmen Föreningssystem Cupsystem Idéforum Utbildning AB Bragegatan Sundsvall EMC Corporation. All rights reserved. 23

24 EMC i siffror $9.66 billion in revenue in FY 2005 $4.49 billion in systems $3.58 billion in software $1.57 billion in services 2005 revenue growth of 17% $5.5 billion in cash and investments ~31,000 employees $10B investments in R&D and acquisitions since July 2003 Strategic security acquisitions RSA Security and Network Intelligence World s Top 10 Product Technology Companies Ranked by Market Value as of Market Close September 7, 2006 Microsoft* Cisco IBM* Intel* HP* Oracle SAP Dell* EMC* Symantec Market Cap ($B) Estimated Revenue Growth % 12% 2% 10% 5% 10% 13% 5% 12% 5% Estimated EPS Growth % 20% 10% 35% 43% 15% 16% 16% 28% 5% Note: All Revenue and EPS numbers are based on calendar-year consensus estimates.* Consensus EPS estimates reflects the adoption of FAS EPS has been restated to include the Employee Stock Option Expense for comparison purposes. Other adjustments: IBM '05 revenue adjusted to exclude PC unit. Cisco '05 revenue adjusted to include Scientific Atlanta. Oracle '05 revenue adjusted to include Siebel. Symantec '05 revenue adjusted to include VERITAS 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 24

25 EMC s Vision Payer Check Payee Deposit Check Encoding Check Processed / Imaged Electronic Transfer of Funds Check / Payment Posted Secure Check Image Archived Customer Inquiry Secure Re-archived 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 25

26 Arkivering: En del av EMC s ILM portfölj 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 26

27 För att möjliggöra hantering av informationens livscykel har EMC förvärvat några av världens ledande företag leverage optimize JAN. JAN. JAN. JAN. JAN. protect store 2003 EMC Corporation. All rights reserved. 27

KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG

KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG KOMMITS HÖSTKONFERENS 3 TISDAG 3 Begrip statistik med ny teknik! 3 Programblock: Vård & omsorg 2.0

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

iscala 2.3 SR2 och framåt

iscala 2.3 SR2 och framåt iscala 2.3 SR2 och framåt Presented by: Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Email: RSinfield@Epicor.com 20 e April 2010 Norrköping, Sverige Agenda Epicor och iscala Produkt Strategi iscala

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Brian L. Harkins Vice President Aspen Technology, Inc. 14701 St. Mary s Lane Houston Texas 77079-2995 Phone: +1 (281) 584-1086 Email: brian.harkins@aspentech.com

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 Innehåll 1. Ciber 58... 3 2. Syfte... 3 3. Introduktion

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer