DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning"

Transkript

1 Instruktioner för faktureraren Version 4.4/

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT Vem är direktdebitering avsedd för? Vad är ett direktdebiteringssystem? Ansvar Fakturerarens avtal Betalarens avtal (fullmakt)... 5 TJÄNSTENS FUNKTION Fakturerarens åtaganden Hantering av fullmaktsuppgifter Förhandsmeddelande Förhandsmeddelande i nätet Uppläggning och sändning av debiteringsunderlag Granskning av debiteringsunderlaget i banken Annulleringar, korrigeringar och utredningar Faktureraren Betalaren Banken Debitering av betalarens konto Kreditering av fakturerarens konto Betalarens krediteringar Återrapportering Återbetalning till betalaren TIDTABELLER TERMINOLOGI FÖR SSYSTEMET Direktdebiteringsavtal Inkasseringsorder Inkommande referensbetalningar Förkastade transaktioner BESKRIVNING AV POSTER Fullmaktsmaterial Material för inkasseringsorder Direktdebitering Inkommande referensbetalningar...18 Bilagor 1 Avtal om direktdebiteringstjänst (publiceras senare) 2 Allmänna villkor för direktdebiteringsfullmakt (publiceras senare) Maksupalvelulaista johtuvat muutosehdotukset violetilla.

4 2 1 ALLMÄNT Direktdebitering är en effektiv och flexibel faktureringsmetod för både faktureraren och betalaren. Den kräver mindre manuellt arbete av såväl faktureraren och betalaren som hos banken samt erbjuder ett smidigt och förmånligt sätt att sköta fakturorna på förfallodagen. 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för? Direktdebitering är avsedd för fakturerare som regelbundet fakturerar samma kunder enligt ett fast eller varierande belopp. Till sådana fakturerare hör bl.a. telefonbolag, energiverk, tidningshus, disponentbyråer och den kommunala sektorn. 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem? Betalarens bank inhämtar från betalarna fullmakter, dvs. tillstånd att debitera fakturabetalarnas bankkonton, och förmedlar uppgifter om fullmakterna till faktureraren. Faktureraren sänder till betalarna ett separat förhandsmeddelande om kommande debiteringar. Faktureraren sänder inkasseringsordern till banken i elektronisk form. Materialet med inkasseringsorder kan gälla debiteringskonton i en eller flera banker. I direktdebiteringstjänsten debiterar banken fakturabeloppen från betalarnas konton på förfallodagen och krediterar sedan totalbeloppet till fakturerarens konto. Då betalarens och fakturerarens konton finns i olika banker eller bankgrupper krediteras fakturerarens konto med de genomförda direktdebiteringarna omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har mottagit tillräckliga uppgifter för att utbetala beloppet. Då betalarens och fakturerarens konton finns i samma bank eller bankgrupp krediteras fakturerarens konto med de genomförda direktdebiteringarna senast följande bankdag efter debiteringsdagen. Faktureraren får återrapporteringen i elektronisk form från sin bank. 1.3 Ansvar Faktureraren lämnar direktdebiteringsmaterialet, som ska överensstämma med transaktionspostbeskrivningarna, till banken i enlighet med den avtalade tidtabellen. Faktureraren ansvarar också för att faktureringsgrunderna är obestridliga. Faktureraren ser till att direktdebiteringsmaterialet innehåller endast debiteringar som överensstämmer med givna fullmakter. Debiteringen av betalarens konto ska överensstämma med förhandsmeddelandet som sänts till betalaren. Betalningen registreras som godkänd om varken betalaren eller faktureraren annullerar eller ändrar på debiteringsuppgifterna senast den bankdag som föregår förfallodagen.

5 3 Betalaren ska se till att det finns tillräcklig täckning på debiteringskontot dagen före förfallodagen.

6 4 1.4 Översikt av direktdebiteringssystemet BETALARE Förhandsmeddelande 4 FAKTURERARE Försäljningsres kontra Återrapportering 1 Fullmakter Kontoutdragsbokning 6 Fullmaktsuppgifter 2 Inkasseringsorder 3 7 BANK A 5 BANK B 1 Betalaren utfärdar en fullmakt hos sin bank. 2 Banken förmedlar fullmaktsuppgifterna till faktureraren. 3 Faktureraren sänder inkasseringsordern till sin bank. 4 Faktureraren sänder förhandsmeddelande till betalaren. 5 Bankerna debiterar betalarnas konton och krediterar fakturerarnas konton 6 Betalaren får kontoutdrag över utförda debiteringar. 7 Faktureraren får från sin bank återrapportering över genomförda och misslyckade debiteringar.

7 5 2 AVTAL 2.1 Fakturerarens avtal Faktureraren ingår med sin bank ett skriftligt direktdebiteringsavtal per tjänstekod. Tjänstekoden är en identifikationskod för direktdebiteringen som fastställs av fakturerarens bank och faktureraren och som särskiljer faktureraren samt eventuell enhet och faktureringsgrund hos faktureraren. Det ska finnas en separat tjänstekod för varje faktureringsgrund: t.ex. annonsbetalningar och prenumerationer på en tidning, kommunala dagvårdsavgifter och vattenavgifter eller fakturering från olika enheter inom ett företag. Vissa banker använder beteckningen faktureringskod för tjänstekoden. Betalarens fullmakter som gäller en viss betalningsgrund kopplas till tjänstekoden. Faktureraren ska använda samma tjänstekod för en faktureringsgrund i alla banker. Faktureraren kan ha direktdebiteringsavtal med samma tjänstekod vid flera olika banker. Om faktureraren vill lägga till en ny faktureringsgrund till direktdebiteringen ska denne ingå ett nytt avtal om detta med sin bank. Fakturerarens bank informerar de andra bankerna om avtalet, varefter dessa kan motta direktdebiteringsfullmakter från sina kunder gällande den aktuella tjänstekoden. 2.2 Betalarens avtal (fullmakt) Betalaren utfärdar fullmakter per faktureringsgrund via sin bank. Med direktdebiteringsfullmakt avses ett avtal mellan fullmaktsgivaren (betalaren) och faktureraren med vilket betalaren ger faktureraren rätt att debitera det fakturerade beloppet direkt från sitt konto enligt den bankförbindelse som anges i fullmakten. Bankförbindelsen kan vara ett kontonummer eller i stället för kontonumret en till kontot ansluten kontonummerenlig kod som banken givit. Banken tar emot betalarens fullmakt, registrerar uppgifterna i banken för kontroll av fullmakten och förmedlar fullmaktsuppgifterna vidare till faktureraren. Betalaren gör ändringar i fullmakten eller säger upp densamma via sin bank. Fullmakten, ändringar i den eller annullering av den träder i kraft vid betalarens bank omedelbart efter registrering vid banken. Betalarens bank informerar faktureraren om ändringar och annulleringar via fakturerarens bank. Om faktureraren tar emot fullmakter eller ändringar av dessa av betalarna, ska faktureraren lämna de av betalaren undertecknade fullmakterna till betalarens bank för registrering. Om faktureraren använder en egen, färdigtryckt fullmakt ska uppgifterna på denna motsvara de uppgifter som finns i fakturerarens direktdebiteringsavtal. En färdigtryckt fullmakt som avviker från den mall som bankerna har kommit överens om ska godkännas av fakturerarens bank innan fullmakten kan tas i bruk.

8 6 TJÄNSTENS FUNKTION 3.1 Fakturerarens åtaganden Efter att direktdebiteringsavtalet har ingåtts ska faktureraren ha beredskap att ta emot fullmaktsuppgifter från banken och behandla dem i sitt faktureringssystem. Faktureraren sänder förhandsmeddelanden till sina betalare om kommande debiteringar och materialet för inkasseringsordern enligt överenskommen procedur. Om faktureraren avstår helt från användning av direktdebitering, ska faktureraren säga upp de direktdebiteringsavtal som har ingåtts med banken samt meddela tydligt till alla som betalar genom direktdebitering om ändringen av faktureringssätt. Om faktureraren vill avbryta direktdebitering för en enskild betalare, ska faktureraren komma överens om detta och om ändring av faktureringssättet med betalaren. Faktureraren ska förvara fullmaktsuppgifterna i sitt system, så att man vid behov kan återgå till direktdebitering. Då faktureraren önskar säga upp fullmakten för en enskild betalare, ska faktureraren underrätta betalaren om detta och övergå till annan fakturering. Betalarens fullmakt gäller fortfarande vid banken om inte betalaren själv säger upp den. Banken kan avföra fullmakter som inte har aktiverats för debitering under ett och ett halvt år. 3.2 Hantering av fullmaktsuppgifter Fakturerarens bank förmedlar en sammanfattning av fullmaktsuppgifterna från sina egna kunder och från andra banker till faktureraren antingen i elektronisk form (se punkt 6.1) eller som en lista. Både en ny fullmakt och ändringar av fullmakter ska hos faktureraren entydigt och med absolut säkerhet kunna kopplas till rätt fakturerad kund. Om fakturerarens system inte kan koppla fullmakten till rätt kund, ska faktureraren kontakta sin bank som utreder uppgifterna i den ursprungliga fullmakten. Faktureraren kopplar en ny fullmakt till en tjänstekod med referensnummer och/eller med identifikationsuppgifterna eller namnet på den som faktureras samt lägger till bankförbindelsen till betalarens uppgifter. Dessa uppgifter måste stämma överens med uppgifterna i faktureringssystemet. Kopplingsuppgifterna för en ändrad eller annullerad fullmakt är den gamla bankförbindelsen, den fakturerades identifikationsuppgifter och/eller referensnumret. När faktureringssättet har ändrats till direktdebitering ska faktureraren i det första förhandsmeddelandet som sänds till betalaren tydligt informera om ändringen av faktureringen. Fullmaktsändringarna är ändringar av bankförbindelse eller komplettering av bristfälliga identifikationsuppgifter. Faktureraren hanterar annan bankförbindelse som lämnats i fullmakten på samma sätt som ett kontonummer.

9 7 Då betalaren byter bank kan faktureraren få en ny fullmakt trots att den tidigare fullmakten ännu gäller. Den fullmakt av betalaren som har det senaste transaktionsdatumet och som avser en gällande fullmakt ersätter alltid tidigare fullmakter. Faktureraren får inte använda fullmaktsuppgifter för upprätthållande av andra uppgifter. 3.3 Förhandsmeddelande Faktureraren är skyldig att på förhand meddela betalaren om kommande debiteringar. Förhandsmeddelandet är en fakturaliknande utredning av grunderna och villkoren för den kommande debiteringen. Betalaren har inte rätt till återbetalning (punkt 3.12) om faktureraren har lämnat förhandsmeddelandet minst 4 veckor före förfallodagen. Förhandsmeddelandet ska finnas betalaren tillhanda senast 8 dagar före förfallodagen. Förhandsmeddelandet ska tydligt avvika från övriga fakturablanketterna som faktureraren använder. Om det med förhandsmeddelandet följer en gireringsblankett, bör beloppsfältet gärna fyllas med texten. Betalaren och faktureraren kan komma överens om att förhandsmeddelandet ersätts med ett annat specifikt definierat förfarande, till exempel ett årligt meddelande. Förhandsmeddelandet måste åtminstone innehålla följande uppgifter: FÖRHANDSMEDDELANDE OM fakturerarens namn beloppet som ska debiteras bankförbindelse enligt fullmakten referensnummer och/eller meddelande förfallodag namnet på den som faktureras faktureringsgrund Av förhandsmeddelandet kan dessutom framgå när transaktionen har sänts till banken Förhandsmeddelande i nätet Beroende på enskilda bankers rutiner kan förhandsmeddelandet lämnas genom att förmedla fakturauppgifterna i nätet. (Obs! Förmedlingstjänsten Finvoice får inte användas för sändning av förhandsmeddelanden.) Betalaren går via länk från sin nätbank till den tjänst där fakturauppgifterna finns. Faktureraren svarar för framställning av fakturauppgifterna. En beskrivning av detta finns i tjänstebeskrivningen i Finansbranschens Centralförbunds nätbankslänk. 3.4 Uppläggning och sändning av debiteringsunderlag

10 8 Faktureraren lägger upp direktdebiteringsmaterialet enligt beskrivningen i punkt 6.2. Faktureraren använder i inkasseringsordern den bankförbindelse som framgår av fullmakten, dvs. kontonummer eller annan kontonummerenlig kod som banken givit. Faktureraren ser till att materialet innehåller endast inkasseringsorder som tillhör de överenskomna tjänstekoderna. En direktdebiteringssats kan innehålla bara inkasseringsorder och annulleringar som hör till en specifik tjänstekod, dock så att annulleringarna gäller tidigare order. I samma material kan finnas order för olika förfallodagar och banker. Enligt rekommendation bör direktdebiteringsmaterialet till fakturerarens bank och förhandsmeddelandena till betalarna sändas samtidigt, helst senast två veckor före förfallodagen. De absoluta tidsramarna för inlämnandet av materialet är tidigast 60 kalenderdagar före förfallodagen inkasseringsorder senast 4 bankdagar före förfallodagen annulleringar senast 2 bankdagar före förfallodagen Faktureraren kommer överens om hur materialet ska sändas och om materialets tekniska karaktär med sin bank. Rutinerna kan variera mellan olika banker. Faktureraren ska spara det sända debiteringsunderlaget åtminstone till den bankdag som följer på förfallodagen ifall materialet måste sändas på nytt. Reservsystem till direktdebiteringssystemet är gireringar med referensnummer, vilket betyder utsändning av normalt utskrivna, referensförsedda fakturor till betalarna. Faktureraren ska tydligt meddela betalaren om avvikande faktureringsmetoder när reservsystemet används. Fakturerarens bank sänder ut inkasseringsordern till de andra bankerna utgående från betalarnas bankförbindelser. 3.5 Granskning av debiteringsunderlaget i banken Banken utför följande granskningar av det mottagna materialet: granskning av avtals- och fullmaktsuppgifter granskning av materialets formella korrekthet granskning av enskilda inkasseringsorder och förhindrande av upprepad behandling av samma material Vid korrekthetsgranskningen ska materialet uppfylla följande kriterier: datumet då satsposten genererades har rätt format datumet för generering av satsposten får inte vara senare än behandlingsdagen ska vara högst 10 dagar före behandlingsdagen strukturen motsvarar punkt 6.2 i föreliggande instruktioner för faktureraren uppgifterna i summaposten överensstämmer med de sammanräknade beloppen i de mottagna transaktionerna

11 9 antalet formellt felaktiga transaktioner får uppgå till högst 50 stycken om materialet innehåller över 250 transaktioner 20 procent av transaktionerna om materialet innehåller 250 transaktioner eller färre med samma tjänstekod, utskrivningsdag och klockslag godkänns endast en materialsats Banken godkänner inte felaktigt material och underrättar faktureraren om detta. Banken returnerar enskilda inkasseringsorder som förkastats i korrekthetsgranskningen till faktureraren och meddelar orsaken med en kod (se punkt 5.4). 3.6 Annulleringar, korrigeringar och utredningar Faktureraren Faktureraren kan annullera en enskild inkasseringsorder genom att sända en annulleringstransaktion till sin bank enligt en överenskommen tidtabell. Faktureraren sköter alla korrigeringar och utredningar som berör material och transaktioner. Faktureraren utreder även orsaken till ett förkastande i enlighet med bankens anvisning, korrigerar materialet och sänder det på nytt. Banken gör inga korrigeringar i inkasseringsorder som redan har behandlats. När förfallodagen, beloppet, faktureringsgrunderna eller betalarens bankförbindelse är felaktiga sänder faktureraren en annullering av den ursprungliga ordern och en ny korrigerad inkasseringsorder. Faktureraren sänder ett förhandsmeddelande i enlighet med den korrigerade inkasseringsordern till betalaren. I annulleringen ska följande uppgifter motsvara den ursprungliga inkasseringsordern betalarens ursprungliga bankförbindelse fakturerarens tjänstekod fakturerarens krediteringskonto förfallodag referensnummer debiteringens ursprungliga belopp Samma material kan inte innehålla både en inkasseringsorder och en annullering av ordern. Annulleringen misslyckas om motsvarande debiteringstransaktion redan är utförd eller om betalaren har annullerat den eller ändrat innehållet i inkasseringsordern. Fakturerarens bank förmedlar annulleringarna, korrigeringarna och eventuella utredningsbegäranden till betalarens bank Betalaren Betalaren kan ändra uppgifter i inkasseringsordern eller annullera inkasseringsordern före förfallodagen. Om inkasseringsordern redan finns i betalarens bank kan betalaren göra ändringen antingen hos faktureraren eller i sin egen bank. Banken förmedlar uppgiften om att betalaren har annullerat direktdebiteringen till faktureraren antingen omgående eller på förfallodagen beroende på bankens rutiner. Betalarens bank

12 10 informerar betalaren om ändrings- och annulleringsrutinerna. Banken returnerar inkasseringsordern till faktureraren i den form som ordern var vid annulleringstillfället och lägger till orsakskoden för annulleringen (se terminologi, kapitel 5.4) och bankens arkiveringskod. Banken sänder ingen separat information till faktureraren om ändringar av belopp som betalaren har gjort, utan utförd debitering anges i återrapporteringen. Betalaren utreder betalningen direkt med faktureraren Banken Faktureraren och banken svarar gemensamt för utredningar som berör fullmakten. 3.7 Debitering av betalarens konto Betalarens bank debiterar betalarens konto utifrån den inkasseringsorder i elektronisk form som faktureraren har sänt. Före debiteringen kontrollerar banken att betalaren har en giltig fullmakt för direktdebitering av den aktuella betalningen. Om en inkasseringsorder saknar täckning kan banken göra en ny debitering under de tre följande bankdagarna efter förfallodagen om så har överenskommits med faktureraren. Faktureraren informerar betalare om omdebittering används eller inte. 3.8 Kreditering av fakturerarens bank Betalarens bank krediterar fakturerarens bank för genomförda direktdebiteringar senast den första bankdagen efter debiteringen. 3.9 Kreditering av fakturerarens konto När betalarens och fakturerarens konton är i olika banker eller bankgrupper krediteras fakturerarens konto för genomförda direktdebiteringar omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har fått de uppgifter som behövs för utbetalning av beloppet. När betalarens och fakturerarens konton är i samma bank eller bankgrupp krediteras fakturerarens konto för genomförda direktdebiteringar senast den första bankdagen efter debiteringsdagen Betalarens krediteringar Krediteringar till betalaren kan inte förmedlas i direktdebiteringsmaterialet. Faktureraren kan göra krediteringar av felaktiga betalningar i följande faktura med hjälp av fakturabetalningstjänsten eller genom att separat överenskomma med betalaren om krediteringssätt Återrapportering

13 11 Faktureraren får Inkommande referensbetalningar (se postbeskrivningen, kapitel 6.3) och information om förkastade transaktioner som återrapportering på överenskommet sätt. Banken returnerar faktureraren alla andra direktdebiteringar utom fakturerarens lyckade annulleringar. Hur återrapporteringen sänds beror på bankernas egna rutiner. De inkommande referensbetalningarna innehåller både utförda debiteringar och misslyckade inkasseringsorder. Banken meddelar en orsakskod för misslyckade inkasseringsorder till faktureraren. På behandlingsdagen skapas materialet för de förkastade transaktionerna i banken av enskilda förkastade transaktioner eller förkastade material/satser. Materialet med förkastade transaktioner motsvarar materialet som sänts. Faktureraren registrerar direktdebiteringar som utförts i sin reskontra och driver in obetalda fordringar enligt sina egna inkasseringsrutiner Återbetalning till betalaren En betalare i konsumentställning har rätt att kräva av sin bank att det direktdebiterade beloppet från betalarens konto återbetalas i sin helhet inom åtta (8) veckor efter debiteringsdagen. Begäran om återbetalning ska lämnas skriftligt. Förutsättning för återbetalning är att det direktdebiterade beloppet inte framgår exakt av den fullmakt som betalaren har gett och att det debiterade beloppet är större än vad betalaren rimligen har kunnat förvänta sig utifrån tidigare konsumtionsbeteende, villkoren i ramavtalet och andra omständigheter. Betalaren ska jämte sitt återbetalningskrav förete en utredning av varför direktbetalaren anser att det direktdebiterade beloppet är större än förväntat. Betalaren har inte rätt till återbetalning om faktureraren har underrättat betalaren om direktdebiteringen på överenskommet sätt minst fyra (4) veckor före förfallodagen. Betalarens bank ska återbetala hela det direktdebiterade beloppet eller informera betalaren om återbetalningsvägran inom tio bankdagar efter att betalaren har lagt fram sin begäran om återbetalning. Om villkoren för återbetalning uppfylls och betalarens bank återbetalar det direktdebiterade beloppet till betalaren, informerar betalarens bank fakturerarens bank om återbetalningen. Fakturerarens bank korrigerar direktdebiteringstransaktionen på fakturerarens konto och krediterar kontot i betalarens bank. Endast konsumenter har rätt att kräva återbetalning, förutsatt att betalarens bank och betalaren inte har kommit överens om annat. 4 TIDTABELLER Direktdebiteringens tidsgränser är: 1 förhandsmeddelande till betalaren: senast 8 dagar före förfallodagen

14 12 2 debiteringsmaterialet till fakturerarens bank: tidigast 60 kalenderdagar före förfallodagen senast 4 bankdagar före förfallodagen 3 annulleringar av inkasseringsorder till banken: senast 2 bankdagar före förfallodagen 4 kreditering av utförda direktdebiteringar till faktureraren: omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har fått de uppgifter som behövs för utbetalning av beloppet, i det fall att betalarens och fakturerarens konton är i olika banker eller bankgrupper senast den första bankdagen efter debiteringsdagen, i det fall att betalarens och fakturerarens konton är i samma bank eller bankgrupp 5 TERMINOLOGI FÖR SSYSTEMET 5.1 Direktdebiteringsavtal Ett direktdebiteringsavtal är ett avtal mellan faktureraren och banken om direktdebiteringstjänsten. Fakturerarens tjänstekod (faktureringskod) En kod som identifierar faktureraren, fakturerarens eventuella underenheter eller faktureringsgrunden. Koden avtalas med faktureraren. Tjänstekodens namn (faktureringsgrund) Ett namn på faktureringsgrunden som skrivs ut på betalarens kontoutdrag per bank. Namnet avtalas med faktureraren. Fakturerarens kod (kundkod) En identifikationskod som faktureraren har fått av avtalsbanken. Koden kan antingen vara affärs- eller samfundssignum, personbeteckning eller en kod som banken ger. Avtalsbanken använder koden för att koppla faktureraren till sitt eget kundregister. Fakturerarens kontonummer Ett kontonummer som är kopplat till fakturerarens direktdebiteringsavtal och används för kreditering av utförda direktdebiteringstransaktioner. 5.2 Fullmakt En fullmakt är ett skriftligt avtal mellan faktureraren och betalaren. Betalaren ger en fullmakt per tjänstekod. Betalarens bankförbindelseuppgift

15 13 I regel numret på kontot som direktdebiteras. Bankförbindelseuppgiften kan även vara en av banken angiven kontonummerenlig kod. Namnet på den som faktureras Namnet på fakturamottagaren som betalaren uppgett på fullmakten. Namnet behöver inte vara detsamma som betalarens namn. Referensnummer Uppgift med vilken faktureraren kan identifiera den som faktureras. Referensnumrets uppbyggnad följer den standard som bankerna har fastställt. Guiden Referensnummer och referensnumrets kontrollsiffra finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats. Identifikationsuppgifter för den som faktureras Uppgift med vilken faktureraren kan identifiera den som faktureras, t.ex. referensnummer, telefonnummer, kundnummer, namn. Fullmaktens arkiveringskod En kod som ges för fullmakten då denna registreras. Den ursprungliga fullmakten kan tas fram med hjälp av koden. Fullmaktens datering Den dag när fullmakten har getts. Fullmaktens transaktionsdag Den dag då fullmakten eller en ändring av fullmakten börjar gälla eller fullmakten upphör att gälla. Vid underhållstransaktioner är transaktionsdagen lika med körningsdagen. Betalarens gamla bankförbindelse Tidigare bankförbindelse som ska anges i bankförbindelseuppgifterna då fullmakten ändras. 5.3 Inkasseringsorder Med inkasseringsorder avses en debiteringsorder i direktdebiteringsystemet. Material Med material avses en grupp samtidigt levererade transaktioner som hänför sig till en tjänstekod för faktureraren. Materialet kan innehålla inkasseringsorder och annulleringar av tidigare sända order. Överföringssats Överföringssats är ett eller flera direktdebiteringsmaterial i elektroniskt format som sänds till banken på en gång. Materialet kan sändas av faktureraren eller fakturerarens servicecenter som i en överföringssats kan sända direktdebiteringsmaterial från flera fakturerare. Förfallodag

16 14 Förfallodagen anger när kontot ska debiteras. Om förfallodagen för den ursprungliga inkasseringsordern inte är en bankdag, ändrar fakturerarens bank förfallodagen till följande bankdag. Referensnummer Referensnumret identifierar inkasseringsordern och/eller den som faktureras. Kod för faktureringsgrund Tillåtna koder för faktureringsgrund 70 Hyra 71 Elavgift 72 Vattenavgift 73 Telefonavgift 74 Försäkringspremie 75 Läkararvode 76 Sjukhusavgift 77 Skolavgift 78 Prenumeration 79 Medlemsavgift 80 Skatt 81 Mervärdesskatt 82 Arbetsgivaravgift 83 Licens 84 Avbetalning 85 Factoringavgift 86 Kreditkorts- och avbetalning 89 Faktura 90 Övrig Den faktureringsgrund som motsvarar koden skrivs ut i klartext på betalarens kontoutdrag enligt bankens rutiner. Meddelande En text som faktureraren förmedlar till betalaren och som banken skriver ut på betalarens kontoutdrag. 5.4 Inkommande referensbetalningar Återrapporteringen för direktdebiteringar följer samma uppbyggnad som inkommande referensbetalningar. Betalningsdag Den dag då betalarens konto har debiterats. Om debiteringen misslyckas anges i fältet förfallodagen eller den dag då det sista debiteringsförsöket utfördes. Bokningsdag Den dag då banken krediterade fakturerarens konto med betalningen. Arkiveringskod En kod som banken ger betalningstransaktionen och som kan användas för att identifiera det ursprungliga betalningsuppdraget. Arkiveringskoden anger när betalningsuppdraget har getts och i vilken bank. Förmedlingssätt Förmedlingssätt för direktdebiteringstransaktioner är A. Namnkälla

17 15 Namnkälla för direktdebiteringstransaktioner är A. Kod för återrapportering Kod som banken använder för att meddela faktureraren att debiteringen har utförts. Värdena är: blank eller 0 = utförd 1 = konto saknas 2 = täckning saknas Ei veloitettu 3 = inte betalningstjänstkonto 4 = betalaren har annullerat 5 = banken har annullerat 6 = annulleringen har inte kopplats 7 = fullmakt saknas 8 = felaktig förfallodag 9 = fel format 5.5 Förkastade transaktioner Direktdebiteringsmaterialets mottagningskontroll skriver ut en listfil över förkastade transaktioner. Faktureraren kan hämta listan i elektronisk form omedelbart efter sändningen. Beroende på banken kan listan också skrivas ut på papper eller också kan transaktionerna förmedlas i en elektronisk transaktionsförteckning. Listan innehåller sändnings- och mottagningsuppgifter om materialet, transaktionsspecifika orsaker till förkastandet och totalantalet förkastade transaktioner. Om hela materialet förkastats, skrivs enskilda transaktioner inte nödvändigtvis ut på listan. 6 BESKRIVNING AV POSTER Bankerna har kommit överens om en standard för posterna men i hanteringen av posterna förekommer skillnader mellan bankerna som framgår av bankernas egna tjänstebeskrivningar. Direktdebiteringssystemet följer följande beskrivningar av poster: Följande förkortningar används: AN = alfanumerisk uppgift N = numerisk uppgift O = obligatorisk uppgift V = valfri uppgift En fil består av en satspost, transaktionsposter och en summapost. Posterna åtskiljs från varandra med gränstecken. Varje post slutar med tecknen carriage return och line feed. I beskrivningen av posten fastställs fältens längd och form. Ett numeriskt fält fylls med förnollor. Att alfanumeriskt fält fylls i från vänster och slutet av fältet fylls vid behov ut med mellanslag.

18 Fullmaktsmaterial Fullmaktsmaterialets sorteringsordning - betalarens bankförbindelseuppgift - behandlingskod - transaktionsdag SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O SVVA Postens kod N 1 O 0 = satspost Posten skapad, dag N 8 O ååååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Sändande bankgruppens kod AN 3 O Se Gireringsguiden Fakturerarens tjänstekod N 9 O Tjänstekodens namn AN 30 V EDI-kod - EDI-kodbeteckning - fakturerarens EDI-kod AN AN AN AN EDI-kod - Reserv Reserv AN 84 V 160 O = obligatorisk, V = valfri EDI-koden, dvs. Electronic Data Interchange-koden, är förenlig med SFS EDI-kodbeteckning (AN 4) värde = 0037, då FO-numret används som fakturerarens EDI-kod värde = 9991, då banken ger fakturerarens EDI-kod värde = bbbb kan även förekomma FULLMAKTSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O "SVVA" Postens kod AN 1 O 1 = fullmaktspost Behandlingskod AN 1 O 1 = ny, 2 = ändring, 3= uppsagd, 4 = underhållstransaktion *) Referensnummer N 20 V Identifikationsuppgifter för den som faktureras AN 30 V Namnet på den som faktureras AN 35 O Fullmaktens arkiveringskod AN 20 O Fullmaktens bankförbindelsekod AN 1 O 1 = kontonummer, 2 = annan bankförbindelse Reserv AN 2 V reserverad för fullmaktstyp Reserv AN 3 V Betalarens bankförbindelseuppgift N 14 O Transaktionsdag AN 8 V ååååmmdd Reserv AN 5 V Betalarens gamla bankförbindelse N 14 V vid ändring Reserv AN 2 V reserverad för önskad förfallodag 160 O = obligatorisk, V = valfri V V

19 17 *) Behandlingskod med värde 4 = underhållstransaktion används i särskilt överenskomna undantagsfall. SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O "SVVA" Postens kod AN 1 O 9 = summapost Antal fullmakter N 6 O Reserv AN 149 V 160 O = obligatorisk, V = valfri 6.2 Material för inkasseringsorder Direktdebitering SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 0 = SATSPOST Postens ordningsnummer N 6 O 0 Posten skapad, dag N 6 O ååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Fakturerarens tjänstekod N 9 O Mottagande bankgruppens kod AN 3 O Se Gireringsguiden Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Reserv AN 90 V 120 O = obligatorisk, V = valfri POST FÖR INKASSERINGSORDER Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 3 = direktdebitering Postens ordningsnummer N 6 O Transaktionens typkod N 2 O 50 = inkasseringsorder Förfallodag N 6 O ååmmdd Behandlingskod N 1 O 0 = inkasseringsorder, 1 = annullering Betalarens bankförbindelseuppgift N 14 O Belopp N 11 O 2 decimaler Kod för faktureringsgrund AN 3 V se punkt 5.3 Fakturerarens kontonummer N 14 O Namnet på den som faktureras AN 19 V Referensnummer N 20 O Meddelande AN 23 V 120 O = obligatorisk, V = valfri

20 18 SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 9 = summapost Postens ordningsnummer N 6 O Transaktionens typkod N 2 O 50 = inkasseringsorder Antal inkasseringsorder N 6 O Beloppet av inkasseringsorder N 12 O 2 decimaler Antal annulleringar N 6 O Annulleringarnas belopp N 12 O 2 decimaler Reserv AN 75 V 120 O = obligatorisk, V = valfri 6.3 Inkommande referensbetalningar SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 0 = satspost Posten skapad, dag N 6 O ååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Sändande bankgruppens kod AN 2 O Se Gireringsguiden Fakturerarens referensbetalningskod AN 9 O Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Bankspecifik reservering AN 9 V Reserv AN 58 V 90 O = obligatorisk, V = valfri TRANSAKTIONSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 3 = referensbetalning, 5 = direktdebitering Fakturerarens kontonummer N 14 O Bokningsdag N 6 O ååmmdd Betalningsdag N 6 O ååmmdd Arkiveringskod AN 16 O Referensnummer N 20 O Betalarens namnförkortning AN 12 V Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Namnkälla AN 1 V A, se punkt 5.4 Belopp N 10 O 2 decimaler Korrigeringskod N 1 O 0 = debitering, 1 = korrigering Förmedlingssätt AN 1 V A, se punkt 5.4 Kod för återrapportering AN 1 O se punkt O = obligatorisk, V = valfri SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3 BANKSTRECKKODSGUIDE Version 5.3 8.11.2012 1 Bankstreckkodsguide Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Bankstreckkod... 2 3 Uppgifternas form och innehåll... 2 4 Ansvar för riktighet... 2 5 Förutsättningar för användning

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR 1.9.2014 version 1.2 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 2 Serviceavtal 1 3 Namnet på och logotypen för betalningen 1 4 Säkerhet 2 5 Postbeskrivningar

Läs mer

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster NÄTBANKSLÄNKEN Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster och anvisningar för de som tillhandahåller tjänsten Version V 1.0/ 8.01.2002 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV NÄTBANKSLÄNKEN...1

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

GIRERINGSGUIDE. Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet

GIRERINGSGUIDE. Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet GIRERINGSGUIDE Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet 26.8.2014 1 Gireringsguide Innehållsförteckning 1. Mottagarens kontonummer... 3 2.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Fakturaspecifikation i fil från producenter 2013-08-15 HSN Fakturaspecifikation i fil från producenter Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s FUMS-avtal ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS. Uppgifter

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING Välj fliken Evenemang från den övre balken. Välj det evenemang du vill fakturera. Kontrollera först att alla deltagares uppgifter är korrekt ifyllda, d.v.s. har deltagaren deltagit

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

MASKINLÄSBART KONTOUTDRAG TJÄNSTEBESKRIVNING

MASKINLÄSBART KONTOUTDRAG TJÄNSTEBESKRIVNING MASKILÄSBART KTUTDRAG TJÄSTEBESKRIVIG V 3.3/ 20.08.2007 1 (1) Sisällysluettelo 1 ALLMÄT... 1 1.1 Inverkan på kundens verksamhet... 1 1.2 Uppgifter... 1 2 TJÄSTE MASKILÄSBART KTUTDRAG... 2 3 MASKILÄSBART

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK).

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK). Vägledning avseende flytt av fondinnehav Antagna den 6 september 2011, senast reviderade den 18 juni 2013. Rutinbeskrivning De inblandade parterna benämns Mottagande företag (=bank/värdepappersbolag/fondbolag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

15.11.2012. 3. Definitioner

15.11.2012. 3. Definitioner Betaltjänstmeddelande 15.11.2012 I detta meddelande finns de allmänna, preliminära uppgifter om betaltjänsterna samlade som banken ska ge konsumentkunderna innan ett ramavtal ingås (nedan betaltjänstmeddelande

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning Biluthyrning För bransch Biluthyrning finns tillhörande bilaga SOF (Signature On File). Vid uthyrning av ett fordon ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett beräknat och med Kortkunden överenskommet

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer