DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning"

Transkript

1 Instruktioner för faktureraren Version 4.4/

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT Vem är direktdebitering avsedd för? Vad är ett direktdebiteringssystem? Ansvar Fakturerarens avtal Betalarens avtal (fullmakt)... 5 TJÄNSTENS FUNKTION Fakturerarens åtaganden Hantering av fullmaktsuppgifter Förhandsmeddelande Förhandsmeddelande i nätet Uppläggning och sändning av debiteringsunderlag Granskning av debiteringsunderlaget i banken Annulleringar, korrigeringar och utredningar Faktureraren Betalaren Banken Debitering av betalarens konto Kreditering av fakturerarens konto Betalarens krediteringar Återrapportering Återbetalning till betalaren TIDTABELLER TERMINOLOGI FÖR SSYSTEMET Direktdebiteringsavtal Inkasseringsorder Inkommande referensbetalningar Förkastade transaktioner BESKRIVNING AV POSTER Fullmaktsmaterial Material för inkasseringsorder Direktdebitering Inkommande referensbetalningar...18 Bilagor 1 Avtal om direktdebiteringstjänst (publiceras senare) 2 Allmänna villkor för direktdebiteringsfullmakt (publiceras senare) Maksupalvelulaista johtuvat muutosehdotukset violetilla.

4 2 1 ALLMÄNT Direktdebitering är en effektiv och flexibel faktureringsmetod för både faktureraren och betalaren. Den kräver mindre manuellt arbete av såväl faktureraren och betalaren som hos banken samt erbjuder ett smidigt och förmånligt sätt att sköta fakturorna på förfallodagen. 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för? Direktdebitering är avsedd för fakturerare som regelbundet fakturerar samma kunder enligt ett fast eller varierande belopp. Till sådana fakturerare hör bl.a. telefonbolag, energiverk, tidningshus, disponentbyråer och den kommunala sektorn. 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem? Betalarens bank inhämtar från betalarna fullmakter, dvs. tillstånd att debitera fakturabetalarnas bankkonton, och förmedlar uppgifter om fullmakterna till faktureraren. Faktureraren sänder till betalarna ett separat förhandsmeddelande om kommande debiteringar. Faktureraren sänder inkasseringsordern till banken i elektronisk form. Materialet med inkasseringsorder kan gälla debiteringskonton i en eller flera banker. I direktdebiteringstjänsten debiterar banken fakturabeloppen från betalarnas konton på förfallodagen och krediterar sedan totalbeloppet till fakturerarens konto. Då betalarens och fakturerarens konton finns i olika banker eller bankgrupper krediteras fakturerarens konto med de genomförda direktdebiteringarna omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har mottagit tillräckliga uppgifter för att utbetala beloppet. Då betalarens och fakturerarens konton finns i samma bank eller bankgrupp krediteras fakturerarens konto med de genomförda direktdebiteringarna senast följande bankdag efter debiteringsdagen. Faktureraren får återrapporteringen i elektronisk form från sin bank. 1.3 Ansvar Faktureraren lämnar direktdebiteringsmaterialet, som ska överensstämma med transaktionspostbeskrivningarna, till banken i enlighet med den avtalade tidtabellen. Faktureraren ansvarar också för att faktureringsgrunderna är obestridliga. Faktureraren ser till att direktdebiteringsmaterialet innehåller endast debiteringar som överensstämmer med givna fullmakter. Debiteringen av betalarens konto ska överensstämma med förhandsmeddelandet som sänts till betalaren. Betalningen registreras som godkänd om varken betalaren eller faktureraren annullerar eller ändrar på debiteringsuppgifterna senast den bankdag som föregår förfallodagen.

5 3 Betalaren ska se till att det finns tillräcklig täckning på debiteringskontot dagen före förfallodagen.

6 4 1.4 Översikt av direktdebiteringssystemet BETALARE Förhandsmeddelande 4 FAKTURERARE Försäljningsres kontra Återrapportering 1 Fullmakter Kontoutdragsbokning 6 Fullmaktsuppgifter 2 Inkasseringsorder 3 7 BANK A 5 BANK B 1 Betalaren utfärdar en fullmakt hos sin bank. 2 Banken förmedlar fullmaktsuppgifterna till faktureraren. 3 Faktureraren sänder inkasseringsordern till sin bank. 4 Faktureraren sänder förhandsmeddelande till betalaren. 5 Bankerna debiterar betalarnas konton och krediterar fakturerarnas konton 6 Betalaren får kontoutdrag över utförda debiteringar. 7 Faktureraren får från sin bank återrapportering över genomförda och misslyckade debiteringar.

7 5 2 AVTAL 2.1 Fakturerarens avtal Faktureraren ingår med sin bank ett skriftligt direktdebiteringsavtal per tjänstekod. Tjänstekoden är en identifikationskod för direktdebiteringen som fastställs av fakturerarens bank och faktureraren och som särskiljer faktureraren samt eventuell enhet och faktureringsgrund hos faktureraren. Det ska finnas en separat tjänstekod för varje faktureringsgrund: t.ex. annonsbetalningar och prenumerationer på en tidning, kommunala dagvårdsavgifter och vattenavgifter eller fakturering från olika enheter inom ett företag. Vissa banker använder beteckningen faktureringskod för tjänstekoden. Betalarens fullmakter som gäller en viss betalningsgrund kopplas till tjänstekoden. Faktureraren ska använda samma tjänstekod för en faktureringsgrund i alla banker. Faktureraren kan ha direktdebiteringsavtal med samma tjänstekod vid flera olika banker. Om faktureraren vill lägga till en ny faktureringsgrund till direktdebiteringen ska denne ingå ett nytt avtal om detta med sin bank. Fakturerarens bank informerar de andra bankerna om avtalet, varefter dessa kan motta direktdebiteringsfullmakter från sina kunder gällande den aktuella tjänstekoden. 2.2 Betalarens avtal (fullmakt) Betalaren utfärdar fullmakter per faktureringsgrund via sin bank. Med direktdebiteringsfullmakt avses ett avtal mellan fullmaktsgivaren (betalaren) och faktureraren med vilket betalaren ger faktureraren rätt att debitera det fakturerade beloppet direkt från sitt konto enligt den bankförbindelse som anges i fullmakten. Bankförbindelsen kan vara ett kontonummer eller i stället för kontonumret en till kontot ansluten kontonummerenlig kod som banken givit. Banken tar emot betalarens fullmakt, registrerar uppgifterna i banken för kontroll av fullmakten och förmedlar fullmaktsuppgifterna vidare till faktureraren. Betalaren gör ändringar i fullmakten eller säger upp densamma via sin bank. Fullmakten, ändringar i den eller annullering av den träder i kraft vid betalarens bank omedelbart efter registrering vid banken. Betalarens bank informerar faktureraren om ändringar och annulleringar via fakturerarens bank. Om faktureraren tar emot fullmakter eller ändringar av dessa av betalarna, ska faktureraren lämna de av betalaren undertecknade fullmakterna till betalarens bank för registrering. Om faktureraren använder en egen, färdigtryckt fullmakt ska uppgifterna på denna motsvara de uppgifter som finns i fakturerarens direktdebiteringsavtal. En färdigtryckt fullmakt som avviker från den mall som bankerna har kommit överens om ska godkännas av fakturerarens bank innan fullmakten kan tas i bruk.

8 6 TJÄNSTENS FUNKTION 3.1 Fakturerarens åtaganden Efter att direktdebiteringsavtalet har ingåtts ska faktureraren ha beredskap att ta emot fullmaktsuppgifter från banken och behandla dem i sitt faktureringssystem. Faktureraren sänder förhandsmeddelanden till sina betalare om kommande debiteringar och materialet för inkasseringsordern enligt överenskommen procedur. Om faktureraren avstår helt från användning av direktdebitering, ska faktureraren säga upp de direktdebiteringsavtal som har ingåtts med banken samt meddela tydligt till alla som betalar genom direktdebitering om ändringen av faktureringssätt. Om faktureraren vill avbryta direktdebitering för en enskild betalare, ska faktureraren komma överens om detta och om ändring av faktureringssättet med betalaren. Faktureraren ska förvara fullmaktsuppgifterna i sitt system, så att man vid behov kan återgå till direktdebitering. Då faktureraren önskar säga upp fullmakten för en enskild betalare, ska faktureraren underrätta betalaren om detta och övergå till annan fakturering. Betalarens fullmakt gäller fortfarande vid banken om inte betalaren själv säger upp den. Banken kan avföra fullmakter som inte har aktiverats för debitering under ett och ett halvt år. 3.2 Hantering av fullmaktsuppgifter Fakturerarens bank förmedlar en sammanfattning av fullmaktsuppgifterna från sina egna kunder och från andra banker till faktureraren antingen i elektronisk form (se punkt 6.1) eller som en lista. Både en ny fullmakt och ändringar av fullmakter ska hos faktureraren entydigt och med absolut säkerhet kunna kopplas till rätt fakturerad kund. Om fakturerarens system inte kan koppla fullmakten till rätt kund, ska faktureraren kontakta sin bank som utreder uppgifterna i den ursprungliga fullmakten. Faktureraren kopplar en ny fullmakt till en tjänstekod med referensnummer och/eller med identifikationsuppgifterna eller namnet på den som faktureras samt lägger till bankförbindelsen till betalarens uppgifter. Dessa uppgifter måste stämma överens med uppgifterna i faktureringssystemet. Kopplingsuppgifterna för en ändrad eller annullerad fullmakt är den gamla bankförbindelsen, den fakturerades identifikationsuppgifter och/eller referensnumret. När faktureringssättet har ändrats till direktdebitering ska faktureraren i det första förhandsmeddelandet som sänds till betalaren tydligt informera om ändringen av faktureringen. Fullmaktsändringarna är ändringar av bankförbindelse eller komplettering av bristfälliga identifikationsuppgifter. Faktureraren hanterar annan bankförbindelse som lämnats i fullmakten på samma sätt som ett kontonummer.

9 7 Då betalaren byter bank kan faktureraren få en ny fullmakt trots att den tidigare fullmakten ännu gäller. Den fullmakt av betalaren som har det senaste transaktionsdatumet och som avser en gällande fullmakt ersätter alltid tidigare fullmakter. Faktureraren får inte använda fullmaktsuppgifter för upprätthållande av andra uppgifter. 3.3 Förhandsmeddelande Faktureraren är skyldig att på förhand meddela betalaren om kommande debiteringar. Förhandsmeddelandet är en fakturaliknande utredning av grunderna och villkoren för den kommande debiteringen. Betalaren har inte rätt till återbetalning (punkt 3.12) om faktureraren har lämnat förhandsmeddelandet minst 4 veckor före förfallodagen. Förhandsmeddelandet ska finnas betalaren tillhanda senast 8 dagar före förfallodagen. Förhandsmeddelandet ska tydligt avvika från övriga fakturablanketterna som faktureraren använder. Om det med förhandsmeddelandet följer en gireringsblankett, bör beloppsfältet gärna fyllas med texten. Betalaren och faktureraren kan komma överens om att förhandsmeddelandet ersätts med ett annat specifikt definierat förfarande, till exempel ett årligt meddelande. Förhandsmeddelandet måste åtminstone innehålla följande uppgifter: FÖRHANDSMEDDELANDE OM fakturerarens namn beloppet som ska debiteras bankförbindelse enligt fullmakten referensnummer och/eller meddelande förfallodag namnet på den som faktureras faktureringsgrund Av förhandsmeddelandet kan dessutom framgå när transaktionen har sänts till banken Förhandsmeddelande i nätet Beroende på enskilda bankers rutiner kan förhandsmeddelandet lämnas genom att förmedla fakturauppgifterna i nätet. (Obs! Förmedlingstjänsten Finvoice får inte användas för sändning av förhandsmeddelanden.) Betalaren går via länk från sin nätbank till den tjänst där fakturauppgifterna finns. Faktureraren svarar för framställning av fakturauppgifterna. En beskrivning av detta finns i tjänstebeskrivningen i Finansbranschens Centralförbunds nätbankslänk. 3.4 Uppläggning och sändning av debiteringsunderlag

10 8 Faktureraren lägger upp direktdebiteringsmaterialet enligt beskrivningen i punkt 6.2. Faktureraren använder i inkasseringsordern den bankförbindelse som framgår av fullmakten, dvs. kontonummer eller annan kontonummerenlig kod som banken givit. Faktureraren ser till att materialet innehåller endast inkasseringsorder som tillhör de överenskomna tjänstekoderna. En direktdebiteringssats kan innehålla bara inkasseringsorder och annulleringar som hör till en specifik tjänstekod, dock så att annulleringarna gäller tidigare order. I samma material kan finnas order för olika förfallodagar och banker. Enligt rekommendation bör direktdebiteringsmaterialet till fakturerarens bank och förhandsmeddelandena till betalarna sändas samtidigt, helst senast två veckor före förfallodagen. De absoluta tidsramarna för inlämnandet av materialet är tidigast 60 kalenderdagar före förfallodagen inkasseringsorder senast 4 bankdagar före förfallodagen annulleringar senast 2 bankdagar före förfallodagen Faktureraren kommer överens om hur materialet ska sändas och om materialets tekniska karaktär med sin bank. Rutinerna kan variera mellan olika banker. Faktureraren ska spara det sända debiteringsunderlaget åtminstone till den bankdag som följer på förfallodagen ifall materialet måste sändas på nytt. Reservsystem till direktdebiteringssystemet är gireringar med referensnummer, vilket betyder utsändning av normalt utskrivna, referensförsedda fakturor till betalarna. Faktureraren ska tydligt meddela betalaren om avvikande faktureringsmetoder när reservsystemet används. Fakturerarens bank sänder ut inkasseringsordern till de andra bankerna utgående från betalarnas bankförbindelser. 3.5 Granskning av debiteringsunderlaget i banken Banken utför följande granskningar av det mottagna materialet: granskning av avtals- och fullmaktsuppgifter granskning av materialets formella korrekthet granskning av enskilda inkasseringsorder och förhindrande av upprepad behandling av samma material Vid korrekthetsgranskningen ska materialet uppfylla följande kriterier: datumet då satsposten genererades har rätt format datumet för generering av satsposten får inte vara senare än behandlingsdagen ska vara högst 10 dagar före behandlingsdagen strukturen motsvarar punkt 6.2 i föreliggande instruktioner för faktureraren uppgifterna i summaposten överensstämmer med de sammanräknade beloppen i de mottagna transaktionerna

11 9 antalet formellt felaktiga transaktioner får uppgå till högst 50 stycken om materialet innehåller över 250 transaktioner 20 procent av transaktionerna om materialet innehåller 250 transaktioner eller färre med samma tjänstekod, utskrivningsdag och klockslag godkänns endast en materialsats Banken godkänner inte felaktigt material och underrättar faktureraren om detta. Banken returnerar enskilda inkasseringsorder som förkastats i korrekthetsgranskningen till faktureraren och meddelar orsaken med en kod (se punkt 5.4). 3.6 Annulleringar, korrigeringar och utredningar Faktureraren Faktureraren kan annullera en enskild inkasseringsorder genom att sända en annulleringstransaktion till sin bank enligt en överenskommen tidtabell. Faktureraren sköter alla korrigeringar och utredningar som berör material och transaktioner. Faktureraren utreder även orsaken till ett förkastande i enlighet med bankens anvisning, korrigerar materialet och sänder det på nytt. Banken gör inga korrigeringar i inkasseringsorder som redan har behandlats. När förfallodagen, beloppet, faktureringsgrunderna eller betalarens bankförbindelse är felaktiga sänder faktureraren en annullering av den ursprungliga ordern och en ny korrigerad inkasseringsorder. Faktureraren sänder ett förhandsmeddelande i enlighet med den korrigerade inkasseringsordern till betalaren. I annulleringen ska följande uppgifter motsvara den ursprungliga inkasseringsordern betalarens ursprungliga bankförbindelse fakturerarens tjänstekod fakturerarens krediteringskonto förfallodag referensnummer debiteringens ursprungliga belopp Samma material kan inte innehålla både en inkasseringsorder och en annullering av ordern. Annulleringen misslyckas om motsvarande debiteringstransaktion redan är utförd eller om betalaren har annullerat den eller ändrat innehållet i inkasseringsordern. Fakturerarens bank förmedlar annulleringarna, korrigeringarna och eventuella utredningsbegäranden till betalarens bank Betalaren Betalaren kan ändra uppgifter i inkasseringsordern eller annullera inkasseringsordern före förfallodagen. Om inkasseringsordern redan finns i betalarens bank kan betalaren göra ändringen antingen hos faktureraren eller i sin egen bank. Banken förmedlar uppgiften om att betalaren har annullerat direktdebiteringen till faktureraren antingen omgående eller på förfallodagen beroende på bankens rutiner. Betalarens bank

12 10 informerar betalaren om ändrings- och annulleringsrutinerna. Banken returnerar inkasseringsordern till faktureraren i den form som ordern var vid annulleringstillfället och lägger till orsakskoden för annulleringen (se terminologi, kapitel 5.4) och bankens arkiveringskod. Banken sänder ingen separat information till faktureraren om ändringar av belopp som betalaren har gjort, utan utförd debitering anges i återrapporteringen. Betalaren utreder betalningen direkt med faktureraren Banken Faktureraren och banken svarar gemensamt för utredningar som berör fullmakten. 3.7 Debitering av betalarens konto Betalarens bank debiterar betalarens konto utifrån den inkasseringsorder i elektronisk form som faktureraren har sänt. Före debiteringen kontrollerar banken att betalaren har en giltig fullmakt för direktdebitering av den aktuella betalningen. Om en inkasseringsorder saknar täckning kan banken göra en ny debitering under de tre följande bankdagarna efter förfallodagen om så har överenskommits med faktureraren. Faktureraren informerar betalare om omdebittering används eller inte. 3.8 Kreditering av fakturerarens bank Betalarens bank krediterar fakturerarens bank för genomförda direktdebiteringar senast den första bankdagen efter debiteringen. 3.9 Kreditering av fakturerarens konto När betalarens och fakturerarens konton är i olika banker eller bankgrupper krediteras fakturerarens konto för genomförda direktdebiteringar omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har fått de uppgifter som behövs för utbetalning av beloppet. När betalarens och fakturerarens konton är i samma bank eller bankgrupp krediteras fakturerarens konto för genomförda direktdebiteringar senast den första bankdagen efter debiteringsdagen Betalarens krediteringar Krediteringar till betalaren kan inte förmedlas i direktdebiteringsmaterialet. Faktureraren kan göra krediteringar av felaktiga betalningar i följande faktura med hjälp av fakturabetalningstjänsten eller genom att separat överenskomma med betalaren om krediteringssätt Återrapportering

13 11 Faktureraren får Inkommande referensbetalningar (se postbeskrivningen, kapitel 6.3) och information om förkastade transaktioner som återrapportering på överenskommet sätt. Banken returnerar faktureraren alla andra direktdebiteringar utom fakturerarens lyckade annulleringar. Hur återrapporteringen sänds beror på bankernas egna rutiner. De inkommande referensbetalningarna innehåller både utförda debiteringar och misslyckade inkasseringsorder. Banken meddelar en orsakskod för misslyckade inkasseringsorder till faktureraren. På behandlingsdagen skapas materialet för de förkastade transaktionerna i banken av enskilda förkastade transaktioner eller förkastade material/satser. Materialet med förkastade transaktioner motsvarar materialet som sänts. Faktureraren registrerar direktdebiteringar som utförts i sin reskontra och driver in obetalda fordringar enligt sina egna inkasseringsrutiner Återbetalning till betalaren En betalare i konsumentställning har rätt att kräva av sin bank att det direktdebiterade beloppet från betalarens konto återbetalas i sin helhet inom åtta (8) veckor efter debiteringsdagen. Begäran om återbetalning ska lämnas skriftligt. Förutsättning för återbetalning är att det direktdebiterade beloppet inte framgår exakt av den fullmakt som betalaren har gett och att det debiterade beloppet är större än vad betalaren rimligen har kunnat förvänta sig utifrån tidigare konsumtionsbeteende, villkoren i ramavtalet och andra omständigheter. Betalaren ska jämte sitt återbetalningskrav förete en utredning av varför direktbetalaren anser att det direktdebiterade beloppet är större än förväntat. Betalaren har inte rätt till återbetalning om faktureraren har underrättat betalaren om direktdebiteringen på överenskommet sätt minst fyra (4) veckor före förfallodagen. Betalarens bank ska återbetala hela det direktdebiterade beloppet eller informera betalaren om återbetalningsvägran inom tio bankdagar efter att betalaren har lagt fram sin begäran om återbetalning. Om villkoren för återbetalning uppfylls och betalarens bank återbetalar det direktdebiterade beloppet till betalaren, informerar betalarens bank fakturerarens bank om återbetalningen. Fakturerarens bank korrigerar direktdebiteringstransaktionen på fakturerarens konto och krediterar kontot i betalarens bank. Endast konsumenter har rätt att kräva återbetalning, förutsatt att betalarens bank och betalaren inte har kommit överens om annat. 4 TIDTABELLER Direktdebiteringens tidsgränser är: 1 förhandsmeddelande till betalaren: senast 8 dagar före förfallodagen

14 12 2 debiteringsmaterialet till fakturerarens bank: tidigast 60 kalenderdagar före förfallodagen senast 4 bankdagar före förfallodagen 3 annulleringar av inkasseringsorder till banken: senast 2 bankdagar före förfallodagen 4 kreditering av utförda direktdebiteringar till faktureraren: omedelbart efter att medlen har betalats in på kontot av fakturerarens bank och fakturerarens bank har fått de uppgifter som behövs för utbetalning av beloppet, i det fall att betalarens och fakturerarens konton är i olika banker eller bankgrupper senast den första bankdagen efter debiteringsdagen, i det fall att betalarens och fakturerarens konton är i samma bank eller bankgrupp 5 TERMINOLOGI FÖR SSYSTEMET 5.1 Direktdebiteringsavtal Ett direktdebiteringsavtal är ett avtal mellan faktureraren och banken om direktdebiteringstjänsten. Fakturerarens tjänstekod (faktureringskod) En kod som identifierar faktureraren, fakturerarens eventuella underenheter eller faktureringsgrunden. Koden avtalas med faktureraren. Tjänstekodens namn (faktureringsgrund) Ett namn på faktureringsgrunden som skrivs ut på betalarens kontoutdrag per bank. Namnet avtalas med faktureraren. Fakturerarens kod (kundkod) En identifikationskod som faktureraren har fått av avtalsbanken. Koden kan antingen vara affärs- eller samfundssignum, personbeteckning eller en kod som banken ger. Avtalsbanken använder koden för att koppla faktureraren till sitt eget kundregister. Fakturerarens kontonummer Ett kontonummer som är kopplat till fakturerarens direktdebiteringsavtal och används för kreditering av utförda direktdebiteringstransaktioner. 5.2 Fullmakt En fullmakt är ett skriftligt avtal mellan faktureraren och betalaren. Betalaren ger en fullmakt per tjänstekod. Betalarens bankförbindelseuppgift

15 13 I regel numret på kontot som direktdebiteras. Bankförbindelseuppgiften kan även vara en av banken angiven kontonummerenlig kod. Namnet på den som faktureras Namnet på fakturamottagaren som betalaren uppgett på fullmakten. Namnet behöver inte vara detsamma som betalarens namn. Referensnummer Uppgift med vilken faktureraren kan identifiera den som faktureras. Referensnumrets uppbyggnad följer den standard som bankerna har fastställt. Guiden Referensnummer och referensnumrets kontrollsiffra finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats. Identifikationsuppgifter för den som faktureras Uppgift med vilken faktureraren kan identifiera den som faktureras, t.ex. referensnummer, telefonnummer, kundnummer, namn. Fullmaktens arkiveringskod En kod som ges för fullmakten då denna registreras. Den ursprungliga fullmakten kan tas fram med hjälp av koden. Fullmaktens datering Den dag när fullmakten har getts. Fullmaktens transaktionsdag Den dag då fullmakten eller en ändring av fullmakten börjar gälla eller fullmakten upphör att gälla. Vid underhållstransaktioner är transaktionsdagen lika med körningsdagen. Betalarens gamla bankförbindelse Tidigare bankförbindelse som ska anges i bankförbindelseuppgifterna då fullmakten ändras. 5.3 Inkasseringsorder Med inkasseringsorder avses en debiteringsorder i direktdebiteringsystemet. Material Med material avses en grupp samtidigt levererade transaktioner som hänför sig till en tjänstekod för faktureraren. Materialet kan innehålla inkasseringsorder och annulleringar av tidigare sända order. Överföringssats Överföringssats är ett eller flera direktdebiteringsmaterial i elektroniskt format som sänds till banken på en gång. Materialet kan sändas av faktureraren eller fakturerarens servicecenter som i en överföringssats kan sända direktdebiteringsmaterial från flera fakturerare. Förfallodag

16 14 Förfallodagen anger när kontot ska debiteras. Om förfallodagen för den ursprungliga inkasseringsordern inte är en bankdag, ändrar fakturerarens bank förfallodagen till följande bankdag. Referensnummer Referensnumret identifierar inkasseringsordern och/eller den som faktureras. Kod för faktureringsgrund Tillåtna koder för faktureringsgrund 70 Hyra 71 Elavgift 72 Vattenavgift 73 Telefonavgift 74 Försäkringspremie 75 Läkararvode 76 Sjukhusavgift 77 Skolavgift 78 Prenumeration 79 Medlemsavgift 80 Skatt 81 Mervärdesskatt 82 Arbetsgivaravgift 83 Licens 84 Avbetalning 85 Factoringavgift 86 Kreditkorts- och avbetalning 89 Faktura 90 Övrig Den faktureringsgrund som motsvarar koden skrivs ut i klartext på betalarens kontoutdrag enligt bankens rutiner. Meddelande En text som faktureraren förmedlar till betalaren och som banken skriver ut på betalarens kontoutdrag. 5.4 Inkommande referensbetalningar Återrapporteringen för direktdebiteringar följer samma uppbyggnad som inkommande referensbetalningar. Betalningsdag Den dag då betalarens konto har debiterats. Om debiteringen misslyckas anges i fältet förfallodagen eller den dag då det sista debiteringsförsöket utfördes. Bokningsdag Den dag då banken krediterade fakturerarens konto med betalningen. Arkiveringskod En kod som banken ger betalningstransaktionen och som kan användas för att identifiera det ursprungliga betalningsuppdraget. Arkiveringskoden anger när betalningsuppdraget har getts och i vilken bank. Förmedlingssätt Förmedlingssätt för direktdebiteringstransaktioner är A. Namnkälla

17 15 Namnkälla för direktdebiteringstransaktioner är A. Kod för återrapportering Kod som banken använder för att meddela faktureraren att debiteringen har utförts. Värdena är: blank eller 0 = utförd 1 = konto saknas 2 = täckning saknas Ei veloitettu 3 = inte betalningstjänstkonto 4 = betalaren har annullerat 5 = banken har annullerat 6 = annulleringen har inte kopplats 7 = fullmakt saknas 8 = felaktig förfallodag 9 = fel format 5.5 Förkastade transaktioner Direktdebiteringsmaterialets mottagningskontroll skriver ut en listfil över förkastade transaktioner. Faktureraren kan hämta listan i elektronisk form omedelbart efter sändningen. Beroende på banken kan listan också skrivas ut på papper eller också kan transaktionerna förmedlas i en elektronisk transaktionsförteckning. Listan innehåller sändnings- och mottagningsuppgifter om materialet, transaktionsspecifika orsaker till förkastandet och totalantalet förkastade transaktioner. Om hela materialet förkastats, skrivs enskilda transaktioner inte nödvändigtvis ut på listan. 6 BESKRIVNING AV POSTER Bankerna har kommit överens om en standard för posterna men i hanteringen av posterna förekommer skillnader mellan bankerna som framgår av bankernas egna tjänstebeskrivningar. Direktdebiteringssystemet följer följande beskrivningar av poster: Följande förkortningar används: AN = alfanumerisk uppgift N = numerisk uppgift O = obligatorisk uppgift V = valfri uppgift En fil består av en satspost, transaktionsposter och en summapost. Posterna åtskiljs från varandra med gränstecken. Varje post slutar med tecknen carriage return och line feed. I beskrivningen av posten fastställs fältens längd och form. Ett numeriskt fält fylls med förnollor. Att alfanumeriskt fält fylls i från vänster och slutet av fältet fylls vid behov ut med mellanslag.

18 Fullmaktsmaterial Fullmaktsmaterialets sorteringsordning - betalarens bankförbindelseuppgift - behandlingskod - transaktionsdag SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O SVVA Postens kod N 1 O 0 = satspost Posten skapad, dag N 8 O ååååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Sändande bankgruppens kod AN 3 O Se Gireringsguiden Fakturerarens tjänstekod N 9 O Tjänstekodens namn AN 30 V EDI-kod - EDI-kodbeteckning - fakturerarens EDI-kod AN AN AN AN EDI-kod - Reserv Reserv AN 84 V 160 O = obligatorisk, V = valfri EDI-koden, dvs. Electronic Data Interchange-koden, är förenlig med SFS EDI-kodbeteckning (AN 4) värde = 0037, då FO-numret används som fakturerarens EDI-kod värde = 9991, då banken ger fakturerarens EDI-kod värde = bbbb kan även förekomma FULLMAKTSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O "SVVA" Postens kod AN 1 O 1 = fullmaktspost Behandlingskod AN 1 O 1 = ny, 2 = ändring, 3= uppsagd, 4 = underhållstransaktion *) Referensnummer N 20 V Identifikationsuppgifter för den som faktureras AN 30 V Namnet på den som faktureras AN 35 O Fullmaktens arkiveringskod AN 20 O Fullmaktens bankförbindelsekod AN 1 O 1 = kontonummer, 2 = annan bankförbindelse Reserv AN 2 V reserverad för fullmaktstyp Reserv AN 3 V Betalarens bankförbindelseuppgift N 14 O Transaktionsdag AN 8 V ååååmmdd Reserv AN 5 V Betalarens gamla bankförbindelse N 14 V vid ändring Reserv AN 2 V reserverad för önskad förfallodag 160 O = obligatorisk, V = valfri V V

19 17 *) Behandlingskod med värde 4 = underhållstransaktion används i särskilt överenskomna undantagsfall. SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Materialkod AN 4 O "SVVA" Postens kod AN 1 O 9 = summapost Antal fullmakter N 6 O Reserv AN 149 V 160 O = obligatorisk, V = valfri 6.2 Material för inkasseringsorder Direktdebitering SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 0 = SATSPOST Postens ordningsnummer N 6 O 0 Posten skapad, dag N 6 O ååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Fakturerarens tjänstekod N 9 O Mottagande bankgruppens kod AN 3 O Se Gireringsguiden Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Reserv AN 90 V 120 O = obligatorisk, V = valfri POST FÖR INKASSERINGSORDER Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 3 = direktdebitering Postens ordningsnummer N 6 O Transaktionens typkod N 2 O 50 = inkasseringsorder Förfallodag N 6 O ååmmdd Behandlingskod N 1 O 0 = inkasseringsorder, 1 = annullering Betalarens bankförbindelseuppgift N 14 O Belopp N 11 O 2 decimaler Kod för faktureringsgrund AN 3 V se punkt 5.3 Fakturerarens kontonummer N 14 O Namnet på den som faktureras AN 19 V Referensnummer N 20 O Meddelande AN 23 V 120 O = obligatorisk, V = valfri

20 18 SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 9 = summapost Postens ordningsnummer N 6 O Transaktionens typkod N 2 O 50 = inkasseringsorder Antal inkasseringsorder N 6 O Beloppet av inkasseringsorder N 12 O 2 decimaler Antal annulleringar N 6 O Annulleringarnas belopp N 12 O 2 decimaler Reserv AN 75 V 120 O = obligatorisk, V = valfri 6.3 Inkommande referensbetalningar SATSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 0 = satspost Posten skapad, dag N 6 O ååmmdd Posten skapad, tidpunkt N 4 O hhmm Sändande bankgruppens kod AN 2 O Se Gireringsguiden Fakturerarens referensbetalningskod AN 9 O Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Bankspecifik reservering AN 9 V Reserv AN 58 V 90 O = obligatorisk, V = valfri TRANSAKTIONSPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll Postens kod N 1 O 3 = referensbetalning, 5 = direktdebitering Fakturerarens kontonummer N 14 O Bokningsdag N 6 O ååmmdd Betalningsdag N 6 O ååmmdd Arkiveringskod AN 16 O Referensnummer N 20 O Betalarens namnförkortning AN 12 V Myntenhetens kod AN 1 O 1 = euro Namnkälla AN 1 V A, se punkt 5.4 Belopp N 10 O 2 decimaler Korrigeringskod N 1 O 0 = debitering, 1 = korrigering Förmedlingssätt AN 1 V A, se punkt 5.4 Kod för återrapportering AN 1 O se punkt O = obligatorisk, V = valfri SUMMAPOST Uppgiftens namn Form Längd O/V Innehåll

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

Fakturabetalningstjänst Beskrivning av tjänsten

Fakturabetalningstjänst Beskrivning av tjänsten Fakturabetalningstjänst Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Fakturabetalningstjänsten... 3 2 Avtal och testning... 3 2.1 Avtal... 3 2.2 Testning... 3 2.2.1 Testning med allmänna testkoder... 3 2.2.2 Testning

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Fördelarna med tjänsten... 3 1.2 Tidtabell... 3 1.3 Problemsituationer och kontakt... 3 2

Läs mer

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien

Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Innehåll 1 Materialets sammansättning... 3 2 Postbeskrivningar... 4 Betalningens baspost, postkod = T03... 4

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare

Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 E-faktura ersätter nationell direktdebitering... 3 1.2 Tidtabell för Finvoice 2.0 i Nordea... 3 2

Läs mer

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3

BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3 BANKSTRECKKODSGUIDE Version 5.3 8.11.2012 1 Bankstreckkodsguide Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Bankstreckkod... 2 3 Uppgifternas form och innehåll... 2 4 Ansvar för riktighet... 2 5 Förutsättningar för användning

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017

Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017 Request for Transfer Beskrivning av tjänsten Januari 2017 Innehåll 1 Request for Transfer tjänsten... 2 2 Avtal och testning... 2 2.1 Avtal... 2 2.2 Testning... 3 3 Behandling av materialet... 3 3.1 Materialet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet

Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet 15.11.2012 Tjänsten är avsedd för både konvertering av kontonummer till IBAN-format och kontroll av giltighetstiden

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas,

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

BETALTERMINALTJÄNSTER Servicebeskrivning

BETALTERMINALTJÄNSTER Servicebeskrivning BETALTERMINALTJÄNSTER Servicebeskrivning 15.11.2012 2 1 Allmänt... 1 2 Behandling... 1 2.1 Bildande av material... 1 2.2 Sändning av material till banken... 1 2.3 Kontroll av material i banken... 1 2.4

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster

Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster NÄTBANKSLÄNKEN Den trygga länken från nätbanken för externa tjänster och anvisningar för de som tillhandahåller tjänsten Version V 1.0/ 8.01.2002 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV NÄTBANKSLÄNKEN...1

Läs mer

Transaktionsutdrag och saldoförfrågan Beskrivning av tjänster

Transaktionsutdrag och saldoförfrågan Beskrivning av tjänster Transaktionsutdrag och saldoförfrågan Beskrivning av tjänster Innehåll 1 Transaktionsutdrag... 3 2 Tjänsten tas i bruk... 3 2.1 Avtal... 3 2.2 Testning och testkoder... 3 2.3 Hur tjänsten tas i bruk...

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR

SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR SPARBANKENS NÄTBETALNING BRUKSANVISNING OCH POSTBESKRIVNINGAR 1.9.2014 version 1.2 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 2 Serviceavtal 1 3 Namnet på och logotypen för betalningen 1 4 Säkerhet 2 5 Postbeskrivningar

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för 1(5) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009

Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta,

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta, Skattekonton, Avsnitt 61 1 61 Skattekonton Huvudprinciper för skattekontot 61.1 Inledning Regler om skattekonton finns i 61 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om vad som ska registreras på ett

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Nordeas e-faktura 1 (6) för företag

Allmänna villkor för Nordeas e-faktura 1 (6) för företag Allmänna villkor för Nordeas e-faktura 1 (6) 1. Allmänt och tillämpningsområde Med e-fakturatjänsten kan Kunden sända och ta emot e-fakturor och andra Finvoice-meddelanden via en avtalad Elektronisk servicekanal,

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR

ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A141/200/2015 version 2.11 ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR POSTBESKRIVNING

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING Välj fliken Evenemang från den övre balken. Välj det evenemang du vill fakturera. Kontrollera först att alla deltagares uppgifter är korrekt ifyllda, d.v.s. har deltagaren deltagit

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Pro

Handbok. Pagero Autogiro Pro Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 1. ALLMÄNT Som botten för meddelandeblanketten fungerar Räddningsinstitutets blankett, som blivit modifierad för Säkerhet 2003 övningarna samt för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

GIRERINGSGUIDE. Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet

GIRERINGSGUIDE. Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet GIRERINGSGUIDE Guide över strukturen på giroblanketterna för eurobetalningar som förmedlas inom eurobetalningsområdet 26.8.2014 1 Gireringsguide Innehållsförteckning 1. Mottagarens kontonummer... 3 2.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer