Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet"

Transkript

1 Umeå Universitet Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, ht 2006 Handledare: Anders Bergman Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Sara Hellsten

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR METOD OCH MATERIAL DISPOSITION DEFINITIONER VARFÖR ANVÄNDS ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL? ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLLENS GILTIGHET HUR UPPSTÄLLS ETT GILTIGT ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL NÄR FÖRLORAR ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLLET SIN SAKRÄTTSLIGA GILTIGHET? VAD INNEBÄR FÖRFOGANDERÄTT? UTTRYCKLIGT MEDGIVANDE TILL FÖRFOGANDE SÄLJARENS MEDGIVANDE TILL FÖRFOGANDE I DET SÄRSKILDA FALLET NJA 1980 S SÄLJAREN HAR AGERAT SOM OM FÖRFOGANDERÄTT HAR MEDGIVITS DEN NATURLIGA FÖRFOGANDETIDPUNKTEN NJA 1960 s SÄLJARENS KÄNNEDOM OM KÖPARENS AVSIKT ATT FÖRFOGA ÖVER EGENDOMEN FÖRBEHÅLL UPPSTÄLLDA FÖR VIDAREFÖRSÄLJNINGSGODS TIDIGARE UTREDNING DISKUSSION STIFTANDE AV ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL UTTRYCKLIGT MEDGIVANDE TILL FÖRFOGANDE SÄLJARENS MEDGIVANDE TILL FÖRFOGANDE I DET SÄRSKILDA FALLET SÄLJAREN HAR AGERAT SOM OM FÖRFOGANDERÄTT HAR MEDGIVITS BEVISBÖRDA OCH BEVISKRAV TIDIGARE UTREDNING OCH DE LEGE FERENDA KÄLLFÖRTECKNING

3 1. Inledning I ett bolag utgör ofta en betydande del av skulderna leverantörsskulder. Trots det är leverantörerna oprioriterade i förmånsrättsordningen och får sällan utdelning i en konkurs. Bankerna och finansinstituten är däremot högt prioriterade av lagstiftaren genom fler och bättre säkerhetsrätter. Man kan fråga sig varför de ges en sådan privilegierad ställning med hänsyn till att även leverantörerna, genom leverans på kredit eller för sent erhållen köpeskilling, ofta ofrivilligt fungerar som kreditgivare till företagen. 1 För att minska riskerna vid försäljning på kredit väljer leverantörer ofta att ställa upp ett äganderättsförbehåll 2 för den försålda egendomen. Om förbehållet är giltigt och köparen inte betalar i enlighet med avbetalningskontraktet har säljaren då rätt att återta varan efter avräkning för vad köparen redan har betalat. 3 Ett grundläggande rekvisit för äganderättsförbehålls giltighet är att säljaren inte får ha medgivit köparen rätt att förfoga över egendomen innan betalning har erlagts. Äganderättsförbehållet förlorar nämligen sin sakrättsliga giltighet om det av omständigheterna framgår att köparen trots förbehållet har förfoganderätt till egendomen. Man brukar säga att förbehållet i sådana situationer inte är allvarligt menat. 4 För verksamheter som har dyrbara lager, exempelvis bilhandlare, skapar reglerna om köparens förfogandeförbud vissa problem. Genom att lagerhållningen för en bilhandlare är mycket dyrbar, tvingas bilhandlaren som regel inhandla bilarna på avbetalning och normalt sett belastas då köpet av ett äganderättsförbehåll. Bilhandlaren vill givetvis sälja vidare inköpta bilar så fort som möjligt, men till följd av förfogandeförbudet måste bilhandlaren först fullgöra sina förpliktelser enligt 1 Persson, 1998, Förbehållsklausuler En studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning, s. 35. Avseende lagstiftarens argument för en privilegierad ställning för kreditgivare i förmånsrättsordningen, se ex. SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler, s. 370 och Persson, s. 36f. 2 Angående de juridiska skillnaderna i begreppen äganderättsförbehåll, återtagandeförbehåll och hävningsförbehåll, se Persson, s. 412f. 3 Zetterström, 2003, Sakrättens fyra huvudfall, s Håstad, 1996, Sakrätt avseende lös egendom, s

4 avbetalningskontraktet innan en försäljning är möjlig. Konstruktionen ställer således vissa krav på likviditet hos bilhandlaren eftersom denne inte har möjlighet att betala säljaren med pengar som influtit vid en vidareförsäljning. 5 I doktrinen har påtalats att det föreligger, eller borde föreligga, en presumtion för att äganderättsförbehåll som ställts upp för varor som levererats från en grossist till en detaljist inte är allvarligt menade. 6 Något förbud mot att ställa upp äganderättsförbehåll för sådan egendom finns emellertid inte. 7 Hur vi väljer att reglera äganderättsförbehåll är oerhört viktigt med tanke på att förbehållen används i så stor omfattning. För säljare är det av största vikt att förbehållet erbjuder en betryggande säkerhet och att regleringen är förutsebar på så sätt att säljarens separationsrätt inte skall kunna gå förlorad på grund av omständigheter som säljaren själv inte kunnat påverka. För köpare är det viktigt att reglerna främjar omsättningen och möjliggör en effektiv belåning av exempelvis varulager, dvs. regleringen skall vara så effektiv som möjligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 8 Regleringen av äganderättsförbehåll har tidigare kritiserats. Adlercreutz har till exempel sagt: Kan man dra en någotsånär klar gräns mellan fall, då ägarförbehåll skall gälla respektive inte gälla, må en begränsning av giltigheten vara den bästa lösningen, men det kan ifrågasättas om svensk rätt nått en lycklig gränsdragning. 9 Enligt Persson består den kritik som framförts främst i att äganderättsförbehållet, till skillnad från många andra säkerhetsrätter, saknar ett sakrättsligt moment, t.ex. tradition, inskrivning eller denuntiation. 10 Äganderättsförbehållet är inget nytt påhitt. Ända sedan 1700-talet har förbehållen tillämpats. 11 Mot bakgrund därav kan man tycka att vi i dag, ca 300 år senare, borde ha nått fram till en ändamålsenlig reglering där alla aktörers intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt. Verkligheten är dock att äganderättsförbehållet verkar på en 5 Jfr Håstad, s Se exempelvis SOU 1988:63, s. 68 och Håstad, s Se avsnitt 6 och Jfr Persson, s SOU 1988:63 Kommission och dylikt, s Se Persson s. 89 för den närmare innebörden av sakrättsrättsligt moment. 11 Persson, s

5 ständigt föränderlig marknad. Diskussionen kring regleringens ändamålsenlighet är därför alltid aktuell. 2. Syfte och avgränsningar Mitt syfte är att beskriva hur äganderättsförbehållens sakrättsliga giltighet har bedömts i ett antal rättsfall. Jag har valt att fördjupa mig i de fall där säljaren uttryckligen har medgivit köparen förfoganderätt till egendomen samt de fall där säljaren agerat som om förfoganderätt har medgivits. I min problemdiskussion kommer jag att analysera ändamålsenligheten i domstolarnas bedömning. Särskild hänsyn kommer därvidlag att tas till omsättningsintresset och borgenärsintresset. Diskussionen är begränsad till äganderättsförbehåll som ställts upp i kommersiella förhållanden för lös egendom i form av omsättningstillgångar. Utifrån resultatet av min prövning av ändamålsenligheten i domstolarnas bedömning kommer jag även att föreslå förändringar i regleringen av äganderättsförbehåll. 3. Metod och material Då regleringen av äganderättsförbehåll i det närmaste uteslutande har vuxit fram i praxis har mitt arbete främst bestått av litteratur- och rättsfallsstudier. Någon speciell urvalsprocess avseende de rättsfall som behandlas i uppsatsen har inte tillämpats utan rättsfall som, utifrån uppsatsens syfte, har ansetts vara relevanta har behandlats. Även om den sakrättsliga giltigheten är huvudföremål för uppsatsen har även förbehållens obligationsrättsliga verkan berörts i vissa delar av uppsatsen i syfte att öka läsarens helhetsbild och förståelse. Någon djupdykning i de obligationsrättsliga frågorna görs dock inte mycket av anledningen att det till viss del oklara rättsläget skulle innebära att uppsatsens omfattning skulle behöva utökas avsevärt. Med hänsyn till att omsättningsintresset är av stor vikt i uppsatsens diskussion samt att uppsatsen avgränsats till situationer där en köpare får anses ha medgivits - 5 -

6 förfoganderätt till egendom belastat med äganderättsförbehåll, faller det sig naturligt att också avgränsa uppsatsen till äganderättsförbehåll som ställts upp för omsättningstillgångar 12. Något intresse hos en köpare att inom kredittiden förfoga över anläggningstillgångar föreligger nämligen sällan då det inte ligger i anläggningstillgångars karaktär att snabbt omsätta dem. I mina litteraturstudier har Annina H Perssons avhandling Förbehållsklausuler: en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning samt Torgny Håstads bok Sakrätt avseende lös egendom utgjort huvudkällor. Perssons avhandling är omfattande och Persson får anses ha en hög tillförlitlighet i egenskap av juris doktor, docent samt universitetslektor i civilrätt (sakrätt och insolvensrätt). Håstad är erkänd inom sakrätten och får därför anses utgöra en tillförlitlig källa. Håstads bok är visserligen skriven 1996, men eftersom några nyare rättsfall som förändrat rättsläget, såvitt jag vet, inte har kommit därefter, återger den fortfarande det aktuella rättsläget. Naturligtvis är det en brist att låta uppsatsen bygga på två källor i den utsträckning jag gjort. Det finns fler författare som har behandlat ämnet, men ingen annan redogör för regleringen av äganderättsförbehåll lika ingående som Persson och Håstad. I den doktrin och de artiklar jag studerat, som författats efter 1996, har heller ingen kritik framförts mot varken Perssons eller Håstads ståndpunkter och redogörelser för äganderättsförbehåll. Även kommissionslagskommitténs slutbetänkande har fått betydande utrymme i uppsatsen. Ordförande i kommittén var Torgny Håstad. 13 Kommittén bestod i övrigt av tre jurister, en direktör och en bankdirektör och betänkandet är enhälligt. Jag ser ingen särskild anledning att ifrågasätta källans tillförlitlighet. Uppsatsen är skriven för en normalstudent på juristprogrammet som deltagit i kursen kredit- och exekutionsrätt. Begrepp som kan verka främmande har givits en förklaring eller hänvisning till doktrin. 12 För en definition av omsättningstillgångar, se avsnitt Mellan 1978 och 1984 var emellertid professorn Kurt Grönfors ordförande. I övrigt bestod kommittén av två riksdagsledamöter, SOU 1988:63, s

7 3.1 Disposition Uppsatsen inleds med en redogörelse för varför aktörer på marknaden ofta använder sig av äganderättsförbehåll. Därefter följer en beskrivning av hur ett giltigt äganderättsförbehåll ställs upp. Innan de speciella situationer som är föremål för uppsatsen utvecklas, görs en kort genomgång av äganderättsförbehållets olika ogiltighetsgrunder. En uppsats inleds ofta med någon typ av bakgrundsinformation. Av den anledningen skulle det kunna diskuteras om inte det nionde kapitlet Tidigare utredning hellre borde placeras i början av uppsatsen. Tanken med stycket är emellertid inte att ge en bakgrund kring regleringen av äganderättsförbehåll, utan att till stöd för diskussionen kring regleringens ändamålsenlighet diskutera de förslag till förändringar som lades fram av kommissionslagskommittén Huruvida förslagen är lämpliga att genomföra eller ej diskuteras i uppsatsens avslutande avsnitt. I diskussionen kommer ändamålsenligheten av regleringen att stå i fokus. Tankar kring vilka förändringar som skulle kunna genomföras har inte sammanställts, utan presenteras löpande i diskussionen för att på ett tydligare sätt koppla dem till de specifika situationer de kan hänföras till. 3.2 Definitioner Det finns ingen allmängiltig definition av omsättningsintresse, varför det är nödvändigt att specificera vad som i uppsatsen avses med begreppet. Om en säljare i samband med en överlåtelse har ställt upp ett äganderättsförbehåll får köparen inte förfoga över den köpta egendomen förrän alla förpliktelser gentemot säljaren är fullgjorda. Köparen har emellertid ett intresse av att så snabbt som möjligt sälja vidare den inköpta egendomen, dvs. att ha så stor lageromsättning som möjligt. I diskussionen om omsättningsintressets betydelse för regleringen av äganderättsförbehåll kommer därför tyngdpunkten att ligga på köparens intresse av att - 7 -

8 så snabbt som möjligt sälja vidare eller på annat sätt förfoga över inköpta omsättningstillgångar. När jag i diskussionen kommer att behandla äganderättsförbehållens ändamålsenlighet utifrån borgenärsintresset kommer säljarens intresse av en betryggande säkerhetsrätt och en förutsebar bedömning av dess giltighet att stå i fokus. Även övriga borgenärers intressen, oftast företrädda av en konkursförvaltare, kommer att beröras. Definitionen av omsättningstillgångar är, enligt praxis inom redovisning, tillgångar som normalt omsätts i företagets verksamhet. Om avsikten med en tillgång är att inneha den under högst ett års tid utgör tillgången en omsättningstillgång. Det har alltså ingen betydelse vilken typ av tillgång det rör sig om. 14 Begreppets ekonomiska betydelse har dock begränsad betydelse i uppsatsen då det i samband med behandlingen av äganderättsförbehåll främst är intressant att studera hur regleringen harmoniserar med köparens intresse att förfoga över inköpta tillgångar. När jag i avsnitt 8.3 behandlar äganderättsförbehåll, som av en grossist ställts upp att gälla för egendomen levererad till en detaljist, har jag medvetet valt att frångå begreppet omsättningstillgångar eftersom jag anser att begreppet omfattar fler typer av egendom än vidareförsäljningsgods hos en detaljist. Omsättningstillgångar kan till exempel även utgöras av förbrukningsvaror eller material i en produktion. 4. Varför används äganderättsförbehåll? Äganderättsförbehåll tillämpas främst vid försäljning av lösöre, i synnerhet kapitalvaror. 15 Förutom den säkerhetsrätt som äganderättsförbehållet utgör, är förbehållet även ett påtryckningsmedel i händelse av utebliven betalning samt ett viktigt medel i konkurrensen om att erbjuda kunderna bästa möjliga kreditvillkor. 16 I förhållande till andra säkerhetsrätter har äganderättsförbehållet även den fördelen att säljaren slipper de inskrivningskostnader som exempelvis köp enligt 14 Se Thomasson, m.fl. (2006) Den nya affärsredovisningen, s Persson, s Ibid, s. 137,

9 lösöreköpslagen 17 ofta är förenade med samt de praktiska problem det innebär att förvara eventuella handpanträtter. 18 Äganderättsförbehållet innebär stora fördelar även för köparen genom att kreditköp möjliggörs i större utsträckning. Ofta har köparen inte möjlighet att betala varorna kontant och att erbjuda säljaren någon form av säkerhet för köpet är inte heller alltid möjligt. Genom äganderättsförbehållet kan köparen i stället förvärva egendomen på kredit med begränsad rätt, för att sedan när den är slutbetald, bli ägare till egendomen. 19 Äganderättsförbehåll kan av ekonomiska skäl vara mindre lämpliga som säkerhetsrätt om den egendom som säljs är specialtillverkad för köparen och av den orsaken skulle vara svår att sälja vidare till annan efter ett återtagande. Ett förbehåll kan vidare sakna värde om kostnaderna för ett eventuellt återtagande synes bli särskilt höga Äganderättsförbehållens giltighet 5.1 Hur uppställs ett giltigt äganderättsförbehåll För att ett äganderättsförbehåll skall vara sakrättsligt giltigt, i händelse av utebliven betalning, måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 1. Äganderättsförbehållet måste ställas upp av den rättmätige ägaren För att kunna göra ett äganderättsförbehåll avseende viss egendom måste den som förbehåller sig äganderätten även vara egendomens rättmätige ägare Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 18 Zetterström, s Ibid, s Persson, s Jfr exempelvis dom mål nr T , Hovrätten för västra Sverige, meddelad i Göteborg

10 2. Äganderättsförbehållet måste vara en del av avtalet. Att äganderättsförbehållet skall utgöra en del av avtalet innebär att de allmänna kraven avseende anbud, accept, rättshandlingars ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och avtalstolkning, skall vara uppfyllda. 22 Det finns inga krav på skriftlighet vid stiftandet av ett äganderättsförbehåll. 23 Ett av säljaren uppställt äganderättsförbehåll kan i vissa fall således bli giltigt även genom konkludent handlande eller på grund av att förbehållet anses vara underförstått. 24 Det vanliga är dock att förbehållet ställs upp i ett skriftligt avbetalningskontrakt. 25 I kommersiella förhållanden ställs äganderättsförbehållet oftast upp i ett standardavtal. För att förbehållet då skall kunna göras gällande måste standardavtalet vara inkorporerat i det enskilda avtalet. 26 Om förbehållet inte blivit en del av avtalet kan säljaren givetvis inte hävda ens några obligationsrättsliga anspråk med stöd av äganderättsförbehållet Äganderättsförbehållet måste ställas upp innan egendomen överlämnas eller senast i samband med överlämnandet. För att säljaren skall kunna vara säker på att det uppställda äganderättsförbehållet går att göra gällande mot köparen skall äganderättsförbehållet ha ställts upp innan egendomen överlämnas. Att äganderättsförbehållet ställs upp senast i samband med överlämnandet innebär att säljaren, exempelvis i samband med upprättandet av fullständiga köpehandlingar, förbehåller sig äganderätten Persson, s Observera dock att skriftlig form krävs för fast egendom samt i konsumentförhållanden, Persson, s Håstad, s Se även NJA 1971 s. 288 där HD ansåg att det äganderättsförbehåll som uppställts för en TV-apparat som sedan byttes ut mot en ny TV-apparat på grund av ett fel, skulle anses gälla även den nya TV-apparaten, fastän ingenting hade avtalats därom. Att äganderättsförbehåll förelåg avseende den nya TV-apparaten skulle emellertid anses vara underförstått. 25 Ibid, s Persson, s. 407f. Om reglerna kring inkorporering av standardavtal, se Lehrberg, 2003, Avtalstolkning s. 63ff. 27 Ibid, s Håstad, s Beträffande äganderättsförbehåll uppställda i fakturor eller följesedlar, se Håstad s. 186 med resonemang om köparens mottagande av varan utan protest och att förbehållet därigenom i vissa fall kan anses vara överenskommet samtidigt som överlämnandet av varan

11 4. Äganderättsförbehållet måste avse bestämd egendom Den egendom som omfattas av ett förbehåll måste vara individualiserad. Det är således inte tillräckligt att egendomen går att bestämma till exempelvis kvantitet eller värde. 29 Även efter att egendomen överlämnats till köparen måste egendomen gå att identifiera för att säkerhetsrätten skall kunna göras gällande. I annat fall förlorar säljaren sin separationsrätt och får i stället nöja sig med en oprioriterad fordran och eventuellt skadestånd. 30 Förbehåll kan göras för såväl fast som lös egendom. 31 Annina H Persson anser att äganderättsförbehåll även torde kunna ställas upp för andel i lösöre Äganderättsförbehållet får inte vara utformat som ett kopplingsförbehåll. Enligt svensk rättspraxis är det, till skillnad från i vissa andra länder, inte tillåtet att göra kopplingsförbehåll, dvs. att låta äganderättsförbehållet omfatta andra skulder än köpeskillingen och därmed sammanhängande förbindelser. 33 Om det visar sig att säljaren har gjort ett kopplingsförbehåll förlorar äganderättsförbehållet både sin sakrättsliga och obligationsrättsliga verkan i den del förbehållet utgör kopplingsförbehåll Krediten för köpet måste lämnas av säljaren. Att krediten måste ha lämnats av säljaren innebär att äganderättsförbehåll som ställts upp i s.k. låneköp, dvs. köp där köparen betalar köpeskillingen kontant till säljaren med medel som han helt eller delvis lånat av en utomstående finansiär, inte är giltiga Jfr dock spannmålsfallet, NJA 1994 s. 506, där separationsrätt till fungibel egendom ansågs föreligga. 30 Persson, s Se även NJA 1976 s. 251 där en säljare, enligt flera olika köpeavtal, hade sålt sopcontainrar med äganderättsförbehåll. Säljaren medgavs inte separationsrätt i köparens konkurs pga. att det inte stod klart vilka containrar som omfattades av respektive köpeavtal samt vilka containrar som restskulden kunde hänföras till. 31 Jfr Persson, s En besittningsändring torde dock krävas för att uppnå sakrättsligt skydd, se Persson s. 161 och NJA 1987 s. 3 och NJA 1916 s I Tyskland, England och USA är i vissa fall kopplingsförbehåll giltiga, se Persson, s Persson, 1998, Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, s Håstad, s. 196 och NJA 1966 s. 350 och NJA 1972 s

12 5.2 När förlorar äganderättsförbehållet sin sakrättsliga giltighet? Trots ett principiellt giltigt äganderättsförbehåll kan säljaren förlora den förbehållna äganderätten på följande grunder: 1) Om egendomen blir tillbehör till fast egendom enligt jordabalken 2 kap 1-2, skeppstillbehör eller tillbehör till luftfartyg. 36 2) Om egendomen infogas i annan lös egendom. 37 3) Om köparen, utan säljarens medgivande, överlåtit, konsumerat eller på annat sätt förbrukat egendomen. 38 4) Om säljaren medgivit köparen rätt att förfoga över egendomen. 39 Vilken typ av förfogande som köparen företar, enligt punkterna ovan, har betydelse för äganderättsförbehållets sakrättsliga giltighet. Om köparen infogar egendomen i en fastighet på så sätt att kraven i 2 kap 1-2 jordabalken om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör uppfylls, blir egendomen fast egendom och säljaren förlorar sin separationsrätt. 40 Säljaren kan då inte ens hävda några obligationsrättsliga anspråk. 41 Ett oprioriterat skadeståndsanspråk är det enda säljaren kan göra gällande mot köparen. 42 Om egendomen infogas i annan lös egendom blir i stället reglerna om särskiljande och värdeförstöring aktuella, vilket kortfattat innebär att äganderättsförbehållet kan förlora sin sakrättsliga verkan om egendomen blir infogad i en annan lös sak som i förhållande till den infogade egendomen framstår som huvudsaken. Om det dessutom skulle innebära betydande värdeförstöring att särskilja delarna från varandra kan äganderättsförbehållet inte längre göras gällande Persson, Förbehållsklausuler En studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning, s Zetterström, s Ibid, s Ibid, s Se JB 2:4 och Håstad, s Se JB 2:5 och Håstad, s Håstad, s Se närmare Håstad, s. 47, 187f samt det omdiskuterade fallet NJA 1960 s. 9 där bildäck hade monterats på en bil vilket medförde att äganderättsförbehållet avseende bildäcken miste sin sakrättsliga verkan

13 I det tredje fallet, enligt ovan, har köparen överlåtit egendomen i strid med ett allvarligt menat äganderättsförbehåll. Säljaren har då separationsrätt till ett eventuellt surrogat, t.ex. en fordran hos tredje man. För tredje man aktualiseras reglerna om godtrosförvärv. 44 Om säljaren däremot, när han får kännedom om att köparen olovligen förfogat över egendomen, inte protesterar utan t.ex. fortsätter att leverera varor till köparen, anses äganderättsförbehållet inte vara allvarligt menat med anledning av att säljaren då agerat som om förfoganderätt har medgivits (se vidare under kapitel 8). 45 Har säljaren uttryckligen medgivit köparen förfoganderätt till egendomen anses äganderättsförbehållet inte vara allvarligt menat och säljaren förlorar sin rätt att göra anspråk på egendomen (se vidare under kapitel 6). 46 Huruvida äganderättsförbehåll även förlorar sin obligationsrättsliga giltighet i fallen 2-4 ovan är något oklart Vad innebär förfoganderätt? Att köparen har medgivits rätt att förfoga över egendomen innebär att köparen får infoga, konsumera eller överlåta egendomen. 48 Ett förfogandeförbud följer inte automatiskt när en säljare ställer upp ett äganderättsförbehåll, men det finns heller inget krav på att säljaren i samband med köpet skall meddela köparen att denne har förfogandeförbud över egendomen, utan ett sådant kan anses vara underförstått. 49 Köparen kan, som tidigare redovisats, medges förfoganderätt antingen genom säljarens uttryckliga medgivande eller genom att säljaren agerar som om förfoganderätt har medgivits. Om ett medgivande att förfoga över egendomen endast uppfattats av köparen bevarar 44 Zetterström, s Håstad, s. 192f 46 Zetterström, s Se vidare Persson, s. 585ff 48 Håstad, s Jfr Persson, s

14 äganderättsförbehållet sin sakrättsliga giltighet. Det krävs således att säljaren, eller både säljaren och köparen, är av uppfattningen att köparen har tillåtelse att förfoga över egendomen för att äganderättsförbehållet skall förlora sin giltighet Uttryckligt medgivande till förfogande Om säljaren i samband med försäljningen ger köparen förfoganderätt till egendomen förlorar ett uppställt äganderättsförbehåll sin sakrättsliga giltighet omedelbart av orsaken att äganderättsförbehållet inte anses vara allvarligt menat. Huruvida köparen faktiskt har förfogat över egendomen eller ej saknar betydelse. 51 Vidare måste köparen betala säljaren innan förfogande kan ske. Det är således inte tillräckligt att köparen erlägger betalning omedelbart efter eller i samband med en vidareöverlåtelse. En sådan lösning skulle emellertid vara praktisk för köparen som då skulle kunna betala säljaren med medel som influtit från försäljningen. Lösningen underkänns dock eftersom den skulle innebära att säljaren accepterade att under viss tid, från köparens förfogande tills betalning sker, stå utan säkerhet. 52 Att komma runt problemet genom att exempelvis ange i köpeavtalet att äganderättförbehållet även skall gälla hos tredje man, som förvärvat egendomen från köparen, är inte möjligt. 53 Även ett partiellt medgivande till förfogande kan medföra ogiltighet hos äganderättsförbehållet. Om säljaren exempelvis har medgivit köparen att ingå avtal om försäljning av egendomen, men däremot förbjudit köparen att låta egendomen komma i tredje mans hand innan säljaren fått betalt, är äganderättsförbehållet ogiltigt av anledningen att tredje man redan genom köpeavtalet får bättre rätt till egendomen än säljaren har. Säljaren får inte ens separationsrätt till surrogatet, dvs. fordringen hos tredje man, vid händelse av köparens konkurs. Håstad anser därför att det ligger i linje med regleringens ändamål; att köparen inte skall ha tillåtelse att omintetgöra 50 Jfr NJA 1959 s Håstad, s Ibid, s Zetterström, s

15 säkerheten, att sådana äganderättsförbehåll förlorar sin giltighet. 54 I NJA 1978 s. 593 hade en tysk säljare träffat avtal med en svensk köpare om försäljning av mattor. Köparen hade enligt köpeavtalet rätt att sälja mattorna vidare innan betalning erlades, trots att ett äganderättsförbehåll hade införlivats i avtalet. Köparen försattes senare i konkurs, vilket medförde att säljaren yrkade separationsrätt till mattorna i enlighet med tysk rätt. Samtliga instanser ansåg emellertid att svensk rätt skulle tillämpas då mattorna befann sig i Sverige och med hänsyn till att köparen hade medgivits förfoganderätt till mattorna var äganderättsförbehållet således utan sakrättslig verkan. 7. Säljarens medgivande till förfogande i det särskilda fallet Trots att säljaren i samband med försäljningen inte givit köparen förfoganderätt till egendomen händer det att köparen, sedan viss tid förflutit, kontaktar säljaren för att få dennes medgivande till förfogande i ett särskilt fall. Vad händer med äganderättsförbehållet om säljaren accepterar köparens förfrågan? Har säljaren då givit köparen ett uttryckligt medgivande till förfogande som ogiltigförklarar förbehållet i dess helhet eller kan säljaren fortfarande göra gällande sin separationsrätt i händelse av konkurs hos köparen? Av praxis kan konstateras att äganderättsförbehållet kan bevara sin sakrättsliga giltighet även om säljaren medger köparen att förfoga över egendomen i ett särskilt fall. Om säljaren inte vill förlora sin säkerhetsrätt avseende egendomen som köparen vill förfoga över, kan säljaren i samband med förfogandet se till att tredje man (den nye köparen) övertar den ursprungliga köparens förpliktelser enligt det första köpekontraktet, dvs. den skuld som kvarstår till säljaren. Säljaren erhåller då separationsrätt vid utmätning och konkurs både hos köparen och tredje man. 55 En liknande situation var föremål för prövning i NJA 1980 s Håstad, s Ibid, s

16 7.1 NJA 1980 s. 219 I NJA 1980 s. 219 hade ett företag (Drabant-Maskiner) sålt en lastmaskin med äganderättsförbehåll. Innan köparen (Lennart) hade fullgjort sina förpliktelser enligt avbetalningskontraktet såldes dock lastmaskinen vidare till tredje man (Roger) med Drabant-Maskiners samtycke. I samband med vidareförsäljningen övertog Roger ansvaret för den restskuld som kvarstod till Drabant-Maskiner. På överlåtelseavtalet antecknades att Lennart åtog sig ett borgensansvar för Rogers skuld till Drabant- Maskiner. Därutöver uppställdes även ett sekundärt äganderättsförbehåll att gälla mellan Lennart och Roger för den del av köpeskillingen som skulle betalas till Lennart, dvs. för den del köpeskillingen översteg restskulden. Roger försattes i konkurs innan hans förpliktelser var fullgjorda, vilket medförde att Drabant-Maskiner krävde betalning av Lennart i egenskap av borgensman. Tingsrätten anförde att Lennart hade rätt att göra gällande (det primära) äganderättsförbehållet beträffande sitt regressanspråk mot Rogers konkursbo enligt reglerna om borgensmans rätt att utnyttja säkerhet som stått till borgenärens förfogande. Tingsrättens anförande fastställdes sedan av hovrätten. Lennart ansågs även ha möjlighet att göra gällande det sekundära äganderättsförbehållet avseende den fordran som Lennart hade på Roger. Hovrättens motivering var att sekundära äganderättsförbehåll som regel bör godtas med hänsyn till förbehållets funktion som kreditsäkerhetsrätt med syfte att underlätta omsättningen i allmänhet. HD fastställde sedan hovrättens dom Säljaren har agerat som om förfoganderätt har medgivits Även om säljaren inte har gett sitt uttryckliga medgivande, kan förbehållet underkännas sin sakrättsliga giltighet vid händelse att säljaren agerat som om förfoganderätt har medgivits. Att redogöra för alla typer av agerande hos säljaren som 56 Se vidare avsnitt

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat?

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier Vårterminen 2008 Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Läs mer

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Höstterminen 2001 Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning samt något om pantsättning och överlåtelse av pensionsrättigheter.

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

Godtrosförvärv av lösöre

Godtrosförvärv av lösöre UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-28 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt Simon Lilja & Peter Larsson GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt GOOD FAITH PURCHASE OF RECREATIONAL BOATS A comparative study regarding the buyer s

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning Av Lovisa Engström Handledare: Johan Schüldt Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 Innehållsförteckning Förkortningar...

Läs mer

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats för tillämpade studier, 30 hp Juridiska institutionen Handledare: Enar Folkesson Höstterminen 2010 Låneförbudet i 21 kap 1 ABL -En studie av dess omfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 Konsumentskyddets gränser en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 2 Innehållsförteckning Förkortningar. 5 1. Inledning. 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte och problematik 8 1.3 Avgränsning... 8 1.4 Metod

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

Örebro Universitetet Institution: BSR Rättsvetenskap C Ämnesområde: Associationsrätt Handledare: Anders Lagerstedt HT 2005 2006-01-02

Örebro Universitetet Institution: BSR Rättsvetenskap C Ämnesområde: Associationsrätt Handledare: Anders Lagerstedt HT 2005 2006-01-02 Örebro Universitetet Institution: BSR Rättsvetenskap C Ämnesområde: Associationsrätt Handledare: Anders Lagerstedt HT 2005 2006-01-02 Låneförbudet i ABL Författare: Johan Berglind, Markus Hansson Innehållsförteckning

Läs mer

Låneförbudens ändamålsenlighet

Låneförbudens ändamålsenlighet LIU-IEI-FIL-G--15/01302--SE Låneförbudens ändamålsenlighet En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet The Suitability of the Loan Prohibitions An analysis of the

Läs mer

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Snabba Pengar En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning

Läs mer