Landstinget Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och uppdrag Syfte och revisionsfråga Avgränsning Metod Granskningens resultat Regler och anvisningar Kommentarer Faktureringsrutiner och villkor Avtal Regionavtal Mellanlänsavtal Riksavtal Säkerställa fakturering Faktureringsflöde Kontroller Projekt fakturering Kommentarer Uppföljning Uppföljning inom divisionerna Uppföljning av mellanlänsavtal Uppföljning vid bokslut Kommentarer Sammanfattande revisionell bedömning November 2013 Landstinget Gävleborg

3 1. Sammanfattning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomfört en granskning avseende redovisning av intäkter från utomlänsfakturering. Utifrån genomförd granskning kan det konstateras att det finns områden som bör förbättras avseende den interna kontrollen, vilket gör att rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll i intäktsredovisningen för utomlänsvård inte är helt ändamålsenliga. Bedömningen är därför att den interna kontrollen behöver stärkas ytterligare. Vår bedömning av revisionsfrågan grundar sig på följande bedömningar och konstaterande av respektive revisionskriterie: De övergripande dokumenten samt rutinerna inom ekonomiservice är i allt väsentligt ändamålsenliga. Vissa rutiner inom fakturering behöver uppdateras. De övergripande rutiner och rutinerna inom ekonomiservice följs i huvudsak. Det finns inte tillräckligt med fastställda kontroller i samband med överföring av faktureringsunderlagfiler från försystem till ekonomisystem. Vår uppfattning är därför att det inte sker tillräckligt med kontroller för att säkerställa en korrekt redovisning. Fakturering till rätt kund och till rätt pris fungerar i stort. Rutiner för att säkerställa att fakturering baseras på överrenskomna villkor och till rätt kund bör dock stärkas ytterligare. Vi konstaterar även att ett arbete har påbörjats att se över både patient- och huvudmanna faktureringen för att säkerställa att samtliga poster faktureras. Uppföljning sker på övergripande nivå och den är i stort ändamålsenlig. Formerna för rapportering avseende onkologi har inte skett enligt överenskommet avtal. Vi bedömer att landstingsstyrelsen kan stärka den interna kontrollen inom området genom att: fastställa kontroller för överföring av filer säkerställa kontroller för att samtliga patienter registreras med rätt län säkerställa att klarmarkering görs inom sex månader Landstinget Gävleborg 1 av 18

4 2. Bakgrund och uppdrag Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje landsting erbjuda hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom landstinget och till dem som tillfälligt vistas inom landstinget och som behöver omedelbar hälso- och sjukvård. Landstinget kan också sluta avtal med andra landsting om att köpa respektive sälja vårdtjänster, så kallad utomlänsvård. Ersättningar och rutiner för köp och försäljning av utomlänsvård regleras genom avtal mellan parterna. Regionavtal är avtal om utomlänsvård inom sjukvårdsregionen och mellanlänsavtal är avtal mellan enskilda landsting. Riksavtalet är avtal för samtliga landsting. Landstingets erhöll under år 2012 totala intäkter om cirka 140 mnkr från andra landsting. För att säkerställa fullsändighet och riktighet i intäktsredovisningen är det väsenligt att det finns ändmålsenliga rutiner. har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomfört en granskning av intäkter från utomlänsfakturering Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen för utomlänsvård. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga och revisionskriterier: Har landstingsstyrelsen ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsredovisningen avseende utomlänsvård? Revisionskriterier Vilka principer (regler och anvisningar) finns för fakturering och intäktsredovisning och är de ändamålsenliga? Utförs ändamålsenliga kontroller för att säkerställa att fakturering baseras på överenskomna villkor, sker till rätt kund och till rätt pris? Vilken uppföljning görs av såld utomlänsvård och är denna ändamålsenlig? Landstinget Gävleborg 2 av 18

5 2.2. Avgränsning Granskningen avgränsas till verksamheter som bedrivs i egen regi och avser endast intäkter avseende utomlänsvård. Perioden avgränsas till att omfatta januari till december år Granskningen avgränsas vidare till att närmar studera hanteringen i två vårdsystem, PMO (Profdoc Medical Office ) och ELVIS (Elektroniskt vårdinformationssystem). Avgränsningen är vidgad så tillvida att åtgärder som skett och pågående utvecklingsarbete under 2013 kommenteras. Den utförda granskningen angränsar i viss mån till tidigare utförd granskning rapporterad i januari 2013 Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter. Brister som påtalats i tidigare granskning kommenteras i den mån utomlänsfakturering är berörd, men för närmare beskrivning av iakttagelser hänvisas till denna Metod I granskningen har gällande regionavtal, mellanlänsavtal och riksavtal som reglerar utomlänsvården avseende intäkter studerats. Vidare har beslutade policys, rutiner och riktlinjer kopplade till intäktsredovisningen inom Landstinget Gävleborg granskats. Intervjuer har genomförats med representanter för ett urval systemansvariga för tillämpliga system, såsom vårdsystem och ekonomisystem. Intervjuer har även genomförts med företrädare för ekonomiservice, som ansvarar för kundfaktureringen och controllers för divisionerna. Uttag av transaktioner har gjorts från från vårdsystem och ekonomisystem. Med stöd av en av så kallad registeranalys har stickprov utförts för att kontrollera att intäkter redovisas korrekt. Stickproven har syftat till att verifiera att följsamhet finns mot gällande avtal och verifera att poster förs över korrekt mellan systemen. Landstinget Gävleborg 3 av 18

6 3. Granskningens resultat Utomlänsvård innebär att en patient får vård utanför sitt hemlandsting. Vårdande landsting ersätts i första hand av en patients hemlandsting enligt gällande regional prislista. Den regionala prislistan tillämpas även då patienten tillhör annan region än där vården utförts. Om vårdgivande enhet inte omfattas av regionavtal skall i stället prislista, enligt riksavtalet, användas för läkarbesök, sjukvårdande behandlingar, vårddagar och ambulanskilometer. Landstinget Gävleborg har genom Uppsala - Örebro regionen ett regionavtal med tillhörande regionprislista Regler och anvisningar Regler och anvisningar avseende utomlänsfakturering ingår i övriga regler och anvisningar avseende fakturering/kundreskontra. Avseende rutiner för kundfakturering inom ekonomiservice finns dessa beskrivna som processer och delprocesser. Rutiner för utomlänsfakturering ingår i faktureringsprocessen. I beskrivningen finns även ansvarig person för respektive process, som tillika är ansvarig för att uppdatera rutinen vid eventuella förändringar. Regionavtal, mellanlänsavtal och riksavtal reglerar vad som gäller gentemot andra huvudmän, bland annat när fakturering får ske och betalningsvillkor. Övergripande anvisningar är avgiftshandboken som beskriver vilka typer av avgifter som gäller för sjukvårdstjänster inom Landstinget Gävleborg. Avgiftshandboken omfattar ett delavsnitt utomlänspatienter i öppenvård. Där framgår vad riksavtalet reglerar och att detta gäller om inte avtal finns inom sjukvårdsregionen. Det framgår att utomlänsavgift tas ut av hemlandsting även om besöket är avgiftsfritt för patienten. Övergripande regleras registrering av vårdkontakter i rutinen Vårdkontakter regler vid registrering Landstingsgemensam rutin hälso- och sjukvård. Dokumentet syftar till att beskriva vilka regler som gäller vid registrering av vårdkontakter i vårdsystemen och omfattar alla berörda verksamheter inom Landstinget Gävleborg. Den registrerade informationen av vårdkontakter används bland annat till underlag för huvudmanna- och patientfakturering. Rutinen omfattar inte regelverk för hur vårdkontakter ska kodas med diagnos och åtgärder. Till dokumentet är avsikten att lokala rutiner anpassas samt kompletteras med rutiner om detaljerad beskrivning (manualer) för registrering i vårdsystemen. Landstinget Gävleborg 4 av 18

7 I samband med intervjuerna har framkommit att alla dokumenterade rutiner avseende kundreskontra inte är helt uppdaterade och anpassade till praktisk tillämpning. Enligt beslut av landstingsdirektören ansvarar verksamheterna själva för kontroll och åtgärd av ofullständiga uppgifter i vårdsystemet ELVIS. Respektive verksamhet skall ha en utsedd kontaktperson som ansvarar för hanteringen. På motsvarande sätt skall verksamheter som använder vårdsystemet PMO ha utsedd kassaansvarig som bland annat ansvarar för att tillse att klarmarkerad registrering skickas som fil från PMO till ekonomisystemet Kommentarer Ekonomiservice har en beskrivning av kundfaktureringsprocessen där man kopplat rutiner till de olika delmomenten. I samband med granskningen har det framkommit att det finns ett behov sedan tidigare att se över rutinerna. Arbetet med översyn och revidering av rutinerna har dock inte påbörjats. Det är av vikt att ett löpande arbete genomförs för att tillse att rutinerna är aktuella. Mottagningar som använder ELVIS skall ha en utsedd kontaktperson, vars uppgift bland annat omfattar att tillse att ofullständigt registrerade poster åtgärdas. Enligt beslut av landstingsdirektören ansvarar verksamheterna själva för kontroll och åtgärd av ofullständiga uppgifter. Vid intervjuerna har framkommit att kontaktperson inte finns hos samtliga mottagningar, men arbete pågår med att utse personer samt utbildning av dessa. Vidare har framkommit att ofullständiga poster åtgärdas i varierande omfattning. Systemförvaltarna för ELVIS och SURF har en övergripande kontroll, så tillvida att kontakt tas med verksamheter om öppna posterna inte åtgärdas. Kontrollen finns inte dokumenterad. Verksamheter som använder PMO har utsedd kassansvarig vars ansvar bland annat är att färdigställa dagens klarmarkerade besök. Verksamheten ansvar i övrigt för att säkerställa att samtliga inbokade besök klarmarkeras Faktureringsrutiner och villkor Avtal För en effektiv samverkan mellan landstingen avseende utomlänsvård finns tre former av avtal utvecklade: Regionavtal Mellanlänsavtal Riksavtal Regionavtalet reglerar samarbetet inom utomlänsvård inom respektive sjukvårdsregion. Mellanlänsavtal upprättas och reglerar samarbete mellan enskilda Landstinget Gävleborg 5 av 18

8 landsting. Riksavtalet reglerar samverkan då inte andra avtal är gällande inom sjukvårdsregionen eller mellan landstingen Regionavtal Berörda landsting upprättar inom regionen mellanlänsavtal och regionala prislistor. Inom samverkan för regionen finns upprättade årliga regionala prislistor som används vid debitering av vård av patienter från andra landsting. DRG är ett nationellt system för sekundär patientklassificering. Principen är att medicinskt likartade vårdkontakter, med ungefär lika resurskrav, sorteras in i en och samma grupp. Sammanfattningsvis innebär det att DRG är ett sätt att beskriva patientsammansättning på ett mer överskådligt vis jämfört med om verksamheten skulle beskrivas med många diagnos- och åtgärdskoder. För fastställande av debitering från vårdgivande landsting används DRG 1 -poängpris för all sluten somatisk korttidsvård exkluderat geriatrik, rehabmedicin och psykiatri. För debitering som ej härleds ur DRG-poängpris finns fastställda priser per besök. Prislistan har uppräknats generellt under åren enligt beslut i samverkansnämnden. Om nya prestationer av stor betydelse tillkommit har dessa medtagits i priset Mellanlänsavtal Landstinget Gävleborg har fem mellanlänsavtal med tre andra landsting som är kopplade till intäkter: Landstinget i Uppsala län o Mellanlänsavtal om vidgade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården o Särskild överenskommelse om specialiserad palliativ vård i Älvkarleby kommun, inom befintligt mellanlänsavtal Landstinget Dalarna o Avtal om planerad vård mellan Landstinget i Gävleborg och Landstinget Dalarna o Avtal tjänsteförsäljning onkologi Landstinget Västernorrland o Avtal om samverkan inom öppen och slutvård Mellanlänsavtalen reglerar bland annat omfattning, villkor och prislista: Landstinget i Uppsala län Mellanlänsavtal om vidgade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården Avtalet ger bland annat samtliga länsinvånare inom respektive landsting möjlighet att söka vård (exklusive den högspecialiserade) i grannlandstinget för sådan vård som ingår i respektive landstings normalutbud. 1 Diagnostic Related Groups Landstinget Gävleborg 6 av 18

9 Av avtalet framgår att gällande prislista är de av Samverkansnämnden i regionen fastställda prislistor för respektive landsting. Den ekonomiska regleringen i avtalet omfattar bland annat att landstingen erhåller rabatt gentemot varandra. I avtalet specificeras vilka särskilda krav som gäller för att hemlandsting skall anses betalningsansvarig för vårdens utförande, bland annat reglerar villkoren när landstingen kräver förhandsbedömning och remiss. Remiss krävs för: Slutenvård Öppenvård, besökskostnad över kr Öppenvård, seriebehandling > 5 besök Öppenvård, dagkirurgi Vid oplanerad vård ska akutanmälan göras, om vården beräknas bli längre än en vecka, senast inom 7 vårddagar. Landstinget i Uppsala län Särskild överenskommelse om specialiserad palliativ vård i Älvkarleby kommun, inom befintligt mellanlänsavtal Ett separat mellanlänsavtal finns tecknat med Landstinget i Uppsala län avseende specialiserad palliativ vård i Älvkarleby och beskriver bland annat krav på remiss. Landstinget Dalarna Avtal om planerad vård mellan Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna Avtalet omfattar för hemlandstinget att erbjuda möjlighet till planerad bedömning och behandling. Villkoren i avtalet omfattar krav på remiss samt att ersättning utgår från av Samverkansnämnden i regionen fastställda prislistor. Landstinget Dalarna Avtal tjänsteförsäljning onkologi Avtalet avser tjänsteförsäljning onkologi och omfattar tillhandahållande av specialistsjukvård för patienter med tumörsjukdomar hemmahörande i Dalarna. Remissvar skall skickas snarast efter avslutad vård/behandling. Uppföljning av avtalet skall ske varje tertial i maj, oktober och januari. Landstinget Västernorrland Avtal om samverkan inom öppen och slutvård Avtalet reglerar ökad samverkan vad gäller öppenvård (inklusive familjeläkare och specialistvård vid sjukhus) och sluten länsvård. Avtalet medger att befolkningen som bor nära landstingsgränsen eller pendlar över gränsen har rätt att söka öppen sjukvård inom grannlandstingets primärvård. Vårdlandstinget har rätt att remittera gränsbor och pendlare från grannlandsting som utnyttjar den öppna primärvården till behandling. Den regionala prislistan som antagits för i respektive Samverkansnämnd gäller. Landstinget Gävleborg 7 av 18

10 Riksavtal Riksavtalet reglerar samverkan då andra avtal inte är gällande inom sjukvårdsregionen eller mellan landstingen. Riksavtalet reglerar när hemlandstinget ska ersätta vårdgivande landsting för utomlänsvård om inte annat avtal finns för: remiss från hemlandstinget akut- och förlossningsvård samt vård av vissa patienter övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer medicinsk service hjälpmedel transporter och resor Avseende ersättning regleras att skälig ersättning skall lämnas till vårdlandstinget. Reglerna i avtalet avseende fakturering är tvingande och reglerar att fakturering till hemlandsting skall ske så snart vården slutförts eller en gång per månad vid vårdtid över 30 dagar. Rätten till ersättning förfaller om kravet inte har fakturerats sex månader efter det att vårdtjänsten avslutades, den så kallade sexmånadersregeln. Fakturan skall innehålla samtliga kostnader för vården. Remiss gäller som betalningsförbindelse från utfärdande landsting. I riksavtalet specificeras vilka uppgifter som skall redovisas avseende fakturan: Avtal och avtalspunkt enligt vården lämnats Patientens namn, personnummer och postadress Vårdenhet där vården lämnats Tidpunkt när vården ägt rum Antal vårddagar och uppgifter om öppen- respektive slutenvård, besök, transport eller dylikt Pris per tjänst och summa ersättning Regionala prislistor gäller normalt när en patient får utomlänsvård enligt riksavtalet Säkerställa fakturering För den granskade perioden finns underlag för fakturering från följande försystem: Journal III PMO (Profdoc Medical Office) ELVIS (Elektroniskt vårdinformationssystem) Sectra, röntgen Asynja, företagshälsovård KKL Kemlab Mobimed PAF, Lab XML-filer (manuellt förberedda) Landstinget Gävleborg 8 av 18

11 Förystem som rör huvudmannafakturering för hälso- och sjukvård var år 2012 Journal III, PMO och ELVIS. Övrig huvudmannafakturering kopplat till utomlänsvård har registrerats manuellt eller hanterats manuellt via XML-filer. Journal III och PMO används inom primärvården av länets hälsocentraler och ELVIS används av mottagningarna på sjukhusen samt psykiatri och habilitering. Under år 2012 omfattade debitering från ELVIS cirka 60 % av total fakturering till externa landsting. Avseende försäljning av hälso- och sjukvård omfattade år 2012 debitering från ELVIS närmare 80 %, medan fakturering härlett från PMO svarade för 2 %. För perioden januari till oktober 2013 omfattar fakturering från PMO 6 %. Ökningen kan förklas genom utfastningen av Journal III till att att verksamheterna i stället har PMO som vårdsystem. Under år 2012 och 2013 har ett arbete pågått med att ersätta Journal III med PMO. Per november 2013 använder samtliga av landstingets verksamheter PMO och ingen av landstingets verksamheter använder Journal III Faktureringsflöde Fakturering till huvudman, det vill säga till andra landsting sker månadsvis enligt gällande rutin. För att ett patientbesök ska överföras, så kallade fakturaunderlag, och faktura ska kunna ställas ut behöver ett antal förutsättningar i respektive vårdsystem vara uppfyllt. Vårdtillfället behöver blanda annat vara kassa- och besöksregistrerat samt i förekommande fall diagnossatt: Registrering diagnos Överföring av faktureringsfil PATIENT Fakturering Patient Registrering av patient i vårdsystem Patientbesök Besöks registrering Förutsättningar för att skapa fil Orderinläsning Kassa registrering Överföring av faktureringsfil HUVUDMANNA Fakturering Landsting Ev Kontroll mot befolknings register Förutsättningar Filöverföring Orderinläsning Fakturering Bilden avser att förenklat beskriva flödet och omfattar inte samtliga mellanled för till exempel filer från ELVIS. Landstinget Gävleborg 9 av 18

12 Registrering av patient i vårdsystem Patienternas 2 kunduppgifter registreras i respektive vårdsystemen och vid inläsning till ekonomisystemet skriver dessa över registrerade uppgifter i ekonomisystemet, med vissa undantag. Folkbokföringsuppgifterna som registreras ligger till grund för kodning av län. Befolkningsregister Registering av patienten i respektive vårdsystem med hänsyn till folkbokföring sker enligt olikartade rutiner. I ELVIS sker en kontroll mot befolkningsregistret, Navet (tillhandahålls via skatteverket). Vid registrering av patient i PMO registreras samtliga uppgifter för patienten manuellt, det vill säga ingen maskinell kontroll mot befolkningsregister görs. Patienten registreras med folkbokföringsadress och eventuell tillfällig adress utifrån muntligt efterfrågade och angivna uppgifter. Patientbesök och förutsättningar Patienten besöker mottagningen samt kassa- respektive besökregistreras 3. För att vårdtillfället skall klarmarkeras och ingå i fortsatta flödet behöver diagnos och åtgärdskod registreras i ELVIS. Kraven enligt PMO är att patienten är besöks- och kassaregistrerad. För att ett vårdtillfälle ska ingå i fakturaunderlagsfilen för utomlänsdebitering krävs även att patienten är registrerad med ett län som inte är Gävleborg. Filöverföring från försystem Från ELVIS sker dagligen inläsning till systemet SURF. Hämtning av uppgifter och inläsning sker maskinellt. I SURF administreras prislistor kopplat till patientbesök och DRG-vikt. En gång per månad skapas med stöd av extern tjänst från SURF fakturaunderlagsfil i form av textfiler. Systemförvaltare för SURF konverterar textfilerna till bearbetningsbara excelfiler. Dessa filer gås igenom och stäms av manuellt avseende utomlänspatienter etcetera fördelat på sluten- och öppenvård. Hanteringen omfattar bland annat genomgång av besök som överstiger sex månader. Eventuella fel noteras. Redigering och korrigering registreras i de separata excelfilerna och via e-post meddelas kundreskontragruppen för vidare hantering. När den manuella genomgången skett meddelas att ELVIS utomlänspatientfil kan läsas in. Från PMO skickas dagligen filer avseende fakturaunderlag för huvudmannafakturering till ekonomisystemet för inläsning. Sändning av filer från respektive verksamhet sker manuellt. I varje verksamhet ska finnas en eller flera kassaansvariga som manuellt färdigställer dagens fil 4 och skickar iväg denna. Cirka 35 vårdenheter som använder systemet skickar filer som mottages av ekonomisystemet. Orderinläsning till ekonomisystem Orderinläsning sker dagligen till ekonomisystemet. Inläsning av underlag för 2 Ruteriner för registrera kunder (KR 10), registrera order (KR20) och fakturering (KR 25). 3 För med detaljerad beskrivning, se Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter 4 Det finns några verksamheter som skickar filen mer sällan beroende på fåtal debiterbara besök, t ex veckovis Landstinget Gävleborg 10 av 18

13 fakturering till huvudmän sker med olika periodicitet för olika vårdsystem. Exempelvis sker inläsning från ELVIS (öppen- och slutenvård) en gång per månad, från Mobimed (ambulans) en gång per vecka och från PMO (öppenvård) dagligen. Därutöver finns manuella rutiner för Kemlabb och röntgen. Fakturering Utomlänsfakturering sker månadsvis tillsammans med övrig fakturering. Rutiner kring detta beskrivs mer detaljerat i granskningen Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter. Fakturering avseende huvudmannafakturering till andra landsting ställs ut som en faktura per patient. Manuella rutiner avseende huvudmannafakturering har från försystem Journal III använts under år 2012, innebärande att manuell registrering utifrån underlag skett. Utfasningen av Journal III innebär, ur perspektivet utomlänsfakturering, att manuella rutiner flyttats till maskinella rutiner Kontroller Det utförs idag inga särskilda kontroller att samtliga poster (totalt antal rader och totalt belopp) överförs från vårdsystem till ekonomisystem i samband med filöverföring. Detta avser både överföring från ELVIS respektive PMO till ekonomisystemet. Däremot erhålls via extern systemleverantör uppgifter om antal rader och belopp via e-post som ingår i fakturaunderlagsfil från SURF till ekonomissystem. Fellista Inom slutenvården samt i begränsad omfattning för öppenvården för verksamheter som använder ELVIS, finns ett centralt uppföljningssystem att ta fram ofullständiga poster genom användning av så kallade fellistor i försystemet SURF. Fellistan visar poster som av olika skäl inte är klarmarkerade vilket beror på att något saknas, till exempel diagnos. Respektive verksamhets utsedda kontaktperson ansvarar för att kontinuerligt ta ut fellista och följa upp med ansvarig läkare, för att posten ska bli helt klarmarkerad. I fellistan, vilket framkommit vid intervjuerna, finns bland annat poster som är öppna avseende år Systemförvaltarna har en rutin att inför bokslut gå igenom fellistan och påminna, för att på så vis stödja vårdenheterna i arbetet att rensa och klarmarkera öppna poster. Arbetet är tids-krävande eftersom varje enskild post måste granskas och utredas. Inom primärvården finns inte motsvarande central fellista och genomgång. I respektive vårdenhets ansvar ingår att tillse att kontrollera att posterna är klarmarkerade. Ansvaret åligger så kallad kassaansvariga som även ansvarar för att skicka den dagliga filen. Det pågår ett arbete med att filer automatiskt ska skickas från PMO, det vill säga att ingen manuellt ska skicka filer. Tester är avsedda att startas under år Felaktiga debiteringar Landstinget Gävleborg 11 av 18

14 Mottagande landsting bestrider fakturor som de bedömer är felaktigt utställda. Omfattningen av bestridande är olika stor från olika landsting. Orsaker till bestridande kan vara: Dubblettfakturering Patienten är inte folkbokförd hos huvudmannen Fel DRG Avsaknad av remiss Av bestridande från Landstinget i Uppsala län år 2012 ledde drygt 50 % av bestridandena till kreditering av olika orsaker. Landstinget har med anledning av ökat antal bestridande från Landstinget i Uppsala län sammanställt och följt upp orsaker till bestridandet avseende åren 2011 och I arbetet med att strukturera bestridande har sammanställning gjorts. Genom att strukturera bestridandena har en metodik hur dessa ska hanteras skapats och därmed gett effekt på arbetssättet. Av sammanställningen har dragits slutsatsen avseende orsaker: akutpatienter från Skutskär har inte hanterats enligt gällande mellanlänsavtal brister finns i diagnossättning och åtgärdskoder Verifiering Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts för att stämma av klarmarkerade vårdtillfällen från vårdsystemet ELVIS mot order- och huvudbokstransaktioner på patientnivå i ekonomisystemet. År 2012 års samtliga transaktioner avseende order och huvudbok har hämtats ut och erhållits. På motsvarande sätt har samtliga så kallade bearbetade ULP-filer (utomlänspatient filer) uppdelat på slutenvård och öppenvård erhållits. Detaljerad granskning för en månad har gjorts för både slutenvård och öppenvård mellan order gentemot huvudbok respektive fakturaunderlagsfil. En översiktlig avstämning har vidare skett mot de textfiler som utgör underlag inför landstingets bearbetade fakturaunderlagsfiler. Avstämningen har omfattat att verifiera att samtliga poster överförts, samt att DRGvikt respektive besöksavgift har lästs över korrekt. Ett antal poster har valts ut för mer detaljerad avstämning, så kallade stickprov, och kontrollerats direkt mot uppgifter i ELVIS, samt prissättning enligt avtal. I avstämningen har därutöver en analys ingått avseende utskrivningsdag i förhållande till faktureringsperiod. Som en del i granskningen har vidare en analys genomförts för att stämma av fakturerade vårdtillfällen från vårdsystemet PMO med order- och huvudbokstransaktioner på patientnivå. Ett antal poster har valts ut som stickprov och kontrollerats direkt mot uppgifter i PMO, samt prissättning enligt prislista. I analysen har ingått avstämning av utförd registrerad vård, debiterad typ av besök mot gällande prislista, datum för vårdtillfälle och besökt mottagning. En översiktlig analys har gjorts avseende besöksdatum i förhållande till faktureringsdatum. Landstinget Gävleborg 12 av 18

15 Projekt fakturering Med anledning av tidigare granskning, Granskning av intäktsredovisning av patientintäkter, med synpunkter som landstinget revisorer framförde i januari 2013 har en arbetsgrupp bildats inom landstinget. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med och analysera/åtgärda de brister som uppmärksammades i den interna kontrollen. Arbetsgruppen består av representanter från ekonomiservice/ kundreskontragruppen, ekonomiserviceenheten samt systemförvaltare för vårdsystem och ekonomisystem. Inom ramen för arbetsgruppens uppdrag utreds även hur säkerställande kan ske av att fakturaunderlag avseende huvudmannadebitering överförs från försystem till ekonomisystem Kommentarer Kontroller 5 genomförs inte för att säkerställa att samtliga poster överförs och att redovisningen blir korrekt avseende utomlänsvård. Överflyttning från manuella rutiner till maskinella rutiner i samband med utfasning av Journal III har slutförts under hösten I samband med granskningen har en analys gjorts för att verifiera att poster överförts korrekt. Det har i samband med analysen framkommit svårigheter att kunna ta fram listor från försystemen med fullständiga uppgifter direkt ur vårdsystemen för att kunna göra en verifiering mot huvudboks- och kundreskontratransaktioner på patientnivå. Verifieringen har visat att manuella rutiner avseende sexmånadersregeln fungerar i stort. Vid inläsningen till ekonomisystem läses samtliga poster från fakturaunderlagsfil in, men våra kontroller visar att sexmånadersunderlag har stoppats för fakturering. Utförda stickprov visar att överförda poster i stort innehåller korrekta uppgifter, såsom uppgift om DRG-vikt, typ av besök samt besöksdatum. Stickprov som inte innehållit korrekta uppgifter har kunnat verifieras genom noteringar på ordern om orsak till korrigerade poster i antingen ekonomisystemet eller vårdsystemet. Analysen visar därmed att poster överförs korrekt med underlag för debitering. Däremot har framkommit att uppgifter som förändras i ekonomisystemet, till exempel förändrat pris inte får genomslag i försystemet. Det har inneburit, som stickprov har visat, att vid kreditering i försystem har ursprungsbelopp överförts som kreditbelopp till ekonomisystem och för högt pris har krediterats. Analysen visar i samtliga fall att rabattavtal med Landstinget i Uppsala län är korrekt beräknade och tillgodoförda på utställd faktura. På fakturorna framgår för övrigt uppgifter enligt gällande avtal inkluderande totalpris och rabatt i kronor och procent. 5 Jämför även granskning Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg 13 av 18

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala

Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala Datum: 2015-09-04 AS Dnr: AS2015-0569 NRF Dnr 083/15 Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Granskning av kontroll över intäkter för regionvård

Granskning av kontroll över intäkter för regionvård Granskning av kontroll över intäkter för regionvård Rapport nr 03/2016 November 2016 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 32:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvård

Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvård Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvård Rapport nr 04/2016 November 2016 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 4:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken 1(30) Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken Riks- och regionvård... 4 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget...

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och

NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och 1 NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och valfrihetssystem. Husläkarlagen: Avskaffades 1994 Vårdgarantin:

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Granskning av faktureringsprocessen

Granskning av faktureringsprocessen Granskning av faktureringsprocessen Rapport nr 24/2013 Februari 2014 Monika Norlin, Revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Rekommendationer... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Tidigare granskningar...

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Patientlagen. Vid frågor kontakta:

Patientlagen. Vid frågor kontakta: Patientlagen För att stödja medlemmarna i genomförandet av patientlagen beslöt hälsooch sjukvårdsdirektörsnätverket, informationsdirektörsnätverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under våren

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati & Nätverket Uppdrag Hälsa. Temaseminarium 5 december Patientlagen Leena Ekberg

Nätverket Hälsa och Demokrati & Nätverket Uppdrag Hälsa. Temaseminarium 5 december Patientlagen Leena Ekberg Nätverket Hälsa och Demokrati & Nätverket Uppdrag Hälsa Temaseminarium 5 december Patientlagen Leena Ekberg leena.ekberg@skl.se Tel: 0730777724 Vad innebär patientlagen (1) Proposition 2013/14:106 Stärka

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer

Granskning av ersättning till privata vårdgivare

Granskning av ersättning till privata vårdgivare Granskning av ersättning till privata vårdgivare Landstinget Halland FÖRSTUDIE 2002-02-27 Leif Johansson Komrev AB Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035-15 17 43 Fax 035-15 17 36 E-post: leif.johansson@komrev.se

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 6 2014-10-17 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson, Olle Olsson, Avdelningen för juridik Anna Åberg Kommunstyrelserna

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns Listning över länsgräns LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer LiÖ: LiÖ 2014-216 Diarienummer DLL: LS-LED14-330 Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-13 LS-LED15-1304-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län

Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län HSN 2009-06-23 P 9 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-05-25 HSN 0804-0546 Handläggare: Irma Johansson Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län Ärendet Stockholms

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/ STYRELSENS BESLUT NR 9 2010-11-12 Vårt dnr 10/0445 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för juridik Eva Sveman Anna Åberg Landstingsstyrelserna,

Läs mer

Avtal om listning över länsgränser

Avtal om listning över länsgränser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-07 1 (3) HSN 1311-1240 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 3 Avtal om listning över länsgränser Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer