"6' Skatteverket. . Foretågens organisationer s Allmänheten - att vi kan vidta åtgzirder mot fusk och granskar rätt personer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""6' Skatteverket. . Foretågens organisationer s Allmänheten - att vi kan vidta åtgzirder mot fusk och granskar rätt personer"

Transkript

1 "6' Skatteverket Pia Blank T!ömroos Kristin Wengerholt Pia Juwanen BI]DSKAPSPLATTT'ORM tlanirn 20i (6) ffi'd:s domar om osanna fakturor november 2012 Med anledning av de fem EtrT)-domar om osanna fakturor som kom i november 2012 har denna budskapsplattform tagits fram, Mlilgrupper. Foretågens organisationer s Allmänheten - att vi kan vidta åtgzirder mot fusk och granskar rätt personer Intressenter o Berörda fiiretag r Skattejurister. Foretagens organisationer o Politiker o Alliriinheten Talespersoner:. Pia Bergman och Pia Blank Thömroos. BIIDSKAP. Skatteverket har i uppdrag att motverka brottslighet. Företag ska kunna konkunera på lika villkor och på sammn spslplan. Det iir bra att vi har frtl ott utslag i dessa ärenden. r Domarna tar i stort sett inte upp några rättsfiågor utan iir enbart ioriktade på bevisningen. Domstolen anger att Skatteverket har haft fog fiir sin uppfatbring att det förekommit osama fakhror i de uppgivna underentreprenöremas verksamhet. Men bevisningen har inte varit tillräcklig stark fijr att visa att det i just det aktuella målet har ftirekommit osanna fakturor med hiinsyn till de starka kav på bevisning som stiills på Skatteverket i mål om eftertaxering och efterbeskatbring. I ett av målen som giilide det ordinarie förfarandet räckte bevisningel 6e1fua d6{ gamma avgörande ftir det år diir det iir fråga om eftertaxering/efferbeskattning inte ansågs att bevisningen var tillräcklig tots att omståindighetema var i huvudsak desamma båda åren. o Vi ser löpande över våit arbetssätt och gör rättsliga kvalitetsuppföljningar inom området. Redan i sambard med att IIFD meddelade prövningstillstånd i nu aktuella iirenden såg Skatteverket. övei sitt arbetssätt vad gä1ler kraven på bevisning. Di: iirenden som HFD prövat påbörjades samtliga under råren nåir Skatteverkets arbete åinnu inte satordnats på det sätt som sker idag. Vi l7t 94 solila / hwudkontorst slattev rk tg6

2 6r skatteverket 2(6) BI'DSKAPSPLATTFORM Dalrn rmconesvar fortsätter vårt arbete med att siilra kvalit6n och örbäitra rutinema i våra granskningar. Utredningama ianebåir stora ingrepp ftr de fiiretag som uteds och det iir viktigl att rättssäkerheten Zir hög. Skattwerket arbetar kontinuerligt med att forbättra utrcdningarna och vi fdljer noga rättsutvecklingen i domstolama. Fram till idag har domstolama i merparten av de iaenden som prövats, faststiillt Skatteverkets beslut. Skatteverket fattar beslut i de iirenden diir vi bedömer att vi har tillriicklig bevisning' Det imebä att vi redan idag avstår firän att fatta beslut i iirenden &k det forkonrmit svart arbetslaaft men diir vi hte anser att vi kair visa vem som utgett ersäthrilgen till den svarta arbetskraften. Skatteverket ska gå igenom de 2irenden som nu ligger i kammanätten ftir att se om de uppffller de krav på bevisning som IIFD angett i sina domar. Skatteverket har forlorat samtliga?irenden som rör eftertaxering/efterbeskattning vilket imebiir att beslut som berör osånna faktffor i örsta hand kommer att göras inom ordinarie tid. Vad är en osann faktura? Med en osann faktura avses en fakhua som ger sken av att ett avtal i:rgåtts me11an två personer om köp av varor eller!änster men diir avtalet mellan deo i själva verket avser köp av sjzilva fakturan. Det går ofta till så att kunden beställer en faktura fran fakfurafdretaget som fiiretäds av en måivakt. Fakttuan upprättas och skickas till kunden som betalar den och boldör kostnaden i näringsvaksamheten. Målvakten tar ut pengama kontant och återbetalar dem, efter avdrag för en viss ptovision, till kunden. Kunden har diirmed fittt tillgång till kontanter utanfiir bokfiringen som kan användas 1ör egen del eller ftlr att betala svarta lönel. Vad har domstolen klargiort? I{FD har klargiort att enbart d n omstiindigheten att ett foretag ägnat sig åt fiirsåiljning av osama fakturor inte åir tillräcklig ör att de beviskav som gäller i målen ska vara uppfllt. I de mål som varit uppe till bedömn'ing har Skatteverket i samtliga fali åberopat ytterligare omstiindigheter fiir att styrka att det varit frågan om osanna fakturor men bevisningen har inte räckt i fyra av de fem ärendena. Kommrr Skatteverket att fortsätfa sin kontroll av osanna fakturor? Ja, arbetet med att bektimpa den svarta arbetskraften, diir beslut om osama åkturor ingår, kommsr att fortsätta. Vi har redan i sarnband med att HFD meddelade prövningstillstand, i nu aktuella ärenden, skärpt rutinema fiir vilka iirenden som ska drivas. I dag iir det bara vissa anstiillda som har befogenhet att

3 r- Sr Skatteverket 3(6) BUDSKAPSPLATTTORM Cratrrm fatta beslut om osanna fakturor. Vi ser även över pågående utredningar fiir att säkerstäla att vi när upp till de bevislsav som HFD uttryckt i sina domar. Ska ni inte göra några {örändringar i ert arbetssätt med anledning av HFI):s domar? Vi ser mycket allvarligt på att HFD i endast ett av fem ärenden faststiillt Skatteverkets beslut och givetrris fi5ranleder FIFD:s domar att vi ser över vårt arbetssätt. Vi arbetar kontinueriigt med kvalitetsforbättringar och redan i sarnband med att IIFD meddelade prövningstillstånd såg vi över våra arbetsbeslcrivningar gällande osanna fakturol. För att Skatteverket ska driva ett äende om osanna fakturor kävs en omfattande bevisning vad giiiler kopplingen me11an den som köpt fakturan och det fakturaslxivande bolaget. De iirenden som IIFD dömt i iir inte representativa for de ärenden som Skatteverket id,g driver, Skatteverket har gett tydliga direktiv, via ett stöddokument,'om att enbart den omst?indigheten att ett.foretag har bolciirt en faktura fran ett foretag som i andra sammanhang har sät osanna åkhror inte räcker ftir att påstå att också denna fakhra åir osann. Utredningar om osanna fakhuor har koncentrerats till en gnrpp fiir att såkerstiilla att utredarna och beslutsfattama har den kompetens som krävs for att fatla beslut i dessa ärenden. Vi gör regelbundna kvalitetsuppföljnbgar av vårt arbete ör att säkerställa att besluten hax don kvaliteten som krävs. Kommer ni fortsätta att fatta efterbeskathringsbeslut? IIFD har i sha domar tydligt uttryckt att det krävs mycket omfattande bevisning 6r att Skatteverket ska ku::na fatta ett beslut om osanna fakturor i samband med efterbeskatining. IIFD:s uttalanden medftir ati Skatteverket i allt större utstriiclning kornmer att fatta beslut om osanna fakturor inom två år från det att transaktionen gjordes. Givetvis kan det även fortsäthringsvis bli aktuellt med efterbeskatbring/efterlaxering men det kommer att bli mycket ovanligt. Ifur kommer Skatteverket att göra med pågående utredningar? Sjåilvfallet kommer Skatteverket att se över pågående utedningal utifrån HFD:s domar. Vi kommer även att se över hur vi gör vårt rirval av liiretag som ska granskas och anpassa urvalet efter de beviskrav som IIFD angett. Domstolen har i ett av iirendena påpekat att lång tid fiirflutit, tre ar, från det att arbetet utftirdes tills dess att Skattevsrket gforde revision. Urvalet av granslningsobjekt komrner att stltas till objekt diir de aktuella transalfionema skett i nika armlutning til1 konfollen.

4 lr^ gdt Skatteverket BIJDSKÄ?SPLÄTTFORM DåfuM 4(6) Är aet rimtigt att ni avsäfter så stora resurser på den här typen av kontroller nu när ni har lörlorat alla ärenden om eftertaxoring? Svart arbetskraft iir ett stort problem fiir samhåiliet. Den ftrhindrar en sund konkurrens och det åir en vili:tig uppgift ör Skatteverket att arbeta med för att möjliggöra för seriösa fiiretag att bedriva sin verksamhet. Skatteverket avsätter de reswser som vi anser nirdviindiga for detta arbete d:ir drenden om osama fakhiror endast utgör en del av vårt omfattande arbete mot den svarta arbetskaften' Kommer Skatteverket att dra tillbaka ärenden i kammarråtten? Vi komrner att se över våra iirende! esh ta stzillning till om något eller några ärenden ska efterges. Varje fall iir unikt och kriiver sin egen bevisning. Att Skatteverket forlorar ett eller flera iirenden i IIFD behöver inte betyda att bevisningen varit otillräcklig i öwiga Zirenden och i de flesta fall har kammarrätten delat vår1edön:ning. I samtliga iirenden som varit uppe till prövoing i FIFD så har domstolen klart uttalat att Skatteverket haft fog fi5r sin uppfattning att det Iiirekomlrit osanna fakiuor. Vi ölier noea de domar som kommer fran karnmanättema efter HFD:s domar' Ifiitills har ;i ftt tre domarr firau kammanätten och i saintlig fall åststlillde kammarrätien Skattoverkets beslut. Även bwaltningsrätten har, efter IIFD:s domar) fastsält flertalet av Skatteverkets beslut om osanna fakturor' Räknar SkatteYerket med att få in fler överklaganden nu? Det åir nöjligt och kanske holigt att vi kommer att få in fler överklaganden men ärmu kan vi inte se en sådan ökning' Hur många utredningar av defta slag har Skatteverket gjort? De senastå åren har Skatteverket fattåt cirka 200 beslut om ålret som berör osama fakturor. Kan Skatteverket lägga HFD:s domar om osanna fakturor till grund fiir omprövning av fråga sorn avgiorts genom lagakraftvunnen dom? Nej, domamä imebär inte någon ny eller åindrad rättstilliimpning och kan dlirfor intä läggas till grund for Skatteverkets omprövning av fråga som avgjorts genom lagakraftvunnen dom. I målq , m nt? , rdlff

5 r.- 'SSr Skatteverket 5(6) BUDSKAPSPLATTFORM Datim BAKGRUND Skatteverkets arbete mot svrrtarbete och organiserad brottslighet Skatteverkets uppdrag iir att s2ikra skatteintjikter och motverka brottslighet. Dåirfiir bedriver Skatteverket sedan många år tillbaka insatser mot svartarbete och organiserad brottsiighet. Svartåöetet?ir ett stort samhåillsproblem som innebär att seriösa ftiretag kan slås ut ö de som vi1l göra rätt ftir sig fiir sviårt att konkurrera mot dem som inte betalar sina skatter. Drirtill imebiir det en otrygghet fiir alla parter och minskade inkomster till samhälet. Svårtårbetet kan beriiknas tili åtskilliga miljarder kronor arligen. Skatteverket ser tydliga kopplingar mellan den organiserade brotisligheten, direkt eller ildirekt, och de fiiretag som tjåinar pengar på handel med den warta arbetsicraften. För att kunna bedriva och dölja en verksamhet med svart arbetskraft i större omfattring hävs en sarnmansatt organisation. Den kan bestå av målvakter i firetagen, personer som med stöd av firllnakter håimtar pengar hos oseriösa b iainingsfiirmedlare och viixlingskontor samt personer som tar fram skenhandlingar som till exempel osarma fakhror. För att kurna bevisa att ett fiiretag har betalat ut ersättning tiil svart artetsloaft kiivs omåttande utredningar. Skattevorket behöver diirfor hiimta in många olika uppgifter fran exernrpelvis kunder, banker med flera. Många av de iirenden som uteds går vidare for prövning i domstol. Skatteverket har hela tiden 61jt utvecklingen i domstolen och har fram tills nu kunnat konstatera att merparten av a1la ärenden, som avgjorts diir, har dömts i enlighet med Skatteverkets beslut. Den 2l november 2012 prövade Högsta {iirvaltringsdomstolen (IIFD) frågan om osanna fakturor och skyldigheten att betala arbetsgivaravgiffer, målnummer "10, och Domama avser två bolag med vidhiingande foretagsledare samt en enskild n?iringsidkare. Domama handlar uteslutande om bevisfrågor. IIID angav att Skatteverket i samtiiga fall haft fog fiir sin uppfattring att det fdrekommit osanna falluror i det fakhterande bolagets verksamhet men att den omstiindighet att ett firetag ägnat sig åt {örsciljning av osaala fåkhror inte lir tillräckiigt fiir att de bwiskrav som gäl1er i målen ska vara uppryllt. HFD ansåg inte att Skatteverket i något åil i samband med eftertaxering lyckats bevisa att de åberopade fakturoma var osanna. I de två fall som handlar odr ordinarie taxering ansåg HFD att Skatteverket i ett fall iyckats visa att faktuorna var osanna. För vidare inforrnation rora:rde l{fd-domama se dokumentet Sammanstäloing av HFD-domar.

6 s6 Skatteverket BUDSKA?SPI.ATTFORM Dsfum 6(O I sak imeb?ir IIFD:s domar en påminnelse om giillande rättsläge avseende bevisning, nämligen o att vid ordinarie ftrfarande Iår en huludprincip anses vara att bevisbördan ligger på Skatteverket i fråga om intåiller och på den skattskyldige i fråga om avdrag,,r att beträffande eftertaxering, efterbeskattning och skattetillägg som fiirutsätter oriktig uppgiff ankommer det på Skatteverket att visa att den skattskyldige låmnaf sfld2a uppgift; beviskraven iir då högre iin vid ordinarie forfarande, r att örekomst av osanna fakhuor i en verksamhet inte mrcd automatik innebiir att alla dess kuader deltagit i detta örfarande utan att va4'e fa11 måste bedömas utifian omstiindigheterna ijust det fal1et och o att Skatteverket vid sin bevisviirdering måste beakta betydelsen av sådant som talar til1 den skattskyldiges fordel.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler u l f tivéus Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler 1 Inledning Med verkan från ingången av 2009 gäller enligt 24 kap. 10 a e inkomstskattelagen (IL) begränsningar i avdragsrätten för

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter 151 JOHANNA HÅLLÉN Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter Det har i tidigare nummer av Skattenytt skrivits om skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter i verksamheter med personalliggare

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 80 Målnummer: 6634-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-09-28 Rubrik: Lagrum: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer