Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift"

Transkript

1 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN

2 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2004

4 Förord Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och därmed också de nya bestämmelserna om miljösanktionsavgift. Sådan avgift ska tas ut av näringsidkare som har överträtt vissa, särskilt angivna, bestämmelser i miljöbalken eller i författningar som har meddelats med stöd av balken. Uppgiften att besluta om miljösanktionsavgift i enskilda fall har lagts på de tillsynsmyndigheter som ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. I denna handbok redovisas utdrag ur Naturvårdsverkets allmänna råd till 30 kap. miljöbalken och till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter (FMSA). De allmänna råden innebär konkreta rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om miljösanktionsavgift, medan handboken är avsedd att ge en bredare bakgrund samt att på ett samlat sätt belysa och redovisa de regler som är tillämpliga i olika situationer. Handboken liksom de allmänna råden är skrivna för Naturvårdsverkets ansvarsområde för tillsynsvägledning och har behandlats i Tillsyns- och Föreskriftsrådet enligt miljöbalken. I rådet ingår företrädare för myndigheter som har centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt Generalläkaren. I rådet finns dessutom företrädare för kommunerna och länsstyrelserna. Principer och grundläggande synsätt, liksom den tolkning av rättsregler som de allmänna råden och handboken ger ut tryck för, är tillämpbara även inom övriga centrala myndigheters vägledningsområden. Vissa av de frågor som tas upp i denna handbok utvecklas närmare i Naturvårdsverkets Handbok och allmänna råd (2001:4) om operativ tillsyn. Handboken har utarbetats av Anders Bengtsson, Länsstyrelsen i Skåne län. Stockholm i december 2000 Förord till andra upplagan Bestämmelserna om miljösanktionsavgifter ses för närvarande över av Miljöbalkskommittén och det kan förväntas att systemet framöver kommer att förändras i ett antal avseenden. Med tanke framför allt på den relativt omfattande praxis som har vuxit fram vid tillämpningen av reglerna om miljösanktionsavgift, bedömer Naturvårdsverket att det ändå finns ett behov av att redan nu revidera handboken och inte avvakta de ändringar som senare kan komma i lagstiftningen. Denna upplaga är uppdaterad framför allt med en redovisning av rådande praxis. I handboken refereras kort ett antal avgöranden från Miljööverdomstolen, den högsta instansen för prövning av miljösanktionsavgifter. För att belysa olika problemställningar hänvisas även till ett antal avgöranden från miljödomstolarna. Med anledning av uppdateringen har viss omdisponering skett i kapitelindelningen.

5 Den nya upplagan ges inte ut i tryckt version utan publiceras endast på Naturvårdsverkets hemsida, som en Pdf-fil. Ambitionen är att handboken skall revideras fortlöpande en gång i halvåret. Stockholm i juni 2003 Naturvårdsverket Kerstin Cederlöf Förord till tredje upplagan Denna upplaga är uppdaterad avseende ny praxis, och med anledning av ändringar som införts per den 1 april 2004 i förordningen (1998:850) om miljösanktionsavgifter (se SFS 2004:112). Den nya upplagan ges inte ut i tryckt version utan publiceras endast på Naturvårdsverkets hemsida, som en Pdf-fil. Ambitionen är att handboken skall revideras fortlöpande en gång i halvåret. Uppdateringar i handboken har gjorts per den 31 mars Stockholm i mars 2004 Naturvårdsverket Kerstin Cederlöf 4

6 Innehåll Förord... 3 Innehåll... 5 Förkortningar, m.m Miljösanktionsavgifter och det rättsliga sammanhanget Något om motiven till bestämmelserna om miljösanktionsavgift samt allmänt om bakgrunden Sammanfattning av bestämmelserna om miljösanktionsavgift Något om tillämpningen av reglerna om miljösanktionsavgift Förhållandet mellan miljösanktionsavgift och andra sanktionsmöjligheter Förverkande Företagsbot Tillsynsmyndighetens skyldighet att agera för att åstadkomma rättelse; sambandet mellan olika skyldigheter och tillsynsinstrument Vikten av att arbeta förebyggande - information Skyldigheten att påföra miljösanktionsavgift Anmälan till polis- eller åklagarmyndigheten Föreläggande och förbud Miljösanktionsavgifter och Europakonventionen Förbud mot dubbelbestraffning, m.m Miljösanktionsavgifter och oskuldspresumtionen Rätten att tiga Proportionalitetsprincipen Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift De olika stegen Omständigheter som aktualiserar bestämmelserna om miljösanktionsavgift Allmänt om utredningen i ett ärende om miljösanktionsavgift Gränsen för tillsynsmyndighetens utredningsansvar Beviskrav och bevisbördan Vilken dokumentation bör ingå i utredningen? - Något om bevissäkring Hur får man in uppgifter? Utredning om vem som ska påföras avgiften Adressaten för beslutet - det strikta ansvaret Ändringar vad gäller näringsidkarens identitet - överlåtelse av rörelse Konkurs Hur bör resultatet av utredningen dokumenteras? Kommunicering med näringsidkaren Beslutet Beslutsfattaren Delegation

7 2.8.3 Vad ett beslut bör innehålla Expediering Delgivning Frågor om rättelse, omprövning och om överklagande Självrättelse Omprövning Överklagande Frågor om betalning - återbetalning Allmänt om bestämmelserna Verkställighet Återbetalning av avgift Närmare om bestämmelser om miljösanktionsavgift Överträdelserna Något om legalitetsprincipen och miljösanktionsavgifter Hur tolkar man bestämmelserna i FMSA och i de författningar FMSA hänvisar till? Pågående överträdelser - en eller flera överträdelser? Beslut om ny avgift vid pågående överträdelser - "skälig tid för rättelse" Övergångsbestämmelser - förbud mot retroaktiv lagstiftning Frågor om preskription Skälighet - "uppenbart oskäligt" Skälighetsbedömningen och proportionalitetsprincipen Vad säger förarbetena och Naturvårdsverkets allmänna råd? Något om praxis kring begreppet "uppenbart oskäligt" Närmare om begreppen verksamhetsutövare, näringsverksamhet och näringsidkare Verksamhetsutövare Begreppen näringsverksamhet och näringsidkare Avgiftsbeloppet Avgift vid upprepade överträdelser Kommentarer till vissa slag av överträdelser enligt bilagan till FMSA Tidsfrister Några frågor om kvalitet på redovisning, utredning etc Frågor om kvantitet Frågor om anläggning verksamhet m.m Några särskilda frågor i samband med ändringar i bilagan till FMSA Ändring i bilagan till FMSA synkroniseras inte med ändring i den författning som FMSA hänvisar till: Ändring av verksamhetens klassificering enligt bilagan till FMH Särskilda frågor om enskilda överträdelser Överträdelse 1.1 enligt bilagan till FMSA - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Överträdelse 1.5 enligt bilagan till FMSA - Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 2000:13) med föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter Överträdelse 1.6 enligt bilagan till FMSA - Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

8 4.6.4 Överträdelse 2.1 enligt bilagan till FMSA - Vattenverksamhet Överträdelse 3.1 enligt bilagan till FMSA - Täkter, jordbruk m.m Överträdelse 5.6 enligt bilagan till FMSA - Köldmediekungörelsen (1992:16) Överträdelse 5.8 enligt bilagan till FMSA - Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1997:2) med spridning av kemiska bekämpningsmedel Bilagor Bilaga 1 Allmänna referenser om miljösanktionsavgifter Författningar Förarbeten Allmänna råd m.m Bilaga 2 Exempel på information om miljösanktionsavgifter: Bilaga 3 Skiss över sambandet mellan olika tillsynsinstrument och tillsynsmyndighetens skyldigheter - Vilka formella förutsättningar finns i de olika fallen? Bilaga 4 Exempel på underrättelse till näringsidkaren inför beslut om miljösanktionsavgift Bilaga 5 Exempel på beslut om miljösanktionsavgift Bilaga 6 Exempel på information i samband med beslut om miljösanktionsavgift Bilaga 7 Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift Bilaga 8 Sammanställning över domar från Miljööverdomstolen om miljösanktionsavgifter - t.o.m Bilaga 9 Avgöranden från miljödomstol om tolkning av begreppet "uppenbart oskäligt" Bilaga 10 Rättsfall angående skattetillägg och Europakonventionen

9 Förkortningar, m.m. Ds Egenkontrollförordningen Europakonventionen Utredning i departementsserien Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna FL Förvaltningslagen (1986:223) FMH FMSA Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) FVE HD JO Köldmediekungörelsen Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Högsta domstolen Justitieombudsmannen Statens Naturvårdsverks kungörelse (1992:16) med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC MB Miljöbalken (1998:808) MB-prop Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk ML Miljöskyddslagen (1969:387) MÖD Miljööverdomstolen NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 1 PRV Patent- och registreringsverket 1 Högsta domstolens domar 8

10 RR Rättsfallsreferat från Regeringsrätten 2 RÅ SFS NFS/SNFS SOU TiF/Tillsynsförordningen Tillsynsmyndighet Regeringsrättens årsbok Svensk författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Statens offentliga utredningar Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken De myndigheter som enligt tillsynsförordningen ansvarar för operativ tillsyn 2 Rättsfallsreferat från Regeringsrätten publiceras fortlöpande i denna utgåva och samlas årligen i RÅ. 9

11 1. Miljösanktionsavgifter och det rättsliga sammanhanget 1.1 Något om motiven till bestämmelserna om miljösanktionsavgift samt allmänt om bakgrunden I miljöbalkspropositionen 3 konstateras att ett väl fungerande sanktionssystem är ett väsentligt led i en reglering som ska utgöra ett effektivt värn för vår miljö. För att råda bot på bristerna i tidigare sanktionssystem har straffbestämmelserna samordnats och skärpts genom införandet av miljöbalken. Dessutom har ett system med miljösanktionsavgifter införts. I propositionen uttalar regeringen att miljörätten är ett område som lämpar sig väl för ett system med sanktionsavgifter. Det är ett klart avgränsat område och samhället har ett starkt skyddsbehov gentemot överträdelser. Syftet med bestämmelserna är inte att eliminera uppkommen ekonomisk fördel utan enbart styrande och ska på så sätt verka för att upprätthålla en hög standard i miljöpåverkande näringsverksamhet. Enkelhet, tydlighet, schablonisering och snabb handläggning ska utmärka systemet. Det finns i princip inget utrymme för skönsmässiga bedömningar och andra avvägningar. Tillsynsmyndigheten ska dessutom själv kunna påföra miljösanktionsavgiften, utan att behöva göra framställning hos annan myndighet. De grundläggande bestämmelserna om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken. Dessa bestämmelser kompletteras av förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, FMSA. Bestämmelser om rutiner för betalning av miljösanktionsavgifter och för bevakning av betalningen finns i 6 FMSA 4 och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:16) om betalning av miljösanktionsavgifter. Dessa föreskrifter ersatte fr.o.m. den 1 juli 2002 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1998:8) om betalning av miljösanktionsavgifter. I bilagan till FMSA har regeringen föreskrivit om miljösanktionsavgift för ett antal överträdelser. Tanken är att bilagan efterhand ska kompletteras med ytterligare överträdelser. Miljöbalkskommittén 5 ska enligt sina direktiv utvärdera effektiviteten hos det nya sanktionssystemet och samspelet mellan tillsynsreglerna, sanktionsavgifterna och de straffrättsliga reglerna samt föreslå de ändringar av regelverket som kan behövas. 6 Efter förslag från Miljöbalkskommittén har minimibeloppet för miljösanktionsavgifterna sänkts 3 Prop. 1997/98:45, del 1 sid. 533 f 4 Se SFS 2002:708 5 M 1999:03 6 Se Dir 1999:109 10

12 från kr till kr 7. Som en följd av detta har regeringen bl.a. beslutat att avgiften för vissa överträdelser ska sänkas Sammanfattning av bestämmelserna om miljösanktionsavgift Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift som enligt 30 kap. 1 MB ska betalas av en näringsidkare 9 när denne i näringsverksamhet har åsidosatt vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, t.ex. föreskrift om att lämna miljörapport, påbörjat en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att först ha fått tillstånd eller gjort anmälan, eller inte följer tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken. Miljösanktionsavgifterna kompletterar straffbestämmelserna i 29 kap. MB och utgår oberoende av om straff påförs enligt sistnämnda kapitel. Avgiften bygger på ett s.k. strikt eller objektivt ansvar, dvs. avgiftsskyldigheten beror inte av huruvida överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. 10 Det är fråga om överträdelser som avses vara lätt konstaterbara, och avgift ska påföras när de objektiva förutsättningarna föreligger. Hänsyn ska inte tas till graden av hur allvarlig överträdelsen har varit i det enskilda fallet. Det räcker med att objektivt konstatera att en överträdelse har inträffat och att det i det enskilda fallet inte är uppenbart oskäligt att påföra avgift. 11 Någon utredning om vilken person i en organisation (dvs. om näringsidkaren är en juridisk person) som har gjort sig skyldig till överträdelsen behöver inte göras. Vilka överträdelser som rent konkret träffas av miljösanktionsavgift framgår inte direkt av miljöbalken, utan av bilagan till FMSA. I den förordningen har regeringen bestämt för vilka överträdelser som miljösanktionsavgift ska betalas och med vilka belopp. Avgiften uppgår till lägst kronor och högst kronor. 12 Varje tillsynsmyndighet, som har operativt tillsynsansvar enligt tillsynsförordningen, ska inom sitt ansvarsområde och som ett led i tillsynen pröva frågor om påförande av miljösanktionsavgift. Beslutet verkställs såsom en dom som har vunnit laga kraft. Miljösanktionsavgiften ska betalas inom trettio dagar efter det att avgiften har beslutats eller inom den längre tid som anges i beslutet. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 7 Se SFS 2003:518, jfr SOU 2002:50 och prop. 2002/03:54. 8 Se SFS 2004:112, se även Naturvårdsverkets rapport 5331 Miljösanktionsavgifter förslag till nya belopp. 9 Jfr avsnitt Se 30 kap. 1 tredje stycket MB 11 Jfr avsnitt Jfr avsnitt

13 Beslutet kan överklagas till miljödomstol, som kan förordna att beslutet inte får verkställas (inhibition) i avvaktan på slutlig prövning. Miljödomstolens domar och beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen som slutinstans. 13 Avgiften, som administreras av Kammarkollegiet, tillfaller staten och får alltså inte behållas av tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndighetens beslut upphävs efter överklagande, återbetalas miljösanktionsavgiften med ränta till näringsidkaren. 1.3 Något om tillämpningen av reglerna om miljösanktionsavgift Sedan miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 har tillämpningen av reglerna om miljösanktionsavgifter etablerats som en relativt stor ärendegrupp såväl hos myndigheter som hos miljödomstolarna. En stor del av de tillsynsmyndigheter som ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken har någon gång påfört miljösanktionsavgift. Under 2002 påfördes totalt miljösanktionsavgifter. Dessa avgifter belöpte på ett sammanlagt belopp av omkring 14,5 miljoner. Motsvarande siffror för 2001 var avgifter om drygt 13 miljoner kronor. Av antalet påförda avgifter stod kommunerna under 2002 för 92 procent, länsstyrelserna för fem procent och Kemikalieinspektionen för tre. Tabell. Antal ärenden per avgiftstyp Tillstånd/anmälan Miljörapport Kompletterande uppgift Köldmediekungörelse Övrigt Summa För ytterligare uppgifter, se Naturvårdsverkets webbplats. De första årens stora andel av miljösanktionsavgifter, som reaktion mot försenade eller uteblivna miljörapporter och köldmedierapporter, har delvis ersatts av avgifter för mer varierade överträdelser, t.ex. förseelser mot egenkontrollförordningens krav. Reaktionen med miljösanktionsavgift har haft en avhållande effekt vad gäller upprepade förseelser. Detta innebär i sin tur att tillsynsmyndighetens arbete underlättats genom att mindre arbete behöver läggas ner på att på olika sätt försöka förmå verksamhetsutövare att följa olika rapporteringskrav. Omkring 15 procent av besluten överklagas. Det kan konstateras att invändningar, med innebörd att det ska anses vara uppenbart oskäligt att påföra miljösanktionsavgift, 13 Prövningstillstånd krävs för att Miljööverdomstolen ska pröva överklagandet. I bilaga 8 finns en sammanställning över Miljööverdomstolens domar i mål om miljösanktionsavgifter. 12

14 sällan vinner framgång vid domstolsprövning. Däremot lägger domstolarna tydligt ansvaret på tillsynsmyndigheterna att visa att en överträdelse verkligen har ägt rum, dvs. att det inte råder någon tvekan om de faktiska omständigheterna. Vidare tillämpas formella krav strikt, t.ex. av kravet på kommunikation med näringsidkaren. Även tolkningen av om den åberopade överträdelsen verkligen täcks av det som anges i bilagan till FMSA är strikt och vid oklarheter till den enskildes fördel. En uppmärksammad rapport 14 från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Att granska sig själv, pekade på att det förekom att tillsynsmyndigheter i vissa fall tog ovidkommande hänsyn och avsiktligt lät bli att åtalsanmäla överträdelser och att påföra miljösanktionsavgift. Frågor om problem med osmidigheter i systemet och problem i tillämpningen av reglerna om miljösanktionsavgift har diskuterats lokalt men även centralt, vilket bl.a. ett antal riksdagsprotokoll vittnar om. 1.4 Förhållandet mellan miljösanktionsavgift och andra sanktionsmöjligheter Följande avsnitt redovisar bestämmelserna om förverkande samt om företagsbot, dvs. straffrättsliga reaktioner som kan slå till parallellt med miljösanktionsavgiften Förverkande Det finns möjlighet för domstol att förverka dels hjälpmedel som använts vid brottslig verksamhet, t.ex. fordon, dels ekonomisk fördel vid brott i näringsverksamhet. Sådant förverkande förutsätter att det kan styrkas uppsåt eller oaktsamhet vid överträdelsen. Regeln om förverkande av vinst ansågs subsidiär i förhållande till den miljöskyddsavgift som tidigare fanns enligt ML, dvs. hade miljöskyddsavgift påförts kunde det inte samtidigt beslutas om förverkande av vinsten. Eftersom miljösanktionsavgiften inte har samma syfte - vinsteliminerande - som miljöskyddsavgiften, torde det inte längre finnas något hinder att besluta om förverkande, även om miljösanktionsavgift har påförts. Åklagare för talan om förverkande i allmän domstol. Bestämmelser om förverkande finns i 29 kap. 12 MB och i 36 kap. 1-6 brottsbalken Företagsbot Bestämmelser om företagsbot finns i 36 kap brottsbalken. Företagsboten ska fastställas till lägst kr och högst kr. Företagsboten får efterges eller sättas ner, bl.a. om brottet medför annan betalningsskyldighet. Företagsbot ska åläggas näringsidkare för brott som har begåtts i utövning av näringsverksamhet, om brottsligheten har inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som är förenade med verksamheten eller annars är av allvarligt slag, och 14 Ds 2000:67 13

15 näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Åklagare för talan om företagsbot i allmän domstol. Av förarbetena framgår att till brott som är av allvarlig beskaffenhet torde kunna räknas bl.a. gärningar som innebär åsidosättande av viktiga samhällsintressen, exempelvis överträdelser av miljöskyddslagen. Företagsbotsutredningen har i sitt betänkande Straffansvar för juridiska personer 15 föreslagit ändringar i gällande system. Frågan bereds f.n. inom Justitiedepartementet Tillsynsmyndighetens skyldighet att agera för att åstadkomma rättelse; sambandet mellan olika skyldigheter och tillsynsinstrument Enligt 26 kap. 1 MB är tillsynsmyndigheterna skyldiga att kontrollera efterlevnaden av balken och av föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Detta kan ske genom föreläggande eller förbud med anledning av en överträdelse. Direkt uttalad är tillsynsmyndigheternas skyldighet att anmäla misstänkta brott till poliseller åklagarmyndigheten. 17 Vidare framgår av 30 kap. 1 och 3 MB att tillsynsmyndigheterna är skyldiga att påföra miljösanktionsavgift om förutsättningarna för det är uppfyllda. En tillsynsmyndighet kan sålunda arbeta med olika instrument för att komma tillrätta med en överträdelse. För det som har skett ska myndigheten, beroende på omständigheterna, anmäla till åtal och besluta om miljösanktionsavgift. För att förebygga framtida brister kan myndigheten förelägga om åtgärder eller besluta om förbud. Även vetskapen, om att tillsynsmyndigheten i vissa fall kan besluta om ny och fördubblad miljösanktionsavgift, bör ha en avhållande effekt. Vid vissa överträdelser har tillsynsmyndigheten möjlighet att ansöka om handräckning och kan också besluta om rättelse på den felandes bekostnad. Dessa frågor behandlas utförligare i Naturvårdsverkets handbok (2001:4) om operativ tillsyn. Miljösanktionsavgiften är ett komplement till övriga verktyg som tillsynsmyndigheterna har till sitt förfogande och kan användas parallellt med dessa. Dvs. de olika skyldigheterna tar inte ut varandra, annat än i de särskilda fall där det är föreskrivet. 18 I bilaga 3 finns en sammanställning över sambandet mellan olika tillsynsinstrument och tillsynsmyndighetens skyldigheter. 15 SOU 1997: Se departementspromemorian (DS 2001:69) Företagsbot 17 Se 26 kap. 2 MB 18 Jfr avsnitt och

16 1.5.1 Vikten av att arbeta förebyggande - information Tillsynsmyndigheterna ska inte ingripa enbart mot inträffade överträdelser. I tillsynsrollen ligger även ett krav på förebyggande arbete. Sådant arbete kan bestå i rådgivning samt information om kommande kampanjer riktade mot en viss bransch, vilka spelregler som gäller för verksamheten och om viktiga lagändringar, bl.a. i vilka sammanhang näringsidkaren kan drabbas av miljösanktionsavgift. Information kan ges på olika sätt, delvis beroende av vem som är mottagare; genom annonser i tidning, informationsblad eller muntligen, t.ex. vid branschträffar. Det kan finnas anledning att inte bara informera det kända kollektivet enligt tillsynsregistret om vilka regler som gäller, utan även t.ex. arbetsförmedlingar eller andra aktörer som har hand om t.ex. bidrag för att starta egen verksamhet, eller inom en kommun den förvaltning som hanterar ärenden om bygglov. Informationen bör avse dels de grundläggande kravregler som gäller, dels hur dessa bestämmelser är kopplade till miljöbalkens sanktionssystem. Samtidigt är det viktigt att erinra om att det grundläggande ansvaret för att känna till vilka regler som gäller för verksamheten ligger på näringsidkaren. Myndigheten bör således inte ta på sig ansvaret för att den enskilde inte har känt till gällande författningsbestämmelser. Från allmänna råd till 30 kap. 1 tredje stycket MB Den omständigheten, att tillsynsmyndigheten inte i förväg har uppmärksammat näringsidkaren på gällande eller kommande bestämmelser som rör miljösanktionsavgifter, bör inte påverka myndighetens bedömning av huruvida miljösanktionsavgift skall påföras. I bilaga 2 finns ett exempel på informationsblad om miljösanktionsavgifter Skyldigheten att påföra miljösanktionsavgift Systemet med miljösanktionsavgifter ställer stora krav på att tillsynsmyndigheter och tjänstemän korrekt tillämpar reglerna utan att påverkas av ovidkommande hänsyn, t.ex. beträffande utvecklingen av näringslivet i regionen eller behov av att stödja den lokala arbetsmarknaden. Miljösanktionsavgift ska tas ut om det inte bedöms som uppenbart oskäligt i det enskilda fallet. 19 Det saknas utrymme för att göra några politiska bedömningar när miljösanktionsavgifter ska beslutas, dvs. det rör sig om ren rättstillämpning. 20 Vid tillämpningen av miljöbalkens sanktionssystem är det viktigt att beakta, att vägningen mellan miljöintresset och andra samhällsintressen redan har gjorts i lagstiftningen. Inte bara miljölagstiftningens funktion utan också rättvise- och konkurrensskäl fordrar att lika fall behandlas lika oavsett var i landet en överträdelse sker. Med hänvisning framför allt till Miljöbalkskommitténs pågående arbete bör det noteras att tillsynsmyndigheterna är skyldiga att tillämpa de regler som gäller vid beslutstillfället 19 Se t.ex. Svea hovrätts dom den 7 april 2003, B , i det s.k. Enköpingsmålet; angående åtal för tjänstefel mot ledamöter i miljönämnd som underlåtit att anmäla överträdelser till åtal och att påföra miljösanktionsavgift. I domen understryks denna skyldighet: Nämnden har inom ramen för dess tillsynsverksamhet haft att tillvarata det allmänna intresset och inte att representera kommunen. 20 Se t.ex. Miljöbalkskommittén principbetänkande SOU 2002:50 s

17 och myndigheterna kan sålunda inte föregripa eller avvakta eventuella framtida ändringar i lagstiftningen Anmälan till polis- eller åklagarmyndigheten I 26 kap. 2 MB finns en allmän regel om att tillsynsmyndigheten ska anmäla till poliseller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott mot bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheterna ska i detta sammanhang inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen är att se som s.k. ringa fall. Det är inte tillsynsmyndighetens sak att bedöma huruvida det finns förutsättningar för att påföra straff eller att ta ställning till hur angeläget detta är. I miljöbalksutredningens förslag 21 fanns en regel om åtalsbegränsning, dvs. det skulle krävas särskilda skäl för att åtala någon om miljösanktionsavgift hade påförts. Den begränsningen av det personliga straffansvaret togs bort i miljöbalkspropositionen. Regeringen har föreslagit en ny åtalsprövningsregel. 22 Det bör dock noteras att det förslaget i och för sig inte innebär någon förändring vad gäller tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla överträdelser till åtal, men väl att åklagaren ska inleda förundersökning endast när det är påkallat från allmän synpunkt. En begränsning finns i 29 kap. 11 tredje stycket MB. Enligt den bestämmelsen döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande. Detta har betydelse för de fall då näringsidkaren är en fysisk person, dvs. det råder identitet mellan den person som vitesföreläggandet respektive åtalsanmälan avser. 23 Det bör uppmärksammas att, om åtal väcks, domstolen kan beakta en sådan omständighet och t.ex. döma till lindrigare påföljd än den annars skulle ha gjort. I detta sammanhang aktualiseras även en jämförelse med Europakonventionen och dess förbud mot dubbelbestraffning. Såvitt gäller skattetillägg enligt taxeringslagen (en sanktion som i flera avseenden liknar miljösanktionsavgiften) har Högsta domstolen förklarat att en person kan dömas för skattebedrägeri, även efter det att personen har påförts skattetillägg. 24 Hur miljösanktionsavgifterna kommer att hanteras har i och för sig inte avgjorts i högsta instans. Däremot har frågan prövats i hovrätt Föreläggande och förbud Vid användning av vitesföreläggande och miljösanktionsavgifter finns några begränsningar i tillämpligheten: Om ett vitesföreläggande har överträtts, ska miljösanktionsavgift 21 SOU 1996: Se prop. 2002/03:54, samt Miljöbalkskommitténs principbetänkande (SOU 2002:50). 23 Angående förutsättningar i övrigt vad gäller tillsynsmyndighetens val av tillsynsinstrument för att förebygga eller reagera mot överträdelser, se nedan avsnitt samt sammanställningen i bilaga NJA 2000 s Se t.ex. Göta hovrätts dom den 16 maj 2001, B , med samma utgång som i skattetilläggsmålet. Se vidare avsnitt 1.6 angående Europakonventionens krav. Högsta domstolen har under hösten 2003 meddelat prövningstillstånd i ett mål där fråga uppkommer om möjlighet att straffa en person som påförts miljösanktionsavgift (solarieverksamhet). 16

18 inte tas ut för sådan överträdelse som omfattas av föreläggandet (4 FMSA), dvs. det får inte vara fråga om exakt samma överträdelse som omfattas av föreläggandet och ett beslut om miljösanktionsavgift. Med andra ord får det inte råda s.k. gärningsidentitet mellan det som miljösanktionsavgiften och det som föreläggandet omfattar. Motsvarande regler finns även när det gäller förhållandet mellan vitesföreläggande och straff. 26 I stället för att vänta in och därefter reagera mot eventuella överträdelser är det för framtiden oftast mest effektivt att arbeta med föreläggande eller förbud, där vitesbeloppen i princip kan vara obegränsade och där det finns möjlighet att sätta löpande vite. Myndigheten kan bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart, dvs. det behöver inte ha vunnit laga kraft för att vara tillämpligt. Men har någon redan vitesförelagts måste det gamla föreläggandet ha vunnit laga kraft innan ett nytt kan påföras. Ett annat alternativ är att informera om och lita till miljösanktionsavgiftens avhållande effekt, samt att i förekommande fall påföra ny (fördubblad) miljösanktionsavgift om överträdelsen inte avbryts eller om den upprepas. 27 Myndigheten måste dock i detta fall ge näringsidkaren skälig tid för rättelse. Omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra på vilket sätt myndigheten bör agera. 1.6 Miljösanktionsavgifter och Europakonventionen En fråga som allt oftare aktualiseras är svenska rättsreglers förenlighet med Europakonventionen. Inte minst sedan den konventionen införlivats i svensk lagstiftning, 28 har dessa frågor hamnat i fokus. Europakonventionen har en stark ställning i den svenska normhierarkin och i rättsfallet RÅ 1997 ref 6 uttalade Regeringsrätten att vid motstridighet mellan svensk lag och Europakonventionen, bör konventionsbestämmelserna läggas till grund för avgörandet av den aktuella sakfrågan. I artikel 6 i Europakonventionen garanteras enskilda visst skydd och vissa rättigheter, bl.a. i brottmål. Miljöbalkspropositionen utgår från att miljösanktionsavgifterna faller under tillämpningsområdet för artikel 6, men har endast knapphändigt behandlat denna koppling. 29 Däremot har det förts en relativt omfattande diskussion framför allt såvitt gäller regler om skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324). 30 Konstruktionen av skattetillägg liknar i flera avseenden miljösanktionsavgifterna, bl.a. att de utgår oberoende av uppsåt eller oaktsamhet samt att de beslutas av myndighet och kan prövas av domstol först efter överklagande. I avvaktan på praxis rörande miljösanktionsavgifterna, torde det gå att i vissa avseenden dra erfarenheter av den praxis som nu håller på att utbildas bl.a. vad gäller skattetilläggen. I sitt principbetänkande uttalar Miljöbalkskommittén samma bedömning kap. 11 tredje stycket MB, se ovan under Se avsnitt och Se SFS 1994: Se MB prop del 1 s För en allmän kommentar till Europakonventionen, se t.ex. Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Stockholm 1998, och Roger Petersson, Europakonventionen En praktisk introduktion, Göteborg Se SOU 2002:50 s

19 Europadomstolen, som är den domstol som tolkar Europakonventionen med bindande verkan för anslutna stater, har i två domar under sommaren 2002 (Västberga Taxi AB och Vulic respektive Janosevic mot Sverige) konstaterat att systemet som sådant med skattetillägg är förenligt med Europakonventionen. 32 Det har i och för sig ännu inte fastställts i praxis att miljösanktionsavgifterna i likhet med skattetilläggen är att se som straff i Europakonventionens mening. Skulle miljösanktionsavgifterna vara att se som straff kan, vid en jämförelse med skattetilläggen, slutsatsen dras att systemet med miljösanktionsavgifter i princip bör ses som förenligt med Europakonventionen. I enskilda fall, t.ex. p.g.a. tidsåtgång och verkställighet innan den enskilde ens blivit delgiven beslutet, skulle dock hanteringen kunna komma i konflikt med konventionens krav. Vad gäller tidsåtgång kan samtidigt konstateras att ett beslut om miljösanktionsavgift inte bygger på annat beslut (som vad gäller taxeringsbeslutets grund för skattetillägget) och överklagas direkt till domstol utan att gå igenom det mer formaliserade omprövningsförfarandet som taxeringsbeslut och skattetillägg kräver. I det följande redovisas några aspekter som är av särskilt intresse beträffande miljösanktionsavgifterna Förbud mot dubbelbestraffning, m.m. I artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen har förts in en bestämmelse som innebär ett principiellt förbud mot nytt åtal efter slutlig brottmålsdom i samma stat: Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott, för vilket han redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat. Den i praktiken vanligaste situationen torde vara att en person först påförs miljösanktionsavgift och att åtalsfrågan hanteras senare. I det fallet blir det i första hand åklagarens eller domstolens ansvar att bedöma förfarandet gentemot Europakonventionen. Som framgår av redogörelsen under avsnitt finns i och för sig inget avgörande från högsta instans om gäller miljösanktionsavgifter och efterföljande vanlig straffprocess. Praxis från hovrätter beträffande miljösanktionsavgifter och liknande sanktionsavgifter anger dock att ett sådant förfarande är förenligt med Europakonventionen. Situationen kan emellertid uppkomma att en person har dömts till ansvar för brott mot miljöbalken och att fråga om påförande av miljösanktionsavgift aktualiseras först därefter. I ett sådant fall blir det tillsynsmyndighetens ansvar att bedöma huruvida förfarandet kan anses förenligt med Europakonventionen. Någon praxis från Miljööverdomstolen såvitt gäller dessa i praktiken mycket sällsynta situationer finns ännu inte Se bilaga 10 angående ett utförligare referat bl.a. av dessa domar. 33 Se dock avgörande från Stockholms tingsrätt den 19 september 2002 angående markavvattning, refererat under avsnitt

20 Däremot finns det ett avgörande från Regeringsrätten som säger att det förhållandet att en skattskyldig har dömts för skattebedrägeri inte hindrar att påfört skattetillägg består. 34 Skulle en miljösanktionsavgift upphävas efter överklagande kan, om tillsynsmyndigheten avser att påföra ny avgift för samma överträdelse, förfarandet eventuellt komma i konflikt med Europakonventionen. Om ärendet samtidigt återförvisas så är det fortfarande öppet och då uppstår inga problem. Inte heller uppstår problem om avgiften upphävts pga. att beslutet riktats mot fel adressat. Däremot, om avgiften upphävs, ärendet inte återförvisas och beslutet att upphäva vinner laga kraft, så talar mycket för att en ny avgift inte kan påföras samma person för samma överträdelse. 35 I förekommande fall återstår möjligheten att försöka öppna ärendet hos Miljööverdomstolen via s.k. extraordinära rättsmedel; återställande av försutten tid, resning eller domvilla Miljösanktionsavgifter och oskuldspresumtionen Den som är anklagad för brott har enligt artikel 6.2 i Europakonventionen rätt att betraktas som oskyldig tills att hans/hennes skuld lagligen har fastställts (den s.k. oskuldspresumtionen). Det torde stå klart att oskuldspresumtionen medför att bördan ligger på tillsynsmyndigheten att visa, att det finns förutsättningar för att påföra miljösanktionsavgift och att tveksamhet ska tolkas till den tilltalades fördel. Vidare torde det innebära att beviskraven som sådana ställs höga. 37 En eventuell utmätning kan komma i konflikt med Europakonventionen i de fall den enskilde inte har fått möjlighet att pröva miljösanktionsavgift i domstol, t.ex. om denne inte blivit delgiven beslutet om miljösanktionsavgift Rätten att tiga Enligt Europadomstolens praxis får en myndighet inte förelägga någon vid vite att medverka i en brottsutredning som avser den enskilde, den s.k. passivitetsrätten. Den enskilde ska inte tvingas att ange sig själv för brott. I avsnitt diskuteras närmare hur tillsynsmyndigheten kan hantera sådana fall Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen, som alltid ska beaktas vid tillämpningen av Europakonventionen, innebär att en åtgärd endast kan godtas om den är proportionerlig. Med andra ord, åtgärden måste stå i rimlig relation till det intresse som den är avsedd att tillgodose. 34 Se RR 2002 ref 79. Situationen i rättsfallet var den att den skattskyldige hade eftertaxerats och påförts skattetillägg. Det beslutet överklagades. En tid därefter dömdes den skattskyldige för skattebedrägeri genom en dom som vann laga kraft innan taxeringsmålet, inklusive skattetillägget, avgjordes slutligt. 35 Det kan i sådana fall hävdas att personen har blivit frikänd genom en dom som vunnit laga kraft. 36 Har Miljööverdomstolen avgjort målet är det dock Högsta domstolen som prövar fråga om resning eller domvilla, se MB prop. del 2 s. 227 f. 37 Se vidare avsnitt 2.3 och

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd HANDBOK 2001:1 UTGÅVA 4 APRIL 2005 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift. Rättad utgåva

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift. Rättad utgåva Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Rättad utgåva HANDBOK 2001:1 UTGÅVA 5 NOVEMBER 2008 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Rättad utgåva, november 2008 NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift handbok 2001:1 UTGÅVA 6 FEBRUARI 2011 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Prop 2005/06:182. Miljöbalkens sanktionssystem m.m. SFS 2006:1014 SFS 2006:1300

Prop 2005/06:182. Miljöbalkens sanktionssystem m.m. SFS 2006:1014 SFS 2006:1300 Vad skall anmälas? Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift handbok 2001:1 utgåva 7 juni 2013 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-26 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Transport av farligt gods Enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift handbok 2001:1 utgåva 7 juni 2013 Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Administrativa sanktioner på fiskets område. Dir. 2006:53. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006

Kommittédirektiv. Administrativa sanktioner på fiskets område. Dir. 2006:53. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Kommittédirektiv Administrativa sanktioner på fiskets område Dir. 2006:53 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall överväga om det är möjligt

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2009-05-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr Sid 1 (5) KLAGANDE Eltec Systemkonsult KB, 916423-7035 Trosnäsgatan 23 380 74 Löttorp Ombud: Jur.kand. Martin Augustsson AM Jurist Law Firm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-24 i mål M 6368-12, se bilaga KLAGANDE Södertörns miljö-

Läs mer

Viten. Stefan Rubenson

Viten. Stefan Rubenson Viten Stefan Rubenson Adressat för vite Mot fysiska och juridiska personer inklusive ideella föreningar Mot affärsdrivande verk som Trafikverken men inte mot statliga myndigheter som sådana Inte mot ägaren

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-05 Diarienummer: 2017-04433 Livsmedelsavdelningen Pia Gustafsson Telefon 031-368 37 97 E-post: pia.gustafsson@miljo.goteborg.se Yttrande till Näringsdepartementet över

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 2016-09-30 Stockholm Mål nr M 4170-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 2883-15, se bilaga A

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (6) Lars Lindström

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (6) Lars Lindström YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-11-14 R 97-2013 1 (6) Lars Lindström Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro

MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr M 2756-11 Mark- och milj ödomstolen 2011-10-31 meddelad i Nacka Strand KLAGANDE Närkes Kils Bil & Plåt AB, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Grunder, omständigheter och utveckling av talan

Grunder, omständigheter och utveckling av talan Stockholm den 16 juni 2015 Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 Box 2290 103 17 Stockholm Enbart per e-post Mål nr P 2270-15, Tyresö kommun m.fl../. Anna-Karin Lundberg m.fl., angående detaljplan för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Slutförande av talan i mål nr , Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun

Slutförande av talan i mål nr , Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Stockholm den 25 oktober 2013 Slutförande av talan i mål nr 13577 12, Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun 1. Givna tillfälle att slutföra talan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA Ombud: Advokat Stephane Pleijel Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer