FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3"

Transkript

1

2 1 Årsredovisning Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Landstingsstyrelsens ordförande har ordet Landstingsdirektören har ordet Landstingets uppdrag och vision Organisationen Styrningen av landstinget Omvärldsanalys och framtidsbedömning Medborgarperspektivet Förnyelseperspektivet Processperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Regional utveckling Landstingets engagemang i bolag och stiftelser EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Intäkter och kostnader Finansieringsanalys Balansräkning Resultat per enhet Investeringsredovisning Noter Värderingsprinciper APPENDIX LÄSINFORMATION

3 2 Årsredovisning Landstingsstyrelsens ordförande

4 3 Årsredovisning Landstingsstyrelsens ordförande FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 2005 blev på många sätt ett bra år för landstinget i Östergötland. Fler patienter fick vård och behandling under 2005 jämfört med 2004 och landstingets ekonomi visade överskott. Det ger goda förutsättningar för ett fortsatt förbättringsarbete kommande år. Ambitiösa och kompetenta medarbetare gör trots en ofta tuff arbetssituation ett mycket bra arbete. Det medför att jag känner mig trygg med den vård som ges. Flera undersökningar visar också att Östergötland och Sverige har en hälsooch sjukvård i världsklass. Min uppfattning är att det finns mycket i den östgötska sjukvården som fungerar utmärkt. Samtidigt är det uppenbart att det finns områden som behöver förbättras. Tillgängligheten till hälsooch sjukvården är ett exempel på ett sådant område. Fortfarande är det alltför långa köer till vissa behandlingar. Det finns också patienter med uppenbara behov som inte upplever att de får kontakt med eller information av vården. Ibland fungerar vården mindre väl i situationer där den enskilda människan behöver långvarig vård och stöd från olika instanser. Jag tycker att de förändringar som vi genomförde av vårdorganisationen under 2004 och den ekonomiska stabilitet som landstinget uppnått under 2005, har skapat goda förutsättningar för att klara dessa utmaningar, men det kräver en utveckling på flera plan i vårdorganisationen. För att till exempel nå trygghet och kontinuitet i vården av gamla och multisjuka krävs en högre grad av samverkan mellan enheter inom landstinget och med kommunerna. När det gäller tillgängligheten ska Östergötland klara att uppfylla den nationella vård- och behandlingsgaranti som infördes den 1 november Den goda ekonomiska utvecklingen under året har gjort att vi kunnat skjuta till ytterligare medel för att korta köer till en rad olika behandlingar. Trots det står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Det sker en ständig utveckling av behandlingsmetoder och läkemedel som kan bota och lindra åkommor för allt fler patienter. Varje år ökar kunnandet att behandla, men även kraven på vad sjukvården ska erbjuda. Inget talar för att denna utveckling kommer att avstanna, snarast tvärtom. Min uppfattning är att de stora men ändå begränsade ekonomiska resurser som står till landstingets förfogande måste styras till de grupper som har de största behoven av hälso- och sjukvård. De senaste årens positiva utveckling, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, ger oss goda förutsättningar att ur ett behovsperspektiv möta framtidens vårdbehov. Paul Håkansson (s) Landstingsstyrelsens ordförande

5 4 Årsredovisning Landstingsdirektören Landstingsdirektören har ordet Det gångna året fortsatt anpassning och utveckling För de flesta verksamheterna i landstinget har även det gångna året präglats av det omfattande omställningsarbete som inleddes under Utvecklingen drivs genom ett engagerat arbete av ledare och medarbetare på alla nivåer. Enligt min uppfattning ger den nya organisationen och dess nya arbetssätt en stabil grund för den framtida hälso- och sjukvården i Östergötland. Men fortfarande återstår delar av förändringsarbetet. Profileringen av Vrinnevisjukhuset mot planerad kirurgisk verksamhet pågår men har ännu inte genomförts i avsedd omfattning. Jag upplever också att många medarbetare inom sjukhuset känner osäkerhet över sjukhusets framtida utveckling. Under 2006 kommer därför fokus att ligga på att genomföra profileringen och att inleda arbetet med en långtidsstrategi för hälso- och sjukvården i östra länsdelen. Hälso- och sjukvården i ständig utveckling Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt. Nya metoder för behandling, bot och lindring kommer fram i hög takt. En förutsättning för att vi ska ha råd att införa det nya, är att vi förmår att avveckla gamla metoder och arbetssätt som inte ger lika god effekt. Därtill är det viktigt att vi fortsätter att ständigt förbättra oss i det dagliga arbetet. Jag är övertygad om att vi genom att än mer utnyttja IT-utvecklingen kan släppa gamla arbetssätt och frigöra arbetstid som kan användas till vård. En ytterligare viktig förutsättning för att vi ska få en bättre och effektivare vård är att vi lär av våra misstag. Det nydanande patientsäkerhetsarbete som bedrivs i vårt landsting är ett mycket gott exempel på systematiskt förbättringsarbete som vi har all anledning att känna oss stolta över. Ledarskap och medarbetarskap två sidor av samma mynt Vi ställer med rätta höga krav på våra ledare eftersom varje ledare har stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling och dess arbetsmiljö. Men en ledare sköter sin uppgift i samspel med samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Det är summan av allas insatser som skapar nytta för våra patienter. Därför är medarbetarskap lika viktigt som ledarskap för att nå bra resultat. Ett bra resultat det är för mig att framgångsrikt sköta sitt uppdrag att ge en trygg och högklassig sjukvård till våra uppdragsgivare, östgötarna. Jag tycker därför att det är glädjande att de patientoch medarbetarenkäter som genomförts under året påvisar att det finns ett tydligt samband mellan nöjda patienter, det vill säga goda resultat, och nöjda medarbetare. Medarbetare trivs bäst på de arbetsplatser där patientresultaten är starkast. Jag tolkar det också som att ett tydligt uppdrag är den minsta gemensamma nämnaren som ger både nöjda östgötar och nöjda medarbetare. Ett gott resultat Landstinget redovisar ett stort ekonomiskt överskott som i huvudsak beror på en god avkastning av våra pensionsmedel, men som också visar att en majoritet av landstingets verksamheter har ekonomin i balans. Sammanfattningsvis visar det gångna året att vår utveckling fortsätter i rätt riktning. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro, eller att alla problem är lösta men vi kan känna oss glada över att vi är på rätt väg. Jag vill därför tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under året som inneburit att östgötarna fått gott utbyte för sin landstingsskatt. Åke Rosandher Landstingsdirektör

6 5 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Landstingets uppdrag och vision Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. (2 Hälso- och sjukvårdslagen) Landstinget i Östergötland har visionen att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. God hälsa är en grundläggande del av välfärden. Hälsa är en resurs som gör det möjligt att förverkliga vitala livsmål. Allvarliga hälsoproblem innebär ett lidande för dem som drabbas direkt men även psykiska och materiella bördor för anhöriga och samhälle. I vårt samhälle finns en rollfördelning mellan de olika samhällsorganen, när det gäller att se till medborgarnas olika välfärdsbehov. Landstingets centrala uppgift är att svara för huvuddelen av den hälso- och sjukvård som invånarna har behov av. Människors behov är ofta komplexa och låter sig inte delas upp efter administrativa gränser. För att kunna möta medborgarnas samlade behov på ett effektivt sätt, krävs därför att samhällets olika resurser samverkar. Landstinget delar ansvaret i första hand med kommunerna och försäkringskassan. Ojämlikheter i hälsa existerar fortfarande mellan sociala och etniska grupper och mellan män och kvinnor. För att påverka detta krävs riktade insatser till förmån för de mest utsatta kombinerat med resurser för att skapa goda livsvillkor för alla. Landstinget har också ett ansvar för att via samfinansiering och i överenskommelse med andra aktörer se till att olika verksamheter utvecklas och drivs till stöd för en ekonomisk, social och kulturell utveckling av regionen Östergötland. Landstinget har från och med 2003, med bibehållet ansvar, överlämnat uppdraget att genomföra åtgärder inom området regional utveckling till Regionförbundet Östsam.

7 6 Årsredovisning Organisation 2005 Organisationen Figur 1 Landstingets organisation under år Det politiska ansvaret Landstinget är en demokratiskt styrd organisation. Skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter ska vara tydlig. I en demokratiskt styrd organisation är det politikernas främsta uppgift att ange vad som ska göras, fördela resurserna och följa upp resultaten. Alla röstberättigade östgötar kan påverka landstingets politiska inriktning vid valen vart fjärde år. Valet den 15 september år 2002 resulterade i en fortsatt koalition mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Denna koalition avser att styra Landstinget i Östergötland till och med Landstingsfullmäktige Högsta beslutande organ är landstingsfullmäktige med 101 folkvalda ledamöter (s) 44, (m) 17, (fp) 11, (kd) 10, (v) 8, (c) 7 och (mp) 4. Fullmäktige beslutar bland annat om landstingsskatten och avgör därmed hur mycket landstingets verksamhet får kosta. Fullmäktige beslutar också om riktlinjer i viktiga principiella och strategiska frågor. Fullmäktige tillsätter de nämnder, beredningar, utskott och lokala organ som utöver landstingsstyrelsen behövs för att fullgöra landstingets uppgifter. Beredningarna är ett komplement till arbetet inom landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-

8 7 Årsredovisning Organisation 2004 nämnden. Även fullmäktiges tillfälliga utskott ska komplettera arbetet som görs av styrelse, nämnd och revisorer. Patient- och förtroendenämnden har till uppgift att hjälpa patienter, anhöriga och personal om det uppstått problem i kontakten mellan patienten och hälso- och sjukvården eller tandvården. Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen är landstingets förvaltande organ och styrelse för landstingets samlade verksamheter och har samordningsansvar mellan nämnder och beredningar inför fullmäktige. Som styrelse för landstingets produktionsenheter har landstingsstyrelsen ett övergripande ansvar för enheternas produktivitet, effektivitet och kvalitet. Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden är en beställarnämnd med uppdrag att fånga upp östgötarnas behov, önskemål och synpunkter när det gäller hälso- och sjukvård. Politikerna beslutar sedan om vad som ska göras, hur mycket, till vilket pris och med vilken kvalitet. Detta fastställs sedan i avtal med produktionsenheterna. Beredningar Under landstingsfullmäktige finns demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. Under landstingsstyrelsen finns forskningsberedningen och personalberedningen. Under hälso- och sjukvårdsnämnden finns östra, centrala respektive västra länsdelsberedningen samt medicinska programberedningen. Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden är en gemensam nämnd med representation från landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping och med placering i Landstinget i Östergötland. Regionsjukvårdsnämnden beslutar om vilken regionsjukvård som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Landstingsdirektören Landstingsdirektören utses av landstingsstyrelsen och är den tjänsteman som har det övergripande ansvaret för landstingets produktionsenheter och för det administrativa stödet till landstingets politiska organ. Produktionsenheterna Landstinget har 14 produktionsenheter inom olika områden av hälso- och sjukvården. All specialiserad vård är länsövergripande. Viss specialiserad vård finns vid alla tre sjukhusen i länet (Motala, Norrköping samt Linköping) annan vård finns endast vid ett eller två sjukhus. Den nära sjukvården; vårdcentralerna, vissa delar av sjukhusvården (exempelvis medicinskoch psykiatrisk vård, akutsjukvård) samt folktandvård finns lokalt i respektive länsdel. Utöver de hälso- och sjukvårdsproducerande enheterna finns ett tiotal mindre produktionsenheter, som tjänar som stöd- och servicefunktioner till övriga. Landstinget bedriver också skolverksamhet vid Lunnevads folkhögskola och vid Naturbruksgymnasiet i Östergötland.

9 8 Årsredovisning Styrning av landstinget Styrningen av landstinget Styrningen av landstingets omfattande och komplexa verksamhet kräver en begriplig och enhetlig metod och gemensamma begrepp. Det är också viktigt att planering och uppföljning sker ur flera perspektiv. Landstingets politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför balanserat styrkort som metod. Utgångspunkten är landstingets uppdrag och vision. Visionen konkretiseras sedan i strategier och framgångsfaktorer för olika perspektiv, det vill säga vägval för att nå fram till visionen. Landstinget arbetar med följande perspektiv: Medborgarperspektivet - hur landstinget tillgodoser östgötarnas behov. Förnyelseperspektivet - hur landstinget säkerställer att verksamheten blir bättre och utvecklas. Processperspektivet - hur effektiva arbetsmetoder och arbetsflöden är. Medarbetarperspektivet - hur landstinget tillvaratar och utvecklar kompetensen hos medarbetarna. Ekonomiperspektivet - hur landstinget kontrollerar och sköter ekonomin. Visionen och strategierna utgör tillsammans med beslut om skattesats och ekonomiska ramar den lagstadgade treårsbudgeten som beslutas av fullmäktige i juni. I november antar fullmäktige en finansplan. Den innebär en uppdatering av ekonomin främst med avseende på skatteunderlag, avkastning, löner och priser samt beslut från riksdagen. Finansplanen kan innehålla direktiv till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande planeringsarbete. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen är styrelse för landstingets samlade verksamheter och ska genom sin verksamhetsstyrning se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Hälso- och sjukvårdsnämnden är beställarnämnd och har därmed ett uttalat ansvar att verka för en god hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård vilket kräver behovsstyrning ur ett medborgarperspektiv. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd har olika fokus i sin styrning men arbetar samtidigt i mycket mot samma mål men med olika medel. Medborgarperspektivet har emellertid hälso- och sjukvårdsnämnden ett särskilt ansvar för, medan medarbetarperspektivet är en angelägenhet endast för landstingsstyrelsen. Årsredovisningens uppgift är att beskriva i vad mån verksamheten under året har levt upp till de politiska mål som landstingsfullmäktige har beslutat om i treårsbudgeten och som landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har haft uppdraget att verkställa. Det är därför viktigt att relationen är tydlig mellan strategier och redovisade insatser och resultat. Årsredovisningen är disponerad utifrån treårsbudgetens perspektiv men för att uppnå läsbarhet har det inte bedömts som lämpligt att försöka redovisa insatser och resultat kopplat till en enskild strategi. Ett skäl är att insatser och resultat ofta är relaterade till flera strategier. Årsredovisningen avslutas med ett appendix som ska tjäna som en läsinformation som gör det möjligt att relatera förvaltningsberättelsens avsnitt till respektive strategi och ansvarsområde landstingsstyrelsens alternativt hälso- och sjukvårdsnämndens.

10 9 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning Omvärldsanalys och framtidsbedömning Samhällsekonomin Den globala tillväxten fick under 2005 förnyad kraft efter inbromsningen runt årsskiftet 2004/2005. Den svenska ekonomin växte under 2004 främst tack vare ökad export. Under 2005 drevs tillväxten däremot framförallt av stigande konsumtion och ökade investeringar. Konjunkturen gick upp under 2005 och så bedöms även bli fallet under år Sysselsättningen har trots en god tillväxt utvecklats mycket svagt de senaste åren men en förbättring förutses de närmaste åren. Landstingsekonomin Under den senaste tioårsperioden har trenden varit att landstingens resultat har förbättrats. Det samlade resultatet för landstingen blev 2005 positivt för första gången sedan Sjutton av tjugo landsting redovisade överskott för år Landstinget i Östergötland redovisade för 2004, utan skattehöjning, det relativt sett största ekonomiska överskottet och den mest positiva kostnadsutvecklingen bland landets landsting. De strukturförändringar som genomfördes under 2004 bidrog till detta förhållande, då tydliga ekonomiska effekter uppnåddes bland annat genom en minskning av antalet anställda med 4 procent. Strukturförändringarna bedöms i stort sett ha fått fullt genomslag under år 2005 med ett positivt resultat på 458 miljoner kr vilket även i år är ett av de allra starkaste resultaten bland Sveriges landsting. Det är framför allt en bra avkastning på förvaltningen av de anställdas pensionsmedel som väger upp resultatet. Trots resultatet är ekonomin sammantaget ansträngd eftersom det är en obalans mellan intäkter och kostnader i verksamheternas resultat. En förutsättning för att bibehålla ekonomisk stabilitet är därför att utvecklingen av verksamheten sker via omprioriteringar och effektiviseringar. Framtidsbedömning En förbättring av sysselsättningsläget förutses de närmaste åren och väntas leda till att skatteunderlaget åter kommer att växa något snabbare. Det ska dock inte förväntas en lika stark utveckling som åren runt millennieskiftet. En prognos 1 är att skatteunderlaget i genomsnitt kommer att öka med drygt 4 procent per år till och med år Den långsamma kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen förväntas fortsätta de närmaste åren. Kostnadsökningen i Landstinget i Östergötland har under 2005 varit återhållsam och så antas bli fallet de närmaste åren. En så långsam kostnadsutveckling är emellertid sannolikt svår att upprätthålla på lång sikt. En osäkerhet ligger i att det saknas konkreta beslut om statsbidragen efter år I ett kort tidsperspektiv är den aktuella bedömningen att framför allt en stärkt sysselsättning och ett därmed starkare skatteunderlag kan komma att bidra till ett något mindre ansträngt ekonomiskt läge de närmaste åren. Därefter riskerar ekonomin att försämras igen. I ett längre perspektiv står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Efter år 2008 accelererar ökningen av antal och andel medborgare över 65 år. Detta innebär ökade behov av insatser mot sjukdom och ohälsa, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland sjukvårdspersonalen. Den förändrade befolkningsstrukturen skapar tillsammans med den medicinsk-tekniska utvecklingen ett starkt kostnadstryck på landstingen. Det kan också förväntas att medborgarna kommer att ha ökande krav på hälso- och sjukvårdens omfattning och kvalitet i framtiden. Internationaliseringen och i synnerhet EU-samarbetet kommer också att påverka förutsättningarna på ett sätt som i dagsläget är svårt att förutse. En prognos visar 2 att resursbehovet fram till år 2030 förväntas öka med cirka 50 procent varav drygt 20 procent är kopplat till förändrad åldersstruktur och runt 30 procent till medicinsk-teknisk utveckling. Detta skulle innebära ett genomsnittligt ökat resursbehov på 1,6 procent per år. Alla realistiska scenarier innebär i praktiken att fortsatta effektiviseringar behövs i landstingen. Den omställning som skett inom Landstinget i Östergötland under åren har skapat 1 Ekonomirapporten- november 2005 (Sveriges Kommuner och Landsting) 2 Hälso- och sjukvården till 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting 2005)

11 10 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning framtida förutsättningar för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda östgötarna en god hälsooch sjukvård. En fortsatt konsolidering av gjorda förändringar kommer att ske under de närmaste åren genom att utveckla den nya organisationen utifrån de nya förutsättningarna, stärka arbetstillfredsställelsen och även stärka tilltron hos medborgare/patienter. Den uppdrags- och prioriteringsprocess som utvecklas inom Landstinget i Östergötland ska förbättra förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Detta ska ske genom ökad samverkan, utvecklade vårdprocesser och en styrning mot alltmer kunskapsbaserade och effektiva arbetsmetoder med lyhördhet för befolknings- och patientbehov. Det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet kommer att stärkas. Förändringar sker i en öppen medborgerlig dialog för att vidmakthålla förtroendet för hälso- och sjukvården. Inom den sydöstra sjukvårdsregionen har tidigare samarbete ytterligare befästs under 2005 genom bildandet av en ny organisation för regionsjukvården. Fokus sätts på samverkan inom den högspecialiserade vården men även inom den övriga sjukvården tas steg i riktning mot att se hela sjukvårdsregionen som bas genom överenskommelser för att klara den nationella vårdgarantin. Inom sjukvårdsregionen kommer möjligheterna för strategisk personalförsörjning att stärkas. Ny teknik som telemedicin kan underlätta försörjning av vissa bristspecialiteter. Goda förutsättningar finns också för att se hela sjukvårdsregionen som bas även för den akademiska utvecklingen. Sannolikt kommer flera verksamheter att lokaliseras till andra enheter i sjukvårdsregionen, utöver Universitetssjukhuset i Linköping. Regionen Östergötlands välfärd grundas ytterst på en hög sysselsättning hos befolkningen och därmed förmågan att betala skatt. Till stöd för detta kommer fortsatta insatser att göras för samordnad regional utveckling. De centrala delarna av Östergötland kommer alltmer att fungera som en sammanhållen stadsregion och tillväxten där kommer att ge förutsättningar för utveckling även i omlandet. Rörlighet måste fortsatt stödjas geografiskt men också möjligheten att växla mellan olika arbeten/utbildningar.

12 11 Årsredovisning Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet beskriver hur landstinget ska tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård och främja en positiv hälsoutveckling. Detta perspektiv är centralt eftersom det är inriktat på verksamhetens övergripande ändamål. Landstinget har följande strategier inom medborgarperspektivet: Landstinget medverkar till att utveckla ett tryggare välfärdssamhälle där skillnaderna i hälsa utjämnas och östgötarnas hälsa förbättras. Östgötarna känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa och sina liv. Östgötarna känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Hälso- och sjukvård efter behov en systematisk process Landstingets uppdrag att förbättra hälsan och utjämna hälsoskillnader realiseras genom att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom. Uppgiften kräver kunskap om befolknings- och Figur 2. Behovsstyrningens olika inslag patientbehov. Medborgarperspektivet redovisar hur arbetet bedrivs med att identifiera behov och hur denna kunskap används (Se figur 2). Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd fungerar som beställare vilket får sitt konkreta uttryck i avtal med landstingsägda och privata vårdgivare. Avtalen föregås av en process där behovsanalyser görs som ett underlag för nämndens årliga politiska uppdrag. Uppdraget är i sin tur underlag för en dialog där vårdgivarna i åtaganden beskriver vad man bedömer kunna utföra. Nämnden fattar därpå ett prioriteringsbeslut med hänsyn taget till behovens angelägenhetsgrad och ekonomiska ramar varefter en avslutande årlig avtalsprocess tar vid. Uppföljning görs under året av bland annat avtal och uppdrag men också mer allmänt av tillgänglighet, patientupplevelser med mera. Behovsanalyser under 2005 De behovsanalyser som genomförts under 2005 är en del av underlaget för de politiska uppdrag som beslutas under 2006 vilka i sin tur utmynnar i 2007 års avtal med de olika vårdgivarna. Analyserna ska belysa i vad mån behov är uppfyllda ur olika aspekter för olika sjukdoms- och behovsgrupper. Det kan handla om att säkerställa en jämlik och likvärdig vård, god tillgänglighet, hög kvalitet, utvecklad samverkan med mera.

13 12 Årsredovisning Medborgarperspektivet Mag- och tarmsjukdomar Genomförd behovsanalys redovisar bland annat att: Multiprofessionella team är av stor betydelse eftersom det finns ett omfattande behov av psykologiskt stöd för att människor ska kunna lära sig att hantera den livskris som många upplever vid beskedet om en kronisk sjukdom. Utredningstiderna behöver förkortas. Detta gäller framför allt väntetiden till olika undersökningar som syftar till att utesluta allvarlig sjukdom. Samordningen mellan primärvård och specialistsjukvård behöver förbättras, så att patienterna får samma information om sin behandling, provresultat, väntetider etc, av de vårdgivare som är berörda. Tillgänglighet till kirurgisk behandling för patienter med med mag-tarmsjukdomar behöver förbättras. Infektionssjukdomar Genomförd behovsanalys redovisar bland annat att: God epidemiologisk kunskap behöver säkras hos verksamheter som handlägger akuta infektioner. Detta kräver ett samverkande kompetensstöd från inblandade aktörer. Det är angeläget att öka befolkningens kunskap kring egenvård i samband med infektioner vilket skulle minska behovet av rådgivning och besök. Behov finns av att samordna och förbättra vårdprocesser för omhändertagandet av infektioner. Beredskapsplanering för epidemier/pandemier behöver säkerställas, vilket innefattar säkrad tillgång till vaccin och antivirala medel, säkrad vårdplatssituation m.m. Det krävs uppföljning av vårdhygieniska krav och förbättrad kontroll över vårdrelaterade infektioner inom primärvården och kommuner för att få kontroll över det epidemiologiska läget. Rehabiliterande insatser Genomförd behovsanalys redovisar bland annat att: Det bör säkerställas att rehabilitering är en integrerad del i den totala vårdprocessen. Rehabiliterande insatser riskerar annars att förbises såväl vid planering, resurstilldelning och prioritering, som vid uppföljning och utvärdering. Långsiktiga och återkommande rehabiliteringsbehov behöver säkerställas bl a för gruppen äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov och personer med kronisk sjukdom. Idag fokuseras i hög grad på de akuta rehabiliteringsbehoven. Ansvarsgränserna behöver förtydligas för rehabilitering mellan och inom olika vårdaktörers verksamheter. Det finns behov av att utveckla arbetet med rehabilitering för flera patientgrupper med psykisk ohälsa, framför allt med lättare och medelsvåra besvär och för gruppen vuxna med psykiska och fysiska funktionshinder i behov av särskilda insatser.

14 13 Årsredovisning Medborgarperspektivet Uppdrags- och prioriteringsprocessen under 2005 Det är en viktig del i styrningen, att med utgångspunkt i medborgarnas behov, genom medvetna prioriteringar fördela de begränsade resurser som står till hälso- och sjukvårdens förfogande. Landstinget i Östergötland har strävat efter att göra denna process så öppen och tydlig som möjligt för att den ska betraktas som legitim och rättvis av såväl medborgare som vårdpersonal. Uppdrags- och prioriteringsprocessen under år 2005 ligger till grund för 2006 års avtal med vårdproducenterna. Landstingsfullmäktige medgav inför 2006 att den ekonomiska ramen utökades med 25 miljoner kr till prioriterade behovs-/sjukdomsgrupper. Därutöver skapade hälso- och sjukvårdsnämnden utrymme för en omfördelning inom befintlig ram vilket sammantaget resulterade i en satsning på totalt 45 miljoner kr till prioriterade behov. De nationellt fastlagda grundprinciperna för prioriteringar ger utgångspunkter som innebär att beakta alla människors lika värde och att de med störst behov ska ges företräde. Kostnadseffektiviteten ska också beaktas, men först då de båda första principerna är tillgodosedda. I linje med detta har följande behovskriterier legat till grund för prioriteringen inför år 2006: Där likvärdig vård inte ges i länet. Angelägna behov som inte tillgodoses på grund av otydlig ansvarsfördelning. Angelägna behov som inte tillgodoses och där detta kan avhjälpas med förbättrade arbetssätt. Angelägna behov som inte är tillgodosedda på grund av ökade resursbehov Utifrån dessa kriterier har uppdrags- och prioriteringsprocessen under 2005 utmynnat i följande satsningar i avtalen för 2006, till största del baserade på de behovsanalyser och uppföljningar som med olika omfattning har genomförts under 2004/ Andningsorganens sjukdomar Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utveckla arbetssätt - Barn och ungdom Svåra metabola sjukdomar behandling Ätstörning behandling Samordnare för barn med långvarig kroppslig sjukdom och/eller funktionshinder utveckla arbetssätt Säkra och samordna vård och habilitering vid övergång till vuxenlivet utveckla arbetssätt Bilaterala cochleaimplantat behandling - Cancersjukdomar Läkemedel behandling för ökad överlevnad Bröstrekonstruktion tillgänglighet - Hudkomplikationer Trycksår, bensår behandling - Hjärt- och kärlsjukdomar Rytmrubbning i hjärtat behandling Hjärtsvikt- utveckla vårdprocessprogram - Kvinnosjukdomar Konstgjord befruktning tillgänglighet - Mag- och tarmsjukdomar Gallstenssjukdom och ljumskbråck tillgänglighet - Neurologiska sjukdomar Talrehabilitering tillgänglighet Stroke utveckla vårdprocessprogram Diagnostik och behandling utredning tillgänglighet - Njursjukdomar Dialys tillgänglighet

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer