Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Lars Ankarsand, tillförordnad skolchef, 219 Susanne Karlsson, ekonom, 219 Jill Jonsson, ekonom, 219 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Bodil Johansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Mats Arnér Ordförande Inger Rydbrink Justerande Bodil Johansson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för Underskrift Datum för anslagsnedtagande Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 505 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 219 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun. 220 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT. 221 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp. 222 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av skattesats för Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden. 225 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun. 226 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag. 227 Förslag till utökad checkkredit för kommunkoncernen. 228 Köp av fastigheten Spakstorp 1: Kommentarer till revisionens granskning av Delårsrapport per 30 juni Förslag om inrättande av räddningstjänst- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen. 231 Förslag om utökning av antalet ledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag. 232 Redovisning av uppdrag om hur en ledningscentral kan utformas utifrån krav från MSB-myndigheten och Arbetsmiljöverket. 233 Revisionens granskning av Upphandling och ramavtal. 234 Förslag till arbetsmarknadsenhetens framtida placering. 235 Koncernstruktur Nybro kommun och bildande av nytt bolag samt förslag till koncernstruktur för energibolagen i Nybro kommun. 236 Bildande av nytt bolag Nybro Holding AB. 237 AB Nybro Brunns begäran om att få förvärva aktierna i Transtorpsfastigheter AB samt överföring av generell borgen.

3 Sammanträdesdatum 506 (forts) 238 Kalmarsundsregionens Renhållares planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 239 Etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro Begäran om igångsättningstillstånd för renovering av Transtorpskolan. 241 Begäran om igångsättningstillstånd och tillskottsfinansiering för omoch tillbyggnad av Madesjö förskola, Dragonen Besvarande av motion om att Nybro kommun bör förbereda utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 243 Uppdragsbeställning Va-plan. 244 Trafikverkets svar på framställan om bättre belyst infart till Nybro, väg Motion angående framtagande av näringslivsprogram för Nybro kommun. 246 Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län. 247 Redovisning av synpunktshantering. 248 Delårsrapport per den 30 juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. 249 Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län. 250 Förslag till länsstyrelsen om förordnande av begravningsombud för perioden Förslag på borgerliga vigselförrättare från och med Aktuellt från Regionförbundet. 253 Anmälningar a-k.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 november Riktpunkten för perioden uppgår till 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,5% 86,9% Personalkostnader ,3% 83,5% Övriga kostnader ,1% 89,6% Kapitalkostnader ,0% Bruttokostnader ,3% 85,7% Nettokostnader ,4% 85,3% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,4 procent, vilket är 1,1 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 85,3 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds aktuella årsprognos eller per juni 2010 (delårsrapporten). I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Mot bakgrund av att barn- och utbildningsnämnden redovisar en högre negativ avvikelse mot budget än tidigare, kommer förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde i november Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 176,9% 48,8% 107,5% 99,5% 103,1% 101,7% 100,1% 102,1% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten även mot föregående års motsvarande utfall. Likviditet Per den 8 november 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Prognos Med anledning av negativ prognos från barn- och utbildningsnämnden har förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde. Kostnadsökningar redovisas enligt följande: Resurstilldelningssystem Interkommunal ersättning Flyktingsmedel Korttidsvikarier Summa ökade kostnader kr kr kr kr kr Åtgärder har vidtagits i form av minskade materialinköp, annat genomförande av studiedagar m fl åtgärder, som sammanlagt innebär besparingar på kronor. Därutöver har besparingar genomförts inom personalbudgeten, som medför att kronor sparas in. Barn- och utbildningsnämndens totala prognos visar således på underskott för 2010 på kronor. Vid sammanträdet redovisar och kommenterar tillförordnade skolchefen Lars Ankarsand och ekonomen Jill Jonsson arbetet inom barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen med anledning av prognostiserat underskott. I förhållande till nuvarande prognos finns förhoppningar om att resultatet kan förbättras något med hänvisning till lägre måltidskostnader och ökad periodisering av kostnaderna. Orsak till att resurstilldelningssystemet ökar i kostnader i förhållande till budget beror på fler barn i verksamheten. Förutom ökade kostnader för interkommunala kostnader och minskade interkommunala intäkter för gymnasieelever, har interkommunala kostnader för barn i förskola och grundskola också ökat det senaste året. Kommunstyrelsen beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till kommunstyrelsen,

6 Sammanträdesdatum (forts) att ånyo påtala för nämnderna skyldigheten att till kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuella underskott i innevarande budget samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga nämnder Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 09/0145 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT Uppdrag och bakgrund I samband med beslut om budget 2011, som togs i juni 2010, gavs ett uppdrag till ekonomichefen att påbörja ett arbete med ett ekonomiskt system, där inte längre internfakturering ska ske. Hyreskostnader och IT-kostnader är exempel på angelägna områden, där internfakturering, om möjligt, bör slopas. Målet var att dessa nya förutsättningar ska finnas inför budgeten Förslag till beslut Ekonomichefen föreslår följande förändringar för hyresområdet och ITområdet: Hyror Att all internfakturering för hyror slopas mellan Central fastighetsförvaltning (CFF, verksamhet ) och förvaltningarna. I nedanstående tabell (tabell 1) redovisas justering av budgetramen för övriga kostnader per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för Cff. Nämnd Kr Tabell 1 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt Internt mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur-fritidsnämnden De fastighetstyper som exkluderas är följande: - lantegendomar, - bostads-/affärshus,

8 Sammanträdesdatum (forts) - inhyrda lokaler samt - reglerings-/saneringsfastigheter. Anledningen till att dessa fastigheter fortfarande faktureras beror på arten av fastighet och att det finns blandad verksamhet i dessa. Dessutom utgör de en marginell del i sammanhanget. Vi föreslår vidare att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas avseende hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor. IT Att följande interna kostnader idag betalas av förvaltningarna till IT-enheten slopas: - personalkostnad för förvaltningssystem, - kostnad för hård- och mjukvara samt - support. I nedanstående tabell (tabell 2) redovisas justering av övrig kostnad per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för IT. Nämnd Kr Tabell 2 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt De IT-inriktade kostnaderna, som även i fortsättningen kommer att faktureras, är följande för kommunens verksamheter: - leasingavgiften för datorn (kan påverkas med val av dator), - datorlicenser, - distansarbetsplats.

9 Sammanträdesdatum (forts) Sammanfattningsvis föreslås följande: Att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Christina Davidson (c) redovisar att det är viktigt att skapa incitament i verksamheten för att hålla nere kostnader och ytor av kommunens lokaler. Centerpartiet yrkar därför att kommunchefen får i uppdrag se över förutsättningarna enligt ovan och återkomma med förslag till beslut under nästa mandatperiod. Christina Davidson (c) yrkar avslag på förslag om avveckling av interhyror inom Central Fastighetsförvaltning (CFF). Sivert Hugosson (kd) instämmer i Christina Davidsons yrkanden. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets förslag, dels Christina Davidsons m fl förslag och ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp Tekniska nämnden beslutade den 4 november 2010, 85, att föreslå kommunfullmäktige besluta om att höja taxan för vatten och avlopp med 7 procent från och med Under 7 år har taxan för vatten och avlopp varit oförändrad. Den stora investeringsvolymen i främst vattenverket i Gårdsryd leder dock till markant ökade kapital- och driftkostnader. Det nödvändiggör att taxan för vatten och avlopp måste höjas. Tekniska nämnden föreslår därför en höjning med 7 procent för Detta gör förutsättning för en jämnare taxeutveckling de kommande åren. Höjningen föreslås genomföras på den fasta delen av avgiften. I bilaga redovisas exempel på vad utfallet blir för enfamiljshus och flerfamiljshus vid två alternativ av förändrad taxa. I exempel A höjs enbart grundavgiften med 400 kronor + moms. Lika mycket för villor, flerfamiljshus och verksamheter. I alternativ B höjs både grundavgiften och lägenhetsavgiften. Grundavgiften höjs med 200 kronor och lägenhetsavgiften med 84,40 kronor + moms. Tekniska nämnden förordar att endast den fasta avgiften höjs denna gång. Tekniska nämndens presidium förordar därefter alternativ B. För typhus A, villa, blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar tekniska chefen Bengt-Eve Petersson förslaget från tekniska nämnden och kommenterar tekniska nämndens presidiums ställningstagande. Bengt-Eve Petersson redovisar även att både för 2012 och 2013 kommer det troligen att bli aktuellt med taxehöjning med vardera cirka 7 procent per år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens förslag till höjning av taxan för vatten och avlopp 2011 enligt tekniska nämndens presidiums prioritering, vilket innebär att det blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent, att höjningen börjar gälla från och med 1 januari 2011, att ge tekniska nämnden i uppdrag att i god tid före 2011 års utgång redovisa eventuellt förslag till ny taxehöjning för 2012 samt

12 Sammanträdesdatum (forts) att ett sådant förslag ska innehålla alternativ med både höjning av fast avgift, som för rörlig avgift. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete I bilaga redovisas sammanfattning av budget och verksamhetsplan samt redovisning av uppdrag. I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni månad 2010 har reviderade förutsättningar tillkommit, bland annat genom: Drift - övergripande förändringar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2010 kommit med två nya skatteunderlagsprognoser, Cirkulär 10:52 och 10:63, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2011 med plus kronor och för 2012 plus kronor samt plus kronor för Drift - förvaltningsspecifika förändringar för 2011 Teknisk nämnd - Gatubelysning, kronor, - Underhållskostnad Tikaskruv 1:85 (Orrefors), kronor, - Hyresförlust Balder (AB Glasriket), kronor. Kultur-fritidsnämnd - Lokal turism, kronor, - Förutsättningar för mindre föreningar, kronor. Omsorgsnämnd - Meningsfull fritid för äldre, kronor, - Anhörigstöd utbildning stödinsatser, kronor, - Samordning anhörigstöd, kronor. Barn- och utbildningsnämnd - Lärartätheten i grundskolan, kronor, - Mindre barngrupper i förskolan, kronor, - Administrativ visstidsanställning för gymnasiet, kronor.

14 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen - Radio Nybro, kronor, - Arbetsmarknadsprojekt, kronor, - Förvaltningschef kultur-fritidsförvaltningen, kronor, - Leader-projekt, kronor, - Yrkeshögskolan, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - IT-support tillgänglighet, kronor, - Omstrukturering, kronor. Ovanstående förändringar medför att vi för år 2011 har ett ekonomiskt resultat, som uppgår till kronor. Investeringar Kommunfullmäktige beslutade även i juni 2010 om investeringsplan för perioden I budgetdokumentet redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringarna är följande: - E-tjänster, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - Förskoleverksamhet, kronor. Exploateringsverksamheten I budgeten, som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2010 fanns ingen investeringsbudget för exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamheten har sedan 2009 påbörjat ny redovisningsmodell, som är anpassad till de redovisningsregler som finns för kommunerna. Korrigeringar görs successivt så att anpassning till regelverk sker. I och med detta arbetssätt behövs en investeringsbudget som komplement till exploateringsverksamheten kronor äskas med anledning av ovanstående. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ordföranden Inger Rydbrink (s) majoritetens förslag till justeringar i budgeten för Ordföranden redovisar även att omsorgsnämndens presidium skrivit till budgetberedningen för att redovisa att nämnden får stora svårigheter att få en budget i balans med de förutsättningar som ges i plan

15 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman och ekonomen Susanne Karlsson redovisar och kommenterar förändringen i resultatplan sedan beslutet i kommunfullmäktige i juni I bilaga till förslaget finns även majoritetens förslag till särskilda uppdrag Christina Davidson (c) redovisar allianspartiernas förslag till tilläggsbudget 2011 (bilaga) och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag och Christina Davidsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan inklusive investeringsprogram, att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till budgetberedningen samt att kommunstyrelsen under 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt kronor. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Fastställande av skattesats för 2011 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt, som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunstyrelsen införde under 2003 en ny budgetprocess, vilket innebär att budgeten behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj och i kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet de år då det inte är allmänna val. Inför 2008 beslutade kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 94, att fastställa skattesatsen till 21,98 kronor per skattekrona. I och med beslut om kommunalisering av hemsjukvården m m, som innebar att kommunen tog över verksamhetsansvar, som landstinget tidigare haft, genomfördes en skatteväxling, som innebar att kommunalskatten höjdes med samma belopp som landstingsskatten minskade. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007, 172, att justera skattesatsen för Nybro kommun med hänvisning till beslut om den mellankommunala utjämningen. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2010 om preliminär skattesats på 22,24 kronor. Beslut erfordras på att slutligt fastställa skattesatsen för 2011 och förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 22,24 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för 2011 till 22,24 kronor. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden Uppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att ge uppdrag till ekonomichefen och tekniska förvaltningen att avveckla snöfonden för att hanteras i enlighet med övriga regler för över- respektive underskottshantering. Bakgrund Den så kallade snöfonden har sitt ursprung i att det har varit svårt att budgetera och förutse kostnaderna för snöröjningen i kommunen. Under årens lopp har kostnaderna varit både högre och lägre än budget och nettot har förts över till balanskonton som varit öronmärkta för detta ändamål. I januari 2010 uppgick saldona för dessa konton till kronor för enskilda vägar och kronor för kommunala gator och vägar. Totalt minus kronor. Över/underskottshantering Sedan år 2009 har samtliga nämnder möjligheter till att föra över positiva budgetavvikelser till 75 procent till balanskonto om uppdrag och mål är genomförda. Negativa budgetavvikelser överförs till 100 procent. Nämnden har sedan 3 år på sig att reglera underskottet. Förslag Mot bakgrund av att samtliga nämnder numera har möjlighet att reglera överrespektive underskott finns det inte längre anledning att särbehandla snöröjningen i kommunen. För att Nybro kommun ska nollställa de uppkomna minussaldona sedan tidigare år krävs att det ekonomiska resultatet reduceras med motsvarande belopp vid årsskiftet. Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att det förväntade positiva resultatet för år 2010, reduceras med det aktuella belopp som snöfonderna har i minussaldo så att dessa kan nollställas och tas bort. Särskild hantering föreslås i samband med bokslutet när vi har kunskap om snöröjningens slutsaldo för 2010 och det ekonomiska resultatet för tekniska nämnden och Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutar

18 Sammanträdesdatum (forts) att i och med 2010 års bokslut avsluta hanteringen med särskild snöfond. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0133 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att inför 2012 års budgetberedning utvärdera och justera styrprinciperna i syfte att arbeta bort jämförelsen med standardkostnaderna. Orsak är att det behövs bättre och mer aktuella instrument utöver den politiska prioriteringen och hänsynstagande till förändrad demografi. Uppdraget ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige under november månad Kommunledningsförvaltningen har i samband med revideringen också föreslagit några andra revideringar. I bifogat dokument återfinns förslag till revideringar (gråmarkerat) och strykningar. Jan Enarsson (m) yrkar tillägg att under rubriken Förvaltningscheferna ansvarar för att lägga till: att löpande och vid var tid hålla nämndens politiker väl informerade om utveckling och läge i verksamheten. Detta är inte minst viktigt när det gäller avvikelser, förväntade som reella, relativt lämnade ekonomiska prognoser. Christina Davidson (c) yrkar på att ytterligare en att-sats läggs till under rubriken Huvudprinciper för styrningen: - Under en 3-årsperiod bör vi eftersträva att ha minst kronor i resultat. Ordföranden ställer först propositionsordning på grunddokumentet och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Ordföranden ställer därefter propositionsordning på Jan Enarssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Slutligen ställer ordföranden propositionsordning på Christina Davidsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna revideringar av styrprinciperna för Nybro kommun samt att de reviderade styrprinciperna börjar gälla från och med 2011.

20 Sammanträdesdatum (forts) Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0209 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag Bakgrund Nybro kommun har borgen för kommunens bolag, där de av olika anledningar behövt ta lån, exempelvis för utbyggnad av fjärrvärme, om- och/eller nybyggnation av fastigheter m m. Totalram 2010 (enligt beslut i kommunfullmäktige den Använt i Önskemål inför Bolag 30 november 2009, 212) november AB Nybro Brunn Nybro Bostads AB Nybro Elnät AB Nybro Energi AB Summa Användandet för AB Nybro Brunn avser: - aktierna, kronor, - Kährs-fastigheten, inköp kronor, - simulatorn, kronor, - Bräntorps-fastigheten, slutreglering, - utbyggnad/renovering av fastighet, - resterande utrymme från till kronor är avsett för halkbana och Transtorps-fastigheten. Användandet för Nybro Bostads AB avser: - Fastighetsrenoveringar, fastighetsbyggnation samt renoveringar av beståndet. Användandet för Nybro Elnät AB avser: - Nybro Värmecentral, inköp kronor samt utrymme för renovering, - gamla utbyggnader i förbindelser och elnät kronor.

22 Sammanträdesdatum (forts) Användandet för Nybro Energi AB avser: - för utbyggnad av fjärrvärmenät kronor. Ärende Då bolagen behöver borgen för lån finns det tidsgränser, som kan vara svåra att hantera, exempelvis om en borgen är äldre än 10 år krävs nya beslut. Då finns det en möjlighet att istället fatta beslut om så kallad generell borgen, vilket innebär att varje bolag ges möjlighet att upp till ett visst belopp kunna hantera befintliga och nya lån upp till det belopp som beslutet anger. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår därför att Nybro kommun, såsom för egen skuld, kan ingå borgen för nedanstående belopp, som utökning av borgensbeloppet: Inga förändringar för AB Nybro Brunn. Nybro Bostads AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, vilket innebär en utökning med kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Den begärda utökningen med kronor beror på att pantbrev kommer att omsättas under år 2011 och att de eventuellt kommer att ersättas med kommunal borgen. Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB har ej anmält något behov om justering. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över vilka regler som ska gälla för investeringar i bolagen samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över principerna för uttag av borgensavgift. Dessa uppdrag kommer att redovisas vid senare tidpunkt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman justeringar i texten och sammanställning enligt särskild utdelad revidering (ovan text och sammanställning). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till generell borgen för kommunens helägda bolag samt

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll.

Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll. 1 (5) PM till sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 3 juni 2014 ÄRENDE Nr 1 Val av justerare Mikael Svanström (s) står i tur att utöver ordförande justera dagens protokoll. att utse Mikael Svanström

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret Plats och tid Beslutande PERSTORPS 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 15. 20 och 15.23 16.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer