Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Lars Ankarsand, tillförordnad skolchef, 219 Susanne Karlsson, ekonom, 219 Jill Jonsson, ekonom, 219 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Bodil Johansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Mats Arnér Ordförande Inger Rydbrink Justerande Bodil Johansson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för Underskrift Datum för anslagsnedtagande Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 505 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 219 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun. 220 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT. 221 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp. 222 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av skattesats för Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden. 225 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun. 226 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag. 227 Förslag till utökad checkkredit för kommunkoncernen. 228 Köp av fastigheten Spakstorp 1: Kommentarer till revisionens granskning av Delårsrapport per 30 juni Förslag om inrättande av räddningstjänst- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen. 231 Förslag om utökning av antalet ledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag. 232 Redovisning av uppdrag om hur en ledningscentral kan utformas utifrån krav från MSB-myndigheten och Arbetsmiljöverket. 233 Revisionens granskning av Upphandling och ramavtal. 234 Förslag till arbetsmarknadsenhetens framtida placering. 235 Koncernstruktur Nybro kommun och bildande av nytt bolag samt förslag till koncernstruktur för energibolagen i Nybro kommun. 236 Bildande av nytt bolag Nybro Holding AB. 237 AB Nybro Brunns begäran om att få förvärva aktierna i Transtorpsfastigheter AB samt överföring av generell borgen.

3 Sammanträdesdatum 506 (forts) 238 Kalmarsundsregionens Renhållares planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 239 Etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro Begäran om igångsättningstillstånd för renovering av Transtorpskolan. 241 Begäran om igångsättningstillstånd och tillskottsfinansiering för omoch tillbyggnad av Madesjö förskola, Dragonen Besvarande av motion om att Nybro kommun bör förbereda utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 243 Uppdragsbeställning Va-plan. 244 Trafikverkets svar på framställan om bättre belyst infart till Nybro, väg Motion angående framtagande av näringslivsprogram för Nybro kommun. 246 Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län. 247 Redovisning av synpunktshantering. 248 Delårsrapport per den 30 juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. 249 Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län. 250 Förslag till länsstyrelsen om förordnande av begravningsombud för perioden Förslag på borgerliga vigselförrättare från och med Aktuellt från Regionförbundet. 253 Anmälningar a-k.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 november Riktpunkten för perioden uppgår till 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,5% 86,9% Personalkostnader ,3% 83,5% Övriga kostnader ,1% 89,6% Kapitalkostnader ,0% Bruttokostnader ,3% 85,7% Nettokostnader ,4% 85,3% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,4 procent, vilket är 1,1 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 85,3 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds aktuella årsprognos eller per juni 2010 (delårsrapporten). I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Mot bakgrund av att barn- och utbildningsnämnden redovisar en högre negativ avvikelse mot budget än tidigare, kommer förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde i november Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 176,9% 48,8% 107,5% 99,5% 103,1% 101,7% 100,1% 102,1% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten även mot föregående års motsvarande utfall. Likviditet Per den 8 november 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Prognos Med anledning av negativ prognos från barn- och utbildningsnämnden har förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde. Kostnadsökningar redovisas enligt följande: Resurstilldelningssystem Interkommunal ersättning Flyktingsmedel Korttidsvikarier Summa ökade kostnader kr kr kr kr kr Åtgärder har vidtagits i form av minskade materialinköp, annat genomförande av studiedagar m fl åtgärder, som sammanlagt innebär besparingar på kronor. Därutöver har besparingar genomförts inom personalbudgeten, som medför att kronor sparas in. Barn- och utbildningsnämndens totala prognos visar således på underskott för 2010 på kronor. Vid sammanträdet redovisar och kommenterar tillförordnade skolchefen Lars Ankarsand och ekonomen Jill Jonsson arbetet inom barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen med anledning av prognostiserat underskott. I förhållande till nuvarande prognos finns förhoppningar om att resultatet kan förbättras något med hänvisning till lägre måltidskostnader och ökad periodisering av kostnaderna. Orsak till att resurstilldelningssystemet ökar i kostnader i förhållande till budget beror på fler barn i verksamheten. Förutom ökade kostnader för interkommunala kostnader och minskade interkommunala intäkter för gymnasieelever, har interkommunala kostnader för barn i förskola och grundskola också ökat det senaste året. Kommunstyrelsen beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till kommunstyrelsen,

6 Sammanträdesdatum (forts) att ånyo påtala för nämnderna skyldigheten att till kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuella underskott i innevarande budget samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga nämnder Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 09/0145 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT Uppdrag och bakgrund I samband med beslut om budget 2011, som togs i juni 2010, gavs ett uppdrag till ekonomichefen att påbörja ett arbete med ett ekonomiskt system, där inte längre internfakturering ska ske. Hyreskostnader och IT-kostnader är exempel på angelägna områden, där internfakturering, om möjligt, bör slopas. Målet var att dessa nya förutsättningar ska finnas inför budgeten Förslag till beslut Ekonomichefen föreslår följande förändringar för hyresområdet och ITområdet: Hyror Att all internfakturering för hyror slopas mellan Central fastighetsförvaltning (CFF, verksamhet ) och förvaltningarna. I nedanstående tabell (tabell 1) redovisas justering av budgetramen för övriga kostnader per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för Cff. Nämnd Kr Tabell 1 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt Internt mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur-fritidsnämnden De fastighetstyper som exkluderas är följande: - lantegendomar, - bostads-/affärshus,

8 Sammanträdesdatum (forts) - inhyrda lokaler samt - reglerings-/saneringsfastigheter. Anledningen till att dessa fastigheter fortfarande faktureras beror på arten av fastighet och att det finns blandad verksamhet i dessa. Dessutom utgör de en marginell del i sammanhanget. Vi föreslår vidare att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas avseende hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor. IT Att följande interna kostnader idag betalas av förvaltningarna till IT-enheten slopas: - personalkostnad för förvaltningssystem, - kostnad för hård- och mjukvara samt - support. I nedanstående tabell (tabell 2) redovisas justering av övrig kostnad per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för IT. Nämnd Kr Tabell 2 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt De IT-inriktade kostnaderna, som även i fortsättningen kommer att faktureras, är följande för kommunens verksamheter: - leasingavgiften för datorn (kan påverkas med val av dator), - datorlicenser, - distansarbetsplats.

9 Sammanträdesdatum (forts) Sammanfattningsvis föreslås följande: Att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Christina Davidson (c) redovisar att det är viktigt att skapa incitament i verksamheten för att hålla nere kostnader och ytor av kommunens lokaler. Centerpartiet yrkar därför att kommunchefen får i uppdrag se över förutsättningarna enligt ovan och återkomma med förslag till beslut under nästa mandatperiod. Christina Davidson (c) yrkar avslag på förslag om avveckling av interhyror inom Central Fastighetsförvaltning (CFF). Sivert Hugosson (kd) instämmer i Christina Davidsons yrkanden. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets förslag, dels Christina Davidsons m fl förslag och ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp Tekniska nämnden beslutade den 4 november 2010, 85, att föreslå kommunfullmäktige besluta om att höja taxan för vatten och avlopp med 7 procent från och med Under 7 år har taxan för vatten och avlopp varit oförändrad. Den stora investeringsvolymen i främst vattenverket i Gårdsryd leder dock till markant ökade kapital- och driftkostnader. Det nödvändiggör att taxan för vatten och avlopp måste höjas. Tekniska nämnden föreslår därför en höjning med 7 procent för Detta gör förutsättning för en jämnare taxeutveckling de kommande åren. Höjningen föreslås genomföras på den fasta delen av avgiften. I bilaga redovisas exempel på vad utfallet blir för enfamiljshus och flerfamiljshus vid två alternativ av förändrad taxa. I exempel A höjs enbart grundavgiften med 400 kronor + moms. Lika mycket för villor, flerfamiljshus och verksamheter. I alternativ B höjs både grundavgiften och lägenhetsavgiften. Grundavgiften höjs med 200 kronor och lägenhetsavgiften med 84,40 kronor + moms. Tekniska nämnden förordar att endast den fasta avgiften höjs denna gång. Tekniska nämndens presidium förordar därefter alternativ B. För typhus A, villa, blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar tekniska chefen Bengt-Eve Petersson förslaget från tekniska nämnden och kommenterar tekniska nämndens presidiums ställningstagande. Bengt-Eve Petersson redovisar även att både för 2012 och 2013 kommer det troligen att bli aktuellt med taxehöjning med vardera cirka 7 procent per år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens förslag till höjning av taxan för vatten och avlopp 2011 enligt tekniska nämndens presidiums prioritering, vilket innebär att det blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent, att höjningen börjar gälla från och med 1 januari 2011, att ge tekniska nämnden i uppdrag att i god tid före 2011 års utgång redovisa eventuellt förslag till ny taxehöjning för 2012 samt

12 Sammanträdesdatum (forts) att ett sådant förslag ska innehålla alternativ med både höjning av fast avgift, som för rörlig avgift. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete I bilaga redovisas sammanfattning av budget och verksamhetsplan samt redovisning av uppdrag. I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni månad 2010 har reviderade förutsättningar tillkommit, bland annat genom: Drift - övergripande förändringar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2010 kommit med två nya skatteunderlagsprognoser, Cirkulär 10:52 och 10:63, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2011 med plus kronor och för 2012 plus kronor samt plus kronor för Drift - förvaltningsspecifika förändringar för 2011 Teknisk nämnd - Gatubelysning, kronor, - Underhållskostnad Tikaskruv 1:85 (Orrefors), kronor, - Hyresförlust Balder (AB Glasriket), kronor. Kultur-fritidsnämnd - Lokal turism, kronor, - Förutsättningar för mindre föreningar, kronor. Omsorgsnämnd - Meningsfull fritid för äldre, kronor, - Anhörigstöd utbildning stödinsatser, kronor, - Samordning anhörigstöd, kronor. Barn- och utbildningsnämnd - Lärartätheten i grundskolan, kronor, - Mindre barngrupper i förskolan, kronor, - Administrativ visstidsanställning för gymnasiet, kronor.

14 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen - Radio Nybro, kronor, - Arbetsmarknadsprojekt, kronor, - Förvaltningschef kultur-fritidsförvaltningen, kronor, - Leader-projekt, kronor, - Yrkeshögskolan, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - IT-support tillgänglighet, kronor, - Omstrukturering, kronor. Ovanstående förändringar medför att vi för år 2011 har ett ekonomiskt resultat, som uppgår till kronor. Investeringar Kommunfullmäktige beslutade även i juni 2010 om investeringsplan för perioden I budgetdokumentet redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringarna är följande: - E-tjänster, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - Förskoleverksamhet, kronor. Exploateringsverksamheten I budgeten, som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2010 fanns ingen investeringsbudget för exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamheten har sedan 2009 påbörjat ny redovisningsmodell, som är anpassad till de redovisningsregler som finns för kommunerna. Korrigeringar görs successivt så att anpassning till regelverk sker. I och med detta arbetssätt behövs en investeringsbudget som komplement till exploateringsverksamheten kronor äskas med anledning av ovanstående. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ordföranden Inger Rydbrink (s) majoritetens förslag till justeringar i budgeten för Ordföranden redovisar även att omsorgsnämndens presidium skrivit till budgetberedningen för att redovisa att nämnden får stora svårigheter att få en budget i balans med de förutsättningar som ges i plan

15 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman och ekonomen Susanne Karlsson redovisar och kommenterar förändringen i resultatplan sedan beslutet i kommunfullmäktige i juni I bilaga till förslaget finns även majoritetens förslag till särskilda uppdrag Christina Davidson (c) redovisar allianspartiernas förslag till tilläggsbudget 2011 (bilaga) och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag och Christina Davidsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan inklusive investeringsprogram, att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till budgetberedningen samt att kommunstyrelsen under 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt kronor. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Fastställande av skattesats för 2011 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt, som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunstyrelsen införde under 2003 en ny budgetprocess, vilket innebär att budgeten behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj och i kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet de år då det inte är allmänna val. Inför 2008 beslutade kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 94, att fastställa skattesatsen till 21,98 kronor per skattekrona. I och med beslut om kommunalisering av hemsjukvården m m, som innebar att kommunen tog över verksamhetsansvar, som landstinget tidigare haft, genomfördes en skatteväxling, som innebar att kommunalskatten höjdes med samma belopp som landstingsskatten minskade. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007, 172, att justera skattesatsen för Nybro kommun med hänvisning till beslut om den mellankommunala utjämningen. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2010 om preliminär skattesats på 22,24 kronor. Beslut erfordras på att slutligt fastställa skattesatsen för 2011 och förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 22,24 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för 2011 till 22,24 kronor. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden Uppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att ge uppdrag till ekonomichefen och tekniska förvaltningen att avveckla snöfonden för att hanteras i enlighet med övriga regler för över- respektive underskottshantering. Bakgrund Den så kallade snöfonden har sitt ursprung i att det har varit svårt att budgetera och förutse kostnaderna för snöröjningen i kommunen. Under årens lopp har kostnaderna varit både högre och lägre än budget och nettot har förts över till balanskonton som varit öronmärkta för detta ändamål. I januari 2010 uppgick saldona för dessa konton till kronor för enskilda vägar och kronor för kommunala gator och vägar. Totalt minus kronor. Över/underskottshantering Sedan år 2009 har samtliga nämnder möjligheter till att föra över positiva budgetavvikelser till 75 procent till balanskonto om uppdrag och mål är genomförda. Negativa budgetavvikelser överförs till 100 procent. Nämnden har sedan 3 år på sig att reglera underskottet. Förslag Mot bakgrund av att samtliga nämnder numera har möjlighet att reglera överrespektive underskott finns det inte längre anledning att särbehandla snöröjningen i kommunen. För att Nybro kommun ska nollställa de uppkomna minussaldona sedan tidigare år krävs att det ekonomiska resultatet reduceras med motsvarande belopp vid årsskiftet. Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att det förväntade positiva resultatet för år 2010, reduceras med det aktuella belopp som snöfonderna har i minussaldo så att dessa kan nollställas och tas bort. Särskild hantering föreslås i samband med bokslutet när vi har kunskap om snöröjningens slutsaldo för 2010 och det ekonomiska resultatet för tekniska nämnden och Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutar

18 Sammanträdesdatum (forts) att i och med 2010 års bokslut avsluta hanteringen med särskild snöfond. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0133 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att inför 2012 års budgetberedning utvärdera och justera styrprinciperna i syfte att arbeta bort jämförelsen med standardkostnaderna. Orsak är att det behövs bättre och mer aktuella instrument utöver den politiska prioriteringen och hänsynstagande till förändrad demografi. Uppdraget ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige under november månad Kommunledningsförvaltningen har i samband med revideringen också föreslagit några andra revideringar. I bifogat dokument återfinns förslag till revideringar (gråmarkerat) och strykningar. Jan Enarsson (m) yrkar tillägg att under rubriken Förvaltningscheferna ansvarar för att lägga till: att löpande och vid var tid hålla nämndens politiker väl informerade om utveckling och läge i verksamheten. Detta är inte minst viktigt när det gäller avvikelser, förväntade som reella, relativt lämnade ekonomiska prognoser. Christina Davidson (c) yrkar på att ytterligare en att-sats läggs till under rubriken Huvudprinciper för styrningen: - Under en 3-årsperiod bör vi eftersträva att ha minst kronor i resultat. Ordföranden ställer först propositionsordning på grunddokumentet och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Ordföranden ställer därefter propositionsordning på Jan Enarssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Slutligen ställer ordföranden propositionsordning på Christina Davidsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna revideringar av styrprinciperna för Nybro kommun samt att de reviderade styrprinciperna börjar gälla från och med 2011.

20 Sammanträdesdatum (forts) Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0209 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag Bakgrund Nybro kommun har borgen för kommunens bolag, där de av olika anledningar behövt ta lån, exempelvis för utbyggnad av fjärrvärme, om- och/eller nybyggnation av fastigheter m m. Totalram 2010 (enligt beslut i kommunfullmäktige den Använt i Önskemål inför Bolag 30 november 2009, 212) november AB Nybro Brunn Nybro Bostads AB Nybro Elnät AB Nybro Energi AB Summa Användandet för AB Nybro Brunn avser: - aktierna, kronor, - Kährs-fastigheten, inköp kronor, - simulatorn, kronor, - Bräntorps-fastigheten, slutreglering, - utbyggnad/renovering av fastighet, - resterande utrymme från till kronor är avsett för halkbana och Transtorps-fastigheten. Användandet för Nybro Bostads AB avser: - Fastighetsrenoveringar, fastighetsbyggnation samt renoveringar av beståndet. Användandet för Nybro Elnät AB avser: - Nybro Värmecentral, inköp kronor samt utrymme för renovering, - gamla utbyggnader i förbindelser och elnät kronor.

22 Sammanträdesdatum (forts) Användandet för Nybro Energi AB avser: - för utbyggnad av fjärrvärmenät kronor. Ärende Då bolagen behöver borgen för lån finns det tidsgränser, som kan vara svåra att hantera, exempelvis om en borgen är äldre än 10 år krävs nya beslut. Då finns det en möjlighet att istället fatta beslut om så kallad generell borgen, vilket innebär att varje bolag ges möjlighet att upp till ett visst belopp kunna hantera befintliga och nya lån upp till det belopp som beslutet anger. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår därför att Nybro kommun, såsom för egen skuld, kan ingå borgen för nedanstående belopp, som utökning av borgensbeloppet: Inga förändringar för AB Nybro Brunn. Nybro Bostads AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, vilket innebär en utökning med kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Den begärda utökningen med kronor beror på att pantbrev kommer att omsättas under år 2011 och att de eventuellt kommer att ersättas med kommunal borgen. Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB har ej anmält något behov om justering. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över vilka regler som ska gälla för investeringar i bolagen samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över principerna för uttag av borgensavgift. Dessa uppdrag kommer att redovisas vid senare tidpunkt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman justeringar i texten och sammanställning enligt särskild utdelad revidering (ovan text och sammanställning). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till generell borgen för kommunens helägda bolag samt

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer