Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Lars-Gunnar Hellström (c) Övriga deltagande Utses att justera Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Lars Ankarsand, tillförordnad skolchef, 219 Susanne Karlsson, ekonom, 219 Jill Jonsson, ekonom, 219 Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, Nils-Erik Gustafsson, handläggare Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Bodil Johansson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Mats Arnér Ordförande Inger Rydbrink Justerande Bodil Johansson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för Underskrift Datum för anslagsnedtagande Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\Samarbete\Protokoll\Kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 505 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 219 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun. 220 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT. 221 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp. 222 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av skattesats för Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden. 225 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun. 226 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag. 227 Förslag till utökad checkkredit för kommunkoncernen. 228 Köp av fastigheten Spakstorp 1: Kommentarer till revisionens granskning av Delårsrapport per 30 juni Förslag om inrättande av räddningstjänst- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen. 231 Förslag om utökning av antalet ledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag. 232 Redovisning av uppdrag om hur en ledningscentral kan utformas utifrån krav från MSB-myndigheten och Arbetsmiljöverket. 233 Revisionens granskning av Upphandling och ramavtal. 234 Förslag till arbetsmarknadsenhetens framtida placering. 235 Koncernstruktur Nybro kommun och bildande av nytt bolag samt förslag till koncernstruktur för energibolagen i Nybro kommun. 236 Bildande av nytt bolag Nybro Holding AB. 237 AB Nybro Brunns begäran om att få förvärva aktierna i Transtorpsfastigheter AB samt överföring av generell borgen.

3 Sammanträdesdatum 506 (forts) 238 Kalmarsundsregionens Renhållares planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 239 Etableringsinsatser/integration för nyanlända i Nybro Begäran om igångsättningstillstånd för renovering av Transtorpskolan. 241 Begäran om igångsättningstillstånd och tillskottsfinansiering för omoch tillbyggnad av Madesjö förskola, Dragonen Besvarande av motion om att Nybro kommun bör förbereda utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 243 Uppdragsbeställning Va-plan. 244 Trafikverkets svar på framställan om bättre belyst infart till Nybro, väg Motion angående framtagande av näringslivsprogram för Nybro kommun. 246 Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län. 247 Redovisning av synpunktshantering. 248 Delårsrapport per den 30 juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. 249 Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län. 250 Förslag till länsstyrelsen om förordnande av begravningsombud för perioden Förslag på borgerliga vigselförrättare från och med Aktuellt från Regionförbundet. 253 Anmälningar a-k.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 för Nybro kommun Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 8 november Riktpunkten för perioden uppgår till 83,3 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,5% 86,9% Personalkostnader ,3% 83,5% Övriga kostnader ,1% 89,6% Kapitalkostnader ,0% Bruttokostnader ,3% 85,7% Nettokostnader ,4% 85,3% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 84,4 procent, vilket är 1,1 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 85,3 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med respektive nämnds aktuella årsprognos eller per juni 2010 (delårsrapporten). I bilagan redovisas också årsprognos för kommunen som helhet. Mot bakgrund av att barn- och utbildningsnämnden redovisar en högre negativ avvikelse mot budget än tidigare, kommer förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde i november Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 176,9% 48,8% 107,5% 99,5% 103,1% 101,7% 100,1% 102,1% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,2% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något över riktpunkten även mot föregående års motsvarande utfall. Likviditet Per den 8 november 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Prognos Med anledning av negativ prognos från barn- och utbildningsnämnden har förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde. Kostnadsökningar redovisas enligt följande: Resurstilldelningssystem Interkommunal ersättning Flyktingsmedel Korttidsvikarier Summa ökade kostnader kr kr kr kr kr Åtgärder har vidtagits i form av minskade materialinköp, annat genomförande av studiedagar m fl åtgärder, som sammanlagt innebär besparingar på kronor. Därutöver har besparingar genomförts inom personalbudgeten, som medför att kronor sparas in. Barn- och utbildningsnämndens totala prognos visar således på underskott för 2010 på kronor. Vid sammanträdet redovisar och kommenterar tillförordnade skolchefen Lars Ankarsand och ekonomen Jill Jonsson arbetet inom barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen med anledning av prognostiserat underskott. I förhållande till nuvarande prognos finns förhoppningar om att resultatet kan förbättras något med hänvisning till lägre måltidskostnader och ökad periodisering av kostnaderna. Orsak till att resurstilldelningssystemet ökar i kostnader i förhållande till budget beror på fler barn i verksamheten. Förutom ökade kostnader för interkommunala kostnader och minskade interkommunala intäkter för gymnasieelever, har interkommunala kostnader för barn i förskola och grundskola också ökat det senaste året. Kommunstyrelsen beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till kommunstyrelsen,

6 Sammanträdesdatum (forts) att ånyo påtala för nämnderna skyldigheten att till kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att eliminera eventuella underskott i innevarande budget samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga nämnder Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 09/0145 Förslag till avveckling av interndebiteringar för hyror och IT Uppdrag och bakgrund I samband med beslut om budget 2011, som togs i juni 2010, gavs ett uppdrag till ekonomichefen att påbörja ett arbete med ett ekonomiskt system, där inte längre internfakturering ska ske. Hyreskostnader och IT-kostnader är exempel på angelägna områden, där internfakturering, om möjligt, bör slopas. Målet var att dessa nya förutsättningar ska finnas inför budgeten Förslag till beslut Ekonomichefen föreslår följande förändringar för hyresområdet och ITområdet: Hyror Att all internfakturering för hyror slopas mellan Central fastighetsförvaltning (CFF, verksamhet ) och förvaltningarna. I nedanstående tabell (tabell 1) redovisas justering av budgetramen för övriga kostnader per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för Cff. Nämnd Kr Tabell 1 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt Internt mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur-fritidsnämnden De fastighetstyper som exkluderas är följande: - lantegendomar, - bostads-/affärshus,

8 Sammanträdesdatum (forts) - inhyrda lokaler samt - reglerings-/saneringsfastigheter. Anledningen till att dessa fastigheter fortfarande faktureras beror på arten av fastighet och att det finns blandad verksamhet i dessa. Dessutom utgör de en marginell del i sammanhanget. Vi föreslår vidare att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas avseende hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor. IT Att följande interna kostnader idag betalas av förvaltningarna till IT-enheten slopas: - personalkostnad för förvaltningssystem, - kostnad för hård- och mjukvara samt - support. I nedanstående tabell (tabell 2) redovisas justering av övrig kostnad per nämnd, det vill säga justering av ram 2011 och framåt samt totalsumman, som är lika med minskning av intäkt för IT. Nämnd Kr Tabell 2 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur-fritidsnämnden Omsorgsnämnden Individ- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Totalt De IT-inriktade kostnaderna, som även i fortsättningen kommer att faktureras, är följande för kommunens verksamheter: - leasingavgiften för datorn (kan påverkas med val av dator), - datorlicenser, - distansarbetsplats.

9 Sammanträdesdatum (forts) Sammanfattningsvis föreslås följande: Att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Christina Davidson (c) redovisar att det är viktigt att skapa incitament i verksamheten för att hålla nere kostnader och ytor av kommunens lokaler. Centerpartiet yrkar därför att kommunchefen får i uppdrag se över förutsättningarna enligt ovan och återkomma med förslag till beslut under nästa mandatperiod. Christina Davidson (c) yrkar avslag på förslag om avveckling av interhyror inom Central Fastighetsförvaltning (CFF). Sivert Hugosson (kd) instämmer i Christina Davidsons yrkanden. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets förslag, dels Christina Davidsons m fl förslag och ställer propositionsordning på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt

10 Sammanträdesdatum (forts) att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för CFF, korrigeras i enlighet med tabell 1 för 2011 och framåt, att fakturering fortsätter för de fastigheter som innehar blandad verksamhet, att internfakturering av hyror mellan kultur-fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden slopas för hyra av Sporthallen och Viktoriahallen. Total minskning av övrig kostnad för barn- och utbildningsnämnden och intäkt för kultur-fritidsnämnden, kronor för 2011 och framåt, att nämndernas budget för övriga kostnader och intäkterna för IT-verksamheten, korrigeras i enlighet med tabell 2 för 2011 och framåt samt att fakturering av IT-kostnader fortsätter för leasingavgifter, licensavgifter samt nyttjande av distansarbetsplatser. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till ändrad taxa för vatten och avlopp Tekniska nämnden beslutade den 4 november 2010, 85, att föreslå kommunfullmäktige besluta om att höja taxan för vatten och avlopp med 7 procent från och med Under 7 år har taxan för vatten och avlopp varit oförändrad. Den stora investeringsvolymen i främst vattenverket i Gårdsryd leder dock till markant ökade kapital- och driftkostnader. Det nödvändiggör att taxan för vatten och avlopp måste höjas. Tekniska nämnden föreslår därför en höjning med 7 procent för Detta gör förutsättning för en jämnare taxeutveckling de kommande åren. Höjningen föreslås genomföras på den fasta delen av avgiften. I bilaga redovisas exempel på vad utfallet blir för enfamiljshus och flerfamiljshus vid två alternativ av förändrad taxa. I exempel A höjs enbart grundavgiften med 400 kronor + moms. Lika mycket för villor, flerfamiljshus och verksamheter. I alternativ B höjs både grundavgiften och lägenhetsavgiften. Grundavgiften höjs med 200 kronor och lägenhetsavgiften med 84,40 kronor + moms. Tekniska nämnden förordar att endast den fasta avgiften höjs denna gång. Tekniska nämndens presidium förordar därefter alternativ B. För typhus A, villa, blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar tekniska chefen Bengt-Eve Petersson förslaget från tekniska nämnden och kommenterar tekniska nämndens presidiums ställningstagande. Bengt-Eve Petersson redovisar även att både för 2012 och 2013 kommer det troligen att bli aktuellt med taxehöjning med vardera cirka 7 procent per år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens förslag till höjning av taxan för vatten och avlopp 2011 enligt tekniska nämndens presidiums prioritering, vilket innebär att det blir höjningen 7,8 procent och för typhus B, flerfamiljshus blir höjningen 3,5 procent, att höjningen börjar gälla från och med 1 januari 2011, att ge tekniska nämnden i uppdrag att i god tid före 2011 års utgång redovisa eventuellt förslag till ny taxehöjning för 2012 samt

12 Sammanträdesdatum (forts) att ett sådant förslag ska innehålla alternativ med både höjning av fast avgift, som för rörlig avgift. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 om ekonomiska ramar och direktiv för nämndernas budgetarbete I bilaga redovisas sammanfattning av budget och verksamhetsplan samt redovisning av uppdrag. I förhållande till kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni månad 2010 har reviderade förutsättningar tillkommit, bland annat genom: Drift - övergripande förändringar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under hösten 2010 kommit med två nya skatteunderlagsprognoser, Cirkulär 10:52 och 10:63, vilket påverkat kommunens ekonomi för år 2011 med plus kronor och för 2012 plus kronor samt plus kronor för Drift - förvaltningsspecifika förändringar för 2011 Teknisk nämnd - Gatubelysning, kronor, - Underhållskostnad Tikaskruv 1:85 (Orrefors), kronor, - Hyresförlust Balder (AB Glasriket), kronor. Kultur-fritidsnämnd - Lokal turism, kronor, - Förutsättningar för mindre föreningar, kronor. Omsorgsnämnd - Meningsfull fritid för äldre, kronor, - Anhörigstöd utbildning stödinsatser, kronor, - Samordning anhörigstöd, kronor. Barn- och utbildningsnämnd - Lärartätheten i grundskolan, kronor, - Mindre barngrupper i förskolan, kronor, - Administrativ visstidsanställning för gymnasiet, kronor.

14 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen - Radio Nybro, kronor, - Arbetsmarknadsprojekt, kronor, - Förvaltningschef kultur-fritidsförvaltningen, kronor, - Leader-projekt, kronor, - Yrkeshögskolan, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - IT-support tillgänglighet, kronor, - Omstrukturering, kronor. Ovanstående förändringar medför att vi för år 2011 har ett ekonomiskt resultat, som uppgår till kronor. Investeringar Kommunfullmäktige beslutade även i juni 2010 om investeringsplan för perioden I budgetdokumentet redovisas förslag till reviderad investeringsplan Revideringarna är följande: - E-tjänster, kronor, - Medborgarkontor, kronor, - Förskoleverksamhet, kronor. Exploateringsverksamheten I budgeten, som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2010 fanns ingen investeringsbudget för exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamheten har sedan 2009 påbörjat ny redovisningsmodell, som är anpassad till de redovisningsregler som finns för kommunerna. Korrigeringar görs successivt så att anpassning till regelverk sker. I och med detta arbetssätt behövs en investeringsbudget som komplement till exploateringsverksamheten kronor äskas med anledning av ovanstående. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ordföranden Inger Rydbrink (s) majoritetens förslag till justeringar i budgeten för Ordföranden redovisar även att omsorgsnämndens presidium skrivit till budgetberedningen för att redovisa att nämnden får stora svårigheter att få en budget i balans med de förutsättningar som ges i plan

15 Sammanträdesdatum (forts) Ekonomichefen Anette Arbman och ekonomen Susanne Karlsson redovisar och kommenterar förändringen i resultatplan sedan beslutet i kommunfullmäktige i juni I bilaga till förslaget finns även majoritetens förslag till särskilda uppdrag Christina Davidson (c) redovisar allianspartiernas förslag till tilläggsbudget 2011 (bilaga) och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag och Christina Davidsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan inklusive investeringsprogram, att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram handlings- och åtgärdsplan med prioritering och konsekvensbeskrivningar för redovisning till budgetberedningen samt att kommunstyrelsen under 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt kronor. Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna till förmån för eget förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

16 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Fastställande av skattesats för 2011 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt, som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunstyrelsen införde under 2003 en ny budgetprocess, vilket innebär att budgeten behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj och i kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet de år då det inte är allmänna val. Inför 2008 beslutade kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 94, att fastställa skattesatsen till 21,98 kronor per skattekrona. I och med beslut om kommunalisering av hemsjukvården m m, som innebar att kommunen tog över verksamhetsansvar, som landstinget tidigare haft, genomfördes en skatteväxling, som innebar att kommunalskatten höjdes med samma belopp som landstingsskatten minskade. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2007, 172, att justera skattesatsen för Nybro kommun med hänvisning till beslut om den mellankommunala utjämningen. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2010 om preliminär skattesats på 22,24 kronor. Beslut erfordras på att slutligt fastställa skattesatsen för 2011 och förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 22,24 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för 2011 till 22,24 kronor. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

17 Sammanträdesdatum Dnr 10/0054 Redovisning av uppdrag om att avveckla snöfonden Uppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att ge uppdrag till ekonomichefen och tekniska förvaltningen att avveckla snöfonden för att hanteras i enlighet med övriga regler för över- respektive underskottshantering. Bakgrund Den så kallade snöfonden har sitt ursprung i att det har varit svårt att budgetera och förutse kostnaderna för snöröjningen i kommunen. Under årens lopp har kostnaderna varit både högre och lägre än budget och nettot har förts över till balanskonton som varit öronmärkta för detta ändamål. I januari 2010 uppgick saldona för dessa konton till kronor för enskilda vägar och kronor för kommunala gator och vägar. Totalt minus kronor. Över/underskottshantering Sedan år 2009 har samtliga nämnder möjligheter till att föra över positiva budgetavvikelser till 75 procent till balanskonto om uppdrag och mål är genomförda. Negativa budgetavvikelser överförs till 100 procent. Nämnden har sedan 3 år på sig att reglera underskottet. Förslag Mot bakgrund av att samtliga nämnder numera har möjlighet att reglera överrespektive underskott finns det inte längre anledning att särbehandla snöröjningen i kommunen. För att Nybro kommun ska nollställa de uppkomna minussaldona sedan tidigare år krävs att det ekonomiska resultatet reduceras med motsvarande belopp vid årsskiftet. Ekonomichefen och tekniska förvaltningens chef föreslår att det förväntade positiva resultatet för år 2010, reduceras med det aktuella belopp som snöfonderna har i minussaldo så att dessa kan nollställas och tas bort. Särskild hantering föreslås i samband med bokslutet när vi har kunskap om snöröjningens slutsaldo för 2010 och det ekonomiska resultatet för tekniska nämnden och Nybro kommun. Kommunstyrelsen beslutar

18 Sammanträdesdatum (forts) att i och med 2010 års bokslut avsluta hanteringen med särskild snöfond. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 09/0133 Redovisning av uppdrag om utvärdering och justering av styrprinciperna för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010, 126, att inför 2012 års budgetberedning utvärdera och justera styrprinciperna i syfte att arbeta bort jämförelsen med standardkostnaderna. Orsak är att det behövs bättre och mer aktuella instrument utöver den politiska prioriteringen och hänsynstagande till förändrad demografi. Uppdraget ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige under november månad Kommunledningsförvaltningen har i samband med revideringen också föreslagit några andra revideringar. I bifogat dokument återfinns förslag till revideringar (gråmarkerat) och strykningar. Jan Enarsson (m) yrkar tillägg att under rubriken Förvaltningscheferna ansvarar för att lägga till: att löpande och vid var tid hålla nämndens politiker väl informerade om utveckling och läge i verksamheten. Detta är inte minst viktigt när det gäller avvikelser, förväntade som reella, relativt lämnade ekonomiska prognoser. Christina Davidson (c) yrkar på att ytterligare en att-sats läggs till under rubriken Huvudprinciper för styrningen: - Under en 3-årsperiod bör vi eftersträva att ha minst kronor i resultat. Ordföranden ställer först propositionsordning på grunddokumentet och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Ordföranden ställer därefter propositionsordning på Jan Enarssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen är överens om detta. Slutligen ställer ordföranden propositionsordning på Christina Davidsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna revideringar av styrprinciperna för Nybro kommun samt att de reviderade styrprinciperna börjar gälla från och med 2011.

20 Sammanträdesdatum (forts) Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0209 Förslag till generell borgen för helägda kommunala bolag Bakgrund Nybro kommun har borgen för kommunens bolag, där de av olika anledningar behövt ta lån, exempelvis för utbyggnad av fjärrvärme, om- och/eller nybyggnation av fastigheter m m. Totalram 2010 (enligt beslut i kommunfullmäktige den Använt i Önskemål inför Bolag 30 november 2009, 212) november AB Nybro Brunn Nybro Bostads AB Nybro Elnät AB Nybro Energi AB Summa Användandet för AB Nybro Brunn avser: - aktierna, kronor, - Kährs-fastigheten, inköp kronor, - simulatorn, kronor, - Bräntorps-fastigheten, slutreglering, - utbyggnad/renovering av fastighet, - resterande utrymme från till kronor är avsett för halkbana och Transtorps-fastigheten. Användandet för Nybro Bostads AB avser: - Fastighetsrenoveringar, fastighetsbyggnation samt renoveringar av beståndet. Användandet för Nybro Elnät AB avser: - Nybro Värmecentral, inköp kronor samt utrymme för renovering, - gamla utbyggnader i förbindelser och elnät kronor.

22 Sammanträdesdatum (forts) Användandet för Nybro Energi AB avser: - för utbyggnad av fjärrvärmenät kronor. Ärende Då bolagen behöver borgen för lån finns det tidsgränser, som kan vara svåra att hantera, exempelvis om en borgen är äldre än 10 år krävs nya beslut. Då finns det en möjlighet att istället fatta beslut om så kallad generell borgen, vilket innebär att varje bolag ges möjlighet att upp till ett visst belopp kunna hantera befintliga och nya lån upp till det belopp som beslutet anger. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår därför att Nybro kommun, såsom för egen skuld, kan ingå borgen för nedanstående belopp, som utökning av borgensbeloppet: Inga förändringar för AB Nybro Brunn. Nybro Bostads AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, vilket innebär en utökning med kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Den begärda utökningen med kronor beror på att pantbrev kommer att omsättas under år 2011 och att de eventuellt kommer att ersättas med kommunal borgen. Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB har ej anmält något behov om justering. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över vilka regler som ska gälla för investeringar i bolagen samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över principerna för uttag av borgensavgift. Dessa uppdrag kommer att redovisas vid senare tidpunkt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen Anette Arbman justeringar i texten och sammanställning enligt särskild utdelad revidering (ovan text och sammanställning). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till generell borgen för kommunens helägda bolag samt

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer