Landstingsfullmäktiges protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 21 april Överklagandetiden utgår den 13 maj Inga Gustafsson 1

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om nya ledamöter och ersättare... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 4 Val av två protokolljusterare... 5 Information från presidiet... 5 Anmälan av interpellationer och frågor... 5 Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar ansvarsutövande Revisionsrapport Patientnämnden ansvarsutövande Ansvarsfrihet för år Årsredovisning för år Återremitterat ärende: Bidrag till och delägarskap i Arctic Business Incubator AB Tillägg till regelverk för avgifter inom hälso-och sjukvård Avsägelser av uppdrag Val Interpellations- och frågesvar Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 21 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl Sammanträdet hålls i Landstingshuset, Luleå. 22 Anmälan om nya ledamöter och ersättare Länsstyrelsen har utsett: Monica Öjemalm (S) till ny ledamot i Piteå valkrets efter Britta Jakobsson som avsagt sig uppdraget. Till ny ersättare har Bente Moen Åkerholm (S) utsetts. Nils Matti (V) till ny ersättare i Luleå valkrets efter Tina Brånin som avsagt sig uppdraget. Bo Goding (V) till ny ersättare i Östra valkretsen efter Ann-Kristin Juntti- Henricsson som avsagt sig uppdraget. Oscar Rosengren (SD) till ny ersättare efter Elvira Östvall som avsagt sig uppdraget. 23 Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Bengt Niska (S) Alexander Nilsson (S) Daniel Persson (S) Terese Falk Carolin (NS) Nils-Olov Lindfors (C) Anne Kotavuopio Jatko (FP) Carita Elfving (SD) Inkallad ersättare Lars U Granberg (S) Ida Johansson (S) Behiyieh Jamshidi (S) Margaretha Dahlén (NS) Carola Lidén (C) Ylva Mjärdell (FP) Robert Lund (SD) 3

4 24 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Maria Stenberg Johannes Sundelin Kent Ögren Erika Sundström Moa Pahikka-Aho Gustav Uusihannu Sven Holmqvist Evelina Edenbrink Leif Bogren Lennart Thörnlund Erkki Haarala Anders Öberg Monica Öjemalm Ingela Uvberg Nordell Thor Viklund Eivy Blomdahl Lennart Åström Agneta Lipkin Per-Erik Muskos Ida Johansson, ersättare Anita Gustavsson Maivor Johansson Ruschadaporn Lindmark Elisabeth Lindberg Bengt Westman Daniel Persson Vänsterpartiet (V) Glenn Berggård Christina Snell-Lumio Elisabeth Bramfeldt Kristina Nilsson Anna Hövenmark Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Agneta Granström Mats Dahlberg Catarina Ask Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) Kenneth Backgård Karin Andersson Lennart Ojanlatva Martin Åström Anders Bohm Doris Messner Åke Fagervall Johnny Åström Margareta Dahlén, ersättare Erkki Bergman Jörgen Afvander Dan Ankarholm Holger Videkull Margareta Henricsson Anders Sundström Bo Ek Erika Sjöö Bernt Nordgren Anna Scott Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Roland Nordin Gunilla Wallsten Monica Nordvall Hedström Bo Hultin Anders Josefsson Centerpartiet (C) Anna-Stina Nordmark Nilsson Kurt-Åke Andersson Carola Lidén, ersättare Lars-Åke Mukka Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Ylva Mjärdell, ersättare Erik Lundström Sverigedemokraterna Magnus Häggblad Susanne Ström Robert Lund, ersättare 4

5 Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Emmi-Lie Spegel (S) Ove Haarala (V) Bengt Ek (S) Mikael Larsson (V) Sören Sidér (NS) Perarne Kerttu (C) Maire Nyström (NS) Ann-Louise Hagström (MP) Birgit Meier-Thunborg (M) Arne Gustafsson (SD) Daniel Bergman (M) 25 Val av två protokolljusterare Agneta Lipkin (S) och Anders Bohm (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 21 april kl i Landstingshuset, Luleå. 26 Information från presidiet Motioner under beredning: Motion nr 5-14 om utökat erbjudande om mammografiundersökningar (Jens Sundström, FP) Motion nr 1-15 om utökning av ambulanssjukvården i östra Norrbotten (Jens Sundström, FP) Motion nr 2-15 om barnmorska i jour (Lars-Åke Mukka, C) Motion nr 3-15 om att utreda förutsättningar för likvärdiga avgifter för pensionärer och asylsökande (SD-gruppen) Motion nr 4-15 om förbättrat användande av utrangerade hjälpmedel (SD-gruppen) 27 Anmälan av interpellationer och frågor Följande interpellationer har lämnats in: Nr 7-15 om konsekvenser av jour och beredskap i Östra Norrbotten (Kurt-Åke Andersson, C) Nr 8-15 om IVPA och effektivisering av ambulansverksamheten (Kurt- Åke Andersson, C) Nr 9-15 om krisorganisation för primärvården (Jens Sundström, FP) Nr om informationsutbyte mellan vårdgivare (Jens Sundström, FP) 5

6 Nr Får norrbottningarna sjukvård i sommar? (Anna-Stina Nordmark Nilsson, C) Nr Om tryckkammaren i Sunderbyn (Magnus Häggblad, SD) Följande fråga har lämnats in: Fråga nr 3-15 om kostnader för hyrläkare (Mattias Karlsson, M) Beslut Interpellationerna och frågan får ställas. 28 Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade regionala beredningen sin verksamhetsrapport för 2014 till fullmäktige 14 oktober Fullmäktige beslutade att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige. Inledning Regionala beredningen har till uppgift att öka fullmäktiges kunskaper inom området regional utveckling. Utgångspunkten är landstingets roll som det enda folkvalda organet på regional nivå och det ansvar det medför. Under 2014 har regionala beredningen arbetat med uppdraget morgondagens livsmedelsproduktion i länet. Fokus låg på att belysa frågan om livsmedelsproduktion i länet samt att studera självförsörjningsgraden av livsmedel i länet. Beredningen skall även belysa vilka möjligheter och hinder som finns för livsmedelsproduktion i länet. En fungerande livmedelsproduktion i länet är viktigt för förverkligandet av landstingets vision att norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Utöver den vanliga kunskapsinhämtningen med dialoger har Regionala beredningen tagit initiativet till att tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och LRF genomfört konferensen Nära Mat 24 april Styrelsen avser att i det fortsatta svaret på beredningens rapport lämna kommentarer och synpunkter på beredningens förslag. Svaret följer rubriksättningen i beredningens rapport. Livsmedelsfrågor rör flera av landstingets verksamheter upphandling, naturbruksgymnasierna samt regional utveckling. 6

7 Lokalproducerat, kravodlat och ekologiskt Regionala beredningen diskuterar begreppet lokalproducerat i sin rapport och konstaterar att definitionen av vad som är lokalproducerat är problematiskt och att det råder viss begreppsförvirring. Branschen har lyft frågan om en branschdeklaration om lokalproducerat för att tydliggöra för konsumenterna. De konstaterar vidare att konsumenterna väljer lokalproducerad mat på grund av närhet, småskalighet, miljö- och klimathänsyn, kvalitet, samt främja landsbygdsutveckling. Landstingstyrelsen anser att en branschdeklaration skulle gynna såväl konsumenter som producenter och att en branschdeklaration kan vara förmånlig för såväl producenter som konsumenter. Frågor kring lokalproducerat eller kravodlat/ekologiskt har under ett antal år varit en ofta diskuterad fråga och frågan kan ofta delas in i två olika perspektiv. Ena perspektivet förespåkar lokalproducerat före ekologisk/kravodling bland annat på grund av att Sverige har höga krav på djurhållning samt ur ett miljöperspektiv på grund av korta transporter. Det andra perspektivet menar dock att ekologisk- och kravodling är att föredra då den är garanterat giftfri. Värt att notera är att det för producenten medför kostnader för att övergå till ekologisk- och kravodling. Landstinget är medvetet om komplexiteten i frågan och anser att prioriteringar ska utgå från länets producenters och konsumenters behov och förutsättningar. Division service har som mål i sin divisionsplan att bedriva och utveckla verksamheten för att uppnå minsta möjliga miljöbelastning och målet är att andelen ekologiska livsmedel ska skall uppgå till 25 procent. Nuläget är 18 procent. Livsmedelsproduktionen är viktig för länets landsbygd och produktionen av livsmedel är betydande. Landstingets arbete med regional utveckling inrymmer området landsbygdsutveckling och där medverkar landstinget i landsbygdsrådet som är ett forum för landsbygdsutveckling under ledning av länsstyrelsen. Under 2014 har landsbygdsrådet medverkat i framtagandet av Landsbygdsprogrammet för perioden I programmet prioriteras kompetensutveckling inom områdena lokal livsmedelsförädling och ekologisk produktion. Programmet ska godkännas av Jordbruksverket innan det träder i kraft. Självförsörjningsgrad Regionala beredningen konstaterar i sin rapport att lantbruket är en viktig näring för länets landsbygd med mjölk- och köttproduktion som ekonomisk ryggrad. Produktionen av livsmedel är betydande. Jordbruket har stor betydelse för sysselsättningen, landskapet, miljön och för bevarandet av landskapets natur- och kulturmiljövärden i länet. Landstinget driver två naturbruksskolor, Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn och Kalix naturbruksgymnasium. Grans Naturbruksgymnasium utbildar gymnasielever i Naturbruksprogram, inriktningar Djur och Lantbruk och Kalix Naturbruksgymnasium utbildar gymnasielever i Naturbruksprogram, inriktning Skog. Utbildningsutgångarna är skogsmaskinförare, skogsskötsel, skog/jakt och träindustri/lastmaskiner. Naturbruksgymnasierna är ett viktigt instrument för landstingets att skapa förutsättningar för att länet på sikt ska kunna öka antalet lokala producenter och skapa gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproduktion i länet. 7

8 Grans naturbruksgymnasium driver ett eget lantbruk som används för utbildning av skolans elever, skolan har även nära samarbete med livsmedelsbranschen i och fungerar som ett nav för kompetensutveckling i länet. Grans naturbruksgymnasium arbetar även med det så kallade återbruket vilket innebär att skolan levererar styckningsdetaljer till Landstingets restaurang Solsidan samt naturbruksgymnasiernas egna restauranger. Syftet med återbruket är att stimulera en ökad efterfrågan på närproducerade och ekologiska livsmedel. Beredningen konstaterar vidare att en fungerande infrastruktur och näringslivsstruktur är avgörande för tillväxten i länet. I framtiden kommer det att krävas stora satsningar på utvecklingen av länets vägar, järnvägar och sjöfart samt fortsatta satsningar för att utveckla näringslivet i länet. Under 2015 kommer landstinget att delta i framtagandet av en regional transportstrategi initierad av Trafikverket. I det arbetet ska förutsättningar för god tillgänglighet till transporter för såväl personer som varor beaktas. Upphandling 2011 fick landstinget fick ta emot upphandlingspriset Handslaget för sitt arbete med upphandling med motiveringen för sin banbrytande upphandling som underlättat för små- och medelstora företag att lämna anbud. Regionala beredningen har uppmärksammat att många kommuner och organisationer har börjat använda sig av landstingets modell för att stärka de lokala producenterna och kvalitén på råvarorna som serveras. Att skapa förutsättningar för länets regionala producenter är viktigt för att länet ska kunna få fler nya producenter och tillgodose den ökande efterfrågan på lokala livsmedel. Statliga myndigheter, kommuner och landsting i Sverige gör varje år upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor. Men de leder inte i tillräcklig utsträckning till nya och bättre varor och tjänster. Ett viktigt steg är att offentliga aktörer tar en mer aktiv roll som pådrivande för nytänkande och innovation, när inköp och upphandlingar görs för att förse medborgarna med samhällsservice. Landstingets upphandling av lokalproducerade och ekologiska råvaror är ett bra exempel för att stimulera ett gott samarbete mellan upphandlande myndigheter och leverantörer i tidigt skede. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap och ökad kunskap om möjligheterna för att myndigheter, kommuner och landsting ska efterfråga nya lösningar när de upphandlar. En offentlig upphandlingsstrategi som innehåller åtgärder som stimulerar och underlättar innovationer och nytänkande, skapar en god grund för nya och växande företag i länet. Det möjliggör även för att skattebetalarnas pengar kan användas på bästa sätt för tillväxt, jobb och ökad välfärd. Landstinget anser således att det är strategiskt viktigt att fortsätta arbetet med hållbar upphandling med fokus på ekologiska råvaror. Försöksgården i Öjebyn På trädgårdsförsöksstation i Öjebyn bedrivs forskning och fältförsök med trädgårdsväxter i det ljus- och temperaturklimat som råder i norra Sverige. Beredningen anser att arbetet på försöksgården i Öjebyn är en viktig del för länets konsumenter och producenter av livsmedel på sikt. Det är viktigt att forskningen finns kvar i länet då andra försöksstationer inte har samma förutsättningar. Flera arter har visat sig lämpliga för vårt klimat efter forskning. 8

9 Landstinget har beviljat förstudiemedel för att undersöka möjligheterna att utveckla och förbättra förutsättningarna för innovation inom den regionala livsmedelsproduktionen vid försöksstationen i Öjebyn. Målet är att skapa ett kreativt nav där aktörer kan mötas för samverkan kring utveckling av nya innovationer och stärka hela innovationskedjan: forskning, utveckling, ny kunskap och företagsamhet för lantbruk och trädgårdsnäringar. Verksamheten sker i nära samverkan med näringen i regionen. Frågan om det behövs en nationell livsmedelsstrategi ställdes av regionala beredningen till landstingsfullmäktige och frågan debatterades. På nationell nivå pågår idag arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. En regional strategi skulle kunna vara en naturlig följd av det och ett bra sätt att främja länets livsmedelsproduktion. I dagsläget finns dock inga planer kring en regional livsmedelsstrategi. Landstinget följer arbetet med såväl nationell som regional livsmedelsstrategi. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Inom ramen för Naturbruksskolorna säkerställa att det i länet finns utbildningsmöjligheter som främjar produktionen av lokalproducerade och ekologiska livsmedelsråvaror. Skapa förutsättningar så att små- och medelstora företag ges möjlighet att delta vid upphandling av livsmedel. Följa upp och rapportera regionala utvecklingsprojekt inom området livsmedelsproduktion med finansiering från landstinget. Rapportera hur perspektivet transport av livsmedel tillgodoses i den regionala transportstrategin som ska upprättas under Följa upp och rapportera utvecklingen av den nationella strategin för livsmedel och en eventuell regional livsmedelsstrategi. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som regionala beredningen aktualiserat. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens hantering av regionala beredningens rapport för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Lennart Thörnlund (S), Agneta Granström (MP) och Carola Lidén (C): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut 9

10 29 Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och upp följningsprocessen lämnade hälso- och sjukvårdsberedningarna sina verksamhetsrapporter för år 2014 till landstingsfullmäktige den 14 oktober Fullmäktige beslutade att överlämna verksamhetsrapport och verksamhetsberättelser till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige: Inledning Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag under verksamhetsåret 2014 har varit Vad är medborgarnas behov av tandvård?. Verksamhetsrapporten är uppdelad efter de fyra uppdragsavgränsningarna: Förtroende och förväntningar Förebyggande tandvård Fri etablering Fri prissättning Beredningarna har lämnat en gemensam verksamhetsrapport som redovisar behov som framkommit kopplat till uppdraget. Därutöver har varje beredningarna var för sig lämnat en verksamhetsberättelse där det gavs möjlighet att under rubriken Beredningens egen bedömning ytterligare fördjupa sig i frågorna, eller lyfta annat av vikt som framkommit under arbetets gång. Styrelsens uppdrag är att besvara hur landstinget ska kunna möta de behov som beredningarna uppmärksammat hos befolkningen utifrån verksamhetsårets uppdrag. Styrelsens inriktning är att behandla beredningarnas iakttagelser samlat och inriktningen är att frågor ska ses och behandlas i ett länsperspektiv. Styrelsen övergår härefter till att lämna sina kommentarer och synpunkter på hälso- och sjukvårdsberedningarnas förslag. Svaret följer rubriksättningen i beredningarnas verksamhetsrapport, även om flertalet att beredningarnas förslag går in i varandra. Eftersom fullmäktige också beslutat att även verksamhetsberättelserna ska beredas kommer beredningarnas separata iakttagelser inom uppdraget att kommenteras. Utöver det kommenteras verksamhetsberättelserna kort under rubriken Övrigt. Vissa frågor i verksamhetsberättelserna har dock inte ett medborgarperspektiv och faller inte inom 10

11 ramen för hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag år 2014, dessa har utelämnats i styrelsens svar. Förtroende och förväntningar Hälso- och sjukvårdsberedningarna anser att samverkan mellan tandvården och kommunerna måste säkerställas, speciellt när det gäller den uppsökande verksamheten för särskilt utsatta patientgrupper. Styrelsen instämmer med beredningarna att samverkan i denna fråga är viktig. Landstinget har därför i samarbete med Kommunförbundet tagit fram en överenskommelse som syftar till att tydliggöra ansvarfördelningen mellan huvudmännen avseende munhälsobedömning och nödvändig tandvård samt stärka samverkan och samarbetet mellan berörda parter. Styrelsen vill lyfta att det redan idag erbjuds utbildning och att informationsinsatser har genomförts bl a information/utbildning till kommunens biståndshandläggare, boendechefer m fl. Här hoppas styrelsen att överenskommelsen som nu beslutats kommer att leda till större engagemang i frågan. Folktandvården som just nu har uppdraget att utföra munhälsobedömningarna erbjuder också utbildning för kommunens omvårdnadspersonal två gånger/år. Styrelsen bedömer att landstinget mer än väl tar sitt ansvar i denna fråga och inte kan göra mer än vad man hittills har gjort i dessa frågor. Beredningarna påtalar att det måste bli enklare att hitta kontaktinformation och att kommunicera med tandvården via webb och telefon. Under 2015 kommer Folktandvårdens webbsidor på att få en förbättrad struktur och innehåll för att det ska bli tydligare att hitta den information man söker. Under slutet av året är också ambitionen att införa avbokning och ombokning via webb på vissa besökstider. Styrelsens uppfattning är att detta ska underlätta för patienter som idag ringer till folktandvården för att kontrollera sin tid. Folktandvården använder sig av Callback-system som övriga hälso- och sjukvården där patienterna erbjuds återuppringning på ett specifikt klockslag, allt för att minska tiden då patienten ska behöva sitta i telefonkö. För att öka telefontillgängligheten kommer Folktandvården i Luleå att testa ett eget callcenter för inkommande telefoni. Förhoppningen är att detta ska kunna frigöra tandsköterskeresurser och om det faller väl ut applicera på hela länet. När det gäller SMS-påminnelser vill styrelsen lyfta fram att det är ytterst ovanligt att det går att svara på sådana automatutskickade bekräftelse/påminnelser överlag. Landstingets fortsatta förhållningssätt är att ju fler kanaler man har in på kliniken, desto större är risken att information missas. Därför anses telefon, mail och webben (som införs under 2015) som tillräckliga kanaler i detta avseende. En möjlighet som styrelsen ser, för att underlätta kontakt, är att det i SMS-påminnelsen skulle kunna finnas kontaktuppgifter om patienten vill komma i kontakt med folktandvården. Förebyggande tandvård Hälso- och sjukvårdsberedningarna påtalar vikten av att landstinget måste säkerställa att läkare, tandläkare, farmaceut och liknande yrkesgrupper informerar patienterna om hur läkemedel påverkar munhälsan, samt säkerställa att kommunikationen om patienters läkemedel mellan samtliga vårdenheter fungerar. Det finns hundratals läkemedel som kan påverka tandhälsan, framför allt genom att försämra salivsekretionen i munhålan och därmed bidra till följdsjukdomar och symtom. Alla läkemedel är förknippade med olika typer av 11

12 biverkningar. Här vill styrelsen betona att det ingår i läkarens åtagande att, vid ordination av läkemedel, informera om risken för väsentliga biverkningar samt hur dessa i så fall kan hanteras. I de fall mun- och tandhälsa riskerar att påverkas negativt är det således en del i den medicinska behandlingen att ordinerande läkare vidtar nödvändiga årgärder för att förebygga denna risk. Specifik patientinformation om förebyggande åtgärder när läkemedel som kan påverka munhälsan förskrivs, finns på 1177.se. Här anser styrelsen att den som förskriver läkemedel, i större utsträckning än idag, bör använda 1177.se vid förmedlingen av information till patienten. En grundförutsättning för att kunna upplysa om biverkningar är att ansvarig förskrivare som handhar patienten har tillgång till aktuell fullständig läkemedelslista. Här vill styrelsen lyfta fram att hälso- och sjukvården i Norrbotten har ett gemensamt journalssystem som ger möjlighet för förskrivare att se och ta ställning till läkemedel ordinerade av alla verksamheter inom landstinget. Läkemedelsordinationer som idag i undantagsfall förekommer utanför journalsystemet kommer tidigast under 2017, då en nationell ordinationsdatabas införs, att vara tillgängliga för förskrivare i landstinget. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppfattning är att den förebyggande tandvården i länet måste vara jämlik och nå alla samt vara likvärdig så att alla får samma möjlighet till tandvård. De anser också att det är viktigt att informationen om förebyggande tandvård utvecklas. Landstingsstyrelsen instämmer i att den förebyggande tandvården i länet bör vara jämlik. Enligt tandvårdslagen ansvarar landstinget för att medborgarna erbjuds en god tandvård på lika villkor. Tandvårdskliniker finns därför i alla länets kommuner, även i glesbygdsområden (t ex Karesuando och Vittangi). Majoriteten av befolkningen har en god tandhälsa, men landstingsstyrelsen är medveten om att det finns skillnader mellan olika grupper. Exempelvis har socioekonomiskt utsatta och utlandsfödda generellt sämre tandhälsa och söker akut tandvård ofta. Då efterfrågan på akut tandvård i länet är mycket stort, i kombination med att det länge varit personalbrist, har dessvärre revisionstandvården fått stå tillbaka. Här ser styrelsen att folktandvården har en stor utmaning framför sig att åter komma igång med revisionstandvården och arbeta för att få in även grupper med sämre tandhälsa i friskvårdsavtal. Genom central styrning kommer folktandvården att inom länet matcha resurser med behov, dvs personal från områden med viss överkapacitet kommer att åka och hjälpa till i områden med personalbrist för att minska väntetiderna och därmed utjämna skillnaderna. När det gäller information om förebyggande tandvård lämnas sådan främst till individen vid tandvårdsbesök på kliniken. Styrelsen vill dock lyfta att folktandvården också har en relativt omfattande förebyggande verksamhet genom information via exempelvis Migrationsverket och SFI (Svenska för invandrare) samt information i förberedelseklasser för asylsökande. I kommunerna ges information i skolor och förskoleklasser samt utbildning av vård och omsorgspersonal samt att folktandvården deltar i Folkhälsoråd i de kommuner som har sådana. Beredningarna anser att tandvården måste utveckla samverkan med övriga samarbetspartners, främst kommunerna. Styrelsen anser att denna fråga behandlas i ovanstående avsnitt samt under avsnittet Förtroende och förväntningar. 12

13 Fri etablering Hälso- och sjukvårdsberedningarna framhåller i sin verksamhetsrapport att det finns ett behov av att tandvården vidtar ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med uteblivna besök. Styrelsen instämmer i att uteblivna besök inom tandvården är ett stort problem eftersom följden blir både ekonomiska och tidsmässiga förluster för verksamheten (18 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka patienter). För att komma till rätta med detta arbetar folktandvården aktivt med information i olika kanaler och har från 2013 till 2014 lyckats minska andelen uteblivna besök från 5,9 procent till 5,1 procent där målet är att komma under 5 procent. Här anser styrelsen att andelen uteblivna besök måste minska ytterligare eftersom detta skulle innebära att fler patienter får tandvård. Hälso- och sjukvårdsberedningarna anser att tandvården måste säkerställa tillgänglig information om akuttandvård via samtliga kanaler för hälso- och sjukvårdsupplysning. Här anser styrelsen att det redan idag finns fullgod information om akuttandvård. På landstingets webbplats, (NLL.se/tandvård) finns en tydlig flik för tandvård där det finns uppgifter om akuttandvård. Här framgår att information om akuttandvård ges via kontakt med sjukvårdsrådgivningen Sjukvårdsrådgivningen 1177 har tydliga riktlinjer för information och hänvisning när patienter kontaktar dem kring frågor om akuttandvård inom folktandvården. Styrelsen anser dock att folktandvården skulle kunna bli bättre på att sprida denna information i t ex på telefonsvarare om patienter ringer på jourtid och i väntrum. Beredningarnas uppfattning är att alla medborgare i Norrbotten måste få samma tillgång till tandvård. Styrelsen anser att denna fråga behandlas under avsnitten Förtroende och förväntningar och Förebyggande tandvård. Beredningarna efterfrågar en mer samordnad tandvård i glesbygden för att bespara patienterna många och långa resor från mindre orter och byar. I detta avseende anser styrelsen att det hela tiden handlar om en ekonomisk avvägning. Folktandvården försöker så långt det är möjligt att personal åker ut i länet (t ex tandregleringens specialister) för att bespara patienterna resor, men i nuläget ser inte styrelsen att det finns möjlighet att utöka detta. Fri prissättning Hälso- och sjukvårdsberedningarna framhåller att tandvården måste ge sina patienter klar och tydlig information om behandling, alternativ och pris. Styrelsen delar beredningarnas uppfattning. Det finns också en lagstadgad skyldighet för tandvården att lämna ut undersökningsprotokoll med kostnadsförslag och behandlingsalternativ om patienten önskar och behandlingen omfattar mer än ett besök. Det är dock inte ovanligt att patienten avböjer undersökningsprotokoll. I patientenkäter som folktandvården genonfört för ett antal år sedan svarade 0,7 procent av patienterna att de inte fått tillräcklig information. Styrelsens bild är att alla patienter erbjuds kostnadsförslag enligt ovan. Prislistor finns också tillgängliga i tandvårdsklinikernas väntrum. Beredningarna bedömer att tandvården måste arbeta för att göra frisktandvårdsavtalet mer känt. Styrelsen är medveten om att frisktandvårdsavtalet inte är så känt som vore önskvärt. Frisktandvård innebär regelbunden tandvård till fast pris. Idag har 13

14 ca 30 procent av länets vuxenpatienter avtal. Det finns ett nationellt mål att fram till år 2018 öka antalet avtal i landet. För att Norrbotten ska nå detta mål bedömer styrelsen att det krävs utbildning av tandvårdspersonal i att ta upp och prata frisktandsvårdsavtal med både revisions- och akuta patienter. Slutligen har hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppmärksammat att det är viktigt att tandvården beaktar de betalningssvagas situation. Som beredning Mitt konstaterar, nekas patienter med obetalda tandvårdsskulder förebyggande tandvård, dvs folktandvården startar inte någon ny planerad behandling innan skulden är avbetald. Med det tandvårdssystem som gäller idag, dvs att folktandvården till stor del är intäktsfinansierad, bedömer styrelsen att detta även fortsättningsvis är en rimlig hantering. Ingen patient nekas dock akut tandvård. I situationer när tandvårdspatienten kan välja mellan att låta behandla eller dra ut en tand konstaterar beredningarna att det ibland är patientens ekonomi som avgör vilken behandling som utförs. Alla patienter ska erbjudas kostandsförslag, sedan är det patienten själv som avgör vilken behandling den föredrar. Med dagens tandvårdssystem och det faktum att patienten har rätt att välja behandling (även om det handlar om att dra ut en tand i stället för att behandla den) ser styrelsen svårigheter i att kunna påverka detta. Styrelsen vill påminna om att folktandvården i länet erbjuder möjlighet till kontant betalning, kortbetalning och fakturering. För de patienter som vill/önskar kan landstinget dessutom erbjuda en avbetalningsplan när det gäller tandvårdskostnader. Det finns inget lägsta belopp för att en avbetalningsplan ska bli aktuell utan hänsyn tas till varje enskild patient. Denna möjlighet anser styrelsen bör kunna underlätta även för betalningssvaga (även om det inte är tillräckligt för alla patienter) att ha råd med tandvård. Övrigt Beredning Syd har uppmärksammat att det i samband med vårdplanering generellt sett inte pratas om munhälsa med patienterna och att frågan om behov av stöd till munvård inte tas upp. Vård- och omsorgspersonalen måste informeras om sina patienter/brukares tandstatus för att bättre kunna ta hand om och på bästa sätt förberedas att hjälpa till med tandvården. Enligt styrelsens uppgifter ska en riskbedömning (kvalitetsregistret Senior Alert) gällande fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen göras vid inskrivning på sjukhus i Norrbotten på alla patienter som är 70 år eller äldre. Vid utskrivning och vårdplanering ska denna riskbedömning sedan överrapporteras till nästa vårdenhet (t ex särskilt boende i kommunen). Styrelsens uppfattning är att det finns en rutin för detta men att följsamheten till denna behöver förbättras. I dagsläget uppgår andelen riskbedömningar till cirka 52 procent. Här pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för landstingets vårdpreventiva arbete, bl a planeras ytterligare munhälsoutbildning till omvårdnadspersonalen vid länets sjukhus. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Följa upp överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner gällande ansvarsfördelning uppsökande tandvård (munhälsobedömning). Utreda möjligheten att komplettera folktandvårdens SMS-påminnelse med kontaktuppgifter till tandvården. 14

15 Utreda möjligheten att införa rutin eller motsvarande för att informera patienter om eventuella biverkningar (t ex muntorrhet som kan påverka munhälsan) i samband med läkemedelsförskrivning. Utreda möjligheten att ytterligare höja avgiften för uteblivna besök inom folktandvården för att minska dessa och därmed kunna nyttja verksamheten fullt ut. Säkerställa att folktandvården i sina verksamheter sprider information om akuttandvård, t ex på telefonsvarare om patienter ringer på jourtid och i väntrum. Säkerställa att alla patienter erbjuds kostnadsförslag och att information om pris på behandling och betalningsalternativ finns tillgängligt för patienterna. Säkerställa att utbildningsinsatser av tandvårdspersonal i att ta upp och prata frisktandsvårdsavtal med revisions- och akuta patienter genomförs. Säkerställa att andelen genomförda riskbedömningar (fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen) i samband med inskrivning ökar och säkerställa att denna riskbedömning överrapporteras till nästa vårdenhet i samband med utskrivning. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna har aktualiserat och under år 2016 presentera dessa på en återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens hantering av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Thor Viklund (S), Anders Öberg (S), Lennart Thörnlund (S) och Bengt Westman (S): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut Protokollsanteckning Lars U Granberg (S) påbörjar tjänstgöringen som ersättare för Bengt Niska (S). 15

16 30 Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade programberedningen sin verksamhetsrapport för år 2014 till fullmäktige den 14 oktober Fullmäktiges beslut blev att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige: Inledning Programberedningen har under verksamhetsåret 2014 haft i uppdrag att arbeta med följande: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälsooch sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? Landstingsstyrelsen avser att i det fortsatta svaret på beredningens rapport lämna kommentarer och synpunkter på beredningens förslag. Svaret följer dessa två diagnosgrupper. Benskörhet Programberedningen konstaterar att det är angeläget att landstinget utökar det förebyggande arbetet och informationen kring benskörhet samt att landstinget måste säkerställa implementeringen av de nationella riktlinjerna för benskörhet i hela verksamheten. Som beredningen redan känner till har landstinget under 2014 etablerat en osteroporosmottagning vid Sunderby sjukhus med egen bentäthetsmätare. Mottagningen ska fungera som ett kompetenscentrum för hela länets behov. Det är i första hand primärvårdens verksamhet som ska stöttas via osteroporosmottagningen. Landstingsstyrelsens uppfattning är att etableringen av mottagningen bidrar till att landstinget får en komplett vårdkedja inom osteroporosområdet och att det därmed också finns förutsättningar för att utöka det förebyggande arbetet och implementera de nationella riktlinjerna inom området. En annan viktig förutsättning för implementering av ny kunskap är expertgruppen för rörelseorganens sjukdomar som arbetar vidare inom området benskörhet, se nedan. Beredningen konstaterar att hälso- och sjukvården i Norrbotten måste vidta ytterligare åtgärder för att bli bättre på tidig upptäckt av benskörhet. 16

17 Styrelsen vill här lyfta fram att expertgruppens arbete med att ta fram en handläggningsöverenskommelse (HÖK) med primärvården nu är klar och ska implementeras. I samråd med Norrbottens Läkemedelskommitté har också läkemedelsrekommendationerna för osteoporos uppdaterats. Under 2015 planeras också utbildningsinstatser för hälso- och sjukvårdspersonal och ett informationsmaterial till patienter kommer också att utarbetas. Styrelsen bedömer att dessa insatser kommer att bidra till att landstinget blir bättre på tidig upptäckt av benskörhet. Styrelsen är dock medveten om att det fortfarande kvarstår en hel del arbete på området. Exempelvis saknas det fortfarande en utarbetad systematik i vilka patienter som utreds efter frakturer. Enligt styrelsens uppfattning är det nödvändigt att på ett systematiskt sätt screena vilka frakturpatienter som ska mätas och behandlas mot osteoporos. Denna fråga är viktig, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. I många landsting pågår detta arbete och benämns "frakturkedjor". Detta är något som, enligt styrelsen, även Norrbottens läns landsting bör utreda och överväga att införa. Osteoporosmottagningen vid Sunderby sjukhus är fortfarande relativt nystartad, men det finns redan nu tecken på att det finns ett stort behov och att verksamheten på sikt kan behöva utökas. Styrelsen bedömer att verksamheten bör följas upp och utvärderas efter hand. Donation och transplantation Programberedningen anser att hälso- och sjukvården måste utöka informationen om donation för att fler norrbottningar ska ta ställning i frågan. Landstingsstyrelsen delar beredningens uppfattning om att det är viktigt med information om donation eftersom donatorer idag är en bristvara. Landstinget deltar därför i oktober årligen i den sk Donationsveckan som arrangeras samtidigt i hela landet. Syftet med kampanjen är att informera om organoch vävnadsdonation och om vikten av att enskilda tar ställning i frågan. Landstinget informerar allmänheten i sjukhusens huvudentréer och i lokala butiker. Styrelsen anser här att landstinget bör kunna utöka informationen om donationer i media, både under Donationsveckan och under resten av året. Beredningen anser också att landstinget bör utreda möjligheten att tillvarata fler organ i Norrbotten. Styrelsen anser att det är viktigt att tillvarata så många organ som möjligt i Norrbotten. Hälso- och sjukvården arbetar därför löpande med dessa frågor och det finns donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla länets sjukhus. Här anser styrelsen att det krävs fortlöpande utbildning av personalen gällande hur man kan identifiera en donator och vilken vård en sådan patient behöver för att kunna upptäcka potentiella donatorer. Att genomföra donationsoperationer på fler sjukhus än i Gällivare och Sunderbyn anser styrelsen inte vara realistiskt pga att det bedöms viktigt att samla kompetensen då det i Norrbotten totalt sett handlar om extremt få operationer per år. Beredningen konstaterar också att det psykologiska stödet till levande donatorer samt mottagare av organ och deras anhöriga måste säkerställas. Styrelsen delar beredningens uppfattning om att det psykologiska stödet är viktigt för både den som donerar ett organ och den som får ett nytt organ. För personer som genomgår donatorsutredning är det därför obligatoriskt med kuratorskontakt vid minst ett tillfälle. Donatorerna erbjuds även kuratorskontakt efter genomgången donationsoperation, men ingen patient brukar komma då. Patienter som fått ett donerat organ erbjuds vid behov kurators- 17

18 kontakt i samband med uppföljning. Om kuratorn bedömer att patienten har behov av ytterligare psykologiskt stöd skrivs remiss till psykolog. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Följa upp arbetet med implementeringen av de nationella riktlinjerna för benskörhet. Följa upp utbildningsinsatser om osteoporos till hälso-och sjukvårdspersonalen samt informationsinsatser till patienter. Utreda möjligheten att införa "frakturkedjor" inom landstinget. Följa upp utvecklingen med osteoporosmottagningens verksamhet. Se över möjligheten till utökad information om donationer till patienter och medborgare. Säkerställa att det finns rutin för att samtliga patienter som fått ett donerat organ erbjuds kuratorskontakt. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna har aktualiserat och under år 2016 presentera dessa på en återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens beredning av programberedningens rapport för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Kenneth Backgård (NS) och Agneta Granström (MP): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut Särskilt yttrande Av Lars-Åke Mukka (C): Att programberedningen påbörjar dialog med kommunerna rörande en uppsökande, preventiv insats för äldre människor i syfte att minska risken för olyckor i hemmet. 18

19 31 Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar ansvarsutövande 2014 Dnr Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingsfullmäktiges beredningars ansvarutövande (hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, Mitt, Öst och Nord, programberedningen samt regionala beredningen). Revisionsfrågan för granskningen har varit om landstingsfullmäktiges beredningar för 2014 på ett tillfredsställande sätt utfört sina uppdrag från landstingsfullmäktige. Revisorernas bedömning är att samtliga beredningar har fullgjort sina uppdrag från fullmäktige på ett tillfredsställande sätt Yrkande och propositionsordning Yrkande Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Beslut Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 32 Revisionsrapport Patientnämnden ansvarsutövande 2014 Dnr Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat patientnämndens ansvarsutövande under Revisorernas bedömning är att patientnämnden i allt väsentligt vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 19

20 Yrkande och propositionsordning Yrkande Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Beslut Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 33 Ansvarsfrihet för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning Landstingets revisorer har granskat landstingsstyrelsens, fullmäktigeberedningarnas och patientnämndens verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. I sin revisionsberättelse redogör revisorerna för granskningens inriktning och resultat. De sakkunnigas rapporter och en förteckning över dessa bifogas rapporten. Revisorerna tillstyrker att landstingets årsredovisning godkänns samt att landstingsstyrelsen, fullmäktigeberedningarna och patientnämnden beviljas ansvarsfrihet Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Ansvarsfrihet beviljas för landstingsstyrelsen, fullmäktiges beredningar och patientnämnden. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Ansvarsfrihet beviljas för fullmäktiges beredningar och patientnämnden. Mattias Karlsson (M): Yrkande 3 Resultatet enligt 2014 års årsredovisning är inte förenligt med de finansiella mål som fullmäktige har fastställt och verksamhetens utfall är enbart delvis förenliga med de verksamhetsmål som fullmäktige har fastställt. 20

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014... 1 Uppdrag 2014... 1 Metod... 1 Disposition... 2 Fakta om tandvården

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser YTTRANDE 1(3) 2014-12-03 LJ2014/601 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser I en till landstingsfullmäktige inlämnad

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 25 februari 2015 1 20 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 5 mars 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Mats Dahlberg, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer