Landstingsfullmäktiges protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktiges protokoll"

Transkript

1 Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 21 april Överklagandetiden utgår den 13 maj Inga Gustafsson 1

2 Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om nya ledamöter och ersättare... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop... 4 Val av två protokolljusterare... 5 Information från presidiet... 5 Anmälan av interpellationer och frågor... 5 Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar ansvarsutövande Revisionsrapport Patientnämnden ansvarsutövande Ansvarsfrihet för år Årsredovisning för år Återremitterat ärende: Bidrag till och delägarskap i Arctic Business Incubator AB Tillägg till regelverk för avgifter inom hälso-och sjukvård Avsägelser av uppdrag Val Interpellations- och frågesvar Landstingsstyrelsens rapport Sammanträdet avslutas

3 21 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl Sammanträdet hålls i Landstingshuset, Luleå. 22 Anmälan om nya ledamöter och ersättare Länsstyrelsen har utsett: Monica Öjemalm (S) till ny ledamot i Piteå valkrets efter Britta Jakobsson som avsagt sig uppdraget. Till ny ersättare har Bente Moen Åkerholm (S) utsetts. Nils Matti (V) till ny ersättare i Luleå valkrets efter Tina Brånin som avsagt sig uppdraget. Bo Goding (V) till ny ersättare i Östra valkretsen efter Ann-Kristin Juntti- Henricsson som avsagt sig uppdraget. Oscar Rosengren (SD) till ny ersättare efter Elvira Östvall som avsagt sig uppdraget. 23 Anmälan om inkallade ersättare Förhindrad ledamot Bengt Niska (S) Alexander Nilsson (S) Daniel Persson (S) Terese Falk Carolin (NS) Nils-Olov Lindfors (C) Anne Kotavuopio Jatko (FP) Carita Elfving (SD) Inkallad ersättare Lars U Granberg (S) Ida Johansson (S) Behiyieh Jamshidi (S) Margaretha Dahlén (NS) Carola Lidén (C) Ylva Mjärdell (FP) Robert Lund (SD) 3

4 24 Upprop Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) Maria Stenberg Johannes Sundelin Kent Ögren Erika Sundström Moa Pahikka-Aho Gustav Uusihannu Sven Holmqvist Evelina Edenbrink Leif Bogren Lennart Thörnlund Erkki Haarala Anders Öberg Monica Öjemalm Ingela Uvberg Nordell Thor Viklund Eivy Blomdahl Lennart Åström Agneta Lipkin Per-Erik Muskos Ida Johansson, ersättare Anita Gustavsson Maivor Johansson Ruschadaporn Lindmark Elisabeth Lindberg Bengt Westman Daniel Persson Vänsterpartiet (V) Glenn Berggård Christina Snell-Lumio Elisabeth Bramfeldt Kristina Nilsson Anna Hövenmark Ingmari Åberg Miljöpartiet de gröna (MP) Agneta Granström Mats Dahlberg Catarina Ask Norrbottens Sjukvårdsparti (NS) Kenneth Backgård Karin Andersson Lennart Ojanlatva Martin Åström Anders Bohm Doris Messner Åke Fagervall Johnny Åström Margareta Dahlén, ersättare Erkki Bergman Jörgen Afvander Dan Ankarholm Holger Videkull Margareta Henricsson Anders Sundström Bo Ek Erika Sjöö Bernt Nordgren Anna Scott Moderata Samlingspartiet (M) Mattias Karlsson Roland Nordin Gunilla Wallsten Monica Nordvall Hedström Bo Hultin Anders Josefsson Centerpartiet (C) Anna-Stina Nordmark Nilsson Kurt-Åke Andersson Carola Lidén, ersättare Lars-Åke Mukka Folkpartiet liberalerna (FP) Jens Sundström Ylva Mjärdell, ersättare Erik Lundström Sverigedemokraterna Magnus Häggblad Susanne Ström Robert Lund, ersättare 4

5 Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: Emmi-Lie Spegel (S) Ove Haarala (V) Bengt Ek (S) Mikael Larsson (V) Sören Sidér (NS) Perarne Kerttu (C) Maire Nyström (NS) Ann-Louise Hagström (MP) Birgit Meier-Thunborg (M) Arne Gustafsson (SD) Daniel Bergman (M) 25 Val av två protokolljusterare Agneta Lipkin (S) och Anders Bohm (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 21 april kl i Landstingshuset, Luleå. 26 Information från presidiet Motioner under beredning: Motion nr 5-14 om utökat erbjudande om mammografiundersökningar (Jens Sundström, FP) Motion nr 1-15 om utökning av ambulanssjukvården i östra Norrbotten (Jens Sundström, FP) Motion nr 2-15 om barnmorska i jour (Lars-Åke Mukka, C) Motion nr 3-15 om att utreda förutsättningar för likvärdiga avgifter för pensionärer och asylsökande (SD-gruppen) Motion nr 4-15 om förbättrat användande av utrangerade hjälpmedel (SD-gruppen) 27 Anmälan av interpellationer och frågor Följande interpellationer har lämnats in: Nr 7-15 om konsekvenser av jour och beredskap i Östra Norrbotten (Kurt-Åke Andersson, C) Nr 8-15 om IVPA och effektivisering av ambulansverksamheten (Kurt- Åke Andersson, C) Nr 9-15 om krisorganisation för primärvården (Jens Sundström, FP) Nr om informationsutbyte mellan vårdgivare (Jens Sundström, FP) 5

6 Nr Får norrbottningarna sjukvård i sommar? (Anna-Stina Nordmark Nilsson, C) Nr Om tryckkammaren i Sunderbyn (Magnus Häggblad, SD) Följande fråga har lämnats in: Fråga nr 3-15 om kostnader för hyrläkare (Mattias Karlsson, M) Beslut Interpellationerna och frågan får ställas. 28 Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade regionala beredningen sin verksamhetsrapport för 2014 till fullmäktige 14 oktober Fullmäktige beslutade att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige. Inledning Regionala beredningen har till uppgift att öka fullmäktiges kunskaper inom området regional utveckling. Utgångspunkten är landstingets roll som det enda folkvalda organet på regional nivå och det ansvar det medför. Under 2014 har regionala beredningen arbetat med uppdraget morgondagens livsmedelsproduktion i länet. Fokus låg på att belysa frågan om livsmedelsproduktion i länet samt att studera självförsörjningsgraden av livsmedel i länet. Beredningen skall även belysa vilka möjligheter och hinder som finns för livsmedelsproduktion i länet. En fungerande livmedelsproduktion i länet är viktigt för förverkligandet av landstingets vision att norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Utöver den vanliga kunskapsinhämtningen med dialoger har Regionala beredningen tagit initiativet till att tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och LRF genomfört konferensen Nära Mat 24 april Styrelsen avser att i det fortsatta svaret på beredningens rapport lämna kommentarer och synpunkter på beredningens förslag. Svaret följer rubriksättningen i beredningens rapport. Livsmedelsfrågor rör flera av landstingets verksamheter upphandling, naturbruksgymnasierna samt regional utveckling. 6

7 Lokalproducerat, kravodlat och ekologiskt Regionala beredningen diskuterar begreppet lokalproducerat i sin rapport och konstaterar att definitionen av vad som är lokalproducerat är problematiskt och att det råder viss begreppsförvirring. Branschen har lyft frågan om en branschdeklaration om lokalproducerat för att tydliggöra för konsumenterna. De konstaterar vidare att konsumenterna väljer lokalproducerad mat på grund av närhet, småskalighet, miljö- och klimathänsyn, kvalitet, samt främja landsbygdsutveckling. Landstingstyrelsen anser att en branschdeklaration skulle gynna såväl konsumenter som producenter och att en branschdeklaration kan vara förmånlig för såväl producenter som konsumenter. Frågor kring lokalproducerat eller kravodlat/ekologiskt har under ett antal år varit en ofta diskuterad fråga och frågan kan ofta delas in i två olika perspektiv. Ena perspektivet förespåkar lokalproducerat före ekologisk/kravodling bland annat på grund av att Sverige har höga krav på djurhållning samt ur ett miljöperspektiv på grund av korta transporter. Det andra perspektivet menar dock att ekologisk- och kravodling är att föredra då den är garanterat giftfri. Värt att notera är att det för producenten medför kostnader för att övergå till ekologisk- och kravodling. Landstinget är medvetet om komplexiteten i frågan och anser att prioriteringar ska utgå från länets producenters och konsumenters behov och förutsättningar. Division service har som mål i sin divisionsplan att bedriva och utveckla verksamheten för att uppnå minsta möjliga miljöbelastning och målet är att andelen ekologiska livsmedel ska skall uppgå till 25 procent. Nuläget är 18 procent. Livsmedelsproduktionen är viktig för länets landsbygd och produktionen av livsmedel är betydande. Landstingets arbete med regional utveckling inrymmer området landsbygdsutveckling och där medverkar landstinget i landsbygdsrådet som är ett forum för landsbygdsutveckling under ledning av länsstyrelsen. Under 2014 har landsbygdsrådet medverkat i framtagandet av Landsbygdsprogrammet för perioden I programmet prioriteras kompetensutveckling inom områdena lokal livsmedelsförädling och ekologisk produktion. Programmet ska godkännas av Jordbruksverket innan det träder i kraft. Självförsörjningsgrad Regionala beredningen konstaterar i sin rapport att lantbruket är en viktig näring för länets landsbygd med mjölk- och köttproduktion som ekonomisk ryggrad. Produktionen av livsmedel är betydande. Jordbruket har stor betydelse för sysselsättningen, landskapet, miljön och för bevarandet av landskapets natur- och kulturmiljövärden i länet. Landstinget driver två naturbruksskolor, Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn och Kalix naturbruksgymnasium. Grans Naturbruksgymnasium utbildar gymnasielever i Naturbruksprogram, inriktningar Djur och Lantbruk och Kalix Naturbruksgymnasium utbildar gymnasielever i Naturbruksprogram, inriktning Skog. Utbildningsutgångarna är skogsmaskinförare, skogsskötsel, skog/jakt och träindustri/lastmaskiner. Naturbruksgymnasierna är ett viktigt instrument för landstingets att skapa förutsättningar för att länet på sikt ska kunna öka antalet lokala producenter och skapa gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproduktion i länet. 7

8 Grans naturbruksgymnasium driver ett eget lantbruk som används för utbildning av skolans elever, skolan har även nära samarbete med livsmedelsbranschen i och fungerar som ett nav för kompetensutveckling i länet. Grans naturbruksgymnasium arbetar även med det så kallade återbruket vilket innebär att skolan levererar styckningsdetaljer till Landstingets restaurang Solsidan samt naturbruksgymnasiernas egna restauranger. Syftet med återbruket är att stimulera en ökad efterfrågan på närproducerade och ekologiska livsmedel. Beredningen konstaterar vidare att en fungerande infrastruktur och näringslivsstruktur är avgörande för tillväxten i länet. I framtiden kommer det att krävas stora satsningar på utvecklingen av länets vägar, järnvägar och sjöfart samt fortsatta satsningar för att utveckla näringslivet i länet. Under 2015 kommer landstinget att delta i framtagandet av en regional transportstrategi initierad av Trafikverket. I det arbetet ska förutsättningar för god tillgänglighet till transporter för såväl personer som varor beaktas. Upphandling 2011 fick landstinget fick ta emot upphandlingspriset Handslaget för sitt arbete med upphandling med motiveringen för sin banbrytande upphandling som underlättat för små- och medelstora företag att lämna anbud. Regionala beredningen har uppmärksammat att många kommuner och organisationer har börjat använda sig av landstingets modell för att stärka de lokala producenterna och kvalitén på råvarorna som serveras. Att skapa förutsättningar för länets regionala producenter är viktigt för att länet ska kunna få fler nya producenter och tillgodose den ökande efterfrågan på lokala livsmedel. Statliga myndigheter, kommuner och landsting i Sverige gör varje år upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor. Men de leder inte i tillräcklig utsträckning till nya och bättre varor och tjänster. Ett viktigt steg är att offentliga aktörer tar en mer aktiv roll som pådrivande för nytänkande och innovation, när inköp och upphandlingar görs för att förse medborgarna med samhällsservice. Landstingets upphandling av lokalproducerade och ekologiska råvaror är ett bra exempel för att stimulera ett gott samarbete mellan upphandlande myndigheter och leverantörer i tidigt skede. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap och ökad kunskap om möjligheterna för att myndigheter, kommuner och landsting ska efterfråga nya lösningar när de upphandlar. En offentlig upphandlingsstrategi som innehåller åtgärder som stimulerar och underlättar innovationer och nytänkande, skapar en god grund för nya och växande företag i länet. Det möjliggör även för att skattebetalarnas pengar kan användas på bästa sätt för tillväxt, jobb och ökad välfärd. Landstinget anser således att det är strategiskt viktigt att fortsätta arbetet med hållbar upphandling med fokus på ekologiska råvaror. Försöksgården i Öjebyn På trädgårdsförsöksstation i Öjebyn bedrivs forskning och fältförsök med trädgårdsväxter i det ljus- och temperaturklimat som råder i norra Sverige. Beredningen anser att arbetet på försöksgården i Öjebyn är en viktig del för länets konsumenter och producenter av livsmedel på sikt. Det är viktigt att forskningen finns kvar i länet då andra försöksstationer inte har samma förutsättningar. Flera arter har visat sig lämpliga för vårt klimat efter forskning. 8

9 Landstinget har beviljat förstudiemedel för att undersöka möjligheterna att utveckla och förbättra förutsättningarna för innovation inom den regionala livsmedelsproduktionen vid försöksstationen i Öjebyn. Målet är att skapa ett kreativt nav där aktörer kan mötas för samverkan kring utveckling av nya innovationer och stärka hela innovationskedjan: forskning, utveckling, ny kunskap och företagsamhet för lantbruk och trädgårdsnäringar. Verksamheten sker i nära samverkan med näringen i regionen. Frågan om det behövs en nationell livsmedelsstrategi ställdes av regionala beredningen till landstingsfullmäktige och frågan debatterades. På nationell nivå pågår idag arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. En regional strategi skulle kunna vara en naturlig följd av det och ett bra sätt att främja länets livsmedelsproduktion. I dagsläget finns dock inga planer kring en regional livsmedelsstrategi. Landstinget följer arbetet med såväl nationell som regional livsmedelsstrategi. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Inom ramen för Naturbruksskolorna säkerställa att det i länet finns utbildningsmöjligheter som främjar produktionen av lokalproducerade och ekologiska livsmedelsråvaror. Skapa förutsättningar så att små- och medelstora företag ges möjlighet att delta vid upphandling av livsmedel. Följa upp och rapportera regionala utvecklingsprojekt inom området livsmedelsproduktion med finansiering från landstinget. Rapportera hur perspektivet transport av livsmedel tillgodoses i den regionala transportstrategin som ska upprättas under Följa upp och rapportera utvecklingen av den nationella strategin för livsmedel och en eventuell regional livsmedelsstrategi. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som regionala beredningen aktualiserat. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens hantering av regionala beredningens rapport för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Lennart Thörnlund (S), Agneta Granström (MP) och Carola Lidén (C): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut 9

10 29 Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter och verksamhetsberättelser för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och upp följningsprocessen lämnade hälso- och sjukvårdsberedningarna sina verksamhetsrapporter för år 2014 till landstingsfullmäktige den 14 oktober Fullmäktige beslutade att överlämna verksamhetsrapport och verksamhetsberättelser till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige: Inledning Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag under verksamhetsåret 2014 har varit Vad är medborgarnas behov av tandvård?. Verksamhetsrapporten är uppdelad efter de fyra uppdragsavgränsningarna: Förtroende och förväntningar Förebyggande tandvård Fri etablering Fri prissättning Beredningarna har lämnat en gemensam verksamhetsrapport som redovisar behov som framkommit kopplat till uppdraget. Därutöver har varje beredningarna var för sig lämnat en verksamhetsberättelse där det gavs möjlighet att under rubriken Beredningens egen bedömning ytterligare fördjupa sig i frågorna, eller lyfta annat av vikt som framkommit under arbetets gång. Styrelsens uppdrag är att besvara hur landstinget ska kunna möta de behov som beredningarna uppmärksammat hos befolkningen utifrån verksamhetsårets uppdrag. Styrelsens inriktning är att behandla beredningarnas iakttagelser samlat och inriktningen är att frågor ska ses och behandlas i ett länsperspektiv. Styrelsen övergår härefter till att lämna sina kommentarer och synpunkter på hälso- och sjukvårdsberedningarnas förslag. Svaret följer rubriksättningen i beredningarnas verksamhetsrapport, även om flertalet att beredningarnas förslag går in i varandra. Eftersom fullmäktige också beslutat att även verksamhetsberättelserna ska beredas kommer beredningarnas separata iakttagelser inom uppdraget att kommenteras. Utöver det kommenteras verksamhetsberättelserna kort under rubriken Övrigt. Vissa frågor i verksamhetsberättelserna har dock inte ett medborgarperspektiv och faller inte inom 10

11 ramen för hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppdrag år 2014, dessa har utelämnats i styrelsens svar. Förtroende och förväntningar Hälso- och sjukvårdsberedningarna anser att samverkan mellan tandvården och kommunerna måste säkerställas, speciellt när det gäller den uppsökande verksamheten för särskilt utsatta patientgrupper. Styrelsen instämmer med beredningarna att samverkan i denna fråga är viktig. Landstinget har därför i samarbete med Kommunförbundet tagit fram en överenskommelse som syftar till att tydliggöra ansvarfördelningen mellan huvudmännen avseende munhälsobedömning och nödvändig tandvård samt stärka samverkan och samarbetet mellan berörda parter. Styrelsen vill lyfta att det redan idag erbjuds utbildning och att informationsinsatser har genomförts bl a information/utbildning till kommunens biståndshandläggare, boendechefer m fl. Här hoppas styrelsen att överenskommelsen som nu beslutats kommer att leda till större engagemang i frågan. Folktandvården som just nu har uppdraget att utföra munhälsobedömningarna erbjuder också utbildning för kommunens omvårdnadspersonal två gånger/år. Styrelsen bedömer att landstinget mer än väl tar sitt ansvar i denna fråga och inte kan göra mer än vad man hittills har gjort i dessa frågor. Beredningarna påtalar att det måste bli enklare att hitta kontaktinformation och att kommunicera med tandvården via webb och telefon. Under 2015 kommer Folktandvårdens webbsidor på att få en förbättrad struktur och innehåll för att det ska bli tydligare att hitta den information man söker. Under slutet av året är också ambitionen att införa avbokning och ombokning via webb på vissa besökstider. Styrelsens uppfattning är att detta ska underlätta för patienter som idag ringer till folktandvården för att kontrollera sin tid. Folktandvården använder sig av Callback-system som övriga hälso- och sjukvården där patienterna erbjuds återuppringning på ett specifikt klockslag, allt för att minska tiden då patienten ska behöva sitta i telefonkö. För att öka telefontillgängligheten kommer Folktandvården i Luleå att testa ett eget callcenter för inkommande telefoni. Förhoppningen är att detta ska kunna frigöra tandsköterskeresurser och om det faller väl ut applicera på hela länet. När det gäller SMS-påminnelser vill styrelsen lyfta fram att det är ytterst ovanligt att det går att svara på sådana automatutskickade bekräftelse/påminnelser överlag. Landstingets fortsatta förhållningssätt är att ju fler kanaler man har in på kliniken, desto större är risken att information missas. Därför anses telefon, mail och webben (som införs under 2015) som tillräckliga kanaler i detta avseende. En möjlighet som styrelsen ser, för att underlätta kontakt, är att det i SMS-påminnelsen skulle kunna finnas kontaktuppgifter om patienten vill komma i kontakt med folktandvården. Förebyggande tandvård Hälso- och sjukvårdsberedningarna påtalar vikten av att landstinget måste säkerställa att läkare, tandläkare, farmaceut och liknande yrkesgrupper informerar patienterna om hur läkemedel påverkar munhälsan, samt säkerställa att kommunikationen om patienters läkemedel mellan samtliga vårdenheter fungerar. Det finns hundratals läkemedel som kan påverka tandhälsan, framför allt genom att försämra salivsekretionen i munhålan och därmed bidra till följdsjukdomar och symtom. Alla läkemedel är förknippade med olika typer av 11

12 biverkningar. Här vill styrelsen betona att det ingår i läkarens åtagande att, vid ordination av läkemedel, informera om risken för väsentliga biverkningar samt hur dessa i så fall kan hanteras. I de fall mun- och tandhälsa riskerar att påverkas negativt är det således en del i den medicinska behandlingen att ordinerande läkare vidtar nödvändiga årgärder för att förebygga denna risk. Specifik patientinformation om förebyggande åtgärder när läkemedel som kan påverka munhälsan förskrivs, finns på 1177.se. Här anser styrelsen att den som förskriver läkemedel, i större utsträckning än idag, bör använda 1177.se vid förmedlingen av information till patienten. En grundförutsättning för att kunna upplysa om biverkningar är att ansvarig förskrivare som handhar patienten har tillgång till aktuell fullständig läkemedelslista. Här vill styrelsen lyfta fram att hälso- och sjukvården i Norrbotten har ett gemensamt journalssystem som ger möjlighet för förskrivare att se och ta ställning till läkemedel ordinerade av alla verksamheter inom landstinget. Läkemedelsordinationer som idag i undantagsfall förekommer utanför journalsystemet kommer tidigast under 2017, då en nationell ordinationsdatabas införs, att vara tillgängliga för förskrivare i landstinget. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppfattning är att den förebyggande tandvården i länet måste vara jämlik och nå alla samt vara likvärdig så att alla får samma möjlighet till tandvård. De anser också att det är viktigt att informationen om förebyggande tandvård utvecklas. Landstingsstyrelsen instämmer i att den förebyggande tandvården i länet bör vara jämlik. Enligt tandvårdslagen ansvarar landstinget för att medborgarna erbjuds en god tandvård på lika villkor. Tandvårdskliniker finns därför i alla länets kommuner, även i glesbygdsområden (t ex Karesuando och Vittangi). Majoriteten av befolkningen har en god tandhälsa, men landstingsstyrelsen är medveten om att det finns skillnader mellan olika grupper. Exempelvis har socioekonomiskt utsatta och utlandsfödda generellt sämre tandhälsa och söker akut tandvård ofta. Då efterfrågan på akut tandvård i länet är mycket stort, i kombination med att det länge varit personalbrist, har dessvärre revisionstandvården fått stå tillbaka. Här ser styrelsen att folktandvården har en stor utmaning framför sig att åter komma igång med revisionstandvården och arbeta för att få in även grupper med sämre tandhälsa i friskvårdsavtal. Genom central styrning kommer folktandvården att inom länet matcha resurser med behov, dvs personal från områden med viss överkapacitet kommer att åka och hjälpa till i områden med personalbrist för att minska väntetiderna och därmed utjämna skillnaderna. När det gäller information om förebyggande tandvård lämnas sådan främst till individen vid tandvårdsbesök på kliniken. Styrelsen vill dock lyfta att folktandvården också har en relativt omfattande förebyggande verksamhet genom information via exempelvis Migrationsverket och SFI (Svenska för invandrare) samt information i förberedelseklasser för asylsökande. I kommunerna ges information i skolor och förskoleklasser samt utbildning av vård och omsorgspersonal samt att folktandvården deltar i Folkhälsoråd i de kommuner som har sådana. Beredningarna anser att tandvården måste utveckla samverkan med övriga samarbetspartners, främst kommunerna. Styrelsen anser att denna fråga behandlas i ovanstående avsnitt samt under avsnittet Förtroende och förväntningar. 12

13 Fri etablering Hälso- och sjukvårdsberedningarna framhåller i sin verksamhetsrapport att det finns ett behov av att tandvården vidtar ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med uteblivna besök. Styrelsen instämmer i att uteblivna besök inom tandvården är ett stort problem eftersom följden blir både ekonomiska och tidsmässiga förluster för verksamheten (18 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka patienter). För att komma till rätta med detta arbetar folktandvården aktivt med information i olika kanaler och har från 2013 till 2014 lyckats minska andelen uteblivna besök från 5,9 procent till 5,1 procent där målet är att komma under 5 procent. Här anser styrelsen att andelen uteblivna besök måste minska ytterligare eftersom detta skulle innebära att fler patienter får tandvård. Hälso- och sjukvårdsberedningarna anser att tandvården måste säkerställa tillgänglig information om akuttandvård via samtliga kanaler för hälso- och sjukvårdsupplysning. Här anser styrelsen att det redan idag finns fullgod information om akuttandvård. På landstingets webbplats, (NLL.se/tandvård) finns en tydlig flik för tandvård där det finns uppgifter om akuttandvård. Här framgår att information om akuttandvård ges via kontakt med sjukvårdsrådgivningen Sjukvårdsrådgivningen 1177 har tydliga riktlinjer för information och hänvisning när patienter kontaktar dem kring frågor om akuttandvård inom folktandvården. Styrelsen anser dock att folktandvården skulle kunna bli bättre på att sprida denna information i t ex på telefonsvarare om patienter ringer på jourtid och i väntrum. Beredningarnas uppfattning är att alla medborgare i Norrbotten måste få samma tillgång till tandvård. Styrelsen anser att denna fråga behandlas under avsnitten Förtroende och förväntningar och Förebyggande tandvård. Beredningarna efterfrågar en mer samordnad tandvård i glesbygden för att bespara patienterna många och långa resor från mindre orter och byar. I detta avseende anser styrelsen att det hela tiden handlar om en ekonomisk avvägning. Folktandvården försöker så långt det är möjligt att personal åker ut i länet (t ex tandregleringens specialister) för att bespara patienterna resor, men i nuläget ser inte styrelsen att det finns möjlighet att utöka detta. Fri prissättning Hälso- och sjukvårdsberedningarna framhåller att tandvården måste ge sina patienter klar och tydlig information om behandling, alternativ och pris. Styrelsen delar beredningarnas uppfattning. Det finns också en lagstadgad skyldighet för tandvården att lämna ut undersökningsprotokoll med kostnadsförslag och behandlingsalternativ om patienten önskar och behandlingen omfattar mer än ett besök. Det är dock inte ovanligt att patienten avböjer undersökningsprotokoll. I patientenkäter som folktandvården genonfört för ett antal år sedan svarade 0,7 procent av patienterna att de inte fått tillräcklig information. Styrelsens bild är att alla patienter erbjuds kostnadsförslag enligt ovan. Prislistor finns också tillgängliga i tandvårdsklinikernas väntrum. Beredningarna bedömer att tandvården måste arbeta för att göra frisktandvårdsavtalet mer känt. Styrelsen är medveten om att frisktandvårdsavtalet inte är så känt som vore önskvärt. Frisktandvård innebär regelbunden tandvård till fast pris. Idag har 13

14 ca 30 procent av länets vuxenpatienter avtal. Det finns ett nationellt mål att fram till år 2018 öka antalet avtal i landet. För att Norrbotten ska nå detta mål bedömer styrelsen att det krävs utbildning av tandvårdspersonal i att ta upp och prata frisktandsvårdsavtal med både revisions- och akuta patienter. Slutligen har hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppmärksammat att det är viktigt att tandvården beaktar de betalningssvagas situation. Som beredning Mitt konstaterar, nekas patienter med obetalda tandvårdsskulder förebyggande tandvård, dvs folktandvården startar inte någon ny planerad behandling innan skulden är avbetald. Med det tandvårdssystem som gäller idag, dvs att folktandvården till stor del är intäktsfinansierad, bedömer styrelsen att detta även fortsättningsvis är en rimlig hantering. Ingen patient nekas dock akut tandvård. I situationer när tandvårdspatienten kan välja mellan att låta behandla eller dra ut en tand konstaterar beredningarna att det ibland är patientens ekonomi som avgör vilken behandling som utförs. Alla patienter ska erbjudas kostandsförslag, sedan är det patienten själv som avgör vilken behandling den föredrar. Med dagens tandvårdssystem och det faktum att patienten har rätt att välja behandling (även om det handlar om att dra ut en tand i stället för att behandla den) ser styrelsen svårigheter i att kunna påverka detta. Styrelsen vill påminna om att folktandvården i länet erbjuder möjlighet till kontant betalning, kortbetalning och fakturering. För de patienter som vill/önskar kan landstinget dessutom erbjuda en avbetalningsplan när det gäller tandvårdskostnader. Det finns inget lägsta belopp för att en avbetalningsplan ska bli aktuell utan hänsyn tas till varje enskild patient. Denna möjlighet anser styrelsen bör kunna underlätta även för betalningssvaga (även om det inte är tillräckligt för alla patienter) att ha råd med tandvård. Övrigt Beredning Syd har uppmärksammat att det i samband med vårdplanering generellt sett inte pratas om munhälsa med patienterna och att frågan om behov av stöd till munvård inte tas upp. Vård- och omsorgspersonalen måste informeras om sina patienter/brukares tandstatus för att bättre kunna ta hand om och på bästa sätt förberedas att hjälpa till med tandvården. Enligt styrelsens uppgifter ska en riskbedömning (kvalitetsregistret Senior Alert) gällande fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen göras vid inskrivning på sjukhus i Norrbotten på alla patienter som är 70 år eller äldre. Vid utskrivning och vårdplanering ska denna riskbedömning sedan överrapporteras till nästa vårdenhet (t ex särskilt boende i kommunen). Styrelsens uppfattning är att det finns en rutin för detta men att följsamheten till denna behöver förbättras. I dagsläget uppgår andelen riskbedömningar till cirka 52 procent. Här pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för landstingets vårdpreventiva arbete, bl a planeras ytterligare munhälsoutbildning till omvårdnadspersonalen vid länets sjukhus. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Följa upp överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner gällande ansvarsfördelning uppsökande tandvård (munhälsobedömning). Utreda möjligheten att komplettera folktandvårdens SMS-påminnelse med kontaktuppgifter till tandvården. 14

15 Utreda möjligheten att införa rutin eller motsvarande för att informera patienter om eventuella biverkningar (t ex muntorrhet som kan påverka munhälsan) i samband med läkemedelsförskrivning. Utreda möjligheten att ytterligare höja avgiften för uteblivna besök inom folktandvården för att minska dessa och därmed kunna nyttja verksamheten fullt ut. Säkerställa att folktandvården i sina verksamheter sprider information om akuttandvård, t ex på telefonsvarare om patienter ringer på jourtid och i väntrum. Säkerställa att alla patienter erbjuds kostnadsförslag och att information om pris på behandling och betalningsalternativ finns tillgängligt för patienterna. Säkerställa att utbildningsinsatser av tandvårdspersonal i att ta upp och prata frisktandsvårdsavtal med revisions- och akuta patienter genomförs. Säkerställa att andelen genomförda riskbedömningar (fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen) i samband med inskrivning ökar och säkerställa att denna riskbedömning överrapporteras till nästa vårdenhet i samband med utskrivning. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna har aktualiserat och under år 2016 presentera dessa på en återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens hantering av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Thor Viklund (S), Anders Öberg (S), Lennart Thörnlund (S) och Bengt Westman (S): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut Protokollsanteckning Lars U Granberg (S) påbörjar tjänstgöringen som ersättare för Bengt Niska (S). 15

16 30 Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade programberedningen sin verksamhetsrapport för år 2014 till fullmäktige den 14 oktober Fullmäktiges beslut blev att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning. Förslag till yttrande och beslut Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige: Inledning Programberedningen har under verksamhetsåret 2014 haft i uppdrag att arbeta med följande: Vilka behov har patienter med benskörhet, och dess närstående, av hälsooch sjukvården? Vilka behov har patienter, och dess närstående, av donations- och transplantationsvården? Landstingsstyrelsen avser att i det fortsatta svaret på beredningens rapport lämna kommentarer och synpunkter på beredningens förslag. Svaret följer dessa två diagnosgrupper. Benskörhet Programberedningen konstaterar att det är angeläget att landstinget utökar det förebyggande arbetet och informationen kring benskörhet samt att landstinget måste säkerställa implementeringen av de nationella riktlinjerna för benskörhet i hela verksamheten. Som beredningen redan känner till har landstinget under 2014 etablerat en osteroporosmottagning vid Sunderby sjukhus med egen bentäthetsmätare. Mottagningen ska fungera som ett kompetenscentrum för hela länets behov. Det är i första hand primärvårdens verksamhet som ska stöttas via osteroporosmottagningen. Landstingsstyrelsens uppfattning är att etableringen av mottagningen bidrar till att landstinget får en komplett vårdkedja inom osteroporosområdet och att det därmed också finns förutsättningar för att utöka det förebyggande arbetet och implementera de nationella riktlinjerna inom området. En annan viktig förutsättning för implementering av ny kunskap är expertgruppen för rörelseorganens sjukdomar som arbetar vidare inom området benskörhet, se nedan. Beredningen konstaterar att hälso- och sjukvården i Norrbotten måste vidta ytterligare åtgärder för att bli bättre på tidig upptäckt av benskörhet. 16

17 Styrelsen vill här lyfta fram att expertgruppens arbete med att ta fram en handläggningsöverenskommelse (HÖK) med primärvården nu är klar och ska implementeras. I samråd med Norrbottens Läkemedelskommitté har också läkemedelsrekommendationerna för osteoporos uppdaterats. Under 2015 planeras också utbildningsinstatser för hälso- och sjukvårdspersonal och ett informationsmaterial till patienter kommer också att utarbetas. Styrelsen bedömer att dessa insatser kommer att bidra till att landstinget blir bättre på tidig upptäckt av benskörhet. Styrelsen är dock medveten om att det fortfarande kvarstår en hel del arbete på området. Exempelvis saknas det fortfarande en utarbetad systematik i vilka patienter som utreds efter frakturer. Enligt styrelsens uppfattning är det nödvändigt att på ett systematiskt sätt screena vilka frakturpatienter som ska mätas och behandlas mot osteoporos. Denna fråga är viktig, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. I många landsting pågår detta arbete och benämns "frakturkedjor". Detta är något som, enligt styrelsen, även Norrbottens läns landsting bör utreda och överväga att införa. Osteoporosmottagningen vid Sunderby sjukhus är fortfarande relativt nystartad, men det finns redan nu tecken på att det finns ett stort behov och att verksamheten på sikt kan behöva utökas. Styrelsen bedömer att verksamheten bör följas upp och utvärderas efter hand. Donation och transplantation Programberedningen anser att hälso- och sjukvården måste utöka informationen om donation för att fler norrbottningar ska ta ställning i frågan. Landstingsstyrelsen delar beredningens uppfattning om att det är viktigt med information om donation eftersom donatorer idag är en bristvara. Landstinget deltar därför i oktober årligen i den sk Donationsveckan som arrangeras samtidigt i hela landet. Syftet med kampanjen är att informera om organoch vävnadsdonation och om vikten av att enskilda tar ställning i frågan. Landstinget informerar allmänheten i sjukhusens huvudentréer och i lokala butiker. Styrelsen anser här att landstinget bör kunna utöka informationen om donationer i media, både under Donationsveckan och under resten av året. Beredningen anser också att landstinget bör utreda möjligheten att tillvarata fler organ i Norrbotten. Styrelsen anser att det är viktigt att tillvarata så många organ som möjligt i Norrbotten. Hälso- och sjukvården arbetar därför löpande med dessa frågor och det finns donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla länets sjukhus. Här anser styrelsen att det krävs fortlöpande utbildning av personalen gällande hur man kan identifiera en donator och vilken vård en sådan patient behöver för att kunna upptäcka potentiella donatorer. Att genomföra donationsoperationer på fler sjukhus än i Gällivare och Sunderbyn anser styrelsen inte vara realistiskt pga att det bedöms viktigt att samla kompetensen då det i Norrbotten totalt sett handlar om extremt få operationer per år. Beredningen konstaterar också att det psykologiska stödet till levande donatorer samt mottagare av organ och deras anhöriga måste säkerställas. Styrelsen delar beredningens uppfattning om att det psykologiska stödet är viktigt för både den som donerar ett organ och den som får ett nytt organ. För personer som genomgår donatorsutredning är det därför obligatoriskt med kuratorskontakt vid minst ett tillfälle. Donatorerna erbjuds även kuratorskontakt efter genomgången donationsoperation, men ingen patient brukar komma då. Patienter som fått ett donerat organ erbjuds vid behov kurators- 17

18 kontakt i samband med uppföljning. Om kuratorn bedömer att patienten har behov av ytterligare psykologiskt stöd skrivs remiss till psykolog. Uppdrag Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande åtgärder: Följa upp arbetet med implementeringen av de nationella riktlinjerna för benskörhet. Följa upp utbildningsinsatser om osteoporos till hälso-och sjukvårdspersonalen samt informationsinsatser till patienter. Utreda möjligheten att införa "frakturkedjor" inom landstinget. Följa upp utvecklingen med osteoporosmottagningens verksamhet. Se över möjligheten till utökad information om donationer till patienter och medborgare. Säkerställa att det finns rutin för att samtliga patienter som fått ett donerat organ erbjuds kuratorskontakt. Uppföljning Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna har aktualiserat och under år 2016 presentera dessa på en återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar. Styrelsens förslag till beslut Landstingsstyrelsens beredning av programberedningens rapport för år 2014 godkänns Yrkanden och propositionsordning Yrkande Kenneth Backgård (NS) och Agneta Granström (MP): Beslutsförslaget bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Enligt beslutsförslaget. Beslut Särskilt yttrande Av Lars-Åke Mukka (C): Att programberedningen påbörjar dialog med kommunerna rörande en uppsökande, preventiv insats för äldre människor i syfte att minska risken för olyckor i hemmet. 18

19 31 Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar ansvarsutövande 2014 Dnr Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat landstingsfullmäktiges beredningars ansvarutövande (hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, Mitt, Öst och Nord, programberedningen samt regionala beredningen). Revisionsfrågan för granskningen har varit om landstingsfullmäktiges beredningar för 2014 på ett tillfredsställande sätt utfört sina uppdrag från landstingsfullmäktige. Revisorernas bedömning är att samtliga beredningar har fullgjort sina uppdrag från fullmäktige på ett tillfredsställande sätt Yrkande och propositionsordning Yrkande Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Beslut Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 32 Revisionsrapport Patientnämnden ansvarsutövande 2014 Dnr Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat patientnämndens ansvarsutövande under Revisorernas bedömning är att patientnämnden i allt väsentligt vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 19

20 Yrkande och propositionsordning Yrkande Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls Beslut Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 33 Ansvarsfrihet för år 2014 Dnr Ärendebeskrivning Landstingets revisorer har granskat landstingsstyrelsens, fullmäktigeberedningarnas och patientnämndens verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. I sin revisionsberättelse redogör revisorerna för granskningens inriktning och resultat. De sakkunnigas rapporter och en förteckning över dessa bifogas rapporten. Revisorerna tillstyrker att landstingets årsredovisning godkänns samt att landstingsstyrelsen, fullmäktigeberedningarna och patientnämnden beviljas ansvarsfrihet Yrkanden och propositionsordning Yrkande 1 Anna-Stina Nordmark Nilsson (C): Ansvarsfrihet beviljas för landstingsstyrelsen, fullmäktiges beredningar och patientnämnden. Mattias Karlsson (M): Yrkande 2 Ansvarsfrihet beviljas för fullmäktiges beredningar och patientnämnden. Mattias Karlsson (M): Yrkande 3 Resultatet enligt 2014 års årsredovisning är inte förenligt med de finansiella mål som fullmäktige har fastställt och verksamhetens utfall är enbart delvis förenliga med de verksamhetsmål som fullmäktige har fastställt. 20

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 29 december 2014 132 137 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 29 december 2014 Elisabeth Lindberg, ordförande Ove Haarala, justerare Gunilla Wallsten,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 1 juli 2016 71 77 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 1 juli 2016 Elisabeth Lindberg, ordförande Ingmari Åberg, justerare Birgit Meier Thunborg,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juli 2016 134 139 Maria Stenberg (S), ordf Anna Hövenmark (V), ersättare Anders Öberg (S) Erkki Haarala (S), ersättare Eivy Blomdahl (S), ersättare Gustav

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Landstingsfullmäktiges beredningar - ansvarsutövande 2014 Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Bakgrund och uppdrag... 3 1.1

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 20 april 2016 19 39 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 april 2016 Elisabeth Lindberg, ordförande 19-24, 25-39 Margareta Henricsson, ordförande

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19 februari 2014 1 17 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 26 februari 2014 Elisabeth Lindberg, ordförande Stefan Tornberg, justerare Anders Öberg,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 13 augusti 2003 160 165 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 3/2016 20-28 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 18 maj Tid 15.00 16.30 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (KD) (MP) (C)

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter?

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter? Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov Vad hände med medborgarnas synpunkter? 1 Därför är dina synpunkter viktiga Som förtroendevald behöver vi hela tiden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 9 oktober 2008 91 111 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 13 oktober 2008 Leif Hjalmarsson, ordförande Erik Lundström, justerare Ingmari Åberg, justerare

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Tid: , kl 10:00-14:40 Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Tid: , kl 10:00-14:40 Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014... 1 Uppdrag 2014... 1 Metod... 1 Disposition... 2 Fakta om tandvården

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden

HJÄLPREDA. introduktion för nyvalda politiker mandatperioden HJÄLPREDA introduktion för nyvalda politiker mandatperioden 2014-2018 Välkommen i uppdraget! Som förtroendevald i Landstinget Dalarna har du fått ett viktigt ledningsuppdrag. Landstingets uppgifter är

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 maj 2013 97 133 ande Kent Ögren (S), ordf 97-108, 111-133 Agneta Granström (MP) Britt Westerlund (S), v ordf Kenneth Backgård (NS) Anders Öberg (S) Doris

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll Norrbottens läns landsting

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 juni 2016 40 70 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 28 juni 2016 Elisabeth Lindberg, ordförande Nils-Olov Lindfors, justerare Lars U Granberg,

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Förslag Strategisk Plan och Budget

Förslag Strategisk Plan och Budget Kommunfullmäktige 2010 06 22 112 261 2010 06 07 134 316 2010 05 25 28 2 Dnr 10.361 04 junikf25 Förslag Strategisk Plan och Budget 2011 2013 Bilaga: Beredningens förslag Strategisk Plan och Budget 2011

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 10 juni 1992 K-G Holmqvist (s), ordf Lars Melin (m), ers Ann-Christine Rutqvist (c) Hans Rolfs (s) Bertil Larsson (v) Lars Brunnberg (m) Niklas Nordström

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer