Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-02-06 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi Hansen (S) Elof Jonsson (C) Ingemar Gruvaeus (C) Gabriela Bosnjakovic (M) Thore Svenson (M) Carl-Uno Olsson (S), ej. tjg. ers. Stefan Westergren (S), ej. tjg. ers. Mikael Karlsson (M), ej. tjg. ers. Anna Jäderström (M), ej. tjg. ers. Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekr. Camilla Verngren, ekonomichef Herman Bynke (M) Marie Pehrsson (M) Adam Alfredsson (FP) Runé Freden (C) Justerare Thore Svenson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli tisdag12 februari 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Anela Lennartsson Ordförande Justerare Fredrik Nelander Thore Svenson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen, Vara kommun Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv

2 Innehållsförteckning Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning... 2 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling... 3 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation... 4 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Intern kontrollplan Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Övriga frågor... 20

3 Kommunstyrelsen KS 1 AU 179/2012 Dnr Dpl 513 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Beslut Kommunstyrelsen antar reviderad delegeringsordning med nedanstående ändringar. Bilaga: Delegeringsordning Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari anta delegeringsordning att gälla fr.o.m. den 1 januari Delegeringsordningen behöver revideras på grund av personalförändringar i tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på sidan 13 i delegeringsordningen där det står SCB istället för SBC (samhällsbyggnadschef). Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring. Ingemar Gruvaeus (C) frågar om punkten 7.1 ska redigeras nu eller vid ett senare tillfälle med tanke på att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ska revideras under våren. Kommundirektör Gert Norell informerar att punkten 7:1 kan låtas vara oförändrad. Kommunstyrelsen har inget att erinra.

4 Kommunstyrelsen KS 2 AU 2 Dnr 168/2012 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden. Bakgrund Vedum Kök & Bad AB har förvärvat del av Vedum 3:57, som ligger öster om järnvägsområdet, och avser att använda marken för företagets fortsatta utveckling. I första hand finns planer på att bygga lager för färdiga produkter som ska transporteras från produktionslokalerna till lagret över spårområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerade fastigheter daterat oktober Planförslaget har under tiden den 7 november till den 21 december 2011 varit föremål för samråd. Planförslaget reviderades och kompletterades i februari 2012 efter samrådet. Planförslaget sedan varit utställd för granskning under tiden den 15 juni till den 31 augusti 2012 och därefter reviderats i oktober Ett utlåtande efter utställningen har upprättats av planförfattaren, där inkomna synpunkter redovisas och bemöts. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden.

5 Kommunstyrelsen KS 3 AU 9 Dnr 215/2012 Dpl 041 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige anser inte att kommunfullmäktiges budgetdokument ska utökas med uppgifter om taxor/avgifter/ersättningar och avstyrker förslaget. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Den moderata fullmäktigegruppen har genom Thore Svenson (M) lämnat in följande motion: Kommunstyrelsens och de olika nämndernas budgetdokument består av två delar, varav den första, allmänna delen går till kommunfullmäktige och den andra något mer omfattande delen är styrelsens/nämndens interna budgetdokument. Det har visat sig att viss information som är av intresse för allmänheten enbart finns med i den nämndspecifika delen. Med anledning härav yrkar vi: Att taxor, avgift och ersättningar skall ingå i den allmänna delen, och då presenteras i kommunfullmäktige och därmed bli känt för kommuninvånarna. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichefen Camilla Verngren som har skrivit följande svar: Kommunen har många olika taxor/avgifter inom sina verksamhetsområden; exempelvis för förskola, äldreomsorg, VA och inom miljö- och byggverksamheten. Kommunen betalar också ut många bidrag och ersättningar; exempelvis ekonomiskt bistånd, bidrag till föreningar och till enskilda vägar. Många av dessa taxor/avgifter/ersättningar är inte med i respektive nämnds budgetdokument då de är för omfattande och särskilda beslut tas om dessa. Taxorna/avgifterna/ersättningarna är då heller inte med i budgetdokumentet som beslutas i kommunfullmäktige. Om alla kommunens uppgifter om taxor, avgifter och ersättningar skulle vara med i kommunfullmäktiges budgetdokument skulle dokumentet bli avsevärt mer omfattande och inte bli överskådligt. Däremot finns de flesta taxor/avgifter/ersättningar på kommunens hemsida: Tillgängligheten bör ses över.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) tackar för svaret. Yrkanden Moderaterna, genom Thore Svenson (M), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning med följande motivering: Vid beredning av ärendet bör man närmare studera vilka taxor, avgifter och ersättningar som är rimliga att med i dokumentationen. Exempelvis sådana som är inkomstrelaterade eller följer riksnorm är svåra att precisera och bör kanske ingå utan enbart sådana som beslutas av kommunfullmäktige. Ett alternativ kan vara att lägga taxor etc. i en bilaga. Elof Jonsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Thore Svensons och moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen KS 4 AU 12 Dnr 10/2013 Dpl 041 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2013 för budget 2014, plan separat bilaga Reservation Adam Alfredsson (FP) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram följande dokument, som hon går igenom inför kommunstyrelsen: Schema för budgetprocessen 2013, budget 2014, plan , Investeringsbudget 2014, plan Ekonomiska förutsättningar 2014 Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetprocessen och den aktuella ekonominka läget. Fredrik Nelander föreslår att datumet för budgetdialogen i mars ändras till 26 mars istället för 27 mars. Kommunstyrelsens ser detta som redaktionell ändring. Yrkande Adam Alfredsson (FP), med tillstyrkande från Gabriela Bosnjakovic (M), Marie Pehrsson (M) och Thore Svenson (M) yrkar följande: Budgetdialogen är en dialog och information till politikernas största och viktigaste styrdokument. Det föreslås att enbart ledamöter från nämnden och styrelsers presidium skall ges möjlighet att närvara vid de två budgetdialoger som sker under året. Problematiken med förslaget är att endast tre partier är presenterade i dessa presidier, vilket skapar kunskapsunderläge för resterande partier. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att man ändrar skrivelserna enligt följande:

8 Kommunstyrelsen /3 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. 16/10 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. I ärendet yttrar sig även Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S). Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Adam Alfredssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag

9 Kommunstyrelsen KS 5 AU 13 Dnr 23/2012 Dpl 055 Intern kontrollplan 2013 Beslut Kommunstyrelsen antar föreslag om intern kontrollplan för år Separat bilaga: Intern Kontrollplan 2013 Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 10 maj 1999, 26, reglemente för intern kontroll. Av 6 framgår följande: Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till kommunstyrelsen. Av 7 framgår följande Nämndens rapporteringsskyldighet Respektive nämnd skall, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har arbetat fram en plan för uppföljning av internkontroll som omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämnder. Planen fastställs av kommunstyrelsen och ska gälla under ett år. Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även kompletteras med nämndsspecifika moment. Styrelser och nämnder ska som grund för internkontrollen göra en riskbedömning enligt den skala som anges nedan. Riskbedömningen ska grundas på den skada en avvikelse kan ge i form av bristande service, anseende, ekonomisk förlust etc. I huvudsak ska internkontrollen koncentreras till områden och rutiner som har en riskbedömning inom intervallet 3 5. Övriga områden kan självfallet kontrolleras men ges en lägre tonvikt och regelbundenhet i kontrollplanen. Beskrivning Inriktning på intern kontrollarbetet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

10 Kommunstyrelsen Genom att kommunstyrelsen har ansvaret för all verkställighet ska nämndernas interna kontrollarbete inriktas på uppföljning av mål i delårsbokslutet och årsbokslutet. Kommunstyrelsen upprättar en central intern kontrollplan som gäller för samtliga styrelser och nämnder. Den centrala interna kontrollplanen ska omfatta både redovisningskontroller och administrativa kontroller. Nämnderna har, enligt kommunallagen, ansvaret för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Förvaltningscheferna ansvarar, var och en inom sin nämnd, för att en central intern kontrollplan följs samt att avrapportering sker till kommunstyrelsen. Avrapportering över varje nämnds interna kontroll ska ske skriftligt till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Ekonomiavdelningen lämnar förslag på central intern kontrollplan till kommunstyrelsen för styrelsen och samtliga nämnder. Ekonom på ekonomiavdelningen ska löpande under året följa upp att den interna kontrollplanen följs. Ekonomen kan även själv utföra valda kontrollmoment. Alla upptäckta felaktigheter ska påpekas för den berörda befattningshavaren snarast möjligt samt rapporteras till förvaltningschefen. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren deltar vid handläggningen. Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på punkten 1:17 i den interna kontrollplanen 2013, där det står omsorger men ska ändras till omsorgen. Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring.

11 Kommunstyrelsen KS 6 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

12 Kommunstyrelsen KS 7 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Thore Svenson (M), Ryda Åshult 1, VARA (M), till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

13 Kommunstyrelsen KS 8 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Beslut Kommunstyrelsen väljer Anna Jäderström (M), Vedum Stommen 1, VEDUM, till ny ledamot tillika vice ordförande i personalutskottet. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot och tilllika vice ordförande i personalutskottet.

14 Kommunstyrelsen KS 9 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR). Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR).

15 Kommunstyrelsen KS 10 Dnr 43/2011 Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Beslut Kommunstyrelsen väljer nedanstående ledamöter till brottförebyggande rådet: Representant från kommunstyrelsen - Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA Vice ordförande och representant från socialnämnden - Agneta Edvardsson, Flinkagården 4 Längjum, VARA Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Beskrivning Jan Erik-Wallin (M) har varit vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet och representant från kommunstyrelsen. Gabriela Bosnjakovic (M) har varit ledamot och representant från socialnämnden i det lokala brottsförebyggande rådet. Gabriela har den 17 december 2012, 79, avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige har i samma paragraf entledigat henne från detta uppdrag. Fyllnadsval behöver nu göras efter både Jan-Erik Wallin från kommunstyrelsen och Gabriela Bosnjakovic från socialnämnden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny viceordförande och representant från kommunstyrelsen samt ny ledamot och representant från socialnämnden till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

16 Kommunstyrelsen KS 11 Delegeringsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Område AU , 178, , 195 AU , 2-5, 7-10, TU , Brådskande ärenden Avskrivningar fodringar (2.5): - Avskrivning totalt kr gällande VA-avgifter - Avskrivning 9198 kr, hyra - Avskrivning fodring totalt kr Miljö och byggnadsnämnden 3462 kr Socialnämnden4953 kr Bildningsnämnden kr Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt (3.1.3) Beslut om löneplaceringar resultatenhetschefer nr /2012 (3.5.3) Beslut om löneplaceringar - övriga nr (3.5.3) Varor och tjänster som ska upphandlas centralt enligt kommunens riktlinjer för upphandling (5.2) Upphandling av lek- och förbrukningsmaterial, dnr 34/2012 ABA Skol Aktiebolag, Malmö Sagitta Pedagog Aktiebolag, Mariestad Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska utskottet Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Ekonomichef Camilla Verngren Personalchef Berit Hallersbo Personalchef Berit Hallersbo Personalsekreterare Gunnel Emanuelsson (vidaredelegerat från personalchefen) Upphandlingschef Christer Johansson

17 Kommunstyrelsen Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag, Skara Staples Sweden AB, Borås Tressport och Lek AB, Helsingborg Lekolar AB, Osby Upphandling av skrivare och kopiatorer, dnr 76/2012 Ricoh Sverige AB (skrivare) Atea Sverige AB (kopiatorer) Upphandling av telefonitjänster, dnr 194/2012 Tele2 Sverige Aktiebolag Upphandling av porslin och köksredskap, dnr 20/2012 Menigo Foodservice AB, Partille Upphandling av städmaskiner, dnr 78/2012 Magnusson & Frej AB, Mölndal Upphandling av försäkringar, dnr 207/2012 Länsförsäkringar avseende kommunförsäkring, miljöansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring Hiscox/Brookfield avseende musikinstrumentförsäkring samt utställningsförsäkring Gjensidige Forsikring avseende kollektiv olycksfallsförsäkring Protector Forsikring ASA avseende motorfordonsförsäkring Upphandling av maskindiskmedel, dnr 45/2010 Diversey Sverige AB, Stockholm Upphandling av möbler, dnr 14/2013 ABA-Skol AB, skolmöbler Input Interiör Skaraborg, miljömöbler Upphandling Stationstankning, dnr 17/2013 SKL Kommentus/Statoil

18 Kommunstyrelsen Försäljning av mark för egenbebyggelse och byggande av flerfamiljshus enligt gällande taxa (6.1) Rätt att begära fastighetsreglering (6.4) Tidsbegränsade bygglov (7.2) Uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter för en tid av högst 5 år 2011 (9.1.2) Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Samhällsbyggnadschef Lars Henström Inhyrning Vedums Idrottshall Uthyrning Majorna 131:13 Aspen 7, Apotek Aspen 7, Café Aspen 7, Skaraborgsproj. Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet (9.2.1) Upplåtelse allmän platsmark (9.2.2) Upplåtelse av trottoar kv Svalan Torggatan Håkans Leksaker Affischering Cirkus Brazil Jack Stuntshow Torsvallen Torsdagsklubbar, Stora Torget Julmarknad, Stora Torget, Vara Julmarknad, Kvänum Tillfälliga lokala trafikföreskrifter under en tid av högst 6 månader som avser: Beslut Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson

19 Kommunstyrelsen enligt TRF 3:17, 10:1, 10:2, 10:3, 10:14 och 13:3 i de fall där kommunen är beslutsmyndighet (10.2) Avstängning, Jordgubbens dag Avstängning Studentexamen Avstängning Lions vårmarknad Avstängning Drottninggatan pga stationsinvigning Avstängning Järnvägsövergången pga fjärrvärmearbete Avstängning Drottninggatan pga Barnkalaset Avstängning Hotellgatan pga jubileum Håkans Leksaker Avstängning av Stora Torget pga Kulturafta Avstängning badhusgatan pga asfalteringsarbete Avstängning Fordonsgatan pga VA-arbete Anstängning Storg. Torgg. pga uppsättning juldekorationer Avstängning Torggatan pga VA-arbete Avstängning Busstorget, Kvänum pga julmarknad Transporttillstånd för bred last (10.5) Transport av silo och panncentral Tråvad - Kvänum Transport av mobilkran Badene - Rockagården Transport av transformator Kvänum Jung Gatuchef Ingemar Olsson Rätt att utfärda parkeringstillstånd för rörelseförhindrade (10.7) Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare Marie Pehrsson

20 Kommunstyrelsen KS 12 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: AU AU 180 AU 181 AU 182 AU 183 AU 184 AU 185 AU 186 AU 187 AU 193 AU 194 AU , 1 AU 6 AU 11 AU 15 AU 16 AU 17 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Information om kommunstyrelsens tjänstegarantier Kurser och konferenser Anmälningsärenden Vara Kreativ Nytt etableringsområde i anslutning till trafikplats Jung Läget vid företaget ASKO Samverkan mellan Vara kommun och Huangshan City, Kina Rapport från Konferensen Sino-Swedish Workshop on River Basin Ecological Compensation Policy i Kina Nytt inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen Övrig fråga Närvarorätt på dagens sammanträde för Gabirela Bosnjakovic (M) Läget vid företaget ASKO Revidering av diskussionsarbetsutskottets sammanträde i oktober 2013 Anmälningsärenden DiskussionArbetsutskott Övriga frågor TU , 110 Styrelseledamot till Avfall Sverige för år TU 111 TU 112 TU 113 TU 114 PU , 36 PU 37 PU 38 Iläggningsplats för kanot i Afsån. Revidering av tekniska utskottets sammanträden i maj och juni 2013 Anmälningsärenden Information/diskussion Översyn av politiska organisationen Revidering av personalutskottets sammanträde i januari 2013 Övriga frågor

21 Kommunstyrelsen KS 13 Övriga frågor Rekrytering av ny bildningschef Ordförande Fredrik Nelander informerar om rekryteringsprocessen för en ny bildningschef. Utseende av ny bildningschef kommer att göras i kommunstyrelsens i mars. Skaraborgs kommunalförbund Fredrik Nelander (S) och Gabriela Bosnjakovic (M) har varit på sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund och ger idag kommunstyrelsen information om vilka ärenden man arbetar med. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet har haft ett sammanträde där Fredrik Nelander (S) varit med. På sammanträdet har man bland annat diskuterat baden och handikapsanpassningen. Biblioteksplan Adam Alfredsson (FP) informerar om arbetet med biblioteksplan. Konserthusets jubileum Marie Pehrsson (M) frågar om konserthusets jubileumsfirande och vilka arrangemang det kommer anordnas under firandet. Frågan besvaras av kommundirektör Gert Norell. Organisationsförändring och ändring av reglementen Ordförande Fredrik Nelander informerar om organisationsförändringen och ändring av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

22 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m Antagen av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen datum V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

23 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Vad innebär delegering?... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt... 2 Vad kan delegeras?... 2 Vem kan man delegera till?... 3 Vidaredelegering... 4 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas... 4 Anmälan av delegeringsbeslut... 4 Exempel på ren verkställighet... 5 Förkortningar på delegater m.m Anmälan av delegeringsbeslut Allmänna ärenden Ekonomiska ärenden Personalärenden Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol., åklagarmyndighet och andra myndigheter Upphandling Köp/Försäljning av fastigheter Planärenden Yttranden Tekniska verksamhet Trafikfrågor Konserthuset Övriga frågor V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

24 Delegering av beslutanderätt inom nämnd Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, skadestånd). Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras Vad kan delegeras? Nämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud Nämnden får enligt 6 kap. 34 KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte

25 delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. Delegering och ren verkställighet Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om mekanisk verkställighet, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. Delegering av rätt att överklaga Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. Vem kan man delegera till? En nämnd kan enligt 6 kap 33 KL lämna delegeringsuppdrag till:

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09-14, 165 Delgeringsordning 2016-09-14 Personal- och organisationsfrågor Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-10 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-10 1 Kommunstyrelsen 007-01-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (m), ordf. Onni Veviläinen (m) Göran Persson (m) Hans Jonsson (m ) Gunilla Höglund-Skarin

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen, Vara kommun

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen, Vara kommun Kommunstyrelsen 2013-09-11 1 Plats och tid Kommunhuset 11 september 2013 kl. 14.00 15.55 (Ajournering klockan 15.00-15.05) Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Carl-Uno Olsson

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:2 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-12 2 1 Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt inom nämnd... 2 1. Vad innebär delegering?...

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3 REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN samt delegationsordning antagna av kommunfullmäktige 2012-01-30, 4. Teknik- och fritidsnämndens uppgifter 1 Teknik- och fritidsnämnden är kommunens samordnande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Götene kommun Upprättad: 2015-01-01 Antagen av: Barn- och utbildningsnämnden 5 2015-01-07 Reviderad av: Barn- och utbildningsnämnden den 6 2015-01-20 Kontaktperson:

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer