Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-02-06 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi Hansen (S) Elof Jonsson (C) Ingemar Gruvaeus (C) Gabriela Bosnjakovic (M) Thore Svenson (M) Carl-Uno Olsson (S), ej. tjg. ers. Stefan Westergren (S), ej. tjg. ers. Mikael Karlsson (M), ej. tjg. ers. Anna Jäderström (M), ej. tjg. ers. Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekr. Camilla Verngren, ekonomichef Herman Bynke (M) Marie Pehrsson (M) Adam Alfredsson (FP) Runé Freden (C) Justerare Thore Svenson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli tisdag12 februari 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Anela Lennartsson Ordförande Justerare Fredrik Nelander Thore Svenson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen, Vara kommun Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv

2 Innehållsförteckning Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning... 2 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling... 3 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation... 4 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Intern kontrollplan Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Övriga frågor... 20

3 Kommunstyrelsen KS 1 AU 179/2012 Dnr Dpl 513 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Beslut Kommunstyrelsen antar reviderad delegeringsordning med nedanstående ändringar. Bilaga: Delegeringsordning Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari anta delegeringsordning att gälla fr.o.m. den 1 januari Delegeringsordningen behöver revideras på grund av personalförändringar i tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på sidan 13 i delegeringsordningen där det står SCB istället för SBC (samhällsbyggnadschef). Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring. Ingemar Gruvaeus (C) frågar om punkten 7.1 ska redigeras nu eller vid ett senare tillfälle med tanke på att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ska revideras under våren. Kommundirektör Gert Norell informerar att punkten 7:1 kan låtas vara oförändrad. Kommunstyrelsen har inget att erinra.

4 Kommunstyrelsen KS 2 AU 2 Dnr 168/2012 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden. Bakgrund Vedum Kök & Bad AB har förvärvat del av Vedum 3:57, som ligger öster om järnvägsområdet, och avser att använda marken för företagets fortsatta utveckling. I första hand finns planer på att bygga lager för färdiga produkter som ska transporteras från produktionslokalerna till lagret över spårområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerade fastigheter daterat oktober Planförslaget har under tiden den 7 november till den 21 december 2011 varit föremål för samråd. Planförslaget reviderades och kompletterades i februari 2012 efter samrådet. Planförslaget sedan varit utställd för granskning under tiden den 15 juni till den 31 augusti 2012 och därefter reviderats i oktober Ett utlåtande efter utställningen har upprättats av planförfattaren, där inkomna synpunkter redovisas och bemöts. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden.

5 Kommunstyrelsen KS 3 AU 9 Dnr 215/2012 Dpl 041 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige anser inte att kommunfullmäktiges budgetdokument ska utökas med uppgifter om taxor/avgifter/ersättningar och avstyrker förslaget. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Den moderata fullmäktigegruppen har genom Thore Svenson (M) lämnat in följande motion: Kommunstyrelsens och de olika nämndernas budgetdokument består av två delar, varav den första, allmänna delen går till kommunfullmäktige och den andra något mer omfattande delen är styrelsens/nämndens interna budgetdokument. Det har visat sig att viss information som är av intresse för allmänheten enbart finns med i den nämndspecifika delen. Med anledning härav yrkar vi: Att taxor, avgift och ersättningar skall ingå i den allmänna delen, och då presenteras i kommunfullmäktige och därmed bli känt för kommuninvånarna. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichefen Camilla Verngren som har skrivit följande svar: Kommunen har många olika taxor/avgifter inom sina verksamhetsområden; exempelvis för förskola, äldreomsorg, VA och inom miljö- och byggverksamheten. Kommunen betalar också ut många bidrag och ersättningar; exempelvis ekonomiskt bistånd, bidrag till föreningar och till enskilda vägar. Många av dessa taxor/avgifter/ersättningar är inte med i respektive nämnds budgetdokument då de är för omfattande och särskilda beslut tas om dessa. Taxorna/avgifterna/ersättningarna är då heller inte med i budgetdokumentet som beslutas i kommunfullmäktige. Om alla kommunens uppgifter om taxor, avgifter och ersättningar skulle vara med i kommunfullmäktiges budgetdokument skulle dokumentet bli avsevärt mer omfattande och inte bli överskådligt. Däremot finns de flesta taxor/avgifter/ersättningar på kommunens hemsida: Tillgängligheten bör ses över.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) tackar för svaret. Yrkanden Moderaterna, genom Thore Svenson (M), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning med följande motivering: Vid beredning av ärendet bör man närmare studera vilka taxor, avgifter och ersättningar som är rimliga att med i dokumentationen. Exempelvis sådana som är inkomstrelaterade eller följer riksnorm är svåra att precisera och bör kanske ingå utan enbart sådana som beslutas av kommunfullmäktige. Ett alternativ kan vara att lägga taxor etc. i en bilaga. Elof Jonsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Thore Svensons och moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen KS 4 AU 12 Dnr 10/2013 Dpl 041 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2013 för budget 2014, plan separat bilaga Reservation Adam Alfredsson (FP) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram följande dokument, som hon går igenom inför kommunstyrelsen: Schema för budgetprocessen 2013, budget 2014, plan , Investeringsbudget 2014, plan Ekonomiska förutsättningar 2014 Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetprocessen och den aktuella ekonominka läget. Fredrik Nelander föreslår att datumet för budgetdialogen i mars ändras till 26 mars istället för 27 mars. Kommunstyrelsens ser detta som redaktionell ändring. Yrkande Adam Alfredsson (FP), med tillstyrkande från Gabriela Bosnjakovic (M), Marie Pehrsson (M) och Thore Svenson (M) yrkar följande: Budgetdialogen är en dialog och information till politikernas största och viktigaste styrdokument. Det föreslås att enbart ledamöter från nämnden och styrelsers presidium skall ges möjlighet att närvara vid de två budgetdialoger som sker under året. Problematiken med förslaget är att endast tre partier är presenterade i dessa presidier, vilket skapar kunskapsunderläge för resterande partier. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att man ändrar skrivelserna enligt följande:

8 Kommunstyrelsen /3 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. 16/10 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. I ärendet yttrar sig även Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S). Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Adam Alfredssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag

9 Kommunstyrelsen KS 5 AU 13 Dnr 23/2012 Dpl 055 Intern kontrollplan 2013 Beslut Kommunstyrelsen antar föreslag om intern kontrollplan för år Separat bilaga: Intern Kontrollplan 2013 Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 10 maj 1999, 26, reglemente för intern kontroll. Av 6 framgår följande: Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till kommunstyrelsen. Av 7 framgår följande Nämndens rapporteringsskyldighet Respektive nämnd skall, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har arbetat fram en plan för uppföljning av internkontroll som omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämnder. Planen fastställs av kommunstyrelsen och ska gälla under ett år. Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även kompletteras med nämndsspecifika moment. Styrelser och nämnder ska som grund för internkontrollen göra en riskbedömning enligt den skala som anges nedan. Riskbedömningen ska grundas på den skada en avvikelse kan ge i form av bristande service, anseende, ekonomisk förlust etc. I huvudsak ska internkontrollen koncentreras till områden och rutiner som har en riskbedömning inom intervallet 3 5. Övriga områden kan självfallet kontrolleras men ges en lägre tonvikt och regelbundenhet i kontrollplanen. Beskrivning Inriktning på intern kontrollarbetet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

10 Kommunstyrelsen Genom att kommunstyrelsen har ansvaret för all verkställighet ska nämndernas interna kontrollarbete inriktas på uppföljning av mål i delårsbokslutet och årsbokslutet. Kommunstyrelsen upprättar en central intern kontrollplan som gäller för samtliga styrelser och nämnder. Den centrala interna kontrollplanen ska omfatta både redovisningskontroller och administrativa kontroller. Nämnderna har, enligt kommunallagen, ansvaret för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Förvaltningscheferna ansvarar, var och en inom sin nämnd, för att en central intern kontrollplan följs samt att avrapportering sker till kommunstyrelsen. Avrapportering över varje nämnds interna kontroll ska ske skriftligt till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Ekonomiavdelningen lämnar förslag på central intern kontrollplan till kommunstyrelsen för styrelsen och samtliga nämnder. Ekonom på ekonomiavdelningen ska löpande under året följa upp att den interna kontrollplanen följs. Ekonomen kan även själv utföra valda kontrollmoment. Alla upptäckta felaktigheter ska påpekas för den berörda befattningshavaren snarast möjligt samt rapporteras till förvaltningschefen. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren deltar vid handläggningen. Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på punkten 1:17 i den interna kontrollplanen 2013, där det står omsorger men ska ändras till omsorgen. Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring.

11 Kommunstyrelsen KS 6 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

12 Kommunstyrelsen KS 7 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Thore Svenson (M), Ryda Åshult 1, VARA (M), till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

13 Kommunstyrelsen KS 8 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Beslut Kommunstyrelsen väljer Anna Jäderström (M), Vedum Stommen 1, VEDUM, till ny ledamot tillika vice ordförande i personalutskottet. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot och tilllika vice ordförande i personalutskottet.

14 Kommunstyrelsen KS 9 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR). Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR).

15 Kommunstyrelsen KS 10 Dnr 43/2011 Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Beslut Kommunstyrelsen väljer nedanstående ledamöter till brottförebyggande rådet: Representant från kommunstyrelsen - Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA Vice ordförande och representant från socialnämnden - Agneta Edvardsson, Flinkagården 4 Längjum, VARA Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Beskrivning Jan Erik-Wallin (M) har varit vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet och representant från kommunstyrelsen. Gabriela Bosnjakovic (M) har varit ledamot och representant från socialnämnden i det lokala brottsförebyggande rådet. Gabriela har den 17 december 2012, 79, avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige har i samma paragraf entledigat henne från detta uppdrag. Fyllnadsval behöver nu göras efter både Jan-Erik Wallin från kommunstyrelsen och Gabriela Bosnjakovic från socialnämnden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny viceordförande och representant från kommunstyrelsen samt ny ledamot och representant från socialnämnden till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

16 Kommunstyrelsen KS 11 Delegeringsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Område AU , 178, , 195 AU , 2-5, 7-10, TU , Brådskande ärenden Avskrivningar fodringar (2.5): - Avskrivning totalt kr gällande VA-avgifter - Avskrivning 9198 kr, hyra - Avskrivning fodring totalt kr Miljö och byggnadsnämnden 3462 kr Socialnämnden4953 kr Bildningsnämnden kr Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt (3.1.3) Beslut om löneplaceringar resultatenhetschefer nr /2012 (3.5.3) Beslut om löneplaceringar - övriga nr (3.5.3) Varor och tjänster som ska upphandlas centralt enligt kommunens riktlinjer för upphandling (5.2) Upphandling av lek- och förbrukningsmaterial, dnr 34/2012 ABA Skol Aktiebolag, Malmö Sagitta Pedagog Aktiebolag, Mariestad Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska utskottet Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Ekonomichef Camilla Verngren Personalchef Berit Hallersbo Personalchef Berit Hallersbo Personalsekreterare Gunnel Emanuelsson (vidaredelegerat från personalchefen) Upphandlingschef Christer Johansson

17 Kommunstyrelsen Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag, Skara Staples Sweden AB, Borås Tressport och Lek AB, Helsingborg Lekolar AB, Osby Upphandling av skrivare och kopiatorer, dnr 76/2012 Ricoh Sverige AB (skrivare) Atea Sverige AB (kopiatorer) Upphandling av telefonitjänster, dnr 194/2012 Tele2 Sverige Aktiebolag Upphandling av porslin och köksredskap, dnr 20/2012 Menigo Foodservice AB, Partille Upphandling av städmaskiner, dnr 78/2012 Magnusson & Frej AB, Mölndal Upphandling av försäkringar, dnr 207/2012 Länsförsäkringar avseende kommunförsäkring, miljöansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring Hiscox/Brookfield avseende musikinstrumentförsäkring samt utställningsförsäkring Gjensidige Forsikring avseende kollektiv olycksfallsförsäkring Protector Forsikring ASA avseende motorfordonsförsäkring Upphandling av maskindiskmedel, dnr 45/2010 Diversey Sverige AB, Stockholm Upphandling av möbler, dnr 14/2013 ABA-Skol AB, skolmöbler Input Interiör Skaraborg, miljömöbler Upphandling Stationstankning, dnr 17/2013 SKL Kommentus/Statoil

18 Kommunstyrelsen Försäljning av mark för egenbebyggelse och byggande av flerfamiljshus enligt gällande taxa (6.1) Rätt att begära fastighetsreglering (6.4) Tidsbegränsade bygglov (7.2) Uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter för en tid av högst 5 år 2011 (9.1.2) Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Samhällsbyggnadschef Lars Henström Inhyrning Vedums Idrottshall Uthyrning Majorna 131:13 Aspen 7, Apotek Aspen 7, Café Aspen 7, Skaraborgsproj. Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet (9.2.1) Upplåtelse allmän platsmark (9.2.2) Upplåtelse av trottoar kv Svalan Torggatan Håkans Leksaker Affischering Cirkus Brazil Jack Stuntshow Torsvallen Torsdagsklubbar, Stora Torget Julmarknad, Stora Torget, Vara Julmarknad, Kvänum Tillfälliga lokala trafikföreskrifter under en tid av högst 6 månader som avser: Beslut Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson

19 Kommunstyrelsen enligt TRF 3:17, 10:1, 10:2, 10:3, 10:14 och 13:3 i de fall där kommunen är beslutsmyndighet (10.2) Avstängning, Jordgubbens dag Avstängning Studentexamen Avstängning Lions vårmarknad Avstängning Drottninggatan pga stationsinvigning Avstängning Järnvägsövergången pga fjärrvärmearbete Avstängning Drottninggatan pga Barnkalaset Avstängning Hotellgatan pga jubileum Håkans Leksaker Avstängning av Stora Torget pga Kulturafta Avstängning badhusgatan pga asfalteringsarbete Avstängning Fordonsgatan pga VA-arbete Anstängning Storg. Torgg. pga uppsättning juldekorationer Avstängning Torggatan pga VA-arbete Avstängning Busstorget, Kvänum pga julmarknad Transporttillstånd för bred last (10.5) Transport av silo och panncentral Tråvad - Kvänum Transport av mobilkran Badene - Rockagården Transport av transformator Kvänum Jung Gatuchef Ingemar Olsson Rätt att utfärda parkeringstillstånd för rörelseförhindrade (10.7) Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare Marie Pehrsson

20 Kommunstyrelsen KS 12 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: AU AU 180 AU 181 AU 182 AU 183 AU 184 AU 185 AU 186 AU 187 AU 193 AU 194 AU , 1 AU 6 AU 11 AU 15 AU 16 AU 17 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Information om kommunstyrelsens tjänstegarantier Kurser och konferenser Anmälningsärenden Vara Kreativ Nytt etableringsområde i anslutning till trafikplats Jung Läget vid företaget ASKO Samverkan mellan Vara kommun och Huangshan City, Kina Rapport från Konferensen Sino-Swedish Workshop on River Basin Ecological Compensation Policy i Kina Nytt inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen Övrig fråga Närvarorätt på dagens sammanträde för Gabirela Bosnjakovic (M) Läget vid företaget ASKO Revidering av diskussionsarbetsutskottets sammanträde i oktober 2013 Anmälningsärenden DiskussionArbetsutskott Övriga frågor TU , 110 Styrelseledamot till Avfall Sverige för år TU 111 TU 112 TU 113 TU 114 PU , 36 PU 37 PU 38 Iläggningsplats för kanot i Afsån. Revidering av tekniska utskottets sammanträden i maj och juni 2013 Anmälningsärenden Information/diskussion Översyn av politiska organisationen Revidering av personalutskottets sammanträde i januari 2013 Övriga frågor

21 Kommunstyrelsen KS 13 Övriga frågor Rekrytering av ny bildningschef Ordförande Fredrik Nelander informerar om rekryteringsprocessen för en ny bildningschef. Utseende av ny bildningschef kommer att göras i kommunstyrelsens i mars. Skaraborgs kommunalförbund Fredrik Nelander (S) och Gabriela Bosnjakovic (M) har varit på sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund och ger idag kommunstyrelsen information om vilka ärenden man arbetar med. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet har haft ett sammanträde där Fredrik Nelander (S) varit med. På sammanträdet har man bland annat diskuterat baden och handikapsanpassningen. Biblioteksplan Adam Alfredsson (FP) informerar om arbetet med biblioteksplan. Konserthusets jubileum Marie Pehrsson (M) frågar om konserthusets jubileumsfirande och vilka arrangemang det kommer anordnas under firandet. Frågan besvaras av kommundirektör Gert Norell. Organisationsförändring och ändring av reglementen Ordförande Fredrik Nelander informerar om organisationsförändringen och ändring av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

22 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m Antagen av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen datum V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

23 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Vad innebär delegering?... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt... 2 Vad kan delegeras?... 2 Vem kan man delegera till?... 3 Vidaredelegering... 4 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas... 4 Anmälan av delegeringsbeslut... 4 Exempel på ren verkställighet... 5 Förkortningar på delegater m.m Anmälan av delegeringsbeslut Allmänna ärenden Ekonomiska ärenden Personalärenden Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol., åklagarmyndighet och andra myndigheter Upphandling Köp/Försäljning av fastigheter Planärenden Yttranden Tekniska verksamhet Trafikfrågor Konserthuset Övriga frågor V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

24 Delegering av beslutanderätt inom nämnd Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, skadestånd). Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras Vad kan delegeras? Nämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud Nämnden får enligt 6 kap. 34 KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte

25 delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. Delegering och ren verkställighet Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om mekanisk verkställighet, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. Delegering av rätt att överklaga Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. Vem kan man delegera till? En nämnd kan enligt 6 kap 33 KL lämna delegeringsuppdrag till:

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer