Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-02-06 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi Hansen (S) Elof Jonsson (C) Ingemar Gruvaeus (C) Gabriela Bosnjakovic (M) Thore Svenson (M) Carl-Uno Olsson (S), ej. tjg. ers. Stefan Westergren (S), ej. tjg. ers. Mikael Karlsson (M), ej. tjg. ers. Anna Jäderström (M), ej. tjg. ers. Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekr. Camilla Verngren, ekonomichef Herman Bynke (M) Marie Pehrsson (M) Adam Alfredsson (FP) Runé Freden (C) Justerare Thore Svenson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli tisdag12 februari 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Anela Lennartsson Ordförande Justerare Fredrik Nelander Thore Svenson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen, Vara kommun Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv

2 Innehållsförteckning Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning... 2 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling... 3 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation... 4 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Intern kontrollplan Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Övriga frågor... 20

3 Kommunstyrelsen KS 1 AU 179/2012 Dnr Dpl 513 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Beslut Kommunstyrelsen antar reviderad delegeringsordning med nedanstående ändringar. Bilaga: Delegeringsordning Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari anta delegeringsordning att gälla fr.o.m. den 1 januari Delegeringsordningen behöver revideras på grund av personalförändringar i tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på sidan 13 i delegeringsordningen där det står SCB istället för SBC (samhällsbyggnadschef). Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring. Ingemar Gruvaeus (C) frågar om punkten 7.1 ska redigeras nu eller vid ett senare tillfälle med tanke på att reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ska revideras under våren. Kommundirektör Gert Norell informerar att punkten 7:1 kan låtas vara oförändrad. Kommunstyrelsen har inget att erinra.

4 Kommunstyrelsen KS 2 AU 2 Dnr 168/2012 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:57 med flera, Vedum Kök & Bad, Vedums tätort - Antagandehandling Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden. Bakgrund Vedum Kök & Bad AB har förvärvat del av Vedum 3:57, som ligger öster om järnvägsområdet, och avser att använda marken för företagets fortsatta utveckling. I första hand finns planer på att bygga lager för färdiga produkter som ska transporteras från produktionslokalerna till lagret över spårområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerade fastigheter daterat oktober Planförslaget har under tiden den 7 november till den 21 december 2011 varit föremål för samråd. Planförslaget reviderades och kompletterades i februari 2012 efter samrådet. Planförslaget sedan varit utställd för granskning under tiden den 15 juni till den 31 augusti 2012 och därefter reviderats i oktober Ett utlåtande efter utställningen har upprättats av planförfattaren, där inkomna synpunkter redovisas och bemöts. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen av ärenden.

5 Kommunstyrelsen KS 3 AU 9 Dnr 215/2012 Dpl 041 Motion angående styrelsers och nämnders budgetdokumentation Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige anser inte att kommunfullmäktiges budgetdokument ska utökas med uppgifter om taxor/avgifter/ersättningar och avstyrker förslaget. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Den moderata fullmäktigegruppen har genom Thore Svenson (M) lämnat in följande motion: Kommunstyrelsens och de olika nämndernas budgetdokument består av två delar, varav den första, allmänna delen går till kommunfullmäktige och den andra något mer omfattande delen är styrelsens/nämndens interna budgetdokument. Det har visat sig att viss information som är av intresse för allmänheten enbart finns med i den nämndspecifika delen. Med anledning härav yrkar vi: Att taxor, avgift och ersättningar skall ingå i den allmänna delen, och då presenteras i kommunfullmäktige och därmed bli känt för kommuninvånarna. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichefen Camilla Verngren som har skrivit följande svar: Kommunen har många olika taxor/avgifter inom sina verksamhetsområden; exempelvis för förskola, äldreomsorg, VA och inom miljö- och byggverksamheten. Kommunen betalar också ut många bidrag och ersättningar; exempelvis ekonomiskt bistånd, bidrag till föreningar och till enskilda vägar. Många av dessa taxor/avgifter/ersättningar är inte med i respektive nämnds budgetdokument då de är för omfattande och särskilda beslut tas om dessa. Taxorna/avgifterna/ersättningarna är då heller inte med i budgetdokumentet som beslutas i kommunfullmäktige. Om alla kommunens uppgifter om taxor, avgifter och ersättningar skulle vara med i kommunfullmäktiges budgetdokument skulle dokumentet bli avsevärt mer omfattande och inte bli överskådligt. Däremot finns de flesta taxor/avgifter/ersättningar på kommunens hemsida: Tillgängligheten bör ses över.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens behandling Thore Svenson (M) tackar för svaret. Yrkanden Moderaterna, genom Thore Svenson (M), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning med följande motivering: Vid beredning av ärendet bör man närmare studera vilka taxor, avgifter och ersättningar som är rimliga att med i dokumentationen. Exempelvis sådana som är inkomstrelaterade eller följer riksnorm är svåra att precisera och bör kanske ingå utan enbart sådana som beslutas av kommunfullmäktige. Ett alternativ kan vara att lägga taxor etc. i en bilaga. Elof Jonsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Thore Svensons och moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen KS 4 AU 12 Dnr 10/2013 Dpl 041 Budgetprocessen 2013, budget 2014, plan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2013 för budget 2014, plan separat bilaga Reservation Adam Alfredsson (FP) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram följande dokument, som hon går igenom inför kommunstyrelsen: Schema för budgetprocessen 2013, budget 2014, plan , Investeringsbudget 2014, plan Ekonomiska förutsättningar 2014 Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetprocessen och den aktuella ekonominka läget. Fredrik Nelander föreslår att datumet för budgetdialogen i mars ändras till 26 mars istället för 27 mars. Kommunstyrelsens ser detta som redaktionell ändring. Yrkande Adam Alfredsson (FP), med tillstyrkande från Gabriela Bosnjakovic (M), Marie Pehrsson (M) och Thore Svenson (M) yrkar följande: Budgetdialogen är en dialog och information till politikernas största och viktigaste styrdokument. Det föreslås att enbart ledamöter från nämnden och styrelsers presidium skall ges möjlighet att närvara vid de två budgetdialoger som sker under året. Problematiken med förslaget är att endast tre partier är presenterade i dessa presidier, vilket skapar kunskapsunderläge för resterande partier. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att man ändrar skrivelserna enligt följande:

8 Kommunstyrelsen /3 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. 16/10 KSAU, presidiet i resp. nämnd och en ledamot från varje parti som inte är representerat i presidium. Budgetdialog jämte budgetförutsättningar. I ärendet yttrar sig även Elof Jonsson (C) och Carl-Uno Olsson (S). Proposition Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Adam Alfredssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag

9 Kommunstyrelsen KS 5 AU 13 Dnr 23/2012 Dpl 055 Intern kontrollplan 2013 Beslut Kommunstyrelsen antar föreslag om intern kontrollplan för år Separat bilaga: Intern Kontrollplan 2013 Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 10 maj 1999, 26, reglemente för intern kontroll. Av 6 framgår följande: Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll Kommunstyrelsen skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till kommunstyrelsen. Av 7 framgår följande Nämndens rapporteringsskyldighet Respektive nämnd skall, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har arbetat fram en plan för uppföljning av internkontroll som omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämnder. Planen fastställs av kommunstyrelsen och ska gälla under ett år. Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även kompletteras med nämndsspecifika moment. Styrelser och nämnder ska som grund för internkontrollen göra en riskbedömning enligt den skala som anges nedan. Riskbedömningen ska grundas på den skada en avvikelse kan ge i form av bristande service, anseende, ekonomisk förlust etc. I huvudsak ska internkontrollen koncentreras till områden och rutiner som har en riskbedömning inom intervallet 3 5. Övriga områden kan självfallet kontrolleras men ges en lägre tonvikt och regelbundenhet i kontrollplanen. Beskrivning Inriktning på intern kontrollarbetet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

10 Kommunstyrelsen Genom att kommunstyrelsen har ansvaret för all verkställighet ska nämndernas interna kontrollarbete inriktas på uppföljning av mål i delårsbokslutet och årsbokslutet. Kommunstyrelsen upprättar en central intern kontrollplan som gäller för samtliga styrelser och nämnder. Den centrala interna kontrollplanen ska omfatta både redovisningskontroller och administrativa kontroller. Nämnderna har, enligt kommunallagen, ansvaret för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Förvaltningscheferna ansvarar, var och en inom sin nämnd, för att en central intern kontrollplan följs samt att avrapportering sker till kommunstyrelsen. Avrapportering över varje nämnds interna kontroll ska ske skriftligt till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Ekonomiavdelningen lämnar förslag på central intern kontrollplan till kommunstyrelsen för styrelsen och samtliga nämnder. Ekonom på ekonomiavdelningen ska löpande under året följa upp att den interna kontrollplanen följs. Ekonomen kan även själv utföra valda kontrollmoment. Alla upptäckta felaktigheter ska påpekas för den berörda befattningshavaren snarast möjligt samt rapporteras till förvaltningschefen. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren deltar vid handläggningen. Thore Svenson (M) uppmärksammar felstavning på punkten 1:17 i den interna kontrollplanen 2013, där det står omsorger men ska ändras till omsorgen. Kommunstyrelsen ser detta som redaktionell ändring.

11 Kommunstyrelsen KS 6 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

12 Kommunstyrelsen KS 7 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut Kommunstyrelsen väljer Thore Svenson (M), Ryda Åshult 1, VARA (M), till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

13 Kommunstyrelsen KS 8 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Onni Vehviläinen (M) till personalutskottet Beslut Kommunstyrelsen väljer Anna Jäderström (M), Vedum Stommen 1, VEDUM, till ny ledamot tillika vice ordförande i personalutskottet. Bakgrund Den 6 november 2012 har Onni Vehviläinen genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från sina politikska uppdrag från och med den 31 december Onni Vehviläinen har bland annat varit ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot och tillika vice ordförande i personalutskottet. Kommunfullmäktige entledigade den 17 december 2012, 80, Onni Vehviläinen från hans uppdrag samt beslutade om fyllandsval i bland annat kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till utskotten. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ledamot och tilllika vice ordförande i personalutskottet.

14 Kommunstyrelsen KS 9 Dnr 43/2011 Fyllnadsval efter Jan-Erik Wallin (M) till kommunala pensionärsrådet Beslut Kommunstyrelsen väljer Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA, till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR). Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny representant respektive ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR).

15 Kommunstyrelsen KS 10 Dnr 43/2011 Fyllnadsval till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) efter Jan-Erik Wallin Beslut Kommunstyrelsen väljer nedanstående ledamöter till brottförebyggande rådet: Representant från kommunstyrelsen - Gabriela Bosnjakovic (M), Torggatan 4, VARA Vice ordförande och representant från socialnämnden - Agneta Edvardsson, Flinkagården 4 Längjum, VARA Bakgrund Jan-Erik Wallin (M) är före detta oppositionsråd i Vara kommun. Den 6 november 2012 har Jan-Erik Wallin genom en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott samt de uppdrag som per automatik följer av dessa, från och med den 31 december Kommunfullmäktige entledigade den 17 november 2012, 79, Jan-Erik Wallin från hans uppdrag i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och medföljande uppdrag samt beslutade om fyllandsval. Gabriela Bosnjakovic valdes som ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden efter Jan-Erik Wallin (M). Kommunstyrelsen ska i nästa steg välja ledamöter och ersättare till råden. Beskrivning Jan Erik-Wallin (M) har varit vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet och representant från kommunstyrelsen. Gabriela Bosnjakovic (M) har varit ledamot och representant från socialnämnden i det lokala brottsförebyggande rådet. Gabriela har den 17 december 2012, 79, avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige har i samma paragraf entledigat henne från detta uppdrag. Fyllnadsval behöver nu göras efter både Jan-Erik Wallin från kommunstyrelsen och Gabriela Bosnjakovic från socialnämnden. Kommunstyrelsens behandling Herman Bynke (M) presenterar moderaternas nominering till ny viceordförande och representant från kommunstyrelsen samt ny ledamot och representant från socialnämnden till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

16 Kommunstyrelsen KS 11 Delegeringsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Område AU , 178, , 195 AU , 2-5, 7-10, TU , Brådskande ärenden Avskrivningar fodringar (2.5): - Avskrivning totalt kr gällande VA-avgifter - Avskrivning 9198 kr, hyra - Avskrivning fodring totalt kr Miljö och byggnadsnämnden 3462 kr Socialnämnden4953 kr Bildningsnämnden kr Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt (3.1.3) Beslut om löneplaceringar resultatenhetschefer nr /2012 (3.5.3) Beslut om löneplaceringar - övriga nr (3.5.3) Varor och tjänster som ska upphandlas centralt enligt kommunens riktlinjer för upphandling (5.2) Upphandling av lek- och förbrukningsmaterial, dnr 34/2012 ABA Skol Aktiebolag, Malmö Sagitta Pedagog Aktiebolag, Mariestad Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska utskottet Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Ekonomichef Camilla Verngren Personalchef Berit Hallersbo Personalchef Berit Hallersbo Personalsekreterare Gunnel Emanuelsson (vidaredelegerat från personalchefen) Upphandlingschef Christer Johansson

17 Kommunstyrelsen Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag, Skara Staples Sweden AB, Borås Tressport och Lek AB, Helsingborg Lekolar AB, Osby Upphandling av skrivare och kopiatorer, dnr 76/2012 Ricoh Sverige AB (skrivare) Atea Sverige AB (kopiatorer) Upphandling av telefonitjänster, dnr 194/2012 Tele2 Sverige Aktiebolag Upphandling av porslin och köksredskap, dnr 20/2012 Menigo Foodservice AB, Partille Upphandling av städmaskiner, dnr 78/2012 Magnusson & Frej AB, Mölndal Upphandling av försäkringar, dnr 207/2012 Länsförsäkringar avseende kommunförsäkring, miljöansvarsförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring Hiscox/Brookfield avseende musikinstrumentförsäkring samt utställningsförsäkring Gjensidige Forsikring avseende kollektiv olycksfallsförsäkring Protector Forsikring ASA avseende motorfordonsförsäkring Upphandling av maskindiskmedel, dnr 45/2010 Diversey Sverige AB, Stockholm Upphandling av möbler, dnr 14/2013 ABA-Skol AB, skolmöbler Input Interiör Skaraborg, miljömöbler Upphandling Stationstankning, dnr 17/2013 SKL Kommentus/Statoil

18 Kommunstyrelsen Försäljning av mark för egenbebyggelse och byggande av flerfamiljshus enligt gällande taxa (6.1) Rätt att begära fastighetsreglering (6.4) Tidsbegränsade bygglov (7.2) Uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter för en tid av högst 5 år 2011 (9.1.2) Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander Samhällsbyggnadschef Lars Henström Inhyrning Vedums Idrottshall Uthyrning Majorna 131:13 Aspen 7, Apotek Aspen 7, Café Aspen 7, Skaraborgsproj. Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet (9.2.1) Upplåtelse allmän platsmark (9.2.2) Upplåtelse av trottoar kv Svalan Torggatan Håkans Leksaker Affischering Cirkus Brazil Jack Stuntshow Torsvallen Torsdagsklubbar, Stora Torget Julmarknad, Stora Torget, Vara Julmarknad, Kvänum Tillfälliga lokala trafikföreskrifter under en tid av högst 6 månader som avser: Beslut Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson Gatuchef Ingemar Olsson

19 Kommunstyrelsen enligt TRF 3:17, 10:1, 10:2, 10:3, 10:14 och 13:3 i de fall där kommunen är beslutsmyndighet (10.2) Avstängning, Jordgubbens dag Avstängning Studentexamen Avstängning Lions vårmarknad Avstängning Drottninggatan pga stationsinvigning Avstängning Järnvägsövergången pga fjärrvärmearbete Avstängning Drottninggatan pga Barnkalaset Avstängning Hotellgatan pga jubileum Håkans Leksaker Avstängning av Stora Torget pga Kulturafta Avstängning badhusgatan pga asfalteringsarbete Avstängning Fordonsgatan pga VA-arbete Anstängning Storg. Torgg. pga uppsättning juldekorationer Avstängning Torggatan pga VA-arbete Avstängning Busstorget, Kvänum pga julmarknad Transporttillstånd för bred last (10.5) Transport av silo och panncentral Tråvad - Kvänum Transport av mobilkran Badene - Rockagården Transport av transformator Kvänum Jung Gatuchef Ingemar Olsson Rätt att utfärda parkeringstillstånd för rörelseförhindrade (10.7) Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare Marie Pehrsson

20 Kommunstyrelsen KS 12 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: AU AU 180 AU 181 AU 182 AU 183 AU 184 AU 185 AU 186 AU 187 AU 193 AU 194 AU , 1 AU 6 AU 11 AU 15 AU 16 AU 17 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning Information om kommunstyrelsens tjänstegarantier Kurser och konferenser Anmälningsärenden Vara Kreativ Nytt etableringsområde i anslutning till trafikplats Jung Läget vid företaget ASKO Samverkan mellan Vara kommun och Huangshan City, Kina Rapport från Konferensen Sino-Swedish Workshop on River Basin Ecological Compensation Policy i Kina Nytt inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen Övrig fråga Närvarorätt på dagens sammanträde för Gabirela Bosnjakovic (M) Läget vid företaget ASKO Revidering av diskussionsarbetsutskottets sammanträde i oktober 2013 Anmälningsärenden DiskussionArbetsutskott Övriga frågor TU , 110 Styrelseledamot till Avfall Sverige för år TU 111 TU 112 TU 113 TU 114 PU , 36 PU 37 PU 38 Iläggningsplats för kanot i Afsån. Revidering av tekniska utskottets sammanträden i maj och juni 2013 Anmälningsärenden Information/diskussion Översyn av politiska organisationen Revidering av personalutskottets sammanträde i januari 2013 Övriga frågor

21 Kommunstyrelsen KS 13 Övriga frågor Rekrytering av ny bildningschef Ordförande Fredrik Nelander informerar om rekryteringsprocessen för en ny bildningschef. Utseende av ny bildningschef kommer att göras i kommunstyrelsens i mars. Skaraborgs kommunalförbund Fredrik Nelander (S) och Gabriela Bosnjakovic (M) har varit på sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund och ger idag kommunstyrelsen information om vilka ärenden man arbetar med. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet har haft ett sammanträde där Fredrik Nelander (S) varit med. På sammanträdet har man bland annat diskuterat baden och handikapsanpassningen. Biblioteksplan Adam Alfredsson (FP) informerar om arbetet med biblioteksplan. Konserthusets jubileum Marie Pehrsson (M) frågar om konserthusets jubileumsfirande och vilka arrangemang det kommer anordnas under firandet. Frågan besvaras av kommundirektör Gert Norell. Organisationsförändring och ändring av reglementen Ordförande Fredrik Nelander informerar om organisationsförändringen och ändring av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

22 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m Antagen av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen Reviderad av kommunstyrelsen datum V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

23 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Vad innebär delegering?... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt... 2 Vad kan delegeras?... 2 Vem kan man delegera till?... 3 Vidaredelegering... 4 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas... 4 Anmälan av delegeringsbeslut... 4 Exempel på ren verkställighet... 5 Förkortningar på delegater m.m Anmälan av delegeringsbeslut Allmänna ärenden Ekonomiska ärenden Personalärenden Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol., åklagarmyndighet och andra myndigheter Upphandling Köp/Försäljning av fastigheter Planärenden Yttranden Tekniska verksamhet Trafikfrågor Konserthuset Övriga frågor V:\Ledning och administration\kansliavdelningen\alla\arbete\ks\protokollsförslag\ks doc

24 Delegering av beslutanderätt inom nämnd Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, skadestånd). Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras Vad kan delegeras? Nämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud Nämnden får enligt 6 kap. 34 KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte

25 delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. Delegering och ren verkställighet Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om mekanisk verkställighet, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. Delegering av rätt att överklaga Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Beslut utan delegeringsuppdrag Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. Vem kan man delegera till? En nämnd kan enligt 6 kap 33 KL lämna delegeringsuppdrag till:

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Götene kommun Antagen av: Kommunstyrelsen den 17 december 2014, 300 Kontaktperson: André Enarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18, 124 Reviderad 2015-04-16, 75 Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt... 1 Förkortningar m.m....

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-04-08 1 Plats och tid Kommunhuset, den 8 april 2015, Huangshan, klockan 14.00-15:05 Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande Petra Sahlström (S) Alexandra Gustafsson (S) Åsa Olsson

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Ks delegation 2010-04-28 ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 Innehåll Ansvars- och uppgiftsfördelning 2 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer