byggnadsingengor Ingen^brerna Bengtssons och Priborns horig med avs.eende, hela riket..,.,... att utfarda intyg angaende ekonp-* * *].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "byggnadsingengor Ingen^brerna Bengtssons och Priborns horig med avs.eende, hela riket..,.,... att utfarda intyg angaende ekonp-* * *]."

Transkript

1 Uderteckade, vilka for det adamal, som avses i paragraf 14 i lage om bostadsrattsfbreigar, graskat forestaede ekoomiska pla for tomtratte till tomt r 2. i kv Iresia iom Spaga fo'rsamlig, Stockholm/ f, harmed atgiva foljade yg.- De i plae for Bostadsrattsforeige Surkulla lamade upp giftera agaede byggades utforade, taxerigs och bradfor-i sa.krigsva.rde, produktioskostad och b'vriga kostader samt Ia aro, i de ma de kuat ihamtas fra fbrefliga hadligar', overesstammade med dessaa iehall samt i b'vrigt med av oss kada forhallade. De lagehetera asatta adelsvardea fia vi med hasy till de earskilda lageheteras beskaffehet vara godtagbara och de for bostadgratt agiva avgiftera ar.o eligt var meig skaliga och tillsvidare for foreiges verksamhet fullt tillrackliga; I plae agiva ikomster ocli utgifter motsvara vadi som i huvudsak for arvarade maste berakas for arede av fbrevarade slag. Produktioskostade ar skalig med hasy till produktioskostadaiva i Stockholm. Savt vi kua fiaj iehaller. plae uppgifter i samtliga de haseede, som aro av betydelse for bedomade av foreiges ekoomiska verksamhet och bostadsratt.shavar.as ekoomiska fb'rpliktelser.1. Pa grud av de utav oss saluda fbretaga graskige kua vi vsorda riktighete av lamade uppgifter samt vederhaftighete ay de ber-akigar plae iehaller samt sasom ett allmat ordome uttala, att.e l i g t var uppfattig plae uder i desamma agiva forutsattigar vilar a tillfbrlliga grude a r ; Det torde observeras att vi e^ graskat foreiges ekoomi for arvaradei Stockholm de /#.':-' I960 ^~-^ f 'Has-Erik Begtsso. / ^ztk'e Fribor byggadsigegor Ige^brera Begtssos och Pribors amt^ckiigar.:bevi11as : (Av Kugl. Maj forklarad be-.. horig med avs.eede, hela riket..,.,... att utfarda yg agaede ekop-* * *]. miska plaer) ; '

2 Jamlikt 2 bostadsrattskotrollage godkaer-hyresamde,ifragavarade de 28Jfebruari I960 dagteckade ekoomiska pla.. V /U UP1 X/ -JTI - Ekoomisk la for. Sbreige har uppfbrt radhuslagehet-er iom-tortf,r 2 i kyarteret Iresia iom Spaga forsamlig - i Stockholm ooh har.till adamal att, v-besta o'cja 'foryalta'amda egedom -samt att dar± 'at- sia medlemmar ox- { > i upplata bostader eller adra lagelieter uder yttjaderat-t for -o.begrasad tid. - ' >' Tootte aispoeras geom tomtrattskotrakt med Stock b'.v.er faatigheter m,m..? - - o A tomte med e areal ay m ha'uppfbrts 5 stt-.radhuslagor- med gatuadresser Mabarsstige l~4'-76,- Valligby, beamda hus 1 -._'5j iehallade fb'ljade lageheters Typ A 26 st i hus 2-5? omfa t t a r yardagsrum med oppe.spis..e haly trappa er? kbk, allrum, ett -soyrum, fbrs'tuga, toaiett och 3770 kladkammare i etreplaet samt tre.soyrum' och badr-um e haly 1960 trappa upp.. Allrummet, som ligger.f'.husets-mt fors.es...med. dagsljus geom lateri^ I kallare-.fies ett ekelt forrad. 2 Lagehetsyta 121,5 m. B 3 st i hus 1? omfattar i etreplaet forrdd och toaiett och e trappa upp yardagsrum, allrum, tre sovrum, kbk.o.eh badrum.«allrummet har i likhet med typ-a laterifbster-,., Lagehetsyta 97?0 m2,. Typ 0 3 st i hus 1 aro lika med typ-b med ett soyrum tillagt i1 etreplaet. ^ Lagehetsyta 116?2 m '... I hus 1 fies dessutom maskiell tyatt-stuga med.torkrum och magel.-, rum samt bas.tu med toaiett och omkladigsrum,. I kallare'i'hus 3 ar e hobbylokal irymd och i'hus 5 udercetral for.distributio ay yarme o.chy a r m y a t t e fra Hasselby varmekraftyerk. _ Pra dea cetral distribueras aye yarme och yarmyatt.e till Bbstadsrattsforer-,. ige Solbacke a gratomte Jresia.r 3 med yrlke fbreig av-, rakig har skett for dess adel i alaggigskostade for ude'rcetraie?-1 Betraffade utfbrade i ovri'gt hayisas till bllagda tekiska be-. skr'iyigv. _Taxerigsyarde kroor yaray markyarde kroor 180,000., Bradforsakrig kroor 3,100»000- i Skaska Brad-Hermes... Pr'o'dukti'oskos,,tader Tomtkostad (tomtratt) 'JTybyggadskostad -. 5,'9.T^9T? Aygart (Jrudforstarkigsbidrag. ->,u; fra Stockholms.Stad - 134>4-'OP?;-,.K r o o r 2..; tr HM.rtill kommer 51-, for for yissa okade (ratekostader) uder foryalthagsstadiet p& grud ay tidsutd'rakt med slutgiltig fiasierig ay-byggadsfb'retaget (s'.k% kredivtillagg). is ct,

3 2. SpecifIkatio over samtliga 'bo_stadslagelieter iom fastighete. lagehet Adress Typ Yta Mabarssti- m^ ge r. H-t it 1 6 A ( l 18 ^~i,-~v 20 r\2 O A 24 / 26 o 28 TA 30 r? O 32 T >t 34 rj 36 T O 38 t /-\0» o 42 * j 44 A.46 / O 48. r r\0. r- /-i 52 rr /! rr C r- O 58 r\0 XO 62 / * /f /- f~ O 68 r?pi 70 TO 72 ry rr i^* 76 B G I] H A u. ti i? ti ii H fl U I! 11 U I! 11 97,0 H 116,2 tt 1! 121,5 tr t? fi It li <1 M ' It H ^ o - 0 Adelsvarde Grrud- Arsarg... Darav fod (ikl. kre- aygift [exkl-. for ire divtillagg) brasle reparatioer : :- 75,150:- 86,180:- 86» ,* 1 8d : - 98,955: : : : :- 98,955:- 96,955 : : : : : :- *ZX z&t. ' :- 4,224: : : : : : : ' : : :- 20*867: : : : ; : :- 5*319: : : : : : : ; ; : ; : : : ? : :- 5*319: : : : : : : :- 5.^19: ; : : ;- 225:- '221.:- 221:- 254:- 254:- 259:- 292:- 284 : - 294:- 292:- 290;- 292:- 286:- 2-86:- 290:- 294:- 284;- 292;- Summa 32 st : : :-,

4 Specifikatio dyer Ia mot eokigar (Se ave pukt 4 uder Sarskilda fbthailade ) '. 3 Placerig. Belopp R a t a Amorter.. Sta rata Er_«_ ^ _ r. _ Kr. _ o.amort.* 1.Prlmarla. - ' Sveska Persoal- Pesioskassa :-. 5* : :- Stockholms Tomtrattskassa :- 5, : J - 2.Sekuda'rla Stockholms Tomtrattskassa ;- 5, :- 6*900; :- 3.Tertiarla Kugl.Bost'ads- Styrelae :- 3?0 15»477: :- 4.GrudaTgifter J «Itradesavgift e r 4-000: Kotat fra foreige 51.00Q:- _ r _ =: Summa (ikl. ) «0'00 : - _ i:-19..8QQ: Avgar : Rat e- eftergift 1,6 fi a :- 28>912;- ffb'rsta arets.kat)alkostad _ Kroor _ 100» 71 9 :- Berakig av arskostader, som e.l utgor_aa av rator,amorterigar, fodavsattlgar eller braslekostadex: El. forbrukig (ikl. seryice) Tomtrattsaygald :- J.OOO:- Sophamtig :- Eeh^llig ocla sorajig 2.400:- Vattefo r b r k i g (ikl.atloppsavgift) 8.200:- Jastighetsfcjrvaltig :- Forsakrigar 700:- Skatt :- Diverse. (ikl.midre yttre. reparatios^) '7: ICroor 46.54?: _ Fodavsattigar, arliga: Eeservfod 2.962:- Ire reparatiosfod 8*8'86> Disposiosfo d 8^8 ' 86 :- Kroor :-

5 SURKULUN OVerstatallarambetet, ]?6rsta kasliavdelige, Box , Stockholm. 1 6, ;KOH I OVERSTATHALLAH- AK!BETET,FGRSTAKANSL!MD, DEM24.0KT.1960 Iberopade telefosamtal fra Eder froke Eroth, oskar v± lama foljade kompletterade uppgifter till var ekoomiska, pla av de 28 februari I960: 1, Primarla: SPP Kroer Itamade sakerhetei* Laetid 1,100,-OOOt- Botteeckig- Ifill 23/ ar i Presia 2 lomtratts- ~j kassa 202,000s- Ifeciigar mel :- och :- 2, Sekudarla; Tomtrattskassa 505,000:* 3, Tertiarla: Bostadssty- Iteckigar melrelse :- Ia :- _ oc :- Ex ;- 30/6 23/41999 Sasom sakerhet for vissa bostadsrattshavares fe m t o a r i g a toppla i sparbak har foreige lamat eckigar till ett varde ar'kr* :- liggade mella :- och :-. Yalligpy d*re~17 oktober I960 bevtas: Styirelseledamoteras egehadiga

6 Sammadrag ay arsakter pe arskostader: 4. Berakade jakter per Jir: Arsaygifter (exkl. brasle) Tyattstuge- oc bastiiaygif ter. Berakade kostader per ar: Rator och. amorterigar Oyriga kostadex Kroer Kroor : ; :- 100,719:- 46»54?> : ;- Sarskilda fbrhallade ar betydelse. for bedomadet at foreiges Terksamhet ooh bostadsrattshavaras ekoomiska forpliktelser^ 1. ItradesaTgift 100:- kr 2, Utover utgiftera i dea pla deberas braslekostader, Ivilka eligt.u gallade braslepriser berakas uppgli till ra l?j- kr m2, 5. Ytterligarebyggad kommer ej att aslutas till dea foreig. 4. Foreige har sasom sakerhet,for vissa bosta^srattshayares toppla i sparbak lamat.eckigar 4kr.119*100: i formaslage omedelbart. ovafbr tertiarlaet b'vrigt havisaa till foreiges stadgax, av yilka framgar rad som galler yid foreiges upplosig eller likyidatio. Yalligby februari * Treu*ige± Uo-Hjartkyist Lars Earste. (ruar Soderholm. Per Holmgre Styrels-eladaureras egehadiga atteckigar bevtasj

7 T' Bilag-a till ekoomisk pla for Bostadsrattsforeige Surkulla Grad TIdergrude utgores ay berg* G-rudmurar : betog K 250. Yarmsisolerig vid uppvariada kallarutrymme: 50ramtraullsplattor.- Sockelt obeh.a.dlad betog, Draerigs 1-2 stragar 100ma lerror. Yaggar Yttarvaggar: lattbetog 250 mm3 vol«tikt 0,5> puts, terras utv. Barade iervag-g-ar : d :o,puts, bvriga iriei-vaggar : 7^ ^^ lattbetogplattor, puts, Lagehetsskiljade vaggar: B.lalklag 200 mm modultegel, ptzts. Botte'bjalklag:. Bsge-b^alklag med isolerig av 50 Ma mioralulls matt a mm k u t t e z ^ s p a, 100 mm reglar, overgolv, Mellabjalklag: AH-bjalklag med fyllig av 250 mm kutterspa, 100 mm reglar, S-olYtyper, ' Typ a: 25 mo. eklamell, 2 ggr hardlackbeliaiidlat, Typ b: 1 golttra? h -rd trafiberskiva, lumppapp, 3 mm lioleum. Typ cs 50 JBOa mioralull, lattbetogkross, overbetog, srade plattor resp. marmormosaik, I badrum membraisolerig, Typ d; Kallargol-v 120 mm grovbetog p& fyliig, 50 E stalslipad orerbetog, Yttertak Tratalcstolar med 7/3 ierpael, papp, 100 mm mieralullsskivox, 7/8 ytterpael, tiderlagspapp,, dubbelfa l s a d galvaiserad plat0 Iriertak Typ a: Typ bs Typ ct vayspaig, plastfarg, sjrlig takpael. h&rda trafiberskitor, oljefarg. Typ d: AH-b.jalvlagets uridersida, plastfarg, Sickerler Kokssickerier3 garderober, dorrar och foster oljemalade, J?6ster 2-glas, laterier stalytterbaga'r, traierbagax^

8 2, v Rurasbes f c c i v i g Golv: typ c, mosaik Yagga tapet,plastfarg- Sovrum Yaggar : Takj typ 13 tapet typ a Toalett Bad Kok Golv: Yaggar: oljefarg Tak: typ c, sradeplattor typ c typ Cj srade plattor Yaggar: oljefarg, vt kakel 8 skift. Golv; Yaggar: Tak: lllrum typ c typ D oljemalig, over spis, disktak och. beredigsbord: perstdrpsplatta. typ c Golv: typ b Yaggars Tak; plastfarg typ b Iirvadig trappa: ek Yardagsrtim Golv; typ a Yaggar: tapet Tak.: typ d i us 2-5s typ a i hus 1, Kdadkaimare - Golir; ' typ b.. Yaggar; oljefarg Takt. typ o gyattstuga. G-olrt. typ d Yaggars Tak: oljefarg typ b '

9 IT 3* Bastu Golv? typ df srade piattor Taggeri olje'farg, i duschrum Tt kakel 5?ak: typ d, oljefarg Basturummet irett med-furupael, med uderligga.de kork och ralullsisolerig, Uderoe tra l Solv: typ d, Yaggarj obehadlade Taks forsakt vetilerat udertak raed 50 mm mieralullsisole Utrustigadetal,1e r. \s Elektrohe Koksflakt! Amerko %lska.p; Blektrolux?8 ler Badkars Tyattmaskier; Magel: Torkflakt; Bastuaggregat ; Gustavsbergs pl- med platfrot Revecet med eluppvarmirlg 1 st 12'kg och 1 st 6 kg samt 1 cetrifug 7 ^S 5?revalsmagel, elektrisk med belysig, Elektrisk Bahco Cetralate for radio och televisio.

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson

INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson ARKITEKTUR INEXAKTICITETEN, DEL 2 Johan Johansson, Pär Eliaeson pe: Johan, när du såg det här huset så fick du en idé? jj: Inte riktigt först, när jag såg huset, kan jag säga att jag fick en idé. Men,

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-03-31 Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer