Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll."

Transkript

1

2 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

3 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial Nässjö kommun. Protokoll från sammanträde , 11, med Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund avseende sotningstaxa, sotningsfrister, brandskyddskontroller och egen sotning.

4 4 Kf 80 04/73 Inkommen motion Motion 31/ från Marie-Louise Ekholm (m) om trafiksäkerheten i Nässjö centrum. Motionen är remitterad till Utskott I.

5 5 Kf 81 04/31 Svar på interpellation om hur rättvist kultur- och fritidsnämndens medel fördelas mellan pojkar och flickor Malin Olsson (m) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 54 interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (c) om hur rättvist kultur- och fritidsnämndens medel fördelas mellan pojkar och flickor. Ann-Cathrin Gunnar meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

6 6 Kf 82 04/56 Svar på interpellation om problem med buskörning kvälls- och nattetid i centrala Nässjö Bernt Hultberg (safe) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 62, interpellation till kommunstyrelsens ordförande Greger Phalén (s) om buskörning kvälls- och nattetid i centrala Nässjö. Greger Phalén besvarar interpellationen. Interpellationen är härmed besvarad.

7 7 Kf 83 04/53 Svar på interpellation om elektronisk handel Anders Karlgren (m) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 61, interpellation till kommunstyrelsens ordförande Greger Phalén (s) om elektronisk handel. Greger Phalén besvarar interpellationen. Interpellationen är härmed besvarad.

8 8 Kf 84 03/154 Svar på motion om begränsning av tungtrafik längs Sörängsvägen och Brogatan i Nässjö centralort I juni 2003 lämnade Bernt Hultberg (safe) in en motion. Han skriver att långtradare och andra större fordon som ska till olika industrier, skapar trafikproblem på Sörängsvägen. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda trafiksäkerhetssituationen. Utskott I remitterade motionen till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden den 19 augusti 2003, 103. Tekniska nämnden svarade att år 2000 förminskades Sörängsvägens körbana, så att gång- och cykelbanorna kunde breddas. Därmed sänktes också hastigheten, eftersom körbanan blev smalare. Samtidigt hoppades tekniska kontoret att den tunga trafiken, skulle välja alternativa vägar, när körbanan blev smalare. Dessa tre förändringar har förbättrat situationen på Sörängsvägen, men en färdigställd ringled skulle minska trafiken ännu mer på Sörängsvägen. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade motionen den 25 februari 2004 och svarade att åtgärder har gjorts för att förbättra trafiksituationen på Sörängsvägen. Många väljer dock att köra via centrum, än att välja alternativa vägar, eftersom centrumvägen är ca 5 km kortare. Det enda sättet att ytterligare öka trafiksäkerheten, är att färdigställa Nässjö ringled. Kommunledningskontoret har i mars 2004, beställt nya skyltar med korrekta infartskartor. Dessa ska sättas upp vid infarterna från Eksjö och Jönköping. På så sätt kan chaufförerna lättare se och därmed använda de vägar som ligger utanför centrum. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 54 Yrkanden Bernt Hultberg (safe) yrkar bifall till motionen. Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bernt Hultbergs yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

9 9 Kf 84 forts. Trafiksituationen på Sörängsvägen har och kommer att förbättras, genom de insatser som har gjorts. Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska servicenämnden får i uppdrag att fortsätta arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder längs Sörängsvägen. I investeringsbudgeten för , finns 21 miljoner kronor avsatta till investering av Södra vägen. Motionen anses härmed besvarad. Reservation: Samtliga ledamöter i Safe Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden

10 10 Kf 85 03/170 Svar på motion om att införa folkhälsopris Marie-Louise Ekholm (m) och Rose-Marie Borgrot (m) har lämnat in en motion om att införa ett folkhälsopris. De föreslår att kommunen inrättar ett folkhälsopris för enskild eller förening som gör insatser för att förbättra hälsoläget för invånarna i Nässjö. Priset föreslås utdelas årligen på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Folkhälsorådet får i uppgift att utarbeta regler för priset samt att utse pristagare. Utskott II beslutade överlämna motionen till hälsorådet för yttrande. Hälsorådet föreslår i sitt sammanträde att ett folkhälsopris inrättas med följande riktlinjer: - Folkhälsopriset ska ge stöd och uppmuntran till individ, grupper, föreningar eller organisation i Nässjö kommun som har gjort insatser för att förbättra folkhälsan i kommunen. - Priset är kronor och ett diplom. - Hälsorådet beslutar om pristagare. Priset delas ut i samband med något arrangemang som sker i hälsorådets regi som t ex hälsoveckan. Utskott II behandlade ärendet den 7 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 55 Yrkanden Marie-Louise Ekholm (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Ett folkhälsopris inrättas med de riktlinjer som hälsorådet föreslagit. Motionen anses härmed besvarad. Hälsorådet

11 11 Kf 86 04/55 Årsredovisning 2003 för Nässjö kommun och kommun koncernen Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till bokslut för Nässjö kommun och koncernen. Information om årsredovisning för 2003 har lämnats vid utskottets sammanträde den 16 mars 2004, då även nämndernas bokslut och årsredovisningar delades ut. Kommunen Kommunens verksamheter redovisar ett positivt resultat på + 3,2 mkr för Föregående års resultat var + 9,9 mkr. Nämndernas verksamhet redovisar ett utfall på 19 mkr. Där barn- och utbildningsnämnden står för 16,8 mkr och 2,6 mkr är extraordinära insatser inom exploateringsverksamheten. Övriga nämnder har i princip lyckats hålla kostnaderna i nivå med de budgetanslag som tilldelats dem. Överskott finns hos omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten. Totalt ökade skatteintäkter och statsbidrag under 2003 med 3,1 % och nettokostnaderna med 6,3 %. Soliditeten är det viktigaste måttet på den ekonomiska styrkan på lång sikt. Den anger det egna kapitalet i förhållande till det lånade kapitalet som finns i kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår till knappa 50 % för år Ju högre soliditet desto starkare ekonomisk ställning. Koncernen I koncernbalansräkningen redovisas de samlade tillgångarna och skulderna i kommunen och i Örnen i Nässjö AB, Bostadsstiftelsen Annebergshus, Höglandets Räddningstjänstförbund och Höglandets kommunalförbund. Utskott I behandlade ärendet den 6 april 2004, 40 Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 35 Kommunrevisionen har i berättelse föreslagit att resultat- och balansräkning fastställs samt att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder. Revisorerna har också lämnat redogörelse för hur kommunrevisionens anslag använts. Kommunrevisionens ordförande Reidar Wångehag (kd) kommenterar den av kommunrevisionen lämnade revisionsberättelsen.

12 12 Kf 86 forts. Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Årsredovisning för Nässjö kommunkoncern för år 2003 med resultaträkning, balansräkning och betalningsflödesrapport godkänns. Avvikelser i 2003 års bokslut behandlas i ett särskilt ärende (Tilläggsbudget 2004:I ). Redovisningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas samtliga kommunens styrelser och nämnder Samtliga förvaltningar Ekonomi Örnen

13 13 Kf 87 04/61 Årsredovisning 2003 Örnen AB och Örnen AB koncernen Kommunstyrelsens vice ordförande kommunalrådet Per Persson, med kommunstyrelsens andre vice ordförande kommunalrådet Sigvard Karlsson som ersättare har utsetts som kommunens ombud vid bolagsstämma. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 36 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för Örnen AB:s verksamhet 2003 och redovisningen för Örnen AB koncernen 2003 godkänns. Styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för redovisningsåret. Örnen Per Persson Sigvard Karlsson

14 14 Kf 88 04/61 Årsredovisning 2003 för Bostadsstiftelsen Annebergshus Styrelsen för Bostadsstiftelsen Annebergshus har vid sammanträde beslutat att fastställa resultat- och balansräkning och godkänna den ekonomiska redovisningen i övrigt för verksamheten För verksamhetsåret 2003 redovisas ett överskott på kronor, som avsätts till reservfonden. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 42 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Bostadsstiftelsen Annebergshus

15 15 Kf 89 Årsredovisning 2003 för Höglandets kommunalförbund Årsredovisning avseende år 2003 för Höglandets kommunalförbund har kommit in. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 45 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Höglandets Kommunalförbund

16 16 Kf 90 04/61 Årsredovisning 2003 för Höglandets Räddningstjänstförbund Årsredovisning avseende år 2003 för Höglandets Räddningstjänst förbund har kommit in. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 46 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Höglandets Räddningstjänstförbund

17 17 Kf 91 04/67 Tilläggsbudget I 2004 för Nässjö kommun Bokslutskommittén har kommit in med en skrivelse, daterat , som behandlar hanteringen av över-/underskott i bokslut 2003 och prövning av förslag från nämnder/förvaltningar om tilläggsbudget. Kommunstyrelsen Att tilläggsbudget om 200 tkr beviljas för kollektivtrafik med anledning av Länstrafikens skrivelse Vidare föreslås att underskott för resultatenheterna Kunskapsbygget (1 910 tkr) och Info Nässjö - Högland (672 tkr) skrivs av i bokslutet. Barn- och utbildningsnämnd Att i enlighet med gällande ekonomistyrningsregler (påverkbarhet m m) ska inte nämndens underskott 2003 föras över till 2004 års budget. Ytterligare 581 tkr ska föras över i 2004 års budget, för kostnader av lokalhyra för tapetserarutbildning och ett tilläggsanslag på 450 tkr för att täcka kostnader som kommit upp till följd av beslut om att ta bort garanterade utbildningsplatser. Ombudgetering föreslås av bidrag på 128,3 tkr för marknadsföring av tyskgymnasium. Individ- och familjeomsorgsnämnden Att underskottet för år 2003 inte ska belasta nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden Att underskottet 2003 om 309 tkr tillförs i tilläggsbudget, eftersom underskottet har uppstått p g a extraordinära kostnader. Miljö- och byggnadsnämnden Att underskottet som orsakats av extra kostnader för bostadsanpassningsbidrag täcks av kommunfullmäktige. Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden om tilläggsanslag på 120 tkr för att täcka kommunens kostnader för Ryssbyprojektet under Omsorgsnämnden Att 2003 års överskott på tkr förs över till 2004, varvid 900 tkr avser utbyte av trygghetslarm i särskilt boende, tkr avser utbildning som pågår under 2004 och tkr avser förväntad kostnadsökning för LSS/LASS. Tekniska nämnden Att årsredovisningen lämnas över med förslag om ombudgetering och tilläggsbudgetering samt överföring av medel. Kommunens revisorer Begäran om tilläggsanslag med 80 tkr 2004.

18 18 Kf 91 forts. 04/67 Bokslutskommitténs bedömning Kommittén har noterat att barn- och utbildningsnämnden börjat förändringsarbetet med målsättning att under 2004 arbeta in ett underskott från bokslut 2003 på 6,8 mkr, vilket resulterar i en internbudget på 463,4 mkr. Nämndens utfall 2003 var 465,9 mkr, en nettokostnad som nästan uppgår till beslutad KF-budget 2004 om 470,2 mkr. Nettokostnaderna för nämnden har ökat med ca 75 mkr från år Organisationen måste förändras inklusive anpassas till demografiska förändringar, något som redan kommit till uttryck genom uppdrag i samband med beslutet om budget Bedömningen görs därför att det i 2003 års bokslut, inte är möjligt att tillämpa reglerna om ekonomistyrning/överförande av under- respektive överskott. Alla nämnder berörs av att extra utrymme tagits i anspråk för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Alla nämnder måste gemensamt bidra till att kostnaden för kommunens hela verksamhet kan täckas med de intäkter som kommunen har. Detta ligger till grund för förslaget att inga över- eller underskott förs över till budget 2004 (resultatenheter undantagna). I likhet med våren 2003 tyder prognos på att kommunens skatteintäkter blir lägre än vad som budgeterats. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 47 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (safe) yrkar att ytterligare 1,1 miljoner kronor tilldelas barn- och utbildningsnämnden och att omsorgsnämnden behåller överskottet på 3,8 miljoner kronor. Förslaget finansieras genom eget resultat. Anders Karlgren (m) och Marie-Louise Ekholm (m) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får minskat anslag om 4,0 milj kronor, kultur- och fritidsnämnden får minskat anslag med kronor och att omsorgsnämnden får 2,0 miljoner kronor mer i anslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Uno Kenstams yrkande och Anders Karlgrens m fl yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

19 19 Kf 91 forts. Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om budget för 2004 bl. a fått uppdraget att aktivt arbeta med att se över och anpassa behovet av lokaler och ledningsorganisationen för den totala verksamheten. Förändringsarbetet måste fortsätta, förslag om förändringar utredas och skyndsamt behandlas av nämnden, då det är ett absolut krav att nämndens kostnader hålls inom tilldelade medel. Underskott i 2003 års bokslut ombudgeteras ej för barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. Desamma gäller för resultatenheterna kunskapsbygget och information Nässjö Högland. Då underskott från bokslut 2003 inte belastar barn- och utbildningsnämnden beslutas att frågan om kompensation för kostnader för borttagna garanterade utbildningsplatser får lösas inom nämndens internbudget, liksom framställningen om reservation/tilläggsanslag för marknadsföring av tyskgymnasium. Bokslutskommittén anser att åtgärdsutredning för Ryssbyprojektet ska komma till stånd. Preliminär kostnad ca 160 tkr inklusive ny framställan får täckas i bokslut Den extraordinära kostnad om 2,6 mkr som uppkommit i samband med exploatering av industrimark, som belastar tekniska nämndens resultat, ombudgeteras inte. Kommunstyrelsen, omsorgsnämndens, tekniska servicenämndens och överförmyndarens överskott överförs inte. För kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden gäller att föreslagna tilläggsanslag på driftbudgeten inte beviljas. Omsorgsnämnden beviljas tilläggsbudget om 400 tkr för utbildningsändamål. Begäran om tilläggsanslag om 80 tkr från kommunens revisorer justeras till 50 tkr, enligt förslag från presidiet i kommunfullmäktige. Driftbudget för 2004 tar upp anslag, enligt bilaga 5 till utskottets protokoll, när nettobelopp enligt kalkyl för medborgarkontoren är överförda. Investeringsbudget 2004 fastställd, enligt bilaga 6 till utskottets protokoll, där bl. a medel om 900 tkr upptas för trygghetslarm i särskilt boende. Reservation: Samtliga ledamöter i Safe och Moderaterna Samtliga förvaltningar med bilagor Ekonomi med bilagor

20 20 Kf 92 03/217 Redovisning av saneringsprogram för uttjänta fastigheter i Nässjö kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2002, fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera och arbeta fram förslag till åtgärder för sanering av fastigheter i kommunens olika tätorter. Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 5 november 2003, 320, redovisades det saneringsprogram för uttjänta fastigheter i Nässjö kommun som miljö- och byggkontoret har arbetat fram. Redovisningen med förslag till åtgärder överlämnas till kommunfullmäktige. Utskott I behandlade ärendet den 16 mars Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 50 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Redovisningen av inventeringen godkänns och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet efter eget reglemente. Miljö- och byggnadsnämnden

21 21 Kf 93 04/72 Ändring i bolagsordningen för Nässjö Energi AB Styrelsen i Nässjö Energi AB har till Nässjö kommun lämnat en begäran om ändringar i bolagsordningen. Det handlar om tre punkter: Ändring av namn på bolaget till Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag Ändring av föremålet för bolagets verksamhet till bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt driva därmed förenlig verksamhet Ändring av aktiekapitalet till aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. Styrelsen för Örnen AB beslutade den 25 mars 2004 att tillstyrka namnändringen, men i övriga delar vill styrelsen ha mer information om bakgrunden till begärda ändringar. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 52 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Nässjö kommun tillstyrker namnändringen till Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag och beviljar därmed ändringen av namn i bolagsordningen. Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag

22 22 Kf 94 04/60 Pension vid förlorad arbetsförtjänst Personalenheten arbetar för närvarande med att ta fram en pensionspolicy. Policyn kommer bland annat att innehålla regler för pension vid förlorad arbetsförtjänst. Det finns två olika förslag för pensionsersättning vid förlorad arbetsförtjänst. Det första förslaget, som kommunförbundet rekommenderar, är att 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde. Det andra förslaget är att ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas direkt till den förtroendevalde. Ersättningen betraktas då skattemässigt på samma sätt som lön, det vill säga den förtroendevalde betalar inkomstskatt på ersättningen och kommunen betalar sociala avgifter. Parlamentariska nämnden beslutade den 5 mars 2004, 10, att föreslå kommunfullmäktige att 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde och det ska skrivas in i den kommande pensionspolicyn. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 53 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde. et ska skrivas in i den kommande pensionspolicyn. Kommunledningskontoret Personal Löne

23 23 Kf 95 04/79 Besvär över barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Grimstorps skola Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde , 8 att avveckla Grimstorps skola efter läsåret 2003/2004. Nämndens beslut innebar också att förskoleverksamheten i Grimstorp flyttas till Grimstorps skola och att nuvarande hyreskontrakt i externa lokaler sägs upp. Mats Södergren, ordförande i Grimstorps samhällsförening, och Magnus Franzén, ledamot i skolrådet har anfört besvär över detta beslut. I en PM har förvaltningen redovisat skäl till varför Länsrätten bör lämna besvären utan bifall. I PM:en redovisas tidsaspekter på ärendets fortsatta hantering. Därför föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige fattar samma beslut som nämnden om nedläggningen av Grimstorps skola och förändringen vad gäller förskolans placering i Grimstorp. Barn- och utbildningsnämndens utskott (bo/grsk) tog åter upp ärendet den 31 mars Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 31 mars 2004 (protokollet justeras den 6 april 2004). Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla Grimstorps skola och att förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Utskott II behandlade ärendet den 7 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 56 Stellan Werneskog (m) meddelar att han inte deltar i beslutet. Yrkanden Leif Ternstedt (s) yrkar, med instämmande av Mats Norss (m), Viveka Forell- Karlsson (v) och Greger Phalén (s), bifall till kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (safe) yrkar, med instämmande av Per-Olof Månsson (safe) att inte avveckla Grimstorps skola efter läsåret 2003/2004. Förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Bernt Hultberg (safe) och Anders Hansen (safe) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand bifall till Uno Kenstams m fl yrkande.

24 24 Kf 95 forts. Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för om ärendet skall återremitteras. Omröstningen utfaller så att 46 ledamöter röstar ja, 10 ledamöter röstar nej och 1 ledamot är frånvarande. Bilaga 28 till detta protokoll. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och på Uno Kenstams m fl yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. Omröstning Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Uno Kenstams m fl yrkande. Omröstningen utfaller så att 46 ledamöter röstar ja, 10 ledamöter röstar nej och 1 ledamot är frånvarande. Bilaga 28 till detta protokoll. Grimstorps skola ska avvecklas efter läsåret 2003/2004. Förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Reservation: Samtliga ledamöter i Safe Barn- och utbildningsnämnden Grimstorps samhällsförening Skolrådet

25 25 Kf 96 04/74 Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om bemyndigande att anta detaljplan för Gamlarp 4:1 m.fl. i Nässjö Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars , att hemställa hos kommunfullmäktige om att få anta en ny detaljplan för Gamlarp 4:1 m. fl. i Nässjö. Samtidigt godkände nämnden att planförslaget skulle ställas ut. Utställningen pågår mellan 29 mars och 26 april Tekniska serviceförvaltningen har lämnat in en ansökan om ny detaljplan för Gamlarp 4:1 m. fl. Detaljplanen möjliggör industrietableringar i Gamlarps industri- och logistikområde. Miljö- och byggnadsnämnden önskar att ta upp detaljplanen för beslut om antagande den 28 april Vilket innebär att ärendet behandlades av utskott I den 6 april 2004, kommunstyrelsen den 14 april 2004 och kommunfullmäktige den 27 april Utskott I behandlade ärendet den 6 april 2004, 61. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 59 Yrkande Uno Kenstam (safe) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Uno Kenstams avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att anta detaljplan för Gamlarp 4:1, under förutsättning att inga principiella avvikande synpunkter kommer fram under utställningstiden. Reservation: Per-Olof Månsson (safe) och Bernt Hultberg (safe) Miljö- och byggnadsnämnden

26 26 Kf 97 04/54 Avsägelse av kommunalt uppdrag samt fyllnadsval Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 77, behandlades Karl Gustav Högbergs (m) hemställan att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Nässjö Affärsverk AB, vice ordförande i Nässjö Energi AB och ledamot i Höglandsenergi AB. Ovanstående paragraf avseende Karl Gustav Högbergs avsägelse samt fyllnadsval upphävs och nytt beslut gäller enligt nedan. Kommunfullmäktiges beslut , 77, upphävs vad gäller Karl Gustav Högbergs avsägelse samt fyllnadsval. Karl Gustav Högberg entledigas från uppdraget som ledamot i Nässjö Affärsverk AB, vice ordförande i Nässjö Energi AB och ledamot i Höglandsenergi AB. Till ny ledamot i Nässjö Affärsverk AB väljs m Wikander Lennart, Lingonstigen 22, Nässjö Till ny vice ordförande i Nässjö Affärsverk Elnät AB (Nässjö Energi AB) väljs m Widfeldt Bo, Björkgatan 22, Nässjö Till ny ledamot i Höglandsenergi AB väljs m Wikander Lennart, Lingonstigen 22, Nässjö Valet avser perioden t o m ordinarie valperiods slut Karl Gustav Högberg Lennart Wikander Bo Widfeldt Nässjö Affärsverk AB

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer