Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll."

Transkript

1

2 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

3 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial Nässjö kommun. Protokoll från sammanträde , 11, med Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund avseende sotningstaxa, sotningsfrister, brandskyddskontroller och egen sotning.

4 4 Kf 80 04/73 Inkommen motion Motion 31/ från Marie-Louise Ekholm (m) om trafiksäkerheten i Nässjö centrum. Motionen är remitterad till Utskott I.

5 5 Kf 81 04/31 Svar på interpellation om hur rättvist kultur- och fritidsnämndens medel fördelas mellan pojkar och flickor Malin Olsson (m) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 54 interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (c) om hur rättvist kultur- och fritidsnämndens medel fördelas mellan pojkar och flickor. Ann-Cathrin Gunnar meddelar att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

6 6 Kf 82 04/56 Svar på interpellation om problem med buskörning kvälls- och nattetid i centrala Nässjö Bernt Hultberg (safe) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 62, interpellation till kommunstyrelsens ordförande Greger Phalén (s) om buskörning kvälls- och nattetid i centrala Nässjö. Greger Phalén besvarar interpellationen. Interpellationen är härmed besvarad.

7 7 Kf 83 04/53 Svar på interpellation om elektronisk handel Anders Karlgren (m) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , 61, interpellation till kommunstyrelsens ordförande Greger Phalén (s) om elektronisk handel. Greger Phalén besvarar interpellationen. Interpellationen är härmed besvarad.

8 8 Kf 84 03/154 Svar på motion om begränsning av tungtrafik längs Sörängsvägen och Brogatan i Nässjö centralort I juni 2003 lämnade Bernt Hultberg (safe) in en motion. Han skriver att långtradare och andra större fordon som ska till olika industrier, skapar trafikproblem på Sörängsvägen. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda trafiksäkerhetssituationen. Utskott I remitterade motionen till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden den 19 augusti 2003, 103. Tekniska nämnden svarade att år 2000 förminskades Sörängsvägens körbana, så att gång- och cykelbanorna kunde breddas. Därmed sänktes också hastigheten, eftersom körbanan blev smalare. Samtidigt hoppades tekniska kontoret att den tunga trafiken, skulle välja alternativa vägar, när körbanan blev smalare. Dessa tre förändringar har förbättrat situationen på Sörängsvägen, men en färdigställd ringled skulle minska trafiken ännu mer på Sörängsvägen. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade motionen den 25 februari 2004 och svarade att åtgärder har gjorts för att förbättra trafiksituationen på Sörängsvägen. Många väljer dock att köra via centrum, än att välja alternativa vägar, eftersom centrumvägen är ca 5 km kortare. Det enda sättet att ytterligare öka trafiksäkerheten, är att färdigställa Nässjö ringled. Kommunledningskontoret har i mars 2004, beställt nya skyltar med korrekta infartskartor. Dessa ska sättas upp vid infarterna från Eksjö och Jönköping. På så sätt kan chaufförerna lättare se och därmed använda de vägar som ligger utanför centrum. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 54 Yrkanden Bernt Hultberg (safe) yrkar bifall till motionen. Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bernt Hultbergs yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

9 9 Kf 84 forts. Trafiksituationen på Sörängsvägen har och kommer att förbättras, genom de insatser som har gjorts. Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska servicenämnden får i uppdrag att fortsätta arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder längs Sörängsvägen. I investeringsbudgeten för , finns 21 miljoner kronor avsatta till investering av Södra vägen. Motionen anses härmed besvarad. Reservation: Samtliga ledamöter i Safe Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden

10 10 Kf 85 03/170 Svar på motion om att införa folkhälsopris Marie-Louise Ekholm (m) och Rose-Marie Borgrot (m) har lämnat in en motion om att införa ett folkhälsopris. De föreslår att kommunen inrättar ett folkhälsopris för enskild eller förening som gör insatser för att förbättra hälsoläget för invånarna i Nässjö. Priset föreslås utdelas årligen på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Folkhälsorådet får i uppgift att utarbeta regler för priset samt att utse pristagare. Utskott II beslutade överlämna motionen till hälsorådet för yttrande. Hälsorådet föreslår i sitt sammanträde att ett folkhälsopris inrättas med följande riktlinjer: - Folkhälsopriset ska ge stöd och uppmuntran till individ, grupper, föreningar eller organisation i Nässjö kommun som har gjort insatser för att förbättra folkhälsan i kommunen. - Priset är kronor och ett diplom. - Hälsorådet beslutar om pristagare. Priset delas ut i samband med något arrangemang som sker i hälsorådets regi som t ex hälsoveckan. Utskott II behandlade ärendet den 7 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 55 Yrkanden Marie-Louise Ekholm (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Ett folkhälsopris inrättas med de riktlinjer som hälsorådet föreslagit. Motionen anses härmed besvarad. Hälsorådet

11 11 Kf 86 04/55 Årsredovisning 2003 för Nässjö kommun och kommun koncernen Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till bokslut för Nässjö kommun och koncernen. Information om årsredovisning för 2003 har lämnats vid utskottets sammanträde den 16 mars 2004, då även nämndernas bokslut och årsredovisningar delades ut. Kommunen Kommunens verksamheter redovisar ett positivt resultat på + 3,2 mkr för Föregående års resultat var + 9,9 mkr. Nämndernas verksamhet redovisar ett utfall på 19 mkr. Där barn- och utbildningsnämnden står för 16,8 mkr och 2,6 mkr är extraordinära insatser inom exploateringsverksamheten. Övriga nämnder har i princip lyckats hålla kostnaderna i nivå med de budgetanslag som tilldelats dem. Överskott finns hos omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna som går till den löpande verksamheten. Totalt ökade skatteintäkter och statsbidrag under 2003 med 3,1 % och nettokostnaderna med 6,3 %. Soliditeten är det viktigaste måttet på den ekonomiska styrkan på lång sikt. Den anger det egna kapitalet i förhållande till det lånade kapitalet som finns i kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår till knappa 50 % för år Ju högre soliditet desto starkare ekonomisk ställning. Koncernen I koncernbalansräkningen redovisas de samlade tillgångarna och skulderna i kommunen och i Örnen i Nässjö AB, Bostadsstiftelsen Annebergshus, Höglandets Räddningstjänstförbund och Höglandets kommunalförbund. Utskott I behandlade ärendet den 6 april 2004, 40 Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 35 Kommunrevisionen har i berättelse föreslagit att resultat- och balansräkning fastställs samt att ansvarsfrihet beviljas samtliga styrelser och nämnder. Revisorerna har också lämnat redogörelse för hur kommunrevisionens anslag använts. Kommunrevisionens ordförande Reidar Wångehag (kd) kommenterar den av kommunrevisionen lämnade revisionsberättelsen.

12 12 Kf 86 forts. Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Årsredovisning för Nässjö kommunkoncern för år 2003 med resultaträkning, balansräkning och betalningsflödesrapport godkänns. Avvikelser i 2003 års bokslut behandlas i ett särskilt ärende (Tilläggsbudget 2004:I ). Redovisningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas samtliga kommunens styrelser och nämnder Samtliga förvaltningar Ekonomi Örnen

13 13 Kf 87 04/61 Årsredovisning 2003 Örnen AB och Örnen AB koncernen Kommunstyrelsens vice ordförande kommunalrådet Per Persson, med kommunstyrelsens andre vice ordförande kommunalrådet Sigvard Karlsson som ersättare har utsetts som kommunens ombud vid bolagsstämma. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 36 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för Örnen AB:s verksamhet 2003 och redovisningen för Örnen AB koncernen 2003 godkänns. Styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för redovisningsåret. Örnen Per Persson Sigvard Karlsson

14 14 Kf 88 04/61 Årsredovisning 2003 för Bostadsstiftelsen Annebergshus Styrelsen för Bostadsstiftelsen Annebergshus har vid sammanträde beslutat att fastställa resultat- och balansräkning och godkänna den ekonomiska redovisningen i övrigt för verksamheten För verksamhetsåret 2003 redovisas ett överskott på kronor, som avsätts till reservfonden. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 42 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Bostadsstiftelsen Annebergshus

15 15 Kf 89 Årsredovisning 2003 för Höglandets kommunalförbund Årsredovisning avseende år 2003 för Höglandets kommunalförbund har kommit in. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 45 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Höglandets Kommunalförbund

16 16 Kf 90 04/61 Årsredovisning 2003 för Höglandets Räddningstjänstförbund Årsredovisning avseende år 2003 för Höglandets Räddningstjänst förbund har kommit in. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 46 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionären ansvarsfrihet för redovisningsåret. Höglandets Räddningstjänstförbund

17 17 Kf 91 04/67 Tilläggsbudget I 2004 för Nässjö kommun Bokslutskommittén har kommit in med en skrivelse, daterat , som behandlar hanteringen av över-/underskott i bokslut 2003 och prövning av förslag från nämnder/förvaltningar om tilläggsbudget. Kommunstyrelsen Att tilläggsbudget om 200 tkr beviljas för kollektivtrafik med anledning av Länstrafikens skrivelse Vidare föreslås att underskott för resultatenheterna Kunskapsbygget (1 910 tkr) och Info Nässjö - Högland (672 tkr) skrivs av i bokslutet. Barn- och utbildningsnämnd Att i enlighet med gällande ekonomistyrningsregler (påverkbarhet m m) ska inte nämndens underskott 2003 föras över till 2004 års budget. Ytterligare 581 tkr ska föras över i 2004 års budget, för kostnader av lokalhyra för tapetserarutbildning och ett tilläggsanslag på 450 tkr för att täcka kostnader som kommit upp till följd av beslut om att ta bort garanterade utbildningsplatser. Ombudgetering föreslås av bidrag på 128,3 tkr för marknadsföring av tyskgymnasium. Individ- och familjeomsorgsnämnden Att underskottet för år 2003 inte ska belasta nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämnden Att underskottet 2003 om 309 tkr tillförs i tilläggsbudget, eftersom underskottet har uppstått p g a extraordinära kostnader. Miljö- och byggnadsnämnden Att underskottet som orsakats av extra kostnader för bostadsanpassningsbidrag täcks av kommunfullmäktige. Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden om tilläggsanslag på 120 tkr för att täcka kommunens kostnader för Ryssbyprojektet under Omsorgsnämnden Att 2003 års överskott på tkr förs över till 2004, varvid 900 tkr avser utbyte av trygghetslarm i särskilt boende, tkr avser utbildning som pågår under 2004 och tkr avser förväntad kostnadsökning för LSS/LASS. Tekniska nämnden Att årsredovisningen lämnas över med förslag om ombudgetering och tilläggsbudgetering samt överföring av medel. Kommunens revisorer Begäran om tilläggsanslag med 80 tkr 2004.

18 18 Kf 91 forts. 04/67 Bokslutskommitténs bedömning Kommittén har noterat att barn- och utbildningsnämnden börjat förändringsarbetet med målsättning att under 2004 arbeta in ett underskott från bokslut 2003 på 6,8 mkr, vilket resulterar i en internbudget på 463,4 mkr. Nämndens utfall 2003 var 465,9 mkr, en nettokostnad som nästan uppgår till beslutad KF-budget 2004 om 470,2 mkr. Nettokostnaderna för nämnden har ökat med ca 75 mkr från år Organisationen måste förändras inklusive anpassas till demografiska förändringar, något som redan kommit till uttryck genom uppdrag i samband med beslutet om budget Bedömningen görs därför att det i 2003 års bokslut, inte är möjligt att tillämpa reglerna om ekonomistyrning/överförande av under- respektive överskott. Alla nämnder berörs av att extra utrymme tagits i anspråk för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Alla nämnder måste gemensamt bidra till att kostnaden för kommunens hela verksamhet kan täckas med de intäkter som kommunen har. Detta ligger till grund för förslaget att inga över- eller underskott förs över till budget 2004 (resultatenheter undantagna). I likhet med våren 2003 tyder prognos på att kommunens skatteintäkter blir lägre än vad som budgeterats. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 47 Yrkanden Greger Phalén (s), Per Persson (c) och Christian Wattwil (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (safe) yrkar att ytterligare 1,1 miljoner kronor tilldelas barn- och utbildningsnämnden och att omsorgsnämnden behåller överskottet på 3,8 miljoner kronor. Förslaget finansieras genom eget resultat. Anders Karlgren (m) och Marie-Louise Ekholm (m) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får minskat anslag om 4,0 milj kronor, kultur- och fritidsnämnden får minskat anslag med kronor och att omsorgsnämnden får 2,0 miljoner kronor mer i anslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Uno Kenstams yrkande och Anders Karlgrens m fl yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

19 19 Kf 91 forts. Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om budget för 2004 bl. a fått uppdraget att aktivt arbeta med att se över och anpassa behovet av lokaler och ledningsorganisationen för den totala verksamheten. Förändringsarbetet måste fortsätta, förslag om förändringar utredas och skyndsamt behandlas av nämnden, då det är ett absolut krav att nämndens kostnader hålls inom tilldelade medel. Underskott i 2003 års bokslut ombudgeteras ej för barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. Desamma gäller för resultatenheterna kunskapsbygget och information Nässjö Högland. Då underskott från bokslut 2003 inte belastar barn- och utbildningsnämnden beslutas att frågan om kompensation för kostnader för borttagna garanterade utbildningsplatser får lösas inom nämndens internbudget, liksom framställningen om reservation/tilläggsanslag för marknadsföring av tyskgymnasium. Bokslutskommittén anser att åtgärdsutredning för Ryssbyprojektet ska komma till stånd. Preliminär kostnad ca 160 tkr inklusive ny framställan får täckas i bokslut Den extraordinära kostnad om 2,6 mkr som uppkommit i samband med exploatering av industrimark, som belastar tekniska nämndens resultat, ombudgeteras inte. Kommunstyrelsen, omsorgsnämndens, tekniska servicenämndens och överförmyndarens överskott överförs inte. För kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden gäller att föreslagna tilläggsanslag på driftbudgeten inte beviljas. Omsorgsnämnden beviljas tilläggsbudget om 400 tkr för utbildningsändamål. Begäran om tilläggsanslag om 80 tkr från kommunens revisorer justeras till 50 tkr, enligt förslag från presidiet i kommunfullmäktige. Driftbudget för 2004 tar upp anslag, enligt bilaga 5 till utskottets protokoll, när nettobelopp enligt kalkyl för medborgarkontoren är överförda. Investeringsbudget 2004 fastställd, enligt bilaga 6 till utskottets protokoll, där bl. a medel om 900 tkr upptas för trygghetslarm i särskilt boende. Reservation: Samtliga ledamöter i Safe och Moderaterna Samtliga förvaltningar med bilagor Ekonomi med bilagor

20 20 Kf 92 03/217 Redovisning av saneringsprogram för uttjänta fastigheter i Nässjö kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2002, fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera och arbeta fram förslag till åtgärder för sanering av fastigheter i kommunens olika tätorter. Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 5 november 2003, 320, redovisades det saneringsprogram för uttjänta fastigheter i Nässjö kommun som miljö- och byggkontoret har arbetat fram. Redovisningen med förslag till åtgärder överlämnas till kommunfullmäktige. Utskott I behandlade ärendet den 16 mars Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 50 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Redovisningen av inventeringen godkänns och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet efter eget reglemente. Miljö- och byggnadsnämnden

21 21 Kf 93 04/72 Ändring i bolagsordningen för Nässjö Energi AB Styrelsen i Nässjö Energi AB har till Nässjö kommun lämnat en begäran om ändringar i bolagsordningen. Det handlar om tre punkter: Ändring av namn på bolaget till Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag Ändring av föremålet för bolagets verksamhet till bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt driva därmed förenlig verksamhet Ändring av aktiekapitalet till aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. Styrelsen för Örnen AB beslutade den 25 mars 2004 att tillstyrka namnändringen, men i övriga delar vill styrelsen ha mer information om bakgrunden till begärda ändringar. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 52 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. Nässjö kommun tillstyrker namnändringen till Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag och beviljar därmed ändringen av namn i bolagsordningen. Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag

22 22 Kf 94 04/60 Pension vid förlorad arbetsförtjänst Personalenheten arbetar för närvarande med att ta fram en pensionspolicy. Policyn kommer bland annat att innehålla regler för pension vid förlorad arbetsförtjänst. Det finns två olika förslag för pensionsersättning vid förlorad arbetsförtjänst. Det första förslaget, som kommunförbundet rekommenderar, är att 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde. Det andra förslaget är att ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas direkt till den förtroendevalde. Ersättningen betraktas då skattemässigt på samma sätt som lön, det vill säga den förtroendevalde betalar inkomstskatt på ersättningen och kommunen betalar sociala avgifter. Parlamentariska nämnden beslutade den 5 mars 2004, 10, att föreslå kommunfullmäktige att 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde och det ska skrivas in i den kommande pensionspolicyn. Utskott I behandlade ärendet den 6 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 53 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas varje år till en tjänstepensionsförsäkring för den förtroendevalde. et ska skrivas in i den kommande pensionspolicyn. Kommunledningskontoret Personal Löne

23 23 Kf 95 04/79 Besvär över barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Grimstorps skola Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde , 8 att avveckla Grimstorps skola efter läsåret 2003/2004. Nämndens beslut innebar också att förskoleverksamheten i Grimstorp flyttas till Grimstorps skola och att nuvarande hyreskontrakt i externa lokaler sägs upp. Mats Södergren, ordförande i Grimstorps samhällsförening, och Magnus Franzén, ledamot i skolrådet har anfört besvär över detta beslut. I en PM har förvaltningen redovisat skäl till varför Länsrätten bör lämna besvären utan bifall. I PM:en redovisas tidsaspekter på ärendets fortsatta hantering. Därför föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige fattar samma beslut som nämnden om nedläggningen av Grimstorps skola och förändringen vad gäller förskolans placering i Grimstorp. Barn- och utbildningsnämndens utskott (bo/grsk) tog åter upp ärendet den 31 mars Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 31 mars 2004 (protokollet justeras den 6 april 2004). Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla Grimstorps skola och att förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Utskott II behandlade ärendet den 7 april Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 56 Stellan Werneskog (m) meddelar att han inte deltar i beslutet. Yrkanden Leif Ternstedt (s) yrkar, med instämmande av Mats Norss (m), Viveka Forell- Karlsson (v) och Greger Phalén (s), bifall till kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (safe) yrkar, med instämmande av Per-Olof Månsson (safe) att inte avveckla Grimstorps skola efter läsåret 2003/2004. Förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Bernt Hultberg (safe) och Anders Hansen (safe) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand bifall till Uno Kenstams m fl yrkande.

24 24 Kf 95 forts. Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för om ärendet skall återremitteras. Omröstningen utfaller så att 46 ledamöter röstar ja, 10 ledamöter röstar nej och 1 ledamot är frånvarande. Bilaga 28 till detta protokoll. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och på Uno Kenstams m fl yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. Omröstning Omröstning begärs och verkställs enligt följande godkända omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Uno Kenstams m fl yrkande. Omröstningen utfaller så att 46 ledamöter röstar ja, 10 ledamöter röstar nej och 1 ledamot är frånvarande. Bilaga 28 till detta protokoll. Grimstorps skola ska avvecklas efter läsåret 2003/2004. Förskolan Hattstugan flyttar in i nuvarande skolbyggnad till hösten Reservation: Samtliga ledamöter i Safe Barn- och utbildningsnämnden Grimstorps samhällsförening Skolrådet

25 25 Kf 96 04/74 Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om bemyndigande att anta detaljplan för Gamlarp 4:1 m.fl. i Nässjö Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars , att hemställa hos kommunfullmäktige om att få anta en ny detaljplan för Gamlarp 4:1 m. fl. i Nässjö. Samtidigt godkände nämnden att planförslaget skulle ställas ut. Utställningen pågår mellan 29 mars och 26 april Tekniska serviceförvaltningen har lämnat in en ansökan om ny detaljplan för Gamlarp 4:1 m. fl. Detaljplanen möjliggör industrietableringar i Gamlarps industri- och logistikområde. Miljö- och byggnadsnämnden önskar att ta upp detaljplanen för beslut om antagande den 28 april Vilket innebär att ärendet behandlades av utskott I den 6 april 2004, kommunstyrelsen den 14 april 2004 och kommunfullmäktige den 27 april Utskott I behandlade ärendet den 6 april 2004, 61. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 14 april 2004, 59 Yrkande Uno Kenstam (safe) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Uno Kenstams avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att anta detaljplan för Gamlarp 4:1, under förutsättning att inga principiella avvikande synpunkter kommer fram under utställningstiden. Reservation: Per-Olof Månsson (safe) och Bernt Hultberg (safe) Miljö- och byggnadsnämnden

26 26 Kf 97 04/54 Avsägelse av kommunalt uppdrag samt fyllnadsval Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 77, behandlades Karl Gustav Högbergs (m) hemställan att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Nässjö Affärsverk AB, vice ordförande i Nässjö Energi AB och ledamot i Höglandsenergi AB. Ovanstående paragraf avseende Karl Gustav Högbergs avsägelse samt fyllnadsval upphävs och nytt beslut gäller enligt nedan. Kommunfullmäktiges beslut , 77, upphävs vad gäller Karl Gustav Högbergs avsägelse samt fyllnadsval. Karl Gustav Högberg entledigas från uppdraget som ledamot i Nässjö Affärsverk AB, vice ordförande i Nässjö Energi AB och ledamot i Höglandsenergi AB. Till ny ledamot i Nässjö Affärsverk AB väljs m Wikander Lennart, Lingonstigen 22, Nässjö Till ny vice ordförande i Nässjö Affärsverk Elnät AB (Nässjö Energi AB) väljs m Widfeldt Bo, Björkgatan 22, Nässjö Till ny ledamot i Höglandsenergi AB väljs m Wikander Lennart, Lingonstigen 22, Nässjö Valet avser perioden t o m ordinarie valperiods slut Karl Gustav Högberg Lennart Wikander Bo Widfeldt Nässjö Affärsverk AB

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll.

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 2 Kf 41 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 3 Kf 42 Information från omsorgsförvaltningen Personal från omsorgsförvaltningen, tillsammans med omsorgschef

Läs mer

Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2 Kf 92 Information från kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Jan Holmqvist med personal lämnar en redovisning från kulturoch fritidsförvaltningens verksamhet. Beslut Informationen läggs till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen Ks 1

Kommunstyrelsen Ks 1 Ks 1 2 Rapport från krisgruppens om deras arbete i samband med katastrofen i Sydostasien och rapport från räddningstjänsten om arbetet i samband med stormen över Götaland Jonas Peteri från Höglandets räddningstjänstförbund

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Kommunfullmäktige Kf 32. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 17 till detta protokoll.

Kommunfullmäktige Kf 32. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 17 till detta protokoll. 2 Kf 32 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 17 till detta protokoll. 3 Kf 33 Inkomna handlingar Jul- och nyårshälsning från Eidsbergs och Brönderslevs kommuner. Kommunrevisionens

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Information om Projekt Ung demokrati

Information om Projekt Ung demokrati 2 Ks 1 Information om Projekt Ung demokrati Kommunjuristen Giovanni Rojas och praktikanten Rebecka Claesson informerar om det ungdomsprojekt som startar under våren 2004. Den 3 september 2003 gav parlamentariska

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Besvär över barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Grimstorps skola

Besvär över barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Grimstorps skola 2 Ks 88 04/79 Besvär över barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Grimstorps skola Urban Persson har i skrivelse, daterad 2004-06-03, överklagat kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2004,

Läs mer

Information om Höglandsenergi AB. Beslut Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen 2005-08-10. Ks 91

Information om Höglandsenergi AB. Beslut Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen 2005-08-10. Ks 91 2 Ks 91 Information om Höglandsenergi AB Eva Skoglund Carlsson (ordf. i HEAB) informerar tillsammans med Hans E Nilsson om framtidsplaner för Höglandsenergi AB. Beslut Informationen läggs till handlingarna.

Läs mer

Köpekontrakt för Gamlarp 3:11 under fastighetsbildning

Köpekontrakt för Gamlarp 3:11 under fastighetsbildning 2 Ks 5 05/34 Köpekontrakt för Gamlarp 3:11 under fastighetsbildning I slutet av 2003 färdigställdes Gamlarps terminal- och logistikområde. Området omfattar 29 700 m2. Verksamheten inom terminalområdet

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-04 Kommunfullmäktige Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka 1. Val av justerare och tid för justering Heinrich Kaufmann

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunfullmäktige Kf 141

Kommunfullmäktige Kf 141 2 Kf 141 Tillkommande ärende Ordföranden meddelar att fråga inkommit från Marie-Louise Ekholm (m) ställd till kommunstyrelsens ordförande Greger Phalén (s) om alla nämnderna har samma ekonomiska redovisningssystem.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Kf 57 Dnr KS03/157 101 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2003 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2008-11-24 279 661 Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering

Läs mer

38 ledamöter enligt närvarolista. Helena Berghed och Roland Johansson. Sekreterare Paragrafer Niklas Tiedermann Ordförande

38 ledamöter enligt närvarolista. Helena Berghed och Roland Johansson. Sekreterare Paragrafer Niklas Tiedermann Ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) 2010-05-10 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.55 Beslutande 38 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare KALLELSE 1(6) Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunfullmäktige Plats: Djäkneskolans aula och tid: Måndagen den 20 juni 2016 kl. 15:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande 1 (21) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande, jäv 61, 65 Christer Landin (S), vice ordförande, jäv 63, ordförande 61,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer