VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET"

Transkript

1 VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av Pohjola Bank Abp ( Pohjola eller Bolaget ) utgivna A- ( A-aktierna ) och K-aktier ( Baktierna, tillsammans Aktierna ) som inte innehas av Budgivaren eller Bolaget ( Uppköpserbjudandet ). Vederlaget Det erbjudna vederlaget är 16,80 euro i kontanta medel för varje A-aktie och 16,80 euro i kontanta medel för varje K- aktie beträffande vilka Uppköpserbjudandet behörigt godkänts ( Anbudspriset ). Om Bolaget före dagen för verkställandet beslutar, i enlighet med 13 kap. 1 aktiebolagslagen, om vinstutdelning eller annan utbetalning av medel, som aktieägare som godkänt Uppköpserbjudandet är berättigade till, nedsätts Anbudspriset per Aktie med beloppet av vinstutdelningen eller annan utbetalning av medel, ifall clearing av köp som hänför sig till Uppköpserbjudandet inte har skett före avstämningsdagen för vinstutdelningen eller annan utbetalning av medel. Anbudstiden Tiden för godkännande av uppköpserbjudandet ( Anbudstid ) börjar kl (finsk tid) och slutar kl (finsk tid), förutsatt att Anbudstiden inte förlängs i enlighet med villkoren nedan. Budgivaren kan förlänga Anbudstiden i enlighet med villkoren nedan. Budgivaren meddelar om en eventuell förlängning av Anbudstiden genom ett börsmeddelande senast Budgivaren meddelar om en redan förlängd Anbudstids eventuella förlängning senast den följande bankdagen efter den förlängda Anbudstidens utgång. Om Budgivaren förlänger Anbudstiden, avslutas Anbudstiden på ett av Budgivaren utsatt nytt datum, om inte den förlängda Anbudstiden avbryts i enlighet med villkoren nedan. Anbudstidens maximilängd (medräknat eventuell förlängning av Anbudstiden) är tio (10) veckor. Om Villkoren för fullgörande av Uppköpserbjudandet (definieras senare) inte uppfylls på grund av ett särskilt skäl, som till exempel ett anhängigt godkännandeförfarande av Finansinspektionen, kan Budgivaren förlänga Anbudstiden för en tid utöver tio (10) veckor till dess att det ifrågavarande hindret avlägsnats och Budgivaren haft skälig tid att reagera på den nya situationen. I sådant fall skall Budgivaren meddela ett nytt datum för den förlängda Anbudstidens utgång senast två (2) veckor innan den förlängda Anbudstidens utgång. Därutöver kan en Efterföljande Anbudstid (definieras senare) pågå längre än tio (10) veckor. Budgivaren har rätt att avbryta en förlängd Anbudstid, om alla Villkor för fullgörande av Uppköpserbjudandet har uppfyllts eller om Budgivaren har avstått från att kräva att de skall uppfyllas innan den förlängda Anbudstidens utgång, samt förverkligar köp av de i punkt Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna avsedda Aktierna, för vars del Uppköpserbjudandet är behörigt godkänt och detta godkännande inte har behörigt återkallats. Då Budgivaren avbryter en förlängd Anbudstid, bör Budgivaren meddela om beslutet gällande detta så snabbt som möjligt efter att beslutet fattats, och i varje fall senast två (2) veckor innan avbrytande av den förlängda Anbudstidens utgång. Om Budgivaren avbryter den förlängda Anbudstiden, avslutas den förlängda Anbudstiden på den av Budgivaren angivna tidigare tidpunkten. Budgivaren förbehåller även rätten att förlänga Anbudstiden i samband med att Budgivaren meddelar Uppköpserbjudandets slutgiltiga resultat i enlighet med vad som sägs i punkt Meddelande av Uppköpserbjudandets resultat (denna typ av förlängd Anbudstid hänvisas till som Efterföljande Anbudstid ). Vid en sådan här Efterföljande Anbudstid utgår den Efterföljande Anbudstiden vid en tidpunkt som meddelas i samband med offentliggörandet av Budgivarens slutgiltiga resultat. Tidpunkten för den Efterföljande Anbudstidens utgång meddelas senast två (2) veckor innan den Efterföljande Anbudstidens utgång. Villkor för fullgörande av Uppköpserbjudandet Budgivarens skyldighet att godkänna de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt, samt förverkliga Uppköpserbjudandet, är villkorat av att följande villkor ( Villkor ) uppfylls, eller till det, att Budgivaren har, såtillvida det är möjligt enligt den tillämpliga lagen, avstått från att kräva att de uppfylls på den dagen eller tills dess, att Budgivaren publicerar Uppköpserbjudandets slutgiltiga resultat:

2 1) att erbjudandet är behörigt godkänt för sådana Aktiers del, som tillsammans med de övriga Aktier som Budgivaren äger och de Aktier som Budgivaren förvärvat under eller före Anbudstiden uppgår till över nittio (90) procent av Bolagets totala emitterade Aktier och röster; 2) att alla behövliga myndighetstillstånd, godkännanden och samtycken, inklusive men inte begränsade till, (eventuella) godkännanden av konkurrensmyndigheterna samt godkännanden i enlighet med 32a - 32c i lagen om Finansinspektionen (878/2008, jämte ändringar) om förvärv av ägarandel och anmälningsskyldighet gällande förvärven, på så sätt, att eventuella villkor som ingår i dessa godkännanden är godtagbara för Bolaget och Budgivaren; 3) att det efter att Uppköpserbjudandet inletts inte i Bolagets eller dess dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, finansiella ställning, verksamhetens resultat eller på finansmarknaden eller i myndighetsregleringen sker väsentliga negativa förändringar; 4) att ingen behörig domstol eller myndighet har utfärdat en sådan bestämmelse eller inlett sådana myndighetsåtgärder som skulle hindra eller försena genomföringen av Uppköpserbjudandet, eller som väsentligt skulle påverka godkännandet av Uppköpserbjudandet eller förhindra Budgivarens innehav av Aktierna; och 5) att Bolagets styrelse har rekommenderat att aktieägarna godkänner Uppköpserbjudandet, och att denna rekommendation ännu är i kraft i oförändrad form. Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Uppköpserbjudandet om något av de ovannämnda villkoren inte uppfylls. Budgivaren kan, förutsatt att detta är tillåtet enligt lag, frånfalla vilket som helst av ovanstående Villkor som inte har uppfyllts. Om samtliga Villkor har uppfyllts eller Budgivaren frånfallit något eller några av Villkoren vid utgången eller avbrytandet av Anbudstiden eller den förlängda Anbudstiden, förverkligar Budgivaren Uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor vid slutet av Anbudstiden och förvärvar Aktierna genom att betala Anbudspriset till Bolagets aktieägare, som behörigt har godkänt Uppköpserbjudandet och inte behörigt återkallat detta godkännande. Höjnings- och gottgörelseskyldighet Budgivaren förbehåller sig rätten att förvärva Aktier innan och under Anbudstiden (medräknat eventuell förlängd Anbudstid och Efterföljande Anbudstid) också i handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy ( Helsingforsbörsen ) eller på annat sätt. Om Budgivaren eller annan i värdepappersmarknadslagen (746/2012, jämte ändringar, VML ) 11 kap. 5 avsedd part förvärvar Aktier före utgången av Anbudstiden till ett högre pris än Anbudspriset eller i övrigt på bättre villkor (borträknat det vid punkten Vederlaget avsedda, på basen av vinstutdelning eller annan utbetalning av medel gjorda avdraget från Anbudspriset), skall Budgivaren i enlighet med VML 11 kap. 25 ändra villkoren för Uppköpserbjudandet till att motsvara förvärv på dessa bättre villkor (höjningsskyldighet). Budgivaren bör i dessa fall omedelbart offentliggöra att höjningsskyldighet uppkommit, samt erlägga skillnaden mellan förvärv på de bättre villkoren och Anbudspriset, med beaktande av vinstutdelning eller annan utbetalning av medel, genom ett höjt Anbudspris, i samband med förverkligandet av Uppköpserbjudandet till de värdepappersinnehavare som har godkänt Uppköpserbjudandet. Om Budgivaren eller annan i VML 11 kap. 5 avsedd part förvärvar Aktier inom nio (9) månader efter utgången av Anbudstiden till ett högre pris än Anbudspriset eller i övrigt på bättre villkor, skall Budgivaren i enlighet med VML 11 kap. 25, gottgöra till värdepappersinnehavarna som godkänt Uppköpserbjudandet, skillnaden mellan förvärv på de nya bättre villkoren och Uppköpserbjudandets ursprungliga villkor (gottgörelseskyldighet). Budgivaren bör i dessa fall omedelbart offentliggöra att gottgörelseskyldighet uppkommit, samt inom en månad från uppkomsten av gottgörelseskyldigheten erlägga skillnaden mellan förvärv på de bättre villkoren och Uppköpserbjudandets ursprungliga vederlag, till de värdepappersinnehavare som har godkänt Uppköpserbjudandet. I enlighet med VML 11 kap moment uppkommer inte gottgörelseskyldighet i det fall att betalande av högre pris än Anbudspriset för Aktierna baserar sig på en skiljedom enligt aktiebolagslagen, givet att Budgivaren eller annan i 11 kap. 5 avsedd person inte före eller under skiljeförfarandet har erbjudit sig att förvärva Aktier på bättre villkor än i Uppköpserbjudandet. Anvisningar för accept av Uppköpserbjudandet Godkännande av Uppköpserbjudandet måste ges värdeandelskontovis. En aktieägare som ger sitt godkännande måste ha ett bankkonto i ett i Finland fungerande penninginstitut. Aktieägaren kan endast godkänna Uppköpserbjudandet 2 (5)

3 ovillkorligt och avseende samtliga Aktier som vid tidpunkten för avvecklingen av transaktionen finns på det värdeandelskonto som anges på aktieägarens blankett för godkännande. Ett under Anbudstiden givet godkännande är i kraft även till utgången av en eventuell förlängd Anbudstid eller avbruten förlängd Anbudstid. De flesta finländska kontoförvaltare tillställer sina kunder, som antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab ( Euroclear ) ett meddelande om Uppköpserbjudandet jämte tillhörande instruktioner och blanketter för godkännande. Aktieägare, som inte får ett dylikt meddelande av sin kontoförvaltare eller kapitalförvaltare, kan ta kontakt med vilket som helst av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att få informationen och kunna ge sitt godkännande. De av Bolagets aktieägare vars Aktier är förvaltarregistrerade och som önskar godkänna Uppköpserbjudandet bör godkänna detta i enlighet med förvaltarens anvisningar. Vad avser pantsatta Aktier kräver godkännande av Uppköpserbjudandet panthavarens samtycke. Erhållandet av sådant samtycke är Bolagets ifrågavarande aktieägares eget ansvar. Panthavarens samtycke skall lämnas skriftligen till kontoförvaltaren. Aktieägare i Bolaget, som är införda i Bolagets aktieägarförteckning och som vill godkänna Uppköpserbjudandet skall fylla i, underteckna och returnera blanketten för godkännande till den kontoförvaltare som handhar dess värdeandelskonto, i enlighet med instruktioner som kontoförvaltaren givit och inom utsatt tidsfrist, eller, om ifrågavarande kontoförvaltare inte tar emot blanketter för godkännande (till exempel Euroclear), kan en sådan aktieägare ta kontakt med vilken som helst till av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att ge sitt godkännande av Uppköpserbjudandet för sina Aktiers del. Blanketten för godkännande skall tillhandahållas så att den motttas under Anbudstiden, eller om Anbudstiden förlängts, under den förlängda Anbudstiden, dock med beaktande av kontoförvaltarens instruktioner. Aktieägare tillhandahåller blanketten för godkännande på det sätt som de önskar och på deras eget ansvar och blanketten för godkännande betraktas tillhandahållen först då kontoförvaltaren eller en andelsbank som hör till OP-Pohjolagruppen eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor de facto har mottagit den. Budgivaren förbehåller sig rätten att förkasta felaktigt eller bristfälligt gjorda godkännanden. Budgivaren är också berättigad att förkasta ett sådant godkännande, som endast gäller en del av de av aktieägaren ägda på samma värdeandelskonto registrerade Aktierna. Genom att godkänna Uppköpserbjudandet befullmäktigar aktieägarna i Bolaget Uppköpserbjudandets huvudarrangör Pohjola, eller part befullmäktigad av Pohjola, eller kontoförvaltaren att anteckna en överlåtelsebegränsning eller en försäljningsbegränsning på Aktierna på värdeandelskontot, efter det att aktieägaren har tillhandahållit Uppköpserbjudandets blankett för godkännande. Därutöver befullmäktigar Aktieägare som godkänt Uppköpserbjudandet Pohjola, eller part befullmäktigad av Pohjola, eller kontoförvaltaren att utföra andra behövliga anteckningar och vidta andra för Uppköpserbjudandets tekniska förverkligande behövliga åtgärder, samt att sälja ifrågavarande aktieägares samtliga vid tiden för fullgörandetransaktionen ägda Aktier till Budgivaren i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet. Aktieägaren kan endast godkänna Uppköpserbjudandet ovillkorligt och avseende samtliga Aktier som finns på värdeandelskontot, dock med beaktande av rätten att återkalla godkännandet av Uppköpserbjudandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor. Budgivaren har rätt att förkasta ett sådant godkännande, som endast gäller en del av de av aktieägaren ägda aktierna som finns på samma värdeandelskonto. En aktieägare som i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet behörigt har godkänt Uppköpserbjudandet och inte på ett behörigt sätt återkallat sitt godkännande, får inte sälja eller på annat sätt disponera över de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har godkänts. På det ifrågavarande värdeandelskontot antecknas en överlåtelsebegränsning gällande Aktierna, efter det att aktieägaren har tillhandahållit blanketten för godkännande gällande Uppköpserbjudandet. Om Uppköpserbjudandet inte förverkligas eller om aktieägaren på ett behörigt sätt återkallar godkännandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor, avlägsnas överlåtelsebegränsningen gällande Aktierna från värdeandelskontot möjligast snabbt och uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från meddelande om annullering av Uppköpserbjudandet eller det att ett återkallelsemeddelande i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor har mottagits. Rätt att återkalla godkännande Ett för Aktiernas del i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudande behörigt godkännande av Uppköpserbjudandet kan i enlighet med VML 11 kap moment återkallas när som helst innan Anbudstidens utgång eller, om Anbudstiden förlängts, innan denna förlängda Anbudstids utgång, tills Budgivaren har meddelat att alla Villkor har uppfyllts eller att Budgivaren frånfallit dem, och således förkunnat Uppköpserbjudandet bindande. Efter ett sådant förkunnande är det 3 (5)

4 inte längre möjligt att återkalla det givna godkännandet av Uppköpserbjudandet för de godkända Aktiernas del, om inte en tredje part offentliggör ett konkurrerande offentligt Uppköpserbjudande av Aktierna före förverkligandet av försäljningen av Aktierna i enlighet med punkten Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna. Ett giltigt återkallande av Uppköpserbjudandet förutsätter att ett skriftlig återkallelsemeddelande tillhandahålls kontoförvaltaren till vilken blanketten för godkännande tillhandahölls. Om blanketten för godkännande gällande Aktierna har tillhandahållits ett kontor vid en andelsbank som hör till OP-Pohjola-gruppen eller Helsingfors OP Bank Abp, skall också återkallelsemeddelandet tillhandahållas samma kontor. Om det är frågan om förvaltarregistrerade värdepapper skall aktieägaren be den som sköter förvaltarregistreringen tillhandahålla återkallelsemeddelandet. Om aktieägaren på ett behörigt sätt återkallar godkännandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor, avlägsnas överlåtelsebegränsningen gällande Aktierna från värdeandelskontot möjligast snabbt och uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från det att återkallelsemeddelandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor har mottagits. Aktieägaren kan när som helst innan Anbudstidens utgång eller, om Anbudstiden förlängts, innan denna förlängda Anbudstids utgång, åter godkänna Uppköpserbjudandet för sådana Aktiers del, gällande vilka godkännandet av Uppköpserbjudandet har återkallats, genom att följa det i punkten Anvisningar för accept av Uppköpserbjudandet beskrivna förfaringssättet. Värdeandelskontots kontoförvaltare eller den som sköter förvaltarregistreringen kan uppbära en avgift för återkallelsen av godkännande enligt dess prislista. Ett eventuellt godkännande av Uppköpserbjudandet givet under den Efterföljande Anbudstiden är bindande och kan inte återkallas om inte annat bestäms i tvingande lagstiftning. Meddelande av Uppköpserbjudandets resultat Budgivaren meddelar Uppköpserbjudandets preliminära resultat uppskattningsvis den första (1) bankdagen efter Anbudstidens slut eller i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut, samt det slutgiltiga resultatet uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter Anbudstidens slut eller i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut. I meddelandet om det slutgiltiga resultatet fastställs (i) procenten Aktier beträffande vilka Uppköpserbjudandet behörigt godkänts utan att behörigt återkalla, samt (ii) huruvida Uppköpserbjudandet fullföljs. Budgivaren meddelar under en eventuell Efterföljande Anbudstid behörigt erbjudna Aktiers preliminära procentsats uppskattningsvis den första (1) bankdagen efter den Efterföljande Anbudstidens slut, och den slutgiltiga procentsatsen uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den Efterföljande Anbudstidens slut. Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna För de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt och för vilka godkännande inte har blivit behörigt återkallat, förverkligas försäljningen senast den femte (5) bankdagen efter Anbudstidens slut, eller om Anbudstiden har förlängts eller avbrutits, efter att den förlängda Anbudstiden eller avbrutna Anbudstiden avslutas. Aktiernas försäljning sker på Helsingforsbörsen, förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på Helsingforsbörsen tillåter detta. Annars förverkligas försäljningen av Aktierna utanför Helsingforsbörsen. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen ( Avvecklingsdag ). Aktiernas Anbudspris betalas på Avvecklingsdagen till det förvaltningskonto som är anslutet till aktieägarens värdeandelskonto, eller för de aktieägarnas del vars ägarskap är förvaltarregistrerat, till bankkontot som anmälts på blanketten för godkännande. Ifall aktieägarens bankkonto är i ett annat penninginstitut än aktieägarens värdeandelskonto, betalas Aktiens Anbudspris till bankkonto i enlighet med den tidtabell som gäller för betalningstransaktioner mellan penninginstitut, på så sätt att den uppskattningsvis är på aktieägarens bankkonto senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen. Vid eventuell Efterföljande Anbudstid offentliggör Budgivaren meddelande därom, i samband med offentliggörandet av villkoren gällande betalning och avveckling av de Aktier, för vilkas del Uppköpserbjudandet har blivit godkänt under en sådan Efterföljande Anbudstid. För de Aktiernas del, för vilka Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet under den Efterföljande Anbudstiden, sker fullgörandetransaktionen ändå alltid med minst två (2) veckors mellanrum. Budgivaren förbehåller sig rätten att skjuta upp betalningen av Aktiernas Anbudspris, ifall fullgörandet hindras eller avbryts av ett oöverstigligt hinder. Budgivaren fullgör dock betalningen genast då det oöverstigliga hindret upphör eller uppklarats. 4 (5)

5 Överförandet av äganderätten Äganderätten av Aktierna, för vilkas del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt, överförs till Budgivaren på Avvecklingsdagen mot betalning av Aktiernas Anbudspris. Vid en Efterföljande Anbudstid, överförs äganderätten till Aktierna, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt under den Efterföljande Anbudstiden, mot betalning av Aktiernas Anbudspris, på det i Budgivarens börsmeddelande om den Efterföljande Anbudstiden meddelade sättet. Överlåtelseskatt och övriga avgifter Budgivaren betalar eventuell överlåtelseskatt i Finland i samband med försäljningen av Aktierna. Varje aktieägare ansvarar själv för de möjliga kostnader, som debiteras av kontoförvaltare, kapitalförvaltare, den som sköter förvaltarregistreringen eller andra parters avgifter hänförliga till frigörande av säkerheter, eller avgifter och arvoden hänförliga till eventuellt återkallande av andra begränsningar för försäljningen av Aktierna, samt avgifter som debiteras för återkallandet av aktieägarnas godkännande i enlighet med vad som bestäms i punkten Rätt att återkalla godkännande. Budgivaren ansvarar för andra sedvanliga kostnader, som föranleds av de inskrivningar på värdeandelskontot som krävs för Uppköpserbjudandet, verkställandet av de transaktioner avseende Aktierna enligt Uppköpserbjudandet, samt betalningen av Aktiernas Anbudspris. Övriga omständigheter Budgivaren förbehåller sig rätten att ändra på Uppköpserbjudandets villkor i enlighet med VML 11 kap moment. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga Anbudstiden och ändra på Uppköpserbjudandets villkor (medräknat Uppköpserbjudandets möjliga förfall) i enlighet med VML 11 kap. 17, om en tredje part offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande gällande Aktierna under Anbudstiden eller den förlängda Anbudstiden. Budgivaren är berättigad att bestämma, i enlighet med eget gottfinnande, om alla övriga till Uppköpserbjudandet hänförliga omständigheter, inom ramen för tillämplig lagstiftning. Uppköpserbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller till dessa stater, och denna Erbjudandehandling och tillhörande dokumentation får ej skickas till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna (medräknat skickande per till exempel e-post, post, telefax eller telefon), och Uppköpserbjudandet kan inte godkännas på något av de nämnda sätten i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller från dessa stater. Kopior av denna Erbjudandehandling och tillhörande dokumentation postas inte eller distribueras eller skickas inte på annat sätt, och får inte postas, skickas eller distribueras på annat sätt, till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller parter som administrerar (i denna egenskap) Aktierna för en australiensisk, sydafrikansk, japansk, kanadensisk ägare eller ägare från de Förenta Staterna eller Hongkong, och parter som mottar dessa dokument (medräknat parter som administrerar Aktierna för ägarens räkning) får inte sprida eller distribuera dem i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller från dessa stater, under hot att godkännandet av Uppköpserbjudandet är ogiltigt. 5 (5)

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line ANBUDSHANDLING 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö eller Anbudsgivaren ) erbjuder sig att genom ett frivilligt köpeanbud

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Emission 5.105.520 aktier

Emission 5.105.520 aktier Svensk resumé av det finskspråkiga börsprospektet 20.12.2004 Emission 5.105.520 aktier Emissionsinstitut Det finskspråkiga börsprospektet finns tillgängligt från och med 27.12.2004 på Norvestias kontor,

Läs mer

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP Godkänd av Aktia Sparbank Abp:s styrelse 2.6.2003 Finansinspektionen har godkänt denna

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.3.2009 kl. 16.50 KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Stämman beslöt om emission av optionsrätter till nyckelpersoner

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Dessa allmänna villkor för Aktiedepåbevis är i kraft från och med den 2 januari 2017.

Dessa allmänna villkor för Aktiedepåbevis är i kraft från och med den 2 januari 2017. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1 Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget eller Emittenten ) har utsett Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan Emittentens ombud

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER 1/6 STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER Styrelsen föreslår att bolagsstämman berättigar styrelsen att emittera optionsrätter till nyckelpersoner vid Stockmann-koncernen

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Helsingfors, Finland, 2014-02-13 14.30 CET -- MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 februari 2014 kl. 14.30 CET KALLELSE TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

POHJOLAS AKTIEHISTORIA 1989

POHJOLAS AKTIEHISTORIA 1989 Pohjola Bank bp:s 1 (10) 2.6.2015 POHJOLS KTIEHISTORI 1989 Nedan redogörs för beslut och åtgärder som ansluter sig till aktierna i bolaget och värdepapper som ger rätt till aktier i bolaget samt för den

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning

Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning Utdrag ur Havsfrun Investment AB:s Bolagsordning 12 Inlösenförbehåll A. Gemensamma bestämmelser (i) Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt 4 ovan eller det lägsta antalet aktier

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 21.3.2013 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge). Dörrarna öppnas för

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman PRESSMEDDELANDE 1 (2) Koncernkommunikations och investerarrelationer 15.2. 2006 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:17 2017-05-14 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Januari 2012 Millicom International Cellular S.A. (nedan Bolaget

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer