VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET"

Transkript

1 VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av Pohjola Bank Abp ( Pohjola eller Bolaget ) utgivna A- ( A-aktierna ) och K-aktier ( Baktierna, tillsammans Aktierna ) som inte innehas av Budgivaren eller Bolaget ( Uppköpserbjudandet ). Vederlaget Det erbjudna vederlaget är 16,80 euro i kontanta medel för varje A-aktie och 16,80 euro i kontanta medel för varje K- aktie beträffande vilka Uppköpserbjudandet behörigt godkänts ( Anbudspriset ). Om Bolaget före dagen för verkställandet beslutar, i enlighet med 13 kap. 1 aktiebolagslagen, om vinstutdelning eller annan utbetalning av medel, som aktieägare som godkänt Uppköpserbjudandet är berättigade till, nedsätts Anbudspriset per Aktie med beloppet av vinstutdelningen eller annan utbetalning av medel, ifall clearing av köp som hänför sig till Uppköpserbjudandet inte har skett före avstämningsdagen för vinstutdelningen eller annan utbetalning av medel. Anbudstiden Tiden för godkännande av uppköpserbjudandet ( Anbudstid ) börjar kl (finsk tid) och slutar kl (finsk tid), förutsatt att Anbudstiden inte förlängs i enlighet med villkoren nedan. Budgivaren kan förlänga Anbudstiden i enlighet med villkoren nedan. Budgivaren meddelar om en eventuell förlängning av Anbudstiden genom ett börsmeddelande senast Budgivaren meddelar om en redan förlängd Anbudstids eventuella förlängning senast den följande bankdagen efter den förlängda Anbudstidens utgång. Om Budgivaren förlänger Anbudstiden, avslutas Anbudstiden på ett av Budgivaren utsatt nytt datum, om inte den förlängda Anbudstiden avbryts i enlighet med villkoren nedan. Anbudstidens maximilängd (medräknat eventuell förlängning av Anbudstiden) är tio (10) veckor. Om Villkoren för fullgörande av Uppköpserbjudandet (definieras senare) inte uppfylls på grund av ett särskilt skäl, som till exempel ett anhängigt godkännandeförfarande av Finansinspektionen, kan Budgivaren förlänga Anbudstiden för en tid utöver tio (10) veckor till dess att det ifrågavarande hindret avlägsnats och Budgivaren haft skälig tid att reagera på den nya situationen. I sådant fall skall Budgivaren meddela ett nytt datum för den förlängda Anbudstidens utgång senast två (2) veckor innan den förlängda Anbudstidens utgång. Därutöver kan en Efterföljande Anbudstid (definieras senare) pågå längre än tio (10) veckor. Budgivaren har rätt att avbryta en förlängd Anbudstid, om alla Villkor för fullgörande av Uppköpserbjudandet har uppfyllts eller om Budgivaren har avstått från att kräva att de skall uppfyllas innan den förlängda Anbudstidens utgång, samt förverkligar köp av de i punkt Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna avsedda Aktierna, för vars del Uppköpserbjudandet är behörigt godkänt och detta godkännande inte har behörigt återkallats. Då Budgivaren avbryter en förlängd Anbudstid, bör Budgivaren meddela om beslutet gällande detta så snabbt som möjligt efter att beslutet fattats, och i varje fall senast två (2) veckor innan avbrytande av den förlängda Anbudstidens utgång. Om Budgivaren avbryter den förlängda Anbudstiden, avslutas den förlängda Anbudstiden på den av Budgivaren angivna tidigare tidpunkten. Budgivaren förbehåller även rätten att förlänga Anbudstiden i samband med att Budgivaren meddelar Uppköpserbjudandets slutgiltiga resultat i enlighet med vad som sägs i punkt Meddelande av Uppköpserbjudandets resultat (denna typ av förlängd Anbudstid hänvisas till som Efterföljande Anbudstid ). Vid en sådan här Efterföljande Anbudstid utgår den Efterföljande Anbudstiden vid en tidpunkt som meddelas i samband med offentliggörandet av Budgivarens slutgiltiga resultat. Tidpunkten för den Efterföljande Anbudstidens utgång meddelas senast två (2) veckor innan den Efterföljande Anbudstidens utgång. Villkor för fullgörande av Uppköpserbjudandet Budgivarens skyldighet att godkänna de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt, samt förverkliga Uppköpserbjudandet, är villkorat av att följande villkor ( Villkor ) uppfylls, eller till det, att Budgivaren har, såtillvida det är möjligt enligt den tillämpliga lagen, avstått från att kräva att de uppfylls på den dagen eller tills dess, att Budgivaren publicerar Uppköpserbjudandets slutgiltiga resultat:

2 1) att erbjudandet är behörigt godkänt för sådana Aktiers del, som tillsammans med de övriga Aktier som Budgivaren äger och de Aktier som Budgivaren förvärvat under eller före Anbudstiden uppgår till över nittio (90) procent av Bolagets totala emitterade Aktier och röster; 2) att alla behövliga myndighetstillstånd, godkännanden och samtycken, inklusive men inte begränsade till, (eventuella) godkännanden av konkurrensmyndigheterna samt godkännanden i enlighet med 32a - 32c i lagen om Finansinspektionen (878/2008, jämte ändringar) om förvärv av ägarandel och anmälningsskyldighet gällande förvärven, på så sätt, att eventuella villkor som ingår i dessa godkännanden är godtagbara för Bolaget och Budgivaren; 3) att det efter att Uppköpserbjudandet inletts inte i Bolagets eller dess dotterbolags affärsverksamhet, tillgångar, finansiella ställning, verksamhetens resultat eller på finansmarknaden eller i myndighetsregleringen sker väsentliga negativa förändringar; 4) att ingen behörig domstol eller myndighet har utfärdat en sådan bestämmelse eller inlett sådana myndighetsåtgärder som skulle hindra eller försena genomföringen av Uppköpserbjudandet, eller som väsentligt skulle påverka godkännandet av Uppköpserbjudandet eller förhindra Budgivarens innehav av Aktierna; och 5) att Bolagets styrelse har rekommenderat att aktieägarna godkänner Uppköpserbjudandet, och att denna rekommendation ännu är i kraft i oförändrad form. Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Uppköpserbjudandet om något av de ovannämnda villkoren inte uppfylls. Budgivaren kan, förutsatt att detta är tillåtet enligt lag, frånfalla vilket som helst av ovanstående Villkor som inte har uppfyllts. Om samtliga Villkor har uppfyllts eller Budgivaren frånfallit något eller några av Villkoren vid utgången eller avbrytandet av Anbudstiden eller den förlängda Anbudstiden, förverkligar Budgivaren Uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor vid slutet av Anbudstiden och förvärvar Aktierna genom att betala Anbudspriset till Bolagets aktieägare, som behörigt har godkänt Uppköpserbjudandet och inte behörigt återkallat detta godkännande. Höjnings- och gottgörelseskyldighet Budgivaren förbehåller sig rätten att förvärva Aktier innan och under Anbudstiden (medräknat eventuell förlängd Anbudstid och Efterföljande Anbudstid) också i handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy ( Helsingforsbörsen ) eller på annat sätt. Om Budgivaren eller annan i värdepappersmarknadslagen (746/2012, jämte ändringar, VML ) 11 kap. 5 avsedd part förvärvar Aktier före utgången av Anbudstiden till ett högre pris än Anbudspriset eller i övrigt på bättre villkor (borträknat det vid punkten Vederlaget avsedda, på basen av vinstutdelning eller annan utbetalning av medel gjorda avdraget från Anbudspriset), skall Budgivaren i enlighet med VML 11 kap. 25 ändra villkoren för Uppköpserbjudandet till att motsvara förvärv på dessa bättre villkor (höjningsskyldighet). Budgivaren bör i dessa fall omedelbart offentliggöra att höjningsskyldighet uppkommit, samt erlägga skillnaden mellan förvärv på de bättre villkoren och Anbudspriset, med beaktande av vinstutdelning eller annan utbetalning av medel, genom ett höjt Anbudspris, i samband med förverkligandet av Uppköpserbjudandet till de värdepappersinnehavare som har godkänt Uppköpserbjudandet. Om Budgivaren eller annan i VML 11 kap. 5 avsedd part förvärvar Aktier inom nio (9) månader efter utgången av Anbudstiden till ett högre pris än Anbudspriset eller i övrigt på bättre villkor, skall Budgivaren i enlighet med VML 11 kap. 25, gottgöra till värdepappersinnehavarna som godkänt Uppköpserbjudandet, skillnaden mellan förvärv på de nya bättre villkoren och Uppköpserbjudandets ursprungliga villkor (gottgörelseskyldighet). Budgivaren bör i dessa fall omedelbart offentliggöra att gottgörelseskyldighet uppkommit, samt inom en månad från uppkomsten av gottgörelseskyldigheten erlägga skillnaden mellan förvärv på de bättre villkoren och Uppköpserbjudandets ursprungliga vederlag, till de värdepappersinnehavare som har godkänt Uppköpserbjudandet. I enlighet med VML 11 kap moment uppkommer inte gottgörelseskyldighet i det fall att betalande av högre pris än Anbudspriset för Aktierna baserar sig på en skiljedom enligt aktiebolagslagen, givet att Budgivaren eller annan i 11 kap. 5 avsedd person inte före eller under skiljeförfarandet har erbjudit sig att förvärva Aktier på bättre villkor än i Uppköpserbjudandet. Anvisningar för accept av Uppköpserbjudandet Godkännande av Uppköpserbjudandet måste ges värdeandelskontovis. En aktieägare som ger sitt godkännande måste ha ett bankkonto i ett i Finland fungerande penninginstitut. Aktieägaren kan endast godkänna Uppköpserbjudandet 2 (5)

3 ovillkorligt och avseende samtliga Aktier som vid tidpunkten för avvecklingen av transaktionen finns på det värdeandelskonto som anges på aktieägarens blankett för godkännande. Ett under Anbudstiden givet godkännande är i kraft även till utgången av en eventuell förlängd Anbudstid eller avbruten förlängd Anbudstid. De flesta finländska kontoförvaltare tillställer sina kunder, som antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab ( Euroclear ) ett meddelande om Uppköpserbjudandet jämte tillhörande instruktioner och blanketter för godkännande. Aktieägare, som inte får ett dylikt meddelande av sin kontoförvaltare eller kapitalförvaltare, kan ta kontakt med vilket som helst av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att få informationen och kunna ge sitt godkännande. De av Bolagets aktieägare vars Aktier är förvaltarregistrerade och som önskar godkänna Uppköpserbjudandet bör godkänna detta i enlighet med förvaltarens anvisningar. Vad avser pantsatta Aktier kräver godkännande av Uppköpserbjudandet panthavarens samtycke. Erhållandet av sådant samtycke är Bolagets ifrågavarande aktieägares eget ansvar. Panthavarens samtycke skall lämnas skriftligen till kontoförvaltaren. Aktieägare i Bolaget, som är införda i Bolagets aktieägarförteckning och som vill godkänna Uppköpserbjudandet skall fylla i, underteckna och returnera blanketten för godkännande till den kontoförvaltare som handhar dess värdeandelskonto, i enlighet med instruktioner som kontoförvaltaren givit och inom utsatt tidsfrist, eller, om ifrågavarande kontoförvaltare inte tar emot blanketter för godkännande (till exempel Euroclear), kan en sådan aktieägare ta kontakt med vilken som helst till av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att ge sitt godkännande av Uppköpserbjudandet för sina Aktiers del. Blanketten för godkännande skall tillhandahållas så att den motttas under Anbudstiden, eller om Anbudstiden förlängts, under den förlängda Anbudstiden, dock med beaktande av kontoförvaltarens instruktioner. Aktieägare tillhandahåller blanketten för godkännande på det sätt som de önskar och på deras eget ansvar och blanketten för godkännande betraktas tillhandahållen först då kontoförvaltaren eller en andelsbank som hör till OP-Pohjolagruppen eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor de facto har mottagit den. Budgivaren förbehåller sig rätten att förkasta felaktigt eller bristfälligt gjorda godkännanden. Budgivaren är också berättigad att förkasta ett sådant godkännande, som endast gäller en del av de av aktieägaren ägda på samma värdeandelskonto registrerade Aktierna. Genom att godkänna Uppköpserbjudandet befullmäktigar aktieägarna i Bolaget Uppköpserbjudandets huvudarrangör Pohjola, eller part befullmäktigad av Pohjola, eller kontoförvaltaren att anteckna en överlåtelsebegränsning eller en försäljningsbegränsning på Aktierna på värdeandelskontot, efter det att aktieägaren har tillhandahållit Uppköpserbjudandets blankett för godkännande. Därutöver befullmäktigar Aktieägare som godkänt Uppköpserbjudandet Pohjola, eller part befullmäktigad av Pohjola, eller kontoförvaltaren att utföra andra behövliga anteckningar och vidta andra för Uppköpserbjudandets tekniska förverkligande behövliga åtgärder, samt att sälja ifrågavarande aktieägares samtliga vid tiden för fullgörandetransaktionen ägda Aktier till Budgivaren i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet. Aktieägaren kan endast godkänna Uppköpserbjudandet ovillkorligt och avseende samtliga Aktier som finns på värdeandelskontot, dock med beaktande av rätten att återkalla godkännandet av Uppköpserbjudandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor. Budgivaren har rätt att förkasta ett sådant godkännande, som endast gäller en del av de av aktieägaren ägda aktierna som finns på samma värdeandelskonto. En aktieägare som i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet behörigt har godkänt Uppköpserbjudandet och inte på ett behörigt sätt återkallat sitt godkännande, får inte sälja eller på annat sätt disponera över de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har godkänts. På det ifrågavarande värdeandelskontot antecknas en överlåtelsebegränsning gällande Aktierna, efter det att aktieägaren har tillhandahållit blanketten för godkännande gällande Uppköpserbjudandet. Om Uppköpserbjudandet inte förverkligas eller om aktieägaren på ett behörigt sätt återkallar godkännandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor, avlägsnas överlåtelsebegränsningen gällande Aktierna från värdeandelskontot möjligast snabbt och uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från meddelande om annullering av Uppköpserbjudandet eller det att ett återkallelsemeddelande i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor har mottagits. Rätt att återkalla godkännande Ett för Aktiernas del i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudande behörigt godkännande av Uppköpserbjudandet kan i enlighet med VML 11 kap moment återkallas när som helst innan Anbudstidens utgång eller, om Anbudstiden förlängts, innan denna förlängda Anbudstids utgång, tills Budgivaren har meddelat att alla Villkor har uppfyllts eller att Budgivaren frånfallit dem, och således förkunnat Uppköpserbjudandet bindande. Efter ett sådant förkunnande är det 3 (5)

4 inte längre möjligt att återkalla det givna godkännandet av Uppköpserbjudandet för de godkända Aktiernas del, om inte en tredje part offentliggör ett konkurrerande offentligt Uppköpserbjudande av Aktierna före förverkligandet av försäljningen av Aktierna i enlighet med punkten Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna. Ett giltigt återkallande av Uppköpserbjudandet förutsätter att ett skriftlig återkallelsemeddelande tillhandahålls kontoförvaltaren till vilken blanketten för godkännande tillhandahölls. Om blanketten för godkännande gällande Aktierna har tillhandahållits ett kontor vid en andelsbank som hör till OP-Pohjola-gruppen eller Helsingfors OP Bank Abp, skall också återkallelsemeddelandet tillhandahållas samma kontor. Om det är frågan om förvaltarregistrerade värdepapper skall aktieägaren be den som sköter förvaltarregistreringen tillhandahålla återkallelsemeddelandet. Om aktieägaren på ett behörigt sätt återkallar godkännandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor, avlägsnas överlåtelsebegränsningen gällande Aktierna från värdeandelskontot möjligast snabbt och uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från det att återkallelsemeddelandet i enlighet med Uppköpserbjudandets villkor har mottagits. Aktieägaren kan när som helst innan Anbudstidens utgång eller, om Anbudstiden förlängts, innan denna förlängda Anbudstids utgång, åter godkänna Uppköpserbjudandet för sådana Aktiers del, gällande vilka godkännandet av Uppköpserbjudandet har återkallats, genom att följa det i punkten Anvisningar för accept av Uppköpserbjudandet beskrivna förfaringssättet. Värdeandelskontots kontoförvaltare eller den som sköter förvaltarregistreringen kan uppbära en avgift för återkallelsen av godkännande enligt dess prislista. Ett eventuellt godkännande av Uppköpserbjudandet givet under den Efterföljande Anbudstiden är bindande och kan inte återkallas om inte annat bestäms i tvingande lagstiftning. Meddelande av Uppköpserbjudandets resultat Budgivaren meddelar Uppköpserbjudandets preliminära resultat uppskattningsvis den första (1) bankdagen efter Anbudstidens slut eller i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut, samt det slutgiltiga resultatet uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter Anbudstidens slut eller i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut. I meddelandet om det slutgiltiga resultatet fastställs (i) procenten Aktier beträffande vilka Uppköpserbjudandet behörigt godkänts utan att behörigt återkalla, samt (ii) huruvida Uppköpserbjudandet fullföljs. Budgivaren meddelar under en eventuell Efterföljande Anbudstid behörigt erbjudna Aktiers preliminära procentsats uppskattningsvis den första (1) bankdagen efter den Efterföljande Anbudstidens slut, och den slutgiltiga procentsatsen uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den Efterföljande Anbudstidens slut. Betalningsvillkor och avveckling av Aktierna För de Aktier, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt och för vilka godkännande inte har blivit behörigt återkallat, förverkligas försäljningen senast den femte (5) bankdagen efter Anbudstidens slut, eller om Anbudstiden har förlängts eller avbrutits, efter att den förlängda Anbudstiden eller avbrutna Anbudstiden avslutas. Aktiernas försäljning sker på Helsingforsbörsen, förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på Helsingforsbörsen tillåter detta. Annars förverkligas försäljningen av Aktierna utanför Helsingforsbörsen. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen ( Avvecklingsdag ). Aktiernas Anbudspris betalas på Avvecklingsdagen till det förvaltningskonto som är anslutet till aktieägarens värdeandelskonto, eller för de aktieägarnas del vars ägarskap är förvaltarregistrerat, till bankkontot som anmälts på blanketten för godkännande. Ifall aktieägarens bankkonto är i ett annat penninginstitut än aktieägarens värdeandelskonto, betalas Aktiens Anbudspris till bankkonto i enlighet med den tidtabell som gäller för betalningstransaktioner mellan penninginstitut, på så sätt att den uppskattningsvis är på aktieägarens bankkonto senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen. Vid eventuell Efterföljande Anbudstid offentliggör Budgivaren meddelande därom, i samband med offentliggörandet av villkoren gällande betalning och avveckling av de Aktier, för vilkas del Uppköpserbjudandet har blivit godkänt under en sådan Efterföljande Anbudstid. För de Aktiernas del, för vilka Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet under den Efterföljande Anbudstiden, sker fullgörandetransaktionen ändå alltid med minst två (2) veckors mellanrum. Budgivaren förbehåller sig rätten att skjuta upp betalningen av Aktiernas Anbudspris, ifall fullgörandet hindras eller avbryts av ett oöverstigligt hinder. Budgivaren fullgör dock betalningen genast då det oöverstigliga hindret upphör eller uppklarats. 4 (5)

5 Överförandet av äganderätten Äganderätten av Aktierna, för vilkas del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt, överförs till Budgivaren på Avvecklingsdagen mot betalning av Aktiernas Anbudspris. Vid en Efterföljande Anbudstid, överförs äganderätten till Aktierna, för vars del Uppköpserbjudandet har blivit behörigt godkänt under den Efterföljande Anbudstiden, mot betalning av Aktiernas Anbudspris, på det i Budgivarens börsmeddelande om den Efterföljande Anbudstiden meddelade sättet. Överlåtelseskatt och övriga avgifter Budgivaren betalar eventuell överlåtelseskatt i Finland i samband med försäljningen av Aktierna. Varje aktieägare ansvarar själv för de möjliga kostnader, som debiteras av kontoförvaltare, kapitalförvaltare, den som sköter förvaltarregistreringen eller andra parters avgifter hänförliga till frigörande av säkerheter, eller avgifter och arvoden hänförliga till eventuellt återkallande av andra begränsningar för försäljningen av Aktierna, samt avgifter som debiteras för återkallandet av aktieägarnas godkännande i enlighet med vad som bestäms i punkten Rätt att återkalla godkännande. Budgivaren ansvarar för andra sedvanliga kostnader, som föranleds av de inskrivningar på värdeandelskontot som krävs för Uppköpserbjudandet, verkställandet av de transaktioner avseende Aktierna enligt Uppköpserbjudandet, samt betalningen av Aktiernas Anbudspris. Övriga omständigheter Budgivaren förbehåller sig rätten att ändra på Uppköpserbjudandets villkor i enlighet med VML 11 kap moment. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga Anbudstiden och ändra på Uppköpserbjudandets villkor (medräknat Uppköpserbjudandets möjliga förfall) i enlighet med VML 11 kap. 17, om en tredje part offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande gällande Aktierna under Anbudstiden eller den förlängda Anbudstiden. Budgivaren är berättigad att bestämma, i enlighet med eget gottfinnande, om alla övriga till Uppköpserbjudandet hänförliga omständigheter, inom ramen för tillämplig lagstiftning. Uppköpserbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller till dessa stater, och denna Erbjudandehandling och tillhörande dokumentation får ej skickas till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna (medräknat skickande per till exempel e-post, post, telefax eller telefon), och Uppköpserbjudandet kan inte godkännas på något av de nämnda sätten i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller från dessa stater. Kopior av denna Erbjudandehandling och tillhörande dokumentation postas inte eller distribueras eller skickas inte på annat sätt, och får inte postas, skickas eller distribueras på annat sätt, till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller parter som administrerar (i denna egenskap) Aktierna för en australiensisk, sydafrikansk, japansk, kanadensisk ägare eller ägare från de Förenta Staterna eller Hongkong, och parter som mottar dessa dokument (medräknat parter som administrerar Aktierna för ägarens räkning) får inte sprida eller distribuera dem i Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Förenta Staterna eller från dessa stater, under hot att godkännandet av Uppköpserbjudandet är ogiltigt. 5 (5)

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line ANBUDSHANDLING 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö eller Anbudsgivaren ) erbjuder sig att genom ett frivilligt köpeanbud

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP Godkänd av Aktia Sparbank Abp:s styrelse 2.6.2003 Finansinspektionen har godkänt denna

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Emission 5.105.520 aktier

Emission 5.105.520 aktier Svensk resumé av det finskspråkiga börsprospektet 20.12.2004 Emission 5.105.520 aktier Emissionsinstitut Det finskspråkiga börsprospektet finns tillgängligt från och med 27.12.2004 på Norvestias kontor,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Januari 2012 Millicom International Cellular S.A. (nedan Bolaget

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer