Ram- och genomförandeavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ram- och genomförandeavtal"

Transkript

1 Version Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution AB ("Vattenfall") och Fortum Distribution AB ("Fortum"), nedan gemensamt "Nätägarna", å ena sidan och Danderyd kommun ("Kommunen") å andra sidan träffat följande Ram- och genomförandeavtal Stockholms Ström ("Projektet") är ett samarbete mellan Nätägarna å ena sidan och ett antal kommuner och övriga markägare å andra sidan som syftar till en förändring av stam- och regionnäten i Stockholmsområdet ("Ombyggnaden"). Omkring femton mil luftledningar planeras bli ersatta av kablar förlagda i mark och tunnlar eller som sjökablar ("Delprojekten"). De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. Projektet planeras vara genomfört år Nätägarna och Kommunen har träffat ett s.k. intentionsavtal genom vilket Kommunen, å ena sidan, åtog sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av elnäten inom ramen för Projektet, medan Nätägarna, å andra sidan, åtog sig att genomföra vissa förändringar i elnäten inom Kommunen för att på så sätt frigöra mark ("Intentionsavtalef'). Nätägamas åtagande enligt Intentionsavtalet var villkorat av att de i samråd beslutade att det träffats intentionsavtal med markägare om bidrag till finansieringen av Projektet i sådan omfattning att det var ekonomiskt försvarbart för respektive Nätägare att genomföra Projektet. Nätägarna har nu gemensamt fattat beslut om att genomföra Projektet. Intentionsavtalet godkändes av kommunfullmäktige i beslut som vumiit laga kraft. Kommunen och SvK har tecknat en överenskommelse om exploatering för anläggandet av en transformatorstation i Anneberg, daterad 21 november 2011 samt ett tilläggsavtal daterat 25 juni I Intentionsavtalet har parterna också åtagit sig att ingå bl.a. ett s.k. Ram- och genomförandeavtal med varandra för att närmare reglera villkoren för genomförandet av de delar av Projektet som berör Kommunen. Detta avtal gäller inte genomförandet av 400 kv ledningen Anncberg-Skanstull som planeras bli förlagd i tunnel på hela sträckan. Detta delprojekt skall regleras i ett särskilt genomförandeavtal mellan SvK och Kommunen. Mot bakgrund härav har Nätägarna och Kommunen genom detta Ram- och genomförandeavtal kommit överens om följande.

2 2 1. Nätägarnas åtagande Nätägarna åtar sig att inom ramen för Projektet genomföra sina respektive delar av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen i huvudsak enligt den genomförandeplan som redovisas i Bilaga 1. Respektive Nätägare svarar i förhållande till Kommunen endast för sin del av Ombyggnaden. När det gäller eventuell återbetalning av i förekommande fall erhållet förskott enligt punkten 11 nedan, svarar dock SvK ensamt i förhållande till Kommunen för att sådan återbetalning sker å Nätägarnas vägnar. I Bilaga 1 redovisas respektive Nätägares luftledningar inom Kommunen som kommer att avvecklas eller ersättas med kabel när ersättande nybyggnationer genomförts. Av Bilaga 1 framgår också vilka markområden som ska friläggas och hur dessa områden ska återställas av Nätägama. Envar Nätägares åtaganden förutsätter - att Nätägaren erhåller samtliga erforderliga tillstånd för att genomföra sin del av Ombyggnaden, - att övriga Nätägare i erforderlig omfattning medverkar till att genomföra sina delar av Ombyggnaden, - att Kommunen i övrigt medverkar i arbetet med att förverkliga Projektet i enlighet med vad som följer av detta Ram- och genomförandeavtal samt kommande markupplåtelseavtal och eventuella övriga avtal eller överenskommelser som ingås mellan Nätägama och Kommunen. Avtal och överenskommelser ska vara skriftliga för att vara bindande mellan parterna. Nätägarna skall svara för och bekosta de kompensationsåtgärder, som Kommunen och Nätägarna kommer överens om, för den mark som tas i anspråk eller skadas till följd av nedläggningen av de nya ledningarna respektive avvecklingen av befintliga luftledningar. SvK har åtagit sig att svara för och bekosta de kompensationsåtgärder av naturvårdskaraktär i Rinkebyskogen som framgår av bifogade minnesanteckningar, Bilaga 3. Denna bilaga är bifogad detta avtal endast som information och utgör inte del av detta avtal. Nätägarna skall söka och bekosta dödning av servitut och ledningsrätter för de ledningar som har och skall avvecklas för såväl Kommunens fastigheter som övriga fastigheter. Samtliga fastigheter skall vara fria från dessa belastningar senast två år från det att ledningarna avvecklats. 2. Kommunens finansieringsåtagande Kommunen har i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet åtagit sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden i stam- och regionnäten mom ramen för Projektet, mot att Kommunen får tillgång till mark enligt punkten 1 ovan. Finansieringsbidraget uppgår till 58 Mia - kontant (nuvärde 5 % med värdetidpunkten ). Beloppet, som uppräknat blev 61,9 Mia -, har i april/maj 2011 erlagts till SvK, som mottagit betalningen för Nätägarnas gemensamma räkning, som ett engångsbelopp i förskott.

3 3 Kommunen har erlagt finansieringsbidraget ovan oberoende av huruvida och på vilket sätt Kommunen kommer att exploatera den sålunda frilagda marken. 3. Markupplåtelse och ledningsrätt Kommunen förbinder sig till att kommunägd mark som tas i anspråk för nya ledningar och tillhörande anläggningar inom Kommunen ska upplåtas till berörda Nätägare med ledningsrätt. Särskilda markupplåtelseavtal ska, om Nätägarna så påfordrar, upprättas med Kommunen för den mark som Nätägarna behöver ta i anspråk för ledningarna och tillhörande anläggningar i enlighet med de villkor som framgår av bifogat mallavtal, Bilaga 2.1 bilagorna förtecknas de markavtal som kommunen hittills ingått med Nätägarna inom ramen för Projektet. Markupplåtelseavtalen skall ligga till grund för ansökningarna om ledningsrätter. Ersättning för det markintrång anläggandet av nya ledningar innebär för Kommunen ska avgöras vid respektive ledningsrättsförrättning. Parterna är införstådda med att under byggtiden kommer mark inom Kommunen tillfälligt att behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde m.rn. Kommunen ska utan kostnad för Nätägarna med nyttjanderätt upplåta den mark som behövs för nämnda, ändamål och åtgärder. Upplåtelse av allmän platsmark kräver polistillstånd medan kommunen råder över kvartersmark. 4. Planändringar Kommunen förbinder sig att i egenskap av planmyndighet upprätta och bekosta de ändringar av detaljplaner som föranleds av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. Kommunen förbinder sig att verka för att sådana ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser antas av kommimfullmäktige. Nätägarna ska utan kostnad medverka till att Kommunen erhåller erforderligt underlag, såsom kartor, tekniska beskrivningar och övrigt underlag, som behövs för att Kommunen ska kunna genomföra aktuella plan- och områdesändringar. 5. Bygg-, rivnings- och marklov Kommunen förbinder sig att verka för att Nätägarna beviljas erforderliga bygglov, rivningslov och marklov för Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. 6. Kartor m.m. Kommunen och Nätägarna ska kostnadsfritt tillhandahålla varandra kartor (grundkartor, geohydrologiska kartor m.m. samt stomnätskartor, koordmatforteckningar och punktbeskrivningar i plan). I den utsträckning kartorna finns tillgängliga i digital form ska de tillhandahållas i sådan form. Nätägarna äger rätt att, i den mån så erfordras för Projektets genomförande, fritt förfoga över tillhandahållet material.

4 4 Om särskild inmätning behövs och den ska göras av Kommunen svarar Nätägarna för kostnaden. 7. Miljöprövning Om prövning av Projektet ska ske enligt 17 kap. miljöbalken förbinder sig Kommunen att verka for att medgivande som avses i 17 kap. 6 miljöbalken lämnas. 8. Kostnader Kommunen har inte något kostnadsansvar för Ombyggnaden eller Projektet utöver vad som stadgas i detta Ram- och genomirirandeavtal eller i Intentionsavtalet. Envar part står för sina egna kostnader såsom lön till personal, hyror och andra kontorskostnader, eget handläggningsarbete inklusive deltagande i sammanträden, informations- och samrådsmöten samt förhandlingar m.m. Om part antingen i egen regi eller genom annan utför arbeten utöver de som redovisas i bilaga 1 och som kostnadsmässigt ska belasta annan part i detta Ram- och genomförandeavtal ska villkoren härför regleras i särskilt avtal. 9. Ingående av övriga avtal Närmare detaljer relaterade till Ombyggnadens genomförande regleras vid behov i separat avtal mellan Kommunen och berörd Nätägare. Om part i övrigt så påfordrar ska parterna ingå sådana ytterligare avtal som erfordras för att Ombyggnaden ska kunna genomföras planenligt. 10. Tidplan Nätägarna kommer efterhand att redovisa tidplaner för de nya anläggningsprojekt och rivningar som ingår i Stockholms Ström. Tidplanerna bygger på antagandet att den projektvisa tillståndsbehandlingen enligt ellagen och miljöbalken i genomsnitt tar vardera minst ett år. Om det tar längre tid ska tidplanen justeras. Efter det att koncession erhållits for ett Delprojekt kan en mer precis tidplan redovisas. Ändringar i tidplaner ska föregås av samråd med Kommunen och med beaktande av planprocessen. Kommunen ska verka för att nödvändiga tillstånd lämnas, tillse att mark upplåtes och att planarbete utförs samt i övrigt medverka i erforderlig omfattning så att Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen kan genomföras på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt i enlighet med överenskomna tidplaner.

5 5 11. Försening eller uteblivet genomförande Nätägarna ska sträva efter att hålla tidplanerna för Projektet. Parterna är dock införstådda med att utbyggnader av kraftledningar och tillhörande anläggningar är komplexa och tidskrävande projekt och att såväl tillståndsfasen som genomförandefasen påverkas av yttre omständigheter som Nätägarna inte råder över eller som Nätägarna har begränsad möjlighet att påverka. Med anledning härav kan Nätägarna inte lämna några utfästelser för att de delar av Projektet som berör Kommunen genomförs enligt tidplanerna. Kommunen är dessutom medveten om att genomförandet av Ombyggnaden av elnätet inom Kommunen kan vara beroende av att motsvarande Ombyggnad av elnäten inom andra kommuner sker som planerat. Om Ombyggnad inte skulle ske som planerat inom annan kommun kan detta sålunda medföra att tidplanen för Ombyggnaden inom Kommunen förskjuts eller att Ombyggnaden inte alls kan genomföras. För det fall Ombyggnaden av elnäten helt eller delvis inte skulle genomföras och mark därmed inte skulle friläggas som överenskommet i Intentionsavtalet och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, ska SvK vara skyldigt att å Nätägarnas vägnar återbetala redan erhållet förskott av finansieringsbidrag från Kommunen för sådan mark som inte frilagts. Nätägama ska därutöver inte ha något ansvar i förhållande till Kommunen med anledning av eventuell försening av Ombyggnaden eller av att den överhuvudtaget inte genomförs och ledningarna inte kan avvecklas enligt överenskommelsen i Intentionsavtalet. 12. Information Nätägarna ska hålla Kommunen informerad om Projektets utveckling och fortgång i den utsträckning som Kommunen berörs. 13. Sekretess Kommunen är medveten om att stam- och regionnätet kan omfattas av sekretess med anledning av elnätets betydelse ur försvars- och beredskapssynpunkt och åtager sig att delge information om elnätet endast till sådana egna anställda eller anlitade konsulter som oundgängligen har behov av denna information. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Denna sekretessbestämmelse gäller såväl under avtalstiden som därefter. 14. Force Majeure Om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden - som part inte skäligen kunnat förutse vid detta Ram- och genomförandeavtals tecknande och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska part i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger parten enligt detta Ram- och genomförandeavtal.

6 6 För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska part underrätta övriga parter om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att part insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund foreligger. Part ska då befrielsegrund föreligger, i den mån det är möjligt, göra vad den kan för att begränsa de olägenheter den uppkomna situationen innebär för den andra parten. Sedan befrielsegrund upphört ska övriga parter underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtagas. Om Ram- och genomförandeavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tolv (12) månader på grund av ovan angiven befrielsegrund äger envar part rätt att häva detta Ram- och genomförandeavtal genom skriftligt meddelande till övriga parter. 15. Ansvar Part är ansvarig för skada som denne uppsåtligen eller av oalctsamhet orsakar övriga parter. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, följdskada eller konsekvensskada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Nätägarna svarar gentemot markägare och tredje man enligt vad som följer av svensk rätt för av dem vållade tillfälliga och bestående skador som kan uppstå i samband med genomförandet av anläggningsprojekten. 16. Överlåtelse Pait äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till amian utan övriga parters föregående skriftliga medgivande därtill. Dock gäller att för det fall SvK eller delar därav skulle ombildas till aktiebolag eller annan juridisk person ska SvK äga rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till den organisation som då ska äga eller förvalta stamnätet för el. 17. Ändringar Ändringar i eller tillägg till detta Ram- och genomförandeavtal ska för att vara bindande vara skri bligen avfattade och undertecknade av berörda parter. 18. Giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal träder ilcraft när det undertecknats av Nätägarna och Kommunen.

7 7 Detta Ram- och genomförandeavtal gäller intill dess att ledningsgatan/orna enligt punkten 1 ovan frilagts och parterna i ö vrigt fullgjort sina skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal. Bestämmelsen om sekretess i p unkten 13 ovan och om tvist i punkten 20 nedan ska gälla även efter detta Ram- och genomförandcavtals upphörande. 19. Villkor för Ram- och gcnomförandeavtalets giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast den 30 december 2014 genom beslut som vinner laga kraft. 20. Omförhandling Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta Ram- och genomforandcavtal framstår som oskäliga för någon part, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa Ram- och genomförandcavtalet till de nya förutsättningarna, men med bibehållande av den balans i parternas respektive rättigheter och skyldigheter som finns i n u föreliggande Ram- och genomförandeavtal. Rätten att påkalla omförhandling innebär inte att någon part är skyldig att acceptera förändringar av delta Ram- och genomforandcavtal. Intill dess ett nytt och av samtliga parter undertecknat skriftligt avtal föreligger gäller det nu föreliggande Ram- och genomförandeavtalct. 21. Tvist Tvister i a nledning av detta Ram- och genomforandcavtal ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 22. Prioritetsordning mellan avtalen Intentionsavtalet och Ram- och gcnomförandeavtalet gäller jämte varandra. Vid motstridighet mellan bestämmelse i Intentionsavtalet med bilagor och bestämmelse i R am- och gcnomförandeavtalet med bilagor gäller dock bestämmelse i R am- och genomförandeavtalet före bestämmelse i Intentionsavtalet. Detta Ram- och genomförandeavtal har upprättats i f yra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt Sundbyberg den Solna den För Affärsverket svenska kraftnät För Vattenfall Eldistribution AB

8 Stockholm den Danderyd den För Fortum Distribution AB För Danderyds kommun BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 3 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun Mall for markupplåtelseavtal Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Markavtal mellan Danderyds kornmun och Vattenfall Eldistribution AB Markavtal mellan Danderyds kommun och Fortum Distribution AB Kompensationsåtgärder efter 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg

9 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun 1 Bakgrund Nätägama Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tecknat intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende en ombyggnad av stam- och regionnäten i regionen. Omkring 15 mil kraftledningar, företrädesvis för 220 kv, kommer att avvecklas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Intentionsavtalen följs av Ram- och genomförandeavtal som på en mera detaljerad nivå reglerar planerade nätåtgärder för varje markägare. Föreliggande sammanställning utgör bilaga 1 till Ram- och genomförandeavtalet för Danderyds kommun. 2 Berörda anläggningar inom Danderyds kommun Bilaga 1.1 visar befintligt ledningsnät inom Danderyds kommun samt kommande nya ledningar och planerade avvecklingar av ledningar. Kartan visar alla stam- och regionledningar inom kommunen men det är inte alla som påverkas av Stockholms Ström. 2.1 Befintligt ledningsnät Inom Danderyds kommun finns en stamnätsledning för 220 kv och regionledningar för 70 kv. Stamnätsledningen har sträckningen Untra (Dalälven)-Danderyd-Värtan och den ägs på sträckan norr om Danderyds tränsformatorstation av Svenska Kraftnät och söder om stationen av Fortum Distribution AB. Vattenfall Eldistribution AB äger 70 kv ledningarna inom kommunen. Vid Danderyds kyrka fmns en transformatorstation för 220/70 kv och 70/20 kv. En av 70 kv ledningarna, som gick från Danderyds transformatorstation via sjökabel till Lidingö, har tagits ur drift och rivits sedan 220 kv förbindelsen Värtan-Lidingö togs i drift i slutet av Västerut går två 70 kv ledningar till Järva respektive Norrviken. De två 70 kv ledningarna norrut från Danderyds transformatorstation går till en station vid Tibble i Täby. 2.2 Nya ledningar Genomförandet av Stockholms Ström kräver utbyggnad av ett antal nya ledningar och stationer. Danderyds kommun berörs av följande projekt: 400 kv luftledning och kabel med sträckningen Hagby-Anneberg (Danderyd) med planerad drifttagning år «400/220 kv transformatorstation vid Anneberg i Danderyds kommun med planerad drifttagning år Två 220 kv kablar med sträckningarna Danderyd (transformatorstationen)- Ålkistan respektive Danderyd (transformatorstationen)-järva med planerad drifttagning Två 70 kv kablar med sträckningen Danderyds transformatorstationförgreningsstolpe vid Sjöberg med planerad drifttagning år En 70 kv kabel från förgreningsstolpen vid Sjöberg till Norrviken med planerad drifttagning (3)

10 S T O C K H O L m S S T R Ö M Bilaga kv kabel i bergtunnel med sträckningen Anneberg-Mårtensdal (Skanstulls tränsformatorstation i Stockholms kommun) med planerad drifttagning år Ledningar som ska avvecklas De ledningar som planeras bli avvecklade kan delas upp i två kategorier: Kraftsystemberoende avvecklingar kan genomföras först när ersättande anläggningar blivit utbyggda på andra ställen i elnätet som en del av omstruktureringen. Avvecklingstidpunkten för dessa ledningar styrs sålunda av tidplanen för andra projekt i Stockholms Ström. Oberoende avvecklingar kräver inga ersättande anläggningar på andra ställen i elnätet och omfattar antingen lufdedningar som ersätts med kabel i samma sträckning eller luftledningar som blir obehövliga. Denna grupp av ledningar kan således avvecklas i stort sett oberoende av andra åtgärder inom ramen för Stockholms Ström. Följande ledningar, som kommer att avvecklas, berör helt eller delvis Dandeiyds kommun: Kraftsystemberoende avvecklingar 220 kv lufdedning Hagby transformatorstation-danderyds transformatorstation (2.4 km) Ledningen, som tillhör Svenska Kraftnät, kan avvecklas när 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg och 400/220 kv transformeringen vid Anneberg tagits i drift vilket planeras ske under Rivningen planeras bli genomförd under Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För följande delsträckor A-C (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: A: Kommungränsen Enebybergs Allé B: Södra änden på Oxelgränd Blidövägen C: Brunnsvägen gräns mot grönområde söder om Arholmavägen 220 kv lufdedning Danderyds transformatorstadon-stocksundet (3.7 km) Ledningen, som tillhör Fortum Distribution AB, kan avvecklas när förbindelsen ersatts med kablar mellan samma ändpunkter. Luftiedningen planeras bli riven år Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För delsträckan D (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: D: Edsviksvägen - Golfvägen 2(3)

11 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Oberoende avvecklingar En 70 kv luftledning tillhörig Vattenfall Eldistribution AB med sträckningen Dandervds transformatorstation-lidingö (4.3 lem) Rivningen har skett under Två 70 kv luftledningar, som ägs av Vattenfall Eldistribution AB. med sträckningen Dandervds transformatorstation-förgreningsstolpe vid Sjöberg (1.7 lem) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Siöberg mot Norrviken. (0.2 1cm) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Sjöberg mot Järva (0.8 km) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske Totalt berörs Danderyds kommun således av cirka 13,2 1cm avvecklade ledningar. 3(3)

12 Untra Roslaga NäsÉyj Edsberg,\\ v Näsbygark Latoäll Järva - V* ^sj>vw! \ Ny 400 kv ka bel Ny 220 kv ka bel Rinkebyskbgen: Ny 70 kv ka bel Anneberg 220 kv luftledning som ska behållas 220 kv luftledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå 220 kv luf tledning som avvecklas helt inklusive fundament jqtt.^danderyd 70 kv luf tledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå Bkepysjäo Qsbysjön \}.Germam Sörentorfa Qjtirsholm Kevinojp >rdju crq Vågaskär Qj hsoffbailå\ pögskola Järva ---tt Värtan 2 Mårtensdal Lidingö 'Ifiirlrhn.

13 A Kryddgårdsvägen Bilaga 1.2

14 B Cypressvägen Bilaga 1.2

15 C Arholmavägen Bilaga 1.2

16

17 Bilaga 2 Markägare nummer: Adress: ft/larkupplåtelseavtal för kabel i mark Mellan undertecknad xxx, nedan benämnd/a fastighetsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, nedan benämnd fastigheten, och xxx, nedan benämnd ledningsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, är följande avtal träffat till förmån för sistnämnda fastighet. 1 Upplåtelsens omfattning Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt a) att anlägga och för all framtid bibehålla en elektrisk starkströmsledning i mark med en systemspänning av xxx kv jämte tillhörande anordningar allt nedan benämnt ledningen, från A till B och som framgår av bifogad kartskiss, b) att på fastigheten inom ett XX m brett område med ledningen som mittlinje (ledningsgata), nu och framdeles ta bort vegetation, vilken förblir fastighetsägarens egendom, c) att i erforderlig omfattning äga tillträde till fastigheten för ledningens anläggande samt tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av densamma, varvid ledningsägaren har att i mån detta kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg, d) att på fastigheten vid ledningens anläggande, tillsyn, framtida underhåll, ombyggnad och reparation av densamma utnyttja nödvändigt område och inom detta område i erforderlig omfattning fälla och/eller kvista träd och buskar, vilka förblir fastighetsägarens egendom. 2 Föreskrifter a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. b) Ledningsägaren skall om koncessionen för ledningen upphör eller om ledningen av annan anledning inte behövs på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. c) Fastighetsägaren lår inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordna upplag, så att ledningens bibehållande och nyttjande äventyras. Byggnad far inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än X meter från ledningen. d) Fastighetsägaren far inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande fälla träd, spränga, schakta, ändra marktryck/beiastning, sätta upp stängsel eller staket, täckdika, installera bergvärme eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid utförande av nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av de anvisade åtgärderna. Ledningsägarens åtagande att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsat till oförändrad markanvändning. Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Sto ckholmsregionen. STOCKHOLMS STIRÖM

18 Bilaga 2 3 Tillträde Ledningsägaren lar omedelbart ta i ans pråk de i en lighet med I upplåtna rättigheterna. Rättigheterna anses ha tagits i anspråk då anläggande av ledningen eller avverkning tor ledningen påbörjats. Med avverkning skall doek inte förstås borttagande av enstaka träd och buskar i sam band med staknings- och mälningsarbeten. 4 tj E rsättning för bestående skada a) hor bestående skada till följd av upplåtelse och föreskrifter enligt detta avtal skall ledningsägaren betala en engångsersättning som skall beräknas efter de värderingsgrunder for bestämmande av ersättning tor intrång av starkströmsledning i m ark som allmänt tillämpas vid tidpunkten för tillträde. b) Ersättning skall fastställas i sam band med ledningsförrättningen och utbetalas senast tre månader eller det att förrättningen vunnit laga kraft. I lar ti llträde skett innan ersättning utbetalats, skall denna uppräknas enligt 4 kap 4 expropriationslagen från den dag tillträde skedde enligt definitionen i 3 till tidpunkten för träffande av överenskommelsen om ersättning samt skall ränta enligt expropriationslagen utgå på det uppräknade beloppet från oeli med tillträdesdagen till och med betalningsdagen. c) Är läsligheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten med tomträtt, skall träffas särskild överenskommelse enligt 4 a) oeli b) med arrendatoni/iiyttjanderältshavaren/tomtiältshavaren för bestämmande av ersättning som denne är berättigad (ill. 5 Ersättning för tillfällig skada a) För tillfälliga skador som kan uppkomma vid och som följd av ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i va rje särskilt fall. b) Skador enligt 5 a) skall värderas snarast efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol. c) År fastigheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten på annat sätt; skall särskild överenskommelse träffas enligt 5 a) med arrendatörn/nyttjandcrättshavaren/tomträttsinnehavaien tor bestämmande av ersättning som denne är berättigad till. 6 Inlösen av skog m in Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera fastighetsägaren om förestående avverkning oeli, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig lid svara för avverkningen. Om erbjudande om avverkning enligt ovan inte kan lämnas i sam band med nyanläggning eller breddning av ledningsgatan eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig alt svara for avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas. Om ledningsägaren i sam band med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda träd utanför engångsersatl område inlösas av ledningsägaren. När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse alt virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så alt fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransportcr uppstår. 7 Ledningsförrättning in in Detta avtal (ar, med undantag för 10, läggas till grund för beslut om ledningsrätt såsom överenskommelse enligt 14 första stycket ledningsrättslagen. Avtalet lår alternativt inskrivas som servitut. Innan ledningsbeslut vunnit laga kraft eller avtalet inskrivils är fastighetsägaren skyldig att vid överlåtelse eller upplåtelse av fastigheten eller av ledningen berörd del därav göra förbehåll om detta avtals bestånd. 8 Överlåtelse av ledningen Ledningsägaren har rätt oeli skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter i delta avtal.

19 Bilaga 2 9 Nyttjanderätt Fastighetsägaren svarar for att fastigheten eller den del som berörs av ledningen inte är utarrenderad eller upplåten på annat sätt som inskränker ledningshavarens rådighet, För det fall att fastigheten eller den del som berörs av ledningen är utarrenderad eller upplåten på annat sätt ska arrendatorn/nyttjanderättsinnehavaren/tomträttsinnehavaren godkänna avtalet genom underskrift nedan och om rådigheten är inskränkt skall parterna uppta diskussioner härom, 10 Särskilda bestämmelser Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna, Ort 200x x- XX Ledningsägare XX Såsom arrendator/nyttjanderättshavare/toniträttsinnehavare av ovan nämnda fastighet godkänner jag/vi föreslående avtal till alla delar i den omfattning min/vår rätt berörs 200x Arrendatorns/nyttjanderättshavarens/tomträttsinnehavarens namnförtydligande

20 Bilaga 2.1 Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Fastighetsrättsliga avtal 1 Markupplåtelseavtal Fastighet Fastighetsägare SvK-projekt Dandciyd 2:143 Danderyds kommun Hagby-Anneberg Dandeiyd 2:7 Djursholms Aktiebolag Hagby-Anneberg Dandeiyd 3:125 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:162 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:179 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:180 Danderyds kommun Dandciyd-,Järva Dandciyd 3:181 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:188 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Djursholm 2:265 Djursholms Aktiebolag Da ndeiyd-järva Djursholm 2:342 Djursholms Aktiebolag Dandeiyd-Järva SVENSKA KRA FTNÄT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 VVWW.SVK.SE REGISTRATOR fa SVK.SE TEL ll fl /,75 B O 00 FAX /3

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 17 juni 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Fler och

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken.

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken. NYTTJANDERÄTTSAVTAL Gällande upplåtelse av mark för leder Avtalsparter: Fastighetsägare: Fastighet: Namn: Adress: Postnummer, Ort: Kontonummer: 1 Överenskommelse Ovan angivna markägare,(nedan kallad markägare

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 Fastigheten Köpmannen 11 (idag hotellet Stensson) är en väsentlig del av miljön kring

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Avtalsskrivning,för,Fiberanslutning, Havdhem,Fiber,Ekonomisk,Förening,!!!!! Det!krävs!tre!avtal!för!att!få!fiber!ansluten.!Notera!att!det!normalt!

Avtalsskrivning,för,Fiberanslutning, Havdhem,Fiber,Ekonomisk,Förening,!!!!! Det!krävs!tre!avtal!för!att!få!fiber!ansluten.!Notera!att!det!normalt! AvtalssivningförFiberanslutning HavdhemFiberEkonomiskFörening Detävstreavtalförattfåfiberansluten.Noteraattdetnormalt behövsenuppsättningavtalperfastighet(ejperbyggnad). Förbyggnaderpåofrigrundetc.vänligenkontaktaStyrelsen.

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer