Ram- och genomförandeavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ram- och genomförandeavtal"

Transkript

1 Version Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution AB ("Vattenfall") och Fortum Distribution AB ("Fortum"), nedan gemensamt "Nätägarna", å ena sidan och Danderyd kommun ("Kommunen") å andra sidan träffat följande Ram- och genomförandeavtal Stockholms Ström ("Projektet") är ett samarbete mellan Nätägarna å ena sidan och ett antal kommuner och övriga markägare å andra sidan som syftar till en förändring av stam- och regionnäten i Stockholmsområdet ("Ombyggnaden"). Omkring femton mil luftledningar planeras bli ersatta av kablar förlagda i mark och tunnlar eller som sjökablar ("Delprojekten"). De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. Projektet planeras vara genomfört år Nätägarna och Kommunen har träffat ett s.k. intentionsavtal genom vilket Kommunen, å ena sidan, åtog sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av elnäten inom ramen för Projektet, medan Nätägarna, å andra sidan, åtog sig att genomföra vissa förändringar i elnäten inom Kommunen för att på så sätt frigöra mark ("Intentionsavtalef'). Nätägamas åtagande enligt Intentionsavtalet var villkorat av att de i samråd beslutade att det träffats intentionsavtal med markägare om bidrag till finansieringen av Projektet i sådan omfattning att det var ekonomiskt försvarbart för respektive Nätägare att genomföra Projektet. Nätägarna har nu gemensamt fattat beslut om att genomföra Projektet. Intentionsavtalet godkändes av kommunfullmäktige i beslut som vumiit laga kraft. Kommunen och SvK har tecknat en överenskommelse om exploatering för anläggandet av en transformatorstation i Anneberg, daterad 21 november 2011 samt ett tilläggsavtal daterat 25 juni I Intentionsavtalet har parterna också åtagit sig att ingå bl.a. ett s.k. Ram- och genomförandeavtal med varandra för att närmare reglera villkoren för genomförandet av de delar av Projektet som berör Kommunen. Detta avtal gäller inte genomförandet av 400 kv ledningen Anncberg-Skanstull som planeras bli förlagd i tunnel på hela sträckan. Detta delprojekt skall regleras i ett särskilt genomförandeavtal mellan SvK och Kommunen. Mot bakgrund härav har Nätägarna och Kommunen genom detta Ram- och genomförandeavtal kommit överens om följande.

2 2 1. Nätägarnas åtagande Nätägarna åtar sig att inom ramen för Projektet genomföra sina respektive delar av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen i huvudsak enligt den genomförandeplan som redovisas i Bilaga 1. Respektive Nätägare svarar i förhållande till Kommunen endast för sin del av Ombyggnaden. När det gäller eventuell återbetalning av i förekommande fall erhållet förskott enligt punkten 11 nedan, svarar dock SvK ensamt i förhållande till Kommunen för att sådan återbetalning sker å Nätägarnas vägnar. I Bilaga 1 redovisas respektive Nätägares luftledningar inom Kommunen som kommer att avvecklas eller ersättas med kabel när ersättande nybyggnationer genomförts. Av Bilaga 1 framgår också vilka markområden som ska friläggas och hur dessa områden ska återställas av Nätägama. Envar Nätägares åtaganden förutsätter - att Nätägaren erhåller samtliga erforderliga tillstånd för att genomföra sin del av Ombyggnaden, - att övriga Nätägare i erforderlig omfattning medverkar till att genomföra sina delar av Ombyggnaden, - att Kommunen i övrigt medverkar i arbetet med att förverkliga Projektet i enlighet med vad som följer av detta Ram- och genomförandeavtal samt kommande markupplåtelseavtal och eventuella övriga avtal eller överenskommelser som ingås mellan Nätägama och Kommunen. Avtal och överenskommelser ska vara skriftliga för att vara bindande mellan parterna. Nätägarna skall svara för och bekosta de kompensationsåtgärder, som Kommunen och Nätägarna kommer överens om, för den mark som tas i anspråk eller skadas till följd av nedläggningen av de nya ledningarna respektive avvecklingen av befintliga luftledningar. SvK har åtagit sig att svara för och bekosta de kompensationsåtgärder av naturvårdskaraktär i Rinkebyskogen som framgår av bifogade minnesanteckningar, Bilaga 3. Denna bilaga är bifogad detta avtal endast som information och utgör inte del av detta avtal. Nätägarna skall söka och bekosta dödning av servitut och ledningsrätter för de ledningar som har och skall avvecklas för såväl Kommunens fastigheter som övriga fastigheter. Samtliga fastigheter skall vara fria från dessa belastningar senast två år från det att ledningarna avvecklats. 2. Kommunens finansieringsåtagande Kommunen har i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet åtagit sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden i stam- och regionnäten mom ramen för Projektet, mot att Kommunen får tillgång till mark enligt punkten 1 ovan. Finansieringsbidraget uppgår till 58 Mia - kontant (nuvärde 5 % med värdetidpunkten ). Beloppet, som uppräknat blev 61,9 Mia -, har i april/maj 2011 erlagts till SvK, som mottagit betalningen för Nätägarnas gemensamma räkning, som ett engångsbelopp i förskott.

3 3 Kommunen har erlagt finansieringsbidraget ovan oberoende av huruvida och på vilket sätt Kommunen kommer att exploatera den sålunda frilagda marken. 3. Markupplåtelse och ledningsrätt Kommunen förbinder sig till att kommunägd mark som tas i anspråk för nya ledningar och tillhörande anläggningar inom Kommunen ska upplåtas till berörda Nätägare med ledningsrätt. Särskilda markupplåtelseavtal ska, om Nätägarna så påfordrar, upprättas med Kommunen för den mark som Nätägarna behöver ta i anspråk för ledningarna och tillhörande anläggningar i enlighet med de villkor som framgår av bifogat mallavtal, Bilaga 2.1 bilagorna förtecknas de markavtal som kommunen hittills ingått med Nätägarna inom ramen för Projektet. Markupplåtelseavtalen skall ligga till grund för ansökningarna om ledningsrätter. Ersättning för det markintrång anläggandet av nya ledningar innebär för Kommunen ska avgöras vid respektive ledningsrättsförrättning. Parterna är införstådda med att under byggtiden kommer mark inom Kommunen tillfälligt att behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde m.rn. Kommunen ska utan kostnad för Nätägarna med nyttjanderätt upplåta den mark som behövs för nämnda, ändamål och åtgärder. Upplåtelse av allmän platsmark kräver polistillstånd medan kommunen råder över kvartersmark. 4. Planändringar Kommunen förbinder sig att i egenskap av planmyndighet upprätta och bekosta de ändringar av detaljplaner som föranleds av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. Kommunen förbinder sig att verka för att sådana ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser antas av kommimfullmäktige. Nätägarna ska utan kostnad medverka till att Kommunen erhåller erforderligt underlag, såsom kartor, tekniska beskrivningar och övrigt underlag, som behövs för att Kommunen ska kunna genomföra aktuella plan- och områdesändringar. 5. Bygg-, rivnings- och marklov Kommunen förbinder sig att verka för att Nätägarna beviljas erforderliga bygglov, rivningslov och marklov för Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. 6. Kartor m.m. Kommunen och Nätägarna ska kostnadsfritt tillhandahålla varandra kartor (grundkartor, geohydrologiska kartor m.m. samt stomnätskartor, koordmatforteckningar och punktbeskrivningar i plan). I den utsträckning kartorna finns tillgängliga i digital form ska de tillhandahållas i sådan form. Nätägarna äger rätt att, i den mån så erfordras för Projektets genomförande, fritt förfoga över tillhandahållet material.

4 4 Om särskild inmätning behövs och den ska göras av Kommunen svarar Nätägarna för kostnaden. 7. Miljöprövning Om prövning av Projektet ska ske enligt 17 kap. miljöbalken förbinder sig Kommunen att verka for att medgivande som avses i 17 kap. 6 miljöbalken lämnas. 8. Kostnader Kommunen har inte något kostnadsansvar för Ombyggnaden eller Projektet utöver vad som stadgas i detta Ram- och genomirirandeavtal eller i Intentionsavtalet. Envar part står för sina egna kostnader såsom lön till personal, hyror och andra kontorskostnader, eget handläggningsarbete inklusive deltagande i sammanträden, informations- och samrådsmöten samt förhandlingar m.m. Om part antingen i egen regi eller genom annan utför arbeten utöver de som redovisas i bilaga 1 och som kostnadsmässigt ska belasta annan part i detta Ram- och genomförandeavtal ska villkoren härför regleras i särskilt avtal. 9. Ingående av övriga avtal Närmare detaljer relaterade till Ombyggnadens genomförande regleras vid behov i separat avtal mellan Kommunen och berörd Nätägare. Om part i övrigt så påfordrar ska parterna ingå sådana ytterligare avtal som erfordras för att Ombyggnaden ska kunna genomföras planenligt. 10. Tidplan Nätägarna kommer efterhand att redovisa tidplaner för de nya anläggningsprojekt och rivningar som ingår i Stockholms Ström. Tidplanerna bygger på antagandet att den projektvisa tillståndsbehandlingen enligt ellagen och miljöbalken i genomsnitt tar vardera minst ett år. Om det tar längre tid ska tidplanen justeras. Efter det att koncession erhållits for ett Delprojekt kan en mer precis tidplan redovisas. Ändringar i tidplaner ska föregås av samråd med Kommunen och med beaktande av planprocessen. Kommunen ska verka för att nödvändiga tillstånd lämnas, tillse att mark upplåtes och att planarbete utförs samt i övrigt medverka i erforderlig omfattning så att Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen kan genomföras på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt i enlighet med överenskomna tidplaner.

5 5 11. Försening eller uteblivet genomförande Nätägarna ska sträva efter att hålla tidplanerna för Projektet. Parterna är dock införstådda med att utbyggnader av kraftledningar och tillhörande anläggningar är komplexa och tidskrävande projekt och att såväl tillståndsfasen som genomförandefasen påverkas av yttre omständigheter som Nätägarna inte råder över eller som Nätägarna har begränsad möjlighet att påverka. Med anledning härav kan Nätägarna inte lämna några utfästelser för att de delar av Projektet som berör Kommunen genomförs enligt tidplanerna. Kommunen är dessutom medveten om att genomförandet av Ombyggnaden av elnätet inom Kommunen kan vara beroende av att motsvarande Ombyggnad av elnäten inom andra kommuner sker som planerat. Om Ombyggnad inte skulle ske som planerat inom annan kommun kan detta sålunda medföra att tidplanen för Ombyggnaden inom Kommunen förskjuts eller att Ombyggnaden inte alls kan genomföras. För det fall Ombyggnaden av elnäten helt eller delvis inte skulle genomföras och mark därmed inte skulle friläggas som överenskommet i Intentionsavtalet och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, ska SvK vara skyldigt att å Nätägarnas vägnar återbetala redan erhållet förskott av finansieringsbidrag från Kommunen för sådan mark som inte frilagts. Nätägama ska därutöver inte ha något ansvar i förhållande till Kommunen med anledning av eventuell försening av Ombyggnaden eller av att den överhuvudtaget inte genomförs och ledningarna inte kan avvecklas enligt överenskommelsen i Intentionsavtalet. 12. Information Nätägarna ska hålla Kommunen informerad om Projektets utveckling och fortgång i den utsträckning som Kommunen berörs. 13. Sekretess Kommunen är medveten om att stam- och regionnätet kan omfattas av sekretess med anledning av elnätets betydelse ur försvars- och beredskapssynpunkt och åtager sig att delge information om elnätet endast till sådana egna anställda eller anlitade konsulter som oundgängligen har behov av denna information. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Denna sekretessbestämmelse gäller såväl under avtalstiden som därefter. 14. Force Majeure Om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden - som part inte skäligen kunnat förutse vid detta Ram- och genomförandeavtals tecknande och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska part i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger parten enligt detta Ram- och genomförandeavtal.

6 6 För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska part underrätta övriga parter om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att part insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund foreligger. Part ska då befrielsegrund föreligger, i den mån det är möjligt, göra vad den kan för att begränsa de olägenheter den uppkomna situationen innebär för den andra parten. Sedan befrielsegrund upphört ska övriga parter underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtagas. Om Ram- och genomförandeavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tolv (12) månader på grund av ovan angiven befrielsegrund äger envar part rätt att häva detta Ram- och genomförandeavtal genom skriftligt meddelande till övriga parter. 15. Ansvar Part är ansvarig för skada som denne uppsåtligen eller av oalctsamhet orsakar övriga parter. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, följdskada eller konsekvensskada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Nätägarna svarar gentemot markägare och tredje man enligt vad som följer av svensk rätt för av dem vållade tillfälliga och bestående skador som kan uppstå i samband med genomförandet av anläggningsprojekten. 16. Överlåtelse Pait äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till amian utan övriga parters föregående skriftliga medgivande därtill. Dock gäller att för det fall SvK eller delar därav skulle ombildas till aktiebolag eller annan juridisk person ska SvK äga rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till den organisation som då ska äga eller förvalta stamnätet för el. 17. Ändringar Ändringar i eller tillägg till detta Ram- och genomförandeavtal ska för att vara bindande vara skri bligen avfattade och undertecknade av berörda parter. 18. Giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal träder ilcraft när det undertecknats av Nätägarna och Kommunen.

7 7 Detta Ram- och genomförandeavtal gäller intill dess att ledningsgatan/orna enligt punkten 1 ovan frilagts och parterna i ö vrigt fullgjort sina skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal. Bestämmelsen om sekretess i p unkten 13 ovan och om tvist i punkten 20 nedan ska gälla även efter detta Ram- och genomförandcavtals upphörande. 19. Villkor för Ram- och gcnomförandeavtalets giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast den 30 december 2014 genom beslut som vinner laga kraft. 20. Omförhandling Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta Ram- och genomforandcavtal framstår som oskäliga för någon part, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa Ram- och genomförandcavtalet till de nya förutsättningarna, men med bibehållande av den balans i parternas respektive rättigheter och skyldigheter som finns i n u föreliggande Ram- och genomförandeavtal. Rätten att påkalla omförhandling innebär inte att någon part är skyldig att acceptera förändringar av delta Ram- och genomforandcavtal. Intill dess ett nytt och av samtliga parter undertecknat skriftligt avtal föreligger gäller det nu föreliggande Ram- och genomförandeavtalct. 21. Tvist Tvister i a nledning av detta Ram- och genomforandcavtal ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 22. Prioritetsordning mellan avtalen Intentionsavtalet och Ram- och gcnomförandeavtalet gäller jämte varandra. Vid motstridighet mellan bestämmelse i Intentionsavtalet med bilagor och bestämmelse i R am- och gcnomförandeavtalet med bilagor gäller dock bestämmelse i R am- och genomförandeavtalet före bestämmelse i Intentionsavtalet. Detta Ram- och genomförandeavtal har upprättats i f yra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt Sundbyberg den Solna den För Affärsverket svenska kraftnät För Vattenfall Eldistribution AB

8 Stockholm den Danderyd den För Fortum Distribution AB För Danderyds kommun BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 3 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun Mall for markupplåtelseavtal Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Markavtal mellan Danderyds kornmun och Vattenfall Eldistribution AB Markavtal mellan Danderyds kommun och Fortum Distribution AB Kompensationsåtgärder efter 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg

9 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun 1 Bakgrund Nätägama Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tecknat intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende en ombyggnad av stam- och regionnäten i regionen. Omkring 15 mil kraftledningar, företrädesvis för 220 kv, kommer att avvecklas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Intentionsavtalen följs av Ram- och genomförandeavtal som på en mera detaljerad nivå reglerar planerade nätåtgärder för varje markägare. Föreliggande sammanställning utgör bilaga 1 till Ram- och genomförandeavtalet för Danderyds kommun. 2 Berörda anläggningar inom Danderyds kommun Bilaga 1.1 visar befintligt ledningsnät inom Danderyds kommun samt kommande nya ledningar och planerade avvecklingar av ledningar. Kartan visar alla stam- och regionledningar inom kommunen men det är inte alla som påverkas av Stockholms Ström. 2.1 Befintligt ledningsnät Inom Danderyds kommun finns en stamnätsledning för 220 kv och regionledningar för 70 kv. Stamnätsledningen har sträckningen Untra (Dalälven)-Danderyd-Värtan och den ägs på sträckan norr om Danderyds tränsformatorstation av Svenska Kraftnät och söder om stationen av Fortum Distribution AB. Vattenfall Eldistribution AB äger 70 kv ledningarna inom kommunen. Vid Danderyds kyrka fmns en transformatorstation för 220/70 kv och 70/20 kv. En av 70 kv ledningarna, som gick från Danderyds transformatorstation via sjökabel till Lidingö, har tagits ur drift och rivits sedan 220 kv förbindelsen Värtan-Lidingö togs i drift i slutet av Västerut går två 70 kv ledningar till Järva respektive Norrviken. De två 70 kv ledningarna norrut från Danderyds transformatorstation går till en station vid Tibble i Täby. 2.2 Nya ledningar Genomförandet av Stockholms Ström kräver utbyggnad av ett antal nya ledningar och stationer. Danderyds kommun berörs av följande projekt: 400 kv luftledning och kabel med sträckningen Hagby-Anneberg (Danderyd) med planerad drifttagning år «400/220 kv transformatorstation vid Anneberg i Danderyds kommun med planerad drifttagning år Två 220 kv kablar med sträckningarna Danderyd (transformatorstationen)- Ålkistan respektive Danderyd (transformatorstationen)-järva med planerad drifttagning Två 70 kv kablar med sträckningen Danderyds transformatorstationförgreningsstolpe vid Sjöberg med planerad drifttagning år En 70 kv kabel från förgreningsstolpen vid Sjöberg till Norrviken med planerad drifttagning (3)

10 S T O C K H O L m S S T R Ö M Bilaga kv kabel i bergtunnel med sträckningen Anneberg-Mårtensdal (Skanstulls tränsformatorstation i Stockholms kommun) med planerad drifttagning år Ledningar som ska avvecklas De ledningar som planeras bli avvecklade kan delas upp i två kategorier: Kraftsystemberoende avvecklingar kan genomföras först när ersättande anläggningar blivit utbyggda på andra ställen i elnätet som en del av omstruktureringen. Avvecklingstidpunkten för dessa ledningar styrs sålunda av tidplanen för andra projekt i Stockholms Ström. Oberoende avvecklingar kräver inga ersättande anläggningar på andra ställen i elnätet och omfattar antingen lufdedningar som ersätts med kabel i samma sträckning eller luftledningar som blir obehövliga. Denna grupp av ledningar kan således avvecklas i stort sett oberoende av andra åtgärder inom ramen för Stockholms Ström. Följande ledningar, som kommer att avvecklas, berör helt eller delvis Dandeiyds kommun: Kraftsystemberoende avvecklingar 220 kv lufdedning Hagby transformatorstation-danderyds transformatorstation (2.4 km) Ledningen, som tillhör Svenska Kraftnät, kan avvecklas när 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg och 400/220 kv transformeringen vid Anneberg tagits i drift vilket planeras ske under Rivningen planeras bli genomförd under Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För följande delsträckor A-C (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: A: Kommungränsen Enebybergs Allé B: Södra änden på Oxelgränd Blidövägen C: Brunnsvägen gräns mot grönområde söder om Arholmavägen 220 kv lufdedning Danderyds transformatorstadon-stocksundet (3.7 km) Ledningen, som tillhör Fortum Distribution AB, kan avvecklas när förbindelsen ersatts med kablar mellan samma ändpunkter. Luftiedningen planeras bli riven år Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För delsträckan D (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: D: Edsviksvägen - Golfvägen 2(3)

11 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Oberoende avvecklingar En 70 kv luftledning tillhörig Vattenfall Eldistribution AB med sträckningen Dandervds transformatorstation-lidingö (4.3 lem) Rivningen har skett under Två 70 kv luftledningar, som ägs av Vattenfall Eldistribution AB. med sträckningen Dandervds transformatorstation-förgreningsstolpe vid Sjöberg (1.7 lem) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Siöberg mot Norrviken. (0.2 1cm) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Sjöberg mot Järva (0.8 km) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske Totalt berörs Danderyds kommun således av cirka 13,2 1cm avvecklade ledningar. 3(3)

12 Untra Roslaga NäsÉyj Edsberg,\\ v Näsbygark Latoäll Järva - V* ^sj>vw! \ Ny 400 kv ka bel Ny 220 kv ka bel Rinkebyskbgen: Ny 70 kv ka bel Anneberg 220 kv luftledning som ska behållas 220 kv luftledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå 220 kv luf tledning som avvecklas helt inklusive fundament jqtt.^danderyd 70 kv luf tledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå Bkepysjäo Qsbysjön \}.Germam Sörentorfa Qjtirsholm Kevinojp >rdju crq Vågaskär Qj hsoffbailå\ pögskola Järva ---tt Värtan 2 Mårtensdal Lidingö 'Ifiirlrhn.

13 A Kryddgårdsvägen Bilaga 1.2

14 B Cypressvägen Bilaga 1.2

15 C Arholmavägen Bilaga 1.2

16

17 Bilaga 2 Markägare nummer: Adress: ft/larkupplåtelseavtal för kabel i mark Mellan undertecknad xxx, nedan benämnd/a fastighetsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, nedan benämnd fastigheten, och xxx, nedan benämnd ledningsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, är följande avtal träffat till förmån för sistnämnda fastighet. 1 Upplåtelsens omfattning Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt a) att anlägga och för all framtid bibehålla en elektrisk starkströmsledning i mark med en systemspänning av xxx kv jämte tillhörande anordningar allt nedan benämnt ledningen, från A till B och som framgår av bifogad kartskiss, b) att på fastigheten inom ett XX m brett område med ledningen som mittlinje (ledningsgata), nu och framdeles ta bort vegetation, vilken förblir fastighetsägarens egendom, c) att i erforderlig omfattning äga tillträde till fastigheten för ledningens anläggande samt tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av densamma, varvid ledningsägaren har att i mån detta kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg, d) att på fastigheten vid ledningens anläggande, tillsyn, framtida underhåll, ombyggnad och reparation av densamma utnyttja nödvändigt område och inom detta område i erforderlig omfattning fälla och/eller kvista träd och buskar, vilka förblir fastighetsägarens egendom. 2 Föreskrifter a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. b) Ledningsägaren skall om koncessionen för ledningen upphör eller om ledningen av annan anledning inte behövs på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. c) Fastighetsägaren lår inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordna upplag, så att ledningens bibehållande och nyttjande äventyras. Byggnad far inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än X meter från ledningen. d) Fastighetsägaren far inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande fälla träd, spränga, schakta, ändra marktryck/beiastning, sätta upp stängsel eller staket, täckdika, installera bergvärme eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid utförande av nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av de anvisade åtgärderna. Ledningsägarens åtagande att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsat till oförändrad markanvändning. Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Sto ckholmsregionen. STOCKHOLMS STIRÖM

18 Bilaga 2 3 Tillträde Ledningsägaren lar omedelbart ta i ans pråk de i en lighet med I upplåtna rättigheterna. Rättigheterna anses ha tagits i anspråk då anläggande av ledningen eller avverkning tor ledningen påbörjats. Med avverkning skall doek inte förstås borttagande av enstaka träd och buskar i sam band med staknings- och mälningsarbeten. 4 tj E rsättning för bestående skada a) hor bestående skada till följd av upplåtelse och föreskrifter enligt detta avtal skall ledningsägaren betala en engångsersättning som skall beräknas efter de värderingsgrunder for bestämmande av ersättning tor intrång av starkströmsledning i m ark som allmänt tillämpas vid tidpunkten för tillträde. b) Ersättning skall fastställas i sam band med ledningsförrättningen och utbetalas senast tre månader eller det att förrättningen vunnit laga kraft. I lar ti llträde skett innan ersättning utbetalats, skall denna uppräknas enligt 4 kap 4 expropriationslagen från den dag tillträde skedde enligt definitionen i 3 till tidpunkten för träffande av överenskommelsen om ersättning samt skall ränta enligt expropriationslagen utgå på det uppräknade beloppet från oeli med tillträdesdagen till och med betalningsdagen. c) Är läsligheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten med tomträtt, skall träffas särskild överenskommelse enligt 4 a) oeli b) med arrendatoni/iiyttjanderältshavaren/tomtiältshavaren för bestämmande av ersättning som denne är berättigad (ill. 5 Ersättning för tillfällig skada a) För tillfälliga skador som kan uppkomma vid och som följd av ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i va rje särskilt fall. b) Skador enligt 5 a) skall värderas snarast efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol. c) År fastigheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten på annat sätt; skall särskild överenskommelse träffas enligt 5 a) med arrendatörn/nyttjandcrättshavaren/tomträttsinnehavaien tor bestämmande av ersättning som denne är berättigad till. 6 Inlösen av skog m in Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera fastighetsägaren om förestående avverkning oeli, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig lid svara för avverkningen. Om erbjudande om avverkning enligt ovan inte kan lämnas i sam band med nyanläggning eller breddning av ledningsgatan eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig alt svara for avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas. Om ledningsägaren i sam band med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda träd utanför engångsersatl område inlösas av ledningsägaren. När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse alt virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så alt fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransportcr uppstår. 7 Ledningsförrättning in in Detta avtal (ar, med undantag för 10, läggas till grund för beslut om ledningsrätt såsom överenskommelse enligt 14 första stycket ledningsrättslagen. Avtalet lår alternativt inskrivas som servitut. Innan ledningsbeslut vunnit laga kraft eller avtalet inskrivils är fastighetsägaren skyldig att vid överlåtelse eller upplåtelse av fastigheten eller av ledningen berörd del därav göra förbehåll om detta avtals bestånd. 8 Överlåtelse av ledningen Ledningsägaren har rätt oeli skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter i delta avtal.

19 Bilaga 2 9 Nyttjanderätt Fastighetsägaren svarar for att fastigheten eller den del som berörs av ledningen inte är utarrenderad eller upplåten på annat sätt som inskränker ledningshavarens rådighet, För det fall att fastigheten eller den del som berörs av ledningen är utarrenderad eller upplåten på annat sätt ska arrendatorn/nyttjanderättsinnehavaren/tomträttsinnehavaren godkänna avtalet genom underskrift nedan och om rådigheten är inskränkt skall parterna uppta diskussioner härom, 10 Särskilda bestämmelser Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna, Ort 200x x- XX Ledningsägare XX Såsom arrendator/nyttjanderättshavare/toniträttsinnehavare av ovan nämnda fastighet godkänner jag/vi föreslående avtal till alla delar i den omfattning min/vår rätt berörs 200x Arrendatorns/nyttjanderättshavarens/tomträttsinnehavarens namnförtydligande

20 Bilaga 2.1 Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Fastighetsrättsliga avtal 1 Markupplåtelseavtal Fastighet Fastighetsägare SvK-projekt Dandciyd 2:143 Danderyds kommun Hagby-Anneberg Dandeiyd 2:7 Djursholms Aktiebolag Hagby-Anneberg Dandeiyd 3:125 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:162 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:179 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:180 Danderyds kommun Dandciyd-,Järva Dandciyd 3:181 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:188 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Djursholm 2:265 Djursholms Aktiebolag Da ndeiyd-järva Djursholm 2:342 Djursholms Aktiebolag Dandeiyd-Järva SVENSKA KRA FTNÄT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 VVWW.SVK.SE REGISTRATOR fa SVK.SE TEL ll fl /,75 B O 00 FAX /3

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer