Ram- och genomförandeavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ram- och genomförandeavtal"

Transkript

1 Version Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution AB ("Vattenfall") och Fortum Distribution AB ("Fortum"), nedan gemensamt "Nätägarna", å ena sidan och Danderyd kommun ("Kommunen") å andra sidan träffat följande Ram- och genomförandeavtal Stockholms Ström ("Projektet") är ett samarbete mellan Nätägarna å ena sidan och ett antal kommuner och övriga markägare å andra sidan som syftar till en förändring av stam- och regionnäten i Stockholmsområdet ("Ombyggnaden"). Omkring femton mil luftledningar planeras bli ersatta av kablar förlagda i mark och tunnlar eller som sjökablar ("Delprojekten"). De frilagda ledningsgatorna kommer bland annat att utnyttjas för bostadsbyggande och till grönområden. Projektet planeras vara genomfört år Nätägarna och Kommunen har träffat ett s.k. intentionsavtal genom vilket Kommunen, å ena sidan, åtog sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av elnäten inom ramen för Projektet, medan Nätägarna, å andra sidan, åtog sig att genomföra vissa förändringar i elnäten inom Kommunen för att på så sätt frigöra mark ("Intentionsavtalef'). Nätägamas åtagande enligt Intentionsavtalet var villkorat av att de i samråd beslutade att det träffats intentionsavtal med markägare om bidrag till finansieringen av Projektet i sådan omfattning att det var ekonomiskt försvarbart för respektive Nätägare att genomföra Projektet. Nätägarna har nu gemensamt fattat beslut om att genomföra Projektet. Intentionsavtalet godkändes av kommunfullmäktige i beslut som vumiit laga kraft. Kommunen och SvK har tecknat en överenskommelse om exploatering för anläggandet av en transformatorstation i Anneberg, daterad 21 november 2011 samt ett tilläggsavtal daterat 25 juni I Intentionsavtalet har parterna också åtagit sig att ingå bl.a. ett s.k. Ram- och genomförandeavtal med varandra för att närmare reglera villkoren för genomförandet av de delar av Projektet som berör Kommunen. Detta avtal gäller inte genomförandet av 400 kv ledningen Anncberg-Skanstull som planeras bli förlagd i tunnel på hela sträckan. Detta delprojekt skall regleras i ett särskilt genomförandeavtal mellan SvK och Kommunen. Mot bakgrund härav har Nätägarna och Kommunen genom detta Ram- och genomförandeavtal kommit överens om följande.

2 2 1. Nätägarnas åtagande Nätägarna åtar sig att inom ramen för Projektet genomföra sina respektive delar av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen i huvudsak enligt den genomförandeplan som redovisas i Bilaga 1. Respektive Nätägare svarar i förhållande till Kommunen endast för sin del av Ombyggnaden. När det gäller eventuell återbetalning av i förekommande fall erhållet förskott enligt punkten 11 nedan, svarar dock SvK ensamt i förhållande till Kommunen för att sådan återbetalning sker å Nätägarnas vägnar. I Bilaga 1 redovisas respektive Nätägares luftledningar inom Kommunen som kommer att avvecklas eller ersättas med kabel när ersättande nybyggnationer genomförts. Av Bilaga 1 framgår också vilka markområden som ska friläggas och hur dessa områden ska återställas av Nätägama. Envar Nätägares åtaganden förutsätter - att Nätägaren erhåller samtliga erforderliga tillstånd för att genomföra sin del av Ombyggnaden, - att övriga Nätägare i erforderlig omfattning medverkar till att genomföra sina delar av Ombyggnaden, - att Kommunen i övrigt medverkar i arbetet med att förverkliga Projektet i enlighet med vad som följer av detta Ram- och genomförandeavtal samt kommande markupplåtelseavtal och eventuella övriga avtal eller överenskommelser som ingås mellan Nätägama och Kommunen. Avtal och överenskommelser ska vara skriftliga för att vara bindande mellan parterna. Nätägarna skall svara för och bekosta de kompensationsåtgärder, som Kommunen och Nätägarna kommer överens om, för den mark som tas i anspråk eller skadas till följd av nedläggningen av de nya ledningarna respektive avvecklingen av befintliga luftledningar. SvK har åtagit sig att svara för och bekosta de kompensationsåtgärder av naturvårdskaraktär i Rinkebyskogen som framgår av bifogade minnesanteckningar, Bilaga 3. Denna bilaga är bifogad detta avtal endast som information och utgör inte del av detta avtal. Nätägarna skall söka och bekosta dödning av servitut och ledningsrätter för de ledningar som har och skall avvecklas för såväl Kommunens fastigheter som övriga fastigheter. Samtliga fastigheter skall vara fria från dessa belastningar senast två år från det att ledningarna avvecklats. 2. Kommunens finansieringsåtagande Kommunen har i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet åtagit sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden i stam- och regionnäten mom ramen för Projektet, mot att Kommunen får tillgång till mark enligt punkten 1 ovan. Finansieringsbidraget uppgår till 58 Mia - kontant (nuvärde 5 % med värdetidpunkten ). Beloppet, som uppräknat blev 61,9 Mia -, har i april/maj 2011 erlagts till SvK, som mottagit betalningen för Nätägarnas gemensamma räkning, som ett engångsbelopp i förskott.

3 3 Kommunen har erlagt finansieringsbidraget ovan oberoende av huruvida och på vilket sätt Kommunen kommer att exploatera den sålunda frilagda marken. 3. Markupplåtelse och ledningsrätt Kommunen förbinder sig till att kommunägd mark som tas i anspråk för nya ledningar och tillhörande anläggningar inom Kommunen ska upplåtas till berörda Nätägare med ledningsrätt. Särskilda markupplåtelseavtal ska, om Nätägarna så påfordrar, upprättas med Kommunen för den mark som Nätägarna behöver ta i anspråk för ledningarna och tillhörande anläggningar i enlighet med de villkor som framgår av bifogat mallavtal, Bilaga 2.1 bilagorna förtecknas de markavtal som kommunen hittills ingått med Nätägarna inom ramen för Projektet. Markupplåtelseavtalen skall ligga till grund för ansökningarna om ledningsrätter. Ersättning för det markintrång anläggandet av nya ledningar innebär för Kommunen ska avgöras vid respektive ledningsrättsförrättning. Parterna är införstådda med att under byggtiden kommer mark inom Kommunen tillfälligt att behöva tas i anspråk även för arbets- och etableringsområde m.rn. Kommunen ska utan kostnad för Nätägarna med nyttjanderätt upplåta den mark som behövs för nämnda, ändamål och åtgärder. Upplåtelse av allmän platsmark kräver polistillstånd medan kommunen råder över kvartersmark. 4. Planändringar Kommunen förbinder sig att i egenskap av planmyndighet upprätta och bekosta de ändringar av detaljplaner som föranleds av Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. Kommunen förbinder sig att verka för att sådana ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser antas av kommimfullmäktige. Nätägarna ska utan kostnad medverka till att Kommunen erhåller erforderligt underlag, såsom kartor, tekniska beskrivningar och övrigt underlag, som behövs för att Kommunen ska kunna genomföra aktuella plan- och områdesändringar. 5. Bygg-, rivnings- och marklov Kommunen förbinder sig att verka för att Nätägarna beviljas erforderliga bygglov, rivningslov och marklov för Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen. 6. Kartor m.m. Kommunen och Nätägarna ska kostnadsfritt tillhandahålla varandra kartor (grundkartor, geohydrologiska kartor m.m. samt stomnätskartor, koordmatforteckningar och punktbeskrivningar i plan). I den utsträckning kartorna finns tillgängliga i digital form ska de tillhandahållas i sådan form. Nätägarna äger rätt att, i den mån så erfordras för Projektets genomförande, fritt förfoga över tillhandahållet material.

4 4 Om särskild inmätning behövs och den ska göras av Kommunen svarar Nätägarna för kostnaden. 7. Miljöprövning Om prövning av Projektet ska ske enligt 17 kap. miljöbalken förbinder sig Kommunen att verka for att medgivande som avses i 17 kap. 6 miljöbalken lämnas. 8. Kostnader Kommunen har inte något kostnadsansvar för Ombyggnaden eller Projektet utöver vad som stadgas i detta Ram- och genomirirandeavtal eller i Intentionsavtalet. Envar part står för sina egna kostnader såsom lön till personal, hyror och andra kontorskostnader, eget handläggningsarbete inklusive deltagande i sammanträden, informations- och samrådsmöten samt förhandlingar m.m. Om part antingen i egen regi eller genom annan utför arbeten utöver de som redovisas i bilaga 1 och som kostnadsmässigt ska belasta annan part i detta Ram- och genomförandeavtal ska villkoren härför regleras i särskilt avtal. 9. Ingående av övriga avtal Närmare detaljer relaterade till Ombyggnadens genomförande regleras vid behov i separat avtal mellan Kommunen och berörd Nätägare. Om part i övrigt så påfordrar ska parterna ingå sådana ytterligare avtal som erfordras för att Ombyggnaden ska kunna genomföras planenligt. 10. Tidplan Nätägarna kommer efterhand att redovisa tidplaner för de nya anläggningsprojekt och rivningar som ingår i Stockholms Ström. Tidplanerna bygger på antagandet att den projektvisa tillståndsbehandlingen enligt ellagen och miljöbalken i genomsnitt tar vardera minst ett år. Om det tar längre tid ska tidplanen justeras. Efter det att koncession erhållits for ett Delprojekt kan en mer precis tidplan redovisas. Ändringar i tidplaner ska föregås av samråd med Kommunen och med beaktande av planprocessen. Kommunen ska verka för att nödvändiga tillstånd lämnas, tillse att mark upplåtes och att planarbete utförs samt i övrigt medverka i erforderlig omfattning så att Ombyggnaden av elnäten inom Kommunen kan genomföras på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt i enlighet med överenskomna tidplaner.

5 5 11. Försening eller uteblivet genomförande Nätägarna ska sträva efter att hålla tidplanerna för Projektet. Parterna är dock införstådda med att utbyggnader av kraftledningar och tillhörande anläggningar är komplexa och tidskrävande projekt och att såväl tillståndsfasen som genomförandefasen påverkas av yttre omständigheter som Nätägarna inte råder över eller som Nätägarna har begränsad möjlighet att påverka. Med anledning härav kan Nätägarna inte lämna några utfästelser för att de delar av Projektet som berör Kommunen genomförs enligt tidplanerna. Kommunen är dessutom medveten om att genomförandet av Ombyggnaden av elnätet inom Kommunen kan vara beroende av att motsvarande Ombyggnad av elnäten inom andra kommuner sker som planerat. Om Ombyggnad inte skulle ske som planerat inom annan kommun kan detta sålunda medföra att tidplanen för Ombyggnaden inom Kommunen förskjuts eller att Ombyggnaden inte alls kan genomföras. För det fall Ombyggnaden av elnäten helt eller delvis inte skulle genomföras och mark därmed inte skulle friläggas som överenskommet i Intentionsavtalet och detta inte beror på omständigheter utanför Nätägarnas kontroll, ska SvK vara skyldigt att å Nätägarnas vägnar återbetala redan erhållet förskott av finansieringsbidrag från Kommunen för sådan mark som inte frilagts. Nätägama ska därutöver inte ha något ansvar i förhållande till Kommunen med anledning av eventuell försening av Ombyggnaden eller av att den överhuvudtaget inte genomförs och ledningarna inte kan avvecklas enligt överenskommelsen i Intentionsavtalet. 12. Information Nätägarna ska hålla Kommunen informerad om Projektets utveckling och fortgång i den utsträckning som Kommunen berörs. 13. Sekretess Kommunen är medveten om att stam- och regionnätet kan omfattas av sekretess med anledning av elnätets betydelse ur försvars- och beredskapssynpunkt och åtager sig att delge information om elnätet endast till sådana egna anställda eller anlitade konsulter som oundgängligen har behov av denna information. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Denna sekretessbestämmelse gäller såväl under avtalstiden som därefter. 14. Force Majeure Om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden - som part inte skäligen kunnat förutse vid detta Ram- och genomförandeavtals tecknande och vars följder part inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska part i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger parten enligt detta Ram- och genomförandeavtal.

6 6 För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska part underrätta övriga parter om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att part insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund foreligger. Part ska då befrielsegrund föreligger, i den mån det är möjligt, göra vad den kan för att begränsa de olägenheter den uppkomna situationen innebär för den andra parten. Sedan befrielsegrund upphört ska övriga parter underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtagas. Om Ram- och genomförandeavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tolv (12) månader på grund av ovan angiven befrielsegrund äger envar part rätt att häva detta Ram- och genomförandeavtal genom skriftligt meddelande till övriga parter. 15. Ansvar Part är ansvarig för skada som denne uppsåtligen eller av oalctsamhet orsakar övriga parter. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, följdskada eller konsekvensskada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Nätägarna svarar gentemot markägare och tredje man enligt vad som följer av svensk rätt för av dem vållade tillfälliga och bestående skador som kan uppstå i samband med genomförandet av anläggningsprojekten. 16. Överlåtelse Pait äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till amian utan övriga parters föregående skriftliga medgivande därtill. Dock gäller att för det fall SvK eller delar därav skulle ombildas till aktiebolag eller annan juridisk person ska SvK äga rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal till den organisation som då ska äga eller förvalta stamnätet för el. 17. Ändringar Ändringar i eller tillägg till detta Ram- och genomförandeavtal ska för att vara bindande vara skri bligen avfattade och undertecknade av berörda parter. 18. Giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal träder ilcraft när det undertecknats av Nätägarna och Kommunen.

7 7 Detta Ram- och genomförandeavtal gäller intill dess att ledningsgatan/orna enligt punkten 1 ovan frilagts och parterna i ö vrigt fullgjort sina skyldigheter enligt detta Ram- och genomförandeavtal. Bestämmelsen om sekretess i p unkten 13 ovan och om tvist i punkten 20 nedan ska gälla även efter detta Ram- och genomförandcavtals upphörande. 19. Villkor för Ram- och gcnomförandeavtalets giltighet Detta Ram- och genomförandeavtal förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige godkänner avtalet senast den 30 december 2014 genom beslut som vinner laga kraft. 20. Omförhandling Skulle under avtalstiden så väsentliga förändringar inträffa att villkoren enligt detta Ram- och genomforandcavtal framstår som oskäliga för någon part, ska parterna uppta förhandlingar i syfte att anpassa Ram- och genomförandcavtalet till de nya förutsättningarna, men med bibehållande av den balans i parternas respektive rättigheter och skyldigheter som finns i n u föreliggande Ram- och genomförandeavtal. Rätten att påkalla omförhandling innebär inte att någon part är skyldig att acceptera förändringar av delta Ram- och genomforandcavtal. Intill dess ett nytt och av samtliga parter undertecknat skriftligt avtal föreligger gäller det nu föreliggande Ram- och genomförandeavtalct. 21. Tvist Tvister i a nledning av detta Ram- och genomforandcavtal ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 22. Prioritetsordning mellan avtalen Intentionsavtalet och Ram- och gcnomförandeavtalet gäller jämte varandra. Vid motstridighet mellan bestämmelse i Intentionsavtalet med bilagor och bestämmelse i R am- och gcnomförandeavtalet med bilagor gäller dock bestämmelse i R am- och genomförandeavtalet före bestämmelse i Intentionsavtalet. Detta Ram- och genomförandeavtal har upprättats i f yra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt Sundbyberg den Solna den För Affärsverket svenska kraftnät För Vattenfall Eldistribution AB

8 Stockholm den Danderyd den För Fortum Distribution AB För Danderyds kommun BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 3 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun Mall for markupplåtelseavtal Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Markavtal mellan Danderyds kornmun och Vattenfall Eldistribution AB Markavtal mellan Danderyds kommun och Fortum Distribution AB Kompensationsåtgärder efter 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg

9 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Genomförandeplan för Stockholms Ström inom Danderyds kommun 1 Bakgrund Nätägama Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Fortum Distribution AB har tecknat intentionsavtal med ett tiotal markägare i Stockholmsområdet avseende en ombyggnad av stam- och regionnäten i regionen. Omkring 15 mil kraftledningar, företrädesvis för 220 kv, kommer att avvecklas och ersättas med kablar förlagda i mark, tunnlar eller på sjöbotten. Intentionsavtalen följs av Ram- och genomförandeavtal som på en mera detaljerad nivå reglerar planerade nätåtgärder för varje markägare. Föreliggande sammanställning utgör bilaga 1 till Ram- och genomförandeavtalet för Danderyds kommun. 2 Berörda anläggningar inom Danderyds kommun Bilaga 1.1 visar befintligt ledningsnät inom Danderyds kommun samt kommande nya ledningar och planerade avvecklingar av ledningar. Kartan visar alla stam- och regionledningar inom kommunen men det är inte alla som påverkas av Stockholms Ström. 2.1 Befintligt ledningsnät Inom Danderyds kommun finns en stamnätsledning för 220 kv och regionledningar för 70 kv. Stamnätsledningen har sträckningen Untra (Dalälven)-Danderyd-Värtan och den ägs på sträckan norr om Danderyds tränsformatorstation av Svenska Kraftnät och söder om stationen av Fortum Distribution AB. Vattenfall Eldistribution AB äger 70 kv ledningarna inom kommunen. Vid Danderyds kyrka fmns en transformatorstation för 220/70 kv och 70/20 kv. En av 70 kv ledningarna, som gick från Danderyds transformatorstation via sjökabel till Lidingö, har tagits ur drift och rivits sedan 220 kv förbindelsen Värtan-Lidingö togs i drift i slutet av Västerut går två 70 kv ledningar till Järva respektive Norrviken. De två 70 kv ledningarna norrut från Danderyds transformatorstation går till en station vid Tibble i Täby. 2.2 Nya ledningar Genomförandet av Stockholms Ström kräver utbyggnad av ett antal nya ledningar och stationer. Danderyds kommun berörs av följande projekt: 400 kv luftledning och kabel med sträckningen Hagby-Anneberg (Danderyd) med planerad drifttagning år «400/220 kv transformatorstation vid Anneberg i Danderyds kommun med planerad drifttagning år Två 220 kv kablar med sträckningarna Danderyd (transformatorstationen)- Ålkistan respektive Danderyd (transformatorstationen)-järva med planerad drifttagning Två 70 kv kablar med sträckningen Danderyds transformatorstationförgreningsstolpe vid Sjöberg med planerad drifttagning år En 70 kv kabel från förgreningsstolpen vid Sjöberg till Norrviken med planerad drifttagning (3)

10 S T O C K H O L m S S T R Ö M Bilaga kv kabel i bergtunnel med sträckningen Anneberg-Mårtensdal (Skanstulls tränsformatorstation i Stockholms kommun) med planerad drifttagning år Ledningar som ska avvecklas De ledningar som planeras bli avvecklade kan delas upp i två kategorier: Kraftsystemberoende avvecklingar kan genomföras först när ersättande anläggningar blivit utbyggda på andra ställen i elnätet som en del av omstruktureringen. Avvecklingstidpunkten för dessa ledningar styrs sålunda av tidplanen för andra projekt i Stockholms Ström. Oberoende avvecklingar kräver inga ersättande anläggningar på andra ställen i elnätet och omfattar antingen lufdedningar som ersätts med kabel i samma sträckning eller luftledningar som blir obehövliga. Denna grupp av ledningar kan således avvecklas i stort sett oberoende av andra åtgärder inom ramen för Stockholms Ström. Följande ledningar, som kommer att avvecklas, berör helt eller delvis Dandeiyds kommun: Kraftsystemberoende avvecklingar 220 kv lufdedning Hagby transformatorstation-danderyds transformatorstation (2.4 km) Ledningen, som tillhör Svenska Kraftnät, kan avvecklas när 400 kv förbindelsen Hagby-Anneberg och 400/220 kv transformeringen vid Anneberg tagits i drift vilket planeras ske under Rivningen planeras bli genomförd under Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För följande delsträckor A-C (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: A: Kommungränsen Enebybergs Allé B: Södra änden på Oxelgränd Blidövägen C: Brunnsvägen gräns mot grönområde söder om Arholmavägen 220 kv lufdedning Danderyds transformatorstadon-stocksundet (3.7 km) Ledningen, som tillhör Fortum Distribution AB, kan avvecklas när förbindelsen ersatts med kablar mellan samma ändpunkter. Luftiedningen planeras bli riven år Vid rivningen kommer ledningen att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. För delsträckan D (se bilagorna 1.1 och 1.2) kommer förutom allt ovan marknivå även stolpfundamenten att avlägsnas helt: D: Edsviksvägen - Golfvägen 2(3)

11 STOCKHOLMS STRÖM Bilaga 1 Oberoende avvecklingar En 70 kv luftledning tillhörig Vattenfall Eldistribution AB med sträckningen Dandervds transformatorstation-lidingö (4.3 lem) Rivningen har skett under Två 70 kv luftledningar, som ägs av Vattenfall Eldistribution AB. med sträckningen Dandervds transformatorstation-förgreningsstolpe vid Sjöberg (1.7 lem) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Siöberg mot Norrviken. (0.2 1cm) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske En 70 kv luftledning från förgreningsstolpe vid Sjöberg mot Järva (0.8 km) Vid rivningen kommer ledningarna att demonteras helt ovan marknivån. Stolpfundamenten kommer att bilas ned till cirka 50 cm under marknivå varefter marken återställs till samma skick som omgivande mark. Rivningen planeras ske Totalt berörs Danderyds kommun således av cirka 13,2 1cm avvecklade ledningar. 3(3)

12 Untra Roslaga NäsÉyj Edsberg,\\ v Näsbygark Latoäll Järva - V* ^sj>vw! \ Ny 400 kv ka bel Ny 220 kv ka bel Rinkebyskbgen: Ny 70 kv ka bel Anneberg 220 kv luftledning som ska behållas 220 kv luftledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå 220 kv luf tledning som avvecklas helt inklusive fundament jqtt.^danderyd 70 kv luf tledning som avvecklas ned till 50 cm under marknivå Bkepysjäo Qsbysjön \}.Germam Sörentorfa Qjtirsholm Kevinojp >rdju crq Vågaskär Qj hsoffbailå\ pögskola Järva ---tt Värtan 2 Mårtensdal Lidingö 'Ifiirlrhn.

13 A Kryddgårdsvägen Bilaga 1.2

14 B Cypressvägen Bilaga 1.2

15 C Arholmavägen Bilaga 1.2

16

17 Bilaga 2 Markägare nummer: Adress: ft/larkupplåtelseavtal för kabel i mark Mellan undertecknad xxx, nedan benämnd/a fastighetsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, nedan benämnd fastigheten, och xxx, nedan benämnd ledningsägaren, såsom ägare av fastigheten xxx y:y inom xxx kommun, xxx län, är följande avtal träffat till förmån för sistnämnda fastighet. 1 Upplåtelsens omfattning Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt a) att anlägga och för all framtid bibehålla en elektrisk starkströmsledning i mark med en systemspänning av xxx kv jämte tillhörande anordningar allt nedan benämnt ledningen, från A till B och som framgår av bifogad kartskiss, b) att på fastigheten inom ett XX m brett område med ledningen som mittlinje (ledningsgata), nu och framdeles ta bort vegetation, vilken förblir fastighetsägarens egendom, c) att i erforderlig omfattning äga tillträde till fastigheten för ledningens anläggande samt tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av densamma, varvid ledningsägaren har att i mån detta kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg, d) att på fastigheten vid ledningens anläggande, tillsyn, framtida underhåll, ombyggnad och reparation av densamma utnyttja nödvändigt område och inom detta område i erforderlig omfattning fälla och/eller kvista träd och buskar, vilka förblir fastighetsägarens egendom. 2 Föreskrifter a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. b) Ledningsägaren skall om koncessionen för ledningen upphör eller om ledningen av annan anledning inte behövs på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. c) Fastighetsägaren lår inte i ledningens närhet ändra markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordna upplag, så att ledningens bibehållande och nyttjande äventyras. Byggnad far inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än X meter från ledningen. d) Fastighetsägaren far inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande fälla träd, spränga, schakta, ändra marktryck/beiastning, sätta upp stängsel eller staket, täckdika, installera bergvärme eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid utförande av nyss nämnda arbeten samt att ersätta fastighetsägaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av de anvisade åtgärderna. Ledningsägarens åtagande att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsat till oförändrad markanvändning. Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Sto ckholmsregionen. STOCKHOLMS STIRÖM

18 Bilaga 2 3 Tillträde Ledningsägaren lar omedelbart ta i ans pråk de i en lighet med I upplåtna rättigheterna. Rättigheterna anses ha tagits i anspråk då anläggande av ledningen eller avverkning tor ledningen påbörjats. Med avverkning skall doek inte förstås borttagande av enstaka träd och buskar i sam band med staknings- och mälningsarbeten. 4 tj E rsättning för bestående skada a) hor bestående skada till följd av upplåtelse och föreskrifter enligt detta avtal skall ledningsägaren betala en engångsersättning som skall beräknas efter de värderingsgrunder for bestämmande av ersättning tor intrång av starkströmsledning i m ark som allmänt tillämpas vid tidpunkten för tillträde. b) Ersättning skall fastställas i sam band med ledningsförrättningen och utbetalas senast tre månader eller det att förrättningen vunnit laga kraft. I lar ti llträde skett innan ersättning utbetalats, skall denna uppräknas enligt 4 kap 4 expropriationslagen från den dag tillträde skedde enligt definitionen i 3 till tidpunkten för träffande av överenskommelsen om ersättning samt skall ränta enligt expropriationslagen utgå på det uppräknade beloppet från oeli med tillträdesdagen till och med betalningsdagen. c) Är läsligheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten med tomträtt, skall träffas särskild överenskommelse enligt 4 a) oeli b) med arrendatoni/iiyttjanderältshavaren/tomtiältshavaren för bestämmande av ersättning som denne är berättigad (ill. 5 Ersättning för tillfällig skada a) För tillfälliga skador som kan uppkomma vid och som följd av ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation skall ersättning utgå i va rje särskilt fall. b) Skador enligt 5 a) skall värderas snarast efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse inte träffas, skall tvisten avgöras vid ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol. c) År fastigheten eller del därav som beröres av upplåtelsen utarrenderad eller upplåten på annat sätt; skall särskild överenskommelse träffas enligt 5 a) med arrendatörn/nyttjandcrättshavaren/tomträttsinnehavaien tor bestämmande av ersättning som denne är berättigad till. 6 Inlösen av skog m in Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera fastighetsägaren om förestående avverkning oeli, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig lid svara för avverkningen. Om erbjudande om avverkning enligt ovan inte kan lämnas i sam band med nyanläggning eller breddning av ledningsgatan eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig alt svara for avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas. Om ledningsägaren i sam band med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande skall fällda träd utanför engångsersatl område inlösas av ledningsägaren. När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse alt virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så alt fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransportcr uppstår. 7 Ledningsförrättning in in Detta avtal (ar, med undantag för 10, läggas till grund för beslut om ledningsrätt såsom överenskommelse enligt 14 första stycket ledningsrättslagen. Avtalet lår alternativt inskrivas som servitut. Innan ledningsbeslut vunnit laga kraft eller avtalet inskrivils är fastighetsägaren skyldig att vid överlåtelse eller upplåtelse av fastigheten eller av ledningen berörd del därav göra förbehåll om detta avtals bestånd. 8 Överlåtelse av ledningen Ledningsägaren har rätt oeli skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och skyldigheter i delta avtal.

19 Bilaga 2 9 Nyttjanderätt Fastighetsägaren svarar for att fastigheten eller den del som berörs av ledningen inte är utarrenderad eller upplåten på annat sätt som inskränker ledningshavarens rådighet, För det fall att fastigheten eller den del som berörs av ledningen är utarrenderad eller upplåten på annat sätt ska arrendatorn/nyttjanderättsinnehavaren/tomträttsinnehavaren godkänna avtalet genom underskrift nedan och om rådigheten är inskränkt skall parterna uppta diskussioner härom, 10 Särskilda bestämmelser Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna, Ort 200x x- XX Ledningsägare XX Såsom arrendator/nyttjanderättshavare/toniträttsinnehavare av ovan nämnda fastighet godkänner jag/vi föreslående avtal till alla delar i den omfattning min/vår rätt berörs 200x Arrendatorns/nyttjanderättshavarens/tomträttsinnehavarens namnförtydligande

20 Bilaga 2.1 Markavtal mellan Danderyds kommun och Svenska Kraftnät Fastighetsrättsliga avtal 1 Markupplåtelseavtal Fastighet Fastighetsägare SvK-projekt Dandciyd 2:143 Danderyds kommun Hagby-Anneberg Dandeiyd 2:7 Djursholms Aktiebolag Hagby-Anneberg Dandeiyd 3:125 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:162 Danderyds kommun Danderyd-,Järva Danderyd 3:179 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:180 Danderyds kommun Dandciyd-,Järva Dandciyd 3:181 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Dandeiyd 3:188 Dandeiyds kommun Danderyd-Järva Djursholm 2:265 Djursholms Aktiebolag Da ndeiyd-järva Djursholm 2:342 Djursholms Aktiebolag Dandeiyd-Järva SVENSKA KRA FTNÄT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 VVWW.SVK.SE REGISTRATOR fa SVK.SE TEL ll fl /,75 B O 00 FAX /3

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-01- 01 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 7 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-06-30 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Ram- och genomförandeavtal

Ram- och genomförandeavtal Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet Stockholms Ström har Affärsverket svenska kraftnät ( SvK ), Vattenfall Eldistribution AB ( Vattenfall

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet 2013- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn och adress: Pers./Org.-nummer: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare

Läs mer

För ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse, får vid varje tillfälle erforderligt område nyttjas.

För ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse, får vid varje tillfälle erforderligt område nyttjas. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1 MARKUPPLÅTELSEAVTAL Fastighetsägare/Upplåtare Berörd/-a fastighet/-er (nedan egendomen) Kommun Mariestad Län Västra Götaland Ledningsägare Torsö Skärgårdsfiber

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 9 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-09-27 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

b) Fastighetsägaren upplåter för ledningen ett utrymme om 4 m horisontell bredd i skogsmark (skogsgata), 3 m bredd i övrig mark (schaktbredd).

b) Fastighetsägaren upplåter för ledningen ett utrymme om 4 m horisontell bredd i skogsmark (skogsgata), 3 m bredd i övrig mark (schaktbredd). Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1 MARKUPPLÅTELSEAVTAL FÖR FIBEROPTISK LEDNING Fastighetsägare/Upplåtare Pers./org. nr Berörd/-a fastighet/-er (nedan egendomen) Kommun Mariestad Län Västra Götaland

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten)

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Affärsverket svenska kraftnät, nedan kallad Svenska kraftnät, har träffats följande Genomförandeavtal avseende genomförande av detaljplan för del av

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19

Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Markupplåtelseavtal Fastställt av Böckersboda-Håttorp Fiber Ekonomiska Förening gäller från 2012-05-19 Avtal mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Ram- och genomförandeavtal för projekt Stockholms Ström. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB.

Ram- och genomförandeavtal för projekt Stockholms Ström. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB. Dnr Sida 1 (9) 2016-09-28 Handläggare Niklas Karlsson 08-508 260 86 Till Exploateringsnämnden 2016-10-20 Ram- och genomförandeavtal för projekt Stockholms Ström. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät,

Läs mer

Bergs Fiber ekonomisk förening. Berörd fastighet: kommun. Adress Postnr. Postort. Namn:... Pers.nr/org.nummer:

Bergs Fiber ekonomisk förening. Berörd fastighet: kommun. Adress Postnr. Postort. Namn:... Pers.nr/org.nummer: MARKUPPLÅTELSEAVTAL Bergs Fiber ekonomisk förening PARTER Berörd fastighet: kommun Adress Postnr. Postort. Fastighetsägare/Upplåtare: (nedan kallad fastighetsägaren) (make/maka skall också anges ovan eftersom

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid Torsdag den 4 juni 2015, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende

AVSIKTSFÖRKLARING. mellan SKÖVDE KOMMUN. och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB. avseende AVSIKTSFÖRKLARING mellan SKÖVDE KOMMUN och HOST BILLINGEHUS I SKÖVDE AB TRIBE HOTEL BILLINGEHUS AB avseende SAMARBETE OCH UTVECKLING AV BILLINGEN OCH BILLINGEHUS daterat [**] APRIL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 17 juni 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Fler och

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas.

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. Sida 1 av 5 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse nedan kallad Kommunen, och Solklippans fastighets AB (CM infra AB), Långbrodalsvägen 49, org nr 556584-5772, nedan kallad Tomträttshavaren

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark PARTER Fastighetsägare/Delägare: Upplåtare 1:.. Pers.nr: Adress... Postnummer och Ort. Tel.. Mobil.. Email..@... Upplåtare 2:.. Pers.nr: Adress... Postnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om fastighetsreglering Överenskommelse om fastighetsreglering Parter: Ängelholms kommun (212000-0977) 262 80 Ängelholm nedan kallad kommunen som ägare av Ängelholm Norra Varalöv 31:2 Queenswall AB (559001-6696) Box 5003, 250

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175 ( Staden ) och Sundbybergs Båtklubb, org. nr 815200-1718 ( Båtklubben ), har denna dag träffats följande AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT 1 BAKGRUND 1.1 Parterna

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Nyttjanderätten omfattar tiden från tills villkoren i 7 är uppfyllda.

Nyttjanderätten omfattar tiden från tills villkoren i 7 är uppfyllda. Följande avtal har tecknats mellan fastighetsägaren, Tyresö Köpcentrum AB, nedan benämnd fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren, Tyresö kommun, nedan benämnd nyttjanderättshavaren: Fastighetsägare:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL BILAGA 4 Mellan Stockholms Vatten VA AB, 556175-1876, nedan kallat Stockholm Vatten, och Fastighetskontoret Stockholms stad, org nr 212000-0142, nedan kallad Staden, har med anledning av den planerade

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten)

Läs mer

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7

AVTAL. DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx NR XXXX. Stationsavtal 1/7 DNR SVENSKA KRAFTNÄT 201x/xxxx AVTAL NR XXXX Stationsavtal 1/7 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stationens omfattning... 3 3 Egendomsförteckning... 3 4 Stationsbestämmelser...4 5 Kostnader för Samnyttjade stationsdelar

Läs mer

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD

SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK. och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD SAMARBETSAVTAL FÖR TRAFIKEN.NU STOCKHOLM MELLAN AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK och VÄGVERKET och STOCKHOLMS STAD Datum 2008-11-26 Innehållsförteckning Innehåll Sida I ALLMÄNT... 1 1 Bakgrund... 1 2 Bilagor...

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

En liten upplysning till alla stockholmare

En liten upplysning till alla stockholmare En liten upplysning till alla stockholmare Visste du att elen kostade 80 öre per kilowattimme i Stockholm år 1892? Idag kostar den cirka en krona. Stockholm växer. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande

Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-31 (KF 157), Mellan Nässjö kommun, nedan kallad kommunen, och Nässjö Affärsverk AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande Samarbetsavtal 1

Läs mer