GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster som internet, fast telefoni, TV och lagringstjänster. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

2 INNEHÅLL Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Förändringar av eget kapital 10 Kassaflödesanalyser 11 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 12 Revisionsberättelse 19 Granskningsrapport 20 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Investeringar Drifttagna investeringar Ekonomisk analys Soliditet,% 36,9 36,2 39,4 39,7 37,5 Avkastning på totalt kapital, % 2,6-1,4 3,2 4,4 3,1 Avkastning på eget kapital, % 17,7-39,1 36,1 40,4 23,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,2-4,6 3,8 5,2 3,8 Rörelsemarginal, % 41,7 24,9 39,6 46,7 43,4 Medelantal anställda Definitioner framgår av not 31. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 2 ÅRSREDOVISNING 2011

3 VD HAR ORDET VD har ordet GothNets affärer har varit framgångsrika under 2011 och företaget har levererat en tillfredställande vinst på 8,6 mkr efter finansiella poster. Detta under ett år där en ny justerad strategisk inriktning beslutades av Göteborg Energis koncernstyrelse våren Inriktningen i beslutet är att avveckla GothNets roll som kommunikationsoperatör (KO). Beslutet fattades utifrån förändrade förutsättningar i regler, lagstiftning och marknadsförhållanden. GothNet kommer framåt att fokusera på rollen som nätägare/nätoperatör och tillhörande försäljning gentemot företagssegmentet och på så sätt fortsatt verka för en vidareutveckling och utbyggnad av stadsnätet. Under året genomfördes även många spännande och strategiska affärer. De två största var Kommunikationsoperatörs-affären med itux samt starten på leverans av fiberinfrastruktur till Göteborgs kommunala bostadskoncern Förvaltnings AB Framtiden. Denna utbyggnad skapar möjligheter, då många nya fiberstråk etableras och därigenom säkrar ett än mer utbyggt fibernät i Göteborg. Spännande framtid Efterfrågan på GothNets produkter och tjänster såsom svartfiber, kapacitet och telehousing är stor och de närmaste fem åren bedöms marknaden växa kraftigt. Utmaningen för GothNet kommer snarare att vara tillgången till investeringsmedel och avkastningskrav än brist på efterfrågan. Prispressen är stark och det är en utmanande ekvation att få ihop en utbyggnad tillsammans med rimliga avkastningskrav. Företaget har dock anpassat sig väl till de förändrade förutsättningarna på marknaden. Under 2012 ska vi implementera de beslutade förändringarna parallellt med att vi utvecklar ett ännu närmare samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Sist men inte minst vill jag tacka alla kunder, samarbetspartners, styrelse och fantastiska medarbetare för ett väl genomfört år. Det är med tillförsikt jag ser fram emot nästa verksamhetsår. Anna Honnér, VD GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 3 ÅRSREDOVISNING 2011

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi GothNet AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Företaget skall äga samt driva stadsnät där vi säljer och levererar kommunikationstjänster så att invånare och företag i Göteborgssamhället får valfrihet och mångfald avseende tjänster. Vår marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt tjänsteleverantörer som är verksamma i Göteborg och Västra Götaland (via Västlänk). Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi Gothnet AB (GothNet), organisationsnummer , är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (moderföretaget), organisationsnummer , som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten Huvuddelen av företagets verksamhet är koncentrerad till Göteborgs kommun. GothNet äger och driver ett fibernät där huvudprodukterna är svartfiber och transmission samt optiska kanaler. GothNet driver också en telehousinganläggning. De viktigaste kunderna är Göteborgs Stads förvaltningar och företag, Västra Götalandsregionen samt telekomoperatörer. Dessa kunder står tillsammans för drygt två tredjedelar av nettointäkterna. Efterfrågan från marknaden på företagets produkter har legat på nivå med föregående år. Ordervärdet på tagna affärer är genomsnittligt lägre jämfört med föregående år. Investeringarna under året uppgick till 110 mkr (109). En inte oväsentlig del avser investeringar i samband med tecknade kundaffärer. Entreprenadarbeten innefattar främst byggnation av fastighetsnät i samband med kundaffärer med operatörer och andra stora kunder. Väsentliga händelser under året Strategiskt inriktningsbeslut, successiv avveckling av GothNets roll som kommunikationsoperatör (KO) vilket därigenom innebär en fokusering på kärnverksamheten nätägar- och nätoperatörsskapet. Viktig och stor affär tillsammans med itux avseende fiberinfrastruktur till Förvaltnings AB Framtiden. Gott betyg av PTS Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet. Nominerad till Årets operatör 2011 i den årliga Telekom-galan. GothNet mottog under slutet på december ett brev från en aktör på telekommarknaden, rörande sk marginalklämning enligt Konkurrenslagstiftningen avseende en upphandling genomförd En dialog med berörd part inleddes i januari Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser i denna bemärkelse har inträffat efter årets utgång. Förväntad framtida utveckling I en ständigt föränderlig marknad med ett till synes omättligt kapacitetsbehov så är utsikterna för de kommande åren positivt utmanande. Leveransen av fiber till Förvaltnings AB Framtiden kommer att ske under 2012 och 2013, vilket leder till en omfattande utbyggnad av fibernät i hela kommunen. Nya krav på rörlig bild driver privatmarknaden framför sig. Cloud computing driver efterfrågan på bandbredd för företagssegmentet. Höga servicenivåer inom 24-timmars-myndigheten för offentlig verksamhet, kommer att leda till ett ökat behov av kapacitetstjänster med högre tillförlitlighet och tillgänglighet. Efterfrågan på passiv infrastruktur så kallad svartfiber ökar. Göteborgs Stads ambitioner inom IPtelefoni och organisatoriska förändringar med färre stadsdelsnämnder driver också kommunikationsutvecklingen och det kommer att ske en kraftig utbyggnad av fiber under kommande verksamhetsår. De kommande åren kommer också Göteborg Stads satsning på Västsvenska paketet att påverka verksamheten. Verksamhetens påverkan på miljön Göteborg Energi Gothnet AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagen. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 4 ÅRSREDOVISNING 2011

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personal Under 2011 har, i likhet med förgående år, tjänster köpts från moderföretaget avseende investerings- och projekteringsarbeten, administrativa tjänster och personaltjänster. Bolaget köper även debiteringstjänster och övriga kundservicefunktioner av moderföretaget. I företagets affärsplan ingår bland målsättningarna att arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet, samt att utarbeta en individuell plan för kompetensutveckling och övriga personliga verksamhetsmål. Ekonomisk översikt Resultat Företagets rörelseresultat uppgick till tkr ( ). Resultatet har påverkats positivt av en stabil nyförsäljning samt ökad tjänsteförsäljning. Till följd av ökade kundintäkter i kombination med bibehållen kostnadsnivå förbättrades årets resultat. Resultatet belastas med en lösen av ett operationellt leasingavtal avseende teknisk utrustning till ett värde av 1,9 mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( ). Intäkterna uppgick till ( ), fördelat på transmission, svartfiber, kabel-tv, internet samt viss försäljning av material och konsulttjänster. Finansiell ställning och likviditet Företaget ingår i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget. Avräkningsskulden till moderföretaget uppgick till tkr (26 776) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår marknadsmässig ränta. Företaget har under räkenskapsåret för avräkningsskulden erhållit ränta från moderföretaget med 255 tkr (1) samt erlagt ränta med 123 tkr (257). Företaget har inte tecknat några nya reverslån med moderföretaget. Totalt uppgår reversskulden till moderföretaget till 425 mkr (425). Reverslånet löper med marknadsmässig ränta och med amortering enligt överenskommelse. Under året har ingen amortering skett. Ränta på reverslånet om tkr (6 416) har erlagts till moderföretaget. Investeringar Årets investeringar uppgick till tkr ( ). Av de aktiverade investeringarna utgör huvuddelen utbyggnad av optofibernät inklusive förstärkningar samt anslutning av kunder med tkr (83 692). Investeringar i teknisk utrustning uppgick till tkr (17 840), investering i tomrör till tkr (7 154) och utöver detta har kompletteringar av tomrör i marken hanterats av moderföretaget. Investeringar i villaprojekten har uppgått till 666 tkr (708). Pågående nyanläggningar uppgår till tkr (75 144) på balansdagen. Investeringarna finansieras av egen kraft. Koncernfakturering Under 2003 infördes koncerngemensam fakturering vilket innebär att endast moderföretaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, det vill säga även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer GothNets verksamhet är att etablera digital infrastruktur (fiber) för leverans av kommunikationstjänster det är en marknad i snabb utveckling. Hur snabbt och i vilka geografier utvecklingen kommer att ske är relativt svårbedömt och det finns inte någon officiell statistik att ta del av. Den ökande efterfrågan på mer lågförädlade produkter/tjänster ökar kraven på att generera tillräckliga volymer och att då fortsätta utveckla framgångsrika samarbeten med marknadsaktörer, främst offentlig verksamhet, industriföretag samt vertikala operatörer. Prispressen är relativt hög och den utvecklingen håller troligen i sig under Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på företagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Företaget har vid utgången av 2011 långfristiga lån som uppgår till 425 mkr. Vid förändring av räntesatsen från 4,60 procent (genomsnittligt) med 0,5 procentenheter påverkas räntekostnaden med tkr årligen. Verksamheten är beroende av energiförsörjning i form av elkraft för att kunna tillgodose kundernas krav på tillgänglighet i nätet. I takt med att nätet blir allt mer omfattande, ökar också förbrukningen av el. Vid en ökning av elpriset med 20 procent skulle det reducera resultatet årligen med 950 tkr. För att motverka detta planeras byggnation av större noder vilket sparar energi och minskar sårbarheten vid ett strömavbrott. Årsstämma På årsstämman som hölls återvaldes samtliga styrelseledamöter. Styrelsearbetet under år 2011 Företagets styrelse består av fem ledamöter. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 5 ÅRSREDOVISNING 2011

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Koncernbidrag Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med kr. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 6 ÅRSREDOVISNING 2011

7 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 28, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4,5, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 7 ÅRSREDOVISNING 2011

8 BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter och dataprogram Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Optonätanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inventarier i annans fastighet Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Lämnade anslutningskrediter SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Fordran hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 8 ÅRSREDOVISNING 2011

9 BALANSRÄKNINGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag 23, SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 9 ÅRSREDOVISNING 2011

10 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet utgörs av aktier. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 10 ÅRSREDOVISNING 2011

11 KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 7, Av- och nedskrivningar Betald skatt från tidigare år -5 0 Reavinst/reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Ökning(-)/Minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar 2 21 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig skuld Ökning(+)/Minskning (-) av avräkningsskuld till moderföretag på koncernkonto hos moderföretag Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel 5 5 Utgående likvida medel 5 5 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 11 ÅRSREDOVISNING 2011

12 NOTER Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Göteborg Energi GothNet ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Far, om inte annat anges specifikt nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med anslutningar. Gällande redovisning innebär att hela avgiften intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. Varulager Förnödenheterna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Pågående arbeten Pågående arbeten som utförs på löpande räkning redovisas i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs och faktureras. Uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och redovisas i resultaträkningen först då uppdraget slutförts. Investeringsbidrag Investeringsbidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. Huvudprincipen är att avskrivning görs på ursprungliga anskaffningsvärden. För de från moderföretaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende opto- och kommunikationsverksamheten som övertogs sker inte avskrivning på företagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderföretagets anskaffningsvärden. Planenlig avskrivning påbörjas när anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Procent per år Tidsbegränsad ledningsrätt 6,7-7,5 Optofibernät 4 Transmissionsutrustning 10 Kommunikationsutrustning 20 Inventarier, verktyg, data För att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs med redovisade värden. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Leasing Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Forskning och utveckling Under år 2011 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 immateriella tillgångar. Skatt Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 12 ÅRSREDOVISNING 2011

13 NOTER temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget skall kunna utnyttjas. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank samt tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget. Pensioner Förmåns- och avgiftsbelagda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremier kostnadsförs sålunda under den period de intjänas. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Rapportering för segment Företaget bedriver endast en huvudsaklig rörelsegren, optoverksamhet inom Göteborgs Stad. Några sekundära segment finns ej. Moderföretag Med moderföretag avses Göteborg Energi AB. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag med undantag för företag som ingår i koncernen Göteborg Energi. 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande Optoverksamhet Medelantalet anställda och personalkostnader Löner och ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga Sociala kostnader Varav pensionskostnader till VD Varav pensionskostnader till övriga Övriga personalkostnader Summa Medelantalet anställda Medelantalet anställda Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Arvode har inte utgått till styrelseledamöter. Inget avtal om avgångsvederlag har ingåtts med VD. Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Totalt antal Varav män Totalt antal Varav män Styrelseledamöter Företagsledning Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Tidsbegränsade ledningsrätter och dataprogram Nedskriv ningar Tidsbegränsade ledningsrätter och dataprogram Per har en ny bedömning gjorts avseende vissa ledningsrätter för kommunikation. Bedömningen visade att dessa ej kommer generera framtida intäkter som motiverar det bokförda värdet varvid en nedskrivning har bokförts. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 13 ÅRSREDOVISNING 2011

14 NOTER 5 Avskrivningar på byggnader Byggnad på ofri grund Skatt på årets resultat Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Optofibernät Koaxialkabelnät Transmissionsutrustning Kommunikationsutrustning Inventarier och verktyg Inventarier i annans fastighet Summa av skrivning enligt plan Nedskriv ningar Koaxialkabelnät Transmissionsutrustning Kommunikationsutrustning Summa nedskriv ning Ränteintäkter Ränteintäkter Varav från moderföretag Intäktsförda räntor överensstämmer med erhållen ränta. 8 Räntekostnader Räntekostnader Varav till moderföretag Kostnadsförda räntor överensstämmer med betalda räntor. 9 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Skillnad mellan företagets redovisade skatteintäkt och skatteintäkt baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt 1 0 Skatt hänförlig till tidigare år -5 - Redovisad skatteintäkt Ej redovisad uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till tkr (99 279). 11 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning nedskriv ningar Utgående planenligt restv ärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar anskaffningsvärden GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 14 ÅRSREDOVISNING 2011

15 NOTER 13 Byggnader och mark Byggnad på ofri grund Ingående anskaffningsvärden Inköp av mark 0 0 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -4-4 avskrivningar Utgående planenligt restv ärde Inventarier i annans fastighet Inventarier i annans fastighet utgörs av ombyggnad och utrustning för telehousingverksamhet i fastighet som ägs av moderföretaget. Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning avskrivningar Utgående planenligt restv ärde Optonätanläggningar Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivningar avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar nedskrivningar Utgående planenligt restv ärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar anskaffningsvärden Finansiella anläggningstillgångar Anslutningskrediter Inventarier, verktyg och installationer Inventarier och andra tekniska anläggningar utgörs till största delen av kontorsinventarier, radioanläggning samt PC-utrustning. Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående planenligt restv ärde Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Summa Koncerngemensam fakturering Moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, det vill säga även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr (43 439). GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 15 ÅRSREDOVISNING 2011

16 NOTER 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererade ej debiterade tjänster och ersättningar Förutbetalda kostnader för förbindelser och teknisk utrustning Övriga förutbetalda kostnader Summa Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan planenliga avskrivningar och avskrivningar utöver plan Räntebärande skulder Kortfristig upplåning från moderföretag Reverslån från moderföretag Summa räntebärande skulder Amortering av reverslånen ska påbörjas enligt överenskommelse. 24 Finansiell riskhantering Företaget utsätts, genom sin verksamhet, endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Beaktat förekomsten av lån är företaget exponerat för finansiella risker, framför allt för ränterisk och likviditetsrisk. Företaget lyder under moderföretagets finanspolicy. Finanspolicyn fastställer befogenheter, ansvar samt ramar och riktlinjer för koncernens finansiella riskhantering. Finansiella derivatinstrument används ej inom Göteborg Energi Gothnet ABs verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta förekommer endast i begränsad omfattning. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på företagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Företaget har ett lån om totalt 425 mkr. Lånet har klassificerats som långfristigt i sin helhet med hänvisning till möjligheten om löpande förlängning. Med tanke på marknadsläget kommer företagets räntor omprövas efter första kvartalet Med likviditetsrisk avses risken att företagets betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Finanspolicyn anger att för att garantera god betalningsberedskap skall outnyttjade kreditfaciliteter finnas i tillräcklig omfattning. Företagets likvida tillgångar uppgick vid utgången av 2011 till tkr ( ) inklusive tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget. Den outnyttjade krediten på koncernkontot uppgår till tkr. Utöver ovan nämnda risker är företaget även utsatt för finansieringsrisk och kreditrisk. Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationer mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs Stad svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. Beträffande kreditrisk har företaget inga väsentliga koncentrationer av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader, sociala avgifter, löneskatter m m Upplupna utgifter mot investering Inlösen av leasad teknisk utrustning Upplupna övriga poster Förutbetalda transmissionsintäkter Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Förändringen av behållning på koncernkontot redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen. Skulden uppgick till tkr (26 776) på balansdagen. 27 Inköp och försäljning mellan koncernföretag samt upplysning om närstående och koncerninterna transaktioner Uppgifter om moderföretag Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt företag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer ) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer ), som moderföretag med säte i Göteborg. Göteborg Energi Gothnet AB ingår i koncernredovisningen som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 16 ÅRSREDOVISNING 2011

17 NOTER Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra avsättningar, se not 3, har inte förekommit. Inköp från moderföretag Inköp från koncernföretag Inköp från övriga koncernföretag Summa Försäljning till moderföretag Försäljning till koncernföretag Försäljning till övriga koncernföretag Summa Vid inköp från och försäljning till koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Ovanstående summor är exkl moms. 28 Operationella leasingavtal Avtalade framtida leasing- och hyresavgifter: År År År År År År 2017 och senare Hyresbeloppen för respektive år redovisas utan indexuppräkning. Årets leasing- och hyresavgifter avser främst lokaler, teknisk utrustning, nätförbindelser samt fordon. Räkenskapsårets betalda avgifter uppgår till tkr (21 051). 31 Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter och justerat för nedskrivningar i procent av genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster justerat för nedskrivningar och 26,3 procent schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter och justerat för nedskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder inklusive 26,3 procent schablonskatt av obeskattade reserver och avsättningar. Soliditet Eget kapital plus 73,7 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansnetto plus avskrivning enligt plan i procent av omsättningen. Medelantal anställda Totalt antal arbetade timmar i förhållande till normal arbetstid. Årsarbetstiden är baserad på timmar per årsarbetare. 29 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - 10 Skatterådgivning Övriga tjänster Händelser efter balansdagen Inga händelser har inträffat efter balansdagen före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 17 ÅRSREDOVISNING 2011

18 Göteborg den 7 februari 2012 Mats Devert Styrelsens ordförande Katarina Gögelein Anders Dahl Robert Jansson Dick Andrén Anna Honnér Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 7 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 18 ÅRSREDOVISNING 2011

19 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Göteborg Energi Gothnet AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Göteborg Energi Gothnet ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Göteborg Energi Gothnet AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 7 februari 2012 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 19 ÅRSREDOVISNING 2011

20 Granskningsrapport Till årsstämman i Göteborg Energi GothNet AB organisationsnummer Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat GothNet ABs verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att företagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till koncernens styrelse och verkställande direktör. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg den 7 februari 2012 Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer