Årsredovisning GE imagination at work

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. GE imagination at work"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 GE imagination at work

2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING 11 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 13 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 14 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 16 VD OCH STYRELSENS FÖRSÄKRAN 58 REVISIONSBERÄTTELSE 59 ADRESSER 60

3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 2008 har varit ett annorlunda år för GE Money Bank AB. Året började med stark tillväxt på en stabil och växande marknad, men avslutades i en extremt turbulent ekonomi vi aldrig tidigare sett. Banken har navigerat bra genom dessa oroliga tider genom att snabbt vidta åtgärder för att minska kostnaderna och begränsa nyutlåningen inom områden med låg marginal. Vi beslutade att avveckla vår bolåneverksamhet i Norge och Danmark. Trots detta påverkades bankens totala utlåning inte nämnvärt, även om fördelningen mellan olika produkter förändrades. Lennart Jacobsen VD Under början av 2009 fattades beslut om att även avveckla vår fordonsfinansiering på samtliga marknader. Detta kommer under 2009 minska bankens utlåning och ha en positiv påverkan på marginalerna. Intäkterna ökade med nära 7% främst genom förbättrad bruttomarginal. Redovisade förluster påverkades av 1) ökade kundförluster under året 2) implementering av en ny kreditreserveringsmodell samt 3) ökade reserver för befarade framtida förluster. Dessa förändringar har starkt påverkat årets resultat, som ändå blivit positivt. Bankens egna kapital är 28% av balansomslutningen, vilket måste betecknas som mycket starkt. Vår kapitalkvot (2.86) är avsevärt bättre än branschens genomsnitt. Vår ambition är att driva en bankverksamhet som präglas av enkelhet, tydlighet och ansvar. Ambitionen präglar hur vi arbetar med våra interna processer, våra leverantörer och myndigheter, men kanske främst hur vi kommunicerar med våra kunder och hur vi utvecklar våra produkter. Ett exempel på detta är vårt Master Card i Sverige. Här har vi valt att utmana marknaden med ett kort helt utan avgifter, för att skapa ett enkelt och tydligt erbjudande för våra kunder. Kortet har blivit positivt uppmärksammat i media vid ett flertal tillfällen under året. Bankens starka balansräkning, tillsammans med sin ägare med hög kreditrating, gör att banken befinner sig i en utmärkt position för fortsatt expansion. Vi fortsätter att vara starkt engagerade i våra marknader och kunder här i Skandinavien och vi ser med tillförsikt fram mot fortsatta framgångar. Lennart Jacobsen Verkställande direktör 3

4 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK Arabhästar av Aline Magnusson utanför kontoret i Stockholm. GE Money Bank ingår i General Electric-koncernen GE och erbjuder finansiella tjänster och produkter till både konsumenter och företag i 55 länder världen över. I Norden finns vi i Sverige, Norge och Danmark med totalt 850 anställda, samarbetspartners och kunder. Från och med 1 januari 2009 ingår GE Money Bank i ett av tre affärsområden inom General Electric-koncernen. AFFÄRSIDÉ Genom snabbhet, enkelhet och tillgänglighet erbjuder vi lån, krediter och finansiering, både direkt och genom ett väl utvecklat samarbete med detaljhandeln och andra samarbetspartners. Vi möjliggör köp av allt från bil, båt, inredning, teknik till det lilla extra i livet, utan att någonsin frångå våra höga krav på att vara en professionell och trygg leverantör. Vi är alltid lätta att prata med, lätta att förstå och bjuder inte på några obehagliga överraskningar. Vi behandlar alltid våra kunder med vänlighet och respekt oavsett behov, frågor, önskningar och problem. 4

5 ÅRET SOM HAR GÅTT SVERIGE Annica Witschard General Manager Sverige Redan i slutet av 2007 kunde vi ana att det kommande året skulle bli mer utmanade än det gångna. Prognoserna pekade på att vi var på väg in i en lågkonjunktur. Att vändningen nedåt skulle komma så snabbt och bli så allvarlig var det dock få som förutspådde. Turbulensen och osäkerheten på marknaden under 2008 satte världens finansiella aktörer på prov. Tillgången till kapital har varit mycket låg och kreditriskerna har ökat. I tider som dessa märker man styrkan i att vara del av ett finansiellt starkt företag som GE och därmed ha tillgång till såväl kapital som kompetens och erfarenhet inom många kritiska områden. Trots stora utmaningar har 2008 varit ett bra år. Vi har visat att vi är en bank med förmåga och flexibilitet att driva långsiktigt framgångsrik verksamhet även under svåra tider. Under 2008 blev det allt tydligare att marginalerna inom fordonsfinansiering krympte till nivåer där vi inte längre kunde skapa en långsiktig lönsamhet. I början av 2009 togs beslutet att avveckla nyförsäljningen inom fordonsfinansiering och samtidigt fortsätta ta hand om de kunder som redan har fordonslån hos oss. Vår ambition är att kunna möta kunders varierande behov och att vara transparenta och enkla att förstå. Användningen av kort som betalningsmedel har ökat och tillväxten på lånemarknaden har varit god. Vi har under året tecknat avtal med flera nya klienter och därmed ytterligare fördjupat vår kompetens och bredd inom säljfinansiering för att kunna erbjuda det våra slutkunder behöver och efterfrågar. Även 2009 kommer att karaktäriseras av en värld i lågkonjunktur. Vi står väl rustade och kommer under året att fokusera på vår kärnverksamhet för att tillsammans med engagerade medarbetare fortsätta att bygga en verksamhet som präglas av kundfokus i kombination med långsiktigt god lönsamhet. 5

6 DANMARK Allan Karlsen General Manager Danmark 2008 var ett utmanande år för filialen i Danmark. Det som startade som en kris i det finansiella systemet, drivet av likviditetsbrist mellan bankerna, påverkade snabbt realekonomin. Konsumenternas tillit nådde en historisk lägsta nivå och detaljhandeln visade lägre försäljningssiffror än tidigare år. Många kunder och hushåll upplevde stigande räntekostnader samtidigt som huspriser föll och arbetslösheten började stiga. Effekten blev att våra kunder i högre omfattning fick svårt att betala sina lån och krediter. Våra kreditförluster och reserveringar för framtida förluster ökade och därmed nådde vi inte våra intäktsmål för året. Trots detta landade vi på ett positivt resultat för året. Interna analyser i kombination med vad som skedde på marknaden ledde till att vi såg över våra beviljningskriterier och produktspecifikationer. Vi omfördelade resurser och reducerade våra kostnader genom hela verksamheten. Under ett år präglat av stora förändringar lyckades vi behålla ett stort engagemang hos våra medarbetare. Under 2008 hade vi bland annat ett hälsotema, Go Healthy, som engagerade många av medarbetarna, likväl som aktiviteter och initiativ med GE Volunteers. Med den höga motivationsnivån vi ser hos våra medarbetare och de nya utlåningskriterier och inkassoinitiativ vi har implementerat, anser vi oss gott rustade för att ta oss an år 2009, som också det blir ett utmanande år med en marknad präglad av recession och omställning. 6

7 NORGE Marten Warland General Manager Norge Som de flesta aktörer inom finansbranschen påverkades även filialen i Norge av finanskrisen och dess effekter under Redan under första kvartalet introducerade vi nödvändiga åtgärder för att bemöta de utmaningar vi stod inför. Vi har därefter månad för månad vidtagit nya åtgärder för att kunna hantera den påverkan den globala recessionen har på verksamheten. Vi har också lagt ner mycket tid tillsammans med banken i Sverige och med våra systerföretag inom GE koncernen, på att försöka förutspå effekter av olika scenarier. Samarbetet har bland annat resulterat i att filialens riskstyrning och kredithantering har ytterligare kunnat förbättras. Detta gör oss inte immuna men stärker oss i hög grad. Under 2008 startade vi förberedelserna inför ett tufft år Vi minskade våra kostnader, planerade aktiviteter och projekt blev framflyttade eller stoppade. Vi är redo för ny tillväxt och från denna utgångspunkt har krisen medfört möjligheter vi annars kanske förbisett. Det har varit viktigt för oss att upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. Nöjda kunder är en förutsättning för vår existens. En solid organisation med hög integritet har mött utmaningarna och i botten ligger en företagskultur som är baserad på långsiktiga prioriteringar med talangfulla och beundransvärda medarbetare. Marknaden är fortfarande instabil. I takt med att den globala ekonomin förändras förändrar vi också vår verksamhet med försiktighet och lägger grunden för tillväxt den dag då marknaden vänder. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNÖVERSIKT Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari - 31 december 2008, bolagets tolfte verksamhetsår som Bank. ÄGARE Banken är ett helägt dotterbolag till GE Money Nordic Holding AB (GEMNH) GEMNH är i sin tur ett helägt dotterbolag till GE Capital International Financing Corporation (GECIFC), med huvudkontor i Stamford, CT, USA. Banken och ovan nämnda ägarbolag ingår i affärsområdet GE Money inom General Electric Corporation, Fairfield, CT, USA. GE Money (GEM) bedriver konsumentkreditgivning i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Sydamerika. Genom GE Money Bank AB erbjuder GEM sina kunder i Skandinavien ett brett utbud av finansiella tjänster. ORGANISATION OCH VERKSAMHET Banken driver verksamheterna i övriga länder som filialer. Filialen i Norge, GE Money Bank, driver sin verksamhet ifrån Stavanger, samt ett säljkontor i Oslo. Filialen i Danmark, GE Money Bank, har sitt säte i Brøndby, samt filialen i Lettland, GE Money Bank AB filiāle Latvijā, har sin verksamhet i Riga. Filialen i Lettland erbjuder inga finansiella tjänster till allmänheten utan administrerar endast back-office processer för Bankens räkning. GE Money Bank erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt genom samarbete med detaljhandeln och intresseorganisationer. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, bilfinansiering genom avbetalningskontrakt och leasing, blancolån, revolverande kontokrediter med eller utan kort, samt bostadsfinansiering. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2008 Året har till stor del präglats av den internationella finanskrisen. Det är därför speciellt glädjande att kunna fastslå att Banken bara till en mindre grad påverkats av detta under år Fusionen mellan Banken och dess dotterbolag, Expert Konto Aktiebolag, registrerades den 18 februari Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kronor. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget, GE Money Nordic Holding AB, om kronor. Banken beslutade att avveckla bostadsfinansieringen i den norska och danska filialen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS SLUT Efter årsskiftet har Banken beslutat att avveckla bilfinansieringen i alla tre länderna. Detta innebär att Banken inte ingår några nya finansieringsavtal, medan de befintliga avtalen löper tiden ut. Med tiden kommer detta beslut att medföra en något reducerad bemanning i alla tre länderna. GE (General Electric) har fram till i mars 2009 haft en Aaa rating hos kreditinstituten. Moody s Investor Service beslöt då att ändra ratingen till Aa2 och Standard & Poor justerade till AA+. Banken har ingen extern upplåning och kommer tillsvidare inte att påverkas av detta beslut. Den 1 april 2009 efterträdde Lennart Jacobsen Niels Aall som verkställande direktör för Banken. Samtidigt efterträdde Niels Aall Dag Wersén som ordförande i Bankens styrelse. UTLÅNING Vid utgången av 2008 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f å Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 0.48%. Föregående år ökade bruttoutlåningen med 22.16% mot INTÄKTER Rörelsens intäkter ökade med 6.6% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 7.6% av medelutlåningen (f å 7.8%). Rörelsens intäkter har ökat på grund av ökade marginaler på marknaden. KOSTNADER ens rörelsekostnader ökade med 2.9% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 4.0% (f å 4.2%) av medelutlåningen. RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER ens resultat före kreditförluster ökade med 10.9% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 3.7% (f å 3.6%) av medelutlåningen. KREDITFÖRLUSTER Årets kreditförluster i resultaträkningen uppgick till Mkr (f å 220 Mkr), vilket motsvarar 2.9% (f å 0.6%) av medelutlåningen. Återvunna fordringar uppgick till -4.8 Mkr (f å -38 Mkr). Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster till 850 Mkr (f å 174 Mkr) vilket motsvarar 2% (f å 0.4%) av bruttoutlåningen. RÖRELSERESULTAT Årets rörelseresultat för koncernen uppgick till 326 Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 2.1% (f å 8.6%) avkastning på det genomsnittliga kapitalet. SKATTER Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 97 Mkr (f å 337 Mkr). * Siffror inom parantes avser föregående år 8

9 EGET KAPITAL ens egna kapital ökade under året till Mkr vilket motsvarar 28% (f å 27%) av balansomslutningen. PERSONAL Antalet anställda uppgick i Sverige till 313, Norge till 274, Danmark till 210 och Lettland till 56 vilket ger totalt 853 anställda varav 548 kvinnor. ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av GE Money globalt. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av GE Executive Management Compensation Committee. Detaljerade upplysningar angående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt och enkelt betjäna kunder och klienter och därmed åstadkomma en ökad försäljning och större marknadsandel. FINANSIELLA OCH ANDRA RISKER I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. INFORMATION OM VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER GE Money Bank AB har en mycket stark kapitalbas, Bankens kapitalkvot om 2.86 är bland de starkaste inom branschen. Detta i kombination med att Bankens ägare General Electric (GE) har en AA+-kreditvärdighet ger Banken en för branschen låg risk profil. Den typ av verksamhet som Banken bedriver, d v s en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, bidrar även till att risken bedöms vara relativt låg. Banken bedömer därmed att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. Den internationella finanskrisen har redan och kommer också i framtiden att medföra högre kreditförluster. Banken har därför vidtagit åtgärder både inom kreditgivning och inkassoverksamhet som förväntas reducera effekten av de marknadsförhållanden som råder. 9

10 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras sålunda i kr: BALANSERADE VINSTMEDEL ÅRETS RESULTAT FOND FÖR VERKLIG VÄRDE TOTALT TILL NÄSTA ÅR BALANSERAS Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Under förutsättning att ovanstående förslag godkännes kommer moderbolagets egna kapital att utgöra: AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERADE VINSTMEDEL TOTALT Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 37 i årsredovisningen. MODERBOLAGET Information om icke-finansiella resultatindikationer Personal och arbetsmiljö GE Money Bank har välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, vilket gör dem mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder präglades också av en stor rörlighet på arbetsmarknaden generellt, och finansbranschen specifikt, i samtliga nordiska länder. Detta i kombination med låg arbetslöshet har medfört att personalomsättningen har ökat 2008 (ca 24%) jämfört med 2007 (ca 18%). Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att GE Money Bank uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som ständigt pågår i verksamheterna. ca 40% i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och chefsbefattningar. GE Money Bank har ett stort fokus på hälsa och miljö med en låg sjukfrånvaro på ca 3,5%. Friskvård befrämjas i alla tre länder, och i exempelvis Norge har företaget startat ett motivationsprogram med mål att få de anställda att motionera mer. Programmet är en succé med över 80% av de anställda som deltar. Företaget har kollektivavtal i samtliga länder och samarbetet mellan ledningen och de fackliga representanterna är mycket gott. GE Money Bank strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund samt internationalisering och har kommit långt i dessa strävanden. Företaget arbetar kontinuerligt via jämställdhetsplaner för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mångfaldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att så långt det går erbjuda flexibla arbetstider. Andelen kvinnor totalt i de olika ländernas ledningsgrupper är ca 35% med variation i respektive land och 10

11 RESULTATRÄKNING 1 januari 31 december Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 4, Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader 9, Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11, 12, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 4, Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader 9, Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11, 12, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING Per den 31 december Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Noter Kassa Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra imateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 13 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Efterställda skulder SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital * Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Fond för verkligt värde Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 12

13 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari 31 december Belopp i Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar & nedskrivningar under perioden Kreditförluster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i/sålda aktier och andelar Givna aktieägartillskott till dotterbolag Förvärvade portföljer (genom portföljförvärv och bolagsförvärv) KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Bokförd ränta, ej mottagen Amortering av lån Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Valutakursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara Summa enligt kassaflödesanalysen De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna "Kassa", "Utlåning till kreditinstitut" och "Skulder till kreditinstitut". Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Betalda räntor Erhållna räntor

14 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 2007 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Ändring redovisningsprincip Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Fusionsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL

15 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - FORTS Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Ändring redovisningsprincip Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Fonden för verkligt värde innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. För detaljerad information avseende vilka redovisningsprinciper som har bokats mot eget kapital se not 2, avsnittet om ändrade redovisningsprinciper. 15

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer