Årsredovisning GE imagination at work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. GE imagination at work"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 GE imagination at work

2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING 11 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 13 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 14 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER 16 VD OCH STYRELSENS FÖRSÄKRAN 58 REVISIONSBERÄTTELSE 59 ADRESSER 60

3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 2008 har varit ett annorlunda år för GE Money Bank AB. Året började med stark tillväxt på en stabil och växande marknad, men avslutades i en extremt turbulent ekonomi vi aldrig tidigare sett. Banken har navigerat bra genom dessa oroliga tider genom att snabbt vidta åtgärder för att minska kostnaderna och begränsa nyutlåningen inom områden med låg marginal. Vi beslutade att avveckla vår bolåneverksamhet i Norge och Danmark. Trots detta påverkades bankens totala utlåning inte nämnvärt, även om fördelningen mellan olika produkter förändrades. Lennart Jacobsen VD Under början av 2009 fattades beslut om att även avveckla vår fordonsfinansiering på samtliga marknader. Detta kommer under 2009 minska bankens utlåning och ha en positiv påverkan på marginalerna. Intäkterna ökade med nära 7% främst genom förbättrad bruttomarginal. Redovisade förluster påverkades av 1) ökade kundförluster under året 2) implementering av en ny kreditreserveringsmodell samt 3) ökade reserver för befarade framtida förluster. Dessa förändringar har starkt påverkat årets resultat, som ändå blivit positivt. Bankens egna kapital är 28% av balansomslutningen, vilket måste betecknas som mycket starkt. Vår kapitalkvot (2.86) är avsevärt bättre än branschens genomsnitt. Vår ambition är att driva en bankverksamhet som präglas av enkelhet, tydlighet och ansvar. Ambitionen präglar hur vi arbetar med våra interna processer, våra leverantörer och myndigheter, men kanske främst hur vi kommunicerar med våra kunder och hur vi utvecklar våra produkter. Ett exempel på detta är vårt Master Card i Sverige. Här har vi valt att utmana marknaden med ett kort helt utan avgifter, för att skapa ett enkelt och tydligt erbjudande för våra kunder. Kortet har blivit positivt uppmärksammat i media vid ett flertal tillfällen under året. Bankens starka balansräkning, tillsammans med sin ägare med hög kreditrating, gör att banken befinner sig i en utmärkt position för fortsatt expansion. Vi fortsätter att vara starkt engagerade i våra marknader och kunder här i Skandinavien och vi ser med tillförsikt fram mot fortsatta framgångar. Lennart Jacobsen Verkställande direktör 3

4 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK Arabhästar av Aline Magnusson utanför kontoret i Stockholm. GE Money Bank ingår i General Electric-koncernen GE och erbjuder finansiella tjänster och produkter till både konsumenter och företag i 55 länder världen över. I Norden finns vi i Sverige, Norge och Danmark med totalt 850 anställda, samarbetspartners och kunder. Från och med 1 januari 2009 ingår GE Money Bank i ett av tre affärsområden inom General Electric-koncernen. AFFÄRSIDÉ Genom snabbhet, enkelhet och tillgänglighet erbjuder vi lån, krediter och finansiering, både direkt och genom ett väl utvecklat samarbete med detaljhandeln och andra samarbetspartners. Vi möjliggör köp av allt från bil, båt, inredning, teknik till det lilla extra i livet, utan att någonsin frångå våra höga krav på att vara en professionell och trygg leverantör. Vi är alltid lätta att prata med, lätta att förstå och bjuder inte på några obehagliga överraskningar. Vi behandlar alltid våra kunder med vänlighet och respekt oavsett behov, frågor, önskningar och problem. 4

5 ÅRET SOM HAR GÅTT SVERIGE Annica Witschard General Manager Sverige Redan i slutet av 2007 kunde vi ana att det kommande året skulle bli mer utmanade än det gångna. Prognoserna pekade på att vi var på väg in i en lågkonjunktur. Att vändningen nedåt skulle komma så snabbt och bli så allvarlig var det dock få som förutspådde. Turbulensen och osäkerheten på marknaden under 2008 satte världens finansiella aktörer på prov. Tillgången till kapital har varit mycket låg och kreditriskerna har ökat. I tider som dessa märker man styrkan i att vara del av ett finansiellt starkt företag som GE och därmed ha tillgång till såväl kapital som kompetens och erfarenhet inom många kritiska områden. Trots stora utmaningar har 2008 varit ett bra år. Vi har visat att vi är en bank med förmåga och flexibilitet att driva långsiktigt framgångsrik verksamhet även under svåra tider. Under 2008 blev det allt tydligare att marginalerna inom fordonsfinansiering krympte till nivåer där vi inte längre kunde skapa en långsiktig lönsamhet. I början av 2009 togs beslutet att avveckla nyförsäljningen inom fordonsfinansiering och samtidigt fortsätta ta hand om de kunder som redan har fordonslån hos oss. Vår ambition är att kunna möta kunders varierande behov och att vara transparenta och enkla att förstå. Användningen av kort som betalningsmedel har ökat och tillväxten på lånemarknaden har varit god. Vi har under året tecknat avtal med flera nya klienter och därmed ytterligare fördjupat vår kompetens och bredd inom säljfinansiering för att kunna erbjuda det våra slutkunder behöver och efterfrågar. Även 2009 kommer att karaktäriseras av en värld i lågkonjunktur. Vi står väl rustade och kommer under året att fokusera på vår kärnverksamhet för att tillsammans med engagerade medarbetare fortsätta att bygga en verksamhet som präglas av kundfokus i kombination med långsiktigt god lönsamhet. 5

6 DANMARK Allan Karlsen General Manager Danmark 2008 var ett utmanande år för filialen i Danmark. Det som startade som en kris i det finansiella systemet, drivet av likviditetsbrist mellan bankerna, påverkade snabbt realekonomin. Konsumenternas tillit nådde en historisk lägsta nivå och detaljhandeln visade lägre försäljningssiffror än tidigare år. Många kunder och hushåll upplevde stigande räntekostnader samtidigt som huspriser föll och arbetslösheten började stiga. Effekten blev att våra kunder i högre omfattning fick svårt att betala sina lån och krediter. Våra kreditförluster och reserveringar för framtida förluster ökade och därmed nådde vi inte våra intäktsmål för året. Trots detta landade vi på ett positivt resultat för året. Interna analyser i kombination med vad som skedde på marknaden ledde till att vi såg över våra beviljningskriterier och produktspecifikationer. Vi omfördelade resurser och reducerade våra kostnader genom hela verksamheten. Under ett år präglat av stora förändringar lyckades vi behålla ett stort engagemang hos våra medarbetare. Under 2008 hade vi bland annat ett hälsotema, Go Healthy, som engagerade många av medarbetarna, likväl som aktiviteter och initiativ med GE Volunteers. Med den höga motivationsnivån vi ser hos våra medarbetare och de nya utlåningskriterier och inkassoinitiativ vi har implementerat, anser vi oss gott rustade för att ta oss an år 2009, som också det blir ett utmanande år med en marknad präglad av recession och omställning. 6

7 NORGE Marten Warland General Manager Norge Som de flesta aktörer inom finansbranschen påverkades även filialen i Norge av finanskrisen och dess effekter under Redan under första kvartalet introducerade vi nödvändiga åtgärder för att bemöta de utmaningar vi stod inför. Vi har därefter månad för månad vidtagit nya åtgärder för att kunna hantera den påverkan den globala recessionen har på verksamheten. Vi har också lagt ner mycket tid tillsammans med banken i Sverige och med våra systerföretag inom GE koncernen, på att försöka förutspå effekter av olika scenarier. Samarbetet har bland annat resulterat i att filialens riskstyrning och kredithantering har ytterligare kunnat förbättras. Detta gör oss inte immuna men stärker oss i hög grad. Under 2008 startade vi förberedelserna inför ett tufft år Vi minskade våra kostnader, planerade aktiviteter och projekt blev framflyttade eller stoppade. Vi är redo för ny tillväxt och från denna utgångspunkt har krisen medfört möjligheter vi annars kanske förbisett. Det har varit viktigt för oss att upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. Nöjda kunder är en förutsättning för vår existens. En solid organisation med hög integritet har mött utmaningarna och i botten ligger en företagskultur som är baserad på långsiktiga prioriteringar med talangfulla och beundransvärda medarbetare. Marknaden är fortfarande instabil. I takt med att den globala ekonomin förändras förändrar vi också vår verksamhet med försiktighet och lägger grunden för tillväxt den dag då marknaden vänder. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNÖVERSIKT Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari - 31 december 2008, bolagets tolfte verksamhetsår som Bank. ÄGARE Banken är ett helägt dotterbolag till GE Money Nordic Holding AB (GEMNH) GEMNH är i sin tur ett helägt dotterbolag till GE Capital International Financing Corporation (GECIFC), med huvudkontor i Stamford, CT, USA. Banken och ovan nämnda ägarbolag ingår i affärsområdet GE Money inom General Electric Corporation, Fairfield, CT, USA. GE Money (GEM) bedriver konsumentkreditgivning i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Sydamerika. Genom GE Money Bank AB erbjuder GEM sina kunder i Skandinavien ett brett utbud av finansiella tjänster. ORGANISATION OCH VERKSAMHET Banken driver verksamheterna i övriga länder som filialer. Filialen i Norge, GE Money Bank, driver sin verksamhet ifrån Stavanger, samt ett säljkontor i Oslo. Filialen i Danmark, GE Money Bank, har sitt säte i Brøndby, samt filialen i Lettland, GE Money Bank AB filiāle Latvijā, har sin verksamhet i Riga. Filialen i Lettland erbjuder inga finansiella tjänster till allmänheten utan administrerar endast back-office processer för Bankens räkning. GE Money Bank erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt genom samarbete med detaljhandeln och intresseorganisationer. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, bilfinansiering genom avbetalningskontrakt och leasing, blancolån, revolverande kontokrediter med eller utan kort, samt bostadsfinansiering. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2008 Året har till stor del präglats av den internationella finanskrisen. Det är därför speciellt glädjande att kunna fastslå att Banken bara till en mindre grad påverkats av detta under år Fusionen mellan Banken och dess dotterbolag, Expert Konto Aktiebolag, registrerades den 18 februari Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kronor. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget, GE Money Nordic Holding AB, om kronor. Banken beslutade att avveckla bostadsfinansieringen i den norska och danska filialen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS SLUT Efter årsskiftet har Banken beslutat att avveckla bilfinansieringen i alla tre länderna. Detta innebär att Banken inte ingår några nya finansieringsavtal, medan de befintliga avtalen löper tiden ut. Med tiden kommer detta beslut att medföra en något reducerad bemanning i alla tre länderna. GE (General Electric) har fram till i mars 2009 haft en Aaa rating hos kreditinstituten. Moody s Investor Service beslöt då att ändra ratingen till Aa2 och Standard & Poor justerade till AA+. Banken har ingen extern upplåning och kommer tillsvidare inte att påverkas av detta beslut. Den 1 april 2009 efterträdde Lennart Jacobsen Niels Aall som verkställande direktör för Banken. Samtidigt efterträdde Niels Aall Dag Wersén som ordförande i Bankens styrelse. UTLÅNING Vid utgången av 2008 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f å Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 0.48%. Föregående år ökade bruttoutlåningen med 22.16% mot INTÄKTER Rörelsens intäkter ökade med 6.6% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 7.6% av medelutlåningen (f å 7.8%). Rörelsens intäkter har ökat på grund av ökade marginaler på marknaden. KOSTNADER ens rörelsekostnader ökade med 2.9% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 4.0% (f å 4.2%) av medelutlåningen. RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER ens resultat före kreditförluster ökade med 10.9% till Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 3.7% (f å 3.6%) av medelutlåningen. KREDITFÖRLUSTER Årets kreditförluster i resultaträkningen uppgick till Mkr (f å 220 Mkr), vilket motsvarar 2.9% (f å 0.6%) av medelutlåningen. Återvunna fordringar uppgick till -4.8 Mkr (f å -38 Mkr). Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster till 850 Mkr (f å 174 Mkr) vilket motsvarar 2% (f å 0.4%) av bruttoutlåningen. RÖRELSERESULTAT Årets rörelseresultat för koncernen uppgick till 326 Mkr (f å Mkr), vilket motsvarar 2.1% (f å 8.6%) avkastning på det genomsnittliga kapitalet. SKATTER Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 97 Mkr (f å 337 Mkr). * Siffror inom parantes avser föregående år 8

9 EGET KAPITAL ens egna kapital ökade under året till Mkr vilket motsvarar 28% (f å 27%) av balansomslutningen. PERSONAL Antalet anställda uppgick i Sverige till 313, Norge till 274, Danmark till 210 och Lettland till 56 vilket ger totalt 853 anställda varav 548 kvinnor. ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av GE Money globalt. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av GE Executive Management Compensation Committee. Detaljerade upplysningar angående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt och enkelt betjäna kunder och klienter och därmed åstadkomma en ökad försäljning och större marknadsandel. FINANSIELLA OCH ANDRA RISKER I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. INFORMATION OM VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER GE Money Bank AB har en mycket stark kapitalbas, Bankens kapitalkvot om 2.86 är bland de starkaste inom branschen. Detta i kombination med att Bankens ägare General Electric (GE) har en AA+-kreditvärdighet ger Banken en för branschen låg risk profil. Den typ av verksamhet som Banken bedriver, d v s en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, bidrar även till att risken bedöms vara relativt låg. Banken bedömer därmed att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. Den internationella finanskrisen har redan och kommer också i framtiden att medföra högre kreditförluster. Banken har därför vidtagit åtgärder både inom kreditgivning och inkassoverksamhet som förväntas reducera effekten av de marknadsförhållanden som råder. 9

10 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras sålunda i kr: BALANSERADE VINSTMEDEL ÅRETS RESULTAT FOND FÖR VERKLIG VÄRDE TOTALT TILL NÄSTA ÅR BALANSERAS Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Under förutsättning att ovanstående förslag godkännes kommer moderbolagets egna kapital att utgöra: AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERADE VINSTMEDEL TOTALT Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 37 i årsredovisningen. MODERBOLAGET Information om icke-finansiella resultatindikationer Personal och arbetsmiljö GE Money Bank har välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, vilket gör dem mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder präglades också av en stor rörlighet på arbetsmarknaden generellt, och finansbranschen specifikt, i samtliga nordiska länder. Detta i kombination med låg arbetslöshet har medfört att personalomsättningen har ökat 2008 (ca 24%) jämfört med 2007 (ca 18%). Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att GE Money Bank uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som ständigt pågår i verksamheterna. ca 40% i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och chefsbefattningar. GE Money Bank har ett stort fokus på hälsa och miljö med en låg sjukfrånvaro på ca 3,5%. Friskvård befrämjas i alla tre länder, och i exempelvis Norge har företaget startat ett motivationsprogram med mål att få de anställda att motionera mer. Programmet är en succé med över 80% av de anställda som deltar. Företaget har kollektivavtal i samtliga länder och samarbetet mellan ledningen och de fackliga representanterna är mycket gott. GE Money Bank strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund samt internationalisering och har kommit långt i dessa strävanden. Företaget arbetar kontinuerligt via jämställdhetsplaner för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mångfaldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att så långt det går erbjuda flexibla arbetstider. Andelen kvinnor totalt i de olika ländernas ledningsgrupper är ca 35% med variation i respektive land och 10

11 RESULTATRÄKNING 1 januari 31 december Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 4, Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader 9, Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11, 12, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 4, Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader 9, Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11, 12, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon SUMMA KOSTNADER FÖRE KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING Per den 31 december Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Noter Kassa Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra imateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 13 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Efterställda skulder SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital * Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Fond för verkligt värde Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 12

13 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari 31 december Belopp i Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar & nedskrivningar under perioden Kreditförluster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i/sålda aktier och andelar Givna aktieägartillskott till dotterbolag Förvärvade portföljer (genom portföljförvärv och bolagsförvärv) KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Bokförd ränta, ej mottagen Amortering av lån Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Valutakursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara Summa enligt kassaflödesanalysen De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna "Kassa", "Utlåning till kreditinstitut" och "Skulder till kreditinstitut". Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten Betalda räntor Erhållna räntor

14 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 2007 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Ändring redovisningsprincip Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Fusionsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL

15 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - FORTS Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Övriga förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital. Spec enl nedan: Ändring redovisningsprincip Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Fond för verkligt värde Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS UTGÅENDE EGET KAPITAL Fonden för verkligt värde innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. För detaljerad information avseende vilka redovisningsprinciper som har bokats mot eget kapital se not 2, avsnittet om ändrade redovisningsprinciper. 15

16 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Angivna belopp i noter är i Tkr där ej annat anges NOT 1 - ALLMÄN INFORMATION redovisning och årsredovisning för GE Money Bank AB för räkenskapsåret 2008 godkändes av styrelsen och verkställande direktören för utfärdande den 20 maj 2009, för beslut av stämman under en består av den svenska verksamheten i GE Money Bank AB, den danska, den norska och den lettiska filialen samt dotterbolagen GE Money Bilfinans AS (Norge) och GEMB A/S (Danmark). GE Money Bank AB är ett helägt dotterbolag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm. NOT 2 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER GE Money Bank AB ( Banken ) har tillstånd från Finansinspektionen såsom bank och lyder därmed under Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). redovisningen är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. De undantag och tillägg som finns i RFR 2.1 och som enbart är motiverade av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas dock inte i koncernredovisningen. en tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. et tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ets redovisningsprinciper. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. 1. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 35). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. 2. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta et har fyra funktionella valutor; NOK för verksamheten i Norge, DKK för verksamheten i Danmark, LVL för verksamheten i Lettland samt SEK för verksamheten i Sverige. Rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen är SEK, vilket innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Vid omräkning av de danska och norska dotterbolagens resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen är omräknad till balansdagskurs och resultaträkningen är omräknad till snittkurs. Omräkningsdifferens förs direkt till fonden för verkligt värde i eget kapital. Samma metod har använts vid omräkning av filialernas resultat- och balansräkning. 3. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna enligt FFFS 2006:16 (s.k. lagbegränsad IFRS) kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. För ytterligare information om viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och kritiska bedömningar vid tillämpningen av redovisningsprinciperna se not Ändrade redovisningsprinciper Under innevarande räkenskapsår har IFRIC 11, IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna trätt i kraft och därmed påverkat Bankens finansiella rapporter. Tolkningen behandlar aktierelaterade transaktioner som innefattar egna aktier eller som inbegriper koncernföretag (exempelvis optioner avseende ett moderbolags aktier). IFRIC 11 ger vägledning om huruvida dessa transaktioner ska redovisas som aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument eller med kontanter i de separata finansiella rapporterna för moderbolaget respektive andra berörda koncernföretag. Ändringen innebär att aktierelaterade ersättningar som utfärdats av moderbolaget GEC till anställda i GE Money Bank-koncernen ska redovisas som aktieägartillskott respektive personalkostnad. För närmare beskrivning av ersättningarna hänvisas till 18.4 Ändringen tillämpas retroaktivt i Banken. 16

17 Effekt 2008 Effekt 2007 Resultaträkning Personalkostnader Skattekostnader Balansräkning Skatteskulder Förändringar i eget kapital Aktieägartillskott Balanserat resultat Kassaflödesanalys Rörelseresultat Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kraven för redovisning och värdering i IFRS 2 har inte tillämpats för program som tilldelats före den 7 november 2002 i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1 respektive IFRS 2. Banken har även ändrade redovisningsprinciper vad gäller riskreserveringar. Tidigare reserverade Banken en viss procent av samtliga fordringar samt skrev bort fordran vid ett visst antal dagar. Förändringen till att inte skriva bort samt att reservera en viss procent av fordringarna är mer i linje med IAS 39. Ändringen har gett upphov till följande justeringsbelopp i de finansiella rapporterna: Effekt 2008 Effekt 2007 Resultaträkning Kreditförluster, netto Skatt på årets resultat Balansräkning Utlåning till allmänhet Aktuell skatteskuld Förändringar i eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kassaflödesanalys Rörelseresultat Kreditförluster Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen per 31 december 2008 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på GE Money Banks finansiella rapporter. IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter Ändringen, som syftar till att förbättra användarnas förmåga att analysera och jämföra informationen i de finansiella rapporterna, träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m detta datum. GE Money Bank AB eller dess koncern har ännu inte utvärderat hur ändringen kommer att påverka utformningen av finansiella rapporter. IAS 23 (Ändring) Lånekostnader GE Money Bank AB eller dess koncerns preliminära bedömning är att denna ändring inte är tillämplig. IAS 27 (Ändring) redovisning och separata finansiella rapporter. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m detta datum. GE Money Bank AB eller dess koncerns preliminära bedömning är att denna ändring inte är tillämplig. IAS 32 (Ändring) Finansiella instrument: Klassificering och IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter Ändringarna medför att vissa mycket avgränsade finansiella instrument som har karaktären av egetkapitalinstrument men som förr behövt redovisas som skuld istället ska redovisas som eget kapital. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. GE Money Bank AB eller dess koncern har ännu inte utvärderat hur ändringen kommer att påverka klassificeringen. IAS 39 (Ändring) Finansiella instrument: Redovisning och värdering Ändringen består i ett klargörande avseende hur reglerna i IAS 39 ska tillämpas i två säkringsfall. Dessa fall berör en ensidig 17

18 risk i en säkrad post och inflation i en finansiellt säkrad post. Tillämpas räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. GE Money Bank AB eller dess koncern har ännu inte utvärderat hur ändringen kommer att påverka redovisningen och värderingen. IFRS 2 (Ändring) Aktierelaterade ersättningar Ändringen klargör bl.a. vilka villkor som utgör intjäningsvillkor, att alla andra villkor utgör icke-intjäningsvillkor och hur ickeintjäningsvillkor ska redovisas. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. GE Money Bank AB eller dess koncern har ännu inte utvärderat hur ändringen kommer att påverka aktierelaterade ersättningar. IFRS 3 (Ändring) Rörelseförvärv Ändringen träder ikraft den 1 juli 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr o m detta datum. Standarden skall tillämpas framåtriktat, vilket innebär att den skall tillämpas på rörelseförvärv som sker efter det att standarden tagits i bruk. För GE Money Bank eller dess koncern kommer ändringen av standarden inte att innebära någon effekt på tidigare gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner. IFRS 7 (Ändring) Finansiella instrument: Upplysningar Ändringen ger under vissa omständigheter företag möjlighet att omklassificera finansiella tillgångar som innehas för handel. Ändringen är inte obligatorisk och bedöms främst påverka banker och andra liknande företag. en tillämpar inte ändringen i IAS 39 och IFRS 7 (ändring) då Banken inte innehar dessa produkter. IFRS 8 Rörelsesegment Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m detta datum. Standarden behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment, men bedöms inte vara tillämplig för GE Money Bank AB eller dess koncern. IFRIC 12 (Koncessioner för samhällsservice) och IFRIC 14 (Begränsningar i förvaltningstillgångars värde med avseende på framtida krav på minsta bidrag till förmånsbestämda planer) bedöms inte vara tillämpliga för GE Money Bank AB eller dess koncern. IFRIC 13 (Kundlojalitetsprogram) kan eventuellt komma att bli tillämpliga för GE Money Bank eller dess koncern. Någon utvärdering har dock inte gjorts ännu. IFRIC 15 (Agreements for the Construction of Real Estate) behandlar frågan om avtal avseende konstruktion av fastighet omfattas av IAS 11 Entreprenadavtal eller IAS 18 Intäkter och när intäkter från konstruktion av fastigheter ska redovisas. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. För GE Money Bank AB eller dess koncern är ändringen inte tillämplig. IFRIC 16 (Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation) anger bland annat att det är endast risken i de funktionella valutorna i moderbolaget och respektive utländsk verksamhet som kan säkras. Vidare omfattar tolkningsuttalandet svar på frågan var i koncernen säkringsinstrumentet kan finnas om säkringsredovisning tillämpas och om konsolideringsmetoden påverkar det belopp som omklassificeras från eget kapital till resultatet dvs konsolidering steg för steg eller konsolidering på lina. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 oktober 2008 eller senare. Standarden bedöms ej vara tillämplig för GE Money Bank AB eller dess koncern då det inte finns någon säkring i nettoinvestering i utlandsverksamhet. IFRIC 17 (Distribution of Non-cash Assets to owners) behandlar frågeställningar i samband med att utdelning lämnas med andra tillgångar än kontanter. Tolkningsuttalandet tilllämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 2009 eller senare. GE Money Bank AB eller dess koncern har ännu inte utvärderat hur ändringen kommer att påverka utdelningen. IFRIC 18 (Transfers of Assets from Customers) gäller för överföringar av materiella anläggningstillgångar eller kontanter från kunder, där dessa tillgångar erhålls den 1 juli 2009 eller senare). IFRIC 18 klargör den redovisningsmässiga behandlingen av överenskommelser där ett företag erhåller en tillgång vilken måste användas till att antingen ansluta kunden till ett nätverk, eller fortlöpande ge kunden tillgång till varor eller tjänster. Tolkningsuttalandet klargör bl a under vilka förutsättningar definitionen av en tillgång är uppfylld, redovisning i balansräkningen av tillgången och dess anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället, samt den tillhörande intäktsredovisningen. Tolkningsuttalandet förväntas inte ha någon inverkan på Bankens finansiella rapporter eftersom Banken inte har några överenskommelser av denna typ med sina kunder 6. redovisning Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande från GE Money Bank AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna, samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som 18

19 goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Samtliga dotterbolag ägs till 100%. Samtliga aktier i dotterbolag är onoterade. Transaktioner som elimineras vid konsolidering interna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov 7. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan i filialen till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs medan icke-monetära tillgångar och skulder omräknas till anskaffningskurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i resultaträkningen. Merparten av koncernens balansposter har lokal valuta som transaktionsvaluta. 8. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i den löpande verksamheten. en och moderbolaget redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.räntenetto, provisionsintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas per geografiskt område, även utlåningen till kreditinstitut och allmänheten är segmenterad på geografiska områden. I rörelseresultatet inkluderas även intäkter från bilförsäljning, vilken härrör sig från Bankens finansiering av bilar genom avbetalning Ränteintäkter Ränteintäkter på fordringar redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Uppläggningsavgifter avseende lån samt övriga avgifter, transaktionskostnader och eventuella rabatter och premier integreras i anskaffningsvärdet för lånet vid uppbokning i balansräkningen och periodiseras som ränta över kreditens förväntade löptid Leasingintäkter Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i resultat- och balansräkning i moderbolaget. I posten leasingintäkter redovisas leasingintäkter netto, d v s efter avskrivningar enligt plan som periodiseras och redovisas enligt annuitetsmetoden under leasingavtalets löptid. Detta innebär att dessa avtal ger upphov till en högre nettointäkt i början på avtalets löptid och en lägre nettointäkt i slutet på avtalets löptid. 9. Provisionsintäkter och provisionskostnader Provisioner och avgifter som är en integrerad del av räntan, redovisas inte som provisionsintäkter utan som ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av uppläggningsavgifter för lån. Under provisionskostnader redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro samt provisioner till återförsäljare. Provisionskostnader som periodiseras över lånets löptid, t ex provision till säljare för låneförmedling, redovisas inte här utan som del av ränteintäkter. 10. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner består av de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått genom valutakursförändringar samt de realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument, men där säkringsredovisning inte tillämpas. 11. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner, bonus och provisioner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, aktieoptioner och andra sociala avgifter. Här redovisas också kontorsomkostnader, datakostnader, arvoden och övriga administrationskostnader. 12. Finansiella instrument: redovisning och värdering Klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder är beroende av för vilket syfte tillgångarna respektive skulderna förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av tillgångarna vid den första redovisningen. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen för GE Money Bank inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, andelar och derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Banken har klassificerat sina tillgångar och skulder i någon av kategorierna Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Lånefordringar och kundfordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas eller Övriga finansiella skulder Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen En finansiell tillgång värderad till verkligt värde via resultaträkningen kan delas in i någon av två undergrupper: finansiella tillgångar som utgör innehav för handelsändamål eller andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. I kategorin innehav för handelsändamål ingår derivat, som inte används i säkringsredovisning, med ett positivt verkligt värde. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat och har fastställda betalningar och är inte noterade på en 19

20 aktiv marknad. Bankens innehav i denna kategori klassificeras i balansräkningen under posten Utlåning till allmänheten och Övriga tillgångar. Dessa redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar av osäkra fordringar Kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivningsprövning Vid varje rapporttillfälle utvärderar Banken om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del vanligtvis beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt. Ett lån klassificeras som osäkert om en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Som objektiva bevis på att lånet är osäkert räknar Banken i allmänhet betalningar som är mer än 30 dagar försenade. Ett lån med nedskrivningsbehov värderas till nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena diskonterade med den ursprungliga effektivräntan. Bankens produkter utgörs av lån som inom varje produkt bedöms vara homogena ur ett riskperspektiv och som inte bedömts vara individuellt väsentliga och för dessa lån tillämpar Banken gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning görs. Bankens metod för dessa gruppvisa nedskrivningar är att utifrån historiskt utfall av kreditförluster och återvinningar samt förväntad utveckling av förlustnivån bedöma nuvärdet av framtida kassaflöden. Värdering görs på gruppvis nivå utifrån historiska erfarenheter som justerats för att reflektera aktuella omständigheter. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt ianspråktagande av pant) diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. För lånefordringar med rörlig ränta används aktuell ränta per balansdagen för diskontering. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen Återföring av nedskrivningar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad, vilket för gruppvis värderade lån är när framtida kassaflöden bedöms vara immateriella.. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster och specificeras särskilt i not. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes Bortskrivningar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits, fordran eftergivits på annat sätt eller där värdet bedöms obetydligt. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto Finansiella tillgångar som kan säljas Företaget använder kategorin Finansiella tillgångar som kan säljas för sådana tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori. Såsom finansiella tillgångar som kan säljas har företaget kategoriserat sina innehav i andelar i bostadsrättsförening. Företaget har gjort bedömningen att något tillförlitligt marknadsvärde inte kan fastställas för dessa andelar, varför de värderas till anskaffningskostnad med löpande prövning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. Som indikation på att nedskrivningsbehov föreligger beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde till en nivå som ligger under tillgångens anskaffnigsvärde Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen En finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen kan delas in i någon av två undergrupper: finansiella skulder som utgör innehav för handelsändamål eller andra finansiella skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. I kategorin innehav för handelsändamål ingår derivat, som inte används i säkringsredovisning, med ett negativt verkligt värde. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga finansiella skulder Finansiella skulder upptas till upplupet anskaffningsvärde. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens valutakurs Finansiella instrument - övriga redovisningsprinciper En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmäs- 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer