RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013

2 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete och opinionsbildning...13 Mediekommunikation och webb...14 Samordning, utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten..18 Samverkan och nätverkande..22 Material.23 Övriga händelser.24 Noaks ark-föreningar 25 2

3 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och stödja hivpositiva och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv sprids och genom åren har en ojämförlig kunskap samlats under ett och samma tak. Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar som i sina verksamheter lokalt och regionalt tillsammans når en stor andel av Sveriges hivpositiva och närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete samt driften av den gemensamma hemsidan noaksark.org. Internt vill vi genom samordning, kompetensoch metodutveckling bidra till att Noaks Ark-rörelsen samfällt utgör ett effektivt instrument för genomförandet av den nationella hivstrategin. Som expertorganisation arbetar Noaks Ark utifrån ett helhetsperspektiv på hiv. Med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen, med en tydlig resultatinriktning, kompetenta, och erfarna medarbetare och volontärer samt ett aktivt nätverksbyggande bidrar Noaks Ark till en trovärdig, djupgående och bred kunskap om hiv. Genom kommunikationsinsatser och professionellt utformade preventiva och stödjande insatser bidrar vi aktivt till förebyggandet av hiv, till ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående och till att öka medvetenheten om hiv i samhället. Mål och vision Noaks Arks övergripande mål är att verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället i stort. Vi vill att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra att den som har hiv eller är närstående ska få det stöd och de kunskaper som behövs för att kunna leva ett så bra liv som möjligt öka kunskapen och medvetenheten om hiv bekämpa fördomar och okunskap om hiv att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att tackla hivproblematiken i sitt yrkesutövande. I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Livskvaliteten för dem som lever med hiv har förbättrats och man bemöts med respekt och utan rädsla ute i samhället och i kontakten med myndigheter. Hälso- och sjukvården har blivit bättre i sitt bemötande

4 av personer med hiv och på att diagnostisera hivinfektioner. Även andra yrkesgrupper har blivit bättre i sitt bemötande. Noaks Arks historia Sommaren 1986 lämnade två personer tryggheten i sina ordinarie anställningar för att tillsammans med några frivilliga bygga upp verksamheten. Kontakter knöts tidigt med Svenska Röda Korset och i oktober 1987 startade man tillsammans Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset. Inom loppet av två år omfattade verksamheten i Stockholm över 30 anställda och ett stort antal volontärer. Hiv/aids hade upptäckts några år tidigare och sjukvården hade svårt att möta de behov som hivepidemin skapade. Noaks Ark blev därför en viktig plattform för stöd till hivpositiva och närstående. Ett viktigt inslag i verksamheten var att utbilda vårdpersonal och annan personal vars beröringsskräck behövde lindras för att de hivpositiva och aidssjuka skulle få den vård och omsorg de behövde. En annan viktig del i verksamheten var Aidsjouren som svarade på frågor och gav rådgivning om hiv aids.i Stockholm öppnade Noaks Ark ett gästhem på Drottninggatan 61 där aidssjuka kunde få miljöombyte från slutensjukvård och hemvård. Självständiga föreningar och Röda Kors-kretsar startades runt om i landet för att möta behoven av stöd och kunskap enligt Noaks Arks vision. När bromsmedicinerna kom började de flesta hivpositiva må mycket bättre. Behovet av gästhemmet minskade och det lades ned 2002, en utveckling liknande den på andra håll i landet där gästrum och andra övernattningsmöjligheter inte längre behövdes. Utmaningar idag och framöver Mycket har hänt sedan det första aidsfallet i Sverige upptäcktes De flesta hivpositiva i Sverige idag har en bättre livskvalitet än tidigare, då effektiv behandling inte fanns. Idag ser man framåt. Man bildar familj, skaffar barn och har i sig att det går att leva ett fullgott liv, trots hiv. Fungerande behandling har också bidragit till en minskad smittspridning och smittsamheten hos en hivpositiv person med välinställd behandling är mycket liten eller till och med minimal. Medvetenheten och förståelsen hos allmänheten har ökat. Attityden har förändrats till det bättre och det råder inte längre samma rädsla. Men, vi kan inte slå oss till ro. Mycket återstår att göra och inför framtiden vill vi särskilt lyfta några utmaningar som vi inom Noaks Ark idag redan arbetar med och framöver kommer att arbeta vidare med inom våra verksamheter: 4

5 Öka kunskapen om hiv Vi som jobbar inom Noaks Ark stöter ofta på bristande kunskaper om hiv både bland allmänheten och yrkesverksamma. Okunskap spär på stigmatiseringen, sprider fördomar och gör att många fortfarande har en överdriven rädsla för att bli smittade av hiv. Sedan starten 1986 har utbildning och information om hiv till olika målgrupper varit en viktig grundbult för verksamheten. Tidig diagnosticering av hiv I Sverige har personer med hiv tillgång till bra behandling men alldeles för många personer får diagnosen sent. Tidig diagnos av hiv är viktig av flera anledningar. Tidig upptäckt ger en bättre behandlingsprognos. Att smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället innebär att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att smitta andra med hiv. Samtidigt vet vi nu med säkerhet att smittsamheten hos en person med en väl fungerande hivbehandling är mycket liten eller till och med minimal. Vi ser en utmaning i att verka för en ökad testningsfrekvens, särskilt inom grupper med hög exponering för hiv. Vi vill även verka för att vården blir bättre på att hitta hivinfektioner i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet. Sverige måste bli bättre på hivtestning Det är för krångligt att testa sig idag. Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål. Att öka tillgången till krångelfri hivtestning ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer. Samtidigt får flera aktörer inte leda till att testverksamhet bedrivs oprofessionellt vare sig medicinskt eller i omhändertagandet och bemötandet av patienterna. Noaks Ark har alltid haft respekten för vetenskap och beprövad erfarenhet som grundbult i verksamheten och är väl skickade för uppgiften. När alltfler Noaks Ark-föreningar bidrar till tidigare diagnostisering av hiv med egna testmottagningar har riksförbundet en viktig uppgift att fylla. Vi ska verka för en likvärdig hög kvalitet och professionalism i testverksamheterna och för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningarnas testmottagningar. Få bort skuld och skam kring hiv Utvecklingen av modern hivbehandling har lett till minskad rädsla för hiv och därmed också minskat hivrelaterat socialt stigma. Samtidig finns dock kvar något av en 5

6 skamstämpel kring sjukdomen och många vi möter i våra verksamheter upplever det som skambelagt att ha hiv. Utbildning, rådgivning, information och ett aktivt mediearbete är exempel på verksamheter inom Noaks Ark som direkt eller indirekt bidrar till att minska det sociala stigma som omgärdar hiv. Vi ser en utmaning i att bryta tystnaden och se till att det pratas mer om hiv i såväl det offentliga som privata rummet. Sambandet mellan psykosocialt stöd och hivprevention Hivprevention handlar inte enbart om medicinska framsteg, sexualundervisning och kondomkampanjer. Det finns ett tydligt samband mellan åtgärder som bidrar till ökad fysiskt, emotionellt, socialt välbefinnande och en effektiv hivprevention. Evidensen visar tydligt att åtgärder som syftar till öka kunskapen om säkrare sex måste kompletteras med insatser som i högre grad inriktar sig på emotionella, sociala och interpersonella färdigheter. Detta gäller i synnerhet högrisktagande individer i urbana miljöer, där enskilda individers sexuella kontaktnät kan ha stor betydelse för smittspridningen, men gäller förvisso även hivprevention i allmänhet. Mer resurser och ökat fokus måste därför läggas på psykosocialt stöd i det hivpreventiva arbetet. Det finns ett flertal aktörer idag som utför preventiva insatser i form av kondomutdelning och grundläggande information om säkrare sex. Betecknande för Noaks Arks verksamhet är att vi kompletterar denna typ av åtgärder med fördjupad kunskap, högkompetent enskild rådgivning, diskret hivtestning och psykosocialt stöd inklusive interventioner som fokuserar på relationsproblematik och jagstärkande insatser. Att nå särskilt riskutsatta grupper Personer inom vissa grupper, så kallade preventionsgrupper, är särskilt riskutsatta och löper av skilda skäl en större risk att få hiv. Det kan handla om en grupp inom vilken många redan lever med hiv eller så tar många i gruppen genom sin livsstil större risker än andra. Inför framtiden är det viktigt att vi riktar resurserna mot nyckelpopulationer med hög risk för exponering för hiv. Inom de grupperna är det viktigt att försöka nå personer som är särskilt sårbara och möta deras behov med relevanta stödinsatser. Vi ser även en utmaning i att nå ut till fler inom preventionsgrupperna med information om hivtestning. Särskilt personer som inte nås via gängse kanaler eller som kan ha svårt att ta till sig samhällsinformation. 6

7 1. INSATSER FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN OCH MEDVETENHETEN OM HIV Smittskyddsinstitutet har sedan 1987 kartlagt kunskap och attityder hos allmänheten om hiv. Resultatet från den senaste undersökningen 2011 är entydig. Kunskapsnivån och medvetenheten om hiv är fortfarande för låg i Sverige. Ett av våra prioriterade områden är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv i syfte att begränsa spridningen av hiv, motverka okunskap som leder till stigma och diskriminering, minska riskbeteende samt minska hivrelaterad hälsoångest och onödig rädsla för hiv. Noaks Ark Direkt Noaks Ark Direkt, tidigare Aidsjouren, har i mer än 25 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv dit allmänheten har kunnat vända sig med sina frågor och sin oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svåra att diskutera öga mot öga på en mottagning. Genom den individuella rådgivningen kan våra rådgivare rätta till missuppfattningar och ge information som är specifik för klientens livssituation och beteendemönster. Telefonrådgivarna har också stått till hiv- och hälsoinformatörers förfogande hos Noaks Ark-föreningar och andra aktörer och därmed bidragit till att utbildnings- och informationsverksamheter av skilda slag fått tillgång till dagsaktuella och korrekta fakta om hiv. Under 2013 tog telefonrådgivningen emot 2074 samtal vilket innebär en ökning med cirka 20 procent jämfört med Antalet e-postförfrågningar som besvarades uppgick till 192, vilket är en svag ökning jämfört med Absoluta majoriteten av samtalen kom från personer som utsatt sig för risker för smitta. Telefonrådgivningen har varit öppen 9-14 på onsdagar och övriga vardagar Samverkan med testmottagningen på Noaks Ark Stockholm har gjort det möjligt att i samband med samtal erbjuda oroliga personer att boka tid för hivtestning eller att komma under drop-in på onsdagar. Eftersom Noaks Ark Syd under året öppnade en hivtestmottagning i Malmö har vi också kunnat hänvisa personer dit. Rådgivarna ger även information om andra mottagningar för hivtestning, allt efter personens önskemål. Under normal belastning bemannas två linjer samtidigt, men med hjälp av vårt mobila växelsystem kan uppemot femton linjer vara igång samtidigt. Detta möjliggör större kapacitet vid hög belastning, till exempel i samband med TV-program som handlar om hiv och där numret till Noaks Ark Direkt kan visas i TV-rutan. I takt med att lokala Noaks Ark-föreningar ansluter sig till växelsystemet kommer föreningarna kunna bidra med sin erfarenhet och kompetens då samtalsbelastningen är hög. 7

8 Rådgivningens 020-nummer har exponerats genom såväl annonser i tidningar som i evenemangsmaterial, exempelvis under Prideveckan. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter och öppettider för alla landets hiv- och venereologiska mottagningar som finns angivna på vår hemsida noaksark.org. Hemsida Via Noaks Arks hemsida har besökare kunnat söka fakta om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) och ta del av de senaste nyheterna och forskningsrönen om hiv och aids. Arket I riksförbundets informationsblad Arket tar vi upp aktuella frågor om hivsituationen i Sverige och berättar om Noaks Arks verksamhet. Under året utkom Arket med ett nummer i juni inför Almedalsveckan. Numret belyste problematiken vi har i Sverige med sen diagnosticering av hiv och argumenterade för hur tillgängliggheten till krångelfri hivtestning är av avgörande betydelse för att komma tillrätta med denna. Upplagan var ex. som distribuerades till prenumeranter (2800 personer) och till Noaks Ark-föreningar (2000 ex). Resterande upplaga delades ut under Noaks Ark sommarkampanj, som under månaderna juni augusti besökte olika delar av Sverige, och under Almedalveckan då vi fanns på plats i Visby. Almedalen Under politikerveckan i Almedalen valde vi att ha särskilt fokus på hivtestning och tidig diagnosticering av hiv. Vi arrangerade två egna seminarier och medverkade i ytterligare ett. Noaks Ark-föreningarna fanns på plats i Visby hamn med kampanjbil, informatörer, informationsmaterial och kondomer. Internationella aidsdagen Internationella aidsdagen den 1 dec uppmärksammades av Noaks Ark-föreningar över hela Sverige. Riksförbundet arbetade här främst medialt. Pressmeddelanden till regional och lokal media gick ut för att marknadsföra evenemang hos våra föreningar. Även hemsidan och Facebook användes i detta syfte. Representanter från riksförbundet intervjuades i radio, TV och tidningar. Inför internationella aidsdagen gick riksförbundet ut med annonsering, artiklar och pressmeddelanden. Fokus i mediakommunikationen låg på den felaktiga och överdrivna bilden hos många 8

9 människor av hur hiv smittar, något vi tror bidrar starkt till att rädslan och stigmatiseringen kring sjukdomen lever kvar. Aktuellt om hiv Riksförbundet har under året följt internationell forskning kring hela fältet som rör hiv och aidsrelaterade frågor. De nya resultaten har sammanfattats och utkommit i femton elektroniska nyhetsbrev, Aktuellt om hiv. Brevet innehåller länkar till längre populärvetenskapliga artiklar samt till originalartiklarna för forskningsresultaten och har distribuerats till ca 700 prenumeranter samt publicerats på webbplatsen. Det har också använts av Noaks Ark-föreningarnas telefonrådgivare och hivutbildare för att ta reda på fakta som efterfrågas i samband med utbildningar och förfrågningar. Därmed har forskningsbevakningen liksom telefonrådgivningen bidragit till att olika informations- och utbildningsverksamheter fått tillgång till dagsaktuella och korrekta fakta om hiv. Prenumeranter utgörs företrädesvis av yrkesverksamma på och inom myndigheter, sjukvården, stöd- och hjälpverksamhet, regioner och landsting, organisationer samt media. Riksförbundet har för detta ändamål en vetenskapsredaktör med läkarbakgrund anställd. Artikel och annonsering i tidningen Ditt val Tidningen Ditt val distribueras till väntrum på vårdcentraler i storstäderna samt till ett hundratal sjukhus i landet. Noaks Ark medverkade i form av en två sidors artikel och en halvsidesannons i nummer , med utgivning i december. Artikeln i tidningen bygger på en intervju med en hivpositiv kvinna som berättar om sina erfarenheter av att få ett hivbesked och sedan leva med sjukdomen. Även en faktaruta om hur hiv smittar och inte smittar fanns med på uppslaget i tidningen. Syftet med artikeln var att motverka fördomar, förutfattade meningar och felaktiga uppfattningar som läsaren på grund av okunskap kan tänkas ha om hiv. Även att belysa sambandet mellan sen diagnosticering av hiv och hivtestning och vad vi anser måste göras för att vi ska bli bättre på hivtestning i Sverige. Ytterligare ett syfte var att nå ut med information om vår verksamhet och på vilka orter vi finns. I en halvsidesannons pekade vi på att det fortfarande finns en stor okunskap kring hur hiv smittar vilket skapar onödig rädsla och fördomar om hiv. Upplaga: ex 9

10 Artikel och annonsering i tidningen Dina tänder - Ditt val Tidningen Dina tänder - Ditt val distribueras till väntrum hos Folktandvården i hela landet samt till privattandläkare i Stockholm. Samma artikel och annons som ovan publicerades här. Upplaga: ex Vi borde veta bättre - fyra filmer om hiv och bemötande Noaks Ark medverkade i denna filmserie för Youtube som tar upp problemet med okunskap och fördomar kring hiv. Filmerna riktar sig till både vårdpersonal och allmänhet. Förhoppningen är att filmerna inte bara ska leda till ökade kunskaper om hur hiv smittar utan även inspirera till samtal på arbetsplatser för att på så sätt ytterligare förbättra bemötandet av personer som lever med hiv. Information om filmerna tillsammans med diskussionsunderlag har gått till ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Filmerna är framtagna i samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Adlongruppen och Landstinget i Östergötland. I fyra filmer får vi möta Farhad Khaghani, kognitiv beteendeterapeut på Noaks Ark Småland & Halland, Björn Malmqvist, leg psykoterapeut på Noaks Ark i Stockholm, Anna-Mia Ekström, infektionsläkare och hivforskare vid Karolinska institutet och artisten Andreas Lundstedt. Hivbloggen Röda Bandet Noaks Ark har tillsammans med Smittskyddsinstitutet, Hiv-Sverige, RFSL och RFSU drivit bloggportalen Röda Bandet där hivpositiva bloggar om hur det är leva med hiv. Noaks Arks representant har suttit i redaktionsrådet för bloggen och deltagit i planerings- och utvärderingsmöten. Då det varit svårt att få tillräckligt många bloggare som lever med hiv att skriva kontinuerligt beslutade Smittskyddsinstitutet mot slutet av året att stänga bloggen. Utbildning och föreläsningar Regionövergripande föreläsningar och utbildningar har under året hållits i en rad sammanhang och för ett brett spektrum av målgrupper, företrädesvis yrkesverksamma. Hit hör medicinska översättare från ett tiotal länder, anställda på företag som levererar tjänster till sjukvården, SFI-lärare och läkarstudenter. Vidare har Riksförbundet Noaks Ark tillsammans med Noaks Ark Östergötland utbildat samtliga av landstinget anlitade tolkar i Örebro län. Internationellt har vi bidragit till ökad kunskap och insikt om hiv då vi på uppdrag av läkemedelsbolag kunnat utbilda ett 10

11 hundratal vårdpersonal i Danmark och Belgien, 150 sjuksköterskor i Oslo, migranter i Trondheim samt hållit utbildningar i Finland och Sydafrika. Uppdragen har beskostats av bolagen. 2. INSATSER FÖR ATT BIDRA TILL TIDIG DIAGNOSTICERING AV HIV I Sverige har personer med hiv tillgång till bra behandling. Men alldeles för många personer får diagnosen sent och många patienter vittnar om svårigheten att få ett hivtest utfört. Tidig diagnos av hiv är viktig av flera anledningar. Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället. Det betyder att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att smitta andra med hiv. Tidig upptäckt ger också en bättre behandlingsprognos. Därför är ett av våra prioriterade verksamhetsområden att bidra till att vi blir bättre i Sverige på att upptäcka hiv tidigt i sjukdomsförloppet. På Noaks Ark är vi övertygade om att tillgängligheten till hivtestning är avgörande för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv. Hivtestning på Noaks Ark Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt men så ser det inte alltid ut idag. Trots tydliga direktiv om att vården ska vara generös med hivtestning vittnar många av våra patienter om svårigheten att få ett hivtest utfört. Många patienter känner sig utsatta och blottade i testsituationen och det är angeläget att själv kunna välja en testutförare man känner sig trygg med. Därför utgör den hivtestning vi på Noaks Ark kan erbjuda ett viktigt komplement till sjukvården. Krångelfri hivtestning Vi garanterar anonymiteten vid testning, både vid tidsbokning och drop-in. Ingen riskerar uppleva sig bli förhörd om sina sexvanor. Vi har en enkel och för oss självklar inställning- den som vill ska få testa sig, utan krångel. Vi nekar ingen. Hivtestning i Stockholm Noaks Ark i Stockholm har erbjudit hivtest med snabbsvar i snart fyra år och under 2013 utfördes 1639 hivtester här. Ungefär 60 procent av patienterna var män, 40 procent kvinnor. Sett till preventionsgrupper var cirka 25 procent migranter och cirka 15 procent MSM (män som har sex med män). Cirka tio procent av dem som kom hit för att testa sig bor i andra delar av landet. 11

12 Hivtestning i Malmö Den 28 augusti öppnade Noaks Ark Syd i sina lokaler centralt i Malmö en mottagning för hivtest med snabbsvar. Målgruppen är allmänhet med fokus på utlandsresenärer och personer i migrationsprocess. Sedan invigningen i augusti har Noaks Ark Syd haft 20 drop-in tillfällen med 45 besökare och 22 bokningstillfällen med 22 besökare. Vi öppnar mottagningar på fler orter Under året har ett intensivt arbete pågått för att kunna starta hivtestning på fler orter. Hittills är det klart att Noaks Ark under 2014 kommer kunna erbjuda hivtestning med snabbsvar i Norrköping, Linköping och Växjö. Sommarkampanjen Under sommaren organiserade Riksförbundet Noaks Ark i samarbete med de regionala Noaks Ark-föreningarna och på uppdrag av Smittskyddsinstitutet en landsomfattande informationskampanj. Det övergripande målet var att nå migranter från länder med hög förekomst av hiv med information om hiv/sti och hivtestning. Kampanjen gjorde 42 nedslag på 26 orter från Norrbotten till Skåne. Uppskattningsvis personer nåddes kondomer och informationsfoldrar på olika språk delades ut. Medial uppmärksamhet Kampanjen marknadsfördes av riksförbundet och Noaks Ark-föreningar i radio, tidningar och sociala medier genom annonsering, inlägg samt pressmeddelanden till regional och lokal media för varje ort som besöktes. Kampanjen gav sammanlagt 22 publiceringar. Artiklar och radioreportage berörde ämnen som hivtestning, smittsamhet och kunskapsnivån om hiv bland unga. Om besökare Enligt anställda och volontärer som arbetat i kampanjen var besökare intresserade och ställde mycket frågor, framförallt om smittsamhet och hivtestning. Intrycket var att besökarnas kunskaper om hiv överlag var begränsade och man hade generellt dålig kunskap om hur hiv smittar och hur det inte smittar. Utbildning och information om tidig diagnosticering Att nå ut med information om vikten av tidig diagnosticering har varit en prioriterad fråga under Detta har gjorts med hjälp av pressmeddelanden, artiklar på hemsidan och annonsering. 12

13 3. PÅVERKANSARBETE OCH OPINONSBILDNING Almedalen Under politikerveckan i Almedalen valde vi att ha särskilt fokus på hivtestning och tidig diagnosticering av hiv. Ett särskilt temanummer av informationsbladet Arket distribuerades till politiker, beslutsfattare, medierepresentanter och allmänheten. Numret belyste problemet i Sverige med sen diagnosticering av hiv och argumenterade för hur tillgängligheten till krångelfri hivtestning är av avgörande betydelse för att komma tillrätta med detta. Riksförbundet hade två egna arrangemang och medverkade i ett. Inom ramen för Öppna Almedalen arrangerade vi ett samtal med titeln Vågar vi torka tårar utan handskar idag? Noaks Ark arrangerade en paneldiskussion, Krångelbefria hivtestningen, med företrädare från myndigheter och det civila samhället om vilka hinder som finns för tidig diagnosticering av hiv och hur dessa kan undanröjas. Vi medverkade i expertpanelen på seminariet Kan hiv/aids bekämpas genom ökad jämställdhet? arrangerat av Hungerprojektet. Noaks Ark-föreningarna fanns på plats i Visby hamn med kampanjbil, informatörer, informationsmaterial och kondomer. Hivtestning i media Att nå ut med information om hivtestning har varit en prioriterad fråga för Riksförbundet under Detta har gjorts med hjälp av pressmeddelanden, artiklar på hemsidan och annonsering bland annat i Pride Magazine och i en rikstäckande bilaga i Svenska Dagbladet med reklam för våra testmottagningar. Påverkan genom remissyttranden Noaks Ark har vid ett flertal tillfällen genom åren utgjort remissinstans för lagförslag och utredningar inom hiv/aids-området. I januari 2013 lämnade vi, inför sammanslagningen av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut till Folkhälsomyndigheten, vårt remissyttrande till departementspromemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49). I stora drag såg vi positivt på sammanslagningen. Det hivpreventiva arbetet innehåller många dimensioner av båda medicinsk och social karaktär som vinner med det vidare angreppssätt sammanslagningen av myndigheternas kompetenser innebär. Vi framhöll samtidigt några brister. Bland annat saknades en riskanalys för hur den epidemiologiska kompetensen kan påverkas och vidare berördes inte effekter förslaget får för det civila samhällets aktörer. 13

14 Pressmeddelanden Via pressmeddelanden har frågor kring diagnosticering av hiv, fortsatt okunskap om hur hiv smittar och de nya rönen om smittsamhet vid behandlad hiv kommunicerats. Rundabordssamtal Vi har arrangerat två rundabordssamtal, I Stockholm och Malmö, med representanter från landsting, myndigheter, civila samhället, sjukvården och anslagsgivare. Syftet med samtalen var att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till att öka livskvaliteten för personer som lever med hiv, dryfta de utmaningar som hiv idag innebär för regionerna och att verka för ett utökat samarbete mellan olika regionala aktörer. 4. MEDIEKOMMUNIKATION OCH WEBB Nyhetsmedier är en viktig kanal för att nå ut med våra frågor. Noaks Ark är omvänt en viktig källa för journalister i syfte att kontrollera att de uppfattat och tolkat fakta om hiv korrekt eller för att ta del av den senaste informationen inom hivområdet. På vår hemsida noaksark.org kan besökaren både få aktuella nyheter och fakta om hiv. Vi har som målsättning att aktivt föra ut nyheter om hiv/aids och bidra till att forskningsrön och nya fakta får spridning. Vi vill också påverka hur det skrivs om hiv i media. Pressmeddelanden Under året skickades 22 pressmeddelanden. Frågor som lyftes i dessa var bland annat sen diagnosticering av hiv, fortsatt okunskap om hur hiv smittar och de nya rönen om smittsamhet vid behandlad hiv. Noaks Ark i medier Under året har en målmedveten satsning gjorts för att synas mer i olika medier. Detta har skett med hjälp av pressmeddelanden och personliga kontakter med journalister och redaktörer. Antalet publiceringar under året där Noaks Ark omnämns eller citeras uppgick till ett åttiotal. Av dessa var nio stycken radioinslag och ett inslag i TV-nyheterna. Potentiell räckvidd för publiceringarna var cirka 1 miljon personer. 14

15 Omvärldsbevakning En viktig uppgift för riksförbundet är att bevaka vad som skrivs om hiv och hur det skrivs om hiv. För detta ändamål köper vi en tjänst som bevakar internetmedier nationellt och internationellt, dock inte papperstidningar. Nyheter om hiv hamnar i nyhetsbrevet Aktuellt om hiv och på hemsidan. Att bevaka vad som skrivs om hiv kan också innebära att försöka påverka journalister att inte använda ord och begrepp som kan förstärka stigmatiseringen och spä på fördomar om hiv. Fortfarande kan vi läsa rubriker om hivmän och i förekommande fall har kontakt tagits med journalister och redaktioner vilket har resulterat i att rubriker ändrats och revidering av texter publicerade på nätet skett. Hemsida Via Noaks Arks hemsida har besökare kunnat söka fakta om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI), få information om vår stödverksamhet för hivpositiva och ta del av de senaste nyheterna och forskningsrönen om hiv och aids. På det viset fyller hemsidan en viktig funktion för hivpreventionen och i arbetet med att ge stöd åt den som har hiv eller är närstående. Den bidrar även till att öka kunskapsnivån om hiv hos allmänheten, vilket är en viktig del i motverkandet av stigmatiseringen kring sjukdomen. Varje lokal Noaks Ark-förening har haft en egen delwebb under riksförbundets hemsida. Under året har arbetet med att utveckla hemsidan varit inriktat främst mot sökoptimering och att göra strukturen mer enhetlig. Ett samarbete har inletts med Medieinstitutet där elever fått presentera förslag på förbättringar utifrån en uppdragbeskrivning. Trafikmässigt har antalet besök på noaksark.org ökat med 35 procent och unika besökare med 65 procent jämfört med Adress: Sociala medier Lyssna I sociala medier, framförallt i olika forum, sprids desinformation och fördomar om hiv och personer som har hiv snabbt, ofta oemotsagda. Det kan också handla om oroliga personer som slänger ut en fråga i något forum där svaren de får från andra deltagare inte alltid är helt korrekta, ibland direkt felaktiga. På detta vis sprids idag felaktiga uppfattningar om hur hiv smittar och inte smittar. Därför är det viktigt för oss att inte bara närvara i utan även lyssna vad som sägs i sociala medier och om möjligt reagera. Sedan tidigare bevakar vi vad som sägs om hiv och Noaks Ark i sociala medier genom sökning via de större bloggportalerna och Google-alert. Under året prövade vi även en särskild tjänst för detta ändamål. Den stora mängden forum på internet gör dock 15

16 detta till en resurskrävande utmaning. I förekommande fall har vi reagerat i form av bemötande inlägg där vi på ett sakligt sätt presenterat fakta. Facebook Riksförbundet har en organisationssida på Facebook. Dem vi har nått direkt i form av inlägg, eller så kallade statusuppdateringar, är de som gillat sidan. Beroende på i vilken omfattning våra gillare delar med sig av information till sina egna vänner på Facebook finns dock potential att nå många fler. Noaks Ark hade vid året slut 481 gilla-markeringar, att jämföra med 336 vid årets början. Under året gjordes 25 inlägg/statusuppdateringar. Statistik i urval. Totalt antal visningar av inläggen på sidan: Antal personer som sett inläggen på sidan (unika användare): 6256 Antal personer som sett händelser på sidan: Antal gillare av sidan vid årets slut: 481 Adress: Annonsering Stockholm Pride Magazine Då Stockholm Pride samlar deltagare från en prioriterad preventionsgrupp från hela landet valde riksförbundet att annonsera telefonrådgivningen och Noaks Ark Stockholms hivtestning, som höll extra öppet i samband med festivalen. Tidningen är ett livsstilsmagasin med målgrupp HBTQ, utgivet av arrangörerna bakom Stockholm Pride. Upplaga: ex Stockholm Rainbow Edition Annonsering av telefonrådgivning och hivtestning i karta för besökare i Stockholm. Målgrupp HBTQ. Upplaga ex 16

17 Svenska Dagbladet Bilaga Sexuell hälsa Annonsering av telefonrådgivning och hivtestning. Bilagan producerades av Media Planet i samarbete med RFSU och kom ut med Svenska Dagbladets riksupplaga den 28/9. Innehållet berörde bland annat ämnen som hiv och sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell jämställdhet, folksjukdomar och sex och män och utsatthet. Upplaga Räckvidd ex Lokaltidningen Commersen Båstad samt Kristianstad/Bromölla. Gratistidning. Riksförbundet tog fram en annons för Noaks Ark Syd i samband med sommarkampanjens genomförande i Skåne och Blekinge. Upplaga ex Tidningen Ditt val Halvsidesannons i tidningen Ditt val, som distribueras till väntrum på vårdcentraler i storstäderna samt till ett hundratal sjukhus i landet. Upplaga ex Dina tänder Ditt val Samma som ovan. Distribueras till Folktandvården i hela landet samt till privattandläkare i Stockholm. Upplaga ex 17

18 5. SAMORDNING, UTVECKLING OCH KVALITETSSÄKRING AV VERKSAMHETEN Noaks Arks verksamheter ska utgå från en epidemiologisk analys och utföras av medarbetare med gedigen kunskap och erfarenhet. Fakta vi använder oss av i informations- och utbildningsverksamheten ska alltid vara baserade på de senaste vetenskapliga rönen och metoder som vi tillämpar i den terapeutiska verksamheten ska vara evidensbaserade i avseendet att de är visat effektiva för ändamålet. För att vara i framkant av utvecklingen inom hiv/aids-området måste vår verksamhet därför ständigt utvecklas. Riksförbundet ska verka för att kvalitetssäkra verksamheten i detta avseende i hela landet och att vid behov ge Noaks Ark-föreningar det stöd som behövs. Vi ska även verka för ett utökat utbyte av kunskap och erfarenheter mellan de olika Noaks Arkföreningarna. Konsolidering och utveckling av kunskap och metodik Omvärldsbevakning Riksförbundets vetenskapsredaktör följer forskning och debatt internationellt och nationellt kring hela fältet som rör hiv och aidsrelaterade frågor. Resultaten sammanställs i ett e-nyhetsbrev, Aktuellt om hiv. Den kunskap som därigenom samlas är en värdefull tillgång för våra terapeuter, samtalsledare, telefonrådgivare och hivutbildare. Träffar för utbildare För att säkerställa kvaliteten och utbyta erfarenheter träffas anställda som arbetar med utbildningar i Noaks Ark minst en gång per år ordnades en sådan träff i Malmö i september. Syftet är att samordna och utveckla de utbildningsinsatser som görs och göra dem tillgängliga för så många som möjligt inom målgrupperna. Mötena är uppskattade och betydelsefulla och skapar en gemensamhetskänsla som är viktig för det fortsatta arbetet inom organisationen. Träffar för personal inom stödverksamheten Riksförbundet har anordnat regelbundna möten med föreningarnas stödpersonal i syfte att utbyta erfarenheter och gemensamt höja kompetensen i insatserna. Föreningarnas medarbetare har kunnat begära handledning av riksförbundet i det psykosociala- och psykoterapeutiska arbete man bedriver. Utvärdering av terapiverksamheten Noaks Ark erbjuder terapi för hivpositiva, närstående och personer som utsätter sig för risker för hivsmitta. Med start 2011 har terapiverksamheten vid Noaks Ark varit föremål för en vetenskaplig studie genomförd i samarbete med Uppsala universitet. Studiens ansats har varit att kartlägga förändringar som terapin gett upphov till i 18

19 termer av depression, självkänsla och riskbeteende. Det övergripande syftet med studien har varit att få ökade kunskaper om psykosociala stödinsatsers betydelse för minskad smittspridning av hiv. Det preliminära resultatet blev under 2013 klart och visar att genomförda terapeutiska insatser har medfört ett markant minskat, sexuellt riskbeteende och en signifikant förbättring av självkänsla hos klienterna. Studien beräknas bli helt klar under våren Globalt nätforum för psykoterapeuter Noaks Ark har lanserat ett forum på nätet för kognitiva psykoterapeuter inom hivområdet: Cognitive Psychotherapists in HIV Prevention and Care. Syftet med forumet är att underlätta kontakten mellan kollegor runt om i världen för att uppmuntra till erfarenhetsutbyte och främja metodutveckling. Organisationsutveckling Utvärdering av omorganisationen Riksförbundet Noaks Ark har varit verksamma sedan januari 2011, då förbundet övertog ansvaret för den risktäckande verksamheten från stiftelsen Noaks Ark. Under året har en extern utredare getts uppdraget att granska omorganisationens effekter på Noaks Ark-föreningarnas samlade hivpreventiva och stödjande verksamhet. Utvärderingen beräknas bli klar under våren Insamlingspolicy En arbetsgrupp har tillsatts för att se över Riksförbundet Noaks Arks insamlingsverksamhet och arbetet med ta fram en insamlingspolicy påbörjades under året. Sprututbytespolicy Förbundsstyrelsen antog vid sitt sammanträde 10 juni 2013 en policy om sprututbyte. Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor. Mediepolicy Under 2013 har en gemensam mediepolicy för Noaks Ark-föreningarna och riksförbundet antagits. Vi har en öppen attityd mot medier och ska bistå journalister i att kunna presentera vederhäftig fakta om hiv. Medier ska uppfatta Noaks Ark som pålitliga och vara den organisation man i första hand vänder sig till med frågor om hiv/aids. 19

20 Organisationshandbok Efter beslut av förbundsstyrelsen har kansliet under året inlett arbetet med att en gemensam organisationshandbok i vilken bland annat olika arbets- och funktionärsroller i Noaks Ark-föreningarna ska bestämmas och definieras. Arbetet har kommit så långt att förbundsstyrelsen kunnat fastställa ett antal kapitel. Arbetet fortskrider under Gemensam medlemsdefinition Under året har förbundsstyrelsen och ordförandekollegiet initierat ett arbete för att harmonisera och tydliggöra medlemsbegreppet inom Noaks Ark. Arbetet innefattar också ett tydliggörande av medlemmars, förtroendevaldas, volontärers, anställdas och olika brukargruppers (patienter, klienter, beställare, gäster) respektive roller inom organisationen. Arbetet planeras att utmynna i en gemensam policy under Intern samverkan, stöd och handledning Internkommunikation Varje Noaks Ark-förening har en kommunikatör som fungerat som kontakperson mot riksförbundet. På förbundskansliet finns en kommunikationsansvarig med ansvar för att samordna internkommunikationen. Telefonkonferenser och fysiska träffar ute hos de olika Noaks Ark-föreningarna är de metoder vi använt för att träffas. Utöver fyra telefonkonferenser har under 2013 två fysiska träffar hållits, i Sundsvall och Stockholm. Stöd i kommunikationsarbetet En viktig uppgift för riksförbundet är att bistå och stötta de lokala Noaks Arkföreningarna i deras kommunikationsarbete. Under året har detta arbete främst utgjorts av administration av föreningarnas hemsidor såsom uppdatering av kontaktuppgifter, presentation av föreningarna och marknadsföring av olika evenemang. Även hjälp med pressmeddelanden har getts. Föreningarnas kommunikatörer har vid behov kunnat begära råd och handledning i kommunikationsfrågor och materialproduktion. Resurs fakta och kunskap Telefonrådgivarna på Noaks Ark Direkt har stått till Noaks Ark-föreningarnas förfogande med dagsaktuella och korrekta fakta om hiv. Material Noaks Ark har sedan 2012 en webbaserad lösning för beställning av repetitiva produkter som används i verksamheten. I dagsläget är det möjligt för Noaks Arkföreningarna att härifrån beställa visitkort och konferensblock. Fem medarbetare beställde tillsammans 2600 visitkort under året. Riksförbundets 20

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.10 Påverkansarbete

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLL FÖRORD... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 4 ÖKAD KUNSKAP OCH MEDVETENHET OM HIV. 5 TIDIGARE DIAGNOSTICERING 8 MEDIEKOMMUNIKATION OCH WEBB... 10 SAMORDNING,

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Mitt i den verklighet som hiv skapar Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och stödja hivpositiva och deras närmaste.

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2017-2020 VERKSAMHETSPLAN 2017-20 Fastställd av årsmötet 13mars 2017 Mål och vision Noaks Arks övergripande mål är att verka för en begränsning av hiv och dess

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 16

VERKSAMHETSPLAN 2014 16 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2014 16 VERKSAMHETSPLAN 2014 16 Förslag till årsmötet 25 mars 2014 Fokuserad och evidensbaserad hivprevention och stöd i Stockholmsregionen Noaks Ark arbetar

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015

STÄMMOHANDLINGAR 2015 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK STÄMMOHANDLINGAR 2015 Innehåll Kallelse... 2 Dagordning.. 2 Föreningarnas ombud... 4 Propositioner.... 5 Verksamhetsplan 2015 17. 6 Separata bilagor Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor.

Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår - världsaidsdagen 2015 Tips på filmer, lektioner och hemsidor. Hiv idag är inte som hiv igår. Det är mottot för Folkhälsomyndighetens hivkampanj. Hiv idag är verkligen inte

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV

[ALLA. )Välbehandlad. }Allas rätt OSS! UTAN OSS BERÖRS AV HIV INGET. till bästa möjliga hälsa! RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV (MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV }Allas rätt till bästa möjliga hälsa! TESTNING OCH BEHANDLING ÄR BÄSTA PREVENTION [ALLA BERÖRS AV HIV! INGET OM OSS UTAN OSS! )Välbehandlad hiv överförs

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2016

Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2016 Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Riksförbundet Noaks Ark 4 Ordförande har ordet 5 Ökad kunskap och medvetenhet om hiv 6 Tidigare diagnosticering 8 Sommar i en

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010

Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 HSN 2010-02-16 P 20 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Tina Ekelund Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2010 Ärendet Socialstyrelsen har beviljat

Läs mer

Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete bedrivs av ideella organisationer i Stockholms läns landsting 2017

Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete bedrivs av ideella organisationer i Stockholms läns landsting 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 1 (4) HSN 2016-3997 Handläggare: Ivonne Camaroni Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA REMISSYTTRANDE Datum 2011.12.30 Er referens 847/2011 Riksförbundet Noaks Ark Smittskyddsinstitutet Jukka Aminoff Enheten för hivprevention 08 700 46 16 och sexuell hälsa jukka.aminoff@noaksark.org Nobels

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0533/2012 SON 2012-11-27 SID 1 (11) 2012-10-30 Förslag

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:104 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist Ärendet

Läs mer

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan. Noaks Ark Skåne 1 Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Skåne 2 Innehåll Introduktion s. 3 Plan för arbetssätt och verksamhetsområden s. 5 1. Organisationsutveckling s.5 2. Basverksamhet s. 6 2.1 Psykosocialt stöd och rådgivning

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016

Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Aktuella studier Adlongruppens regionala hiv/sti- konferens Örebro 9-10 november 2016 Anna-ChuChu Schindele, Utredare Kenneth Kaartinen, Utredare Enheten för Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015

HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-SVERIGES VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2015 HIV-Sverige 2012 2 FÖRORD Hiv-Sveriges ansökan om verksamhetsbidrag för åren 2013-2016 utgår i från regeringens nationella strategi och är vårt bidrag till en

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv

Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv Dags att förändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten för personer som lever med hiv 1985 inkluderades hiv i den svenska smittskyddslagstiftningen. Syftet var att ge stöd till de åtgärder

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29

We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 We are Survivors En målgruppsstyrd informationsinsats om hiv riktad till personer med utländsk bakgrund. Namn: Farhad Mazi Esfahani Datum: 2015-02-29 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte...

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer