STRATEGIER FÖR LIKVIDITET OCH FINANSIERING JÄMTE RISKTOLERANS - RIKTLINJER OCH INSTRUKTIONER FÖR LIKVIDITETSRISKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGIER FÖR LIKVIDITET OCH FINANSIERING JÄMTE RISKTOLERANS - RIKTLINJER OCH INSTRUKTIONER FÖR LIKVIDITETSRISKER"

Transkript

1 1 Lantmännen Finans AB, STRATEGIER FÖR LIKVIDITET OCH FINANSIERING JÄMTE RISKTOLERANS - RIKTLINJER OCH INSTRUKTIONER FÖR LIKVIDITETSRISKER Bakgrund EU-parlamentet och rådet har mot bakgrund av den finanskris som tog sin början år 2008, antagit ett direktiv 2009/111/EG, med ändringar i en följd andra direktiv (kapitaltäckningsdirektiven), vilka kräver ökad uppmärksamhet på de finansiella företagens likviditetsrisker. Finansinspektionen har med stöd av direktiven och svensk lagstiftning, utfärdat nya föreskrifter på området, Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 2010:7, vilka träder ikraft den 31 oktober 2010 och skall tillämpas per den 31 december Ett grundläggande krav är att samtliga kreditinstitut fastställer en dokumenterad risktolerans och därtill antar riktlinjer och instruktioner för likviditetsrisker. Riktlinjer och instruktioner i dessa hänseenden skall beslutas i ljuset av institutets storlek och arten och omfattningen av verksamheten. Styrelsen i Lantmännen Finans AB (LFAB) beslutar mot denna bakgrund följande. 1. Likviditetsstrategi LFAB har tre intäktsbärande verksamheter, - Leverantörssamarbeten - Fakturaköp - Kort Leverantörssamarbeten LFAB samarbetar med Lantmännen Maskin och Swecon genom att erbjuda avbetalnings- och leasingkontrakt till deras slutkunder. LFAB gör kreditbedömning av kunderna, upprättar finansieringsavtal och betalar leverantörsfakturan. När avtalen är klara säljs dessa till M L Rental (ett dotterbolag till Swedbank Finans AB). M L Rental administrerar avisering, kundreskontra och kravverksamhet. Finansieringsavtalen löper med rörlig ränta, som regleras en gång i månaden. Om LFAB kreditgodkänt en kund som inte godkänns av M L Rental kommer M L Rental att ha regressrätt på den fordran men kommer ändå att sköta eventuell kravverksamhet. Målsättningen för bägge parter är att kunder med regressrätt ska utgöra en ytterst liten del av de totala affärerna. M L Rental kan även vid undantagsfall helt avstå från att överta kontraktet. I dessa fall läggs krediten upp i LFAB:s böcker.

2 2 Utbetalning av försäljningslikvid till leverantörsbolagen sker löpande under året och volymerna uppgår till drygt en miljard kr per år. Månadssvängningarna är dock stora och rör sig mellan MSEK. LFAB betalar till maskinbolagen 10 dagar efter objektets leveransdag. LFAB säljer avtalen och upprättar faktura till M L Rental 2 gånger i veckan. Fakturan ska betalas inom 5 dagar. Likviditetsansträngningen för LFAB blir därmed begränsad. Under den största delen av året behövs i stort sett ingen finansiering för denna verksamhet. Beroende på säsongsvariationer skulle dock ett likviditetsbehov på maximalt 40 MSEK behövas. För de fall M L Rental avstår från att överta en kredit måste denna finansieras i LFAB:s böcker. Detta är ytterst ovanligt och ett likviditetsbehov kan beräknas till maximalt 10 MSEK. LFAB har även en mindre kreditstock av egna kunder som uppgår till ca 15 MSEK. Totalt för Leverantörssamarbeten har LFAB ett likviditetsbehov på maximalt = 65 MSEK. Avtalet föreskriver att LFAB äger rätt att erbjuda ML Rental AB att förvärva och att ML Rental AB äger rätt att förvärva fordringar. Eftersom avtalet inte föreskriver volymmål kan LFAB snabbt minska likviditetsbehovet genom att avstå från att erbjuda ML Rental att förvärva nya kontrakt. Avtalen med leverantörsbolagen medger ingen skyldighet för LFAB att erbjuda finansiering av leverantörsbolagens försäljning. LFAB kan därmed avveckla verksamheten med begränsad likviditetsrisk. Kort LFAB ger ut Agrolkortet i samarbete med Nordea Finans. Kortet är ett kredit- och bensinkort och finansieras av Nordea Finans. LFAB har årliga provisionsintäkter på ca 12 MSEK och kostnader på ca 6 MSEK årligen. Kortet ger därmed ett nettoinflöde av likvid till bolaget och kräver därmed ingen finansiering eller likviditetsplanering. Kortverksamheten berörs därmed inte mer i denna likviditetspolicy. Fakturaköp LFAB har sin huvudsakliga utlåning genom fakturaköp från Lantmännen ek för:s Division Lantbruk. Kunderna kan vid ordertillfället välja på en räntefri kredittid på 30 dagar eller en finansieringstjänst. Om de väljer finansieringstjänsten får kunderna en räntefri kredit på 30 dagar och sedan en ränteberäknad kredit på 11 månader. Kunden kan dock när som helst betala av krediten. Kunden kan även lägga in nya fakturor till den befintliga krediten. Kunden får vid ansökan en fastställd kreditlimit baserad på inköpsbehov och kreditvärdighet. LFAB startade verksamheten i juli 2010 genom att förvärva fakturafordringar på 1,3 miljarder kr och förvärvar sedan dess fakturor veckovis. Betalning av förfallna fakturor görs kontinuerligt till LFAB. Den årliga volymen är ca 11 miljarder. Den genomsnittligt utestående kreditvolymen är mellan 0,9 1,7 miljarder. Förfallotidpunkterna för fakturabeloppen är väl spridda och därmed likviditetsriskerna. Maximalt finansieringsbehov uppgår till 1,7 miljarder. Antalet slutkunder som är fakturagäldenärer är mycket stort (ca ) och fakturabeloppen är relativt små. Den sista december 2010 hade 2 kunder ett kreditbelopp på ca 25 MSEK vardera och 160 kunder ett kreditbelopp på mellan 1 6 MSEK, resterande kunder var jämnt fördelade

3 3 ner till en krona. LFAB köper all administrationen av Lantmännens SSC (Shared service center). LFAB kommer att ha regressrätt på kreditförluster på Lantmännen Lantbruk. Avtalet om fakturaförvärv föreskriver rätt men ingen skyldighet för LFAB att förvärva fakturor och LFA Kan därmed minska likviditetsbehovet alternativt avveckla fakturaköpsverksamheten även under avtalstiden. Likviditetsrisken är därmed begränsad till vid varje tid bokförda exponeringar. Sammanfattning likviditetsbehov LFAB har följande likviditetsbehov: Leverantörssamarbeten 0 65 MSEK Fakturaköp MSEK Kort 0 Summa MSEK Sammanfattningsvis har LFAB maximalt ett maximalt likviditetsbehov på MSEK. Som framgår av finansieringsstrategin nedan har LFAB tillgång till refinansiering om MSEK. Vid en utnyttjandegrad om ca 900 MSEK finns tillgängligt en likviditetsreserv om 800 MSEK. Strategin innefattar att LFAB fortlöpande och månadsvis håller kontroll över likviditetsflödena på sätt här beskrivits och att styrelsen skall uppmärksammas på likviditetsansträngningar som inebär att likviditetsreserven understiger 250 MSEK. Det skall noteras att för de riskexponeringar som föreligger avseende leverantörssamarbeten finns det alltid en underliggande säkerhet i form av återtagarförbehåll gällande de objekt som finansieras. Därtill gäller för fakturaköp att LFAB har regressrätt gentemot fakturautställaren som således har avtalsförpliktelse att återköpa fakturor som inte betalas rättidigt. 2. Finansieringsstrategi LFAB finansieras enligt följande: - Eget Kapital - Inlåning från allmänheten - Upplåning från koncernmodern, Lantmännen ek för - Lånefacilitet i bank Eget Kapital LFAB:s aktiekapital uppgick initialt till 300 MSEK. Styrelsen har dock bedömt att aktiekapitalet kan sänkas till 200 MSEK och ändå uppfylla Finansinspektionens kapitaltäckningsregler. Ansökan om att sänka aktiekapitalet har skickats in till Tingsrätten och sänkningen är planerad att vara genomförd till 1 april Inlåning från allmänhet Inlåning från allmänheten sker på ett kapitalkonto. Kontot har rörlig ränta som justeras vid behov en gång i månaden. Kontot har fria uttag och inga beloppsbegränsningar. Räntan på konton anpassas till marknadsräntan. Nivån på insatta medel på konto kan dock styras genom att höja eller sänka räntan. För närvarande finns 650 MSEK insatta på kontot.

4 4 Upplåning från koncernmodern Upplåning sker enligt avtal mot räntesättning som följer marknadsräntan för koncernmoderns upplåning. Avtalet kan inte sägas upp så länge koncernförhållandet kvarstår. Kreditlimiten uppgår till MSEK. Lånefacilitet i bank Lånefinansiering via bankväsendet uppgår till maximalt 50 miljoner kr och nyttjas endast vid behov. Strategin avseende finansieringen innebär att LFAB ständigt har tillgång till refinansiering till kända villkor som inte kan sägas upp på kort sikt. Banklånet är dock uppsägningsbart på kort tid (sex månader), men avser endast ett mindre belopp. Inlåningen från allmänheten kan naturligtvis minska eller i ett extremt fall helt dras tillbaka. Erfarenheten visar dock att inlåningsmedlen är trögrörliga. Insatta medel är skyddade via statlig bankgaranti. Inlåningsmedel kan enkelt ökas med högre ränta. LFAB har också möjlighet att snabbt minska utestående utlåning, se ovan avseende avtalsvillkor om leverantörskrediter och fakturakrediter. Sammanfattning finansiering LFAB:s finansiering görs enligt följande: - Eget Kapital 200 MSEK - Inlåning från allmänheten 650 MSEK - Upplåning från Lantmännen ek för MSEK - Lånefacilitet i bank 50 MSEK Summa MSEK 3. Risktolerans Med risktolerans avses den tolerans LFAB bedömer som lämplig för den likviditetsrisk som företaget löper med hänsyn till verksamheten och dess strategiska inriktning. Med likviditetsrisk avses risken för att LFAB inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt, (refinansieringsrisken) LFAB:s likviditetsbehov uppgår till maximalt MSEK. LFAB har finansiering inklusive kreditramar för närvarande på MSEK, dock beroende på fluktuationer på kapitalkontot. Detta ger ett likviditetsöverskott på 135 MSEK. Risker som skall mötas Risken för att företagets likviditet är otillräcklig och att företaget inte månadsvis kan fullgöra förfallna betalningsförpliktelser. Risken för att företagets likviditet är otillräcklig och att företaget på lång sikt inte kan fullgöra förfallna betalningsförpliktelser. Företagets tolerans i kvantitativa termer

5 5 Om LFAB på månadsbasis noterar att leverantörskreditgivningen medför ett likviditetsbehov som överstiger 65 miljoner kr så skall rapport lämnas till Vd. Om LFAB på månadsbasis noterar att kreditgivning via fakturaköp medför ett likviditetsbehov som överstiger miljoner kr så skall rapport lämnas till Vd. Om LFAB på månadsbasis noterar att den totala kreditgivningen medför ett likviditetsbehov som medför att likviditetsreserven understiger 250 miljoner kr, skall detta rapporteras till styrelsen. Att denna gräns sätts till 250 MSEK och inte till ovan nämnda 135 MSEK är för att styrelsen i god tid ska kunna vidtaga lämpliga åtgärder. 4. Riktlinjer och instruktioner avseende likviditetsrisker Styrning, uppföljning, rapportering och information LFAB ska bevaka och tillgodose framtida likviditetsbehov både vid daglig hantering och vid tillfälliga krissituationer. Det åligger bolagets Vd och ekonomichef att utföra dessa arbetsuppgifter. Ekonomichefen har bevakningsansvaret och rapporterar till Vd. Vd rapporterar till styrelsen. Det åligger också ekonomichefen att informera all personal om hur likviditetsfrågor hanteras, vilka strategier som fastställts och hur efterlevnad av dessa sker. Normalt sammanställs och rapporteras likviditetsbehovet månadsvis av ekonomichef till Vd. Styrelsen erhåller likviditetsrapport med varning endast om likviditetsreserven understiger 250 miljoner kr mätt per månad. Identifiering och mätning Mätmetoder Likviditetsbehovet mäts och sammanställs månadsvis enligt denna policy. Limiter Vid likviditetsansträngning som medför att likviditetsreserven understiger 250 miljoner kr skall styrelsen meddelas. Stresstester Beräkningar och stresstester enligt denna policy utförs av ekonomchefen samtidigt som den årliga IKU-rapporten sammanställs. Uppföljning och kontroll Uppföljning och kontroll av bolagets efterlevnad av beslutad risktolerans samt strategier och riktlinjer skall genomföras av bolagets funktion för självständig riskkontroll. Kontroll sker samtidigt som riskkontroll utövas. Oberoende granskning Oberoende granskning av bolagets efterlevnad av beslutad risktolerans samt strategier och riktlinjer skall genomföras av bolagets internrevision.

6 6 Risktolerans och riktlinjer har fastställts av styrelsen den 7 februari Denna handling skall underkastas styrelsen för omprövning vid ändrade förutsättningar eller i vart fall en gång per år. **********

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte med dokument... 3 Bolag i Finansiell Företagsgrupp... 3 Neonet - inledning...

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer