Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010"

Transkript

1 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen, för besökare från Stockholm-Mälarregionen och Skavstas inkommande passagerare. Ett levande dokument (Slutversion 18 mars 2009)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING STRATEGI REVIDERING UPPFÖLJNING AV STRATEGINS MÅLSÄTTNINGAR Uppföljning av effektmål Resultatmål Processmål MINIKLUSTER DIALOG OMVÄRLDSINFORMATION SAMARBETSPART SYNKRONISERING PROJEKTKOORDINATION Uppföljning marknadsföringsprojekt Uppföljning utvecklingsprojekt Övriga utvecklingsprojekt VAD HAR REGIONFÖRBUNDET SOM ÄGARE AV STRATEGIN GJORT? Förankring av strategin Fortsatt strategiarbete Nätverksarbete Ekonomisk uppföljning Projekt regionförbundet medfinansierar...19

3 1 Inledning 2005 påbörjades en utredning av det dåvarande regionala turismuppdraget, vilket resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes 2006, för att utveckla ett nytt regionalt turismuppdrag. Våren 2007 började Sörmlandsturism AB, idag Sörmlands turismutveckling AB, med hjälp av Regionförbundet Sörmland att bilda målgruppsinriktade nätverk, så kallade minikluster. Det har även funnits en del egna initiativ från näringen att bilda tematiserade nätverk. I december 2007 antog Regionförbundet Sörmlands fullmäktige länets strategi för besöksnäringens utveckling efter en lång process med representanter från näringslivet och det offentliga. Regionförbundet Sörmland upphandlade under hösten 2007 klustermotorn som är den operativa, regionala turismorganisationen som ska genomföra strategin. Efter avslutad upphandling är Sörmlands turismutveckling AB den formella, operativa utföraren, s.k. klustermotor, av det regionala turismuppdraget Vid årsskiftet 2007/2008 fördes även ansvaret för det regionala turismuppdraget över från Landstinget Sörmland till Regionförbundet Sörmland. I uppdraget som klustermotor ingår ett antal områden som ligger till grund för strukturen inom utvärderingen. Uppföljningen visar också vad regionförbundet som ägare av den regionala utvecklingsstrategin har åstakommit. 2 Strategi revidering Uppdrag Att tillsammans med Regionförbundet Sörmland revidera den regionala strategin för turism. Revidering av strategin ska göras en gång per år. Den reviderade strategin antas sedan av Regionförbundet Sörmlands styrelse. Under stormötet Politik & besöksnäringen i mars 2008 träffades ett antal politiker, tjänstemän och näringsidkare från varje kommun i Sörmland för att föra en gemensam diskussion om utvecklingen av näringen i länet. Vid stormötet beslutades att en revidering inte är aktuell för Anledningen är att ge arbetsro för besöksnäringen och klustermotorn. En revidering kommer att genomföras under Ett strategimöte är inplanerat i mars 2009.

4 3 Uppföljning av strategins målsättningar 3.1 Uppföljning av effektmål Mål Öka Sörmlands marknadsandel av landets omsättning i besöksnäringen till 3 % inom 5 år. Fördubbla omsättningen, sysselsättningen och skatteintäkterna inom 5 år. Turismen ska uppfattas som en självklar, accepterad, viktig och lönsam näring av Regionförbundet Sörmlands medlemmar, därmed som ett prioriterat utvecklingsområde. Andelen besökare som kommer via Stockholm-Skavsta Flygplats ska öka. Övernattningar, omsättning, sysselsättning och skatteintäkter i Sörmland 2007 Förändring från 2006 Omsättning (exportvärde) 1,63 miljarder kr + 7,6 % Sysselsättning 1680 personer personer Kommersiella övernattningar 1,034 miljoner + 5,5 % Boende privat/fritidshus (uppskattat) 2,715 miljoner - 24 % Dagbesök 1,13 miljoner + 10,5% Andelen omsättning i Sverige 2,04 % + 0,14 % Skatteintäkter (direkt/total) Kommuner 60/169 miljoner kr + 7 %, + 37 % Landstinget 27/76 miljoner kr + 8 %, + 36 % (Källa: TEM Resurs 2007) 2008 Omsättning (exportvärde) 1,53 miljarder kr Sysselsättning 1452 personer Kommersiella övernattningar 0,98 miljoner Boende privat/fritidshus (uppskattat) 2,90 miljoner Dagbesök 0,93 miljoner Andelen omsättning i Sverige 1,85 % Skatteintäkter (direkt/total) Kommuner Landstinget (Källa: TEM Resurs 2008) 57/145 miljoner kr 25/63 miljoner kr OBS: Eftersom beräkningsunderlaget för effektmätningarna har förändrats är det svårt att jämföra sifforna för 2007 och 2008) Är besöksnäringen en självklar och accepterad del av näringslivet? Regionförbundet Sörmland har fört en dialog med kommunerna i länet om besöksnäringens betydelse. Fler kommuner tänker strategiskt kring utvecklingen av besöksnäringen i kommunen: ny roll för turismansvarig och ny strategi för turism i Vingåker, Oxelösund fortsätter arbetet med ett Marint Center, fortsatt samarbete med Ryanair i Nyköping, planer på nytt äventyrsbad i Eskilstuna, satsning på Outlet i Hälleforsnäs/Flen, bildande av Trosa Turism AB med ökade resurser, Gnesta ser över möjligheterna att använda sig av filmturism kring Millenium -trilogin, Katrineholms kommun har som en del i satsningen av marknadsföringsbolaget lämnat över driften av turistbyrån till bolaget, Strängnäs kommun stödjer och har påbörjat ett arbete runt ett marknadsföringsbolag m m

5 3.2 Resultatmål Mål Ett större utbud tio nya företag/paketerbjudanden Minst sex marknadsanpassade besöksmål, evenemang, temarelaterade erbjudanden primärt utanför sommarsäsong Högre andel exportmogna produkter Ökad upplevelse av tillgänglighet av utbudet/bokningsbara produkter Ett större utbud Målet är uppnått o 2007/2008 har ett tjugotal nya företag inom besöksnäringen påbörjat sin verksamhet, exempelvis nya hotell i Nyköping (Hotell Lanterna, Connect Hotel) och restauranger (Gnesta Strand, Årets kock i Julita, Christer Lindström i Strängnäs) o Nya outlets i Vingåker/Hälleforsnäs Sex nya offseason-erbjudanden o Turistkarta Inga Lindström på initiativ av kommunerna o Hantverksgruppen Sörmland har öppet året runt i hamnen Nyköping o Julita Värdshus har öppnat upp året runt o Fler evenemang (Dansbandskampen/Strängnäs, Show Boat/Eskilstuna) Högre andel exportmogna produkter o Aktivt arbete pågår bland företagarna att t ex översätta sitt material, hemsida o Företagen deltar i Sörmlands turismutveckling AB:s omvärldsseminarium o Exportutbildningar inom projektet Landsbygdsturism ska hållas/en exporthandbok har redan tagits fram o Projektet Open House Sörmland Ökad upplevelse av tillgänglighet o Helårsöppen turistbyrå i Hälleforsnäs o Flygbussar från Stockholm-Skavsta till mellansvenska större städer skapar förutsättningar för passagerare att ansluta i Sörmland. o Länstrafiken Sörmland har under 2008 tagit initiativ till en linjekarta/guide till besöksmål i hela Sörmland. o Flera flygbolag har öppnat nya linjer till Stockholm-Skavsta Flygplats o Stambanan Stockholm-Göteborg har fått regionaltågtrafik med nya stopp i Gnesta, Flen och Vingåker. o Nya hemsidor med ökad tillgänglighet och bokningsbara alternativ. o 2008 började en ny incomingoperatör i Sörmland, Grand Trip Sweden. o Sörmlandskarta på uppdrag av länets samtliga kommuner.

6 3.3 Processmål Mål Strategin omsätts i kommunala och regionala utvecklingsplaner Tre självgående minikluster med minst femton engagerade företag Skapa utvecklingsprojekt som genererar strukturfondsmedel Ökad förmåga att använda omvärldskunskap i våra erbjudanden Regelbunden mätning av kundattityder, effekter av de gemensamma insatserna och antalet återbesökare Andra regionala utvecklingsplaner arbetas fram i samförstånd med den regionala turismstrategin, exempelvis revideringen av Landsbygdsprogrammet, Leader strategierna och handlingsplanerna av Sörmlandsstrategin. Våren 2007 bildades ett antal målgruppsinriktade nätverk, s k minikluster. Syftet med miniklustren är att näringen kan träffas för att få omvärldsinformation, paketera och planera gemensamma marknadsföringsinsatser. Detta arbete utfördes av Sörmlands turismutveckling AB och Regionförbundet Sörmland i samverkan. Det finns även egna initiativ från näringen att bilda tematiserade nätverk. Exempel är Golflust, Inga Lindström, 9 vikar, Eriksgata etc. (läs mer om miniklusterarbetet i appendix). I dagsläget finns två minikluster med ca tio deltagare i varje. Klustermotorn genomför just nu ett arbete att skapa självgående kluster med engagerade företagare. Det har generats projekt med hjälp av EU och andra medel som gynnar besöksnäringen direkt eller indirekt: Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län, Open House Sörmland, KRUT- Kreativ Utveckling. Ett samverkansprojekt med de andra länen i Östra Mellansverige har inletts med syfte att erhålla EU-medel för internationell affärsutveckling. Projektansökningar har inlämnats till sociala fonden samt till NUTEK med syfte att kompetensutveckla företag verksamma inom besöksnäringen i Sörmland (läs mer om projekten i appendix). Sörmlands turismutveckling AB erbjuder näringen följande verktyg att använda omvärldskunskap i sina erbjudanden: - Ett årligt omvärldsseminarium, 2008 tema Tyskland, 2009 tema Hållbar turism - Nyhetsbrev om besöksnäringen - Ny hemsida med information för besöksnäringen - Exporthandbok och exportrådgivning har tagits fram i projektet Landsbygdsturism - Tillsammans med VisitSweden genomförs en B2B Tysklandsgenomgång med kommunernas turismansvariga. - Målgruppsanpassade marknadsföringserbjudanden branschträffar med aktuella föredrag och ämnen för besöksnäringen. Träffarna är en plattform för besöksnäringen att träffas. - Kompetensutveckling på efterfrågade områden - Studieresor - Projektet Open House Sörmland som gett ökad kunskap om tyska marknaden för deltagarna samt skapat en mötesplattform för kvinnliga företagare i besöksnäringen.

7 Sörmlands turismutveckling AB har under 2008 införskaffat systemet Questback för att mäta av kundattityder samt effekter av de gemensamma insatserna. För att kunna mäta antalet återbesökare bör en ny passagerarundersökning på Stockholm-Skavsta Flygplats göras. I pipeline ligger också att under 2009 implementera TUSS för att bättre kunna visualisera effekterna av aktiviteter kopplat till det regionala turismuppdraget. 4 Minikluster Uppdrag Att göra en kartläggning av företag i besöksnäringen samt att samla företagen i nätverk utifrån intresse/målgruppsområden s.k. minikluster. Klustermotorn ska organisera träffar minst två gånger per år per minikluster. Tillsammans med företagen i miniklustren och kommunernas turistchefer ska utvecklingsprojekt och utbildningsbehov för företagen inom miniklustren identifieras. Klustermotorn ska dessutom bistå i arbetet att ta fram affärsplaner för miniklustren. Klustermotorn ska också förse företagen i klustren med omvärldsinformation. Uppföljning vår/sommar 2007 Vid bildandet av miniklustren under våren 2007 fick Sörmlands turismutveckling AB resurshjälp av Regionförbundet Sörmland. Under tre möten med samma upplägg vecka 13, 2007 träffades företag och andra aktörer inom besöksnäringen på tre olika platser i Sörmland för en kick-off. Det diskuterades omvärldstrender och affärsutveckling. Under seminarierna delades deltagarna in i tre mindre grupper: Active Meeting, Active Couple och Active Family. Avsikten var att entreprenörerna bör samverka kring en specifik målgrupp. I de mindre grupperingarna identifierades ett antal konkurrensfördelar för målgruppen och idéer hur det egna företaget kan förbättras med tanke på den valda målgruppen diskuterades. Det pratades också om vad gruppen gemensamt kan göra på kort och lång sikt för att stärka affärsområdet. Alla grupper var eniga om att läget och närheten till Stockholm samt andra regioner utgör en viktig konkurrensfördel. Mångfalden i natur- och kulturlandskapet samt en bredd i erbjudna aktiviteter för besökare nämndes. Frågeställningarna skulle vidareutvecklas vid två ytterligare träffar under våren. Målet var att innan sommaren ha utvecklat en plan för alla tre affärsområdena. Efter uppstartsmötena i slutet av mars 2007 valde varje enskild företagare en målgrupp för företaget att utvecklas mot: Active Meeting, Active Couple eller Active Family. Meningen var att grupperna skulle träffas separat två ytterligare gånger. Under träffarna enades grupperna om att jobba gemensamt med marknadsföring, produkt-, affärs- samt kompetensutveckling. Målsättningen för de enskilda företagen var framförallt att öka verksamheten men också att förbättra servicegraden och tillgängligheten för besökaren. Fokus ligger på samverkan och företagarna vill skapa en vi-känsla på lång sikt. Det är viktigt med information och omtanke. Det identifierades projekt på kort och lång sikt. Företagarna vill ha tillgång till gemensamma kontaktlistor och besöka varandra för att lära känna varandras utbud. När det gäller produktutveckling så vill besöksnäringen arbeta med en längre säsong. För Active Meeting innebär det t ex att bearbeta sommarmånaderna mot företag. För Active Couples ligger utvecklingspotentialen under

8 perioden oktober-mars. Även inom marknadsföringen handlar det om samverkan och näringsidkarna vill gå ut med ett tydligt budskap. När det gäller kompetensutveckling så handlar det om regelbunden information om trender och framtida behov av målgrupperna samt utbildning inom marknadsföring på nätet. Nätverken för Active Meetings och Active Couples har tagit fram affärsplaner. Processen i gruppen gruppen Active Family stannade av innan sommaren pga av de flesta företagare var upptagna med föreberedelserna inför högsäsongen. Målet var att ta upp det arbetet efter sommaren. Uppföljning vinter 2007/08 Den 25 oktober 2007 samlades ett 40-tal företagare för en dag med tema Hur kan vi arbeta tillsammans? Dagen varvades med workshops, marknadsgenomgång, omvärldsbevakning och inspiration. Information lämnades om det nya regionala turismuppdraget. Michael Ahlerup, VD Astrid Lindgrens Värld inspirerade med att berätta hur de kundanpassar och kvalitetssäkrar sin verksamhet. Många såg affärsnyttan med samverkan mellan stora och små företag och följande frågeställningar väcktes: Vem är min kund? Var finns min kund? Hur når jag min kund? Vad vill min kund ha? Deltagarna delades in i grupperna Family, Couples och Meetings där olika scenarier bearbetades. Utmaningen var att tillsammans ta fram ett erbjudande till sin målgrupp. Att arbeta tillsammans för att öka sina affärer blev dagens slutsats. En ny branschträff genomfördes den 8 april 2008 med tema Dra nytta av varandras erfarenheter - Framgångsexempel från andra branscher. Framtidens idéer. Branschträffen lockade ett 60-tal företagare och organisationer, många av dem helt del nya aktörer. Vid träffen berättade Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, om samarbete och att arbeta över gränserna. På frågan om vad som behövs för att nå framgång var Sven-Eriks svar: En dröm, en strategi och massor av handling. Övriga föredragshållare var: Finn Andrésen, Vd Connect Hotels som berättade om nya hotellet Connect Hotel Skavsta, Lena Josefsson, marknadsassistent på Stockholm-Skavsta Flygplats som berättade att flygplatsen nu klättrat och blivit Sveriges tredje största flygplats. För nuvarande har flygplatsen 37 lågprisdestinationer och 9 charterdestinationer. Lena visade hur flygplatsen utvecklats och byggts ut genom åren och avslöjade att nya ombyggnader och utveckling av området är på gång. Kommentarerna om träffen var mycket positiva och speciellt uppskattat var att få tillfälle att träffa andra i branschen och få chans att mötas och prata. Minikluster Active Family På initiativ av Boda Borg samlades den 12 december 2007 ett 20-tal deltagare på Boda Borg i Oxelösund. Temat var Värdskap - Hur man kan bygga ett framgångsrikt värdskap utan att investera en krona. Stefan Kemi från Boda Borg delade med sig av sina kunskaper för ett gott värdskap. Den planerade träffen i februari 2008 med tema Familjekampanj Leklust i Sörmland ställdes in. Tanken med träffen var att inspireras av representanter från Skansen, Junibacken och Gröna Lund i Stockholm och att gemensamt ta fram ett förslag för en framtida familjekampanj i olika medier under en längre period.

9 Minikluster Active Meetings Träffen Skapa rörelse tillsammans om gemensam marknadsföring för Hotell- och restaurangnäringen i Sörmland planerades men blev aldrig genomförd. Minikluster Active Couples Active Couples har inte träffats under vintern 2007/08. Det krävs mer grundläggande kunskaper om vad som krävs för att arbeta med utvalda målgrupper, varför det är viktigt att välja en huvudmålgrupp och hur man når den. Klustermotorn har tagit fram ett program för hösten 2008 och hela 2009 som ska öka besöksnäringens baskunskaper i paketering, marknadskommunikation, försäljning, incoming m m. Detta program kommer att underlätta ett fortsatt arbete under 2009 med miniklustren. Uppföljning höst 2008 Branschträff 18 september Ett litet rött paket med vita knutar : Ett femtiotal företagare samlades på Hedenlunda för en KUL Kreativ, Utvecklande och Lärorik eftermiddag. På programmet fanns bl a Eva Hedenström, Förtur (Föreningen Turism i Sverige) och Hans Remvig, Resurs AB, som berättade mer om vem som reser till Sörmland och hur besöksnäringen i Sverige ser ut. Eva Hedenström berättade mer om Förturs verksamhet, paketering och resegarantilagen. Torbjörn Wallin från Orsa Grönklitt AB avslutade med att berätta om deras utvecklingsprocess från ett kommunalt bolag till entreprenörsföretag på väg mot börsen. I utvärderingen efter träffen framkom mest positiva synpunkter på föreläsarna. Flera kommenterade att de fått nya affärskontakter som kommer att leda till ett ökat samarbete mellan företagare i besöksnäringen. Branschträff 5 november Skjut inte på allt! Sikta och ladda om! Rätt erbjudande till rätt person genom rätt marknadsföringskanal: Branschträffen hölls på Stora Djulö herrgård och ett fyrtiotal företagare inom besöksnäringen deltog i en KUL eftermiddag. Peter Lindqvist, nytillträdd VD på Stockholm Visitors Board berätta mer om SVB:s arbete samt varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia. Han betonade hur viktigt Sörmland är för Stockholm som besöksmål och vikten av samarbete sinsemellan utan gränser. Lars-Olof Eriksson fortsatte på ämnet marknadskommunikation. Syftet var att lyfta marknadskommunikationens grunder och frågor som: Vem är din kund/målgrupp? Hur hittar du som företagare kunden? Många företagare väljer att annonsera utan att ha besvarat flera av de grundläggande frågorna för marknadsbearbetning, något som kan bli mycket kostsamt. 25 respondenter svarade på utvärderingen efter träffen, varav 67 % gav träffen betyget 4 av % fick nya kontakter på träffen för samverkan i framtiden. Önskemål finns om hur vi konkret ska samverka. Under 2009 ska arbetet i miniklustren intensifieras.

10 5 Dialog Uppdrag Att föra en regelbunden dialog och koordinera samverkan mellan kommunernas turismverksamhet, miniklustren och Regionförbundet Sörmland. I detta ingår att säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de olika aktörerna. Sedan 2007 genomför Sörmlands turismutveckling AB regelbundna samtal med kommunens turismansvariga, Regionförbundet Sörmland och besöksnäringen i Sörmland. Sörmlands turismutveckling AB har upprättat en kommunikationsplan för att säkerställa utbytet mellan de olika aktörerna. Dialogen mellan Sörmlands turismutveckling AB och Regionförbundet Sörmland baseras på en kommunikationsplan som finns upprättad mellan parterna. För att ytterligare underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan de olika aktörerna finns sedan december 2008 en bloggfunktion på Sörmlands turismutveckling AB:s hemsida. De månatliga nyhetsbreven är ett verktyg för att uppmuntra en levande dialog. Genom en regelbunden uppsökande verksamhet via e-post, telefon och personliga besök skapas en regelbunden dialog och en koordinerad samverkan mellan klustermotorn och berörda aktörer. Samtal om incoming Sörmlands turismutveckling AB initierade ett förutsättningslöst möte i augusti 2008 med olika företag inom besöksnäringen kring hur incoming kan utvecklas och bli en möjlighet till utökad turism till Sörmland. Samtalet kretsade runt tre olika frågeställningar: Vad är Incoming? Vilka förväntningar finns på funktionen från näringen? Hur går vi vidare? Incomingbolag idag vad gör de? Aktörerna måste söka upp den och få dem att ta upp Sörmland mer. Är de för få? Vi behöver presentera upplevelser inom kultur och natur. (Efterfrågas i bl a Tyskland). Näringen och dess aktörer måste förstå funktionen av Incoming.

11 6 Omvärldsinformation Uppdrag Att kontinuerligt förse ovanstående parter med omvärldsinformation, trender och marknadsdata. Att ge underlag och stöd för kvalitetssäkring och produktutveckling till näringen. Att på ett omvärldsseminarium per år delge intresserade parter denna information. Sörmlands turismutveckling AB förser samarbetspartners och press med följande omvärldsinformation: - Nyhetsbrev 8 gånger per år med information såsom statistik, trender, marknadsdata, aktiviteter och projekt. - Statistik över besöksutveckling (gästnätter). - Pressmeddelanden om aktiviteter, projekt, statistik. - Ny hemsida sedan december 2008 med ovan angiven information samt uppföljning, länkar och blogg. - Omvärldsseminarium en gång per år. - Branschträffar med olika teman 3-4 gånger per år. Sörmlands turismutveckling AB uppdaterar kontinuerligt befintliga register med nya uppgifter och samarbetspartners. För att Sörmlands turismutveckling AB ska kunna förse besöksnäringen med trender och omvärldsinformation, genomförs regelbundet insamling av marknadsdata/ kunskap som återförs till besöksnäringens aktörer med de ovan angivna aktiviteterna och verktygen. Några exempel på insamling av data är: Meltwater pressbevakning, nyhetsbrev med branschanknytning, deltagande vid relevanta seminarier/föreläsningar. Ett statistikseminarium genomfördes den 20 augusti 2008 på tema Hur ska vi räkna bäddnätter? Ca 25 personer deltog. Under dagen redovisade och presenterade bl a Hans Remvig, Resurs AB TDB & TEM modellerna. NUTEK, som är den myndighet i Sverige som har ansvar för turismstatistik, representerades av Dennis Bederoff, som berättade mer om hur insamling och bearbetning av gästnattsstatistik går till. Övriga föredragshållare var branschekonom Göran Granhed, SHR och Bo Svensson, forskningsinstitutet E-tour vid Mitthögskolan i Östersund. En allmän diskussion runt statistik och besöksnäringens statistik genomfördes. Årets Omvärldsseminarium på temat Entschuldigung, wo können wir Elche sehen? Anpassa ditt erbjudande efter den tyske resenärens förväntningar ägde rum den 16 oktober 2008 på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna och ett 70-tal företagare och andra representanter för besöksnäringen kom till seminariet. På programmet stod föredrag av Barbro McAusland, som på uppdrag av VisitSweden AB berättade om deras arbete, olika målgrupper men framförallt hur den tyske turisten reser, bokar och tänker. Robert Medik från Troll tours GmbH (en av Tysklands största researrangörer) berättade om hur en researrangör arbetar.

12 7 Samarbetspart Uppdrag Att vara samarbetspart med Stockholm Visitors Board, VisitSweden AB samt andra regionala och nationella aktörer. I förhållande med Stockholm Visitors Board ska klustermotorn fungera som resurs för de kommuner och aktörer i Sörmland som inte har egna avtal. Klustermotorn ska inte agera ombud för kommuner som har egna avtal. Sörmlands turismutveckling AB har sedan flera år goda relationer till och samverkar med ett flertal nationella och internationella organisationer i olika frågor, ärenden och uppdrag. Som en del av det regionala turismuppdraget, följer Sörmlands turismutveckling AB den verksamhet de bedriver och agerar tillsammans med dem inom ramen för olika dialogmöten, nätverk etc. Sörmlands turismutveckling AB ingår i Nätverket för regional turism som har bildats i syfte att bidra till den svenska turismens långsiktiga utveckling utifrån ett regionalt perspektiv. Nätverket är en arena för politiker att träffas och utbyta regionala erfarenheter inom turism. Dessutom ingår tjänstemän vid de regionala turismorganisationerna. Nätverket träffas två gånger per år och utgångspunkten är turismens status som näring och dess roll för regional utveckling. Inom nätverket ska den politiska kopplingen särskilt markeras och det ska vara en naturlig kontaktyta för förtroendevalda med regionala uppdrag inom turism. Andra nätverk Stockholm Business Alliance-turismgruppen VisitSweden AB genom partnerskapet Business to business Tyskland, partnerskap Flygcharter Jönköping-Tyskland samt som deltagare i dialoggruppen för regionala turismföreträdare. Nätverket "Inga Lindström" Referensgrupp i projektet KRUT Strategigrupp för utveckling av besöksnäringen i Sörmland Arbetsgrupp strukturfondsansökan för besöksnäringen Östra Mellansverige Sörmlandsidrotten Förtur - Föreningen Turism i Sverige Rese- och turistnäringen i Sverige Styrelseakademin Öst Centrumföreningen Nyköping Marknadsbolaget skyltfönstret i Strängnäs Exportrådet Nyföretagarcentrum Almi Open House Sörmland Landsbygdsturism

13 8 Synkronisering Uppdrag Att vid genomförande av egna aktiviteter och projekt ansvara för att en synkronisering sker gentemot VisitSwedens kvalitetskrav och Stockholm Visitors Boards ambitioner för Stockholm- Mälarregionen. Sörmlands turismutveckling AB ser Stockholm Visitors Board och VisitSweden AB som viktiga strategiska samverkanspartners. En annan viktig aktör i regionen är Stockholm-Skavsta Flygplats med vilka en dialog är ständigt pågående. Stockholm Business Alliance/Stockholm Visitors Board Som ett led i arbetet att främja en ökad besöksström från Stockkholm-Mälardalen till Sörmland, samverkar Sörmlands turismutveckling AB med Stockholm Business Alliance turismgruppen. Ett arbete som påbörjades 2007 med syfte att fördjupa arbetet inom besöksnäringen i Stockholm-Mälardalen. Besöksnäringen har ett nära samarbete över kommungränserna i regionen och övrigt näringslivsarbete, det gäller framför allt marknadsföring av regionen som besöksdestination och med besöksservice. Arbetsgruppen med representanter från regionen tillsattes under 2007 av Stockholm Business Region och tog fram ett förslag till samarbetsområden och samarbetsformer. Detta förslag är nu ute på remiss. För Sörmlands turismutveckling AB:s del har arbetet konkret inneburit att implementera Sörmland-a part of the Capital of Scandinavia. VisitSweden AB Sörmlands turismutveckling AB har en aktiv samverkan med VisitSweden AB genom partnerskapet Business to business Tyskland, partnerskap Flygcharter Jönköping-Tyskland och som deltagare i dialoggruppen för regionala turismföreträdare. I B2B Tyskland ingick regionala turismorganisationer. Samverkan har byggts upp för att utveckla och koppla samman nya svenska produkter och tyska arrangörer. Under verksamhetsåret 2008 avslutades B2B:s projektstruktur och övergick till löpande affärsverksamhet.

14 9 Projektkoordination Uppdrag Att ha tillräckliga kunskaper för att på uppdrag administrera och utföra projekt på initiativ från näringen, kommunerna/turistcheferna, Regionförbundet Sörmland eller andra aktörer. Finansiering av dessa uppdrag omfattas inte av denna upphandling. 9.1 Uppföljning marknadsföringsprojekt För uppföljning av Sörmlands turismutveckling AB:s kommersiella verksamhet hänvisas till bolagets verksamhetsberättelse Uppföljning utvecklingsprojekt Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län är ett treårigt projekt som kommer att bedrivas i de tre länen med start i januari 2008 och finansieras av Länsstyrelserna och Regionförbunden i de tre länen. Sörmlands turismutveckling AB har fått uppdraget att i Sörmlands län vara projektledare. Projektet riktar sig till landsbygdsföretag som vill utveckla sitt företagande inom besöksnäringen öka sin konkurrenskraft så att de blir spjutspetsföretag inom sin genre. Ledorden är lönsamhet, professionalism, kvalité och värdskap. Projektet ska i enlighet med strategin för besöksnäringen leda till ett ökat utbud av natur/outdoorprodukter, en ökad samverkan/nätverk, produktutveckling paketering samt exportmognad. Open House Sörmland syftar till att stärka och främja länets kvinnor som driver företag/vill driva företag inom besöksnäringen och ägs av Sörmlands turismutveckling AB. Kvinnorna som ska delta i projektet ges möjlighet att bygga på sina marknadsföringskunskaper genom PR-utbildning, enskild rådgivning, omvärldsinformation och framför allt ett ökat samarbete mellan näringsidkarna själva. Inom projektet genomförs en studieresa till Tyskland för att ge deltagarna bättre kännedom om den tyska marknaden samt hur tyska researrangörer och medier arbetar. Under projektets gång har deltagarna tillsammans planerat för ett Open House Sörmland för företag inom rese- och turismbranschen från framförallt Tyskland, som kommer att genomföras under Sörmlands turismutveckling AB fick under hösten 2007 uppdraget från Regionförbundet Sörmland att kartlägga intresset bland Sörmlands aktörer i besöksnäringen att bearbeta de ryska och baltiska marknaderna. Svarsfrekvensen i förstudien var inte tillräckligt stor och en kompletterande omgång telefonintervjuer gjordes under våren Det är svårt att dra slutsatser för hela Sörmland, eftersom underlaget i kartläggningen baseras på ett litet urval. Av de tillfrågade företagen i besöksnäringen (borträknat

15 turismansvariga) är ungefär hälften av de tillfrågade intresserade av en gemensam marknadsbearbetning i Ryssland. Av de respondenter som angett att de inte är intresserade vill majoriteten ha fortsatt information om marknaden. Det visar på att det finns ett intresse för den ryska marknaden. Sörmlands turismutveckling AB har under 2008 haft avtal med Nyköpings, Flens och Strängnäs kommuner gällande press- och visningsresor. 9.3 Övriga utvecklingsprojekt Inga Lindström: Syfte att utveckla ett affärssamarbete kring Inga Lindström-filmerna på initiativ av Sörmlands turismutveckling AB. Samarbete mellan fem län och ett femtontal kommuner i Östra Mellansverige. Idrott och turism: Med huvudsyfte att utveckla kommersiella aktiviteter och evenemang kring sport, idrott, rekreation och friskvård i Sörmland. KRUT Kreativ utveckling: med huvudsyfte att synliggöra Kreativa sektorn och arbeta med arenor där olika kreatörer kan mötas och ha utbyte sinsemellan. En del av den kreativa sektorn är besöksnäringen. 9Vikar: Målsättningen med varumärket 9vikar är att öka attraktionskraften i skärgårdsområdet genom att alla aktörer i ett geografiskt område om 4 kommuner går samman och marknadsför sitt utbud och sina produkter. Leaderområden Kustlinjen, Inlandet och Gränslandet, utveckling av landsbygden. Eriksgata - Sveriges Nationella Ridled: Med syfte att utveckla ridturism längs Eriksgatan.

16 10 Vad har Regionförbundet som ägare av strategin gjort? Roll & uppdrag Äger, förankrar och utvärderar strategin Bevakar politiska trender Kan medfinansiera större strategiska projekt Tillsammans med klustermotorn Följer upp & reviderar strategin Vårda nationella/internationella nätverk 10.1 Förankring av strategin Utvecklingen av besöksnäringen har diskuterats under ett antal möten med olika grupperingar: Kommunledningen Regionförbundet har under 2007/2008 fört dialogmöten med kommunerna i länet om besöksnäringens betydelse och varit nästan i alla kommuner två gånger. Kommunernas engagemang varierade från två upp till tolv deltagare inklusive inbjudna näringslivsrepresentanter. De flesta kommuner betonade att besöksnäringen är en viktig utvecklingsfråga och att den regionala strategin är bra och väl genomarbetad. Turismsansvariga Under strategiarbetet vintern 2006/2007: tre avstämningsmöten där turismansvariga fick lämna synpunkter samt aktivt delta i skrivningen av strategin. Som ett led i strategin har regionförbundet tillsammans med Sörmlands turismutveckling AB träffat turismansvariga under 2007 ett antal gånger för att prata såväl om strategiska frågor och det operativa arbetet. Regionförbundet och Sörmlands turismutveckling AB bjöd in turismansvariga i maj 2008 för att följa upp stormötet politik och besöksnäringen (mars 2008). Det pratades om rollfördelningen i besöksnäringen i länet generellt och särskild om turismansvarigas roll i utvecklingen. I oktober 2008 träffade regionförbundet turismansvariga i Hälleforsnäs för att stämma av de lokala och regionala handlingsplanerna. Under december 2008/januari 2009 ska RF träffa turismansvariga individuellt Näringslivschefer November 2007/Wreta: avrapportering av arbetet inom besöksnäringen 2007 Mars 2008/Sundbyholm: Ola Nilsson Sörmlands turismutveckling AB på besök 8 maj 2008/Munktell Eskilstuna: Dialog kring besöksnäringens tillväxtpotential och vilka strategiska beslut och mandat i kommunerna det kräver. Det diskuterades också bildandet och planering av marknadsföringsbolag i ett antal kommuner. Remissrunda Regionförbundets medlemmar fick i ett remissförfarande möjlighet att lämna in synpunkter på strategin fram till Då nio av tio remissvar som inkommit har ställt sig bakom

17 dokumentet En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland bedömdes att detta dokument ha så stark förankring bland medlemmarna att den bör antas av regionförbundets styrelse/fullmäktige. Den kommun som inte velat ställa sig bakom strategin har dock ställt sig positiv till att föra en fortsatt dialog med regionförbundet kring den regionala besöksnäringens utveckling. De övriga kommunerna har också uttryckt önskemål om att fortsätta föra strategiska diskussioner med regionförbundet om besöksnäringens betydelse för tillväxt. Politisk förankring i regionförbundet Johan Graffman på RF fullmäktige: omvärldstrender (nov 06) Kontinuerliga avrapporteringar på AU Regionförbundets fullmäktige antar strategin (dec 07) Regionförbundet tar över ansvaret för besöksnäringen från landstinget vid årskifte 07/08 Plan för Advisory Board presenteras på styrelseseminariet näringsliv (sep 08) Sörmlands turismutveckling AB avrapporterar på regionförbundets fullmäktige (nov 08) Information och trycksaker Kontinuerlig information på regionförbundets hemsida och i nyhetsbrevet Turist Statistikbroschyr med målgrupssbeskrivningar (vår 2007) Framtagande av strategidokument efter remissrunda (höst 2007) Kortversion strategi (sommar 2008) 10.2 Fortsatt strategiarbete Arbete med offentliga aktörer Seminarium oktober Hur kan de offentliga bidra till utvecklingen av besöksnäringen Efter att ha jobbat intensivt med företagen inom besöksnäringen i Sörmland under våren 2007 var det dags för de offentliga aktörerna inklusive näringslivets vänner att samlas till ett seminarium den 11 oktober, 2007 för att diskutera en framtida roll i utvecklingen av besöksnäringen. Till seminariet var bland annat Carl-Magnus Mårheden från Västervik Framåt AB inbjuden att berätta om hur kommunen Västervik strategiskt har satsat inom besöksnäringen och därmed fått Holiday Club att etablera sig. Ett annat viktigt budskap som gavs vid seminariet var att kultur, aktiviteter och evenemang är viktiga dragplåster inom besöksnäringen. Omsättningen i Sverige för dessa delar ligger idag bara på 10 miljarder kronor av en total omsättning inom besöksnäringen på 215 miljarder kronor. Det är handeln, transporter och mat/boende som är vinnarna men de är i stor mån beroende av att dragplåstren är attraktiva och tar emot besökare. Därför är det viktigt att få till ett bra samarbete mellan aktörerna inom de olika branscherna i besöksnäringen. Seminarium 8 mars Stormöte politik & besöksnäringen Den 5 mars 2008 träffades ledande politiker, tjänstemän och viktiga näringsidkare från varje kommun i Sörmland till ett seminarium i Eskilstuna kring besöksnäringen. Syftet var att föra en gemensam diskussion om utvecklingen av näringen i länet. Det fördes en dialog om de viktigaste frågeställningarna framåt samt hur vi ska gå tillväga för att uppnå målen. Bland frågorna nämns paketering över gränserna, infrastruktur/ kommunikationer och förankringen av

18 den regionala strategin. Konkret efterfrågas en bokningsbar webbportal och tydliga mätverktyg för strategin. Därutöver pratades om affärsutveckling och exportmognad för små- och medelstora företag. Viktig är samverkan över länsgränserna, bland annat med Stockholmsregionen. Under seminariet arbetade besöksnäringens olika intressentgrupper fram tydliga förväntningar på varandra samt roll-, ansvars- och arbetsfördelning. När det gäller regionförbundet så är förväntningar framförallt att äga och följa upp strategin samt förankra den hos sina medlemmar. En revidering av strategin ska avvaktas för att få arbetsro och regionförbundet ska inte vara operativ. Från regionpolitikerna önskas att frågan om besöksnäringens utveckling kommer upp på agendan. (En uppföljning av marsmötet är planerad under 2009.) Advisory Board För att kunna fortsätta med positiva framsteg ska enligt strategin ett Advisory Board inrättas. Ett Advisory Board fungerar som ett rådgivande organ eller bollplank. Syftet är att ge inspirerande framtidstänk för alla besöksnäringens intressenter i Sörmland samt säkerställa en verklighetsförankring av framtida gemensamma satsningar. Det ska helt enkelt bidra till att nå upp strategins vision och målsättningar. Ett förberedningsarbete i en mindre arbetsgrupp (Regionförbundet, Sörmlands turismutveckling AB och Mona Johansson/Graffman Företagsledning & Utveckling AB) har skett under hösten Arbetsgruppen kom fram till det behövs en regional referensgrupp som ett mellansteg. Referensgrupen (= arbetsnamn) är tänkt att bestå av medlemmar från strategigruppen som under hösten 2006 tog fram den gemensamma strategin och ska kompletteras med ytterligare representanter från näringen (miniklustren) samt det offentliga i länet Nätverksarbete Regionförbundet har under 2008 deltagit i två möten av det nationella nätverket för regional turism som är en arena där förtroendevalda ledamöter och personer med styrelseuppdrag träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor kring utvecklingen av turismindustrin. De fem regionerna i Östra Mellansverige har inlett ett samarbete för att undersöka förutsättningar för ett gemensamt strukturfondsprojekt (Mål 2) för att kunna växla upp regionernas medel. Regionförbundet har medverkat i det planeringsarbete Ekonomisk uppföljning 2008 Basbelopp till klustermotorn Tillägg (Strategi/förankring, trycksaker, planering Advisory Board mm.) Total 2,9 milj. kr 300 kr 3,2 milj. kr

19 10.5 Projekt regionförbundet medfinansierar Regionförbundet medfinansierar även strategiska samarbetsprojekt som har generats med hjälp av EU och andra medel. Projekten gynnar besöksnäringen direkt eller indirekt: o Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län ( ) Sörmland, Östergötland och Örebro driver tillsammans på initiativ av LRF i Norrköping ett projekt för utveckling av företag inom besöksnäringen på landsbygden. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga, på en nationell och internationell marknad. De regionalt satsade medlen har uppväxlats med hjälp av LBU programmet. Regionförbundets finansiering per år: kr o KRUT- Kreativ Utveckling ( ) Regionförbundet Sörmland stödjer tillsammans med länsstyrelsen och landstinget i länet strukturfondsprojektet KRUT (Kreativ Utveckling) som har tillkommit på initiativ av Regionförbundet Östsam. Förutom Östergötland och Sörmland ingår Södra Småland, Västmanland, Uppsala och Örebro län i projektet. Intressant är gränssnittet mellan kreativa näringar, upplevelse- & besöksnäringen. Status: Kartläggningen har påbörjat, projektledare inte officiellt på plats. Regionförbundets finansiering per år: kr

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer