Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010"

Transkript

1 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen, för besökare från Stockholm-Mälarregionen och Skavstas inkommande passagerare. Ett levande dokument (Slutversion 18 mars 2009)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING STRATEGI REVIDERING UPPFÖLJNING AV STRATEGINS MÅLSÄTTNINGAR Uppföljning av effektmål Resultatmål Processmål MINIKLUSTER DIALOG OMVÄRLDSINFORMATION SAMARBETSPART SYNKRONISERING PROJEKTKOORDINATION Uppföljning marknadsföringsprojekt Uppföljning utvecklingsprojekt Övriga utvecklingsprojekt VAD HAR REGIONFÖRBUNDET SOM ÄGARE AV STRATEGIN GJORT? Förankring av strategin Fortsatt strategiarbete Nätverksarbete Ekonomisk uppföljning Projekt regionförbundet medfinansierar...19

3 1 Inledning 2005 påbörjades en utredning av det dåvarande regionala turismuppdraget, vilket resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes 2006, för att utveckla ett nytt regionalt turismuppdrag. Våren 2007 började Sörmlandsturism AB, idag Sörmlands turismutveckling AB, med hjälp av Regionförbundet Sörmland att bilda målgruppsinriktade nätverk, så kallade minikluster. Det har även funnits en del egna initiativ från näringen att bilda tematiserade nätverk. I december 2007 antog Regionförbundet Sörmlands fullmäktige länets strategi för besöksnäringens utveckling efter en lång process med representanter från näringslivet och det offentliga. Regionförbundet Sörmland upphandlade under hösten 2007 klustermotorn som är den operativa, regionala turismorganisationen som ska genomföra strategin. Efter avslutad upphandling är Sörmlands turismutveckling AB den formella, operativa utföraren, s.k. klustermotor, av det regionala turismuppdraget Vid årsskiftet 2007/2008 fördes även ansvaret för det regionala turismuppdraget över från Landstinget Sörmland till Regionförbundet Sörmland. I uppdraget som klustermotor ingår ett antal områden som ligger till grund för strukturen inom utvärderingen. Uppföljningen visar också vad regionförbundet som ägare av den regionala utvecklingsstrategin har åstakommit. 2 Strategi revidering Uppdrag Att tillsammans med Regionförbundet Sörmland revidera den regionala strategin för turism. Revidering av strategin ska göras en gång per år. Den reviderade strategin antas sedan av Regionförbundet Sörmlands styrelse. Under stormötet Politik & besöksnäringen i mars 2008 träffades ett antal politiker, tjänstemän och näringsidkare från varje kommun i Sörmland för att föra en gemensam diskussion om utvecklingen av näringen i länet. Vid stormötet beslutades att en revidering inte är aktuell för Anledningen är att ge arbetsro för besöksnäringen och klustermotorn. En revidering kommer att genomföras under Ett strategimöte är inplanerat i mars 2009.

4 3 Uppföljning av strategins målsättningar 3.1 Uppföljning av effektmål Mål Öka Sörmlands marknadsandel av landets omsättning i besöksnäringen till 3 % inom 5 år. Fördubbla omsättningen, sysselsättningen och skatteintäkterna inom 5 år. Turismen ska uppfattas som en självklar, accepterad, viktig och lönsam näring av Regionförbundet Sörmlands medlemmar, därmed som ett prioriterat utvecklingsområde. Andelen besökare som kommer via Stockholm-Skavsta Flygplats ska öka. Övernattningar, omsättning, sysselsättning och skatteintäkter i Sörmland 2007 Förändring från 2006 Omsättning (exportvärde) 1,63 miljarder kr + 7,6 % Sysselsättning 1680 personer personer Kommersiella övernattningar 1,034 miljoner + 5,5 % Boende privat/fritidshus (uppskattat) 2,715 miljoner - 24 % Dagbesök 1,13 miljoner + 10,5% Andelen omsättning i Sverige 2,04 % + 0,14 % Skatteintäkter (direkt/total) Kommuner 60/169 miljoner kr + 7 %, + 37 % Landstinget 27/76 miljoner kr + 8 %, + 36 % (Källa: TEM Resurs 2007) 2008 Omsättning (exportvärde) 1,53 miljarder kr Sysselsättning 1452 personer Kommersiella övernattningar 0,98 miljoner Boende privat/fritidshus (uppskattat) 2,90 miljoner Dagbesök 0,93 miljoner Andelen omsättning i Sverige 1,85 % Skatteintäkter (direkt/total) Kommuner Landstinget (Källa: TEM Resurs 2008) 57/145 miljoner kr 25/63 miljoner kr OBS: Eftersom beräkningsunderlaget för effektmätningarna har förändrats är det svårt att jämföra sifforna för 2007 och 2008) Är besöksnäringen en självklar och accepterad del av näringslivet? Regionförbundet Sörmland har fört en dialog med kommunerna i länet om besöksnäringens betydelse. Fler kommuner tänker strategiskt kring utvecklingen av besöksnäringen i kommunen: ny roll för turismansvarig och ny strategi för turism i Vingåker, Oxelösund fortsätter arbetet med ett Marint Center, fortsatt samarbete med Ryanair i Nyköping, planer på nytt äventyrsbad i Eskilstuna, satsning på Outlet i Hälleforsnäs/Flen, bildande av Trosa Turism AB med ökade resurser, Gnesta ser över möjligheterna att använda sig av filmturism kring Millenium -trilogin, Katrineholms kommun har som en del i satsningen av marknadsföringsbolaget lämnat över driften av turistbyrån till bolaget, Strängnäs kommun stödjer och har påbörjat ett arbete runt ett marknadsföringsbolag m m

5 3.2 Resultatmål Mål Ett större utbud tio nya företag/paketerbjudanden Minst sex marknadsanpassade besöksmål, evenemang, temarelaterade erbjudanden primärt utanför sommarsäsong Högre andel exportmogna produkter Ökad upplevelse av tillgänglighet av utbudet/bokningsbara produkter Ett större utbud Målet är uppnått o 2007/2008 har ett tjugotal nya företag inom besöksnäringen påbörjat sin verksamhet, exempelvis nya hotell i Nyköping (Hotell Lanterna, Connect Hotel) och restauranger (Gnesta Strand, Årets kock i Julita, Christer Lindström i Strängnäs) o Nya outlets i Vingåker/Hälleforsnäs Sex nya offseason-erbjudanden o Turistkarta Inga Lindström på initiativ av kommunerna o Hantverksgruppen Sörmland har öppet året runt i hamnen Nyköping o Julita Värdshus har öppnat upp året runt o Fler evenemang (Dansbandskampen/Strängnäs, Show Boat/Eskilstuna) Högre andel exportmogna produkter o Aktivt arbete pågår bland företagarna att t ex översätta sitt material, hemsida o Företagen deltar i Sörmlands turismutveckling AB:s omvärldsseminarium o Exportutbildningar inom projektet Landsbygdsturism ska hållas/en exporthandbok har redan tagits fram o Projektet Open House Sörmland Ökad upplevelse av tillgänglighet o Helårsöppen turistbyrå i Hälleforsnäs o Flygbussar från Stockholm-Skavsta till mellansvenska större städer skapar förutsättningar för passagerare att ansluta i Sörmland. o Länstrafiken Sörmland har under 2008 tagit initiativ till en linjekarta/guide till besöksmål i hela Sörmland. o Flera flygbolag har öppnat nya linjer till Stockholm-Skavsta Flygplats o Stambanan Stockholm-Göteborg har fått regionaltågtrafik med nya stopp i Gnesta, Flen och Vingåker. o Nya hemsidor med ökad tillgänglighet och bokningsbara alternativ. o 2008 började en ny incomingoperatör i Sörmland, Grand Trip Sweden. o Sörmlandskarta på uppdrag av länets samtliga kommuner.

6 3.3 Processmål Mål Strategin omsätts i kommunala och regionala utvecklingsplaner Tre självgående minikluster med minst femton engagerade företag Skapa utvecklingsprojekt som genererar strukturfondsmedel Ökad förmåga att använda omvärldskunskap i våra erbjudanden Regelbunden mätning av kundattityder, effekter av de gemensamma insatserna och antalet återbesökare Andra regionala utvecklingsplaner arbetas fram i samförstånd med den regionala turismstrategin, exempelvis revideringen av Landsbygdsprogrammet, Leader strategierna och handlingsplanerna av Sörmlandsstrategin. Våren 2007 bildades ett antal målgruppsinriktade nätverk, s k minikluster. Syftet med miniklustren är att näringen kan träffas för att få omvärldsinformation, paketera och planera gemensamma marknadsföringsinsatser. Detta arbete utfördes av Sörmlands turismutveckling AB och Regionförbundet Sörmland i samverkan. Det finns även egna initiativ från näringen att bilda tematiserade nätverk. Exempel är Golflust, Inga Lindström, 9 vikar, Eriksgata etc. (läs mer om miniklusterarbetet i appendix). I dagsläget finns två minikluster med ca tio deltagare i varje. Klustermotorn genomför just nu ett arbete att skapa självgående kluster med engagerade företagare. Det har generats projekt med hjälp av EU och andra medel som gynnar besöksnäringen direkt eller indirekt: Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län, Open House Sörmland, KRUT- Kreativ Utveckling. Ett samverkansprojekt med de andra länen i Östra Mellansverige har inletts med syfte att erhålla EU-medel för internationell affärsutveckling. Projektansökningar har inlämnats till sociala fonden samt till NUTEK med syfte att kompetensutveckla företag verksamma inom besöksnäringen i Sörmland (läs mer om projekten i appendix). Sörmlands turismutveckling AB erbjuder näringen följande verktyg att använda omvärldskunskap i sina erbjudanden: - Ett årligt omvärldsseminarium, 2008 tema Tyskland, 2009 tema Hållbar turism - Nyhetsbrev om besöksnäringen - Ny hemsida med information för besöksnäringen - Exporthandbok och exportrådgivning har tagits fram i projektet Landsbygdsturism - Tillsammans med VisitSweden genomförs en B2B Tysklandsgenomgång med kommunernas turismansvariga. - Målgruppsanpassade marknadsföringserbjudanden branschträffar med aktuella föredrag och ämnen för besöksnäringen. Träffarna är en plattform för besöksnäringen att träffas. - Kompetensutveckling på efterfrågade områden - Studieresor - Projektet Open House Sörmland som gett ökad kunskap om tyska marknaden för deltagarna samt skapat en mötesplattform för kvinnliga företagare i besöksnäringen.

7 Sörmlands turismutveckling AB har under 2008 införskaffat systemet Questback för att mäta av kundattityder samt effekter av de gemensamma insatserna. För att kunna mäta antalet återbesökare bör en ny passagerarundersökning på Stockholm-Skavsta Flygplats göras. I pipeline ligger också att under 2009 implementera TUSS för att bättre kunna visualisera effekterna av aktiviteter kopplat till det regionala turismuppdraget. 4 Minikluster Uppdrag Att göra en kartläggning av företag i besöksnäringen samt att samla företagen i nätverk utifrån intresse/målgruppsområden s.k. minikluster. Klustermotorn ska organisera träffar minst två gånger per år per minikluster. Tillsammans med företagen i miniklustren och kommunernas turistchefer ska utvecklingsprojekt och utbildningsbehov för företagen inom miniklustren identifieras. Klustermotorn ska dessutom bistå i arbetet att ta fram affärsplaner för miniklustren. Klustermotorn ska också förse företagen i klustren med omvärldsinformation. Uppföljning vår/sommar 2007 Vid bildandet av miniklustren under våren 2007 fick Sörmlands turismutveckling AB resurshjälp av Regionförbundet Sörmland. Under tre möten med samma upplägg vecka 13, 2007 träffades företag och andra aktörer inom besöksnäringen på tre olika platser i Sörmland för en kick-off. Det diskuterades omvärldstrender och affärsutveckling. Under seminarierna delades deltagarna in i tre mindre grupper: Active Meeting, Active Couple och Active Family. Avsikten var att entreprenörerna bör samverka kring en specifik målgrupp. I de mindre grupperingarna identifierades ett antal konkurrensfördelar för målgruppen och idéer hur det egna företaget kan förbättras med tanke på den valda målgruppen diskuterades. Det pratades också om vad gruppen gemensamt kan göra på kort och lång sikt för att stärka affärsområdet. Alla grupper var eniga om att läget och närheten till Stockholm samt andra regioner utgör en viktig konkurrensfördel. Mångfalden i natur- och kulturlandskapet samt en bredd i erbjudna aktiviteter för besökare nämndes. Frågeställningarna skulle vidareutvecklas vid två ytterligare träffar under våren. Målet var att innan sommaren ha utvecklat en plan för alla tre affärsområdena. Efter uppstartsmötena i slutet av mars 2007 valde varje enskild företagare en målgrupp för företaget att utvecklas mot: Active Meeting, Active Couple eller Active Family. Meningen var att grupperna skulle träffas separat två ytterligare gånger. Under träffarna enades grupperna om att jobba gemensamt med marknadsföring, produkt-, affärs- samt kompetensutveckling. Målsättningen för de enskilda företagen var framförallt att öka verksamheten men också att förbättra servicegraden och tillgängligheten för besökaren. Fokus ligger på samverkan och företagarna vill skapa en vi-känsla på lång sikt. Det är viktigt med information och omtanke. Det identifierades projekt på kort och lång sikt. Företagarna vill ha tillgång till gemensamma kontaktlistor och besöka varandra för att lära känna varandras utbud. När det gäller produktutveckling så vill besöksnäringen arbeta med en längre säsong. För Active Meeting innebär det t ex att bearbeta sommarmånaderna mot företag. För Active Couples ligger utvecklingspotentialen under

8 perioden oktober-mars. Även inom marknadsföringen handlar det om samverkan och näringsidkarna vill gå ut med ett tydligt budskap. När det gäller kompetensutveckling så handlar det om regelbunden information om trender och framtida behov av målgrupperna samt utbildning inom marknadsföring på nätet. Nätverken för Active Meetings och Active Couples har tagit fram affärsplaner. Processen i gruppen gruppen Active Family stannade av innan sommaren pga av de flesta företagare var upptagna med föreberedelserna inför högsäsongen. Målet var att ta upp det arbetet efter sommaren. Uppföljning vinter 2007/08 Den 25 oktober 2007 samlades ett 40-tal företagare för en dag med tema Hur kan vi arbeta tillsammans? Dagen varvades med workshops, marknadsgenomgång, omvärldsbevakning och inspiration. Information lämnades om det nya regionala turismuppdraget. Michael Ahlerup, VD Astrid Lindgrens Värld inspirerade med att berätta hur de kundanpassar och kvalitetssäkrar sin verksamhet. Många såg affärsnyttan med samverkan mellan stora och små företag och följande frågeställningar väcktes: Vem är min kund? Var finns min kund? Hur når jag min kund? Vad vill min kund ha? Deltagarna delades in i grupperna Family, Couples och Meetings där olika scenarier bearbetades. Utmaningen var att tillsammans ta fram ett erbjudande till sin målgrupp. Att arbeta tillsammans för att öka sina affärer blev dagens slutsats. En ny branschträff genomfördes den 8 april 2008 med tema Dra nytta av varandras erfarenheter - Framgångsexempel från andra branscher. Framtidens idéer. Branschträffen lockade ett 60-tal företagare och organisationer, många av dem helt del nya aktörer. Vid träffen berättade Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, om samarbete och att arbeta över gränserna. På frågan om vad som behövs för att nå framgång var Sven-Eriks svar: En dröm, en strategi och massor av handling. Övriga föredragshållare var: Finn Andrésen, Vd Connect Hotels som berättade om nya hotellet Connect Hotel Skavsta, Lena Josefsson, marknadsassistent på Stockholm-Skavsta Flygplats som berättade att flygplatsen nu klättrat och blivit Sveriges tredje största flygplats. För nuvarande har flygplatsen 37 lågprisdestinationer och 9 charterdestinationer. Lena visade hur flygplatsen utvecklats och byggts ut genom åren och avslöjade att nya ombyggnader och utveckling av området är på gång. Kommentarerna om träffen var mycket positiva och speciellt uppskattat var att få tillfälle att träffa andra i branschen och få chans att mötas och prata. Minikluster Active Family På initiativ av Boda Borg samlades den 12 december 2007 ett 20-tal deltagare på Boda Borg i Oxelösund. Temat var Värdskap - Hur man kan bygga ett framgångsrikt värdskap utan att investera en krona. Stefan Kemi från Boda Borg delade med sig av sina kunskaper för ett gott värdskap. Den planerade träffen i februari 2008 med tema Familjekampanj Leklust i Sörmland ställdes in. Tanken med träffen var att inspireras av representanter från Skansen, Junibacken och Gröna Lund i Stockholm och att gemensamt ta fram ett förslag för en framtida familjekampanj i olika medier under en längre period.

9 Minikluster Active Meetings Träffen Skapa rörelse tillsammans om gemensam marknadsföring för Hotell- och restaurangnäringen i Sörmland planerades men blev aldrig genomförd. Minikluster Active Couples Active Couples har inte träffats under vintern 2007/08. Det krävs mer grundläggande kunskaper om vad som krävs för att arbeta med utvalda målgrupper, varför det är viktigt att välja en huvudmålgrupp och hur man når den. Klustermotorn har tagit fram ett program för hösten 2008 och hela 2009 som ska öka besöksnäringens baskunskaper i paketering, marknadskommunikation, försäljning, incoming m m. Detta program kommer att underlätta ett fortsatt arbete under 2009 med miniklustren. Uppföljning höst 2008 Branschträff 18 september Ett litet rött paket med vita knutar : Ett femtiotal företagare samlades på Hedenlunda för en KUL Kreativ, Utvecklande och Lärorik eftermiddag. På programmet fanns bl a Eva Hedenström, Förtur (Föreningen Turism i Sverige) och Hans Remvig, Resurs AB, som berättade mer om vem som reser till Sörmland och hur besöksnäringen i Sverige ser ut. Eva Hedenström berättade mer om Förturs verksamhet, paketering och resegarantilagen. Torbjörn Wallin från Orsa Grönklitt AB avslutade med att berätta om deras utvecklingsprocess från ett kommunalt bolag till entreprenörsföretag på väg mot börsen. I utvärderingen efter träffen framkom mest positiva synpunkter på föreläsarna. Flera kommenterade att de fått nya affärskontakter som kommer att leda till ett ökat samarbete mellan företagare i besöksnäringen. Branschträff 5 november Skjut inte på allt! Sikta och ladda om! Rätt erbjudande till rätt person genom rätt marknadsföringskanal: Branschträffen hölls på Stora Djulö herrgård och ett fyrtiotal företagare inom besöksnäringen deltog i en KUL eftermiddag. Peter Lindqvist, nytillträdd VD på Stockholm Visitors Board berätta mer om SVB:s arbete samt varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia. Han betonade hur viktigt Sörmland är för Stockholm som besöksmål och vikten av samarbete sinsemellan utan gränser. Lars-Olof Eriksson fortsatte på ämnet marknadskommunikation. Syftet var att lyfta marknadskommunikationens grunder och frågor som: Vem är din kund/målgrupp? Hur hittar du som företagare kunden? Många företagare väljer att annonsera utan att ha besvarat flera av de grundläggande frågorna för marknadsbearbetning, något som kan bli mycket kostsamt. 25 respondenter svarade på utvärderingen efter träffen, varav 67 % gav träffen betyget 4 av % fick nya kontakter på träffen för samverkan i framtiden. Önskemål finns om hur vi konkret ska samverka. Under 2009 ska arbetet i miniklustren intensifieras.

10 5 Dialog Uppdrag Att föra en regelbunden dialog och koordinera samverkan mellan kommunernas turismverksamhet, miniklustren och Regionförbundet Sörmland. I detta ingår att säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de olika aktörerna. Sedan 2007 genomför Sörmlands turismutveckling AB regelbundna samtal med kommunens turismansvariga, Regionförbundet Sörmland och besöksnäringen i Sörmland. Sörmlands turismutveckling AB har upprättat en kommunikationsplan för att säkerställa utbytet mellan de olika aktörerna. Dialogen mellan Sörmlands turismutveckling AB och Regionförbundet Sörmland baseras på en kommunikationsplan som finns upprättad mellan parterna. För att ytterligare underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan de olika aktörerna finns sedan december 2008 en bloggfunktion på Sörmlands turismutveckling AB:s hemsida. De månatliga nyhetsbreven är ett verktyg för att uppmuntra en levande dialog. Genom en regelbunden uppsökande verksamhet via e-post, telefon och personliga besök skapas en regelbunden dialog och en koordinerad samverkan mellan klustermotorn och berörda aktörer. Samtal om incoming Sörmlands turismutveckling AB initierade ett förutsättningslöst möte i augusti 2008 med olika företag inom besöksnäringen kring hur incoming kan utvecklas och bli en möjlighet till utökad turism till Sörmland. Samtalet kretsade runt tre olika frågeställningar: Vad är Incoming? Vilka förväntningar finns på funktionen från näringen? Hur går vi vidare? Incomingbolag idag vad gör de? Aktörerna måste söka upp den och få dem att ta upp Sörmland mer. Är de för få? Vi behöver presentera upplevelser inom kultur och natur. (Efterfrågas i bl a Tyskland). Näringen och dess aktörer måste förstå funktionen av Incoming.

11 6 Omvärldsinformation Uppdrag Att kontinuerligt förse ovanstående parter med omvärldsinformation, trender och marknadsdata. Att ge underlag och stöd för kvalitetssäkring och produktutveckling till näringen. Att på ett omvärldsseminarium per år delge intresserade parter denna information. Sörmlands turismutveckling AB förser samarbetspartners och press med följande omvärldsinformation: - Nyhetsbrev 8 gånger per år med information såsom statistik, trender, marknadsdata, aktiviteter och projekt. - Statistik över besöksutveckling (gästnätter). - Pressmeddelanden om aktiviteter, projekt, statistik. - Ny hemsida sedan december 2008 med ovan angiven information samt uppföljning, länkar och blogg. - Omvärldsseminarium en gång per år. - Branschträffar med olika teman 3-4 gånger per år. Sörmlands turismutveckling AB uppdaterar kontinuerligt befintliga register med nya uppgifter och samarbetspartners. För att Sörmlands turismutveckling AB ska kunna förse besöksnäringen med trender och omvärldsinformation, genomförs regelbundet insamling av marknadsdata/ kunskap som återförs till besöksnäringens aktörer med de ovan angivna aktiviteterna och verktygen. Några exempel på insamling av data är: Meltwater pressbevakning, nyhetsbrev med branschanknytning, deltagande vid relevanta seminarier/föreläsningar. Ett statistikseminarium genomfördes den 20 augusti 2008 på tema Hur ska vi räkna bäddnätter? Ca 25 personer deltog. Under dagen redovisade och presenterade bl a Hans Remvig, Resurs AB TDB & TEM modellerna. NUTEK, som är den myndighet i Sverige som har ansvar för turismstatistik, representerades av Dennis Bederoff, som berättade mer om hur insamling och bearbetning av gästnattsstatistik går till. Övriga föredragshållare var branschekonom Göran Granhed, SHR och Bo Svensson, forskningsinstitutet E-tour vid Mitthögskolan i Östersund. En allmän diskussion runt statistik och besöksnäringens statistik genomfördes. Årets Omvärldsseminarium på temat Entschuldigung, wo können wir Elche sehen? Anpassa ditt erbjudande efter den tyske resenärens förväntningar ägde rum den 16 oktober 2008 på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna och ett 70-tal företagare och andra representanter för besöksnäringen kom till seminariet. På programmet stod föredrag av Barbro McAusland, som på uppdrag av VisitSweden AB berättade om deras arbete, olika målgrupper men framförallt hur den tyske turisten reser, bokar och tänker. Robert Medik från Troll tours GmbH (en av Tysklands största researrangörer) berättade om hur en researrangör arbetar.

12 7 Samarbetspart Uppdrag Att vara samarbetspart med Stockholm Visitors Board, VisitSweden AB samt andra regionala och nationella aktörer. I förhållande med Stockholm Visitors Board ska klustermotorn fungera som resurs för de kommuner och aktörer i Sörmland som inte har egna avtal. Klustermotorn ska inte agera ombud för kommuner som har egna avtal. Sörmlands turismutveckling AB har sedan flera år goda relationer till och samverkar med ett flertal nationella och internationella organisationer i olika frågor, ärenden och uppdrag. Som en del av det regionala turismuppdraget, följer Sörmlands turismutveckling AB den verksamhet de bedriver och agerar tillsammans med dem inom ramen för olika dialogmöten, nätverk etc. Sörmlands turismutveckling AB ingår i Nätverket för regional turism som har bildats i syfte att bidra till den svenska turismens långsiktiga utveckling utifrån ett regionalt perspektiv. Nätverket är en arena för politiker att träffas och utbyta regionala erfarenheter inom turism. Dessutom ingår tjänstemän vid de regionala turismorganisationerna. Nätverket träffas två gånger per år och utgångspunkten är turismens status som näring och dess roll för regional utveckling. Inom nätverket ska den politiska kopplingen särskilt markeras och det ska vara en naturlig kontaktyta för förtroendevalda med regionala uppdrag inom turism. Andra nätverk Stockholm Business Alliance-turismgruppen VisitSweden AB genom partnerskapet Business to business Tyskland, partnerskap Flygcharter Jönköping-Tyskland samt som deltagare i dialoggruppen för regionala turismföreträdare. Nätverket "Inga Lindström" Referensgrupp i projektet KRUT Strategigrupp för utveckling av besöksnäringen i Sörmland Arbetsgrupp strukturfondsansökan för besöksnäringen Östra Mellansverige Sörmlandsidrotten Förtur - Föreningen Turism i Sverige Rese- och turistnäringen i Sverige Styrelseakademin Öst Centrumföreningen Nyköping Marknadsbolaget skyltfönstret i Strängnäs Exportrådet Nyföretagarcentrum Almi Open House Sörmland Landsbygdsturism

13 8 Synkronisering Uppdrag Att vid genomförande av egna aktiviteter och projekt ansvara för att en synkronisering sker gentemot VisitSwedens kvalitetskrav och Stockholm Visitors Boards ambitioner för Stockholm- Mälarregionen. Sörmlands turismutveckling AB ser Stockholm Visitors Board och VisitSweden AB som viktiga strategiska samverkanspartners. En annan viktig aktör i regionen är Stockholm-Skavsta Flygplats med vilka en dialog är ständigt pågående. Stockholm Business Alliance/Stockholm Visitors Board Som ett led i arbetet att främja en ökad besöksström från Stockkholm-Mälardalen till Sörmland, samverkar Sörmlands turismutveckling AB med Stockholm Business Alliance turismgruppen. Ett arbete som påbörjades 2007 med syfte att fördjupa arbetet inom besöksnäringen i Stockholm-Mälardalen. Besöksnäringen har ett nära samarbete över kommungränserna i regionen och övrigt näringslivsarbete, det gäller framför allt marknadsföring av regionen som besöksdestination och med besöksservice. Arbetsgruppen med representanter från regionen tillsattes under 2007 av Stockholm Business Region och tog fram ett förslag till samarbetsområden och samarbetsformer. Detta förslag är nu ute på remiss. För Sörmlands turismutveckling AB:s del har arbetet konkret inneburit att implementera Sörmland-a part of the Capital of Scandinavia. VisitSweden AB Sörmlands turismutveckling AB har en aktiv samverkan med VisitSweden AB genom partnerskapet Business to business Tyskland, partnerskap Flygcharter Jönköping-Tyskland och som deltagare i dialoggruppen för regionala turismföreträdare. I B2B Tyskland ingick regionala turismorganisationer. Samverkan har byggts upp för att utveckla och koppla samman nya svenska produkter och tyska arrangörer. Under verksamhetsåret 2008 avslutades B2B:s projektstruktur och övergick till löpande affärsverksamhet.

14 9 Projektkoordination Uppdrag Att ha tillräckliga kunskaper för att på uppdrag administrera och utföra projekt på initiativ från näringen, kommunerna/turistcheferna, Regionförbundet Sörmland eller andra aktörer. Finansiering av dessa uppdrag omfattas inte av denna upphandling. 9.1 Uppföljning marknadsföringsprojekt För uppföljning av Sörmlands turismutveckling AB:s kommersiella verksamhet hänvisas till bolagets verksamhetsberättelse Uppföljning utvecklingsprojekt Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län är ett treårigt projekt som kommer att bedrivas i de tre länen med start i januari 2008 och finansieras av Länsstyrelserna och Regionförbunden i de tre länen. Sörmlands turismutveckling AB har fått uppdraget att i Sörmlands län vara projektledare. Projektet riktar sig till landsbygdsföretag som vill utveckla sitt företagande inom besöksnäringen öka sin konkurrenskraft så att de blir spjutspetsföretag inom sin genre. Ledorden är lönsamhet, professionalism, kvalité och värdskap. Projektet ska i enlighet med strategin för besöksnäringen leda till ett ökat utbud av natur/outdoorprodukter, en ökad samverkan/nätverk, produktutveckling paketering samt exportmognad. Open House Sörmland syftar till att stärka och främja länets kvinnor som driver företag/vill driva företag inom besöksnäringen och ägs av Sörmlands turismutveckling AB. Kvinnorna som ska delta i projektet ges möjlighet att bygga på sina marknadsföringskunskaper genom PR-utbildning, enskild rådgivning, omvärldsinformation och framför allt ett ökat samarbete mellan näringsidkarna själva. Inom projektet genomförs en studieresa till Tyskland för att ge deltagarna bättre kännedom om den tyska marknaden samt hur tyska researrangörer och medier arbetar. Under projektets gång har deltagarna tillsammans planerat för ett Open House Sörmland för företag inom rese- och turismbranschen från framförallt Tyskland, som kommer att genomföras under Sörmlands turismutveckling AB fick under hösten 2007 uppdraget från Regionförbundet Sörmland att kartlägga intresset bland Sörmlands aktörer i besöksnäringen att bearbeta de ryska och baltiska marknaderna. Svarsfrekvensen i förstudien var inte tillräckligt stor och en kompletterande omgång telefonintervjuer gjordes under våren Det är svårt att dra slutsatser för hela Sörmland, eftersom underlaget i kartläggningen baseras på ett litet urval. Av de tillfrågade företagen i besöksnäringen (borträknat

15 turismansvariga) är ungefär hälften av de tillfrågade intresserade av en gemensam marknadsbearbetning i Ryssland. Av de respondenter som angett att de inte är intresserade vill majoriteten ha fortsatt information om marknaden. Det visar på att det finns ett intresse för den ryska marknaden. Sörmlands turismutveckling AB har under 2008 haft avtal med Nyköpings, Flens och Strängnäs kommuner gällande press- och visningsresor. 9.3 Övriga utvecklingsprojekt Inga Lindström: Syfte att utveckla ett affärssamarbete kring Inga Lindström-filmerna på initiativ av Sörmlands turismutveckling AB. Samarbete mellan fem län och ett femtontal kommuner i Östra Mellansverige. Idrott och turism: Med huvudsyfte att utveckla kommersiella aktiviteter och evenemang kring sport, idrott, rekreation och friskvård i Sörmland. KRUT Kreativ utveckling: med huvudsyfte att synliggöra Kreativa sektorn och arbeta med arenor där olika kreatörer kan mötas och ha utbyte sinsemellan. En del av den kreativa sektorn är besöksnäringen. 9Vikar: Målsättningen med varumärket 9vikar är att öka attraktionskraften i skärgårdsområdet genom att alla aktörer i ett geografiskt område om 4 kommuner går samman och marknadsför sitt utbud och sina produkter. Leaderområden Kustlinjen, Inlandet och Gränslandet, utveckling av landsbygden. Eriksgata - Sveriges Nationella Ridled: Med syfte att utveckla ridturism längs Eriksgatan.

16 10 Vad har Regionförbundet som ägare av strategin gjort? Roll & uppdrag Äger, förankrar och utvärderar strategin Bevakar politiska trender Kan medfinansiera större strategiska projekt Tillsammans med klustermotorn Följer upp & reviderar strategin Vårda nationella/internationella nätverk 10.1 Förankring av strategin Utvecklingen av besöksnäringen har diskuterats under ett antal möten med olika grupperingar: Kommunledningen Regionförbundet har under 2007/2008 fört dialogmöten med kommunerna i länet om besöksnäringens betydelse och varit nästan i alla kommuner två gånger. Kommunernas engagemang varierade från två upp till tolv deltagare inklusive inbjudna näringslivsrepresentanter. De flesta kommuner betonade att besöksnäringen är en viktig utvecklingsfråga och att den regionala strategin är bra och väl genomarbetad. Turismsansvariga Under strategiarbetet vintern 2006/2007: tre avstämningsmöten där turismansvariga fick lämna synpunkter samt aktivt delta i skrivningen av strategin. Som ett led i strategin har regionförbundet tillsammans med Sörmlands turismutveckling AB träffat turismansvariga under 2007 ett antal gånger för att prata såväl om strategiska frågor och det operativa arbetet. Regionförbundet och Sörmlands turismutveckling AB bjöd in turismansvariga i maj 2008 för att följa upp stormötet politik och besöksnäringen (mars 2008). Det pratades om rollfördelningen i besöksnäringen i länet generellt och särskild om turismansvarigas roll i utvecklingen. I oktober 2008 träffade regionförbundet turismansvariga i Hälleforsnäs för att stämma av de lokala och regionala handlingsplanerna. Under december 2008/januari 2009 ska RF träffa turismansvariga individuellt Näringslivschefer November 2007/Wreta: avrapportering av arbetet inom besöksnäringen 2007 Mars 2008/Sundbyholm: Ola Nilsson Sörmlands turismutveckling AB på besök 8 maj 2008/Munktell Eskilstuna: Dialog kring besöksnäringens tillväxtpotential och vilka strategiska beslut och mandat i kommunerna det kräver. Det diskuterades också bildandet och planering av marknadsföringsbolag i ett antal kommuner. Remissrunda Regionförbundets medlemmar fick i ett remissförfarande möjlighet att lämna in synpunkter på strategin fram till Då nio av tio remissvar som inkommit har ställt sig bakom

17 dokumentet En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland bedömdes att detta dokument ha så stark förankring bland medlemmarna att den bör antas av regionförbundets styrelse/fullmäktige. Den kommun som inte velat ställa sig bakom strategin har dock ställt sig positiv till att föra en fortsatt dialog med regionförbundet kring den regionala besöksnäringens utveckling. De övriga kommunerna har också uttryckt önskemål om att fortsätta föra strategiska diskussioner med regionförbundet om besöksnäringens betydelse för tillväxt. Politisk förankring i regionförbundet Johan Graffman på RF fullmäktige: omvärldstrender (nov 06) Kontinuerliga avrapporteringar på AU Regionförbundets fullmäktige antar strategin (dec 07) Regionförbundet tar över ansvaret för besöksnäringen från landstinget vid årskifte 07/08 Plan för Advisory Board presenteras på styrelseseminariet näringsliv (sep 08) Sörmlands turismutveckling AB avrapporterar på regionförbundets fullmäktige (nov 08) Information och trycksaker Kontinuerlig information på regionförbundets hemsida och i nyhetsbrevet Turist Statistikbroschyr med målgrupssbeskrivningar (vår 2007) Framtagande av strategidokument efter remissrunda (höst 2007) Kortversion strategi (sommar 2008) 10.2 Fortsatt strategiarbete Arbete med offentliga aktörer Seminarium oktober Hur kan de offentliga bidra till utvecklingen av besöksnäringen Efter att ha jobbat intensivt med företagen inom besöksnäringen i Sörmland under våren 2007 var det dags för de offentliga aktörerna inklusive näringslivets vänner att samlas till ett seminarium den 11 oktober, 2007 för att diskutera en framtida roll i utvecklingen av besöksnäringen. Till seminariet var bland annat Carl-Magnus Mårheden från Västervik Framåt AB inbjuden att berätta om hur kommunen Västervik strategiskt har satsat inom besöksnäringen och därmed fått Holiday Club att etablera sig. Ett annat viktigt budskap som gavs vid seminariet var att kultur, aktiviteter och evenemang är viktiga dragplåster inom besöksnäringen. Omsättningen i Sverige för dessa delar ligger idag bara på 10 miljarder kronor av en total omsättning inom besöksnäringen på 215 miljarder kronor. Det är handeln, transporter och mat/boende som är vinnarna men de är i stor mån beroende av att dragplåstren är attraktiva och tar emot besökare. Därför är det viktigt att få till ett bra samarbete mellan aktörerna inom de olika branscherna i besöksnäringen. Seminarium 8 mars Stormöte politik & besöksnäringen Den 5 mars 2008 träffades ledande politiker, tjänstemän och viktiga näringsidkare från varje kommun i Sörmland till ett seminarium i Eskilstuna kring besöksnäringen. Syftet var att föra en gemensam diskussion om utvecklingen av näringen i länet. Det fördes en dialog om de viktigaste frågeställningarna framåt samt hur vi ska gå tillväga för att uppnå målen. Bland frågorna nämns paketering över gränserna, infrastruktur/ kommunikationer och förankringen av

18 den regionala strategin. Konkret efterfrågas en bokningsbar webbportal och tydliga mätverktyg för strategin. Därutöver pratades om affärsutveckling och exportmognad för små- och medelstora företag. Viktig är samverkan över länsgränserna, bland annat med Stockholmsregionen. Under seminariet arbetade besöksnäringens olika intressentgrupper fram tydliga förväntningar på varandra samt roll-, ansvars- och arbetsfördelning. När det gäller regionförbundet så är förväntningar framförallt att äga och följa upp strategin samt förankra den hos sina medlemmar. En revidering av strategin ska avvaktas för att få arbetsro och regionförbundet ska inte vara operativ. Från regionpolitikerna önskas att frågan om besöksnäringens utveckling kommer upp på agendan. (En uppföljning av marsmötet är planerad under 2009.) Advisory Board För att kunna fortsätta med positiva framsteg ska enligt strategin ett Advisory Board inrättas. Ett Advisory Board fungerar som ett rådgivande organ eller bollplank. Syftet är att ge inspirerande framtidstänk för alla besöksnäringens intressenter i Sörmland samt säkerställa en verklighetsförankring av framtida gemensamma satsningar. Det ska helt enkelt bidra till att nå upp strategins vision och målsättningar. Ett förberedningsarbete i en mindre arbetsgrupp (Regionförbundet, Sörmlands turismutveckling AB och Mona Johansson/Graffman Företagsledning & Utveckling AB) har skett under hösten Arbetsgruppen kom fram till det behövs en regional referensgrupp som ett mellansteg. Referensgrupen (= arbetsnamn) är tänkt att bestå av medlemmar från strategigruppen som under hösten 2006 tog fram den gemensamma strategin och ska kompletteras med ytterligare representanter från näringen (miniklustren) samt det offentliga i länet Nätverksarbete Regionförbundet har under 2008 deltagit i två möten av det nationella nätverket för regional turism som är en arena där förtroendevalda ledamöter och personer med styrelseuppdrag träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor kring utvecklingen av turismindustrin. De fem regionerna i Östra Mellansverige har inlett ett samarbete för att undersöka förutsättningar för ett gemensamt strukturfondsprojekt (Mål 2) för att kunna växla upp regionernas medel. Regionförbundet har medverkat i det planeringsarbete Ekonomisk uppföljning 2008 Basbelopp till klustermotorn Tillägg (Strategi/förankring, trycksaker, planering Advisory Board mm.) Total 2,9 milj. kr 300 kr 3,2 milj. kr

19 10.5 Projekt regionförbundet medfinansierar Regionförbundet medfinansierar även strategiska samarbetsprojekt som har generats med hjälp av EU och andra medel. Projekten gynnar besöksnäringen direkt eller indirekt: o Landsbygdsturism i Södermanland, Östergötland och Örebro län ( ) Sörmland, Östergötland och Örebro driver tillsammans på initiativ av LRF i Norrköping ett projekt för utveckling av företag inom besöksnäringen på landsbygden. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga, på en nationell och internationell marknad. De regionalt satsade medlen har uppväxlats med hjälp av LBU programmet. Regionförbundets finansiering per år: kr o KRUT- Kreativ Utveckling ( ) Regionförbundet Sörmland stödjer tillsammans med länsstyrelsen och landstinget i länet strukturfondsprojektet KRUT (Kreativ Utveckling) som har tillkommit på initiativ av Regionförbundet Östsam. Förutom Östergötland och Sörmland ingår Södra Småland, Västmanland, Uppsala och Örebro län i projektet. Intressant är gränssnittet mellan kreativa näringar, upplevelse- & besöksnäringen. Status: Kartläggningen har påbörjat, projektledare inte officiellt på plats. Regionförbundets finansiering per år: kr

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer