Att vara eller att inte vara stiftelse. Frågan om organisationsform för Värmlands Museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara eller att inte vara stiftelse. Frågan om organisationsform för Värmlands Museum"

Transkript

1 Att vara eller att inte vara stiftelse Frågan om organisationsform för Värmlands Museum Tomas Jönsson 2006

2 Innehåll Inledning 3 De flesta länsmuseer är stiftelser 5 Vad är en stiftelse? 7 Förändringarnas tid 9 De tre länsmuseerna i Västra Götaland har blivit en del av förvaltningen Västarvet 9 Västmanlands läns museum har blivit en del av en förvaltning inom Landstinget Västmanland 11 Västerbottens museum är aktiebolag 13 Aktiebolag svb a non-profit corporation 15 Länsmuseet på Gotland har fortsatt att driva verksamheten i föreningsform 16 Argument för olika associationsformer 17 Samlat ägande istället för blandat ägande 18 Momsfrågan 18 Stordriftsfördelar 20 Kulturens frihet 20 Omorganisationens viktiga frågor 22 Varför? 22 ns vara eller inte vara 22 Vilken organisationsform ska väljas? 22 Slutsatser för Värmlands Museum 24 Källor 28 2

3 Inledning Värmland har tre mycket framgångsrika regionala kulturinstitutioner som arbetar med folkbildning, historia och kulturarv. Värmlandsarkiv fick som första regionala arkiv i landet 1995 uppdraget att vara landsarkiv d v s statligt ansvarsarkiv för sin region nominerades Länsbiblioteket i Värmlands projekt Bibliotek Värmland som ett av tre bibliotek till utmärkelsen Årets bibliotek. Värmlands Museum utnämndes i april 2005 till Årets museum. De tre institutionerna bedriver alla långtgående och framåtsyftande utvecklingsarbeten företrädesvis inom sina kärnområden och inriktade på sina kärnmålgrupper. Gränsöverskridande utvecklingsarbete har funnits sedan mitten av 1990-talet i ett tiotal projekt och inom det alltjämt pågående projektet Kulturarv Värmland. Idag finns i samhället en önskan om minskad sektorisering, klarare ansvarsfördelning och ett ökat deltagande i kulturlivet. Region Värmland länsinvånarnas organisation för tillväxt, regional utveckling, lobbying och marknadsföring ansåg det angeläget att undersöka vilka effekter som ett ökat samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer i Värmland skulle kunna ge. Till ensamutredare utsågs undertecknad Tomas Jönsson länsmuseichef för Värmlands Museum och utredningsarbetets syfte formulerades att undersöka möjligheter och villkor för skapandet av en ABM-enhet i Värmland. ABM är här förkortning av arkiv, bibliotek och museum men syftar även på ett gemensamt arbetsfält för dessa institutioner. Som deluppdrag inom utredningen faller att studera ABMarbetets bakgrund, dess för- och nackdelar, att föreslå nya samarbetsområden etc. samt att utreda och föreslå eventuella organisationsförändringar. Arbetet har utförts under tiden 1 mars 31 augusti Deluppdraget att utreda och föreslå eventuella organisationsförändringar visade sig vara så komplext, att det här redovisas separat. Värmlandsarkiv och Länsbiblioteket i Värmland är båda organiserade som basenheter under Region Värmland, medan Värmlands Museum är en självständig stiftelse. En eventuell sammanslagning skulle innebära förändrad organisationsform det som också kallas associationsform för museet. Är förändringen möjlig? Är förändringen önskvärd? Hur skulle den kunna genomföras? Frågan om länsmuseernas organisationsform är av generellt intresse och såväl styrelsen för Värmlands Museum som Länsmuseernas Samarbetsråd har efterlyst en genomgång. Frågeställningen i denna text har därför vidgats till en allmän kartläggning och utvärdering av länsmuseernas 3

4 olika organisationsformer. Först i avslutningen återknyter jag till utredningens egentliga uppdrag rörande Värmlands Museum. Genomgången har sitt fokus på de länsmuseer som i likhet med Värmlands Museum är stiftelser och dessas eventuella möjligheter att förvandla stiftelserna till förvaltningar eller aktiebolag. Svensk rätt ger även möjlighet till andra organisationsformer enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag, ekonomisk förening men dessa torde inte vara aktuella som organisationsform för länsmuseer. I bland annat Västerbottens län, Västra Götalandsregionen och i Västmanlands län har man frångått stiftelseformen och övergått till aktiebolag respektive drift i förvaltningsform. Jag har tagit del av utredningar och beslut därifrån och tillsammans med läsefrukter och mina egna erfarenheter som museichef i förvaltning (Norrköpings stadsmuseum ) och som länsmuseichef i stiftelse (Värmlands Museum ) utgör detta källmaterial för genomgången. Syftet har varit att dels ge synpunkter på Värmlands Museums fortsatta organisationsform, dels att ta fram ett generellt beslutsunderlag användbart för alla andra länsmuseistiftelser. Juridikens detaljrikedom har i möjligaste mån undvikits. En ändring av organisationsform kan ändå aldrig genomföras utan tillgång till juridisk expertis. Jag vill rikta ett varmt tack till alla uppgiftslämnare och granskare. Utan dessas ambitiösa arbete hade dessa rader aldrig skrivits. 4

5 De flesta länsmuseer är stiftelser Många länsmuseer har sin grund i de fornminnesföreningar som bildades på 1860-talet. De hade landskapet, länet eller stiftet som geografisk grund och engagerade sig i räddandet av minnet av svunnet kulturarv. Med insamling av föremål och minnen följde behovet av museer. På 1920-talet började staten fördela lotterimedel för att bygga ändamålsenliga museer och samtidigt skapades lönefonder för att man skulle kunna anställa en fackutbildad museiman i varje län. Till tidigt 1970-tal var länsmuseerna små institutioner, föreningsdrivna och med endast smärre driftsbidrag från det allmänna. Under tioårsperioden expanderade länsmuseerna kraftigt. Landsting och kommuner engagerade sig och anslagsnivåerna höjdes. Verksamheten byggdes ut främst kring den publika delen: Fler och större utställningar, större programverksamhet och kraftigt utökad pedagogisk verksamhet till skolorna. Med landstings och kommuners större ekonomiska åtaganden följde krav på ökat inflytande. De flesta länsmuseerna övergav den föreningsstyrda verksamheten och valde organisationsformen stiftelse. Först ut var Västerbottens Museum 1967 och deras stadgar blev efter att ha granskats av Ecklesiastikdepartementets juridiska avdelning normgivande för de efterföljande stiftelsebildningarna. Valet av stiftelseform skedde helt i tidens anda, vilket återspeglas i att utredningen Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) noggrant utredde frågan och kom till slutsatsen, att stiftelseformen var särskilt lämplig, när det var fråga om ett delat huvudmannaskap. Statens kulturråd anslöt sig till samma uppfattning för länsmuseerna. Man ansåg att stiftelsen var en smidig organisationsform som gav organisatorisk stadga, garanterade frihet och oberoende och samtidigt gav insyn för olika parter. Paralleller drogs också med forskningen som ville agera utan partipolitiska bindningar och därför också ofta organiserades i stiftelseform. Bl a Chalmers, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm är stiftelser. De flesta av länsmuseistiftelserna har landstinget, värdkommunen och fornminnesföreningen/hembygdsförbundet som stiftelsebildare och huvudmän. 5

6 Länsmuseernas associationsformer (augusti 2006) Länsmuseum Blekinge museum Bohusläns museum Dalarnas museum Jämtlands läns museum Jönköpings läns museum Kalmar läns museum Kulturen Landsantikvarien Hallands länsmuseer Länsmuseet Varberg Länsmuseet Halmstad Länsmuseet Gävleborg Länsmuseet på Gotland Länsmuseet Västernorrland Norrbottens museum Regionmuseet Kristianstad Regionmuseum Västra Götaland, Vänersborg Smålands museum Stockholms läns museum Sörmlands museum Upplandsmuseet Värmlands Museum Västerbottens museum Västergötlands museum Västmanlands läns museum Örebro läns museum Östergötlands länsmuseum Associationsform Förvaltning Ideell förening Ideell förening Ideell förening Ideell förening Förvaltning Förvaltning Förvaltning Aktiebolag Förvaltning Förvaltning 6

7 Vad är en stiftelse? r har funnits sedan medeltiden, då förmögna personer ibland donerade en egendom eller ett kapital för ett fromt ändamål som kyrkans vårdande, sjuk- och fattigvård, barnavård eller undervisning. Med tiden kom stiftelsernas ändamål att utökas till även andra former av allmännyttig verksamhet. En stiftelse bildas genom att någon en eller flera stiftare avsätter egendom för ett bestämt ändamål. Egendomen ska avskiljas och förvaltas självständigt. Två skriftliga rättshandlingar fordras av stiftaren: Ett stiftelseförordnande med angivandet av ett bestämt och varaktigt ändamål, och en förmögenhetsdisposition i enlighet med förordnandet. lagen (SFS 1994:1220) reglerar stiftelsernas verksamhet och alla stiftelser står under tillsyn av länsstyrelsen. En stiftelse kännetecknas av att stiftelsebildningen i princip är oåterkallelig, att ändamålet måste vara varaktigt och bestämt, att ändamålet endast kan ändras genom permutation (ändringstillstånd) hos Kammarkollegiet, att stiftelsen inte har några ägare, medlemmar eller huvudmän eftersom den är ett autonomt självägande rättssubjekt, att den egendom som tillförs stiftelsen vid bildandet inte kan återkrävas av stiftaren, att en stiftelse inte kan få nya stiftare när den väl är bildad, att enbart stiftelsens styrelse har rätt att bestämma över stiftelsens angelägenheter och att stiftaren, bortsett från val av styrelse och revisorer, inte kan förbehålla sig rätten att bestämma över någon del i förvaltningen. Stiftarna ofta populärt kallade huvudmännen utövar sitt inflytande genom att utse styrelse och revisorer. Därefter har styrelsen att självständigt bestämma över stiftelsens angelägenheter. Handlingarna i länsmuseistiftelserna är att betrakta som offentliga handlingar enligt sekretesslagen. Denna stadgar sedan 1995 att stiftelse, där kommun och landsting tillsätter minst halva styrelsen rättsligt ska jämställas med myndighet i detta hänseende. Museer är inte momsskyldiga när det gäller utställningar, men annan verksamhet nämns inte. Skattemyndighetens tolkningar om vad som ska vara momsbelagt eller inte har skiftat från län till län. I sin egenskap av stiftelser är länsmuseerna befriade från skatt på kapitalinkomster och reavinster, men skattar för fastighets- och rörelseinkomster. Anledning 7

8 till skattebefrielsen är att man anser att länsmuseistiftelserna har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål genom sin anknytning till vetenskaplig forskning och hit räknas även kulturmiljövård och museiverksamhet. För att ändra eller upphäva regler i stiftelseförordnandet krävs tillstånd (permutation) av Kammarkollegiet. Endast stiftelsens styrelse inte huvudmännen får ansöka om permutation. En föreskrift kan ändras då den på grund av ändrade förhållanden inte kan följas, eller har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart strider mot stiftarens avsikter. Kammarkollegiets beslut kan överklagas hos regeringen. Detta gäller alla stiftelser. Förändringar som kräver tillstånd är enligt stiftelselagen 6 kap. 1 : stiftelsens ändamål, hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad, huruvida stiftelsen skall ha egen eller anknuten förvaltning, av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen skall vara sammansatt, styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande, arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren, räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen, revision, eller rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare. Om stiftelsen har ett giltigt ändringsförbehåll får styrelsen ändra eller upphäva regler som inte berör ändamålet. En stiftelse kan upplösas om den försatts i konkurs, om den trätt i likvidation efter det att tillgångarna förbrukats eller efter beslut om permutation. När den nya stiftelselagen (SFS 1994:1220) trädde i kraft 1996 blev det inte längre möjligt att bilda så kallade anslagsstiftelser, som är beroende av driftsanslag från till exempel kommuner och landsting. Befintliga anslagsstiftelser kommer dock enligt övergångsbestämmelserna att alltjämt betraktas som stiftelser. Då styrelsemedlemmarna i en stiftelsestyrelse har ett stort personligt ansvar har vissa länsmuseer valt att teckna styrelseansvarsförsäkring för ledamöterna. Denna försäkring skyddar styrelseledamoten från skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada och personligt betalningsansvar. Skadan får naturligtvis inte ha uppstått genom brottslig handling, grov vårdslöshet eller överträdelse av lag, förordning eller myndighetsbeslut. 8

9 Förändringarnas tid Under de senaste tio åren har sex länsmuseer övergivit stiftelseformen för verksamhetsdrift och blivit delar av en förvaltning. I Västra Götaland har detta skett av principiella skäl tre län ska bli ett men ofta har omorganisationen framtvingats i samband med en ekonomisk kris för berört museum. Inför en förestående konkurs eller likvidation har styrelsen varit tvungen att be stiftarna om ekonomiskt tillskott och stiftarna har krävt ändrad organisationsform för sin medverkan. Eftersom villkoren för permutation är så restriktiva synes Kammarkollegiet ha hållits utanför förändringarna. Antingen har man behållit stiftelsen som ägare av samlingarna men utan medverkan i den egentliga museiverksamheten, eller också har man svält ut stiftelsen och därefter avregistrerat den som egendomslös. I Västerbotten övergick driften i aktiebolagsform med bibehållen stiftelse som ägare av samlingarna Detta skedde i god ordning inför ett befarat förbud mot anslagsstiftelser, alltså sådana stiftelser som är beroende av driftsanslag från det allmänna. Förbudet kom, men existerande anslagsstiftelser undantogs dock. Nedan redogörs relativt ingående för förändringar vid fem länsmuseer: 1. De tre länsmuseerna i Västra Götaland har blivit en del av förvaltningen Västarvet. 2. n Västmanlands läns museum har blivit en del av en förvaltning inom Landstinget Västmanland. 3. Västerbottens museum är aktiebolag. 4. Eftersom det i förändringstider finns en back to basic -rörelse beskrivs också hur Länsmuseet på Gotland driver verksamheten i föreningsform. De tre länsmuseerna i Västra Götaland har blivit en del av förvaltningen Västarvet En förvaltning är en organisation, som för någon annans räkning sköter eller administrerar något. I den offentliga förvaltningens fall bereds och verkställs de politiska besluten på folkets och de valda politikernas uppdrag. Organisationsformen är den vanligaste inom politiskt styrd verksamhet i landsting och kommuner. Förvaltningsverksamhetens innehåll har stor spridning från traditionell myndighetsutövning till hälso- och sjukvård, skola och den sociala sektorn. Systemet ger öppenhet och politisk kontroll över verksamheten. De kommunala museerna drivs nästan undantagslöst i förvaltningsform med överordnad kulturnämnd; 9

10 bland länsmuseerna blir det allt vanligare att de organiseras under landstingens kulturnämnd eller liknande, medan staten låter sina museer ha en friare roll. Regering och departement får enligt regeringsformen inte direktstyra verksamheter som museerna, utan dessa har självständiga styrelser som tolkar och effektuerar kulturdepartementets årliga styrdokument, det s k regleringsbrevet. Grunden till den friare rollen kan sökas i det fjärde kulturpolitiska målet att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället slogs Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län ihop till Västra Götaland län, och året därefter bildades på försök Västra Götalandsregionen som förvaltningsorgan för de olika landstingens verksamheter. En starkt politisk ambition var att efterhand samordna de ursprungliga tre länens verksamheter i en samlad verksamhet inom regionförvaltningen bildades Natur- och kulturarvsförvaltningen sedan 2006 benämnt Västarvet genom ett samgående av Göteborgs Naturhistoriska Museum, Hemslöjd Västra Götaland och Studio Västsvensk Konservering. Under 2004 och 2005 tillkom Regionmuseum Västra Götaland, Forsviks Industriminnen, Västergötlands museum och Vitlycke museum och från och med 2006 ingår även Bohusläns museum i förvaltningen. Övergången för de tre stiftelserna Bohusläns museum, Västergötlands museum Regionmuseum Västra Götaland (tidigare Älvsborgs läns museum) har inte varit smärtfri. Ekonomiska kriser och oenighet bland stiftarna och styrelserna gjorde att övergången drog ut på tiden. Till slut valde man för Bohusläns och Västergötlands museer att behålla stiftelserna som ägare av samlingarna och anställningsmyndighet för länsmuseichefen. rna fick också behålla sina fonder. Genom två avtal om samordning av museiverksamheten mellan n Västergötlands museum/n Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen åtar sig regionen driftsansvaret med anställningsansvar för all personal vid de båda museerna museicheferna undantagna och överför medel till stiftelserna för deras kostnader för styrelse, museichef, försäkringar etc. I Regionmuseum Västra Götaland var tidigare Älvsborgs landsting den enda stiftaren. Då denna organisation upphörde i samband med regionsammanslagningen avregistrerades stiftelsen och museet uppgick i förvaltningen. Sedan regionen övertagit driftsansvaret har rollen förändrats för museernas gamla värdkommuner. Dessa var stiftare och anslagsgivare i de gamla länsmuseistiftelserna. Nu är de anslagsgivare och preciserar sina uppdrag och anslag. Skara kommun har dragit ner sitt kommunala bidrag; Uddevalla har markerat en vilja att gå samma väg. Västra Götalandsregionen ansluter sig till beställar-/utförarmodellen, vilket innebär att Kulturnämnden ger uppdrag och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Styrelsen för Västarvet har ansvar för att beställd verksamhet utförs och förvaltningschefen är i sin tur ansvarig 10

11 för verksamheten inför styrelsen. Mellan Kulturnämnden och Västarvet råder ett partsförhållande. Det har tagit tre år att formellt och praktiskt skapa en samlad organisation. Först nu kan utvecklingen av verksamhetens innehåll komma igång på allvar. En svår avvägning mellan de olika museernas identitet och önskemålet om synergivinster återstår. En ambition synes vara en viss sammansmältning av museerna, men med en klar bodelning mellan kärnverksamhet och administration. En omfattande splittrad kompetens ska utvecklas mot en omfattande samlad kompetens. Västmanlands läns museum har blivit en del av en förvaltning inom Landstinget Västmanland n Västmanlands läns museum bildades 1980 av Landstinget Västmanland, Västerås stad och Västmanlands Fornminnesförening (idag Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening). Efter en utredning 1997 lades ett samlat förslag om ekonomisk fördelning mellan Västerås stad och landstinget. Verksamheten föreslogs då bli mera renodlad genom att Västerås lämnade stiftelsen mot att istället överta driftsansvaret för Vallby friluftsmuseum enligt särskilt avtal. Landstinget å sin sida skulle överta hela ansvaret för driften av länsmuseet. n kvarstod som ägare av föremålen och byggnaderna på Vallby. Förslaget genomfördes i god samstämmighet mellan stiftarna, styrelsen och revisorerna inklusive den auktoriserade revisorn. Åtgärderna var emellertid helt emot stiftelselagen, vilket en nytillträdd revisor påpekade Då stiftelsen befann sig i en laglig gråzon kontaktades Kammarkollegiet för rådgivning. Kollegiet ställde sig dock avvisande till pragmatiska lösningar. Istället togs kontakt med en jurist som varit med om att ta fram stiftelselagen, och denne ledde arbetet med att avveckla stiftelsen. I februari 2004 beslöt Västerås stad och Västmanlands läns landsting att de önskade avveckla stiftelsen och själva överta det ansvar som fanns i stiftelseurkunden. Beslutet följdes snart upp med beslut om uteblivna anslag till stiftelsen fr.o.m Under 2005 genomfördes avvecklingsarbetet i stor enighet mellan alla parter inklusive tillsynsmyndigheten länsstyrelsen. Fullständig öppenhet iakttogs för att inte förorsaka några oönskade folkstormar. kapitalet överfördes från länsmuseistyrelsen till Västerås stad och Landstinget Västmanland eller användes till personalutveckling. Till sist skänktes föremålen värderade till 1 krona till landstinget och byggnaderna på Vallby också de värderade till 1 krona till Västerås. På det sista styrelsesammanträdet den 13 januari 2006 konstaterade styrelsen, att stiftelsen var utan tillgångar och ansökte hos länsstyrelsen om att n Västmanlands läns museum skulle avregistreras. Så skedde också två veckor senare. Parallellt med stiftelseavvecklingen skedde ett övertagande av stiftelsens åtaganden. Genom ett fyrpartsavtal mellan n Västmanlands läns 11

12 museum, Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening, Västerås stad och Landstinget Västmanland överläts byggnaderna på Vallby friluftsmuseum av stiftelsen med full äganderätt till Västerås. På samma sätt överlät stiftelsen länsmuseets samlingar med full äganderätt till landstinget. Personalen blev redan 1998 kommunal- respektive landstingsanställd. För att kompensera hembygdsförbundet för förlusten av byggnader och samlingar erhöll detta ett 30-årigt hängavtal som ger kronor årligen, en summa som årligen räknas upp. Hembygdsförbundet har en anställd hembygdskonsulent och bistår länsmuseet i utgivningen av dess årsskrift och tidskriften Spaning. Från 2006 styrs inte Västmanlands länsmuseum längre av en egen styrelse utan är direkt underställt chefen för Division Regionsutveckling inom Landstinget Västmanland. Verksamheten styrs av en årlig överenskommelse mellan divisionschefen och Basenhet Länsmuseet. Av överenskommelsen framgår det tydligt, att länsmuseet är underställt landstingets övergripande mål: Ökad tillväxt, kostnadseffektiv verksamhet och att personal ska ha rätt kompetens för verksamhetens behov. I ett kompletterande viljeinriktningsdokument slås fast, att landstinget övertagit stiftelsens uppdrag enligt stiftelseurkunden från Landstingets vision, verksamhetsidé och värdegrund gäller all landstingsverksamhet och därmed även verksamheten i Västmanlands läns museum heter det i dokumentet. Man gör skillnad på det kulturpolitiska uppdraget och det konstnärliga uppdraget. Professionen utformar det konstnärliga uppdraget och i dess arbete på ett länsmuseum ligger t ex att aktivt delta i och ge perspektiv på samhällsutvecklingen samt att förmedla och väcka opinion bland annat genom utställningsverksamhet. Till detta skall läggas att länsmuseichefen äger rätt att agera och besluta om t ex utlåtanden i kulturmiljövårdsärenden. Ett för länsmuseisektorn nytt ställningstagande gjorde Landstinget Västmanland när det 2005 slog fast, att bedrivandet av uppdragsverksamhet strider mot landstingsnyttan. Det offentliga uppdraget ska finansieras med offentliga medel och intäkter från uppdragsverksamhet får inte finansiera basverksamheten, menade man. Länsmuseets dubbla roll som entreprenör och servicegivare inom kulturmiljövården kunde leda till jävsituationer. Den uppdragsfinansierade kulturmiljövården med tolv arkeologer och en byggnadsantikvarie avvecklades och dessa bildade n Kulturmiljövård i Mälardalen med personalen som stiftare. Efter drygt ett och ett halvt års omorganisation, en avvecklad uppdragsverksamhet och nyrenoverade - men ännu av kostnadsskäl utställningslösa lokaler i Västerås slott påbörjade Västmanlands länsmuseum en nystart av verksamheten. 12

13 Västerbottens museum är aktiebolag Såväl staten som landsting, regionförbund och kommuner har ibland valt att driva kulturverksamhet som aktiebolag. Kungliga Dramatiska Teatern och Kungliga Operan i Stockholm är aktiebolag precis som Göteborgsoperan, Västerbottenmusiken och Skellefteå museum. Bland länsmuseerna är Västerbottens museum ensamt om att vara aktiebolag. Det finns registrerade aktiebolag i Sverige och denna organisationsform är den viktigaste privaträttsliga formen i näringslivet. Kommuner har drivit aktiebolag sedan 1870-talet, företrädesvis för tekniska verksamheter som energibolag, trafikföretag och bostadsföretag. Sedan 1995 skiljer lagen på privata aktiebolag och publika aktiebolag. Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) reglerar ansvarsfördelningen mellan ägarna, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Ett aktiebolag ska vara registrerat hos Patent- och registreringsverket. Aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag ska uppgå till minst kronor. Anledningen till att aktiebolagsformen är så vanlig är att den uppfattas ha ett väl beprövat, välkänt och smidigt regelverk och ger utrymme för ett snabbt och rationellt beslutsfattande. Ägarna på museer ofta kallade huvudmännen kan via bolagsstämman ge direktiv och styra verksamheten. För allmänheten är insynen i ett publikt aktiebolag lika stor som i en stiftelse de omfattas båda av offentlighetsprincipen. Västerbottens Museum tog inte steget fullt ut, när man 1997 övergav sin stiftelseform. Ett aktiebolag bildades för driften, medan föremål, arkiv, museala byggnader och fonder lades i den nybildade n Västerbottens museums samlingar. Erfarenheterna från Västerbottens museum beträffande övergången från stiftelse till aktiebolag kan endast marginellt tillvaratas av dagens länsmuseer, då förändringen genomfördes under den gamla stiftelselagens tid och då n Västerbottens museum hade en passus om stiftelsens upplösning i sina stadgar. Övergången med utredningar, beslut, förberedelser och förändringar tog ungefär ett år. Av intresse är stiftelsebildarnas motiv att frångå stiftelseformen Man överbetonade genomslaget av den nya stiftelselagens förbud mot anslagsstiftelser och befarade strängare regler. Viktigare var diskussionen om ett aktivt ägande från bidragsgivarnas sida med krav på ökad styrning och samordning. Man vände sig mot att stiftelsen inte hade någon ägare utan skulle betraktas som ett självägande förmögenhet som förvaltades för ett visst ändamål. Dock önskade man skydda samlingarna, arkiven och de museala byggnaderna som en oskiljaktig del i den nybildade n Västerbottens museums samlingar. Vid själva övergången från stiftelse till aktiebolag upprättade Västerbottens Museum en kontrollista för överföringen av verksamheter. Denna lista ger en uppfattning om det arbete man ger sig in i vid byte av organisationsform: 13

14 Anläggningstillgångar Fastighetsförsäljning (köpekontrakt, köpebrev, lagfart) Köpehandling inkråmsförsäljning Omregistrering fordon Överföring sakförsäkringar (företagsförs, fordonsförs, fast förs) Momsåterbetalning fastighet Avtal Ändring av post- och bankkonton, fullmakter, omskrivning av lån Avtal upprättas mellan bolag och stiftelse om vård av samlingar, föremål o äldre byggnader Ändringar av pantförskrivningar (företagsinteckningar överförs, revisorsintyg) Ev tillstånd från myndigheter överföres Leasingavtal överlåtes Hyresavtal överlåtes Telefonabonnemang överlåtes El abonnemang överlåtes Ev städavtal överlåtes Ev medlemskap i företagshälsovård överlåtes Ev avtal med vaktbolag överlåtes Internt/dokument Ändra fakturor, brevpapper m m (org.nr) Ev ändring av blankettryck, anskaffning stämplar Personal Registrering av uppbördsredovisning Anställningsavtal och kollektivavtal transporteras Ev MBL-förhandling Förenade Liv omregistreras Sjuk- och olycksfallsförsäkringar överföres Ev reseförsäkring överföres SPP-registrering och andra pensionsförsäkringar överföres AMF överlåtelse Patentverket, skattemyndigheten, övrigt PRV-registrering av nytt bolag Skattemyndigheten Registrering av F-skatt, moms Idag är Västerbottens Museum AB en väl fungerande länsmuseiverksamhet. Umeå kommun äger 120 aktier och Västerbottens läns landsting 80 aktier. Ägarna styr verksamheten via bolagsordningen från 1996 som bl a reglerar ändamålet, aktiekapitalet, styrelsens sammansättning, revisionen och årsredovisningen, bolagsstämman och dess ärenden samt bestämmelser om rösträtt, hembud, firmatecknare, insyn och ändringar i bolagsordningen. Ett publikt aktiebolag ska ha en tvådelad ledningsorganisation med en styrelse som representerar utåt och en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Västerbottens museistyrelse har antagit en arbetsordning 2004 vari noga regleras styrelsens och VD:s uppgifter, sammanträden, dess dagordning och protokoll, om beslut, underlagsmaterial och internkontroll samt bestämmelser om investeringar, dotterbolag, ledningens förmåner, revision, firmateckning m m. Samtidigt togs en VD-instruktion för Västerbottens Museums AB, vilken ger VD beslutanderätt i alla frågor utom tolv undantag, där styrelsen beslutar. Bland undantagen märks fastställandet av årsbokslut, budget, mål och 14

15 planer, viktigare policyfrågor, organisatoriska förändringar, större köp och försäljningar m m. Det synes inte vara några väsentliga skillnader mellan att driva ett museum som stiftelse eller i aktiebolagsform, när verksamheten löper friktionsfritt. Vid ansträngd ekonomi har emellertid aktiebolaget stora fördelar. Västerbottens Museums AB är medlem av Umeå Kommunföretag AB och har därigenom möjlighet att få koncerntillskott. Har halva aktiekapitalet förbrukats är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning som ägarna får ta ställning till och eventuellt tillskjuta nytt kapital. Styrelseledamöterna har då inget personligt ansvar, utan ansvaret faller på ägarna. En nackdel enligt Västerbottens museum är kravet på 0-resultat och att det inte finns någon möjlighet att spara kapital inom aktiebolaget. Enligt lagen står det dock bolagsstämman fritt att besluta om vinstens/överskottets användning. En annan ekonomisk omständighet är möjligheten att lyfta moms gjorde Västerbottens läns landsting bedömningen, att förutsättningarna för att kunna lyfta moms var något större i aktiebolag än i stiftelser. Denna förhoppning infriades dock inte och hittills har museet inte kunnat göra momsavdrag i den anslagsfinansierade verksamheten. n Västerbottens museums samlingar har samordnat sin verksamhet med aktiebolaget. Styrelsen träffas bara en gång per år och då i direkt anslutning till aktiebolagssammanträdena. Styrelsens sammansättning är densamma som bolagets och dess verksamhet är mest att besluta om användningen av olika fondavkastningar. Aktiebolag svb a non-profit corporation Trettio års diskussioner om kulturens organisationsformer fick ökad aktualitet, när statsminister Göran Persson i en TT-intervju den 20 maj 2001 sa: Vi behöver titta på om också vi i Sverige ska ha en företagsform av det slag som finns i USA och i andra delar av världen som kallas Non-profit. Företag som gör vinst, men där vinsten stannar kvar i företaget och utvecklar verksamheten. Det krävs särskilda skatteregler för detta, exempelvis krävs det andra regelverk som skall underlätta det här.. De institutioner som Göran Persson avsåg i sitt tal var sjukhus, skolor, daghem och äldreservicecenter som ägdes och drevs av exempelvis trossamfund, folkrörelser och privata stiftelser för ett allmännyttigt ändamål. Länsmuseernas organisationsproblematik har stora likheter med de nämnda institutionerna. I USA finns en särskild lagstiftning runt nonprofitföretagen och denna utgår ifrån aktiebolagslagen. Den 1 januari 2006 fick även vi i Sverige en ny associationsform, nämligen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning AB svb. Den är avsedd för verksamheter som inte drivs i syfte att ge vinst till ägarna och bör vara ett alternativ till stiftelse. Organisationsformen regleras i aktiebolagslagens (SFS 2005:551) 32.a 15

16 kapitel. I ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre skall vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (32 kap, 15 ). Vid en likvidation får ägarna ta tillbaka det de tillskjutit till bolaget. Om AB svb i praktiken kommer att ersätta stiftelserna kommer framtiden att utvisa. Länsmuseet på Gotland har fortsatt att driva verksamheten i föreningsform För ideella föreningar saknas en övergripande civilrättslig lagstiftning. Eftersom ett länsmuseum utövar viss näringsverksamhet måste det dock registreras i handelsregistret och därmed reglerar handelsregisterlagen länsmuseets säte, dess namn och styrelsen, firmatecknare m m. Länsmuseet på Gotland förblev en ideell förening när de flesta andra museer bytte till stiftelseform. Troligen fann man ingen anledning att ändra en väl fungerande verksamhet. Diskussioner fördes inom styrelsen och ledde till en förändrad styrelsesammansättning från Denna sammansättning gäller fortfarande. Museet drivs av Föreningen Gotlands Fornvänner och föreningens stadgar reglerar verksamheten. Stadgarna skiljer sig inte nämnvärt från de stadgar som styr verksamheterna i länsmuseistiftelserna utan reglerar syfte, styrelse, firmateckning, räkenskaper, årsmöte, styrelsens och länsmuseichefens uppgifter etc. Skillnaden är att enskilda personer kan få medlemskap i föreningen och därmed få inflytande och möjlighet att föreslå ändringar av stadgarna. Enligt stadgarna (juni 2003) ska styrelsen bestå av nio personer, varav föreningen tillsätter fyra och övriga utses av Gotlands kommun (fyra) och Länsstyrelsen i Gotlands län (en). Personalen har en adjungerad ledamot. Föreningen har idag medlemmar och av hävd har styrelsen hög status är landshövdingen ordförande med länsrådet som suppleant. Kulturen i Lund ägs och drivs av den ideella föreningen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Föreningarna Länsmuseet Halmstad och Länsmuseet Varberg bildades vid en omorganisation De har vardera två medlemmar värdkommunen och Hallands museiförening respektive Föreningen Varbergs museum och driver på n Hallands länsmuseers uppdrag verksamheterna vid de två museerna. 16

17 Argument för olika associationsformer Någon ideologisk debatt i frågan om associationsformer för länsmuseerna finns knappast, däremot återkommer några pragmatiska skäl för byte eller bevarande av organisationsform: 1. Man vill komma bort från blandat ägande. En huvudman tar hela ansvaret. 2. Momsproblematiken. Institutioner inom stat, landsting och kommuner anses momsbefriade, vilket stiftelser och aktiebolag inte är. 3. Stordriftsfördelar. 4. Kulturen som en fri kraft i samhället. Som tidigare nämnts så var övergången till stiftelseformen naturlig för 40 år sedan. Det var den organisationsform som rekommenderades av staten. Det föreningsdrivna museet var helt beroende av verksamhetsbidrag från värdkommuner och landsting. Att då skapa en gemensam organisation med ägarna av samlingarna och anslagsgivarna var rimligt. Genom styrelserepresentanter och revisorer hade stiftarna insyn. Idag är stiftelseformen inte längre oomtvistad. Enligt nuvarande stiftelselag får anslagsstiftelser inte längre bildas. Styrelsen är suverän och stiftarnas direkta inflytande begränsat. Styrelsens ledamöter har ett personligt ansvar för en verksamhet med en omslutning på ofta nära 40 miljoner; man kan diskutera om detta är rimligt. Vid ekonomiska påfrestningar är organisationen skör, då den saknar direkt tillgång till stödkapital eller garantier om sådant. Möjligheterna att förändra ändamål, verksamhet och styrelsesammansättningen är synnerligen begränsade, då stiftelsen i sig är en evig organisation. formen är avsedd att konservera en verksamhet. Vid förändringar måste man dock rekommendera länsmuseerna att behålla stiftelserna åtminstone som ägare av samlingarna, men i övrigt vilande. Museidriften kan organiseras i annan form. Några länsmuseer har svält ut sina stiftelser och därefter avregistrerat dem. För en lekman är det oförståeligt, att en tillsynsmyndighet stillatigande kan åse att en länsmuseistyrelse på kort tid spenderar hela kapitalet och därefter kommer på obestånd. Även Kammarkollegiet är främmande: En stiftelses styrelse som har erhållit samlingar av kulturföremål och byggnader och har till ändamål att förvalta dessa får naturligtvis inte överlåta dessa tillgångar eller avtala om att återlämna dessa till stiftaren eller någon annan vem det vara må, skriver man till Västmanlands läns hembygdsförbund

18 Att skilja mellan förvaltningen av samlingar m m och museidriften är ett förfaringssätt som inte heller odelat stöds av Kammarkollegiet. I brev till Sveriges Hembygdsförbund hävdar man, att en stiftelsestyrelse inte kan delegera bort ansvaret till någon annan. styrelsen måste ha den fulla kontrollen över verksamheten. Inga stiftelsestadgar reglerar emellertid omfattningen på verksamheten. ns verksamhet kan vara minimal och den kan samarbeta med annan organisation, som har samma uppdrag som museistiftelsen en förvaltning eller ett aktiebolag. Samlat ägande istället för blandat ägande Vill någon av stiftelsens huvudmän landstinget eller kommunen ensam överta ansvaret för hela länsmuseiverksamheten är det naturligt att inordna denna i en förvaltningsform. Länsmuseerna i Västra Götaland, Västmanland och även i Sörmland och Norrbotten är idag organiserade i förvaltningar. Ytterligare en möjlighet finns för samlat ansvar. Enligt stiftelselagen kan en styrelse genom ett enhälligt beslut avsäga sig förvaltningsansvaret för stiftelsen. Om en annan juridiskt person då är villig att driva stiftelsen vidare enligt stiftelsens ändamål och villkor kan permutation beviljas för anknuten förvaltning. Den nya juridiska personen i Värmlands fall t ex Region Värmland kan då överta ansvaret som stiftare huvudman. Inflytandet utövas genom att den nya stiftaren då utser samtliga styrelseledamöter och revisorer. Ansvaret för driften av stiftelsen åvilar dock även fortsättningsvis styrelsen ensam. Momsfrågan Ett vanligt argument för byte av organisationsform från stiftelse till förvaltning är att man tjänar in momsen. Det är dock svårt skatteexpertis behövs - att svara på frågan hur stor besparingen blir, då länsmuseistiftelserna är skattemässigt gynnade och landstingsförvaltningarnas momsbefrielse inte invändningsfri (Vägledningen i momsfrågor för Stockholms läns landsting räknar 256 sidor!). Dessutom ökar kravet på konkurrensneutralitet. Riksrevisionens långvariga kritik mot den skattesubventionerade arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet har tvingat fram en bolagisering av denna. Likaså har en EU-dom slagit fast, att olika associationsformer inte får medföra olika regler vid beskattning. Göteborgsoperan AB drev ett pilotärende om momsbefrielse på entréavgifterna i Regeringsrätten, som i en dom i juni 2006 beviljade Göteborgsoperan full avdragsrätt. Aktiebolaget Västerbottens Museum bör också kunna dra fördel av denna dom. Följande exempel är hämtat från Värmlands Museum och beskriver hur momsbeskattningen idag är uppbyggd för en stiftelse och hur denna skulle förändras vid byte av organisationsform. 18

19 2005 hade n Värmlands Museum en omslutning på 38,9 miljoner varav offentliga anslag och lönebidrag utgjorde 24,9 miljoner. Museet betalde kronor i mervärdesskatt. Skatten är uträknad som summan av tre delar, där den egentliga museiverksamheten inte har någon skatteplikt och följaktligen är entréintäkterna momsbefriade och det medges inte heller något avdrag för momskostnader på inköpen till denna del. Den andra delen är momspliktiga verksamheter som restaurangen, butiken och uppdragsverksamheten. Här ska moms betalas och momsavdrag får göras på inköpen. I den tredje delen den blandade verksamheten som omfattar både museiverksamhet och den affärsdrivande verksamhet och där inga klara skiljelinjer kan dras - exempelvis arbetsledning, kansli, tekniska enhetens arbete, marknadsföring etc fastställer museets kansli efter skattemyndighetens direktiv en kvot uträknad på varje kostnadsställe genom att dividera den momspliktiga omsättningen med hela omsättningen exklusive stödet från det allmänna. Denna kvot bestämmer momsen i den blandade verksamheten. Detta blandade system förorsakar kansliet mycket arbete och någon klarhet föreligger inte, då allt naturligtvis kan bli föremål för tolkningstvister med skattemyndigheten. Ur arbetssynpunkt skulle en enhetlig moms vara att föredra. En moms på 25 % skulle dock ge Värmlands Museum en kostnadsökning på cirka kronor en kostnad som måste vägas mot kansliets minskade arbete. Skulle Värmlands Museum organiseras som basenhet under Region Värmland skulle momskostnaderna enligt dess ekonomichef förändras enligt följande: Regionen har sedan sitt bildande 2001 en uppgörelse med skattemyndigheten om en enhetlig momssats på 15 % för all verksamhet. Skulle museet inlemmas i detta system, så skulle momskostnaderna för museet sjunka från till kronor, d v s en sänkning av kostnaderna med cirka kronor. Man skulle dock vara tvungen att ta förnyad kontakt med skattemyndigheten och ekonomichefen ser två tänkbara scenarier. Antingen behåller museet sin gamla uppgörelse (=ingen förändring av momskostnaderna), eller också vägs museets ekonomi in i Region Värmlands ekonomi (=momskostnaderna sänks med ca kronor). Det är omöjligt att förutsäga skattemyndighetens agerande, då Region Värmlands momsmodell i varje fall kommer att omprövas 2007 på grund av väsentligt utökad verksamhet. Skattemyndighetens beredskap att ytterligare skattesubventionera museets verksamhet måste dock bedömas som ringa. De länsmuseer som är organiserade som basenheter under landsting hävdar ofta, att verksamheten är momsbefriad. Riktigt är, att hanteringen av skatt sker centralt och inte på det enskilda museet en avsevärd arbetslättnad. I en så stor verksamhet som landstingen är, händer det nog också, att länsmuseets momsbeskattning betraktas som marginell och hanteras tillsammans med landstingets övriga skatt, alltså i praktiken en skattebefrielse. 19

20 Enligt landstingets redovisningschef har landstinget precis som länsmuseet och Region Värmland en uppgörelse med skatteverket om en schablonbeskattning av blandad verksamhet. Schablonen uppdateras då och då vid förändrad verksamhet. Att hävda momsbefrielse är fel. En optimal skatteteknisk lösning vore annars att slå ihop ett museum med en affärsdrivande verksamhet som elverket, som därefter tillgodogör sig underskottet i museiverksamheten för att minska skatten på den kommersiella verksamheten. Denna konstruktion förekommer i Kultursverige. Stordriftsfördelar En länsmuseistiftelse har samma ansvar som ett storföretag beträffande arbetsskydd, skatteredovisning, avtalsförhandlingar, upphandlingar, försäkringar, jämlikhets- och diskrimineringsplaner, alkoholpolicy etc. Man behöver göra strategiska val vid inköp av datorer och redovisningssystem. Alla dessa frågor fordrar stor och specialiserad kompetens. Många frågor kan ha en inbyggd konflikt och behöva diskuteras juridiskt. Landstingen är så stora organisationer att de har väl upparbetade rutiner på dessa områden. Att ha tillgång till ett lönekontor, en upphandlingsavdelning och en jurist är en stor rationaliseringsvinst för ett ordinärt länsmuseum, som ofta får lägga stor arbetsinsats på denna administration. Rationellt är också att kunna ansluta sig till olika policies och standarder, att utnyttja bilpooler, att utnyttja telefonväxlar och tillgodogöra sig vinster vid storinköp. I en stor organisation kan länsmuseet koncentrera sig på sina kärnuppgifter. I dagens diskussioner om att överföra länsmuseiverksamhet från stiftelseform till förvaltningsform är det emellertid ofta en anslutning till ett regionförbund som är aktuell. Dessa har sällan den samlade kompetens som landstingen besitter, varför rationaliseringsvinsten blir betydligt mindre här. Kulturens frihet Vid organisationsförändringar diskuteras sällan kulturens roll i samhället. Här går emellertid en skarp skiljelinje mellan å ena sidan anhängarna till det fjärde nationella kulturpolitiska målet att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället och å andra sidan åsikten, att länsmuseet ska arbeta för samhällsnyttan med ökad tillväxt och hållbart samhälle som övergripande mål. Ska politiken skapa förutsättningar för kulturen eller självt skapa kulturen? En sträng hierarki mellan uppdragsgivare och uppdragstagare står i motsats till kulturens frihet och dess förmåga att verka nytänkande och kreativt. Kulturens roll kan inte vara att bära ekonomin, utan tvärtom. 20

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 11 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)... 11 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Rapport svensk scenkonst 2015 utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Research och text: Simon Junström, Svensk Scenkonst Inledning: Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst Assistent: Emily

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer