En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT2013 En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel En studie om märkning av ekologiska livsmedel och marknadskommunikation ur ett konsumentperspektiv Författare: Tobias Myhrman Carolina Svensson Handledare: Magnus Lagnevik

2 Förord Vivilltackademsomhjälptossattfärdigställadenhäruppsatsenförutanerhadeden aldriggåttattgenomföra.vivilläventackaalladesomvaldeattdeltaivårenkätunder; sökningsamtvårförstudie.ettspeciellttacktillvårhandledaremagnuslagneviksom helatidenvisatintresseochnyfikenhetförvåruppsatsochuppmuntratossattkämpa vidare.vivilläventackaantoniomarañonsomställtuppochhjälptossmedutforman; detavallafrågorivårkvantitativaenkätsomharlegattillgrundförvårtempiriskaun; derlag.slutligenvillvitackabomyhrmansomkorrekturlästeuppsatsenochgavossgi; vandekommentarergällandespråketiuppsatsen. TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Lund,maj2013

3 Sammanfattning Titel: Enmärkliginformationsbristomekologiskalivsmedel Nivå: Magisteruppsats,Marknadsföring(30hp),VT2013 Författare: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Handledare: MagnusLagnevik Nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiskaperspektiv: Empiriskanalys: Slutsatser: Grön marknadsföring, Egna märkesvaror, Marknadskom; munikation, Retorik, Lojalitet, Brand Awareness, Förpack; ningensroll Syftetmeduppsatsenärattundersökavilkenkunskapkon; sumenter har om ekologiska märkningar i dagsläget samt hurdeuppfattarolikaekologiskamärkningarförattförstå hur marknadskommunikationen kan optimeras för att öka försäljningenavekologiskavaror. Förattgenomförauppsatsenssyfteharvianväntossaven kvantitativstudieochenkvalitativförstudie.denkvantita; tivastudienbaseraspåenenkätundersökningsomrespon; denter i Lund, Malmö och Göteborg fått ta del av. Enkäten behandladesamtligateoriområden. Teorikapitletinledsmedenförklaringavgrönmarknadsfö; ring, följt av egna märkesvaror, marknadskommunikation, retorik, lojalitet, brand awareness och avslutas med för; packningensroll. I empirin presenteras materialet som samlades in i sam; band med den kvantitativa enkätundersökningen som 147 respondentersvaradepå. Detfinnsenstorkunskapsbristblandkonsumenteromvad ekologiska märkningar står för. Ingen universell väg att kommuniceradetekologiskabudskapetfinnsmenfaktaba; serade retoriska argument har störst påverkan på alla tre typeravkonsumenterviharidentifierat.viharävenfunnit ettpositivtsambandmellanfärgengrönikombinationmed antaletmärkningarpåförpackningenochdetekologiskain; trycketavprodukten.

4 Abstract Title: ARemarkableLackofInformationRegardingOrganicFood Level: MasterThesisinMarketing(30ECTS),Spring2013 Authors: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Advisor: MagnusLagnevik Keywords: Purpose: Method: Theoreticalframework: Empiricalframework: Conclusion: Green Marketing, Private Labels, Marketing Communica; tions, Rhetoric, Loyalty, Brand Awareness, Packaging De; sign The purpose of our thesis is to explore consumer knowledgeoforganicfoodlabelsonthemarkettodayand how these are perceived in order to understand how the marketingcommunicationcanbeoptimisedtoincreasethe saleoforganicfood. To achieve our purpose we have chosen a quantitative re; searchmethod.thequantitativemethodisbasedonasur; veythatrespondentsinlund,malmöandgothenburghave participatedin.thesurveycoveredallourchosentheoreti; calresearchareas. Thetheorychaptercommenceswithathoroughdescription of green marketingandcontinuesontodescribe thetheo; reticalconceptofprivatelabels,marketingcommunication, rhetoric,loyaltyandbrandawareness.tofinalizethetheo; retical chapter we have a section describing the role of packagingdesign. Theempiricalchapterpresentsthematerialcollectedfrom thequantitativesurveythat147respondentsfilledout. Thereisawidespreadlackofknowledgeaboutwhatorgan; ic food labels stand for. There is no universal way to com; municateorganicfoodbutfact;basedrhetoricalarguments have the strongest impact on all three types of consumers thatwehaveidentified.wehavealsofoundapositiverela; tionshipbetweenthecolourgreenandthenumberoflabels on the packaging on the overall organic impression of the product.

5 Innehållsförteckning 1.0INTRODUKTION Bakgrund Ekologiskamärkningar Definitionavekologiskamärkningar Krav EU;Ekologiskt(Europalövet) Demeter Lagarochregleringar Varförmärkningssystemexisterar Incitamenttillfrivilligmärkning Kontrollochcertifieringavmärkningar Märkningurettvarumärkesperspektiv Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie Egnamärkesvaror ICA COOP Axfood Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Effektenavekologiskproduktion Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Problemdiskussion Syfte Frågeställning METOD Vetenskapligprocedur ValavmetodVKvantitativundersökningsmetod Primärdata Sekundärdata Urvalet Insamlingavempirisktmaterial:Förstudie Genomförandetavdenkvantitativastudien Utformningavenkäten Pilotstudie Konstruktionavfrågorna...22

6 Tendensattfullföljaenkäten Mätskalorienkäten Bortfall Objektbortfall Variabelbortfall Sammanställningavsvar Källkritik Reliabilitet Validitet/Metodkritik TEORI Grönmarknadsföring Marketingatthethreelevels Åttaolikaaktiviteterinomgrönmarknadsföring GrönDesign(GreenDesign/NewProductDevelopment(NPD)) GrönPositionering(GreenPositioning) GrönPrissättning(GreenPricing) GröntFrämjande(GreenPromotion) Avgränsningarimodellen Marknadskommunikation Retorik Ethos Pathos Logos Retorikensrollireklamochkommunikation BrandAwareness BrandRecognition BrandRecall Lojalitet Förpackningensroll EMPIRI Empiriskgenomgång Demografiskspridningistudien Generellafrågoristudien Tillitochlojalitet Kunskapommärkningar Marknadskommunikation...56

7 4.2Valavproduktkategori:Kaffe Empirikringvårvaldaproduktkategori,kaffe ANALYS Kunskapsbristenförknippadmedekologiskavarorochmärkningar AnalysavkunskapenmedhjälpavteorikringBrandAwareness Kommunikationavekologiskalivsmedelpåförpackningen Retoriskaargumentförattkommuniceraekologiskabudskap Kommunikationavegnamärkesvaror Kommunikationavgrönmarknadsföring SLUTSATS Studiensteoretiskabidrag Studienspraktiskabidrag DISKUSSIONOCHVIDAREFORSKNING Källförteckning Bilagor Bilaga1:Förstudie Bilaga2:Svarpåförstudien Bilaga3:Enkätstudie Bilaga4:EkologiskaEgnaMärkesvaror Bilaga5:Överblickavmärkningaravlivsmedel(Olsson,2012) Bilaga6:SPSSoutputs&ExcelVtabeller Demografiskatabeller Generellafrågor Frågorkringkommunikation Frågoromtillit/lojalitet Bilaga7:Analysavmaterial lojalitet/tillit Retoriskaargument Bilaga8:Bildfrågor...123

8 Lund,Sverige 2013

9 1.0INTRODUKTION Idethärkapitletkommervipresenterabakgrundentillvårtämnesområdeochdefiniera olikaekologiskamärkningarsåattallaläsarekanföljauppsatsenpåettenkeltsätt.bak= grundenledervidaretillenproblemdiskussionsomavslutasmedvårtsyfteochvårafrå= geställningarsomkommerblidenrödatrådengenomhelaarbetet. 1.1Bakgrund Konsumenternaställeridagallthögrekravpåbutikerochproducenteratthaettetiskt förhållningssätt och därför utsätts livsmedelsindustrin ständigt för högre krav på för; bättringar.dethärtogsinbörjanunder1970;taletnärdetuppstodettmedvetandehos konsumenternaomjordensändligaresurser.genomdenhärmedvetenhetenskapades enruraliseringstrenddärproduktenshärkomstkomattspelaalltstörrerollförkonsu; menten(nationalencyklopedin, 2013b). De första ekologiska produkterna såg dagens ljus genom att konsumenterna uppmärksammade att det fanns bristande etik inom djurhållningen och att användandet av kemikalier vid produktion blev allt vanligare (Svenskt Sigill, 2012). Mycket har utvecklats sedan dess och 2012 såldes ekologiska livsmedelisverigeför9,5miljarderkronor(ekoweb,2013). Uppmärksamhetens fokus har idag ändrats något från att tidigare varit satt mot re; pressionslösningar( endofpipe )därfokuslågpåattbegränsamängdenfarligtutsläpp frånexisterandefabrikertillmerpreventivalösningardärfokusiställetliggerpåexem; pelvis produkterna, produktens tillverkningsprocess och dess ekodesign (Johansson, 2002). Ekologiskodlingskallbeståavförnybararesurserdärkemiskaprodukterinteanvänds ochdenekologiskadjurhållningenskallfungerasomenintegreraddelavproduktionssy= stemetpågården(nationalencyklopedin,2013a). Denkulturellaochsymboliskaaspektenavmatvaruinköpärnärasammankopplatmed och även beroende av det reella varuutbudet och de faktiska förhållanden som råder närenkundstårredoattgöraettval.detvådimensionernakansessomdenmöjlighet kundenhartillutvärderingvidetteventuelltmatvaruinköp.ettvarieratgerskaparmöj; 1

10 ligheterförkonsumentenattskapasinaegnadistinktionerochskaparutrymmeförett egetkräsetförhållningssätttillsinkonsumtionochdetsomerbjuds,någotsomunder; lättasavalladenyaproduktersomlanserasvarjeår(ljungberg,2001).detreellautbud som finns kan märkas på olika sätt och det finns idag ett antal märkningssystem som arbetarförattvägledaochskapaentrygghethoskonsumentenidennesval.tillgäng; lighetenavinformationochmärkningarärenförutsättningförpolitiskkonsumtionoch väsentligförkonsumentmakt(klintman,2008). Märkning omfattar både text, bilder och övrig dekor på emballage eller etikett eller märkningsuppgifteridirektanslutningtillsaluhållandet,t.ex.skylt,hyllkantsmärkning ellerföljesedel.matsedlarsomfinnsinneigodkändalivsmedelslokaler(restaurangeroch liknande)räknasocksåsommärkning (Livsmedelsverket,2004) Ekologiskamärkningar EnligtJordbruksverket(2009)kanenmiljömärktvaradefinierassomenvaramedposi; tivmiljöinformationtillkonsumenten.ekologiskamärkningarkandärmedräknassom entypavmiljömärkningeftersomdeharenpositiveffektpåmiljön.ivåruppsatsharvi valt att fokusera enbart på ekologiska märkningar av livsmedel och bortse från andra direktaochindirektamiljömärkningarinomandraproduktkategorier Definitionavekologiskamärkningar Bakom varje logotyp finns en organisation och ett budskap. Nedan beskriver vi de tre märkningarförekologisktjordbruksomidagärmestfrekventapåsvenskamarknaden. Förmerinformationommärkningarnasebilaga4och Krav Somettresultatavattallmänhetensmedvetenhetökadeskapadesettflertalmärkning; aravlivsmedelförekologisktodladeprodukteroch1985gicknågrautavdemsamman ochbildadeengemensamekonomiskföreningkalladkrav(bengtsson,2011).idagär KRAVSverigesmestkändamiljömärkningförmat(KRAV,2012).ÄndamåletmedKRAV 2

11 äratttillhandahållaentillförlitligmärkninggenomkontrollavekologisktodladevaror samtatttillhandahållaandratjänsterinomkontrollochcertifiering(söderberg,2008). KRAV;certifierade varor tar hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna (KRAV,2012) EUFEkologiskt(Europalövet) Detärsedan1juli2010obligatorisktattmärkaallaekologiskavarorsomproducerats inomdeneuropeiskaunionenmedeuropalövet,dettaförattundvikaattekologiskava; ror inom EU märks enbart med privata eller nationella märkningar som är okända på andra marknader (Konsumentverket, 2010). För att en vara skall få vara märkt med europalövetkrävsenkombinationavbästamiljöpraxis,förespråkandeavstorbiologisk mångfaldochtillämpningavsträngadjurskyddskrav.dehäraspekternaskallkombine; rasmedattföretagetanvändersigavproduktionsmetodersommöterförväntningarna hosdekonsumentersomföredrarvarorsomharframställtsgenomnaturligaprocesser (EuropeiskaEkonomiskaGemenskapen,2007) Demeter Demeterärdenendaekologiskaföreningensomharettinternationelltnätverkavsjälv; ständiga kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter (Svenska Demeterförbundet, 2013b). De som använder biodynamiska odlingsformer använder samtidigtekologiskaproduktionsformer.detsomskiljerrenodladekologiskproduktion frånbiodynamiskodlingärettkretsloppstänkande,gårdenskallsessomenindividuell enhet där växtodling och djurhållning skapar en självförsörjande gårdsorganism (SvenskaDemeterförbundet,2013a) Lagarochregleringar Ikombinationmedmärkningssystemenfinnsdetävenlagarochförordningarsompro; ducenternamåsteförhållasigtillnärdebestämmerdevisuellaegenskapernahossina förpackningar.ienlighetmedföreskrifternafårintedemärkningarsompresenteraspå förpackningen vilseleda konsumenten i något avseende,deskallvaralättförståeliga, 3

12 synbara,läsbarasamtbeständigaochlivsmedelsföretagarenskallsjälvsetillattdessa kriterierefterlevs(livsmedelsverket,2011). Utöver de svenska regleringar som finns existerar även en europeisk instansordning därbehandladefrågorgällandelivsmedelutmynnarsedanirådtilleuropeiskaunion; ens lagstiftare. Den internationella organisationen EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är en nyckelspelare när det kommer till riskvärdering gällande livsmedelochfodersäkerhet(efsa,2013) Varförmärkningssystemexisterar Ingenharmedbestämdhetkunnatfastslåvarförmärkningarochmärkningssystemhar uppstått. En teori är att en märkning kan tillfredsställa ett grundläggande behov som finnshosmänniskanattvisaettföremålsellerproduktstillhörighet.denförstatypenav märkning som det finns belägg för är brännmärkning av boskap men vad som skulle kunnakallasfördetmodernavarumärketuppstodförstunder1800;talet.närettvalav varumärkegörsstyrsframföralltvaletavindividuellafaktorerochköpbeslutprocessen menvarumärketsrollikonsumentensköpbeslutsprocessärinteheltsjälvklar.enviktig funktion hos varumärken som är relevant att nämna är att de kan ta olika form bero; endepåvembetraktarenärochdenkandärförbetraktasurfyraolikaperspektiv;lag= stiftarens,märkesinnehavarens,konsumentens och konkurrentens (Melin, 1999).I vår uppsatsläggervifokusvidkonsumentensperspektiv Incitamenttillfrivilligmärkning Jordbruksverketpubliceradeenstudieår2009angåendeolikaincitamenttillfrivilliga miljömärkningarurkonsumentens,producentensochmiljönsperspektiv. När livsmedel frivilligt miljömärks uppstår det en mångfald av märkningar på mark; naden som kan vilseleda och konfundera konsumenten (Jordbruksverket, 2009). Det berorpåattdetrådersåkalladasymmetriskinformationmellanproducentochkonsu; mentvilketbetyderattdeinteharperfektinformationomvarandra.konsumentenkan intevetaundervilkaförhållandenenvaraverkligenproduceratsochmåsteutvärdera den information som finns på förpackningen eller runt omkring produkten i butiken. 4

13 Samtidigtvetintehellerproducentenexaktvadkonsumentenvillha.Ipraktikenbeak; tarintekonsumentenalltillgängliginformationomenproduktochjumerinformation somfinns,destomindrebetydelsegesvarjeenskilddetalj(jordbruksverket,2009).det äravdennaanledningviktigtmedtransparensochtrovärdighetbakommiljömärkning; arna eftersom konsumenten inte vet om deras miljöval verkligen bidrar till en bättre miljöochmåstehaförtroendeförattmärkningenärenformavgarantiavattsåärfal; let.miljömärkningarkanävenhjälpakonsumenterhittadevarorsomförmedlarsamma miljövärderingar de själva har och värdesätter, vilket leder till att de känner sig till; fredsställda med sina köp och villiga att betala mer för den märkta varan (Jordbruksverket,2009). Producentendrardånyttaavattmiljömärkasinaproduktereftersomdekantautett merpris på marknaden om miljöaspekten som kommuniceras är efterfrågad på mark; naden. Om en vara som är ekologisk och uppfyller konsumentens krav inte lyckas kommuniceradettapåettbegripligtochtrovärdigtsättuppstårettmarknadsmisslyck; ande eftersom konsumenten möjligtvis avstår från att konsumera en vara som den egentligenvillha(jordbruksverket,2009) Kontrollochcertifieringavmärkningar Somkonsumentskallmanvarasäkerpåvaddetärmanbetalarförochkännaförtro; endeförmärkningssystemenochdettakräverinspektioneravproducenterersommär; ker sina produkter. Ekologiska märkningar kan vara antingen kontrollerade av tredje part eller egenkontrollerade (Jordbruksverket, 2009). De tre kontrollorgan för ekolo; gisk produktion i Sverige heter SMAK, Kiwa och HS Certifiering och de två organ som kontrollerar förädlade och importerade produkter heter Controlcert och Valiguard (Jordbruksverket,2013).Kontrollorganenarbetarförattförsäkrakonsumenteromatt varorsomärmärktamedensymboluppfyllerrespektivesymbolskrav.detfinnssom tidigare nämnt en mångfald av nationella märkningarochkontrollorganiolikaländer användersigavolikamåttochstandardervilketiblandkankompliceracertifieringiin; ternationellasammanhang. 5

14 Märkningurettvarumärkesperspektiv Längeharprisochvarumärkevaritdetvåviktigastedifferentieringsvariablernamellan olikaalternativimatbutiken,menunderdesenastetvådecenniernaharkonsumenter tillstörregradävenbörjattahänsyntillkvalitetsaspektersomursprungslandocheko; logiskproduktion (Sirieix et al., 2012). Märkningar och certifieringar är oftasätt som användsförattöverföraochverifierainformationtillkonsumenter,ävenomdeinteall; tidbeaktasvidvarjeköpsituation(jordbruksverket,2009;sirieixetal.,2012).sirieixet al. (2012) argumenterar vidare att fler märkningar inte nödvändigtvis medför mer värde för konsumenten och det är viktigare att tänka på att kommunicera de attribut som konsumenten efterfrågar på ett trovärdigt sätt för att förenkla deras beslutspro; cess. EnligtBaumann(2006)ärdenstörstaanledningenbakomekologiskamärkningarurett företagsperspektiv att öka sin marknadsandel och differentiera sig gentemot konkur; renter.baueretal.(2012)bevisadeienstudieattekologiskamärkningarfungerarsom enkällatillvarumärkesdifferentiering.sammastudievisadeattmärkningenärdetvik; tigasteattributetförkonsumentersomsökerekologiskavarorochrekommenderardär; för användningen av dem för att förstärka egna märkesvaror eftersom de riskerar att överskuggaredanstarkavarumärkesnamn(baueretal.,2012) Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie För att ur ett konsumentperspektiv undersöka ekologiska märkningar och egna mär; kesvarorharviutgåttifråndemestfrekventailivsmedelsbutikerisverigeidag.nedan följerenbeskrivningavegnamärkesvarorföljtavpresentationeravdetrestörstalivs; medelskedjornapåmarknadenochenkortbeskrivningavderasegnaekologiskamär; kesvaror Egnamärkesvaror Egnamärkesvaror(EMV)ellerdistributörsmärkenharlängefunnitspåmarknadensom lågprisalternativtilletableradevarumärken.frånbörjanuppstoddetillföljdavenkon; fliktmellandistributörerochproducenter(kapferer,2012).distributörernasågmöjlig; heten att själva producera och sälja enklare varor och på så sätt få mer kontroll över 6

15 sinasortiment.deidentifieradegapinomolikaproduktkategorierochtillverkadeegna varorförattuppfyllaallakonsumentersönskningar(kapferer,2012). Under80;taletblevdetalltmervanligtfördistributörernaattutmanadeledandevaru; märkenaivarjekategorigenomattlansera me;too produktersomistorutsträckning imiterade de ledande märkenas färger och förpackningar (Jonas och Roosen, 2005). Idag utgör EMV upp till 50 % av varorna ien dagligvaruhandel i Europa (Kapferer, 2012).UtvecklingenavEMVhargåttfrånenbartfokuspålågtprisochlägrekvalitettill alltfrånlågpristillpremiumprodukter(jonasochroosen,2005).distributörernagerde bästa placeringarna och största hyllutrymmena till sina egna varor vilket ökar deras försäljningochminskarproducenternasmakt(kapferer,2012). Val av varumärkesnamn beror på varans relation till distributörsmärket och produk; tens mervärde(kapferer, 2012). EMV kan antingen bära distributörens namn eller ha etteget,nyttvarumärke(kapferer,2012).exempelpådettapådensvenskamarknaden äricas ICAselection, märketpådistributörenspremiumprodukterochcoops Äng; lamark ettegetnamnsomstårfördistributörensekologiskaproduktutbud. MarknadsföringenavEMVochvarumärkenskeridagpånästanlikadanasätt,menEMV sombärpådistributörensnamnbegränsasavdenstrategi,identitetochpositionering somdistributörenhargentemotkonkurrenterna(kapferer,2012).enfördelmedemv ärattdeärmerreaktivaänglobalavarumärkenochlättarekananpassastilltrenderi formavt.ex.miljövänligaochekologiskaalternativ(kapferer,2012).icasiloveecoär ettbraexempelpåenemvsomlyfterframicasvärderingaromattvärnaommiljön ICA EnavNordens större detaljhandelskoncerner är ICA AB. Företagets moderna historia börjarmedlanseringenavica;märket1964,innandesshadeica;butikernahaftindivi; duella namn och anledningen till varför enhetligheten skapades var att ICA;handlarna tidigare år förlorat marknadsandelar (Fahlin, 2013). ICAs historia har präglats av ett högtanseendeochienundersökninggjord2011fickicaresultatet utomordentligtan; seende ochtvåutavdeviktigastepunkternabakomettgottanseendeärenligtunder; 7

16 sökningen att man håller vad man lovar och framstår som trovärdig i media (SIFO, 2011). FöretagetICAABharunderdesenastetvådecenniernaarbetatmedekologiskaproduk; ter och 1992 lanserades det första egna ekologiska produktsortimentet Sunda något somsenareutveckladestill ICAekologiskt (ochännusenaretilliloveeco).företaget harävenlängesträvatefterattfåbutikernaattuppfattassomlyhördaochframåtskri; dandegällandemiljöhänsyn.icaarbetadeframsinförstamiljöpolicy1989somsedan omarbetades1996isambandmedimplementeringenavettgradvistydligaremiljöled; ningssysteminomorganisationenförattunderlättamiljöarbetet(tjärnemo,2001) COOP DetKooperativaFörbundet(KF)bildades1899föratthjälpadeolikaföreningarnasom ingår i kooperativet att sälja rena och naturliga varor till så bra priser som möjligt (Coop,2013b)ochharliktICAetthögtanseendehossinakonsumentermenliggerstrax efter enligt SIFO (2011). Det Kooperativa Förbundet driver idag ett antal matbutiker undernamnetcoop,coopnära,coopkonsum,coopextraochcoopforumnärdet kommertilllivsmedelochdäravdriverdetkooperativaförbundetdrygthälftenmedan de andra ägs direkt av 37 olika konsumentföreningar. Det Kooperativa Förbundet har sedan2007varitanslutittillfnsinitiativglobalcompactsominnebärattverksamhet; en skall drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt (KooperativaFörbundet,2011). ProduktsortimentetÄnglamarksomlanseradesår1991(Coop,2013b)ärCOOPsegna ekologiskasortimentochinnehålleridagslägetca500produktervilketgördettillsve; riges bredaste ekologiska sortiment som även innehåller hushållsprodukter (KooperativaFörbundet,2011).COOPharävengenomsinsatsningpåekologiskavaror sedan2002delatutettmiljöstipendiumsomharsomsyfteattgevälförtjäntuppmärk; samhet och uppmuntran till personer som har gjort en förtjänstfull insats för miljön (Coop,2013c) 8

17 Axfood Axfood är ett börsnoterat företag noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap; listaochbedriverkedjornawillys,hemköpochprisxtra(axfood,2013b).medsina246 butikerrepresenteraraxfoodcirka20procentsmarknadsandelinomdetalj;ochparti; handelsmarknaden för livsmedel i Sverige (Axfood, 2013b). Axfood samverkar också medmindrekedjorsomhandlar nochtempoochsamverkardärmedmedungefär820 butikerilandet(axfood, 2013b).ButikskedjanWillys har som affärsidéäratterbjuda Sverigesbilligastematkasseochärdärförenkedjamedlågprisstrategi(Axfood,2013c). WillysstartadesiGöteborgsomLL:sLivs1975avLarsLundinochblevdelavAxfood 2000.Idagfinns175Willysutspriddaöverhelalandet(Axfood,2013c).Denandrastora kedjanikoncernenärhemköpsomharcirka180butikeribådestadskärnorochyttre bostadsområden.hemköputtryckerpåsinwebsidaattdeharsommålatterbjudasina kunder ett brett sortiment, inspirera till matglädje och ge en hög servicenivå för att mötaochinfriakundernasförväntningar(axfood,2011). Axfoodhardrygt25%egnamärkesvarorochblanddessafinnsvarumärketGarantsom lanseradesår2009ochsäljsiallaaxfoodsbutikskedjor.garanterbjudergodkvalitettill ettlågtprisinommångaolikaproduktkategorier,frånäggochkötttillrengöringspro; dukter. Axfood har även ett ekologiskt varumärke vid namn Garant Eko (Axfood, 2013a).Detekologiskaharidagöver120produkterochallaharantingenKRAV;eller EU;ekologiskcertifiering.MåletmedGarantEkoäratterbjudaekologiskvardagsmatav högkvalitettillettrimligtpris(axfood,2013a) Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Trotsattföretagenharetthögtanseendehardeinteettfläckfrittförflutet.Deharnäm; ligenkantatsavettflertalskandalerdesenasteåren.exempelvisuppdagadesdetide; cember2007iuppdraggranskningattnågraavica;koncernensstörstabutikermed; vetetändratdatummärkningenpåköttfärsförattundgåkassering(hernadi,2007).det visadesigävensenareattsammasakhänthosbådecoopochaxfoodkoncernen(svt, 2007). 9

18 Skandalernaverkaronekligendrabbaallakedjorochdensenasteochkanskemestom; taladeskandalensomrörallatrekedjorärdensomrörvarordeklareradeattinnehålla nötköttmensomiställetäveninnehöllhästkött.exempelpåvarorsomblivitåterkallade fråndetrekedjornanärdenhärskandalenuppdagadesäricasemv;vara ICABasicLa; sagne (Olofsson,2013),AxfoodsEMV;varor WillysLasagneBolognese400g och Hem; köplasagnebolognese400g (Kroon,2013) samt COOPs EMV;vara COOP Lasagne 400g (Coop,2013a).Konsumenternasomköptdessavarorvarmerbesviknaförattde kändesigvilseleddaänförattdehadeätithästkött Effektenavekologiskproduktion Effekten av ekologisk produktion är varierad och miljömärkning betyder bara att en vara är relativt bättre för miljön än en omärkt vara (Jordbruksverket, 2009). Det går alltså inte att jämföra ekologiska varor i olika produktkategorier. En viktig aspekt att tänkapåärtransportsträckornaavdeslutgiltigaekologiskavarornaochkonsekvenser; na av utsläppen i samband med detta. Ekologiska tomater från Spanien kanske inte nödvändigtvisärbättreförmiljönisverigeänvanligasvenskatomater,exempelvis Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Viharvaltkaffesomobjektivårundersökningeftersomdetärnågotvitrorallaharen åsiktom.detärocksåenvarasomerbjudsbådeekologisktochicke;ekologistpåmark; naden i dag. Produktkategorin präglas av starka varumärken som Zoégas och Gevalia menävenegnamärkesvarorsåsomicasiloveeco.kaffeärintressantfördetären produktsomdeflestaköperrutinmässigt.trotsdetstorautbudetbrukarkonsumenter väljamellanfyraolikakaffesorter(dahlénochlange,2009).inköpsbeslutidagligvaru; handelntarisnitttolvsekunder,mennärdetkommertillkaffetardetisnittbara5se; kunderförkonsumentenattbestämmasig(dahlénochlange,2009).varumärketspe; larstorrollinomkategorineftersomdetfinnsstörreskillnaderinomvarjevarumärke änmellandempåetablerademarknadersomdensvenska.nästanallakaffevarumärken erbjuder olika typer av rostning, kok/brygg;varianter och bönor men ändå har varu; märkenaolikalönsamhetochmarknadsandelar(dahlénochlange,2009). 10

19 Viharivårenkätägnatettheltavsnittåtjustkaffeochekologiskamärkningar.Ytterli; gareanledningartillvarförvivaltatttittanärmarepåkaffediskuterasiavsnitt Problemdiskussion Medvetenheten bland konsumenter när det gäller skyddet av den miljö som vi lever i har under de senaste åren ökat och studier genomförda av miljöaktivister visar att människor är bekymrade över den miljö vi lever i och att de förändrar sitt levnads; mönster för att förbättra miljön (Mishra och Sharma, 2012). En studie genomförd av StatistiskaCentralbyrån(2012)understrykerdettaochvisarattförsäljningenavekolo; giskalivsmedelharökatisverigefrån2930mkrår2004till7925mkrår2011. Menökningenhar inte varit så stor som förväntat. Få marknadsföringskampanjer för ekologiska produkter lanserades 2012 och få nya ekologiska produkter lanserades då jämförtmedtidigareår(ekoweb,2013).ävenomföretagochoberoendeorganisationer satsarenormaresurserpåolikamärkningssystemförattvägledakonsumentersåför; blirförsäljningenavdessavarorrelativtlåg(baumann,2006).förmångamärkningssy; stem på marknaden kan istället vilseleda konsumenter som inte aktivt söker dem ge; nommedvetenkonsumtion(baumann,2006;leireochthidell,2005). Ofullständigochirrelevantinformationangåendeekologiskavarorspåverkanpåmiljön sägs vara det största hindret för en ökad konsumtion därav(leire och Thidell, 2005). Tidigarestudierharvisatmotstridigaresultatrörandekopplingenmellankunskapom ekologiskamärkningssystemochfaktisktköpbeteendeeftersomdetfinnsettstortgap mellanvadkonsumentersägerattdeköperochvaddefaktisktgör(leireochthidell, 2005).Avdenanledningenärdetsvårtattmätaochforskaomjusteffektenavmärk; ningssystempålivsmedel.leireochthidell(2005)sammanfattartidigarestudiermed den generella slutsatsen att konsumenter överlag har svårt att koppla sina konsumt; ionsvanorangåendeekologiskalivsmedelmedkonsekvensernapåmiljönochuttrycker ettbehovavmerinformationänenmärkningförattfattagrönarebeslut.eftersomkon; sumenteriväxandeutsträckningvillvärnaommiljöngenomsinkonsumtionställsallt högrekravpålivsmedelsproducenteratterbjudamiljövänligaprodukter. 11

20 Hurkommerdetsigattdeninformationsomlivsmedelstillverkarnaförsökerkommuni; ceraförsvinnerpåvägen?attmarknadsföraekologiskalivsmedel,somoftaärdyrareän icke;ekologiskaalternativärenutmaning.fördetförstaärdetsvårtatttautettmer; pris i den ekologiska produktkategori som konsumenter mest efterfrågar: frukt och grönt.eftersomdetärsvårtattsekvalitetsskillnadenpåekologiskaochicke;ekologiska frukterochgrönsakerärdetocksåsvårtförkonsumentenattviljabetalamerfördessa varor(jordbruksverket,2009).dettaärspecielltsantisverigedärförtroendetförma; tenredanärhögt:85%uppgavattdehadehögtförtroendefördenmatochdrycksom säljs i Sverige 2011 (Livsmedelsföretagen, 2011).För det andra är konsumtionen av ekologiskalivsmedelintebaraenprivatnyttighetutanävenenkollektivnyttighetsom kan leda till free=rider fenomenet, vilket innebär att konsumenter inte vill betala det högrebeloppetförenekologiskvaraeftersomdehoppasattandrakonsumentergördet istället(jordbruksverket,2009).dettaställerhögakravpåeffektivkommunikationoch retorik i marknadsföring. Vidare betraktas inköp av livsmedel som rutinmässiga. Att byta från sin vanliga produkt till en ekologiskt märkt vara, exempelvis till ett KRAV; märktalternativ,kräverattmanmedvetetfunderaröverdennyainformationenochfat; tar ett aktivt beslut (Solér, 1997). Är man nöjd med sitt vanliga varumärke ska det myckettillförattgöradettaochbytatillettekologisktalternativ(solér,1997). Vadkanmandågöraförattupprättaenlänkmellankonsumentochproducentföratt påsåsättökaförsäljningenavdevarorsomkonsumenternafaktisktefterfrågar,deeko; logiska?solér (1997) skriver i sin avhandling Att köpa miljövänliga dagligvaror att rättmarknadsföringkanpåverkakonsumentersattitydgällandemiljövänligaprodukter och att attityden måste påverkas innan konsumenter ändrar sitt beteende. Attityden förändras genom att marknadsföra de attribut som är viktigast för konsumenten.hon menarattsänktapriserisambandmedkraftigmarknadsföringbehövsförattökakon; sumtionen av miljövänliga dagligvaror och att marknadsföringen måste upplysa kon; sumenteromdemoralisk;politiskakonsekvensernaavattköpadessaprodukter.jumer konsumenternavetommiljömärkningar,destohögreärsannolikhetenattdeköpermil; jövänligavaror enligt Solér (1997). Miljömärkningar kan således ha ett positivt infly; tande på konsumentens benägenhet att betala merpriset för ekologiska alternativ (Baueretal.,2012).Samtidigtmåsteförtroendetförmiljömärkningenvarahögt,annars 12

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Internationella Marknadsföringsprogrammet KANDIDATUPPSATS Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Marknadsföring 15

Läs mer

Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer!

Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer! Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer! - Om konsumentens värdering av det småskaliga mejeriföretagets kommunikation Magisteruppsats 15 hp Marknadsföring FEA411, HT 2012 Författare Johansson,

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

Olika nyanser av grönt

Olika nyanser av grönt Institutionen för service management Olika nyanser av grönt En studie om vilka värden som kommuniceras i ekologisk livsmedelsreklam Författare: Carl-Johan Haglund Emil Johnsson Daniel Thalin Handledare:

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer