En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT2013 En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel En studie om märkning av ekologiska livsmedel och marknadskommunikation ur ett konsumentperspektiv Författare: Tobias Myhrman Carolina Svensson Handledare: Magnus Lagnevik

2 Förord Vivilltackademsomhjälptossattfärdigställadenhäruppsatsenförutanerhadeden aldriggåttattgenomföra.vivilläventackaalladesomvaldeattdeltaivårenkätunder; sökningsamtvårförstudie.ettspeciellttacktillvårhandledaremagnuslagneviksom helatidenvisatintresseochnyfikenhetförvåruppsatsochuppmuntratossattkämpa vidare.vivilläventackaantoniomarañonsomställtuppochhjälptossmedutforman; detavallafrågorivårkvantitativaenkätsomharlegattillgrundförvårtempiriskaun; derlag.slutligenvillvitackabomyhrmansomkorrekturlästeuppsatsenochgavossgi; vandekommentarergällandespråketiuppsatsen. TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Lund,maj2013

3 Sammanfattning Titel: Enmärkliginformationsbristomekologiskalivsmedel Nivå: Magisteruppsats,Marknadsföring(30hp),VT2013 Författare: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Handledare: MagnusLagnevik Nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiskaperspektiv: Empiriskanalys: Slutsatser: Grön marknadsföring, Egna märkesvaror, Marknadskom; munikation, Retorik, Lojalitet, Brand Awareness, Förpack; ningensroll Syftetmeduppsatsenärattundersökavilkenkunskapkon; sumenter har om ekologiska märkningar i dagsläget samt hurdeuppfattarolikaekologiskamärkningarförattförstå hur marknadskommunikationen kan optimeras för att öka försäljningenavekologiskavaror. Förattgenomförauppsatsenssyfteharvianväntossaven kvantitativstudieochenkvalitativförstudie.denkvantita; tivastudienbaseraspåenenkätundersökningsomrespon; denter i Lund, Malmö och Göteborg fått ta del av. Enkäten behandladesamtligateoriområden. Teorikapitletinledsmedenförklaringavgrönmarknadsfö; ring, följt av egna märkesvaror, marknadskommunikation, retorik, lojalitet, brand awareness och avslutas med för; packningensroll. I empirin presenteras materialet som samlades in i sam; band med den kvantitativa enkätundersökningen som 147 respondentersvaradepå. Detfinnsenstorkunskapsbristblandkonsumenteromvad ekologiska märkningar står för. Ingen universell väg att kommuniceradetekologiskabudskapetfinnsmenfaktaba; serade retoriska argument har störst påverkan på alla tre typeravkonsumenterviharidentifierat.viharävenfunnit ettpositivtsambandmellanfärgengrönikombinationmed antaletmärkningarpåförpackningenochdetekologiskain; trycketavprodukten.

4 Abstract Title: ARemarkableLackofInformationRegardingOrganicFood Level: MasterThesisinMarketing(30ECTS),Spring2013 Authors: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Advisor: MagnusLagnevik Keywords: Purpose: Method: Theoreticalframework: Empiricalframework: Conclusion: Green Marketing, Private Labels, Marketing Communica; tions, Rhetoric, Loyalty, Brand Awareness, Packaging De; sign The purpose of our thesis is to explore consumer knowledgeoforganicfoodlabelsonthemarkettodayand how these are perceived in order to understand how the marketingcommunicationcanbeoptimisedtoincreasethe saleoforganicfood. To achieve our purpose we have chosen a quantitative re; searchmethod.thequantitativemethodisbasedonasur; veythatrespondentsinlund,malmöandgothenburghave participatedin.thesurveycoveredallourchosentheoreti; calresearchareas. Thetheorychaptercommenceswithathoroughdescription of green marketingandcontinuesontodescribe thetheo; reticalconceptofprivatelabels,marketingcommunication, rhetoric,loyaltyandbrandawareness.tofinalizethetheo; retical chapter we have a section describing the role of packagingdesign. Theempiricalchapterpresentsthematerialcollectedfrom thequantitativesurveythat147respondentsfilledout. Thereisawidespreadlackofknowledgeaboutwhatorgan; ic food labels stand for. There is no universal way to com; municateorganicfoodbutfact;basedrhetoricalarguments have the strongest impact on all three types of consumers thatwehaveidentified.wehavealsofoundapositiverela; tionshipbetweenthecolourgreenandthenumberoflabels on the packaging on the overall organic impression of the product.

5 Innehållsförteckning 1.0INTRODUKTION Bakgrund Ekologiskamärkningar Definitionavekologiskamärkningar Krav EU;Ekologiskt(Europalövet) Demeter Lagarochregleringar Varförmärkningssystemexisterar Incitamenttillfrivilligmärkning Kontrollochcertifieringavmärkningar Märkningurettvarumärkesperspektiv Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie Egnamärkesvaror ICA COOP Axfood Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Effektenavekologiskproduktion Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Problemdiskussion Syfte Frågeställning METOD Vetenskapligprocedur ValavmetodVKvantitativundersökningsmetod Primärdata Sekundärdata Urvalet Insamlingavempirisktmaterial:Förstudie Genomförandetavdenkvantitativastudien Utformningavenkäten Pilotstudie Konstruktionavfrågorna...22

6 Tendensattfullföljaenkäten Mätskalorienkäten Bortfall Objektbortfall Variabelbortfall Sammanställningavsvar Källkritik Reliabilitet Validitet/Metodkritik TEORI Grönmarknadsföring Marketingatthethreelevels Åttaolikaaktiviteterinomgrönmarknadsföring GrönDesign(GreenDesign/NewProductDevelopment(NPD)) GrönPositionering(GreenPositioning) GrönPrissättning(GreenPricing) GröntFrämjande(GreenPromotion) Avgränsningarimodellen Marknadskommunikation Retorik Ethos Pathos Logos Retorikensrollireklamochkommunikation BrandAwareness BrandRecognition BrandRecall Lojalitet Förpackningensroll EMPIRI Empiriskgenomgång Demografiskspridningistudien Generellafrågoristudien Tillitochlojalitet Kunskapommärkningar Marknadskommunikation...56

7 4.2Valavproduktkategori:Kaffe Empirikringvårvaldaproduktkategori,kaffe ANALYS Kunskapsbristenförknippadmedekologiskavarorochmärkningar AnalysavkunskapenmedhjälpavteorikringBrandAwareness Kommunikationavekologiskalivsmedelpåförpackningen Retoriskaargumentförattkommuniceraekologiskabudskap Kommunikationavegnamärkesvaror Kommunikationavgrönmarknadsföring SLUTSATS Studiensteoretiskabidrag Studienspraktiskabidrag DISKUSSIONOCHVIDAREFORSKNING Källförteckning Bilagor Bilaga1:Förstudie Bilaga2:Svarpåförstudien Bilaga3:Enkätstudie Bilaga4:EkologiskaEgnaMärkesvaror Bilaga5:Överblickavmärkningaravlivsmedel(Olsson,2012) Bilaga6:SPSSoutputs&ExcelVtabeller Demografiskatabeller Generellafrågor Frågorkringkommunikation Frågoromtillit/lojalitet Bilaga7:Analysavmaterial lojalitet/tillit Retoriskaargument Bilaga8:Bildfrågor...123

8 Lund,Sverige 2013

9 1.0INTRODUKTION Idethärkapitletkommervipresenterabakgrundentillvårtämnesområdeochdefiniera olikaekologiskamärkningarsåattallaläsarekanföljauppsatsenpåettenkeltsätt.bak= grundenledervidaretillenproblemdiskussionsomavslutasmedvårtsyfteochvårafrå= geställningarsomkommerblidenrödatrådengenomhelaarbetet. 1.1Bakgrund Konsumenternaställeridagallthögrekravpåbutikerochproducenteratthaettetiskt förhållningssätt och därför utsätts livsmedelsindustrin ständigt för högre krav på för; bättringar.dethärtogsinbörjanunder1970;taletnärdetuppstodettmedvetandehos konsumenternaomjordensändligaresurser.genomdenhärmedvetenhetenskapades enruraliseringstrenddärproduktenshärkomstkomattspelaalltstörrerollförkonsu; menten(nationalencyklopedin, 2013b). De första ekologiska produkterna såg dagens ljus genom att konsumenterna uppmärksammade att det fanns bristande etik inom djurhållningen och att användandet av kemikalier vid produktion blev allt vanligare (Svenskt Sigill, 2012). Mycket har utvecklats sedan dess och 2012 såldes ekologiska livsmedelisverigeför9,5miljarderkronor(ekoweb,2013). Uppmärksamhetens fokus har idag ändrats något från att tidigare varit satt mot re; pressionslösningar( endofpipe )därfokuslågpåattbegränsamängdenfarligtutsläpp frånexisterandefabrikertillmerpreventivalösningardärfokusiställetliggerpåexem; pelvis produkterna, produktens tillverkningsprocess och dess ekodesign (Johansson, 2002). Ekologiskodlingskallbeståavförnybararesurserdärkemiskaprodukterinteanvänds ochdenekologiskadjurhållningenskallfungerasomenintegreraddelavproduktionssy= stemetpågården(nationalencyklopedin,2013a). Denkulturellaochsymboliskaaspektenavmatvaruinköpärnärasammankopplatmed och även beroende av det reella varuutbudet och de faktiska förhållanden som råder närenkundstårredoattgöraettval.detvådimensionernakansessomdenmöjlighet kundenhartillutvärderingvidetteventuelltmatvaruinköp.ettvarieratgerskaparmöj; 1

10 ligheterförkonsumentenattskapasinaegnadistinktionerochskaparutrymmeförett egetkräsetförhållningssätttillsinkonsumtionochdetsomerbjuds,någotsomunder; lättasavalladenyaproduktersomlanserasvarjeår(ljungberg,2001).detreellautbud som finns kan märkas på olika sätt och det finns idag ett antal märkningssystem som arbetarförattvägledaochskapaentrygghethoskonsumentenidennesval.tillgäng; lighetenavinformationochmärkningarärenförutsättningförpolitiskkonsumtionoch väsentligförkonsumentmakt(klintman,2008). Märkning omfattar både text, bilder och övrig dekor på emballage eller etikett eller märkningsuppgifteridirektanslutningtillsaluhållandet,t.ex.skylt,hyllkantsmärkning ellerföljesedel.matsedlarsomfinnsinneigodkändalivsmedelslokaler(restaurangeroch liknande)räknasocksåsommärkning (Livsmedelsverket,2004) Ekologiskamärkningar EnligtJordbruksverket(2009)kanenmiljömärktvaradefinierassomenvaramedposi; tivmiljöinformationtillkonsumenten.ekologiskamärkningarkandärmedräknassom entypavmiljömärkningeftersomdeharenpositiveffektpåmiljön.ivåruppsatsharvi valt att fokusera enbart på ekologiska märkningar av livsmedel och bortse från andra direktaochindirektamiljömärkningarinomandraproduktkategorier Definitionavekologiskamärkningar Bakom varje logotyp finns en organisation och ett budskap. Nedan beskriver vi de tre märkningarförekologisktjordbruksomidagärmestfrekventapåsvenskamarknaden. Förmerinformationommärkningarnasebilaga4och Krav Somettresultatavattallmänhetensmedvetenhetökadeskapadesettflertalmärkning; aravlivsmedelförekologisktodladeprodukteroch1985gicknågrautavdemsamman ochbildadeengemensamekonomiskföreningkalladkrav(bengtsson,2011).idagär KRAVSverigesmestkändamiljömärkningförmat(KRAV,2012).ÄndamåletmedKRAV 2

11 äratttillhandahållaentillförlitligmärkninggenomkontrollavekologisktodladevaror samtatttillhandahållaandratjänsterinomkontrollochcertifiering(söderberg,2008). KRAV;certifierade varor tar hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna (KRAV,2012) EUFEkologiskt(Europalövet) Detärsedan1juli2010obligatorisktattmärkaallaekologiskavarorsomproducerats inomdeneuropeiskaunionenmedeuropalövet,dettaförattundvikaattekologiskava; ror inom EU märks enbart med privata eller nationella märkningar som är okända på andra marknader (Konsumentverket, 2010). För att en vara skall få vara märkt med europalövetkrävsenkombinationavbästamiljöpraxis,förespråkandeavstorbiologisk mångfaldochtillämpningavsträngadjurskyddskrav.dehäraspekternaskallkombine; rasmedattföretagetanvändersigavproduktionsmetodersommöterförväntningarna hosdekonsumentersomföredrarvarorsomharframställtsgenomnaturligaprocesser (EuropeiskaEkonomiskaGemenskapen,2007) Demeter Demeterärdenendaekologiskaföreningensomharettinternationelltnätverkavsjälv; ständiga kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter (Svenska Demeterförbundet, 2013b). De som använder biodynamiska odlingsformer använder samtidigtekologiskaproduktionsformer.detsomskiljerrenodladekologiskproduktion frånbiodynamiskodlingärettkretsloppstänkande,gårdenskallsessomenindividuell enhet där växtodling och djurhållning skapar en självförsörjande gårdsorganism (SvenskaDemeterförbundet,2013a) Lagarochregleringar Ikombinationmedmärkningssystemenfinnsdetävenlagarochförordningarsompro; ducenternamåsteförhållasigtillnärdebestämmerdevisuellaegenskapernahossina förpackningar.ienlighetmedföreskrifternafårintedemärkningarsompresenteraspå förpackningen vilseleda konsumenten i något avseende,deskallvaralättförståeliga, 3

12 synbara,läsbarasamtbeständigaochlivsmedelsföretagarenskallsjälvsetillattdessa kriterierefterlevs(livsmedelsverket,2011). Utöver de svenska regleringar som finns existerar även en europeisk instansordning därbehandladefrågorgällandelivsmedelutmynnarsedanirådtilleuropeiskaunion; ens lagstiftare. Den internationella organisationen EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är en nyckelspelare när det kommer till riskvärdering gällande livsmedelochfodersäkerhet(efsa,2013) Varförmärkningssystemexisterar Ingenharmedbestämdhetkunnatfastslåvarförmärkningarochmärkningssystemhar uppstått. En teori är att en märkning kan tillfredsställa ett grundläggande behov som finnshosmänniskanattvisaettföremålsellerproduktstillhörighet.denförstatypenav märkning som det finns belägg för är brännmärkning av boskap men vad som skulle kunnakallasfördetmodernavarumärketuppstodförstunder1800;talet.närettvalav varumärkegörsstyrsframföralltvaletavindividuellafaktorerochköpbeslutprocessen menvarumärketsrollikonsumentensköpbeslutsprocessärinteheltsjälvklar.enviktig funktion hos varumärken som är relevant att nämna är att de kan ta olika form bero; endepåvembetraktarenärochdenkandärförbetraktasurfyraolikaperspektiv;lag= stiftarens,märkesinnehavarens,konsumentens och konkurrentens (Melin, 1999).I vår uppsatsläggervifokusvidkonsumentensperspektiv Incitamenttillfrivilligmärkning Jordbruksverketpubliceradeenstudieår2009angåendeolikaincitamenttillfrivilliga miljömärkningarurkonsumentens,producentensochmiljönsperspektiv. När livsmedel frivilligt miljömärks uppstår det en mångfald av märkningar på mark; naden som kan vilseleda och konfundera konsumenten (Jordbruksverket, 2009). Det berorpåattdetrådersåkalladasymmetriskinformationmellanproducentochkonsu; mentvilketbetyderattdeinteharperfektinformationomvarandra.konsumentenkan intevetaundervilkaförhållandenenvaraverkligenproduceratsochmåsteutvärdera den information som finns på förpackningen eller runt omkring produkten i butiken. 4

13 Samtidigtvetintehellerproducentenexaktvadkonsumentenvillha.Ipraktikenbeak; tarintekonsumentenalltillgängliginformationomenproduktochjumerinformation somfinns,destomindrebetydelsegesvarjeenskilddetalj(jordbruksverket,2009).det äravdennaanledningviktigtmedtransparensochtrovärdighetbakommiljömärkning; arna eftersom konsumenten inte vet om deras miljöval verkligen bidrar till en bättre miljöochmåstehaförtroendeförattmärkningenärenformavgarantiavattsåärfal; let.miljömärkningarkanävenhjälpakonsumenterhittadevarorsomförmedlarsamma miljövärderingar de själva har och värdesätter, vilket leder till att de känner sig till; fredsställda med sina köp och villiga att betala mer för den märkta varan (Jordbruksverket,2009). Producentendrardånyttaavattmiljömärkasinaproduktereftersomdekantautett merpris på marknaden om miljöaspekten som kommuniceras är efterfrågad på mark; naden. Om en vara som är ekologisk och uppfyller konsumentens krav inte lyckas kommuniceradettapåettbegripligtochtrovärdigtsättuppstårettmarknadsmisslyck; ande eftersom konsumenten möjligtvis avstår från att konsumera en vara som den egentligenvillha(jordbruksverket,2009) Kontrollochcertifieringavmärkningar Somkonsumentskallmanvarasäkerpåvaddetärmanbetalarförochkännaförtro; endeförmärkningssystemenochdettakräverinspektioneravproducenterersommär; ker sina produkter. Ekologiska märkningar kan vara antingen kontrollerade av tredje part eller egenkontrollerade (Jordbruksverket, 2009). De tre kontrollorgan för ekolo; gisk produktion i Sverige heter SMAK, Kiwa och HS Certifiering och de två organ som kontrollerar förädlade och importerade produkter heter Controlcert och Valiguard (Jordbruksverket,2013).Kontrollorganenarbetarförattförsäkrakonsumenteromatt varorsomärmärktamedensymboluppfyllerrespektivesymbolskrav.detfinnssom tidigare nämnt en mångfald av nationella märkningarochkontrollorganiolikaländer användersigavolikamåttochstandardervilketiblandkankompliceracertifieringiin; ternationellasammanhang. 5

14 Märkningurettvarumärkesperspektiv Längeharprisochvarumärkevaritdetvåviktigastedifferentieringsvariablernamellan olikaalternativimatbutiken,menunderdesenastetvådecenniernaharkonsumenter tillstörregradävenbörjattahänsyntillkvalitetsaspektersomursprungslandocheko; logiskproduktion (Sirieix et al., 2012). Märkningar och certifieringar är oftasätt som användsförattöverföraochverifierainformationtillkonsumenter,ävenomdeinteall; tidbeaktasvidvarjeköpsituation(jordbruksverket,2009;sirieixetal.,2012).sirieixet al. (2012) argumenterar vidare att fler märkningar inte nödvändigtvis medför mer värde för konsumenten och det är viktigare att tänka på att kommunicera de attribut som konsumenten efterfrågar på ett trovärdigt sätt för att förenkla deras beslutspro; cess. EnligtBaumann(2006)ärdenstörstaanledningenbakomekologiskamärkningarurett företagsperspektiv att öka sin marknadsandel och differentiera sig gentemot konkur; renter.baueretal.(2012)bevisadeienstudieattekologiskamärkningarfungerarsom enkällatillvarumärkesdifferentiering.sammastudievisadeattmärkningenärdetvik; tigasteattributetförkonsumentersomsökerekologiskavarorochrekommenderardär; för användningen av dem för att förstärka egna märkesvaror eftersom de riskerar att överskuggaredanstarkavarumärkesnamn(baueretal.,2012) Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie För att ur ett konsumentperspektiv undersöka ekologiska märkningar och egna mär; kesvarorharviutgåttifråndemestfrekventailivsmedelsbutikerisverigeidag.nedan följerenbeskrivningavegnamärkesvarorföljtavpresentationeravdetrestörstalivs; medelskedjornapåmarknadenochenkortbeskrivningavderasegnaekologiskamär; kesvaror Egnamärkesvaror Egnamärkesvaror(EMV)ellerdistributörsmärkenharlängefunnitspåmarknadensom lågprisalternativtilletableradevarumärken.frånbörjanuppstoddetillföljdavenkon; fliktmellandistributörerochproducenter(kapferer,2012).distributörernasågmöjlig; heten att själva producera och sälja enklare varor och på så sätt få mer kontroll över 6

15 sinasortiment.deidentifieradegapinomolikaproduktkategorierochtillverkadeegna varorförattuppfyllaallakonsumentersönskningar(kapferer,2012). Under80;taletblevdetalltmervanligtfördistributörernaattutmanadeledandevaru; märkenaivarjekategorigenomattlansera me;too produktersomistorutsträckning imiterade de ledande märkenas färger och förpackningar (Jonas och Roosen, 2005). Idag utgör EMV upp till 50 % av varorna ien dagligvaruhandel i Europa (Kapferer, 2012).UtvecklingenavEMVhargåttfrånenbartfokuspålågtprisochlägrekvalitettill alltfrånlågpristillpremiumprodukter(jonasochroosen,2005).distributörernagerde bästa placeringarna och största hyllutrymmena till sina egna varor vilket ökar deras försäljningochminskarproducenternasmakt(kapferer,2012). Val av varumärkesnamn beror på varans relation till distributörsmärket och produk; tens mervärde(kapferer, 2012). EMV kan antingen bära distributörens namn eller ha etteget,nyttvarumärke(kapferer,2012).exempelpådettapådensvenskamarknaden äricas ICAselection, märketpådistributörenspremiumprodukterochcoops Äng; lamark ettegetnamnsomstårfördistributörensekologiskaproduktutbud. MarknadsföringenavEMVochvarumärkenskeridagpånästanlikadanasätt,menEMV sombärpådistributörensnamnbegränsasavdenstrategi,identitetochpositionering somdistributörenhargentemotkonkurrenterna(kapferer,2012).enfördelmedemv ärattdeärmerreaktivaänglobalavarumärkenochlättarekananpassastilltrenderi formavt.ex.miljövänligaochekologiskaalternativ(kapferer,2012).icasiloveecoär ettbraexempelpåenemvsomlyfterframicasvärderingaromattvärnaommiljön ICA EnavNordens större detaljhandelskoncerner är ICA AB. Företagets moderna historia börjarmedlanseringenavica;märket1964,innandesshadeica;butikernahaftindivi; duella namn och anledningen till varför enhetligheten skapades var att ICA;handlarna tidigare år förlorat marknadsandelar (Fahlin, 2013). ICAs historia har präglats av ett högtanseendeochienundersökninggjord2011fickicaresultatet utomordentligtan; seende ochtvåutavdeviktigastepunkternabakomettgottanseendeärenligtunder; 7

16 sökningen att man håller vad man lovar och framstår som trovärdig i media (SIFO, 2011). FöretagetICAABharunderdesenastetvådecenniernaarbetatmedekologiskaproduk; ter och 1992 lanserades det första egna ekologiska produktsortimentet Sunda något somsenareutveckladestill ICAekologiskt (ochännusenaretilliloveeco).företaget harävenlängesträvatefterattfåbutikernaattuppfattassomlyhördaochframåtskri; dandegällandemiljöhänsyn.icaarbetadeframsinförstamiljöpolicy1989somsedan omarbetades1996isambandmedimplementeringenavettgradvistydligaremiljöled; ningssysteminomorganisationenförattunderlättamiljöarbetet(tjärnemo,2001) COOP DetKooperativaFörbundet(KF)bildades1899föratthjälpadeolikaföreningarnasom ingår i kooperativet att sälja rena och naturliga varor till så bra priser som möjligt (Coop,2013b)ochharliktICAetthögtanseendehossinakonsumentermenliggerstrax efter enligt SIFO (2011). Det Kooperativa Förbundet driver idag ett antal matbutiker undernamnetcoop,coopnära,coopkonsum,coopextraochcoopforumnärdet kommertilllivsmedelochdäravdriverdetkooperativaförbundetdrygthälftenmedan de andra ägs direkt av 37 olika konsumentföreningar. Det Kooperativa Förbundet har sedan2007varitanslutittillfnsinitiativglobalcompactsominnebärattverksamhet; en skall drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt (KooperativaFörbundet,2011). ProduktsortimentetÄnglamarksomlanseradesår1991(Coop,2013b)ärCOOPsegna ekologiskasortimentochinnehålleridagslägetca500produktervilketgördettillsve; riges bredaste ekologiska sortiment som även innehåller hushållsprodukter (KooperativaFörbundet,2011).COOPharävengenomsinsatsningpåekologiskavaror sedan2002delatutettmiljöstipendiumsomharsomsyfteattgevälförtjäntuppmärk; samhet och uppmuntran till personer som har gjort en förtjänstfull insats för miljön (Coop,2013c) 8

17 Axfood Axfood är ett börsnoterat företag noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap; listaochbedriverkedjornawillys,hemköpochprisxtra(axfood,2013b).medsina246 butikerrepresenteraraxfoodcirka20procentsmarknadsandelinomdetalj;ochparti; handelsmarknaden för livsmedel i Sverige (Axfood, 2013b). Axfood samverkar också medmindrekedjorsomhandlar nochtempoochsamverkardärmedmedungefär820 butikerilandet(axfood, 2013b).ButikskedjanWillys har som affärsidéäratterbjuda Sverigesbilligastematkasseochärdärförenkedjamedlågprisstrategi(Axfood,2013c). WillysstartadesiGöteborgsomLL:sLivs1975avLarsLundinochblevdelavAxfood 2000.Idagfinns175Willysutspriddaöverhelalandet(Axfood,2013c).Denandrastora kedjanikoncernenärhemköpsomharcirka180butikeribådestadskärnorochyttre bostadsområden.hemköputtryckerpåsinwebsidaattdeharsommålatterbjudasina kunder ett brett sortiment, inspirera till matglädje och ge en hög servicenivå för att mötaochinfriakundernasförväntningar(axfood,2011). Axfoodhardrygt25%egnamärkesvarorochblanddessafinnsvarumärketGarantsom lanseradesår2009ochsäljsiallaaxfoodsbutikskedjor.garanterbjudergodkvalitettill ettlågtprisinommångaolikaproduktkategorier,frånäggochkötttillrengöringspro; dukter. Axfood har även ett ekologiskt varumärke vid namn Garant Eko (Axfood, 2013a).Detekologiskaharidagöver120produkterochallaharantingenKRAV;eller EU;ekologiskcertifiering.MåletmedGarantEkoäratterbjudaekologiskvardagsmatav högkvalitettillettrimligtpris(axfood,2013a) Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Trotsattföretagenharetthögtanseendehardeinteettfläckfrittförflutet.Deharnäm; ligenkantatsavettflertalskandalerdesenasteåren.exempelvisuppdagadesdetide; cember2007iuppdraggranskningattnågraavica;koncernensstörstabutikermed; vetetändratdatummärkningenpåköttfärsförattundgåkassering(hernadi,2007).det visadesigävensenareattsammasakhänthosbådecoopochaxfoodkoncernen(svt, 2007). 9

18 Skandalernaverkaronekligendrabbaallakedjorochdensenasteochkanskemestom; taladeskandalensomrörallatrekedjorärdensomrörvarordeklareradeattinnehålla nötköttmensomiställetäveninnehöllhästkött.exempelpåvarorsomblivitåterkallade fråndetrekedjornanärdenhärskandalenuppdagadesäricasemv;vara ICABasicLa; sagne (Olofsson,2013),AxfoodsEMV;varor WillysLasagneBolognese400g och Hem; köplasagnebolognese400g (Kroon,2013) samt COOPs EMV;vara COOP Lasagne 400g (Coop,2013a).Konsumenternasomköptdessavarorvarmerbesviknaförattde kändesigvilseleddaänförattdehadeätithästkött Effektenavekologiskproduktion Effekten av ekologisk produktion är varierad och miljömärkning betyder bara att en vara är relativt bättre för miljön än en omärkt vara (Jordbruksverket, 2009). Det går alltså inte att jämföra ekologiska varor i olika produktkategorier. En viktig aspekt att tänkapåärtransportsträckornaavdeslutgiltigaekologiskavarornaochkonsekvenser; na av utsläppen i samband med detta. Ekologiska tomater från Spanien kanske inte nödvändigtvisärbättreförmiljönisverigeänvanligasvenskatomater,exempelvis Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Viharvaltkaffesomobjektivårundersökningeftersomdetärnågotvitrorallaharen åsiktom.detärocksåenvarasomerbjudsbådeekologisktochicke;ekologistpåmark; naden i dag. Produktkategorin präglas av starka varumärken som Zoégas och Gevalia menävenegnamärkesvarorsåsomicasiloveeco.kaffeärintressantfördetären produktsomdeflestaköperrutinmässigt.trotsdetstorautbudetbrukarkonsumenter väljamellanfyraolikakaffesorter(dahlénochlange,2009).inköpsbeslutidagligvaru; handelntarisnitttolvsekunder,mennärdetkommertillkaffetardetisnittbara5se; kunderförkonsumentenattbestämmasig(dahlénochlange,2009).varumärketspe; larstorrollinomkategorineftersomdetfinnsstörreskillnaderinomvarjevarumärke änmellandempåetablerademarknadersomdensvenska.nästanallakaffevarumärken erbjuder olika typer av rostning, kok/brygg;varianter och bönor men ändå har varu; märkenaolikalönsamhetochmarknadsandelar(dahlénochlange,2009). 10

19 Viharivårenkätägnatettheltavsnittåtjustkaffeochekologiskamärkningar.Ytterli; gareanledningartillvarförvivaltatttittanärmarepåkaffediskuterasiavsnitt Problemdiskussion Medvetenheten bland konsumenter när det gäller skyddet av den miljö som vi lever i har under de senaste åren ökat och studier genomförda av miljöaktivister visar att människor är bekymrade över den miljö vi lever i och att de förändrar sitt levnads; mönster för att förbättra miljön (Mishra och Sharma, 2012). En studie genomförd av StatistiskaCentralbyrån(2012)understrykerdettaochvisarattförsäljningenavekolo; giskalivsmedelharökatisverigefrån2930mkrår2004till7925mkrår2011. Menökningenhar inte varit så stor som förväntat. Få marknadsföringskampanjer för ekologiska produkter lanserades 2012 och få nya ekologiska produkter lanserades då jämförtmedtidigareår(ekoweb,2013).ävenomföretagochoberoendeorganisationer satsarenormaresurserpåolikamärkningssystemförattvägledakonsumentersåför; blirförsäljningenavdessavarorrelativtlåg(baumann,2006).förmångamärkningssy; stem på marknaden kan istället vilseleda konsumenter som inte aktivt söker dem ge; nommedvetenkonsumtion(baumann,2006;leireochthidell,2005). Ofullständigochirrelevantinformationangåendeekologiskavarorspåverkanpåmiljön sägs vara det största hindret för en ökad konsumtion därav(leire och Thidell, 2005). Tidigarestudierharvisatmotstridigaresultatrörandekopplingenmellankunskapom ekologiskamärkningssystemochfaktisktköpbeteendeeftersomdetfinnsettstortgap mellanvadkonsumentersägerattdeköperochvaddefaktisktgör(leireochthidell, 2005).Avdenanledningenärdetsvårtattmätaochforskaomjusteffektenavmärk; ningssystempålivsmedel.leireochthidell(2005)sammanfattartidigarestudiermed den generella slutsatsen att konsumenter överlag har svårt att koppla sina konsumt; ionsvanorangåendeekologiskalivsmedelmedkonsekvensernapåmiljönochuttrycker ettbehovavmerinformationänenmärkningförattfattagrönarebeslut.eftersomkon; sumenteriväxandeutsträckningvillvärnaommiljöngenomsinkonsumtionställsallt högrekravpålivsmedelsproducenteratterbjudamiljövänligaprodukter. 11

20 Hurkommerdetsigattdeninformationsomlivsmedelstillverkarnaförsökerkommuni; ceraförsvinnerpåvägen?attmarknadsföraekologiskalivsmedel,somoftaärdyrareän icke;ekologiskaalternativärenutmaning.fördetförstaärdetsvårtatttautettmer; pris i den ekologiska produktkategori som konsumenter mest efterfrågar: frukt och grönt.eftersomdetärsvårtattsekvalitetsskillnadenpåekologiskaochicke;ekologiska frukterochgrönsakerärdetocksåsvårtförkonsumentenattviljabetalamerfördessa varor(jordbruksverket,2009).dettaärspecielltsantisverigedärförtroendetförma; tenredanärhögt:85%uppgavattdehadehögtförtroendefördenmatochdrycksom säljs i Sverige 2011 (Livsmedelsföretagen, 2011).För det andra är konsumtionen av ekologiskalivsmedelintebaraenprivatnyttighetutanävenenkollektivnyttighetsom kan leda till free=rider fenomenet, vilket innebär att konsumenter inte vill betala det högrebeloppetförenekologiskvaraeftersomdehoppasattandrakonsumentergördet istället(jordbruksverket,2009).dettaställerhögakravpåeffektivkommunikationoch retorik i marknadsföring. Vidare betraktas inköp av livsmedel som rutinmässiga. Att byta från sin vanliga produkt till en ekologiskt märkt vara, exempelvis till ett KRAV; märktalternativ,kräverattmanmedvetetfunderaröverdennyainformationenochfat; tar ett aktivt beslut (Solér, 1997). Är man nöjd med sitt vanliga varumärke ska det myckettillförattgöradettaochbytatillettekologisktalternativ(solér,1997). Vadkanmandågöraförattupprättaenlänkmellankonsumentochproducentföratt påsåsättökaförsäljningenavdevarorsomkonsumenternafaktisktefterfrågar,deeko; logiska?solér (1997) skriver i sin avhandling Att köpa miljövänliga dagligvaror att rättmarknadsföringkanpåverkakonsumentersattitydgällandemiljövänligaprodukter och att attityden måste påverkas innan konsumenter ändrar sitt beteende. Attityden förändras genom att marknadsföra de attribut som är viktigast för konsumenten.hon menarattsänktapriserisambandmedkraftigmarknadsföringbehövsförattökakon; sumtionen av miljövänliga dagligvaror och att marknadsföringen måste upplysa kon; sumenteromdemoralisk;politiskakonsekvensernaavattköpadessaprodukter.jumer konsumenternavetommiljömärkningar,destohögreärsannolikhetenattdeköpermil; jövänligavaror enligt Solér (1997). Miljömärkningar kan således ha ett positivt infly; tande på konsumentens benägenhet att betala merpriset för ekologiska alternativ (Baueretal.,2012).Samtidigtmåsteförtroendetförmiljömärkningenvarahögt,annars 12

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Är vi mogna för gröna bananer?

Är vi mogna för gröna bananer? Är vi mogna för gröna bananer? En kvantitativ studie om medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är av vikt för att konsumenter skall välja ekologiska bananer. Författare: Handledare:

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Sommar, landsbygd och natur

Sommar, landsbygd och natur Ekonomihögskolan Växjö Universitet Sommar, landsbygd och natur Examensarbete i företagsekonomi 15hp Marknadsföring, FE3034, VT 2008 Författare: Evelina Karlsson 850228 Christine Olsson 860217 Handledare:

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Linköpings universitet VT 2015 722G93, Marknadsföring, IEI Handledare: Thomas Rosenfall En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Sandra Forsfalk 910101-3168 Julia Modig Tjärnström

Läs mer

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter

MARKNADSFÖRING. En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Handledare: Mikael Ottosson MARKNADSFÖRING En rapport om studenters preferenser till ekologiska livsmedelsprodukter Sofie Spehar Antonia Nörby Ivan Lonchakov Li Palmqvist Malin Fritiofsson Sam Abolmali

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR EN STUDIE OM MÖJLIGHETERNA ATT STÄRKA FÖRETAGS VARUMÄRKESIMAGE GENOM MOBILA APPLIKATIONER Magisteruppsats i Företagsekonomi Renée Säverot VT 2010:MF26 1 - Metod - Förord

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson.

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson. Sammanfattning Rubriken vi valt för vårt projektabete är Vad är. och hur skiljer det sig ifrån konventionellt?syftet med vårt projektarbete är att göra en PP-presentation som skall fungera som utbildningsmateriel

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist 2014-03- 26 Vad kan vi lita på och litar vi på det? Märkningarnas roll och betydelse Fredrik Fernqvist, 2014-03-20 Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp Fredrik.Fernqvist@slu.se

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Linköpings universitet Johan Nyemad: 920315-2153 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Elias Bergman: 890930-0298 Marknadsföring: 722G93 Stina Starke: 940120-2321 Handledare: Thomas Rosenfall

Läs mer

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT INNEHÅLL I DENNA RAPPORT 1. Bakgrund 2. Målsättning med förstudien 3. Syfte med certifiering av viltkött 4. Syfte med särskild logotyp 5.

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

PERSONANPASSAD DIREKTMARKNADSFÖRING EN STUDIE KRING LAGRING AV KÖPBETEENDE. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Sofia Jireskog Klara Larsson

PERSONANPASSAD DIREKTMARKNADSFÖRING EN STUDIE KRING LAGRING AV KÖPBETEENDE. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Sofia Jireskog Klara Larsson PERSONANPASSAD DIREKTMARKNADSFÖRING EN STUDIE KRING LAGRING AV KÖPBETEENDE Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sofia Jireskog Klara Larsson VT 2011KF26 Förord Som en avslutning på en hektiskt men även intressant

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Coop Forum-konsumenters medvetenhet om närproducerade livsmedel och om hur långt livsmedlen har transporterats

Coop Forum-konsumenters medvetenhet om närproducerade livsmedel och om hur långt livsmedlen har transporterats Coop Forum-konsumenters medvetenhet om närproducerade livsmedel och om hur långt livsmedlen har transporterats Examensarbete VT -07 Handelsekonomutbildningen KY-Akademien vid Studium, Göteborgs Stad Hanna

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

- En studie om hur ICA:s ekologiska egna märkesvaror marknadsförs internt.

- En studie om hur ICA:s ekologiska egna märkesvaror marknadsförs internt. Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska Institutionen vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet Höstterminen 2013 - En studie om hur ICA:s ekologiska egna märkesvaror marknadsförs internt.

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Kunskapsnivån och påverkan bland konsumenter då problem uppstår vid flygresor -Kunskapsnivån bland konsumenterna i Göteborg med omnejd

Kunskapsnivån och påverkan bland konsumenter då problem uppstår vid flygresor -Kunskapsnivån bland konsumenterna i Göteborg med omnejd Kunskapsnivån och påverkan bland konsumenter då problem uppstår vid flygresor -Kunskapsnivån bland konsumenterna i Göteborg med omnejd Författare: Mathias Ahlqvist Handledare: Ulrika Holmberg Kandidatuppsats

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. genomförd i printmedia Dagens Industri November 2011

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. genomförd i printmedia Dagens Industri November 2011 En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB Rapport VarumärkesBarometern genomförd i printmedia Dagens Industri November 2011 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Ett oberoende

Läs mer

OM LABEL Våra tjänster

OM LABEL Våra tjänster OM LABEL Våra tjänster Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Vi utvecklar nordiska företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiutveckling,

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013 En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB Rapport VarumärkesBarometern Vi Bilägare Maj 2013 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Ett oberoende undersökningsinstitut Välkommen

Läs mer

EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan

EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan Kön Ålder Region S1. Vilket av följande alternativ passar in på dig angående hushållets inköp av dagligvaror, dvs.

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för

Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för Nyskapande studentmervärden som en universitetsstudent kan tänka sig att byta bank för - Ett arbete skrivet på uppdrag åt Swedbank Författare: Fredrik Nordin Niclas Paulsson Handledare: Per Nilsson Student

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst

Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst VT 2015 Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst En kvantitativ studie om studenter är en målmarknad för Maxi ICA Stormarknad Linköpings hemleveranstjänst Linköpings Universitet GRUPP 14 Alexandra

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Brand Orientation Index

Brand Orientation Index Brand Orientation Index Brand Orientation Index är ett forskningsprojekt av Label Varumärkesutveckling AB i samarbete med Frans Melin, forskare och konsult i varumärkesstrategi vid Lunds Universitet. I

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm

Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm En Fallstudie om Kalmarflyg som varumärke Författare: Elin Arnsvik, Handledare: Olle Duhlin Marknadsföringsprogrammet Ämne: Företagsekonomi Marknadsföring

Läs mer