En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT2013 En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel En studie om märkning av ekologiska livsmedel och marknadskommunikation ur ett konsumentperspektiv Författare: Tobias Myhrman Carolina Svensson Handledare: Magnus Lagnevik

2 Förord Vivilltackademsomhjälptossattfärdigställadenhäruppsatsenförutanerhadeden aldriggåttattgenomföra.vivilläventackaalladesomvaldeattdeltaivårenkätunder; sökningsamtvårförstudie.ettspeciellttacktillvårhandledaremagnuslagneviksom helatidenvisatintresseochnyfikenhetförvåruppsatsochuppmuntratossattkämpa vidare.vivilläventackaantoniomarañonsomställtuppochhjälptossmedutforman; detavallafrågorivårkvantitativaenkätsomharlegattillgrundförvårtempiriskaun; derlag.slutligenvillvitackabomyhrmansomkorrekturlästeuppsatsenochgavossgi; vandekommentarergällandespråketiuppsatsen. TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Lund,maj2013

3 Sammanfattning Titel: Enmärkliginformationsbristomekologiskalivsmedel Nivå: Magisteruppsats,Marknadsföring(30hp),VT2013 Författare: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Handledare: MagnusLagnevik Nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiskaperspektiv: Empiriskanalys: Slutsatser: Grön marknadsföring, Egna märkesvaror, Marknadskom; munikation, Retorik, Lojalitet, Brand Awareness, Förpack; ningensroll Syftetmeduppsatsenärattundersökavilkenkunskapkon; sumenter har om ekologiska märkningar i dagsläget samt hurdeuppfattarolikaekologiskamärkningarförattförstå hur marknadskommunikationen kan optimeras för att öka försäljningenavekologiskavaror. Förattgenomförauppsatsenssyfteharvianväntossaven kvantitativstudieochenkvalitativförstudie.denkvantita; tivastudienbaseraspåenenkätundersökningsomrespon; denter i Lund, Malmö och Göteborg fått ta del av. Enkäten behandladesamtligateoriområden. Teorikapitletinledsmedenförklaringavgrönmarknadsfö; ring, följt av egna märkesvaror, marknadskommunikation, retorik, lojalitet, brand awareness och avslutas med för; packningensroll. I empirin presenteras materialet som samlades in i sam; band med den kvantitativa enkätundersökningen som 147 respondentersvaradepå. Detfinnsenstorkunskapsbristblandkonsumenteromvad ekologiska märkningar står för. Ingen universell väg att kommuniceradetekologiskabudskapetfinnsmenfaktaba; serade retoriska argument har störst påverkan på alla tre typeravkonsumenterviharidentifierat.viharävenfunnit ettpositivtsambandmellanfärgengrönikombinationmed antaletmärkningarpåförpackningenochdetekologiskain; trycketavprodukten.

4 Abstract Title: ARemarkableLackofInformationRegardingOrganicFood Level: MasterThesisinMarketing(30ECTS),Spring2013 Authors: TobiasMyhrman&CarolinaSvensson Advisor: MagnusLagnevik Keywords: Purpose: Method: Theoreticalframework: Empiricalframework: Conclusion: Green Marketing, Private Labels, Marketing Communica; tions, Rhetoric, Loyalty, Brand Awareness, Packaging De; sign The purpose of our thesis is to explore consumer knowledgeoforganicfoodlabelsonthemarkettodayand how these are perceived in order to understand how the marketingcommunicationcanbeoptimisedtoincreasethe saleoforganicfood. To achieve our purpose we have chosen a quantitative re; searchmethod.thequantitativemethodisbasedonasur; veythatrespondentsinlund,malmöandgothenburghave participatedin.thesurveycoveredallourchosentheoreti; calresearchareas. Thetheorychaptercommenceswithathoroughdescription of green marketingandcontinuesontodescribe thetheo; reticalconceptofprivatelabels,marketingcommunication, rhetoric,loyaltyandbrandawareness.tofinalizethetheo; retical chapter we have a section describing the role of packagingdesign. Theempiricalchapterpresentsthematerialcollectedfrom thequantitativesurveythat147respondentsfilledout. Thereisawidespreadlackofknowledgeaboutwhatorgan; ic food labels stand for. There is no universal way to com; municateorganicfoodbutfact;basedrhetoricalarguments have the strongest impact on all three types of consumers thatwehaveidentified.wehavealsofoundapositiverela; tionshipbetweenthecolourgreenandthenumberoflabels on the packaging on the overall organic impression of the product.

5 Innehållsförteckning 1.0INTRODUKTION Bakgrund Ekologiskamärkningar Definitionavekologiskamärkningar Krav EU;Ekologiskt(Europalövet) Demeter Lagarochregleringar Varförmärkningssystemexisterar Incitamenttillfrivilligmärkning Kontrollochcertifieringavmärkningar Märkningurettvarumärkesperspektiv Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie Egnamärkesvaror ICA COOP Axfood Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Effektenavekologiskproduktion Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Problemdiskussion Syfte Frågeställning METOD Vetenskapligprocedur ValavmetodVKvantitativundersökningsmetod Primärdata Sekundärdata Urvalet Insamlingavempirisktmaterial:Förstudie Genomförandetavdenkvantitativastudien Utformningavenkäten Pilotstudie Konstruktionavfrågorna...22

6 Tendensattfullföljaenkäten Mätskalorienkäten Bortfall Objektbortfall Variabelbortfall Sammanställningavsvar Källkritik Reliabilitet Validitet/Metodkritik TEORI Grönmarknadsföring Marketingatthethreelevels Åttaolikaaktiviteterinomgrönmarknadsföring GrönDesign(GreenDesign/NewProductDevelopment(NPD)) GrönPositionering(GreenPositioning) GrönPrissättning(GreenPricing) GröntFrämjande(GreenPromotion) Avgränsningarimodellen Marknadskommunikation Retorik Ethos Pathos Logos Retorikensrollireklamochkommunikation BrandAwareness BrandRecognition BrandRecall Lojalitet Förpackningensroll EMPIRI Empiriskgenomgång Demografiskspridningistudien Generellafrågoristudien Tillitochlojalitet Kunskapommärkningar Marknadskommunikation...56

7 4.2Valavproduktkategori:Kaffe Empirikringvårvaldaproduktkategori,kaffe ANALYS Kunskapsbristenförknippadmedekologiskavarorochmärkningar AnalysavkunskapenmedhjälpavteorikringBrandAwareness Kommunikationavekologiskalivsmedelpåförpackningen Retoriskaargumentförattkommuniceraekologiskabudskap Kommunikationavegnamärkesvaror Kommunikationavgrönmarknadsföring SLUTSATS Studiensteoretiskabidrag Studienspraktiskabidrag DISKUSSIONOCHVIDAREFORSKNING Källförteckning Bilagor Bilaga1:Förstudie Bilaga2:Svarpåförstudien Bilaga3:Enkätstudie Bilaga4:EkologiskaEgnaMärkesvaror Bilaga5:Överblickavmärkningaravlivsmedel(Olsson,2012) Bilaga6:SPSSoutputs&ExcelVtabeller Demografiskatabeller Generellafrågor Frågorkringkommunikation Frågoromtillit/lojalitet Bilaga7:Analysavmaterial lojalitet/tillit Retoriskaargument Bilaga8:Bildfrågor...123

8 Lund,Sverige 2013

9 1.0INTRODUKTION Idethärkapitletkommervipresenterabakgrundentillvårtämnesområdeochdefiniera olikaekologiskamärkningarsåattallaläsarekanföljauppsatsenpåettenkeltsätt.bak= grundenledervidaretillenproblemdiskussionsomavslutasmedvårtsyfteochvårafrå= geställningarsomkommerblidenrödatrådengenomhelaarbetet. 1.1Bakgrund Konsumenternaställeridagallthögrekravpåbutikerochproducenteratthaettetiskt förhållningssätt och därför utsätts livsmedelsindustrin ständigt för högre krav på för; bättringar.dethärtogsinbörjanunder1970;taletnärdetuppstodettmedvetandehos konsumenternaomjordensändligaresurser.genomdenhärmedvetenhetenskapades enruraliseringstrenddärproduktenshärkomstkomattspelaalltstörrerollförkonsu; menten(nationalencyklopedin, 2013b). De första ekologiska produkterna såg dagens ljus genom att konsumenterna uppmärksammade att det fanns bristande etik inom djurhållningen och att användandet av kemikalier vid produktion blev allt vanligare (Svenskt Sigill, 2012). Mycket har utvecklats sedan dess och 2012 såldes ekologiska livsmedelisverigeför9,5miljarderkronor(ekoweb,2013). Uppmärksamhetens fokus har idag ändrats något från att tidigare varit satt mot re; pressionslösningar( endofpipe )därfokuslågpåattbegränsamängdenfarligtutsläpp frånexisterandefabrikertillmerpreventivalösningardärfokusiställetliggerpåexem; pelvis produkterna, produktens tillverkningsprocess och dess ekodesign (Johansson, 2002). Ekologiskodlingskallbeståavförnybararesurserdärkemiskaprodukterinteanvänds ochdenekologiskadjurhållningenskallfungerasomenintegreraddelavproduktionssy= stemetpågården(nationalencyklopedin,2013a). Denkulturellaochsymboliskaaspektenavmatvaruinköpärnärasammankopplatmed och även beroende av det reella varuutbudet och de faktiska förhållanden som råder närenkundstårredoattgöraettval.detvådimensionernakansessomdenmöjlighet kundenhartillutvärderingvidetteventuelltmatvaruinköp.ettvarieratgerskaparmöj; 1

10 ligheterförkonsumentenattskapasinaegnadistinktionerochskaparutrymmeförett egetkräsetförhållningssätttillsinkonsumtionochdetsomerbjuds,någotsomunder; lättasavalladenyaproduktersomlanserasvarjeår(ljungberg,2001).detreellautbud som finns kan märkas på olika sätt och det finns idag ett antal märkningssystem som arbetarförattvägledaochskapaentrygghethoskonsumentenidennesval.tillgäng; lighetenavinformationochmärkningarärenförutsättningförpolitiskkonsumtionoch väsentligförkonsumentmakt(klintman,2008). Märkning omfattar både text, bilder och övrig dekor på emballage eller etikett eller märkningsuppgifteridirektanslutningtillsaluhållandet,t.ex.skylt,hyllkantsmärkning ellerföljesedel.matsedlarsomfinnsinneigodkändalivsmedelslokaler(restaurangeroch liknande)räknasocksåsommärkning (Livsmedelsverket,2004) Ekologiskamärkningar EnligtJordbruksverket(2009)kanenmiljömärktvaradefinierassomenvaramedposi; tivmiljöinformationtillkonsumenten.ekologiskamärkningarkandärmedräknassom entypavmiljömärkningeftersomdeharenpositiveffektpåmiljön.ivåruppsatsharvi valt att fokusera enbart på ekologiska märkningar av livsmedel och bortse från andra direktaochindirektamiljömärkningarinomandraproduktkategorier Definitionavekologiskamärkningar Bakom varje logotyp finns en organisation och ett budskap. Nedan beskriver vi de tre märkningarförekologisktjordbruksomidagärmestfrekventapåsvenskamarknaden. Förmerinformationommärkningarnasebilaga4och Krav Somettresultatavattallmänhetensmedvetenhetökadeskapadesettflertalmärkning; aravlivsmedelförekologisktodladeprodukteroch1985gicknågrautavdemsamman ochbildadeengemensamekonomiskföreningkalladkrav(bengtsson,2011).idagär KRAVSverigesmestkändamiljömärkningförmat(KRAV,2012).ÄndamåletmedKRAV 2

11 äratttillhandahållaentillförlitligmärkninggenomkontrollavekologisktodladevaror samtatttillhandahållaandratjänsterinomkontrollochcertifiering(söderberg,2008). KRAV;certifierade varor tar hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna (KRAV,2012) EUFEkologiskt(Europalövet) Detärsedan1juli2010obligatorisktattmärkaallaekologiskavarorsomproducerats inomdeneuropeiskaunionenmedeuropalövet,dettaförattundvikaattekologiskava; ror inom EU märks enbart med privata eller nationella märkningar som är okända på andra marknader (Konsumentverket, 2010). För att en vara skall få vara märkt med europalövetkrävsenkombinationavbästamiljöpraxis,förespråkandeavstorbiologisk mångfaldochtillämpningavsträngadjurskyddskrav.dehäraspekternaskallkombine; rasmedattföretagetanvändersigavproduktionsmetodersommöterförväntningarna hosdekonsumentersomföredrarvarorsomharframställtsgenomnaturligaprocesser (EuropeiskaEkonomiskaGemenskapen,2007) Demeter Demeterärdenendaekologiskaföreningensomharettinternationelltnätverkavsjälv; ständiga kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter (Svenska Demeterförbundet, 2013b). De som använder biodynamiska odlingsformer använder samtidigtekologiskaproduktionsformer.detsomskiljerrenodladekologiskproduktion frånbiodynamiskodlingärettkretsloppstänkande,gårdenskallsessomenindividuell enhet där växtodling och djurhållning skapar en självförsörjande gårdsorganism (SvenskaDemeterförbundet,2013a) Lagarochregleringar Ikombinationmedmärkningssystemenfinnsdetävenlagarochförordningarsompro; ducenternamåsteförhållasigtillnärdebestämmerdevisuellaegenskapernahossina förpackningar.ienlighetmedföreskrifternafårintedemärkningarsompresenteraspå förpackningen vilseleda konsumenten i något avseende,deskallvaralättförståeliga, 3

12 synbara,läsbarasamtbeständigaochlivsmedelsföretagarenskallsjälvsetillattdessa kriterierefterlevs(livsmedelsverket,2011). Utöver de svenska regleringar som finns existerar även en europeisk instansordning därbehandladefrågorgällandelivsmedelutmynnarsedanirådtilleuropeiskaunion; ens lagstiftare. Den internationella organisationen EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är en nyckelspelare när det kommer till riskvärdering gällande livsmedelochfodersäkerhet(efsa,2013) Varförmärkningssystemexisterar Ingenharmedbestämdhetkunnatfastslåvarförmärkningarochmärkningssystemhar uppstått. En teori är att en märkning kan tillfredsställa ett grundläggande behov som finnshosmänniskanattvisaettföremålsellerproduktstillhörighet.denförstatypenav märkning som det finns belägg för är brännmärkning av boskap men vad som skulle kunnakallasfördetmodernavarumärketuppstodförstunder1800;talet.närettvalav varumärkegörsstyrsframföralltvaletavindividuellafaktorerochköpbeslutprocessen menvarumärketsrollikonsumentensköpbeslutsprocessärinteheltsjälvklar.enviktig funktion hos varumärken som är relevant att nämna är att de kan ta olika form bero; endepåvembetraktarenärochdenkandärförbetraktasurfyraolikaperspektiv;lag= stiftarens,märkesinnehavarens,konsumentens och konkurrentens (Melin, 1999).I vår uppsatsläggervifokusvidkonsumentensperspektiv Incitamenttillfrivilligmärkning Jordbruksverketpubliceradeenstudieår2009angåendeolikaincitamenttillfrivilliga miljömärkningarurkonsumentens,producentensochmiljönsperspektiv. När livsmedel frivilligt miljömärks uppstår det en mångfald av märkningar på mark; naden som kan vilseleda och konfundera konsumenten (Jordbruksverket, 2009). Det berorpåattdetrådersåkalladasymmetriskinformationmellanproducentochkonsu; mentvilketbetyderattdeinteharperfektinformationomvarandra.konsumentenkan intevetaundervilkaförhållandenenvaraverkligenproduceratsochmåsteutvärdera den information som finns på förpackningen eller runt omkring produkten i butiken. 4

13 Samtidigtvetintehellerproducentenexaktvadkonsumentenvillha.Ipraktikenbeak; tarintekonsumentenalltillgängliginformationomenproduktochjumerinformation somfinns,destomindrebetydelsegesvarjeenskilddetalj(jordbruksverket,2009).det äravdennaanledningviktigtmedtransparensochtrovärdighetbakommiljömärkning; arna eftersom konsumenten inte vet om deras miljöval verkligen bidrar till en bättre miljöochmåstehaförtroendeförattmärkningenärenformavgarantiavattsåärfal; let.miljömärkningarkanävenhjälpakonsumenterhittadevarorsomförmedlarsamma miljövärderingar de själva har och värdesätter, vilket leder till att de känner sig till; fredsställda med sina köp och villiga att betala mer för den märkta varan (Jordbruksverket,2009). Producentendrardånyttaavattmiljömärkasinaproduktereftersomdekantautett merpris på marknaden om miljöaspekten som kommuniceras är efterfrågad på mark; naden. Om en vara som är ekologisk och uppfyller konsumentens krav inte lyckas kommuniceradettapåettbegripligtochtrovärdigtsättuppstårettmarknadsmisslyck; ande eftersom konsumenten möjligtvis avstår från att konsumera en vara som den egentligenvillha(jordbruksverket,2009) Kontrollochcertifieringavmärkningar Somkonsumentskallmanvarasäkerpåvaddetärmanbetalarförochkännaförtro; endeförmärkningssystemenochdettakräverinspektioneravproducenterersommär; ker sina produkter. Ekologiska märkningar kan vara antingen kontrollerade av tredje part eller egenkontrollerade (Jordbruksverket, 2009). De tre kontrollorgan för ekolo; gisk produktion i Sverige heter SMAK, Kiwa och HS Certifiering och de två organ som kontrollerar förädlade och importerade produkter heter Controlcert och Valiguard (Jordbruksverket,2013).Kontrollorganenarbetarförattförsäkrakonsumenteromatt varorsomärmärktamedensymboluppfyllerrespektivesymbolskrav.detfinnssom tidigare nämnt en mångfald av nationella märkningarochkontrollorganiolikaländer användersigavolikamåttochstandardervilketiblandkankompliceracertifieringiin; ternationellasammanhang. 5

14 Märkningurettvarumärkesperspektiv Längeharprisochvarumärkevaritdetvåviktigastedifferentieringsvariablernamellan olikaalternativimatbutiken,menunderdesenastetvådecenniernaharkonsumenter tillstörregradävenbörjattahänsyntillkvalitetsaspektersomursprungslandocheko; logiskproduktion (Sirieix et al., 2012). Märkningar och certifieringar är oftasätt som användsförattöverföraochverifierainformationtillkonsumenter,ävenomdeinteall; tidbeaktasvidvarjeköpsituation(jordbruksverket,2009;sirieixetal.,2012).sirieixet al. (2012) argumenterar vidare att fler märkningar inte nödvändigtvis medför mer värde för konsumenten och det är viktigare att tänka på att kommunicera de attribut som konsumenten efterfrågar på ett trovärdigt sätt för att förenkla deras beslutspro; cess. EnligtBaumann(2006)ärdenstörstaanledningenbakomekologiskamärkningarurett företagsperspektiv att öka sin marknadsandel och differentiera sig gentemot konkur; renter.baueretal.(2012)bevisadeienstudieattekologiskamärkningarfungerarsom enkällatillvarumärkesdifferentiering.sammastudievisadeattmärkningenärdetvik; tigasteattributetförkonsumentersomsökerekologiskavarorochrekommenderardär; för användningen av dem för att förstärka egna märkesvaror eftersom de riskerar att överskuggaredanstarkavarumärkesnamn(baueretal.,2012) Utvaldalivsmedelskedjorivårstudie För att ur ett konsumentperspektiv undersöka ekologiska märkningar och egna mär; kesvarorharviutgåttifråndemestfrekventailivsmedelsbutikerisverigeidag.nedan följerenbeskrivningavegnamärkesvarorföljtavpresentationeravdetrestörstalivs; medelskedjornapåmarknadenochenkortbeskrivningavderasegnaekologiskamär; kesvaror Egnamärkesvaror Egnamärkesvaror(EMV)ellerdistributörsmärkenharlängefunnitspåmarknadensom lågprisalternativtilletableradevarumärken.frånbörjanuppstoddetillföljdavenkon; fliktmellandistributörerochproducenter(kapferer,2012).distributörernasågmöjlig; heten att själva producera och sälja enklare varor och på så sätt få mer kontroll över 6

15 sinasortiment.deidentifieradegapinomolikaproduktkategorierochtillverkadeegna varorförattuppfyllaallakonsumentersönskningar(kapferer,2012). Under80;taletblevdetalltmervanligtfördistributörernaattutmanadeledandevaru; märkenaivarjekategorigenomattlansera me;too produktersomistorutsträckning imiterade de ledande märkenas färger och förpackningar (Jonas och Roosen, 2005). Idag utgör EMV upp till 50 % av varorna ien dagligvaruhandel i Europa (Kapferer, 2012).UtvecklingenavEMVhargåttfrånenbartfokuspålågtprisochlägrekvalitettill alltfrånlågpristillpremiumprodukter(jonasochroosen,2005).distributörernagerde bästa placeringarna och största hyllutrymmena till sina egna varor vilket ökar deras försäljningochminskarproducenternasmakt(kapferer,2012). Val av varumärkesnamn beror på varans relation till distributörsmärket och produk; tens mervärde(kapferer, 2012). EMV kan antingen bära distributörens namn eller ha etteget,nyttvarumärke(kapferer,2012).exempelpådettapådensvenskamarknaden äricas ICAselection, märketpådistributörenspremiumprodukterochcoops Äng; lamark ettegetnamnsomstårfördistributörensekologiskaproduktutbud. MarknadsföringenavEMVochvarumärkenskeridagpånästanlikadanasätt,menEMV sombärpådistributörensnamnbegränsasavdenstrategi,identitetochpositionering somdistributörenhargentemotkonkurrenterna(kapferer,2012).enfördelmedemv ärattdeärmerreaktivaänglobalavarumärkenochlättarekananpassastilltrenderi formavt.ex.miljövänligaochekologiskaalternativ(kapferer,2012).icasiloveecoär ettbraexempelpåenemvsomlyfterframicasvärderingaromattvärnaommiljön ICA EnavNordens större detaljhandelskoncerner är ICA AB. Företagets moderna historia börjarmedlanseringenavica;märket1964,innandesshadeica;butikernahaftindivi; duella namn och anledningen till varför enhetligheten skapades var att ICA;handlarna tidigare år förlorat marknadsandelar (Fahlin, 2013). ICAs historia har präglats av ett högtanseendeochienundersökninggjord2011fickicaresultatet utomordentligtan; seende ochtvåutavdeviktigastepunkternabakomettgottanseendeärenligtunder; 7

16 sökningen att man håller vad man lovar och framstår som trovärdig i media (SIFO, 2011). FöretagetICAABharunderdesenastetvådecenniernaarbetatmedekologiskaproduk; ter och 1992 lanserades det första egna ekologiska produktsortimentet Sunda något somsenareutveckladestill ICAekologiskt (ochännusenaretilliloveeco).företaget harävenlängesträvatefterattfåbutikernaattuppfattassomlyhördaochframåtskri; dandegällandemiljöhänsyn.icaarbetadeframsinförstamiljöpolicy1989somsedan omarbetades1996isambandmedimplementeringenavettgradvistydligaremiljöled; ningssysteminomorganisationenförattunderlättamiljöarbetet(tjärnemo,2001) COOP DetKooperativaFörbundet(KF)bildades1899föratthjälpadeolikaföreningarnasom ingår i kooperativet att sälja rena och naturliga varor till så bra priser som möjligt (Coop,2013b)ochharliktICAetthögtanseendehossinakonsumentermenliggerstrax efter enligt SIFO (2011). Det Kooperativa Förbundet driver idag ett antal matbutiker undernamnetcoop,coopnära,coopkonsum,coopextraochcoopforumnärdet kommertilllivsmedelochdäravdriverdetkooperativaförbundetdrygthälftenmedan de andra ägs direkt av 37 olika konsumentföreningar. Det Kooperativa Förbundet har sedan2007varitanslutittillfnsinitiativglobalcompactsominnebärattverksamhet; en skall drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt (KooperativaFörbundet,2011). ProduktsortimentetÄnglamarksomlanseradesår1991(Coop,2013b)ärCOOPsegna ekologiskasortimentochinnehålleridagslägetca500produktervilketgördettillsve; riges bredaste ekologiska sortiment som även innehåller hushållsprodukter (KooperativaFörbundet,2011).COOPharävengenomsinsatsningpåekologiskavaror sedan2002delatutettmiljöstipendiumsomharsomsyfteattgevälförtjäntuppmärk; samhet och uppmuntran till personer som har gjort en förtjänstfull insats för miljön (Coop,2013c) 8

17 Axfood Axfood är ett börsnoterat företag noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap; listaochbedriverkedjornawillys,hemköpochprisxtra(axfood,2013b).medsina246 butikerrepresenteraraxfoodcirka20procentsmarknadsandelinomdetalj;ochparti; handelsmarknaden för livsmedel i Sverige (Axfood, 2013b). Axfood samverkar också medmindrekedjorsomhandlar nochtempoochsamverkardärmedmedungefär820 butikerilandet(axfood, 2013b).ButikskedjanWillys har som affärsidéäratterbjuda Sverigesbilligastematkasseochärdärförenkedjamedlågprisstrategi(Axfood,2013c). WillysstartadesiGöteborgsomLL:sLivs1975avLarsLundinochblevdelavAxfood 2000.Idagfinns175Willysutspriddaöverhelalandet(Axfood,2013c).Denandrastora kedjanikoncernenärhemköpsomharcirka180butikeribådestadskärnorochyttre bostadsområden.hemköputtryckerpåsinwebsidaattdeharsommålatterbjudasina kunder ett brett sortiment, inspirera till matglädje och ge en hög servicenivå för att mötaochinfriakundernasförväntningar(axfood,2011). Axfoodhardrygt25%egnamärkesvarorochblanddessafinnsvarumärketGarantsom lanseradesår2009ochsäljsiallaaxfoodsbutikskedjor.garanterbjudergodkvalitettill ettlågtprisinommångaolikaproduktkategorier,frånäggochkötttillrengöringspro; dukter. Axfood har även ett ekologiskt varumärke vid namn Garant Eko (Axfood, 2013a).Detekologiskaharidagöver120produkterochallaharantingenKRAV;eller EU;ekologiskcertifiering.MåletmedGarantEkoäratterbjudaekologiskvardagsmatav högkvalitettillettrimligtpris(axfood,2013a) Skandalersomdrabbatdetrekedjornaivårstudie Trotsattföretagenharetthögtanseendehardeinteettfläckfrittförflutet.Deharnäm; ligenkantatsavettflertalskandalerdesenasteåren.exempelvisuppdagadesdetide; cember2007iuppdraggranskningattnågraavica;koncernensstörstabutikermed; vetetändratdatummärkningenpåköttfärsförattundgåkassering(hernadi,2007).det visadesigävensenareattsammasakhänthosbådecoopochaxfoodkoncernen(svt, 2007). 9

18 Skandalernaverkaronekligendrabbaallakedjorochdensenasteochkanskemestom; taladeskandalensomrörallatrekedjorärdensomrörvarordeklareradeattinnehålla nötköttmensomiställetäveninnehöllhästkött.exempelpåvarorsomblivitåterkallade fråndetrekedjornanärdenhärskandalenuppdagadesäricasemv;vara ICABasicLa; sagne (Olofsson,2013),AxfoodsEMV;varor WillysLasagneBolognese400g och Hem; köplasagnebolognese400g (Kroon,2013) samt COOPs EMV;vara COOP Lasagne 400g (Coop,2013a).Konsumenternasomköptdessavarorvarmerbesviknaförattde kändesigvilseleddaänförattdehadeätithästkött Effektenavekologiskproduktion Effekten av ekologisk produktion är varierad och miljömärkning betyder bara att en vara är relativt bättre för miljön än en omärkt vara (Jordbruksverket, 2009). Det går alltså inte att jämföra ekologiska varor i olika produktkategorier. En viktig aspekt att tänkapåärtransportsträckornaavdeslutgiltigaekologiskavarornaochkonsekvenser; na av utsläppen i samband med detta. Ekologiska tomater från Spanien kanske inte nödvändigtvisärbättreförmiljönisverigeänvanligasvenskatomater,exempelvis Produktobjektförfördjupningivåranalys:Kaffe Viharvaltkaffesomobjektivårundersökningeftersomdetärnågotvitrorallaharen åsiktom.detärocksåenvarasomerbjudsbådeekologisktochicke;ekologistpåmark; naden i dag. Produktkategorin präglas av starka varumärken som Zoégas och Gevalia menävenegnamärkesvarorsåsomicasiloveeco.kaffeärintressantfördetären produktsomdeflestaköperrutinmässigt.trotsdetstorautbudetbrukarkonsumenter väljamellanfyraolikakaffesorter(dahlénochlange,2009).inköpsbeslutidagligvaru; handelntarisnitttolvsekunder,mennärdetkommertillkaffetardetisnittbara5se; kunderförkonsumentenattbestämmasig(dahlénochlange,2009).varumärketspe; larstorrollinomkategorineftersomdetfinnsstörreskillnaderinomvarjevarumärke änmellandempåetablerademarknadersomdensvenska.nästanallakaffevarumärken erbjuder olika typer av rostning, kok/brygg;varianter och bönor men ändå har varu; märkenaolikalönsamhetochmarknadsandelar(dahlénochlange,2009). 10

19 Viharivårenkätägnatettheltavsnittåtjustkaffeochekologiskamärkningar.Ytterli; gareanledningartillvarförvivaltatttittanärmarepåkaffediskuterasiavsnitt Problemdiskussion Medvetenheten bland konsumenter när det gäller skyddet av den miljö som vi lever i har under de senaste åren ökat och studier genomförda av miljöaktivister visar att människor är bekymrade över den miljö vi lever i och att de förändrar sitt levnads; mönster för att förbättra miljön (Mishra och Sharma, 2012). En studie genomförd av StatistiskaCentralbyrån(2012)understrykerdettaochvisarattförsäljningenavekolo; giskalivsmedelharökatisverigefrån2930mkrår2004till7925mkrår2011. Menökningenhar inte varit så stor som förväntat. Få marknadsföringskampanjer för ekologiska produkter lanserades 2012 och få nya ekologiska produkter lanserades då jämförtmedtidigareår(ekoweb,2013).ävenomföretagochoberoendeorganisationer satsarenormaresurserpåolikamärkningssystemförattvägledakonsumentersåför; blirförsäljningenavdessavarorrelativtlåg(baumann,2006).förmångamärkningssy; stem på marknaden kan istället vilseleda konsumenter som inte aktivt söker dem ge; nommedvetenkonsumtion(baumann,2006;leireochthidell,2005). Ofullständigochirrelevantinformationangåendeekologiskavarorspåverkanpåmiljön sägs vara det största hindret för en ökad konsumtion därav(leire och Thidell, 2005). Tidigarestudierharvisatmotstridigaresultatrörandekopplingenmellankunskapom ekologiskamärkningssystemochfaktisktköpbeteendeeftersomdetfinnsettstortgap mellanvadkonsumentersägerattdeköperochvaddefaktisktgör(leireochthidell, 2005).Avdenanledningenärdetsvårtattmätaochforskaomjusteffektenavmärk; ningssystempålivsmedel.leireochthidell(2005)sammanfattartidigarestudiermed den generella slutsatsen att konsumenter överlag har svårt att koppla sina konsumt; ionsvanorangåendeekologiskalivsmedelmedkonsekvensernapåmiljönochuttrycker ettbehovavmerinformationänenmärkningförattfattagrönarebeslut.eftersomkon; sumenteriväxandeutsträckningvillvärnaommiljöngenomsinkonsumtionställsallt högrekravpålivsmedelsproducenteratterbjudamiljövänligaprodukter. 11

20 Hurkommerdetsigattdeninformationsomlivsmedelstillverkarnaförsökerkommuni; ceraförsvinnerpåvägen?attmarknadsföraekologiskalivsmedel,somoftaärdyrareän icke;ekologiskaalternativärenutmaning.fördetförstaärdetsvårtatttautettmer; pris i den ekologiska produktkategori som konsumenter mest efterfrågar: frukt och grönt.eftersomdetärsvårtattsekvalitetsskillnadenpåekologiskaochicke;ekologiska frukterochgrönsakerärdetocksåsvårtförkonsumentenattviljabetalamerfördessa varor(jordbruksverket,2009).dettaärspecielltsantisverigedärförtroendetförma; tenredanärhögt:85%uppgavattdehadehögtförtroendefördenmatochdrycksom säljs i Sverige 2011 (Livsmedelsföretagen, 2011).För det andra är konsumtionen av ekologiskalivsmedelintebaraenprivatnyttighetutanävenenkollektivnyttighetsom kan leda till free=rider fenomenet, vilket innebär att konsumenter inte vill betala det högrebeloppetförenekologiskvaraeftersomdehoppasattandrakonsumentergördet istället(jordbruksverket,2009).dettaställerhögakravpåeffektivkommunikationoch retorik i marknadsföring. Vidare betraktas inköp av livsmedel som rutinmässiga. Att byta från sin vanliga produkt till en ekologiskt märkt vara, exempelvis till ett KRAV; märktalternativ,kräverattmanmedvetetfunderaröverdennyainformationenochfat; tar ett aktivt beslut (Solér, 1997). Är man nöjd med sitt vanliga varumärke ska det myckettillförattgöradettaochbytatillettekologisktalternativ(solér,1997). Vadkanmandågöraförattupprättaenlänkmellankonsumentochproducentföratt påsåsättökaförsäljningenavdevarorsomkonsumenternafaktisktefterfrågar,deeko; logiska?solér (1997) skriver i sin avhandling Att köpa miljövänliga dagligvaror att rättmarknadsföringkanpåverkakonsumentersattitydgällandemiljövänligaprodukter och att attityden måste påverkas innan konsumenter ändrar sitt beteende. Attityden förändras genom att marknadsföra de attribut som är viktigast för konsumenten.hon menarattsänktapriserisambandmedkraftigmarknadsföringbehövsförattökakon; sumtionen av miljövänliga dagligvaror och att marknadsföringen måste upplysa kon; sumenteromdemoralisk;politiskakonsekvensernaavattköpadessaprodukter.jumer konsumenternavetommiljömärkningar,destohögreärsannolikhetenattdeköpermil; jövänligavaror enligt Solér (1997). Miljömärkningar kan således ha ett positivt infly; tande på konsumentens benägenhet att betala merpriset för ekologiska alternativ (Baueretal.,2012).Samtidigtmåsteförtroendetförmiljömärkningenvarahögt,annars 12

En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel

En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT2013 En märklig informationsbrist om ekologiska livsmedel En studie om märkning av ekologiska

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun RAPPORT Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun Miljöförvaltningen 2017 Miljöförvaltningen RAPPORT 1 Linda Nilsson linda.nilsson@lund.se Praktikant 2017-05-23 Rapport- Undersökning

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Anneli Linde. Elin Gidmark. ICA I love eco - når budskapet fram?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Anneli Linde. Elin Gidmark. ICA I love eco - når budskapet fram? Kandidatuppsats Vårterminen 8 Handledare: Anneli Linde Författare: Linn Hägg Elin Gidmark ICA I love eco - når budskapet fram? Förord Denna studie har genomförts under våren 8 vid Handelshögskolan, Umeå

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil Rapport ICAs kundpanel Juni 2016 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Klimatpåverkan av livsmedel

Klimatpåverkan av livsmedel Klimatpåverkan av livsmedel Olof Blomqvist MSc miljö och hållbar utveckling 2010.04.12 - Malmö - HUT - Matgruppen Hur mycket växthusgaser släpper vi i Sverige ut? Utsläpp av växthusgaser i ton per person

Läs mer

Johan Swahn Doctoral Dissertation. If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores

Johan Swahn Doctoral Dissertation. If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores Johan Swahn Doctoral Dissertation If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores INTRODUKTION Marknadsföringen inom detaljhandeln behöver konkurrenskraftiga verktyg i arbetet

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Är vi mogna för gröna bananer?

Är vi mogna för gröna bananer? Är vi mogna för gröna bananer? En kvantitativ studie om medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är av vikt för att konsumenter skall välja ekologiska bananer. Författare: Handledare:

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala?

Lojala kunder. Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Lojala kunder Vad påverkar konsumentens val av livsmedelsbutik? Vilka faktorer är de viktigaste för att konsumenterna ska förbli lojala? Eric Claesson 930713 Tove Hultkrantz 920727 Maria Larsson 900129

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Vad påverkar kunders val av butik inom dagligvaruhandeln?

Vad påverkar kunders val av butik inom dagligvaruhandeln? Vad påverkar kunders val av butik inom dagligvaruhandeln? En kvantitativ studie om butiksattributs betydelse för kundlojalitet inom Coop Forums butiker i Region Nord. Författare: Annamaria Boström Theresia

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Den vilsna konsumenten Hur konsumenter av ekologisk mat orienterar sig i märkesdjungeln

Den vilsna konsumenten Hur konsumenter av ekologisk mat orienterar sig i märkesdjungeln Den vilsna konsumenten Hur konsumenter av ekologisk mat orienterar sig i märkesdjungeln Författare: Emma Feurst Ämne: Företagsekonomi Program: Ekonomprogrammet Uppsala universitet, Campus Gotland Vårterminen

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p)

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) Tentamen i forskningsmetodik, arbetsterapi, 2011-09-19 Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) 1. Syftar till att uppnå

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till 2012-11-30 Logistikprogrammet Veronica Linnarsson, Lisa Verona, Huifen Virro/Cao Sammanfattning Linköpings kommun arbetar sedan ett tiotal år

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe

Anseendeindex. Intresseorganisationer Johan Orbe Anseendeindex Intresseorganisationer 2017 Johan Orbe 2017-04-24 Anseendeindex Organisationer 2017 kommentar och insikter Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008

Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008 Ursprungsmärkning rkning i Handeln Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008 Om ursprungsmärkning Det finns regler för obligatorisk ursprungsmärkning för

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Självscanningssystemet

Självscanningssystemet Självscanningssystemet - Dess för- och nackdelar Författare: David Cronholm Alexander Sund Handledare: Christine Tidåsen Program: Handelsekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-Nivå,

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Lokala livsmedel En studie om hur grön marknadsföring kan öka konsumenters medvetenhet om lokal mat.

Lokala livsmedel En studie om hur grön marknadsföring kan öka konsumenters medvetenhet om lokal mat. Lokala livsmedel En studie om hur grön marknadsföring kan öka konsumenters medvetenhet om lokal mat. Local food A study of how green marketing can increase consumer awareness of local food. Mikaela Brandell

Läs mer

KESO En allmän benämning för produkten cottage cheese

KESO En allmän benämning för produkten cottage cheese UPPSALA UNIVERSITET 2009-06-05 Företagsekonomiska institutionen Examensarbete C VT 2009 KESO En allmän benämning för produkten cottage cheese Vilka för- och nackdelar uppstår för innehavaren när dess varumärke

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Kvantitativ samhällsanalys med språkteknologiska metoder.

Kvantitativ samhällsanalys med språkteknologiska metoder. Kvantitativ samhällsanalys med språkteknologiska metoder Hillevi Hägglöf hillevi.hagglof@gmail.com Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Alla rapporter, utredningar, utvärderingar

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Projektarbete KRAV-märkta elever i åk 4-6

Projektarbete KRAV-märkta elever i åk 4-6 1 Projektarbete KRAV-märkta elever i åk 4-6 Seminarieledare: Per Sönnerby LAU 160 dk 2 A8 grupp 4, Petter Findin 810816-7555, Louise GladBerg 790408-2448, Sarah Mattsson 860115-5008, Veronica Broberg 850906-5960,

Läs mer

2 METOD 8 3 LITTERATURGENOMGÅNG 15 4 EMPIRI 31

2 METOD 8 3 LITTERATURGENOMGÅNG 15 4 EMPIRI 31 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION 4 1.3 SYFTE 6 1.4 AVGRÄNSNINGAR 6 2 METOD 8 2.1 VETENSKAPLIGT FÖRFARANDE 8 2.2 TEORINS ROLL 8 2.3 PRAKTISKT FÖRFARANDE 9 2.3.1 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE

Läs mer

Sommar, landsbygd och natur

Sommar, landsbygd och natur Ekonomihögskolan Växjö Universitet Sommar, landsbygd och natur Examensarbete i företagsekonomi 15hp Marknadsföring, FE3034, VT 2008 Författare: Evelina Karlsson 850228 Christine Olsson 860217 Handledare:

Läs mer

Brand Orientation Index

Brand Orientation Index Brand Orientation Index Brand Orientation Index är ett forskningsprojekt av Label Varumärkesutveckling AB i samarbete med Frans Melin, forskare och konsult i varumärkesstrategi vid Lunds Universitet. I

Läs mer

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB - 2010 Privatägd verksamhet 100 % Investerat 30 mkr i modernisering av Gotlands Slagteri som styckning, paketering, förädling och övriga faciliteter. Nytt varumärke

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson.

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson. Sammanfattning Rubriken vi valt för vårt projektabete är Vad är. och hur skiljer det sig ifrån konventionellt?syftet med vårt projektarbete är att göra en PP-presentation som skall fungera som utbildningsmateriel

Läs mer

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor

En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Linköpings universitet VT 2015 722G93, Marknadsföring, IEI Handledare: Thomas Rosenfall En studie över studenters konsumtionsmönster av ekologiska varor Sandra Forsfalk 910101-3168 Julia Modig Tjärnström

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson Butikschefsprogrammet Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007 Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier Experimentell design Definieras som en undersökning: där man mäter de studerade variablerna orsaksvariabeln och effektvariablerna i en bestämd tidsordning där andra variabler hålls under kontroll kunskapen

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Smarta livsmedel - i kedjan MÄRIT BECKEMAN

Smarta livsmedel - i kedjan MÄRIT BECKEMAN Smarta livsmedel - i kedjan MÄRIT BECKEMAN Vad är ett smart livsmedel? Ett hållbart livsmedel (starkaste trend!), ofta förpackat, utvärderat i sitt sammanhang - och kommersiellt gångbart! Del av värde/försörjningskedjan

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer