Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna"

Transkript

1 Värdefulla träd vid i Solna

2 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB. Framställt av: Ekologigruppen AB. Telefon: Version: Uppdragsansvarig: Jens-Henrik Kloth. Kvalitetsgranskning: Anders Haglund. Foton: Om inget annat anges: Jens-Henrik Kloth Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB Internt projektnummer: 6873 Bild på framsidan: Eken (E2) i nedre delen av sluttningen mot norr. 2

3 Innehåll Värdefulla träd Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Metodik och avgränsningar Metodik Avgränsningar Osäkerhet i bedömningen Områdets naturvårdsstatus Tidigare bedömningar/inventeringar Beskrivning av området Allmänt Allmän beskrivning av trädskiktet Värdefulla träd Förslag till åtgärder för att gynna naturvärden knutna till träd Referenser

4 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Sammanfattning Inför planerad bebyggelse i området har inventering efter skyddsvärda träd genomförts av Ekologigruppen AB. Befintlig kunskap om värdefulla träd och andra naturvärden inom och i närheten av området har eftersökts genom litteraturstudier och personkontakter. Enstaka träd inom området har karterats vid tidigare inventeringar, men inga delar av området har pekats ut vad gäller höga naturvärden. Inte heller finns några fynd av rödlistade arter rapporterade till ArtDatabanken. I områdets omgivningar finns lövskog med förekomst av mycket värdefulla lövträd, bl. a jätteträd, liksom förekomster av gamla tallar. Trädskiktet är genomgående ganska ungt i området, dominerat av de ädla lövträden ek och lönn. Körsbär (ädelt trädslag), rönn och hägg, förekommer också. Tall förekommer med enstaka träd. Nio träd bedöms vara särskilt värdefulla eller hysa högt värde. Endast sju träd torde ha en ålder av 80 år eller mer. Bland dessa märks tre tallar med en ålder som uppskattas till över 150 år och en ek som troligen är minst ett par hundra år gammal. Samtliga dessa träd klassas som särskilt värdefulla. Ytterligare fem träd klassificeras som träd med höga värden. De utgörs av tre tallar med över 80 års ålder, samt två yngre ekar med diameter cm, som bedöms viktiga för rekrytering av ek i området. De värdefulla träden beskrivs i rapporten och deras läge anges med koordinater. Alla övriga träd inom området bedöms hysa lägre värden och ha en ålder lägre än cirka 80 år. Avslutningsvis lämnas ett antal förslag till åtgärder för att gynna naturvärden knutna till trädskiktet. Särskilt skyddsvärda träd bör bevaras så långs som möjligt. Av övriga träd bör ek och tall prioriteras och gynnas. Dessa trädslag kan på sikt utveckla betydande naturvärden även om trädindividerna i dagsläget är relativt unga. En förutsättning för att höga naturvärden ska utvecklas är dock att träden tillåts växa ljusöppet och solexponerat. För att upprätthålla en sådan struktur behövs det kontinuerliga skötselåtgärder. Såväl ek som tall i området ingår i ett nätverk av ekar och tallar i omgivningarna, av vilka många redan har höga naturvärden, bland annat genom att de hyser rödlistade arter knutna till sig. 4

5 Inledning Bakgrund och syfte Värdefulla träd Inom det aktuella området planeras byggandet av två hus för ett trygghetsboende. Området som tas i anspråk är naturmark. Ekologigruppen har fått i uppdrag att inventera och beskriva förekomsten av träd med högre naturvärden inom området (inventeringsområdet avgränsas med röd cirkel på ortofotot i figur 1). Inventeringen har genomförts under januari 2015 då marken till stor del var snötäckt. Figur 1. Avgränsning av inventeringsområdet. Metodik och avgränsningar Metodik Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och litteratur:! Träddatabasen ( Skogens pärlor ( Uttag av uppgifter om rödlistade arter ur ArtDatabankens register har begärts och erhållits för inventeringsområdet och dess omgivningar. Inget av fynden fanns registrerade inom inventeringsområdet eller dess omedelbara närhet. Närmast fanns fynd av en rödlistad skalbaggsart från lindarna i Huvudsta allé. Kontakt har tagits med kommunekolog Victoria Gelland Boström för diskussion om vilka naturvärden som kan finnas i området och i vilka källor det är möjligt att finna beskrivningar av områdets naturvärden. Uppgifter från kommunens pågående trädinventering erhölls från Victoria Gelland Boström. Fältbesök genomfördes Avgränsningar I första hand har uppgiften varit att beskriva naturvärdena inom det område som avgränsas av den röda cirkeln på karta i figur 1. I samband med fältbesöket har även närliggande områden besökts och översiktligt beskrivits i denna rapport. 5

6 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Uppgiften har varit att beskriva naturvärden knutna till trädskiktet inom det avgränsade området. Planområdets naturvärden har kommenterats översiktligt. En fullständig bedömning av områdets naturvärden ingick inte i uppdraget. Osäkerhet i bedömningen Vid fältbesöket i området var marken till stor del snötäckt. Detta påverkade dock inte möjligheten att bedöma naturvärden knutna till trädskiktet. En fullständig bedömning av områdets övriga naturvärden i övrigt var inte möjlig att genomföra på grund av snötäcket och årstiden. Områdets naturvårdsstatus Tidigare bedömningar/inventeringar Så vitt vi har kunnat finna har inte några högre naturvärden beskrivits från inventeringsområdet. I trädportalen ( där främst Länsstyrelsens inventering av värdefulla träd finns registrerad, finns inga träd redovisade från inventeringsområdet eller dess omedelbara närhet. En trädinventering pågår för närvarande i Solna kommuns regi och information från denna har erhållits från kommunekologen Veronica Gelland Boström. I denna inventering har ekarna E1 och E3 registrerats (se nedan). Värdefulla träd i anslutning till inventeringsområdet I båda de nämnda inventeringarna finns ett flertal jätteekar (diameter över 1 meter) registrerade i inventeringsområdets omgivningar, liksom ett flertal andra ädla lövträd med större dimensioner. Alldeles nordost om inventeringsområdet löper gångstråket Huvudsta allé, vilken på bägge sidor kantas av lindar, i södra delen av allén står ett 40-tal äldre lindar. Det finns således betydande naturvärden knutna till ädla lövträd i inventeringsområdets nära omgivning. Äldre tallar ingår inte i de ovan nämnda inventeringarna. Tallar registreras först om de har en grovlek av 80 cm i diameter, vilket är en ovanlig storlek även för äldre tallar. Det finns därför ingen sammanställning av förekomsten av värdefulla tallar i närområdet. Vid en promenad genom omgivningarna kan man dock se ett betydande antal äldre tallar, och de äldre och värdefulla tallarna inom det inventerade området ingår således i ett ekologiskt nätverk av äldre tallar. 6

7 Beskrivning av området Allmänt Det inventerade området (se figur 1) ligger i anslutning till bebyggelsen öster om vägen Jungfrudansen. Området ligger norr om den norra flygeln av Skoga vård- och omsorgsboende och öster om flerbostadshuset på fastigheten. Området är delvis bergbundet, med en större öppen hällmark i norra delen. Inom hällmarken är jordtäcket tunt eller saknas helt och jordtäcket är mestadels tunt även i anslutning till hällmarken. Träden växer därför långsamt och det tar lång tid innan de uppnår större dimensioner. I bergspartiets sluttningar mot det inventerade områdets ytterkanter i öster och norr är jordtäcket, som domineras av morän, något djupare och ger bättre förutsättningar för trädens tillväxt. Markväxtligheten inom bergspartiet är hedartad med risväxter som ljung, lingon, blåbär och frodiga bestånd av stensöta. I sluttningarna tycks markväxtligheten vara mer ängsartad. Värdefulla träd Figur 2. En bild tagen från centralt läge i det inventerade området mot söder. I bakgrunden syns Skoga vård- och omsorgsboende. Ung ek dominerar området i denna vy. Allmän beskrivning av trädskiktet Trädskiktet är mestadels ungt inom området. Endast sju träd torde ha en ålder av 80 år eller mer. Sex tallar med en ålder som uppskattas till över 100 år och en ek som troligen är minst ett par hundra år gammal förekommer. Alla övriga träd inom området bedöms ha en ålder lägre än cirka 80 år. Söder om hällmarken i områdets södra del dominerar klena ekar. Här finns upp till ett tiotal ekar med en diameter (brösthöjd) om centimeter. De är inte särskilt höga och troligen inte så gamla. De står dock tätt och på relativt mager mark och växer därför långsamt och det är därför svårt att uppskatta deras ålder. Här finns också ett tätt buskskikt av unga trädplantor av lönn, ek och rönn. 7

8 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud I östra delen av området, väster om gångstigen dominerar unga lönnar med en diameter om cirka 7-15 cm. Här finns också ett inslag av fågelbärsträd (sötkörsbär) som är något grövre än lönnarna och uppskattningsvis år gamla. I området förekommer också björk och sälg, men mer fåtaligt än övriga lövträd. Yngre tallar finns det bara enstaka exemplar av inom området, bland annat en yngre martall på hällmarken. I buskskiktet förekommer även hägg i sluttningen i norr. Utanför inventeringsområdet i sluttningen ned mot vägen Huvudsta strand växer ädellövskog med inslag av stora träd. En eller flera jätteträd (större än 1 meter i diameter) växer här, bland annat en ek med 514 cm i omkrets (trädportalen) en liten bit upp från vägen Huvudsta strand. Figur 3. Bild tagen från hällmarken som ligger centralt i området och mot sydost. Trädskiktet är mestadels ungt i området. 8

9 Värdefulla träd Det finns inga allmänt vedertagna definitioner som avgränsar begreppet värdefulla träd. Generellt kan man säga att ju grövre och ju äldre träd är desto högre naturvärden brukar det bedömas att de har. Det finns inga bestämda gränsvärden för hur grova träd ska vara för att vara värdefulla, men olika gränsvärden brukar sättas upp för olika trädslag när man genomför inventeringar av värdefulla träd (se faktarutor nedan). Värdefulla träd Grovt träd (enligt basinventering av skyddade områden) Ek och bok 80 cm, alm och ask 60 cm, övriga ädellövträd 50 cm, sälg 40 cm, rönn 30 cm, övriga triviala lövträd 50 cm, tall och gran 70 cm. Ekologigruppen har dessutom infört en klass nästan grova träd för träd vars diameter överstiger 2/3 av gräns för grovt träd. Det är svårt att närmare avgöra ett träds ålder. Man behöver egentligen borra i ett träd och sedan räkna årsringarna för att kunna bestämma dess ålder. Med viss erfarenhet kan man dock våga sig på en uppskattning utan att borra. Gamla träd (enligt basinventering av skyddade områden) Gamla träd är träd som är äldre än de åldersgränser som fastställts för trädarter i basinventeringen. Ek 200 år, bok, övriga ädellövträd 150 år, triviallövträd 100 år, gran 120 år, tall 150 år. Nästan gamla träd är träd vars ålder överstiger 2/3 av åldersgränsen för gamla träd, dvs år om åldersgränsen är 200 år, år om åldersgränsen är 150 år. I denna inventering definieras särskilt värdefulla träd som de som är gova eller gamla enligt definitioner ovan. Träd med höga värden utgörs av nästan gamla träd eller träd som ligger strax under gränsen för att vara grova (nästan grova). Fyra särskilt värdefulla träd, tre gamla tallar och en gammal och grov ek finns i området. Ytterligare tre tallar och två ekar inom eller alldeles intill det inventerade området bedöms hysa höga värden. Dessa har märkts ut på ortofotot, figur 5. Dessa träd bedöms antingen vara över nästan gamla och ca 100 år (tallarna) eller utgörs av ekar grövre än 50 cm i diameter i brösthöjd, som bedöms utgöra viktiga rekryteringsträd för ek. Söder / öster om gångvägen kan möjligen ytterligare något eller några träd med diameter strax över 50 cm finnas, men här har vi inte gått in för att mäta träden eftersom området troligen inte kommer att påverkas av den planerade bebyggelsen. 9

10 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Figur 4. Tallen som beskrivs som T2 nedan. Tallen står alldeles intill gångvägen som planeras bli infart till de planerade husen och behöver därför tas bort. 10

11 Nedan beskrivs de sex tallar och de tre ekar som bedömts utgöra områdets värdefulla träd. Koordinater angivna i RT 90. T1: Tall med uppskattad ålder år. 54 cm diameter. Berörs troligen inte av planerad bebyggelse. Lägeskoordinater ej uppmätta. Träd med högt värde. T2: Tall med uppskattad ålder år. Ca 35 cm diameter. Läge: , I anslutning till gångstigen och behöver därför troligen tas bort då ny väg anläggs. Träd med högt värde. Se figur 4. T3: Tall med uppskattad ålder år. Cirka 45 cm diameter. Läge: , Särskilt värdefullt träd, se figur 7. T4: Tall med uppskattad ålder år. Diameter cirka 35 centimeter. Läge: , Träd med högt värde. T5: Tall med uppskattad ålder cirka 150 år. Diameter cirka 45 centimeter. Läge: , Strax utanför inventeringsområdet. Alldeles intill gångvägen. Särskilt värdefullt träd. T6: Tall med uppskattad ålder år. Cirka 45 cm diameter. Läge: , Särskilt värdefullt träd. E1: Ek jätteek (mer än 1 meter diameter) med uppmätt omkrets 355 cm 113 cm diameter. Troligen minst 200 år. Inga håligheter. Särskilt värdefullt träd. Bedömdes vara helt vital, men lutar något söderut in mot hällmarken. Yttersta delen av kronan sträcker sig in över hällmarken, fram till , Förhoppningsvis kan eken stå kvar invid det planerade huset. En del av den mot söder strävande grenen kan behöva kapas. Trädet kommer att skuggas av det nya huset som planeras sydväst om trädet. E2: Ek. Cirka 65 centimeter diameter. Tvåstammig. Läge , Står strax utanför inventeringsområdet. Alldeles intill gångvägen. Träd med högt värde. E3: Ek. 163 cm omkrets 52 cm diameter. Läge: , Träd med högt värde. Finns registrerat i kommunens trädinventering. Står nära gångvägen och riskerar därför att bli avverkat. Värdefulla träd E1 T1 T6 E2 T5 T2 T4 E3 T3 Särskilt skyddsvärda träd exempel: T1 = tall nr 1 Ekologigruppen AB Figur 5. Ortofoto över det inventerade området (avgränsat med röd cirkel). Särskilt värdefulla träd har markerats med T1 osv. för tallar och E1 osv. för ekar. Beskrivning av träden ges ovan. 11

12 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Förslag till åtgärder för att gynna naturvärden knutna till träd Ett antal möjliga åtgärder för att bevara och gynna naturvärden knutna till områdets träd beskrivs kortfattat i det följande. Så långt möjligt bör de särskilt värdefulla träd och träd med höga värden som beskrivs ovan bevaras. Förutom att träden inte avverkas är det viktigt att inte skada trädens rotsystem som oftast sträcker sig minst så långt ut från trädstammen som trädets krona är bred. Om det uppstår valsituationer mellan vilka träd som kan bevaras bör i första hand de ovan beskrivna särskilt värdefulla träden sparas. I anslutning till gångvägens östra sida står flera träd som är något grövre och äldre. Något av dessa träd har eventuellt uppnått en brösthöjdsdiameter om strax över 50 cm. Det är önskvärt att dessa träd bevaras. Om gångstigen görs om till en infartsväg bör den i första hand breddas västerut så att träden på östra sidan kan stå kvar och så att utfyllnad kring trädens stammar inte behöver ske. Planera särskilt åtgärder för att genomföra den beskärning av jätteeken, E2, som troligen kommer att bli nödvändig. En av ekens grenar sträcker sig långt söderut från stammen. En arborist bör tillfrågas för att utforma åtgärden så väl som möjligt. Trots den planerade bebyggelsen och vägar som planeras fram till husen kommer en hel del träd att kunna sparas. I valet mellan träd som ska sparas föreslår vi att ekar och tallar i första hand sparas, i andra hand körsbär och lönn. I valet mellan vilka trädindivider som sparas bör i första hand grövre och äldre träd sparas. De ekar som blir kvar inne i området kan på sikt bli bärare av en rik biologisk mångfald om de får utvecklas och bli gamla, vid sidan av de träd som redan är gamla. Inte minst gamla ekar utgör livsmiljö för ett mycket stort antal arter av mossor, lavar och insekter. En förutsättning för att eken ska utgöra en optimal livsmiljö för sådana arter är att den växer ljusöppet och solexponerat. Sådana förhållanden gynnar också ekarnas vitalitet så att de kan bli månghundraåriga. I stor utsträckning gäller samma sak för tallen. Träd som växer trängda av andra träd uppnår inte samma vitalitet och får inte samma betydelse för biologisk mångfald. För att gynna de ekar och tallar som blir kvar i området är det viktigt att skapa ett glest trädskikt och att upprätthålla detta genom skötselåtgärder som innebär att plantor av träd och buskar som växer upp fortlöpande tas bort. 12

13 Värdefulla träd Figur 6. I anslutning till gångvägen och inom östra delen av inventeringsområdet står flera träd (på gångvägens högra sida i bilden) som är något grövre och äldre. Det är önskvärt att dessa träd bevaras. I första hand bör vägen breddas västerut så att träden på bilden kan stå kvar och så att utfyllnad kring trädens stammar inte behöver ske. 13

14 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Figur 7. Tallen T3, en av områdets tallar som bedömts som särskilt värdefullt träd. 14

15 Värdefulla träd Figur 8. Två ekar med brösthöjdsdiameter omkring 40 cm. Dessa båda ekar tillhör inte de träd som bedömts vara särskilt värdefulla eller ha högt värde, de är lite för klena och lite för unga för det. De kommer dock på sikt att bli värdefulla om de bevaras. De båda ekarna planeras få stå kvar i mitten av en planerad vändplan. 15

16 Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Figur 9. I anslutning till den planerade infarten till området som ska bebyggas står denna gamla tall som uppfyller kriterierna för särskilt värdefullt träd, men som inte redovisats ovan eftersom det står en god bit utanför det inventerade området. Tallen står relativt nära gångvägen som planeras göras om till infartsväg till det planerade trygghetsboendet. Det är önskvärt att tallen, inklusive dess rotsystem, beaktas så att den kan överleva ombyggnaden. 16

17 Referenser Litteratur Värdefulla träd ArtDatabanken Uttag av uppgifter om rödlistade arter för det inventerade området och dess närhet. Naturvårdsverket Manual för basinventering av skogshabitat (fältinventering). Personkontakter Veronica Gelland Boström. Kommunekolog Solna stad. 17

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

2015-03-10. Fyrklövern, Upplands Väsby. Inventering av värden för biologisk mångfald

2015-03-10. Fyrklövern, Upplands Väsby. Inventering av värden för biologisk mångfald , Upplands Väsby Inventering av värden för biologisk mångfald 2(15) Ersätt Ersätt med med sidhuvud Beställning: Upplands Väsby kommun, Anna Åhr Evertson. Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm i Götsbo är förmodligen den största almen i kommunen. Trädet har en omkrets på 586 cm. Värdefulla räd TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Burseryd Under sommaren 2013

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

T räd. Värdefulla. Anderstorp

T räd. Värdefulla. Anderstorp Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelsevärden åt ett område i tätortsmiljö. Värdefulla T räd Anderstorp Inventerare : Hanna Torén, Biolog Värdefulla

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

FÄLTBESÖK FINNTORP 2013-04-16

FÄLTBESÖK FINNTORP 2013-04-16 FÄLTBESÖK FINNTORP 2013-04-16 Deltagare Niklas Franc, Naturcentrum AB Magnus Karlsson, kommunbiolog Sotenäs kommun Meta och Ove Bruto, markägare Bakgrund och sammanfattning På möte den 11/4-2013 beslutade

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31 Översiktlig trädinventering längs med Lidingöbanan 2012-07-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen

Läs mer

UTPLACERING AV DÖD VED VID TOLLARE

UTPLACERING AV DÖD VED VID TOLLARE UTPLACERING AV DÖD VED VID TOLLARE 2009-11 - 25 Beställning Beställarens namn Nacka kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 Omslagsfoto: Vedkyrkogård vid Sickla

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun 2016-05-16 1 (8) Dnr Kst 2015/486 PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

2015-10-02. Tingstorget i Alby. Naturvärdesbedömning inför bebyggelse

2015-10-02. Tingstorget i Alby. Naturvärdesbedömning inför bebyggelse i Alby inför bebyggelse 2 Ersätt Ersätt med med sidhuvud Beställning: Nyréns Arkitektkontor/Titania. Framställt av: Ekologigruppen AB. www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Version: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm 2015-12-20 1 Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm På uppdrag av Reierstam arkitektur & projektutveckling AB har CONEC konsulterande ekologer

Läs mer

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Fakta 2016:12 Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Publiceringsdatum 2016-11-02 Författare: Stanislav Snäll Foton: Stanislav Snäll Kontaktperson Miguel Jaramillo Enheten för naturvård Tfn

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81 Svartsjö Trädkonsult Runby Gårdar augusti 2009 1 Uppdrag På uppdrag av Jacksons Trädvård

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm vid kyrkogården i Reftele är den största almen i Reftele socken. Trädet mäter 400 cm i brösthöjdsomkrets. Värdefulla räd TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Reftele Under

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Trädvårdsplan. Gullmarsberg naturreservat. Rapport 2011:08

Trädvårdsplan. Gullmarsberg naturreservat. Rapport 2011:08 Trädvårdsplan Gullmarsberg naturreservat Rapport 2011:08 Rapportnr: 2011:08 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Anna Stenström Författare: Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131)

D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131) D2 Uppföljning/delrapportering av värdefulla träd och läderbagge i Södermanlands län inom Life Coast Benefit (LIFE NAT/SE/00131) Inledning Enligt Life-ansökan utförs i Södermanlands län en inventering

Läs mer

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren 1 Bakgrund Naturcentrum AB har, på uppdrag av Peter Bergman, Contekton Arkitekter Fyrstad AB, under augusti 2016 genomfört en inventering/utlåtande av utpekat område i, Vänersborgs kommun kommun (se karta).

Läs mer

Allmän ekologisk inventering

Allmän ekologisk inventering Hans Larsson Västerås stad Allmän ekologisk inventering Ett skogsområde vid Västerås golfklubb, Bjärby, 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Klassning av beskrivna objekt 3 Resultat 4 Delområdesbeskrivning

Läs mer

Naturvård i NS-bestånd

Naturvård i NS-bestånd Naturvård i NS-bestånd 2 naturvård i ns-bestånd Den här fälthandlingen Denna fälthandledning är framtagen av Södra Skogs miljöavdelning. Handledningen skall vara ett stöd för dem som planerar och utför

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Inventering av grova träd i Skövde kommun

Inventering av grova träd i Skövde kommun Inventering av grova träd i Skövde kommun Bilder framsida Överst: Ek. Nere till vänster: Lönnlav (Bacidia rubella). Nere till höger: diametermätning av asp. Rapport 2007 Rapportansvarig: Kristina Thureson,

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Friställning av skyddsvärda träd 2017

Friställning av skyddsvärda träd 2017 Naturcentrum / Naturvård Rapport 2017-11-29 Friställning av skyddsvärda träd 2017 Redovisning av utförda åtgärder Mikael Lindén Naturvård & reservatsförvaltning Naturcentrum Telefon (direkt): 0852302520

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill 25 JUNI 2015 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN NICKLAS JOHANSSON Innehåll Inledning... 3 Syfte och metod... 3 Inventeringsområdet...

Läs mer

Bilaga 4. Förslag på åtgärder som förstärker naturmiljön vid Skurubron. Tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning - Vägplan Väg 222 Skurubron

Bilaga 4. Förslag på åtgärder som förstärker naturmiljön vid Skurubron. Tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning - Vägplan Väg 222 Skurubron Bilaga 4 Förslag på åtgärder som förstärker naturmiljön vid Skurubron Tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning - Vägplan Väg 222 Skurubron Nacka kommun, Stockholms län Granskningshandling 2014-10-31 Objektnummer:

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer