EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander Teknologie kandidatexamen Datateknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Marknadsföring på Webb Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander

3 Sammanfattning För ett litet företag med begränsade resurser kan det vara svårt att marknadsföra sig till potentiella kunder då traditionell reklam är dyr. Tidigare forskning visar att en webbplats vara en bra möjlighet för ett mindre företag att marknadsföra sig själva och sina produkter till en lagom kostnad. I och med Webb 2.0 har möjligheterna att marknadsföra sig och sitt företag på nätet kraftigt ökat och kunderna har här, då de inte varit nöjda med att serveras traditionell reklam, tagit på sig att sprida sina upplevelser och syner på varumärken och produkter vidare till andra för att på så sätt kunna förmedla en mer sann bild. Denna nya del av marknadsföring som Webb 2.0 har möjliggjort sker genom elektronisk word of mouth (ewom) på sociala medier, bloggar och liknande. Syftet med denna studie var att skapa en webbplats för företaget LillHjärta som kan hjälpa dem att marknadsföra sig och nå ut till potentiella kunder och i förlängningen genomföra försäljning till dessa. Vad som kännetecknar en väl fungerande webbplats med syftet att marknadsföra ett företag och deras produkter samt hur sociala medier kunde integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte undersöktes i detta arbete. Resultatet av arbetet består av en webbplats baserad på teorier om marknadsföring på internet och uppbyggd av best practises inom webbutveckling. Nyckelord: marknadsföring på internet, webb 2.0, sociala medier, webbutveckling

4 Abstract A small company with limited resources can have a hard time trying to market themselves towards potential customers as traditional advertising can be expensive. According to previous research, a website can be an opportunity for small businesses to market themselves and their products for a moderate cost. With Web 2.0 the possibilities of marketing ones business online has increased considerably and the customers have, while not being satisfied with being served traditional advertisment, taken upon themselves to share their views and experiences of products and brands with others in order to procure a more truthful picture. This new part of marketing enabled by Web 2.0 is happening through electronic word to mouth on social media platforms, blogs etc. The purpose of this study was to create a website for the company, LillHjärta, in order to market the company and their products towards potential customers and further on making sales to these customers. Research regarding what characterizes a well designed website created to market a company and their products and how social media could be incorporated with a site created for marketing purposes where made during the study. The results of the study consists of a website based on theories of internet marketing and developed using best practises in the field of web design and web development. Keywords: internet marketing, web 2.0, social media, web development

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Marknadsföring på internet Webb 2.0 Den sociala webben Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor Avgränsningar Teori Marknadsföring på internet Brochureware - produktkatalog Elektronisk word of mouth - ewom Bloggar Webbutveckling Teknologier CMS Content Management System Webbdesign Prototyping Metod & Resultat Prototyping av LillHjärta s webbplats Skissande av webbplatsen Modellerande av webbplatsen Test av webbplatsen Implementation av webbplatsen Diskussion Referenser Bilagor Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 2 Skisser med penna och papper Bilaga 3 Skisser i kod Bilaga 4 Prototyper Bilaga 5 Användbarhetstest Bilaga 6 Svar från användbarhetstest

6 1. Inledning Här redogörs för problemet och bakgrunden till problemet som rapporten behandlar samt syftet med detta examensarbete och de medföljande forskningsfrågorna. 1.1 Bakgrund Bakgrund till problemet Marknadsföring på internet Under 90-talet och fram till tidigt 2000-tal kunde det vara väldigt kostsamt för företag att skapa en webbplats för att existera på internet och gjorde att detta var utom räckhåll för många mindre företag (Wilson & Abel, 2002). I dagsläget är detta betydligt enklare och billigare och numera produceras stabila och lättanvända webbplatser till rimliga kostnader (Taylor & Strutton, 2010). Att marknadsföra sitt företag på internet ses mer eller mindre som en nödvändighet för de flesta företag (Wilson & Abel, 2002). Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) presenterar i sin rapport, Svenskarna och internet 2013, att andelen svenskar som har tillgång till internet numera är 89 %. Det är numera endast de mest teknikfientliga kunderna som inte skulle ha intresse av att leta efter produkter och göra inköp online (Taylor & Strutton, 2010). Enligt Wilson och Abel (2002) kan byggandet och stärkandet av sitt varumärke via närvaro på internet vara en del av affärsförbättrande marknadsföring. Den mest basala varianten på en webbplats för ett företag är en så kallad brochureware-sajt som fungerar som en typ av produktkatalog Webb 2.0 Den sociala webben Webb 2.0 beskriver de webbplatser som använder teknik som skiljer de från de tidigare statiska webbplatserna. Även om Webb 2.0 tyder på en ny version av nätet avser det egentligen inte en uppdatering av alla tekniska specifikationer, utan snarare en starkt växande förändring i hur webbsidor görs och används (Web 2.0, 2014, 25 mars). En Webb 2.0-webbplats ska vara lättförståelig, interaktiv och användarna ska ges möjlighet att bidra med innehåll, till skillnad från webbplatser där besökare är begränsade till den passiva visningen av innehåll. Exempel på Webb 2.0 webbplatser inkluderar sociala nätverk, bloggar, wikis, videosajter etc. (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 1

7 1.2 Problemdiskussion För ett litet företag med begränsade resurser kan det vara svårt att marknadsföra sig till potentiella kunder då traditionell reklam i TV, tidningar etc. är dyr. Enligt Pihlsgård, Skandevall och Svensson (2002) kan en webbplats vara en bra möjlighet för ett mindre företag att marknadsföra sig själva och sina produkter till en lagom kostnad. En fysisk butik innebär kostnader för hyra och personal och ett alternativ till detta är en internetbutik som då har betydligt lägre, eller icke existerande, kostnader vad avser hyra och personal (Ström, 1998). Ett stort problemområde inom utveckling av webbsidor är användbarhet vilket är ett mått på hur effektiva informationskällor och verktyg är på att hjälpa oss att genomföra uppgifter. Desto mer användbar en sak är desto bättre är den på att hjälpa oss uppfylla våra mål. Inom webbdesign är det designerns jobb att göra en webbplats så användbar och användarcentrerad som möjligt. Graden av användbarhet på en webbplats kommer att avgöra om en användare gör fler besök på webbplatsen (Lynch & Horton, 2009). Tillgänglighet inom webbutveckling handlar om att se till att ge så många som möjligt har tillgång till din webbplats. Traditionellt har det handlat om människor med handikapp av olika slag som t.ex. synskadade. Numera handlar det även om de som inte använder stationära datorer för att surfa till webbsidor. Mobila enheter används nu i stor utsträckning för att surfa nätet och det gäller att tänka på att ens webbplats ska bli tillgänglig för dessa enheter där man oftast inte använder en mus för att navigera och t.ex. inte kan se lika många bilder på samma gång (Duckett, 2010). Ytterligare problem med att skapa en webbplats med ett marknadsföringssyfte är att lyckas fylla den med innehåll som gör kunder intresserade. Gerry McGovern (2006) kallar detta innehåll för killer content och för att uppnå ett sådant innehåll måste utvecklaren fokusera på hur kunderna agerar på nätet och inte på hur sökmotorer fungerar. Ett ämne som är nära besläktat med detta är SEO, Search Engine Optimization, vilket också kan vara ett problem för webbplatser med ett marknadsföringssyfte. En lyckad webbplats måste få trafik från sökmotorer och därför är optimering av webbplatsen för sökmotorer av stor vikt (Duckett, 2010). Inom marknadsföring på internet hävdar Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) att i och med Webb 2.0 teknologiers införande har platserna för värdeskapande och makt flyttats från företagen till allmänheten och kunderna. Problem inom detta område är att som marknadsföringsansvarig lära sig tekniken bakom sociala medier samt att förstå kunderna för att kunna 2

8 utnyttja den drivande kraften i dessa nya medier, vilket är kreativa kunder, och använda sig av fenomenet som detta utgör. Problemet som LillHjärta har är att de har svårt att nå ut till potentiella kunder för att i förlängningen kunna utföra försäljning till dessa. Företaget har små ekonomiska resurser och marknadsföring samt försäljning måste ske till rimliga kostnader. Traditionell reklam i tidningar, TV m.m. kan vara dyr och för ett litet företag som LillHjärta finns inte budget för detta. Företaget har uppfattningen att en interaktiv webbplats som är integrerad med sociala medier kan lösa deras problem med att marknadsföra sig och sina produkter. I min roll som utvecklare blir det viktigt att bygga en teoretisk bas bestående av principer och tekniker för webbutveckling och hur dessa kan appliceras på en webbplats som ska marknadsföra ett företag samt principer för hur sociala medier kan integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte. Denna studie kommer alltså att röra området marknadsföring på internet då webbplatsen ska hjälpa företaget, LillHjärta, att nå ut till potentiella kunder. Då detta är ett konstruktivt arbete i form av att utveckla en webbplats kommer webbutveckling som ämne också vara centralt i denna studie. 3

9 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna studie är att skapa en webbplats för företaget LillHjärta som kan hjälpa dem att marknadsföra sig och nå ut till potentiella kunder och i förlängningen genomföra försäljning till dessa. F1: Vad kännetecknar en väl fungerande webbplats med syftet att marknadsföra ett företag och deras produkter? F2: Hur kan sociala medier integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte? 1.4 Avgränsningar Jag kommer att avgränsa mig till vissa webbutvecklingstekniker i arbetet med att skapa denna webbplats. Under de, ändå, relativt få år som man sysslat med webbutveckling har många teknologier kommit och gått medan vissa har blivit kvar och accepterats som någon form av best practises (Duckett, 2010). Bland dessa finns de tekniker som jag kommer att använda mig av och de är HTML, CSS och JavaScript. Jag kommer också att använda mig av Word- Press som CMS (Content Management System) för bloggdelen av webbplatsen. En databas känns inte aktuell för företaget i nuläget då de inte kommer att ha ett speciellt stort produktutbud eller lager och eftersom att webbplatsen inte kommer att användas för att bedriva e- handel utan endast förmedla information till kunder om hur de gör beställningar och köper produkter. Verktyg som jag kommer använda mig av är i första hand Adobe Dreamweaver för att skriva HTML, JavaScript och CSS. 4

10 2. Teori Här redogör jag för den teoretiska basen för detta arbete vilken har framtagits utifrån forskningsfrågorna som ställdes i inledningen. 2.1 Marknadsföring på internet Till affärsförbättrande marknadsföring på internet kan de snabbare kommunikationskanalerna som e-post, diskussionsgrupper, bloggar och även elektronisk word of mouth (ewom) via t.ex. sociala medier räknas. Dessa kanaler hjälper företag att snabbare nå ut till både leverantörer samt potentiella, nuvarande eller tidigare kunder (Wilson & Abel, 2002). Bergström et al. (2009) hävdar att webben fungerar mycket väl som ett marknadsföringsredskap och det gäller att skapa en gemenskap mellan företaget och de som besöker företagets webbplats Brochureware - produktkatalog Enligt Wilson och Abel (2002) är den enklaste varianten på en webbplats för ett företag är en så kallad brochureware-sajt eller produktkatalog. Det innebär att man presenterar information om företaget och deras produkter tillsammans med kontaktinformation för företaget. Dessa webbplatser kan även utökas med nyheter, artiklar och olika rapporter från företaget etc. En sådan här webbplats är alltså en informationssida och en produktkatalog och kan, förutom ovanstående; innehålla en kundtjänst med täckande kunskapsdatabas, finnas på flera språk, ha smarta och effektiva sökfunktioner och även sammanlänkat ha en enkel administration av webbplatsen (Bergström et al., 2009) Elektronisk word of mouth ewom Evans (2010) hävdar att i och med Webb 2.0 har möjligheterna att marknadsföra sig och sitt företag på nätet kraftigt ökat och kunderna har här, då de inte varit nöjda med att serveras traditionell reklam, tagit på sig att sprida sina upplevelser och syner på varumärken och produkter vidare till andra för att på så sätt kunna förmedla en mer sann bild. Detta har haft en stor inverkan på marknadsföring och kunder tittar numera på dessa nya källor för att få vägledning vid köpsituationer. Denna nya del av marknadsföring som Webb 2.0 har möjliggjort sker genom elektronisk word of mouth (ewom) på sociala medier, bloggar och liknande och processen för hur detta ser ut illustreras i figuren nedan. 5

11 Figur 1.1 Social Feedback Cycle (Evans, 2010, s.27) Word of mouth har länge setts som en kritisk komponent i marknadsföring och anses vara en av de faktorer som påverkar kundens beslutsprocess angående produktinköp allra mest (Brown & Reingen, 1987). Elektronisk word of mouth är en relativt ny och intressant del i marknadsföring på internet, som man bör ta hänsyn till och som kan utnyttjas av ett företag för att marknadsföra sig och sin webbplats, ewom innefattar alla kommentarer som gjorts på internet angående ett företag eller dess produkt av en potentiell, nuvarande eller tidigare kund (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). ewom har ökat mycket i omfattning i och med sociala mediers uppkomst och spridning och Daugherty och Hoffman (2013) hävdar att förmågan att fånga kunders uppmärksamhet samt kundkontakt är kritiska faktorer som påverkar ewom. Daugherty och Hoffman (2013) säger att varumärkesrelaterad information som skapas eller delas av kunder är viktigt eftersom det finns forskning som visar att ewom mottagare litar på sina vänners och bekantskapers omdömen, på sociala nätverk. Daugherty och Hoffman (2013) fastslår också att kundernas uppmärksamhet på ewom kommunikationen är en kritisk variabel för att marknadsföring genom detta ska vara lyckad. Därför föreslås att en strategisk plan för detta område ska upprättas hos företag och att det visuella, stil på ewom kommunikationen som kan delas, är viktigt för många varumärken för att fånga kundernas uppmärksamhet Bloggar Herring, Scheldt, Wright, och Bonus (2005) definierar en blogg som en webbsida som uppdateras ofta och vars huvudsyfte är att spara enskilda artiklar och visa dem i kronologisk ordning. Chiang och Hsieh (2011) hävdar att bloggar kan vara ett effektivt och billigt sätt att uppnå många marknadsföringsmål. När en kund står inför många produkter att välja mellan 6

12 vill de ta till sig synpunkter från andra. Via bloggar kan besökaren med lätthet kommentera inlägg samt starta diskussioner (Bergström et al., 2009). Kunders efterfrågan på nyheter angående nya produkter etc. gör enligt Chiang och Hsieh (2011) att interaktiva bloggar är lämpliga för marknadsföring. I deras studie, Exploring the Impacts of Blog Marketing on Consumers, från 2011 drar de slutsatserna att, var för sig, en bloggs höga interaktivitet, popularitet eller specialisering stärker kundernas avsikter och vilja att köpa produkter. 2.2 Webbutveckling Vid webbutveckling behöver utvecklaren använda sig av många verktyg och teknologier för att skapa interaktiva webbplatser. Vissa verktyg är open source och gratis medan andra kräver licenser. Att välja utvecklingsmiljö är inte alltid det enklaste men det gäller att använda rätt teknologi beroende på syfte och välja utvecklingsmiljö utifrån vad som stödjer teknologivalet på bäst sätt (Bergström et al., 2009) Teknologier De mest använda teknologierna för webbutveckling är PHP, ASP.NET och Java(Bergström et al., 2009). Utifrån mina avgränsningar kommer jag att presentera teori rörande JavaScript samt givetvis HTML och CSS HTML, (X)HTML och HTML 5 Dessa språk är nödvändiga för strukturen på alla webbsidor. På webbsidor bestämmer dessa språk ordens struktur, vad som är rubriker och var paragrafer börjar och slutar, vad som ska vara punktlistor etc. Kan du skriva (X)HTML kan du också skriva HTML då det egentligen är samma sak men (X)HTML har fler regler som gör det striktare. HTML 5 är den senaste versionen av HTML och den är designad för att ersätta HTML 4 och (X)HTML. Några nya saker med HTML 5 är en liten databas på webbläsarsidan samt API:er som hjälper med att hantera ljud och video med tillhörande element, vilket gör att HTML 5 kanske kan ersätta flashinnehåll. Det innehåller även nya element vilket förbättrar semantiken i språket och de element som hanterar hur sidan stilsätts försvinner då man anser att detta ska hanteras i CSS för att hålla designen separerad från funktionaliteten (Duckett, 2010) CSS - Cascading Style Sheets CSS används för att kontrollera utseendet på webbsidan och du kan med det t.ex. bestämma bakgrundsfärger, textfärg, storlek på text och typsnitt för olika rubriker eller för paragrafer 7

13 samt storlek och färg på linjer. Med CSS kan du också kontrollera var på sidan olika element visas och utrymme mellan dessa element (Duckett, 2010) JavaScript JavaScript är ett klientbaserat skriptspråk som med hjälp av vilket man programmerar webbläsarens beteende. Detta språk, tillsammans med CSS, är kraften bakom dynamiska webbsidor som ändras direkt framför dig utan att webbservern har returnerat en ny sida (Nixon, 2012). JavaScript är det vanligaste programmeringsspråket som används av webbsidor och är ett väldigt stort område i sig men du kan använda dig av det för att göra dina webbsidor mer interaktiva. Man kan skapa egna skripts eller använda sig av de många färdiga skript som finns tillgängliga gratis på nätet. Språket tillåter webbutvecklare att t.ex. att läsa eller uppdatera element i dokument, flytta eller ändra text, göra matematiska uträkningar, fastslå användarens skärmstorlek eller version på webbläsaren samt reagera på händelser som knapptryck och utföra åtgärder baserat på baserat på villkor som t.ex. om användaren fyllt i fel typ av information i ett formulär (Duckett, 2010) CMS Content Management System Ett CMS eller innehållshanteringssystem kan man se som en sorts plattform för publicering av webbmaterial. En webbdesigners uppgift blir främst att göra förändringar i själva grafiken och designen men ändringar i övriga delar kan också göras. En nytta med ett CMS är att de som använder och administrerar systemet inte behöver ha stora kunskaper om webbutveckling utan använder sig av det administrativa gränssnitt som ofta är en del av CMS:et (Bergström et al., 2010). Det finns många CMS som finns tillgängliga för gratis användande bl.a. Yoomla, Drupal, OpenCMS samt WordPress, vilket jag kommer att använda mig av vid detta utvecklingsarbete Webbdesign Bergström et al. (2009) talar om vad som är A & O i webbdesign: att Attrahera och Orientera. Attraktionskraft skapar man med inbjudande form samt innehåll och för god orientering måste besökaren på varje sida i webbplatsen kunna få svar på hur de kom dit, var de är och vad de kan hitta här Designprinciper En designprincip är enligt Goodwin (2009) en riktlinje som kan hjälpa en designer att välja det bästa sättet att ordna samt visa information och verktyg för att på så sätt tillåta användaren att göra det de ska så lätt och snabbt som möjligt. Webbdesign har många likheter med de- 8

14 signgrenen interaktionsdesign, då webbplatsen ska kommunicera med användare, samt även med design av visuella gränssnitt och mjukvarudesign. Trots de många likheterna med dessa två grenar finns det naturligtvis även vissa olikheter. Principer för visuell kommunikation härstammar ofta från områden som grafisk design, semiotik och psykologi och gäller för designers från flera olika grenar. Dock menar Goodwin (2009) att designprinciper inte direkt behöver vara unika för en eller annan designgren då det i många fall är svårt att dra en gräns var en designgren slutar och en annan börjar. Det finns designprinciper som grundar sig på vetenskapiga studier av människans syn, uppfattningsförmåga, motorik etc. men det finns även andra användbara principer som mer grundar sig i folkvett och god sed. Som Kim Goodwin (2009) uttrycker det: If the behavior would be rude or unhelpful from a human, it s atleast as bad coming from a computer (s. 572) Applikationer och webbsidor ska vara hjälpsamma och inte slösa din tid med onödiga frågor eller aktiviteter. Hjälpsamhet skulle kunna vara att en webbplats kommer ihåg eller lär sig av en användares tidigare besök på sajten eller att en webbplats för e-handel föreslår relaterade artiklar till användaren. Goodwin (2009) har också fastställt fyra grundläggande värderingar för god design, vilka är att god design ska vara etisk, meningsfull, pragmatisk och elegant. Att design är etisk innebär att den inte får orsaka skada och kan i ett fall med en webbplats innebära att användaren inte får orsakas social skada av att t.ex. personlig information görs offentlig och även om det är sällan som webbapplikationer ger sådana resultat kan de anstränga ögonen i för hög grad och orsaka huvudvärk. Meningsfull design är att produkten ska vara lämpad för att användaren ska kunna göra det hon vill så naturligt som möjligt. Sammanhanget är avgörande och för en webbplats innebär det att sajter skiljer sig åt beroende på målgrupper och deras mål med användandet av sajten. Många produkter eller webbplatser måste också uppfylla ett varumärkes värden. Att design är pragmatisk innebär att den är praktisk ur användarens perspektiv och att du som designer får jobba för att uppfylla affärsmål utan att inskränka på användarnas mål. 9

15 Elegant design är oftast den enklaste fullständiga lösningen på ett problem och är också sammanhängande och gör att det känns som att alla delar av designen hänger ihop. En annan viktig aspekt av god design är att den nästan alltid minimerar användandet av minne och kraft samt mentalt och visuellt arbete (Goodwin, 2009). Bergström et al. (2009) talar också om designlagar och principer och vikten av god kontrast och balans på webbsidor samt balansen av symmetri och asymmetri. Gestaltlagarna är också användbara i designen av webbsidor och dessa är närhetens lag, som säger att saker som har associationer ska placera ihop, likhetens lag, som innebär att liknande element hör ihop och ska ha likartad utformning samt till sist slutenhetens lag, som innebär att särskild information bör samlas och inneslutas inom ramar eller tonplattor för att på så sätt göra att den tydligare framhävs (Bergström et al., 2009) Användbarhet Användbarhet eller usability på engelska är ett mått på hur effektiva informationskällor och verktyg är på att hjälpa oss att genomföra uppgifter. Desto mer användbar en sak är desto bättre är den på att hjälpa oss uppfylla våra mål. I webbdesign är det designerns jobb att göra en webbplats så användbar och användarcentrerad som möjligt. Graden av användbarhet på en webbplats kommer att avgöra om en användare gör fler besök på webbplatsen. Saker som hur snabbt en användare lär sig att navigera på och använda sig webbplatsen är ett viktigt mått på användbarhet. Hur snabbt man genomför uppgifter och hur många fel man gör är andra viktiga mått (Lynch & Horton, 2009). Enligt U.S. Dept. of Health and Human Services (2006) är några av de viktigaste användbarhetsrelaterade sakerna att tänka på i starten av ett projekt; att bestämma mål för webbplatsen, vilket i sin tur genererar målgrupper, samt att använda sig av någon form av iterativ design, samt att se till att webbplatsens format uppfyller användarkrav speciellt relaterat till navigation, innehåll och organisation. Saker man sedan kan göra för att optimera användarnas upplevelse och interaktion med webbplatsen kan vara att se till att inte användarna ska störas av oönskade pop-up fönster, minimera tiden det tar för sidor att ladda samt att reducera användarnas arbete och låta datorn ta hand om funktioner som passar bäst att den sköter (U.S. Dept. of Health and Human Services, 2006). De olika elementen på en webbplats ska visuellt kommunicera vad de gör och man ska använda sig av en hierarki som förstärker de viktigaste elementen. Egenskaper som bestämmer 10

16 denna hierarki kan t.ex. vara färger, storlek, form och position vilket indikerar vad som är viktiga och mindre viktiga element. Varje element ska ha ett syfte och man ska en grund för varje beslut man tar. För att hålla den visuella designen enhetlig återanvänder man element och man ska använda den minsta effektiva och avgörande skillnaden för att särskilja element. Uppställningen och grupperingen av element är viktig för läsbarhet och en genomgående känsla av ordning och enkelhet. Ska man använda sig av ikoner för att representera information är det viktigt att de är etablerade då det annars kan vara svåra att tolka vid ett första besök på en webbplats (Goodwin, 2009). Det visuella flödet ska följa arbetsflödet, vilket i västvärlden innebär att det man börjar med att använda på en webbplats bör vara placerat uppe i vänstra hörnet av sidan och de saker som används senare hör hemma längre ned eller åt höger sida (Goodwin, 2009). Hemsidan för webbplatsen är väldigt viktig för att göra ett bra första intryck på besökaren och ska förmedla kvaliteten på din webbplats. Hemsidan ska verkligen se ut som en hemsida och inte kunna förväxlas med andra sidor samt att den ska innehålla alla stora valmöjligheter som erbjuds på webbplatsen och den ska även vara tillgänglig från samtliga andra sidor på sajten. Hemsidan ska även kommunicera ut meningen med webbplatsen och om det går begränsas till en skärmbild utan långa texter för användaren att behöva läsa igenom. Navigation ska vara synlig på samtliga sidor av webbplatsen och besökaren ska alltid ha information om var på sajten man befinner sig (U.S. Dept. of Health and Human Services, 2006). För text och typsnitt finns det också principer att följa och några sådana är att viktig text ska vara större än kompletterande text, bra skärmtypsnitt kan fungera i en mindre storlek medan vissa måste vara större för god läsbarhet, färg på text som inte ger bra kontrast mot bakgrunden är svårare att läsa och man ska även ta hänsyn till t.ex. olika åldersgruppers syn samt även upplösningen på olika skärmar vilket påverkar textens storlek. För webbsidor kan det vara lämpligt med radbredd på max ord (Goodwin, 2009). Utöver detta ska man enligt U.S. Dept. of Health and Human Services (2006) också tänka på att designa för de olika vanligaste webbläsarna och tänka på skillnader mellan dessa samt att webbplatsen ska fungera på olika operativsystem och med olika uppkopplingshastighet. Det är även viktigt att vara enhetlig och konsekvent i designen av webbplatsen. 11

17 Tillgänglighet Tillgänglighet eller accessibility i webbutveckling handlar om att se till att ge så många som möjligt har tillgång till din webbplats. Traditionellt har det handlat om människor med handikapp av olika som t.ex. synskadade. Numera handlar det även om de som inte använder stationära datorer för att surfa till webbsidor. Mobila enheter används nu i stor utsträckning för att surfa nätet och det gäller att tänka på att ens webbplats ska bli tillgänglig för dessa enheter där man oftast inte använder en mus för att navigera och t.ex. inte kan se lika många bilder på samma gång (Duckett, 2010). Viktigt att tänka på för att göra sin webbplats så tillgänglig som möjligt är att DOCTYPE ska anges för att visa vilken version av HTML man använder och dokumentets språk ska anges innanför <body> taggen. Att använda de olika markeringselementen för struktur och semantisk information till text är också viktigt och att de används på rätt ställen. För text är det bra om man använder relativ storlek istället för absolut för att användare enkelt ska kunna öka eller minska textstorlek. Länkar ska vara väl synliga för lätt navigering och text eller bilder som beskriver vad som händer när man klickar på länken är bra, istället för något generellt uttryck. Undvik att ha små länkar som kräver hög precision av användaren för att klicka på och undvik också att länkar öppnas i nya fönster då det kan förvirra. För bilder och multimedia är det viktigt att även ha tillhörande beskrivande text då hjälpmedel som t.ex. synskadade använder inte kan beskriva dessa element. För bilder kan alt-attributet beskriva innehållet i bilden, alternativt longdesc-attributet om det kräver en längre förklaring. Färgblindhet är väldigt vanligt och tillräckligt kontrast mellan bakgrund och text är viktigt samt att enbart färg inte ska få förmedla någon information. För tabeller och formulär är det viktigt att använda rätt element för att beskriva de olika delarna. Använder man sig av JavaScript är det viktigt att dessa fungerar tillsammans med diverse hjälpmedel som kan användas, t.ex. skärmläsare, och om sidan inte fungerar utan dessa skript ska det anges med <noscript> elementet. Man ska inte heller via JavaScript automatiskt uppdatera sidan eller omdirigera besökare till annan sida (Duckett, 2010) Responsiv design Smartphones och surfplattor används i allt större utsträckning för att ta till sig webbinnehåll. Skillnaden mellan de största och minsta skärmstorlekarna som används vid surfande har ökat kraftigt och fortsätter att göra så. Ett sätt att göra sin webbplats tillgänglig på olika enheter är att använda sig av responsiv design. Istället för att skapa en mobilversion av din webbplats kan du med hjälp av en responsiv design skapa en design som görs sig bra både på smartpho- 12

18 nes och stationära datorer. Enligt Frain (2012) är lösningen på problemet som surfandet med mindre skärmar har skapat just att använda sig av en responsiv design. Utöver att det bara blir en design som fungerar för alla enheter har det också den fina egenskapen att teknikerna kan användas utan att behöva skapa serverbaserade lösningar Search Engine Optimization SEO Duckett (2010) säger att på lyckade webbplatser kommer en stor del av trafiken från sökmotorer och för att människor ska hitta ens sajt via sökmotorer måste man komma så nära toppen på deras sökresultat som möjligt. Det är tekniken för att optimera synligheten hos sökmotorer som kallas för SEO och den kan grupperas i två grupper, saker du kan göra på din sajt (onpage) och saker som visas på andras sajter (off-page). Det är lättare att kontrollera den första gruppen, on-page. Enligt Duckett (2010) är det första man bör göra att bestämma nyckelord och nyckelfraser som är det man tror att människor kommer att söka på i sökmotorerna för att hitta din webbplats. Dessa nyckelbegrepp ska sedan placeras i <title> elementet, innanför <meta> taggarna, i rubrikelementen och även i texten som finns i <body> elementet. Sökmotorerna baserar resultaten på text så det går inte att ha nyckelbegreppen i t.ex. bilder. Noggrann struktur och semantisk information är också bra och det är en bra idé att för varje sektion av webbplatsen ha en rubrik som beskriver vad som kommer att finnas i efterföljande paragrafer etc. Man ska inte försöka lura sökmotorerna med nyckelbegrepp som inte är riktiga då det beteendet kommer att straffas (Duckett, 2010). När man ska bestämma nyckelbegreppen ska man tänka på att man kanske inte vill locka så många besökare som möjligt utan rätt typ av besökare. Det är också viktigt att titeln på sidan och beskrivningen av den hör ihop med nyckelorden besökarna sökte på i sökmotorn. Annars kanske besökaren inte tycker att sidan verkar intressant och klickar aldrig på länken. För att ta fram nyckelbegreppen kan man brainstorma kring ord man tror att människor skulle söka på för att hitta sidan och sedan välja ut ca av dessa ord. Utifrån dessa brainstormar man återigen för att ta fram ord och fraser som motsvarar dessa, man kan även söka efter synonymer. Även vissa allmänna termer som t.ex. köpa, sälja etc. kan vara användbara fraser kan vara ett lämpligt antal. Det finns även webbplatser där du kan kontrollera dina begrepp och se alternativ samt hur ofta det görs sökningar på dessa begrepp. När du tittat på alternativ på dessa sajter får du jämföra och om många av ett begrepps topplacerade variationer är relevanta för din webbplats blir dessa begrepp dina kärnbegrepp. Sedan ska kärnbegreppen prioriteras och sedan tillsammans med deras variationer placeras på den sida som är mest relevant. Man ska försöka att inte ha mer än ett kärnbegrepp per sida men de kan finnas 13

19 på mer än en sida och slutligen bör hemsidan innehålla ungefär tre av de mest generella kärnbegreppen. Analytiska verktyg kan sedan användas för att se vilka ord som oftast används i sökningar för att hitta din webbplats (Duckett, 2010). I fråga om den andra gruppen av SEO, off-page, kan länkar till din webbplats från andra webbplatser också hjälpa sajten att komma högre på sökmotorers resultat. Specifikt tittar sökmotorerna på andras sajter som har liknande nyckelbegrepp som din och som länkar till din webbplats (Duckett, 2010). 2.3 Prototyping Enligt Warfel (2009) kan prototyping kan ses som en utvecklings- eller designmetod men är egentligen mer utav en filosofi. Prototyping handlar, som det låter, just om att ta fram prototyper för utvärdering och sedan jobba vidare utifrån detta. Detta med prototyping är väldigt mycket vanligare i många andra branscher än inom mjukvaruutveckling. T.ex. har bilindustrin använt sig av detta under en lång tid och det är t.o.m. så att det förväntas att prototyping används i många industrier. Warfel (2009) tror att det är på detta vis p.g.a. att man inom mjukvaruutveckling lägger fokus på just utvecklingsprocessen och inte på designprocessen. Enligt Warfel (2009) kan en prototyping-process se ut på detta vis: Skissa (på papper, med kod etc.) Presentera och kritisera, diskutera (internt eller externt) Modellera (prototyper) Testa 14

20 Lämpligtvis utförs en sådan process iterativt men de två första stegen är sammanknutna och utförs alltid tillsammans. Figur 2.1 Den iterativa design- & kritikprocessen (Warfel, 2009, s.30) Skissandet kan enligt Warfel (2009) utföras i det medium som passar en bäst, med vissa föroch nackdelar. Att skissa i kod kan ta längre tid än på t.ex. papper men går å andra sida snabbare att överföra till en prototyp. Presentation och kritik, diskussion av skisser och prototyper är kanske det viktigaste steget i processen och målet med detta steg är att hitta de bästa idéerna. Efter föregående steg har du dina starkaste koncept och idéer kvar och det är dessa som ska bli prototyper. För prototyper spelar det egentligen inte någon roll vilket medium man använder men det kan vara så att något är mer lämpligt p.g.a. projektets natur, t.ex. att använda sig av HTML. Prototypsteget kräver mer tid än skissteget och detsamma gäller tid för presentation och kritik av prototyper jämfört med skisser. För test beror det lite på vem testet utförs med, kund eller slutanvändare, men vid test med kund kan det handla om en blandning av presentation och skissande. Istället för att skriva upp förändringar kan de vara bra att skissa dem för att se till att alla har uppfattat det lika. Kunder kan även få en kopia av prototyper för att under tid bekanta sig mer med dem och på så vis komma fram till fler slutsatser angående dem. Tester med slutanvändare kan vara ett vanligt användbarhetstest. Slutligen tas det återkopplade materialet med till nästa iteration av prototypen (Warfel, 2009). 15

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Thesis website created in Wordpress Per Rosendal ME1316 Sammanfattning Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Informationssystem för industriellhistoria. Examensarbete, Fil. Kand. Kristianstad Högskola, 2005 Melinda Jansson

Informationssystem för industriellhistoria. Examensarbete, Fil. Kand. Kristianstad Högskola, 2005 Melinda Jansson Informationssystem för industriellhistoria Examensarbete, Fil. Kand. Kristianstad Högskola, 2005 Melinda Jansson 1 Frågeställning: Hur skall man, med en lämplig pedagogisk struktur samt informativt sätt,

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats!

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Search engine opimization - how to get to first place Johanna Knöös Examen: Kandidatexamen 180p Huvudämne:

Läs mer

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar Emil Sandin Examensarbete Medieteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer