EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander Teknologie kandidatexamen Datateknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

2 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Marknadsföring på Webb Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander

3 Sammanfattning För ett litet företag med begränsade resurser kan det vara svårt att marknadsföra sig till potentiella kunder då traditionell reklam är dyr. Tidigare forskning visar att en webbplats vara en bra möjlighet för ett mindre företag att marknadsföra sig själva och sina produkter till en lagom kostnad. I och med Webb 2.0 har möjligheterna att marknadsföra sig och sitt företag på nätet kraftigt ökat och kunderna har här, då de inte varit nöjda med att serveras traditionell reklam, tagit på sig att sprida sina upplevelser och syner på varumärken och produkter vidare till andra för att på så sätt kunna förmedla en mer sann bild. Denna nya del av marknadsföring som Webb 2.0 har möjliggjort sker genom elektronisk word of mouth (ewom) på sociala medier, bloggar och liknande. Syftet med denna studie var att skapa en webbplats för företaget LillHjärta som kan hjälpa dem att marknadsföra sig och nå ut till potentiella kunder och i förlängningen genomföra försäljning till dessa. Vad som kännetecknar en väl fungerande webbplats med syftet att marknadsföra ett företag och deras produkter samt hur sociala medier kunde integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte undersöktes i detta arbete. Resultatet av arbetet består av en webbplats baserad på teorier om marknadsföring på internet och uppbyggd av best practises inom webbutveckling. Nyckelord: marknadsföring på internet, webb 2.0, sociala medier, webbutveckling

4 Abstract A small company with limited resources can have a hard time trying to market themselves towards potential customers as traditional advertising can be expensive. According to previous research, a website can be an opportunity for small businesses to market themselves and their products for a moderate cost. With Web 2.0 the possibilities of marketing ones business online has increased considerably and the customers have, while not being satisfied with being served traditional advertisment, taken upon themselves to share their views and experiences of products and brands with others in order to procure a more truthful picture. This new part of marketing enabled by Web 2.0 is happening through electronic word to mouth on social media platforms, blogs etc. The purpose of this study was to create a website for the company, LillHjärta, in order to market the company and their products towards potential customers and further on making sales to these customers. Research regarding what characterizes a well designed website created to market a company and their products and how social media could be incorporated with a site created for marketing purposes where made during the study. The results of the study consists of a website based on theories of internet marketing and developed using best practises in the field of web design and web development. Keywords: internet marketing, web 2.0, social media, web development

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Marknadsföring på internet Webb 2.0 Den sociala webben Problemdiskussion Syfte och forskningsfrågor Avgränsningar Teori Marknadsföring på internet Brochureware - produktkatalog Elektronisk word of mouth - ewom Bloggar Webbutveckling Teknologier CMS Content Management System Webbdesign Prototyping Metod & Resultat Prototyping av LillHjärta s webbplats Skissande av webbplatsen Modellerande av webbplatsen Test av webbplatsen Implementation av webbplatsen Diskussion Referenser Bilagor Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 2 Skisser med penna och papper Bilaga 3 Skisser i kod Bilaga 4 Prototyper Bilaga 5 Användbarhetstest Bilaga 6 Svar från användbarhetstest

6 1. Inledning Här redogörs för problemet och bakgrunden till problemet som rapporten behandlar samt syftet med detta examensarbete och de medföljande forskningsfrågorna. 1.1 Bakgrund Bakgrund till problemet Marknadsföring på internet Under 90-talet och fram till tidigt 2000-tal kunde det vara väldigt kostsamt för företag att skapa en webbplats för att existera på internet och gjorde att detta var utom räckhåll för många mindre företag (Wilson & Abel, 2002). I dagsläget är detta betydligt enklare och billigare och numera produceras stabila och lättanvända webbplatser till rimliga kostnader (Taylor & Strutton, 2010). Att marknadsföra sitt företag på internet ses mer eller mindre som en nödvändighet för de flesta företag (Wilson & Abel, 2002). Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) presenterar i sin rapport, Svenskarna och internet 2013, att andelen svenskar som har tillgång till internet numera är 89 %. Det är numera endast de mest teknikfientliga kunderna som inte skulle ha intresse av att leta efter produkter och göra inköp online (Taylor & Strutton, 2010). Enligt Wilson och Abel (2002) kan byggandet och stärkandet av sitt varumärke via närvaro på internet vara en del av affärsförbättrande marknadsföring. Den mest basala varianten på en webbplats för ett företag är en så kallad brochureware-sajt som fungerar som en typ av produktkatalog Webb 2.0 Den sociala webben Webb 2.0 beskriver de webbplatser som använder teknik som skiljer de från de tidigare statiska webbplatserna. Även om Webb 2.0 tyder på en ny version av nätet avser det egentligen inte en uppdatering av alla tekniska specifikationer, utan snarare en starkt växande förändring i hur webbsidor görs och används (Web 2.0, 2014, 25 mars). En Webb 2.0-webbplats ska vara lättförståelig, interaktiv och användarna ska ges möjlighet att bidra med innehåll, till skillnad från webbplatser där besökare är begränsade till den passiva visningen av innehåll. Exempel på Webb 2.0 webbplatser inkluderar sociala nätverk, bloggar, wikis, videosajter etc. (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009). 1

7 1.2 Problemdiskussion För ett litet företag med begränsade resurser kan det vara svårt att marknadsföra sig till potentiella kunder då traditionell reklam i TV, tidningar etc. är dyr. Enligt Pihlsgård, Skandevall och Svensson (2002) kan en webbplats vara en bra möjlighet för ett mindre företag att marknadsföra sig själva och sina produkter till en lagom kostnad. En fysisk butik innebär kostnader för hyra och personal och ett alternativ till detta är en internetbutik som då har betydligt lägre, eller icke existerande, kostnader vad avser hyra och personal (Ström, 1998). Ett stort problemområde inom utveckling av webbsidor är användbarhet vilket är ett mått på hur effektiva informationskällor och verktyg är på att hjälpa oss att genomföra uppgifter. Desto mer användbar en sak är desto bättre är den på att hjälpa oss uppfylla våra mål. Inom webbdesign är det designerns jobb att göra en webbplats så användbar och användarcentrerad som möjligt. Graden av användbarhet på en webbplats kommer att avgöra om en användare gör fler besök på webbplatsen (Lynch & Horton, 2009). Tillgänglighet inom webbutveckling handlar om att se till att ge så många som möjligt har tillgång till din webbplats. Traditionellt har det handlat om människor med handikapp av olika slag som t.ex. synskadade. Numera handlar det även om de som inte använder stationära datorer för att surfa till webbsidor. Mobila enheter används nu i stor utsträckning för att surfa nätet och det gäller att tänka på att ens webbplats ska bli tillgänglig för dessa enheter där man oftast inte använder en mus för att navigera och t.ex. inte kan se lika många bilder på samma gång (Duckett, 2010). Ytterligare problem med att skapa en webbplats med ett marknadsföringssyfte är att lyckas fylla den med innehåll som gör kunder intresserade. Gerry McGovern (2006) kallar detta innehåll för killer content och för att uppnå ett sådant innehåll måste utvecklaren fokusera på hur kunderna agerar på nätet och inte på hur sökmotorer fungerar. Ett ämne som är nära besläktat med detta är SEO, Search Engine Optimization, vilket också kan vara ett problem för webbplatser med ett marknadsföringssyfte. En lyckad webbplats måste få trafik från sökmotorer och därför är optimering av webbplatsen för sökmotorer av stor vikt (Duckett, 2010). Inom marknadsföring på internet hävdar Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) att i och med Webb 2.0 teknologiers införande har platserna för värdeskapande och makt flyttats från företagen till allmänheten och kunderna. Problem inom detta område är att som marknadsföringsansvarig lära sig tekniken bakom sociala medier samt att förstå kunderna för att kunna 2

8 utnyttja den drivande kraften i dessa nya medier, vilket är kreativa kunder, och använda sig av fenomenet som detta utgör. Problemet som LillHjärta har är att de har svårt att nå ut till potentiella kunder för att i förlängningen kunna utföra försäljning till dessa. Företaget har små ekonomiska resurser och marknadsföring samt försäljning måste ske till rimliga kostnader. Traditionell reklam i tidningar, TV m.m. kan vara dyr och för ett litet företag som LillHjärta finns inte budget för detta. Företaget har uppfattningen att en interaktiv webbplats som är integrerad med sociala medier kan lösa deras problem med att marknadsföra sig och sina produkter. I min roll som utvecklare blir det viktigt att bygga en teoretisk bas bestående av principer och tekniker för webbutveckling och hur dessa kan appliceras på en webbplats som ska marknadsföra ett företag samt principer för hur sociala medier kan integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte. Denna studie kommer alltså att röra området marknadsföring på internet då webbplatsen ska hjälpa företaget, LillHjärta, att nå ut till potentiella kunder. Då detta är ett konstruktivt arbete i form av att utveckla en webbplats kommer webbutveckling som ämne också vara centralt i denna studie. 3

9 1.3 Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna studie är att skapa en webbplats för företaget LillHjärta som kan hjälpa dem att marknadsföra sig och nå ut till potentiella kunder och i förlängningen genomföra försäljning till dessa. F1: Vad kännetecknar en väl fungerande webbplats med syftet att marknadsföra ett företag och deras produkter? F2: Hur kan sociala medier integreras med en webbplats i marknadsföringssyfte? 1.4 Avgränsningar Jag kommer att avgränsa mig till vissa webbutvecklingstekniker i arbetet med att skapa denna webbplats. Under de, ändå, relativt få år som man sysslat med webbutveckling har många teknologier kommit och gått medan vissa har blivit kvar och accepterats som någon form av best practises (Duckett, 2010). Bland dessa finns de tekniker som jag kommer att använda mig av och de är HTML, CSS och JavaScript. Jag kommer också att använda mig av Word- Press som CMS (Content Management System) för bloggdelen av webbplatsen. En databas känns inte aktuell för företaget i nuläget då de inte kommer att ha ett speciellt stort produktutbud eller lager och eftersom att webbplatsen inte kommer att användas för att bedriva e- handel utan endast förmedla information till kunder om hur de gör beställningar och köper produkter. Verktyg som jag kommer använda mig av är i första hand Adobe Dreamweaver för att skriva HTML, JavaScript och CSS. 4

10 2. Teori Här redogör jag för den teoretiska basen för detta arbete vilken har framtagits utifrån forskningsfrågorna som ställdes i inledningen. 2.1 Marknadsföring på internet Till affärsförbättrande marknadsföring på internet kan de snabbare kommunikationskanalerna som e-post, diskussionsgrupper, bloggar och även elektronisk word of mouth (ewom) via t.ex. sociala medier räknas. Dessa kanaler hjälper företag att snabbare nå ut till både leverantörer samt potentiella, nuvarande eller tidigare kunder (Wilson & Abel, 2002). Bergström et al. (2009) hävdar att webben fungerar mycket väl som ett marknadsföringsredskap och det gäller att skapa en gemenskap mellan företaget och de som besöker företagets webbplats Brochureware - produktkatalog Enligt Wilson och Abel (2002) är den enklaste varianten på en webbplats för ett företag är en så kallad brochureware-sajt eller produktkatalog. Det innebär att man presenterar information om företaget och deras produkter tillsammans med kontaktinformation för företaget. Dessa webbplatser kan även utökas med nyheter, artiklar och olika rapporter från företaget etc. En sådan här webbplats är alltså en informationssida och en produktkatalog och kan, förutom ovanstående; innehålla en kundtjänst med täckande kunskapsdatabas, finnas på flera språk, ha smarta och effektiva sökfunktioner och även sammanlänkat ha en enkel administration av webbplatsen (Bergström et al., 2009) Elektronisk word of mouth ewom Evans (2010) hävdar att i och med Webb 2.0 har möjligheterna att marknadsföra sig och sitt företag på nätet kraftigt ökat och kunderna har här, då de inte varit nöjda med att serveras traditionell reklam, tagit på sig att sprida sina upplevelser och syner på varumärken och produkter vidare till andra för att på så sätt kunna förmedla en mer sann bild. Detta har haft en stor inverkan på marknadsföring och kunder tittar numera på dessa nya källor för att få vägledning vid köpsituationer. Denna nya del av marknadsföring som Webb 2.0 har möjliggjort sker genom elektronisk word of mouth (ewom) på sociala medier, bloggar och liknande och processen för hur detta ser ut illustreras i figuren nedan. 5

11 Figur 1.1 Social Feedback Cycle (Evans, 2010, s.27) Word of mouth har länge setts som en kritisk komponent i marknadsföring och anses vara en av de faktorer som påverkar kundens beslutsprocess angående produktinköp allra mest (Brown & Reingen, 1987). Elektronisk word of mouth är en relativt ny och intressant del i marknadsföring på internet, som man bör ta hänsyn till och som kan utnyttjas av ett företag för att marknadsföra sig och sin webbplats, ewom innefattar alla kommentarer som gjorts på internet angående ett företag eller dess produkt av en potentiell, nuvarande eller tidigare kund (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). ewom har ökat mycket i omfattning i och med sociala mediers uppkomst och spridning och Daugherty och Hoffman (2013) hävdar att förmågan att fånga kunders uppmärksamhet samt kundkontakt är kritiska faktorer som påverkar ewom. Daugherty och Hoffman (2013) säger att varumärkesrelaterad information som skapas eller delas av kunder är viktigt eftersom det finns forskning som visar att ewom mottagare litar på sina vänners och bekantskapers omdömen, på sociala nätverk. Daugherty och Hoffman (2013) fastslår också att kundernas uppmärksamhet på ewom kommunikationen är en kritisk variabel för att marknadsföring genom detta ska vara lyckad. Därför föreslås att en strategisk plan för detta område ska upprättas hos företag och att det visuella, stil på ewom kommunikationen som kan delas, är viktigt för många varumärken för att fånga kundernas uppmärksamhet Bloggar Herring, Scheldt, Wright, och Bonus (2005) definierar en blogg som en webbsida som uppdateras ofta och vars huvudsyfte är att spara enskilda artiklar och visa dem i kronologisk ordning. Chiang och Hsieh (2011) hävdar att bloggar kan vara ett effektivt och billigt sätt att uppnå många marknadsföringsmål. När en kund står inför många produkter att välja mellan 6

12 vill de ta till sig synpunkter från andra. Via bloggar kan besökaren med lätthet kommentera inlägg samt starta diskussioner (Bergström et al., 2009). Kunders efterfrågan på nyheter angående nya produkter etc. gör enligt Chiang och Hsieh (2011) att interaktiva bloggar är lämpliga för marknadsföring. I deras studie, Exploring the Impacts of Blog Marketing on Consumers, från 2011 drar de slutsatserna att, var för sig, en bloggs höga interaktivitet, popularitet eller specialisering stärker kundernas avsikter och vilja att köpa produkter. 2.2 Webbutveckling Vid webbutveckling behöver utvecklaren använda sig av många verktyg och teknologier för att skapa interaktiva webbplatser. Vissa verktyg är open source och gratis medan andra kräver licenser. Att välja utvecklingsmiljö är inte alltid det enklaste men det gäller att använda rätt teknologi beroende på syfte och välja utvecklingsmiljö utifrån vad som stödjer teknologivalet på bäst sätt (Bergström et al., 2009) Teknologier De mest använda teknologierna för webbutveckling är PHP, ASP.NET och Java(Bergström et al., 2009). Utifrån mina avgränsningar kommer jag att presentera teori rörande JavaScript samt givetvis HTML och CSS HTML, (X)HTML och HTML 5 Dessa språk är nödvändiga för strukturen på alla webbsidor. På webbsidor bestämmer dessa språk ordens struktur, vad som är rubriker och var paragrafer börjar och slutar, vad som ska vara punktlistor etc. Kan du skriva (X)HTML kan du också skriva HTML då det egentligen är samma sak men (X)HTML har fler regler som gör det striktare. HTML 5 är den senaste versionen av HTML och den är designad för att ersätta HTML 4 och (X)HTML. Några nya saker med HTML 5 är en liten databas på webbläsarsidan samt API:er som hjälper med att hantera ljud och video med tillhörande element, vilket gör att HTML 5 kanske kan ersätta flashinnehåll. Det innehåller även nya element vilket förbättrar semantiken i språket och de element som hanterar hur sidan stilsätts försvinner då man anser att detta ska hanteras i CSS för att hålla designen separerad från funktionaliteten (Duckett, 2010) CSS - Cascading Style Sheets CSS används för att kontrollera utseendet på webbsidan och du kan med det t.ex. bestämma bakgrundsfärger, textfärg, storlek på text och typsnitt för olika rubriker eller för paragrafer 7

13 samt storlek och färg på linjer. Med CSS kan du också kontrollera var på sidan olika element visas och utrymme mellan dessa element (Duckett, 2010) JavaScript JavaScript är ett klientbaserat skriptspråk som med hjälp av vilket man programmerar webbläsarens beteende. Detta språk, tillsammans med CSS, är kraften bakom dynamiska webbsidor som ändras direkt framför dig utan att webbservern har returnerat en ny sida (Nixon, 2012). JavaScript är det vanligaste programmeringsspråket som används av webbsidor och är ett väldigt stort område i sig men du kan använda dig av det för att göra dina webbsidor mer interaktiva. Man kan skapa egna skripts eller använda sig av de många färdiga skript som finns tillgängliga gratis på nätet. Språket tillåter webbutvecklare att t.ex. att läsa eller uppdatera element i dokument, flytta eller ändra text, göra matematiska uträkningar, fastslå användarens skärmstorlek eller version på webbläsaren samt reagera på händelser som knapptryck och utföra åtgärder baserat på baserat på villkor som t.ex. om användaren fyllt i fel typ av information i ett formulär (Duckett, 2010) CMS Content Management System Ett CMS eller innehållshanteringssystem kan man se som en sorts plattform för publicering av webbmaterial. En webbdesigners uppgift blir främst att göra förändringar i själva grafiken och designen men ändringar i övriga delar kan också göras. En nytta med ett CMS är att de som använder och administrerar systemet inte behöver ha stora kunskaper om webbutveckling utan använder sig av det administrativa gränssnitt som ofta är en del av CMS:et (Bergström et al., 2010). Det finns många CMS som finns tillgängliga för gratis användande bl.a. Yoomla, Drupal, OpenCMS samt WordPress, vilket jag kommer att använda mig av vid detta utvecklingsarbete Webbdesign Bergström et al. (2009) talar om vad som är A & O i webbdesign: att Attrahera och Orientera. Attraktionskraft skapar man med inbjudande form samt innehåll och för god orientering måste besökaren på varje sida i webbplatsen kunna få svar på hur de kom dit, var de är och vad de kan hitta här Designprinciper En designprincip är enligt Goodwin (2009) en riktlinje som kan hjälpa en designer att välja det bästa sättet att ordna samt visa information och verktyg för att på så sätt tillåta användaren att göra det de ska så lätt och snabbt som möjligt. Webbdesign har många likheter med de- 8

14 signgrenen interaktionsdesign, då webbplatsen ska kommunicera med användare, samt även med design av visuella gränssnitt och mjukvarudesign. Trots de många likheterna med dessa två grenar finns det naturligtvis även vissa olikheter. Principer för visuell kommunikation härstammar ofta från områden som grafisk design, semiotik och psykologi och gäller för designers från flera olika grenar. Dock menar Goodwin (2009) att designprinciper inte direkt behöver vara unika för en eller annan designgren då det i många fall är svårt att dra en gräns var en designgren slutar och en annan börjar. Det finns designprinciper som grundar sig på vetenskapiga studier av människans syn, uppfattningsförmåga, motorik etc. men det finns även andra användbara principer som mer grundar sig i folkvett och god sed. Som Kim Goodwin (2009) uttrycker det: If the behavior would be rude or unhelpful from a human, it s atleast as bad coming from a computer (s. 572) Applikationer och webbsidor ska vara hjälpsamma och inte slösa din tid med onödiga frågor eller aktiviteter. Hjälpsamhet skulle kunna vara att en webbplats kommer ihåg eller lär sig av en användares tidigare besök på sajten eller att en webbplats för e-handel föreslår relaterade artiklar till användaren. Goodwin (2009) har också fastställt fyra grundläggande värderingar för god design, vilka är att god design ska vara etisk, meningsfull, pragmatisk och elegant. Att design är etisk innebär att den inte får orsaka skada och kan i ett fall med en webbplats innebära att användaren inte får orsakas social skada av att t.ex. personlig information görs offentlig och även om det är sällan som webbapplikationer ger sådana resultat kan de anstränga ögonen i för hög grad och orsaka huvudvärk. Meningsfull design är att produkten ska vara lämpad för att användaren ska kunna göra det hon vill så naturligt som möjligt. Sammanhanget är avgörande och för en webbplats innebär det att sajter skiljer sig åt beroende på målgrupper och deras mål med användandet av sajten. Många produkter eller webbplatser måste också uppfylla ett varumärkes värden. Att design är pragmatisk innebär att den är praktisk ur användarens perspektiv och att du som designer får jobba för att uppfylla affärsmål utan att inskränka på användarnas mål. 9

15 Elegant design är oftast den enklaste fullständiga lösningen på ett problem och är också sammanhängande och gör att det känns som att alla delar av designen hänger ihop. En annan viktig aspekt av god design är att den nästan alltid minimerar användandet av minne och kraft samt mentalt och visuellt arbete (Goodwin, 2009). Bergström et al. (2009) talar också om designlagar och principer och vikten av god kontrast och balans på webbsidor samt balansen av symmetri och asymmetri. Gestaltlagarna är också användbara i designen av webbsidor och dessa är närhetens lag, som säger att saker som har associationer ska placera ihop, likhetens lag, som innebär att liknande element hör ihop och ska ha likartad utformning samt till sist slutenhetens lag, som innebär att särskild information bör samlas och inneslutas inom ramar eller tonplattor för att på så sätt göra att den tydligare framhävs (Bergström et al., 2009) Användbarhet Användbarhet eller usability på engelska är ett mått på hur effektiva informationskällor och verktyg är på att hjälpa oss att genomföra uppgifter. Desto mer användbar en sak är desto bättre är den på att hjälpa oss uppfylla våra mål. I webbdesign är det designerns jobb att göra en webbplats så användbar och användarcentrerad som möjligt. Graden av användbarhet på en webbplats kommer att avgöra om en användare gör fler besök på webbplatsen. Saker som hur snabbt en användare lär sig att navigera på och använda sig webbplatsen är ett viktigt mått på användbarhet. Hur snabbt man genomför uppgifter och hur många fel man gör är andra viktiga mått (Lynch & Horton, 2009). Enligt U.S. Dept. of Health and Human Services (2006) är några av de viktigaste användbarhetsrelaterade sakerna att tänka på i starten av ett projekt; att bestämma mål för webbplatsen, vilket i sin tur genererar målgrupper, samt att använda sig av någon form av iterativ design, samt att se till att webbplatsens format uppfyller användarkrav speciellt relaterat till navigation, innehåll och organisation. Saker man sedan kan göra för att optimera användarnas upplevelse och interaktion med webbplatsen kan vara att se till att inte användarna ska störas av oönskade pop-up fönster, minimera tiden det tar för sidor att ladda samt att reducera användarnas arbete och låta datorn ta hand om funktioner som passar bäst att den sköter (U.S. Dept. of Health and Human Services, 2006). De olika elementen på en webbplats ska visuellt kommunicera vad de gör och man ska använda sig av en hierarki som förstärker de viktigaste elementen. Egenskaper som bestämmer 10

16 denna hierarki kan t.ex. vara färger, storlek, form och position vilket indikerar vad som är viktiga och mindre viktiga element. Varje element ska ha ett syfte och man ska en grund för varje beslut man tar. För att hålla den visuella designen enhetlig återanvänder man element och man ska använda den minsta effektiva och avgörande skillnaden för att särskilja element. Uppställningen och grupperingen av element är viktig för läsbarhet och en genomgående känsla av ordning och enkelhet. Ska man använda sig av ikoner för att representera information är det viktigt att de är etablerade då det annars kan vara svåra att tolka vid ett första besök på en webbplats (Goodwin, 2009). Det visuella flödet ska följa arbetsflödet, vilket i västvärlden innebär att det man börjar med att använda på en webbplats bör vara placerat uppe i vänstra hörnet av sidan och de saker som används senare hör hemma längre ned eller åt höger sida (Goodwin, 2009). Hemsidan för webbplatsen är väldigt viktig för att göra ett bra första intryck på besökaren och ska förmedla kvaliteten på din webbplats. Hemsidan ska verkligen se ut som en hemsida och inte kunna förväxlas med andra sidor samt att den ska innehålla alla stora valmöjligheter som erbjuds på webbplatsen och den ska även vara tillgänglig från samtliga andra sidor på sajten. Hemsidan ska även kommunicera ut meningen med webbplatsen och om det går begränsas till en skärmbild utan långa texter för användaren att behöva läsa igenom. Navigation ska vara synlig på samtliga sidor av webbplatsen och besökaren ska alltid ha information om var på sajten man befinner sig (U.S. Dept. of Health and Human Services, 2006). För text och typsnitt finns det också principer att följa och några sådana är att viktig text ska vara större än kompletterande text, bra skärmtypsnitt kan fungera i en mindre storlek medan vissa måste vara större för god läsbarhet, färg på text som inte ger bra kontrast mot bakgrunden är svårare att läsa och man ska även ta hänsyn till t.ex. olika åldersgruppers syn samt även upplösningen på olika skärmar vilket påverkar textens storlek. För webbsidor kan det vara lämpligt med radbredd på max ord (Goodwin, 2009). Utöver detta ska man enligt U.S. Dept. of Health and Human Services (2006) också tänka på att designa för de olika vanligaste webbläsarna och tänka på skillnader mellan dessa samt att webbplatsen ska fungera på olika operativsystem och med olika uppkopplingshastighet. Det är även viktigt att vara enhetlig och konsekvent i designen av webbplatsen. 11

17 Tillgänglighet Tillgänglighet eller accessibility i webbutveckling handlar om att se till att ge så många som möjligt har tillgång till din webbplats. Traditionellt har det handlat om människor med handikapp av olika som t.ex. synskadade. Numera handlar det även om de som inte använder stationära datorer för att surfa till webbsidor. Mobila enheter används nu i stor utsträckning för att surfa nätet och det gäller att tänka på att ens webbplats ska bli tillgänglig för dessa enheter där man oftast inte använder en mus för att navigera och t.ex. inte kan se lika många bilder på samma gång (Duckett, 2010). Viktigt att tänka på för att göra sin webbplats så tillgänglig som möjligt är att DOCTYPE ska anges för att visa vilken version av HTML man använder och dokumentets språk ska anges innanför <body> taggen. Att använda de olika markeringselementen för struktur och semantisk information till text är också viktigt och att de används på rätt ställen. För text är det bra om man använder relativ storlek istället för absolut för att användare enkelt ska kunna öka eller minska textstorlek. Länkar ska vara väl synliga för lätt navigering och text eller bilder som beskriver vad som händer när man klickar på länken är bra, istället för något generellt uttryck. Undvik att ha små länkar som kräver hög precision av användaren för att klicka på och undvik också att länkar öppnas i nya fönster då det kan förvirra. För bilder och multimedia är det viktigt att även ha tillhörande beskrivande text då hjälpmedel som t.ex. synskadade använder inte kan beskriva dessa element. För bilder kan alt-attributet beskriva innehållet i bilden, alternativt longdesc-attributet om det kräver en längre förklaring. Färgblindhet är väldigt vanligt och tillräckligt kontrast mellan bakgrund och text är viktigt samt att enbart färg inte ska få förmedla någon information. För tabeller och formulär är det viktigt att använda rätt element för att beskriva de olika delarna. Använder man sig av JavaScript är det viktigt att dessa fungerar tillsammans med diverse hjälpmedel som kan användas, t.ex. skärmläsare, och om sidan inte fungerar utan dessa skript ska det anges med <noscript> elementet. Man ska inte heller via JavaScript automatiskt uppdatera sidan eller omdirigera besökare till annan sida (Duckett, 2010) Responsiv design Smartphones och surfplattor används i allt större utsträckning för att ta till sig webbinnehåll. Skillnaden mellan de största och minsta skärmstorlekarna som används vid surfande har ökat kraftigt och fortsätter att göra så. Ett sätt att göra sin webbplats tillgänglig på olika enheter är att använda sig av responsiv design. Istället för att skapa en mobilversion av din webbplats kan du med hjälp av en responsiv design skapa en design som görs sig bra både på smartpho- 12

18 nes och stationära datorer. Enligt Frain (2012) är lösningen på problemet som surfandet med mindre skärmar har skapat just att använda sig av en responsiv design. Utöver att det bara blir en design som fungerar för alla enheter har det också den fina egenskapen att teknikerna kan användas utan att behöva skapa serverbaserade lösningar Search Engine Optimization SEO Duckett (2010) säger att på lyckade webbplatser kommer en stor del av trafiken från sökmotorer och för att människor ska hitta ens sajt via sökmotorer måste man komma så nära toppen på deras sökresultat som möjligt. Det är tekniken för att optimera synligheten hos sökmotorer som kallas för SEO och den kan grupperas i två grupper, saker du kan göra på din sajt (onpage) och saker som visas på andras sajter (off-page). Det är lättare att kontrollera den första gruppen, on-page. Enligt Duckett (2010) är det första man bör göra att bestämma nyckelord och nyckelfraser som är det man tror att människor kommer att söka på i sökmotorerna för att hitta din webbplats. Dessa nyckelbegrepp ska sedan placeras i <title> elementet, innanför <meta> taggarna, i rubrikelementen och även i texten som finns i <body> elementet. Sökmotorerna baserar resultaten på text så det går inte att ha nyckelbegreppen i t.ex. bilder. Noggrann struktur och semantisk information är också bra och det är en bra idé att för varje sektion av webbplatsen ha en rubrik som beskriver vad som kommer att finnas i efterföljande paragrafer etc. Man ska inte försöka lura sökmotorerna med nyckelbegrepp som inte är riktiga då det beteendet kommer att straffas (Duckett, 2010). När man ska bestämma nyckelbegreppen ska man tänka på att man kanske inte vill locka så många besökare som möjligt utan rätt typ av besökare. Det är också viktigt att titeln på sidan och beskrivningen av den hör ihop med nyckelorden besökarna sökte på i sökmotorn. Annars kanske besökaren inte tycker att sidan verkar intressant och klickar aldrig på länken. För att ta fram nyckelbegreppen kan man brainstorma kring ord man tror att människor skulle söka på för att hitta sidan och sedan välja ut ca av dessa ord. Utifrån dessa brainstormar man återigen för att ta fram ord och fraser som motsvarar dessa, man kan även söka efter synonymer. Även vissa allmänna termer som t.ex. köpa, sälja etc. kan vara användbara fraser kan vara ett lämpligt antal. Det finns även webbplatser där du kan kontrollera dina begrepp och se alternativ samt hur ofta det görs sökningar på dessa begrepp. När du tittat på alternativ på dessa sajter får du jämföra och om många av ett begrepps topplacerade variationer är relevanta för din webbplats blir dessa begrepp dina kärnbegrepp. Sedan ska kärnbegreppen prioriteras och sedan tillsammans med deras variationer placeras på den sida som är mest relevant. Man ska försöka att inte ha mer än ett kärnbegrepp per sida men de kan finnas 13

19 på mer än en sida och slutligen bör hemsidan innehålla ungefär tre av de mest generella kärnbegreppen. Analytiska verktyg kan sedan användas för att se vilka ord som oftast används i sökningar för att hitta din webbplats (Duckett, 2010). I fråga om den andra gruppen av SEO, off-page, kan länkar till din webbplats från andra webbplatser också hjälpa sajten att komma högre på sökmotorers resultat. Specifikt tittar sökmotorerna på andras sajter som har liknande nyckelbegrepp som din och som länkar till din webbplats (Duckett, 2010). 2.3 Prototyping Enligt Warfel (2009) kan prototyping kan ses som en utvecklings- eller designmetod men är egentligen mer utav en filosofi. Prototyping handlar, som det låter, just om att ta fram prototyper för utvärdering och sedan jobba vidare utifrån detta. Detta med prototyping är väldigt mycket vanligare i många andra branscher än inom mjukvaruutveckling. T.ex. har bilindustrin använt sig av detta under en lång tid och det är t.o.m. så att det förväntas att prototyping används i många industrier. Warfel (2009) tror att det är på detta vis p.g.a. att man inom mjukvaruutveckling lägger fokus på just utvecklingsprocessen och inte på designprocessen. Enligt Warfel (2009) kan en prototyping-process se ut på detta vis: Skissa (på papper, med kod etc.) Presentera och kritisera, diskutera (internt eller externt) Modellera (prototyper) Testa 14

20 Lämpligtvis utförs en sådan process iterativt men de två första stegen är sammanknutna och utförs alltid tillsammans. Figur 2.1 Den iterativa design- & kritikprocessen (Warfel, 2009, s.30) Skissandet kan enligt Warfel (2009) utföras i det medium som passar en bäst, med vissa föroch nackdelar. Att skissa i kod kan ta längre tid än på t.ex. papper men går å andra sida snabbare att överföra till en prototyp. Presentation och kritik, diskussion av skisser och prototyper är kanske det viktigaste steget i processen och målet med detta steg är att hitta de bästa idéerna. Efter föregående steg har du dina starkaste koncept och idéer kvar och det är dessa som ska bli prototyper. För prototyper spelar det egentligen inte någon roll vilket medium man använder men det kan vara så att något är mer lämpligt p.g.a. projektets natur, t.ex. att använda sig av HTML. Prototypsteget kräver mer tid än skissteget och detsamma gäller tid för presentation och kritik av prototyper jämfört med skisser. För test beror det lite på vem testet utförs med, kund eller slutanvändare, men vid test med kund kan det handla om en blandning av presentation och skissande. Istället för att skriva upp förändringar kan de vara bra att skissa dem för att se till att alla har uppfattat det lika. Kunder kan även få en kopia av prototyper för att under tid bekanta sig mer med dem och på så vis komma fram till fler slutsatser angående dem. Tester med slutanvändare kan vara ett vanligt användbarhetstest. Slutligen tas det återkopplade materialet med till nästa iteration av prototypen (Warfel, 2009). 15

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3.

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Institutionen för 2015-11-30 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Målsättning Att skapa en webbplats genom att först skapa en Lo-fi prototyp och sedan

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Hur används webben? Webbsidor läses inte, de skummas! Således, designa för att de ska skommas scanability Vi gör inga optimala val, vi söker något

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Del 1 och 2 HTML/CSS. Webbutveckling Laboration 1 Nicklas Bostedt 850906-8550

Del 1 och 2 HTML/CSS. Webbutveckling Laboration 1 Nicklas Bostedt 850906-8550 Del 1 och 2 HTML/CSS Vi har fått i uppgift att göra en hemsida av eget val! Jag har bestämt mig för att skapa en hemsida åt en påhittad restaurang här i Umeå som inriktar sig på exklusiv nyttig mat och

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011)

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Laboration 1: Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Webbteknik för ingenjörer

Webbteknik för ingenjörer Institutionen för 2015-01-22 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbteknik för ingenjörer HTML5 & CSS laboration Målsättning Att skapa en webbplats utifrån en Lo-fi prototyp och implementera

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Usability & interaktionsdesign Projektintroduktion Bildbehandling. Byte av handledare Istället för Martin Johansson Annsofi Pettersson, annpe655@student.liu.se

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

ActiveBuilder Användarmanual

ActiveBuilder Användarmanual ActiveBuilder Användarmanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juli 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Svensk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innehåll: 1. INLEDNING...2 2. SNABBSTART...3 3.

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

Laboration 2: Xhtml och CSS.

Laboration 2: Xhtml och CSS. Laboration 2: Xhtml och CSS. Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet kommer att bli en webbplats med layout, bakgrundsbilder, minst en meny och

Läs mer

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst?

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst? Några exempel Principer för design Hur många kan ställa in klockan på sin video utan manual? Hur ofta vrider man på fel platta på spisen eller glömmer vrida av den när man är klar? Hur ofta knuffar man

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

WEBBUTVECKLING Kursplanering

WEBBUTVECKLING Kursplanering Kursplanering v 35-37: Struktur, mappar, google-skills, planering, html-grunder, bra/dåliga exempel, webbläsare, editorer v 38-43: HTML - länkar, färger, text, listor, bilder. v 44: Höstlov v 45: Repetition,

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg

Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg Slutrapport YUNSIT.se Portfolio/blogg RICKARD HANSSON 2012-06-04 Abstrakt Rapporten du har i din hand kommer handla om mitt projektarbete som jag genomfört under tio veckor för utbildningen Utvecklare

Läs mer

Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/

Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ Tillgänglighetskrav på teknik Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se DATUM: 2009-04-03

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in. Webbdesign Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: TEN NWD011 SV15 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 1 nov 2016 Tid: 9-13 Hjälpmedel: Färgpennor är tillåtna. Totalt antal poäng på tentamen:

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

HTML5 Semantic. Informationen kommer från w3schools.com. En semantisk elementet beskriver tydligt dess betydelse för både webbläsaren och utvecklaren.

HTML5 Semantic. Informationen kommer från w3schools.com. En semantisk elementet beskriver tydligt dess betydelse för både webbläsaren och utvecklaren. Vad är Semantic Elements? HTML5 Semantic Informationen kommer från w3schools.com Semantik (av grekiska sema, "tecken") avser det vetenskapliga studiet av teckensystems innebörd och tolkning. Semantic elements

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Föreställ dig en tegel och motor butik där entrén är delvis blockerad, produkter dåligt organiserade, utan ordentliga skyltar. Skulle detta vara

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Webdesign och SEO i praktiken

Webdesign och SEO i praktiken Webdesign och SEO i praktiken Utvecklande av webbplats och optimering för sökmotorer åt ett företag. Av: Johannes Swenson Handledare: Helge Hüttenrauch Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap,

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012

Inlämningsuppgift 2. DA156A - Introduktion till webbutveckling Teknik och samhälle, Malmö högskola Oktober 2012 Oktober 2012 Uppgiften går ut på att redovisa dina kunskaper kring JavaScript, liksom din förmåga att skapa en CSS-baserad layout. Detta gör du genom att lämna in ett resultat som följer specifikationerna

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt zm222ag 1DV430 Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt [Website] Restaurang & Pizzeria Europa Slutrapport Zlatan Majdanac - Webbprogrammerare 2011 Abstrakt I min slutrapport skriver jag om projektet som

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Användbarhet Bryt rätt regler Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Intro till Användbarhet Användbarhet på nätet Exempel Fyra dörrar Inlämningsuppgift Viktigt En skala Subjektivt Användbarhet /

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Bilder och optimering 1. Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi eller 96

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer