OM 616:4. Individuell Olycksfallsförsäkring OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM 616:4. Individuell Olycksfallsförsäkring OM"

Transkript

1 OM 616:4 Individuell Olycksfallsförsäkring OM

2 Översiktlig information om Olycksfallsförsäkringen OM På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfallsförsäkringen (även om du förhoppningsvis aldrig behöver utnyttja den). Försäkringsbrevet Läs noga igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att allt stämmer; t.ex. namn och personnummer, försäkringsbeloppens storlek, under vilken tid försäkringen gäller. Om försäkringen gäller med någon särskild inskränkning, framgår det i klartext av försäkringsbrevet. Kontakta oss om något inte stämmer. När skall premien betalas? Olika tider gäller beroende på om premien avser en ny försäkring eller förnyelse av redan gällande försäkring. För en ny försäkring har du 14 dagar på dig att betala premien. Vid förnyelse av försäkring har du längre tid, nämligen en månad från försäkringens årsförfallodag. Vilken denna är ser du på försäkringsbrevet. Vad är...? För att förstå hur Olycksfallsförsäkringen gäller, är det viktigt att känna till betydelsen av vissa begrepp. Här nedan förklarar vi de viktigaste i Olycksfallsförsäkringen. Vad är en olycksfallsskada? För att en skada skall betecknas som en olycksfallsskada måste fyra krav vara uppfyllda. Det skall vara fråga om; 1. en kroppsskada och den skall ha drabbat den försäkrade, 2. ofrivilligt, genom en 3. plötslig och 4. yttre händelse. 1

3 Vad är medicinsk invaliditet? Medicinsk invaliditet är att olycksfallsskada medfört att den försäkrade fått en nedsättning av någon kroppsfunktion och att denna nedsättning kommer att finnas kvar hela livet. Vad ingår i Olycksfallsförsäkringen? Det absolut viktigaste skyddet i Olycksfallsförsäkringen är den ersättning som lämnas ifall du blir svårt skadad. Då kan ersättning lämnas för medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen lämnar också ersättning om du blir intagen på sjukhus på grund av en olycksfallsskada. Drabbas du av ett olycksfall som medför sjukskrivning i mer än en månad kan sveda och värkersättning lämnas. Om tänder skadas vid ett olycksfall lämnas ersättning för tandbehandlingskostnader. Skadas kläder eller glasögon vid ett olycksfall ersätts också dessa. I försäkringen ingår ett dödsfallskapital. Vilka inskränkningar finns det i försäkringen? Försäkringen lämnar inte ersättning för skador du redan hade innan försäkringen började gälla. Andra inskränkningar gäller vistelse utanför Norden eller vistelse i krigsområde. Vissa farliga sporter ger ej heller rätt till ersättning, såvida inte tilläggspremie betalats för detta. Olycksfallsskada som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess ingår inte i försäkringen. 2

4 Vad gör jag vid en skada? Behöver du utnyttja Olycksfallsförsäkringen begär du en skadeanmälningsblankett från ditt länsbolag. Inom kort får du ett brev från handläggaren där du informeras om hur försäkringen gäller i ditt fall och hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till. Har du några frågor, kontaktar du bara din handläggare. Om vi inte kommer överens... Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du begära att vi omprövar ditt ärende. Genom att vi är ett lokalt försäkringsbolag kan du lätt få kontakt med personer i ansvarig ställning. På din begäran kan bolaget också hänskjuta frågan om ersättning till Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden för yttrande. Nämnden består av experter på juridik, medicin och försäkring. Ledamot som är anställd hos försäkringsbolag, får inte delta i behandlingen av eget bolags ärende. När ärendet avser försäkringsavtalets allmänna giltighet t.ex när bolaget hävdar att i försäkringsansökan lämnade uppgifter är oriktiga eller ofullständiga prövas ärendet i stället av Livförsäkringens Villkorsnämnd. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Reklamationsnämndens adress är Box 174, Stockholm. Telefon Prövningen i såväl Olycksfalls- och sjukförsäkringsnämnden som Reklamationsnämnden är kostnadsfri för dig. Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du vända dig till domstol för att få skadan slutligen prövad. Dina advokatskostnader, om du kommer i tvist med oss, kan med undantag för självrisken ersättas genom rättsskyddsförsäkringen som ingår i din hem- eller villahemförsäkring. Som du ser finns det många sätt att få en skada prövad. Är du tveksam om hur du skall göra, kontakta oss. Du kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar i försäkringsfrågor. Postadressen är Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm. Telefon

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkrad person Avtalstid Allmän premie- och villkorsändring Försäkringsbelopp Värdesäkring Självrisk B Försäkringens ikraftträdande C Premiebestämning och premiebetalning 1. Första premien Förnyelsepremie Återupplivning D Begreppsförklaring 1. Olycksfallsskada Prisbasbelopp Medicinsk invaliditet E Försäkringens omfattning 1. Invaliditetskapital Medicinsk invaliditet Ärrersättning Kostnader Ersättning för läkekostnader Ersättning för resekostnader Ersättning för tandbehandlingskostnader Ersättning vid sjukhusvistelse Ersättning för kläder och glasögon Ersättning för sveda och värk Dödsfallsersättning

6 F Inskränkningar i försäkringens giltighet 1. Sport och idrott Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Atomkärnprocess G Åtgärder vid anspråk på ersättning H Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser I Force Majeure K Preskriptionsregler Särskilt villkor för barnolycksfallsförsäkring

7 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INDIVIDUELL OLYCKS- FALLSFÖRSÄKRING - OM AV ÅR 2000 A FÖRSÄKRINGSAVTALET 1. Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i försäkringsbrevet och därtill hörande handlingar, de allmänna villkoren för denna försäkring, lagen om försäkringsavtal och allmän lag i övrigt. Försäkringen tecknas med 1-årsavtal. Kortare försäkringstid medges inte. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller dennes vårdnadshavare skriftligen lämnat länsbolaget. Om någon uppgift som försäkringstagaren lämnat är oriktig eller ofullständig, gäller vad i för sådana fall stadgas i lagen om försäkringsavtal och försäkringsavtalets allmänna inskränkningar. Har sådan uppgift lämnats av vårdnadshavaren gäller detsamma som om denne varit försäkringstagare. 2. Försäkrad person Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. 3. Avtalstid Försäkringen upphör att gälla årsförfallodagen närmast efter den försäkrades 65 årsdag. Försäkringstagaren kan när som helst under avtalstiden säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska ske skriftligt till länsbolaget. 4. Allmän premie- och villkorsändring Vid allmän premie- och villkorsändring tillämpas de nya premierna och villkoren för försäkringen från närmast följande förfallodag, under förutsättning att försäkringstagaren underrättas härom senast 14 dagar före förfallodagen. 5. Försäkringsbelopp Utbetalning grundas på de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet vid invaliditet nedsätts med 5% då den försäkrade 6

8 fyller 56 år och därefter varje år med ytterligare 5%. Nedsättning görs med högst 50% av försäkringsbeloppet. 6. Värdesäkring Vid varje årsförfallodag för försäkringen fastställs de försäkringsbelopp och den premie som skall gälla fram till nästa årsförfallodag. Därvid tillämpas det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar. Är årsförfallodagen den 1 januari eller den 1 februari tillämpas prisbasbeloppet för januari föregående år. Försäkringsbeloppen och premien i kronor får inte vid någon årsförfallodag öka med mer än 15% på grund av värdesäkringen. Se dock A4 ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersättning och dödsfallskapital grundas ersättningen på det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller det år utbetalning sker. Om rätt till ersättning föreligger trots att försäkringen inte längre är i kraft, grundas ersättningen på de försäkringsbelopp som skulle ha gällt om försäkringen fortfarande var i kraft. 7. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. B FÖRSÄKRINGENS IKRAFTTRÄDANDE Länsbolagets ansvarighet inträder när bolaget har mottagit fullständiga ansökningshandlingar. Förutsättningen är att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll samt att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt framgår, att försäkringen skall träda i kraft senare. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, inträder länsbolagets ansvarighet först sedan länsbolaget erbjudit försäkring med sådan utformning och försäkringstagaren antagit erbjudandet. 7

9 C PREMIEBESTÄMNING OCH PREMIEBETALNING 1. Första premien Första premien skall betalas inom 14 dagar från den dag då länsbolaget sänt avi om premien. Betalas premien inte inom 14 dagar efter utsändning av avi har länsbolaget rätt att säga upp avtalet. Försäkringen blir gällande på nytt från den tidpunkt då premien betalas, under förutsättning att betalningen görs inom en månad efter utgången av 14-dagarsperioden och att den försäkrades hälsotillstånd inte försämrats efter denna 14 dagarsperiod. 2. Förnyelsepremie Senare premie (förnyelsepremie) beräknas vid varje premieförfallodag på grundval av enligt punkt A 4 bestämda försäkringsbelopp i kronor och länsbolagets då gällande premietariff i förekommande fall också med hänsyn till den procentuella premieförhöjningen som gäller för försäkringen. Premien skall betalas inom en månad från förfallodagen (respitmånad). Om så inte sker, träder försäkringen ur kraft efter respitmånadens utgång. 3. Återupplivning Inom 1 år från den obetalda premiens förfallodag föreligger rätt att utan hälsoprövning återuppliva försäkring, som trätt ur kraft på grund av att förnyelsepremie inte betalats i rätt tid. Försäkringen blir därvid med följande undantag gällande på nytt efter den tidpunkt då premie betalas. Olycksfallsskada som inträffat under tid försäkringen varit ur kraft omfattas inte av försäkringen. En förutsättning för återupplivning senare än 6 månader efter premiens förfallodag, är att den försäkrades hälsotillstånd inte har försämrats efter respitmånadens utgång. D BEGREPPSFÖRKLARING 1. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Härvid anses skadan ha inträffat den dag den visade sig. Med olycksfallsskada avses inte; 1. skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, 2. skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, 8

10 3. sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. 4. skada som kan anses samband med att den försäkrade använt alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel. Vid sådana omständigheter som ovan angivits föreligger därför inte rätt till ersättning från försäkringen. 2. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp menas prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet bestäms av regeringen varje år. 3. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas, för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas. Nedsättningen skall vara orsakad av olycksfallsskada. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Den medicinska invaliditetsgraden, bestäms enligt tabellverk för olycksfall fastställt av Försäkringsförbundet. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Den totala invaliditetsgraden begränsas till 100% på grund av samma olycksfallsskada. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga nedsatts. 9

11 E FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Följande ersättningsmoment ingår i försäkringen 1. Invaliditetskapital 1.1 Medicinsk invaliditet 2. Ärrersättning 3. Kostnader: 3.1 Ersättning för läkekostnader 3.2 Ersättning för resekostnader 3.3 Ersättning för tandbehandlingskostnader 3.4 Ersättning vid sjukhusvistelse 3.5 Ersättning för kläder och glasögon 4. Ersättning för sveda och värk fr o m 16 år 5. Dödsfallsersättning 1. Invaliditetskapital En förutsättning för rätt till invaliditetsersättning är att olycksfallet inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Invaliditetskapitalet utgör en mot invaliditetsgraden svarande del av försäkringsbeloppet för invaliditet vid den ålder den försäkrade uppnått vid olycksfallet, (se även punkt A5). Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till 50% eller högre, beräknas ersättningen på det högre av de belopp för invaliditet som anges i försäkringsbrevet. Utbetalningen sker till den försäkrade. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning uppkommit, utbetalas ingen invaliditetsersättning. 1.1 Medicinsk invaliditet Rätt till invaliditetsersättning på grundval av medicinsk invaliditet enligt punkt D 3 uppkommer när sådan invaliditet inträtt, dock tidigast 1 år efter det att olycksfallsskadan inträffat. Medicinsk invaliditet anses inträda när behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden skall fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Ersättning utbetalas när rätt därtill uppkommit och den medicinska invaliditetsgraden fastställts. Kan, när rätt till invaliditetsersättning uppkommer, den definitiva invaliditetsgraden inte fastställas 1 år efter det att olycksfallsskadan inträffat kan eventuellt förskott utbetalas. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit, 10

12 men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda definitiva medicinska invaliditetsgraden som beräknas ha förelegat vid dödsfallet. 2. Ärrersättning Rätt till ersättning för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 1 år från det olycksfallet inträffade. En förutsättning är att olycksfallet krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av valt försäkringsbelopp för invaliditet. 3. Kostnader Medför olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under tid då försäkringen är i kraft, kostnader för vård, behandling och resor lämnas ersättning för sådana enligt punkt E 3.1- E 3.5. En förutsättning är att de allmänna inskränkningarna enligt punkt F inte gäller. Ersättning lämnas i den mån rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, konvention, författning eller från annan försäkring. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän Försäkringskassa i Sverige, landsting eller kommun ersätts endast kostnader som länsbolaget i motsvarande situation, skulle ha ersatt, om den försäkrade haft sådan rätt. För vård på annat sjukhus än sådant som tillhör staten eller som drivs av kommun eller landstingskommun eller nordiskt sjukhus av motsvarande slag, lämnas ersättning endast efter i förväg träffad överenskommelse med länsbolaget. Kostnader enligt moment E 3.1- E 3.5 som uppstått under vistelse utom Norden ersätts inte. Kostnader för tandbehandling som beror på sjukdom eller karies ersätts inte. För förlorad arbetsinkomst lämnas inte ersättning. 3.1 Ersättning för läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som föreskrivits av behörig läkare för skadans läkning. För av sjukhusvård föranlett sjukpenningavdrag lämnas ersättning endast till den del avdraget kan anses överstiga inbesparade levnadskostnader. Den inbesparade kostnaden motsvarar 1,5 (promille) av prisbasbeloppet i januari det år då sjukhusvården varar. Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom 5 år från olycksfallet. Om olycksfallsskadan medfört invaliditet men slutregleringen inte kunnat ske inom 5 år, lämnas ersättning tills dess invaliditetsgraden kan fastställas definitivt. 11

13 3.2 Ersättning för resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sådan nedsättning av den försäkrades förmåga att förflytta sig att enligt läkares föreskrift särskilt transportmedel måste anlitas för att den försäkrade skall kunna utföra sitt ordinarie förvärvs- eller skolarbete lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola under tiden för läkarbehandlingen. Resekostnader ersätts för det billigaste, vanligen förekommande färdsätt som med hänsyn till den försäkrades tillstånd kunnat användas och som tillstyrkts av läkare. Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom 5 år från olycksfallet. Om olycksfallsskada medfört invaliditet, men slutregleringen inte kunnat ske inom 5 år, lämnas ersättning tills dess invaliditetsgraden kan fastställas definitivt. 3.3 Ersättning för tandbehandlingskostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning med högst 0,25 prisbasbelopp och endast under förutsättning att behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. För tandvård hos tandläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan lämnas ersättning för den avgift den försäkrade skulle haft om tandläkare ansluten till tandvårdsförsäkringen hade anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersätts inte. Behandling och arvode skall ha godkänts av länsbolaget i förväg. För nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om länsbolagets godkännande inte hunnit inhämtas. Den skadade skall utan dröjsmål söka tandläkare och anmäla skadan till länsbolaget. Anmälan skall åtföljas av utredning på blankett som länbolaget tillhandahåller. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern inte normala förändringar, lämnas ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringen inte funnits då skadan inträffade. Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes, som när den skadades var på plats i munnen. Ersättning lämnas för kostnader för behandling inom 5 år från olycksfallet. Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till en senare tidpunkt, ersätts även kostnader för den uppskjutna behandlingen under förutsättning att länsbolaget innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. För behandling som företas senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnaden under förutsättning att länsbolaget tagit ställning innan den försäkrade fyllt 25 år och i anslutning härtill godkänt den uppskjutna behandlingen. 12

14 3.4 Ersättning vid sjukhusvistelse Om olycksfallsskada medför sjukhusvistelse över natt, lämnas ersättning med 100 kr per dag som sjukhusvistelsen varar. Ersättning lämnas i längst 90 dagar. 3.5 Ersättning för kläder och glasögon Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, cykel- eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp. 4. Ersättning för sveda och värk Ersättning lämnas för sveda och värk om olycksfallsskada medfört nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften under mer än 30 dagar. Ersättningen beräknas med ledning av tabell som tillämpas av länsbolaget vid utbetalningstillfället. Ersättningen utbetalas när den akuta behandlingstiden upphört. Ersättning lämnas inte om rätt till ersättning till någon del föreligger från annat håll enligt, lag, författning eller från annan försäkring. Ersättning för sveda och värk lämnas inte till den som vid tidpunkten för olycksfallet var under 16 år. 5. Dödsfallsersättning Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan orsakar den försäkrades död inom 3 år från olycksfallet. Förmånstagare är om inte annat anges i försäkringsbrevet: Make och barn, eller om sådana anhöriga saknas, arvingarna. Om endast en av föräldrarna har vårdnaden av den försäkrade är vårdnadshavaren förmånstagare. 13

15 F INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET I nedan angivna fall inskränks försäkringens giltighet. Sådan inskränkning hävs om särskilt avtal träffats om detta. Detta anges då särskilt i försäkringsbrevet. 1. Sport och idrott Efter det den försäkrade fyllt 16 år tillämpas nedanstående inskränkningar: Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i boxning, kick-boxning eller thaiboxning. 2. Vistelse utom Norden. Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som inträffat under vistelse utom Norden om vistelsen varat mer än 12 månader. Denna inskränkning gäller dock inte om vistelsen beror på att den försäkrade eller någon i dennes familj är; i svensk utlandstjänst, i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige, i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige, bedriver teoretiska studier eller arbetar som AU-Pair. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Läke-, tandskade- och resekostnader som uppstått under vistelse utom Norden ersätts inte i något fall. Ej heller lämnas ersättning vid sjukhusvistelse eller för skadade kläder och glasögon. 3. Krig eller krigsliknande politiska oroligheter Inskränkningarna avser inte dödsfallskapitalet. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som kan anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanför Sverige. Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gäller försäkringen dock under de tre första månaderna därefter, under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 4. Atomkärnprocess Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess. 14

16 G ÅTGÄRDER VID ANSPRÅK PÅ ERSÄTTNING Anmälan om dödsfall eller olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning skall göras snarast möjligt. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig läkare, under sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer av bolaget i samråd med läkare lämnade anvisningar, som avser att begränsa följderna av olycksfallet. Den som gör anspråk på ersättning skall enligt bolagets anvisningar förete läkarintyg och övriga handlingar, som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. Kostnaden för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av bolaget. Bolaget har rätt att föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos läkare som bolaget anvisar, om detta bedöms vara nödvändigt för fastställande av rätten till ersättning. Kostnaderna för sådan undersökning och härför nödvändiga resor ersätts av bolaget. Medgivande för bolaget att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning skall lämnas om bolaget begär det. Anspråk på ersättning för kostnader skall styrkas med originalverifikationer. H TIDPUNKT FÖR UTBETALNING OCH RÄNTEBESTÄMMMELSER Sedan rätt till ersättning uppkommit enligt punkt E skall utbetalning ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom enligt punkt G. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än en halv procent av det prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gällde för januari månad det år då utbetalning sker. I FORCE MAJEURE Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. 15

17 K PRESKRIPTIONSREGLER Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom 3 år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråk framställts till bolaget inom denna tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. SÄRSKILT VILLKOR FÖR BARNOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING MINDRE OMFATTNING Fortsättningsförsäkring Då barnolycksfallsförsäkringen upphör att gälla vid 19 års ålder, har den försäkrade rätt att teckna en olycksfallsförsäkring för vuxen med mindre omfattning utan hälsoprövning. Försäkringsbeloppen är samma som gällt för barnolycksfallsförsäkringen. Försäkring tecknas enligt de försäkringsvillkor och enligt den premietariff som länsbolaget tillämpar då barnolycksfallsförsäkringen upphör. Rätten till fortsättningsförsäkring finns inom en månad från det att barnolycksfallsförsäkringen upphört att gälla. Om barnolycksfallsförsäkringen gällt med någon särskild inskränkning eller premieförhöjning, gäller även vuxenförsäkringen med samma inskränkning. Länsbolagets ansvarighet för fortsättningsförsäkring inträder då ansökan om fortsättningsförsäkring inkommit till bolaget. 16

18 När du behöver försäkringsservice kontakta oss: A, B LÄNSFÖRSÄKRINGAR STOCKHOLM Hemvärngatan 9,Solna, Stockholm. Tfn C LÄNSFÖRSÄKRINGAR UPPSALA Svartbäcksgatan 44, Box 2147, Uppsala. Tfn D LÄNSFÖRSÄKRINGAR SÖDERMANLAND V. Storgatan 4, Box 147, Nyköping. Tfn E ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG Platensgatan 11, Box 400, Linköping. Tfn F LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING Barnarpsgatan 22, Box 623, Jönköping. Tfn G LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG Sandgärdsgatan 5, Box 1503, Växjö. Tfn H LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Smålandsgatan 1, Box 748, Kalmar. Tfn Storgatan 14, Box 187, Västervik. Tfn I LÄNSFÖRSÄKRINGAR GOTLAND Österväg 17, Box 1224, Visby. Tfn K BLEKINGE LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG Kyrkogatan 21, Box 24, Karlshamn. Tfn L LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE Andra Avenyen 14, Box 54, Hässleholm. Tfn LÄNSFÖRSÄKRINGAR KRISTIANSTAD Västra Storgatan 49, Box 133, Kristianstad. Tfn L, M LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE Södergatan 17, Box 742, Helsingborg. Tfn Ö. Rönneholmsvägen 7, Box 17006, Malmö. Tfn Missunavägen 7, Box 2024, Ystad. Tfn N LÄNSFÖRSÄKRINGAR HALLAND Strandgatan 10, Box 518, Halmstad. Tfn O LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Lilla Bommen 8, Göteborg. Tfn P LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG Vallgatan 21, Box 1107, Vänersborg. Tfn R LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG Rådhusgatan 8, Box 600, Skövde. Tfn S LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRMLAND Köpmannagatan 2 A, Box 367, Karlstad. Tfn T, U LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN Stoa gatan 41, Box 1046, Västerås. Tfn Drottninggatan 4, Box 234, Örebro. Tfn W DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG Slaggatan 9, Box 3, Falun. Tfn X LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG N. Strandgatan 29, Box 206, Gävle. Tfn Y LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Stora Torget 3, Box 164, Härnösand. Tfn Esplanaden 11, Box 350, Sundsvall. Tfn Z JÄMTLANDS LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG Kyrkgatan 47, Box 367, Östersund. Tfn AC LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Nygatan 19, Box 153, Umeå. Tfn BD LÄNSFÖRSÄKRINGAR NORRBOTTEN Kungsgatan 13, Box 937, Luleå. Tfn A Länsförsäkringar Wasa Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm. Tfn LWAB utg Grafiskt Center

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Översiktlig information om Olycksfallsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:2 Villkor 2006-01-01 Olycksfallsförsäkring 60 PLUS Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn OSM 627:2 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Länsförsäkringar Bergslagen................................................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag................................................................0454-30

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från

Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från Individuell Olycksfallsförsäkring OM 616:6 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring (OM) Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 1.1 Medicinsk invaliditet 6 1 Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring. Gäller från

INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11. Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring. Gäller från INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING O 610:11 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 B Försäkringens ikraftträdande 4 C Premiebestämning och premiebetalning

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer 516939-1.1 Försäkringsavtalet Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsavtalet eller försäkringsbeskedet

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna Allmänna villkor Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:3 1 Översiktlig information om Olycksfalls- och sjukförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus GRAVIDFÖRSÄKRING BAS OCH PLUS, G09:1 VILLKOR En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Gäller från 2012-05-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänna bestämmelser 3 A.2 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSM 627:3 Villkor 2006-01-01 Barn- och ungdomsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen.......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Villkor G08:1 Gällande från 2009-01-01 En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser...3 2 Vem försäkringen gäller för........................................................

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från

personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från personförsäkring Olycksfall Senior 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Senior OLS 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:5 2007-02-01 Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Villkor 2 Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser.......................................................3 2 Vem

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Edition 5 Allmänna villkor av år 1987 A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring

Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring Individuell Olycksfallsoch Sjukförsäkring för vuxna OSV 628:4 Villkor 2006-01-01 1 Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser..........................................................3 2 Vem

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Allmänna villkor av år 2009 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+

ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+ ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:3 3 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! OLYCKSFALL 55+ Olycksfallsförsäkring med medicinsk invaliditet INNEHÅLL Vår strävan

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Genom detta särskilda försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg till Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2016 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring. Gäller från 20160101. Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Villkor båtolycksfallsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Begreppsförklaringar för båtolycksfall Olycksfallsskada Invaliditet Ersättningsmoment Medicinsk

Läs mer

Villkor Kollektiv olycksfall

Villkor Kollektiv olycksfall Villkor Kollektiv olycksfall KO 611:8 Villkor Kollektiv olycksfall Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring Gäller från 2012-06-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring VILLKOR OK 611:6 Kollektiv olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-06-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 2 Vem försäkringen gäller för 3 3 När försäkringen gäller 3 4 Var

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Olycksfallsförsäkring Senior, OS 500:1 Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2

Läs mer

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus

En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Villkor G07:1 Gällande från 2007-09-01 En bra start Gravidförsäkring Bas och Plus Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................. 3 2

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01

för ridklubbar KOr 615:1 Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar KOr 615:1 Villkor Kollektiv olycksfall för ridklubbar Gäller från 2011-11-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring GKO 10:1 Kollektiv olycksfallsförsäkring Allmänt försäkringsvillkor Gällande från 2013-10-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Villkor KO 611:9 Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Villkor Kollektiv olycksfall

Villkor Kollektiv olycksfall VILLKOR KO 611:9 Villkor Kollektiv olycksfall Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Brunskogs försäkringsbolag/långseruds

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn

Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn OSB 625:10 Villkor 2006-01-01 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Länsförsäkringar Bergslagen.......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Bostadsrättsförening Villkor VBF

Bostadsrättsförening Villkor VBF Bostadsrättsförening Villkor VBF 2016 2016-01-01 Innehållsförteckning Sida Egendomsförsäkring 3 1. Vad försäkringen gäller för 3 2. Vad försäkringen inte gäller för 3 2.1 Översvämning 3 3. Högsta ersättning

Läs mer

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01 OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Innehåll A Definitioner... 3 B Allmänna regler... 4 B.1 Gruppavtal och försäkringsbesked... 4 B.2 Giltighetstid... 4 B.3 När försäkringen upphör...

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor Olycksfallsförsäkring Senior Villkor OS 500:2 Villkor Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01. Olycksfallsförsäkring. ålderspensionärer

Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01. Olycksfallsförsäkring. ålderspensionärer Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01 Olycksfallsförsäkring för ålderspensionärer Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner...... 4 Försäkringsavtalet......................... 5

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna individuell olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna, OSV 628:7 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2010-03-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna individuell olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna, OSV 628:8 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 4 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2015-01-01

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2015-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2015-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkrings

Läs mer