Urban Management Kurs 6, hösten 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban Management Kurs 6, hösten 2005"

Transkript

1 Inbjudan till ledningsprogram Urban Management Kurs 6, hösten 2005 Ledarskap och strategier för lokal och regional utveckling För beslutsfattare, chefer och experter För lokal och regional utveckling Utveckling av kommunens attraktivitet och konkurrenskraft Helhetssyn, ledarskap, processledning, politisk förankring, finansiering, partnerskap Nya former för ledning och samverkan Stad- och tätortsutveckling, regional utveckling, lokalt entreprenörskap Nya förutsättningar för beslutsfattande, planering och byggande Start 30 augusti 2005 Högberga gård, Lidingö

2 Urban management Ledarskap och strategier för lokal och regional utveckling Många kommuner står inför stora strukturförändringar av näringsliv och service. Den framtida välfärdsutvecklingen beror i allt högre grad på kommunens egen handlingsförmåga att själva och tillsammans med andra parter formulera realistiska visioner och handlingsprogram, initiera projekt och förändringsprocesser samt genomföra fattade beslut. Detta förutsätter ett aktivt förhållningssätt på både kort och lång sikt såväl vad gäller kommunens ekonomi som den byggda och sociala miljön. Politiskt förtroendevalda, tjänstemän och experter på ledande nivåer kan genom ett aktivt agerande spela en avgörande roll för kommunens långsiktiga utveckling. Det kräver analys, dialog, samverkan, processkunnande och förhandlingskompetens ett aktivt management. Vi kallar det Urban management ledarskap och strategier för lokal och regional utveckling. Förutsättningarna för kommunalt beslutsfattande och kommunal verksamhet genomgår stora förändringar. En allt mer internationaliserad ekonomi, regional utveckling och konkurrens förändrar etablerade roller, spelregler och handlingsutrymmen. En ökad konkurrens mellan kommuner och regioner ger i sig nya utmaningar. Demokratiska förändringar och näringslivets omstrukturering ställer frågan om en attraktiv livsmiljö i fokus. Växande kommuner och regioner får kapacitetsproblem medan en överstor serviceapparat och infrastruktur skapar problem i stagnerande regioner. En kommunal planering som bedrivs efter invanda mönster och traditionella metoder riskerar att bli ifrågasatt och verkningslös. Hållbar stadsoch regionutveckling med nya aktörer, krav och frågeställningar kräver förändrade arbetsmetoder. Det gäller även i hög grad förvaltning och styrning av offentlig verksamhet, som skolor, sjukhus, fritids- och kulturanläggningar.

3 Vi breddar deltagandet Vi kan se tillbaka på fem uppskattade högskolekurser i Urban management sedan Vi erbjuder nu ett nytt program med start i augusti Det riktar sig till kommunala, landstingskommunala och regionala beslutsfattare, chefer och experter. Men också till ledande företrädare för andra parter, till exempel statliga och privata aktörer, som i samverkan med kommuner, landsting och regioner bidrar till att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig livsmiljö. Programmet är inriktat på praktisk tillämpning, med betoning på tvärsektoriellt samarbete, kommunikation och processledning. Kursens syfte är att genom omvärldsanalys, praktiska exempel, projekt- och seminarieövningar ge kursdeltagarna förtrogenhet med de nya villkor och förutsättningar som råder för kommuner, landsting, företag och intressenter på lokal och regional nivå. Avsikten är att kursdeltagarna skall kunna dra slutsatser och göra tillämpningar av kursinnehållet i sin dagliga verksamhet. Vi har bearbetat erfarenheterna från tidigare kurser och erbjuder härmed något som vi tror svarar mot efterfrågan i många kommuner och regioner. Kursen varvar teori och praktik genom föreläsningar, studiebesök, litteraturöversikter, seminarieövningar, förhandlingsspel och korta övningsuppgifter. Inbjudna gästföreläsare och diskussionspartners delger med utgångspunkt från genomförda projekt och processer lärdomar som kan appliceras på lokal nivå. I kursen behandlas lednings- och managementproblematik i såväl den mindre avflyttningsorten som i den expansiva inflyttningsorten. Välkomna! Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting

4 Huvudinnehållet i de fyra blocken Block aug 1 sept 2005 Nya förutsättningar och villkor Introduktion. Omvärldsanalys och samhällsförändringar. Från regelstyrning och restriktionsplanering till processmanagement och private-public-partnership. Kommunerna och framtiden en aktuell omvärldsbild. Översikt av aktuell befolkningsutveckling, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar som kräver nya förhållningssätt och arbetsmetoder. Intern och extern benchmarking en översikt. Trender inom internationella politikområden, till exempel stadspolitik, sammanhållningspolitik, New Urbanism. Deltagarnas egna frågeställningar och utvecklingsprojekt. Kort studieresa i Storstockholmsområdet. Block september 2005 Nya aktörer samhällsbyggnad som process Kommunerna som arena för konflikt eller samverkan? Kommunernas strategiska uppgift och ansvar. Politisk förankring och förhandling, konfliktlösning och koncensusbyggande. Nya aktörer och förväntningar. Fastighetsutvecklare, handelsetablerare, lobbyister och andra privata aktörer. Om gemensamma mål i samhällsbyggnadsprocessen och samverkan i praktiken. Miljöintresset hinder eller möjlighet för tillväxt och utveckling? Kommunala och regionala intressen och samspelet med företag och stat när det gäller konkurrens och tillväxt. Ledarskapets villkor, relationen politiker tjänstemän.

5 Block oktober 2005 Stadsutveckling och lokal identitet utvecklingsstrategi och image Tillämpad helhetssyn i stadsplanering och trafikplanering. Stadsutveckling som strategi för regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Staden som identitet och varumärke att vidareutveckla den egna ortens särart. Kultur som bärare av nya näringar. Att bygga framgång på lokala och regionala tillgångar. Trafik och stadsmiljö nya lösningar och synsätt. Omstrukturera och/eller utveckla ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Block december 2005 Ledarskapets villkor att gå från ord till handling, praktiska visioner och metoder, finansiering Att genomföra mål och visioner från förankring till genomförande. Ledarskap baserat på samtal, processledning och partnerskap. Rollfördelning mellan olika aktörer och intressenter. Om initiativets makt och kommunikationens betydelse. Genomgång av deltagarnas egna frågeställningar och projekt.

6 Om programmet Processinriktat program med syfte att utveckla ledarskap och strategier för lokal och regional utveckling. Vi rekommenderar att flera deltagare från varje kommun medverkar samtidigt, gärna med olika kompetenser och roller. Målgrupp Vänder sig till Dig som är kommunal eller landstingskommunal beslutsfattare exempelvis kommun/landstingschef, stadsbyggnadschef, näringslivschef, kulturchef, teknisk chef, utvecklingschef, planeringschef, gatuchef, fastighetschef, miljöchef, socialchef, stadsträdgårdsmästare, trafikchef, stadsarkitekt eller motsvarande samt ledande företrädare för kommunala trafik-, bostads-, fastighets- och näringslivsbolag. Begränsat deltagarantal. Anmälningarna bekräftas i den ordning de kommer in. Deltagande med blandade ledningsteam med olika roll och yrkesinriktning rekommenderas. Omfattning Fyra kursblock om två till tre dagar vardera. Kursen anordnas på Högberga Gård på Lidingö utanför Stockholm Teori varvas med praktikexempel och egen medverkan. Kortare skriv- och presentationsuppgifter förekommer, vilka kan fungera som stöd i kommunens eget utvecklingsarbete. Kompletterande längre studieresa med belysning och tillämpning av kursens innehåll kan anordnas för dem som så önskar.

7 Problemställningar och analyser konkretiseras med verkliga tillämpningar och projektredovisningar. Seminarieformen medger att blockens övernattningskvällar kan utnyttjas till uppföljningar och diskussioner. Deltagarna har möjlighet att under kursperioden presentera och bearbeta egna aktuella frågeställningar. Externa resurspersoner kan efter de medverkandes intresse och behov inbjudas till frågestunder och informella diskussioner. Kursintyg ges efter genomgången utbildning. Deltagare med akademisk examen kan efter genomgångna arbetsuppgifter tillgodoräkna sig 5 högskolepoäng. Programledning Sten Åke Bylund, Sveriges Kommuner och Landsting Jerker Söderlind, arkitekt MSA, tekn dr, KTH, Stockholm Håkan Jersenius, civilingenjör. KTH och Småstadens Arkitekter AB Litteratur Kurslitteraturen består av ett kurskompendium per block, utvalda böcker och skrifter samt material från deltagarna. Exempel på kurslitteratur: Spela roll en bok om lokal och regional utveckling. Sveriges Kommuner och Landsting. Vägen till Ja en nyckel till framgångsrika förhandlingar. Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton. Charrette. Tre åkturer med den lilla kärran. Göran Cars. Det är möjligt! Inspirationsbok för attraktivt och hållbart samhällsbyggande. Att mobilisera för regional tillväxt. Lars Christensen, Peter Kempinsky (red). Studentlitteratur 2004 Tre litteraturkompendier med sammanfattningar och utdrag ur aktuell forskning, debatt, böcker, tidskrifter och projektredovisningar. Ledarskap i kommuner forskningsstrukturer och tankeföda från chefsberättelser. Svenska Kommunförbundet.

8 Genomförande Kursavgift Programmet kostar kr + moms för en deltagare. Om två eller flera personer från samma kommun deltar, kostar programmet kr + moms per deltagare. I kursavgiften ingår undervisning, kurskompendium, övningsuppgifter och litteratur. Internatavgift (helpension) kr/dygn inkl moms tillkommer. Tid och plats Första kursblocket startar torsdag 30 augusti Högberga Gård, Grindstigen 5, Lidingö, tfn , e-post: Vägbeskrivning: Kollektivtrafik: T-bana till Ropsten, Lidingöbanan linje 21 till Högberga station. Bil: Väg 227 (Södra Kungsvägen) mot Gåshaga, efter 6 km tag av till Högbergavägen, följ skyltar märkta Högberga Gård. Anmälan Anmälan görs med bifogad anmälningstalong senast den 1 augusti. Anmälan är bindande. Kursdeltagarna bereds plats i den ordning anmälningarna kommer in. Upplysningar Innehåll: Sten Åke Bylund, tfn , mob , fax , epost: Jerker Söderlind, KTH, tfn , mob , fax , epost Praktiska arrangemang (även anmälan): Inger Engström, tfn , fax , epost:

9 Exempel på föreläsare ur tidigare kurser Åke E Andersson, professor, KTH Göran Cars, professor, KTH Stellan Lundström, professor, KTH Janne Sandahl, adj professor, KTH Jerker Söderlind, arkitekt MSA, tekn. dr., KTH Kurt Psilander, proprefekt, KTH Leif Edvinsson, UNIC, Lunds Universitet Lena Lindström, teknisk chef i Örnsköldsviks kommun Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen Matts Heijbel, Storytellers Per Kågefors, affärsutvecklare inom upplevelseindustrin, Regionförbundet Kalmar län Gunnar Falkemark, professor, Göteborgs Universitet Hans Gillgren, arkitekt MSA, Gillark, Sundsvall Eva Sjölin, stadsbyggnadschef, Lomma kommun Hans Ekström, kommunalråd, Eskilstuna kommun Cortina Lange, chef för kulturmiljöavdelningen på Skansen Torbjörn Einarsson, arkitekt MSA, Arken Arkitekter, Stockholm Matthew Hardy, PhD, INTBAU Peter Eklund, länsexpert i regional utveckling, Länsstyrelsen i Södermanlands län Krister Sernbo, Ekologigruppen, Stockholm Susanne Rikardsson, utvecklingschef, MKB Fastighets AB, Malmö Anna Wersåll, Stockholms Handelskammare Sten I M Svensson, SIMS Maknadskonsult Eva Jansson, projektledare, Botkyrka Kommun

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stockholm Tfn

11 Sänds till: Sveriges Kommuner och Landsting, Inger Engström, Stockholm. Tfn , Fax Anmälan till: Urban management ledningsprogram, hösten 2005 på Högberga gård i Lidingö. Sista anmälningsdag 1 augusti. Jag önskar logi på Högberga gård, internatavgift kr + moms per dygn Namn Befattning/förtroendevald Kommun/organisation/företag Förvaltning/avdelning eller motsvarande Adress Postnummer, postort Utdelningsadress (om annan än ovan) Telefon Fax E-post Mobilnummer

12 Faxa anmälan till Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stockholm Tfn

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förvaltningschefs program

Förvaltningschefs program Förvaltningschefs program Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer