Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester"

Transkript

1

2 Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

3 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning, noter Sammanställning budgetavvikelse Sammanställning investeringsredovisning 30 Revisionsberättelse Redovisningsprinciper 33 Adress: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, Fagersta Telefon: Fax: Hemsida:

4 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Förbundsdirektionen och förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, org.nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden , kommunalförbundets elfte verksamhetsår. Förbundets ledning Förbundsdirektion Direktionen, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Shiro Biranvand (V) ordförande Gunilla Persson (S) vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Ersättare Hans-Åke Berglin (V) Peter Lind (MP) Thomas Esterblom (V) Robert Berggren (S) Rolf Rantala (FP) Michael Ladman (S) Kjell Sundvall (M) Revisorer Ordinarie Anders Bäckman (S) Ann-Marie Andersson (FP) Christina Pernäng (M) med biträde av PwC. Förbundschef Harold Nilsson Organisationsanslutningar Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta, branschorganisationen Svenskt Vatten och föreningen Vatten. Förbundet är genom medlemskommunerna med i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Kolbäcksåns Vattenförbund och HBV (Husbyggnadsvaror Ek för UPA). Ändamål m.m. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området teknik i enlighet med vad som åvilar var och en av medlemskommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter allmännyttiga bostäder kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark idrotts- och fritidsanläggningar gator och vägar parker och lekplatser vatten och avloppsanläggningar för det fall inte annat särskilt beslutats, svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet it-service och bredbandsutbyggnad samordnade städverksamhet samt administrerar och verkställer uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv energiplanering kommunikationer Förbundet är även trafiknämnd samt har fr.o.m. den 1 januari 2006 från Fagersta kommun dessutom övertagit ekologens och Agenda 21-samordnarens uppgifter. Fr.o.m. hösten 2011 svarar förbundet även för administration och samordning av arbetet med genomförande av medlemskommunernas energi- och klimatstrategier. Medlemmar Fagersta och Norbergs kommuner. -1-

5 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 Årets händelser Årets händelser Analys av förra bokslutet och revidering av årets budget En djupgående analys har gjorts av 2013 års bokslut. Denna tillsammans med förändrade förutsättningar har medfört att förbundsdirektionen i februari innevarande år beslutat om en slutjustering av budgeten för att få en så aktuell budget att den kan fungera för styrning av verksamheten. Revidering av mål En genomgång och revidering av målen för NVK:s verksamheter har skett inför budget Effektmålen har i stort sett anpassats till beslutade budgetramar och kvalitetsmålen har, där ekonomin så medgett, utformats till att motsvara det som gäller i en genomsnittskommun. I några fall har det inte bedömts som möjligt att sänka målen till den nivå resurserna medger. I dessa fall framgår det av budgeten att man inte kommer att leva upp till målen. Förlängning av ramavtal har skett för maskinsopningstjänster, analystjänster, konsulttjänster inom bygg, el och VVS samt markanläggningstjänster avseende grävmaskiner, andra maskiner och personal. Upphandling av TV och bredband till medlemskommunernas bostäder har avbrutits då ingen anbudsgivare uppfyllde förfrågningsunderlaget. NVK har haft överläggningar med medlemskommunerna om hur man ska gå vidare. Gatubelysning där Trafikverket är väghållare Direktionen har beslutat att på obestämd tid senarelägga genomförandet av att släcka ner vägbelysningen längs de vägar där Trafikverket är väghållare i Fagersta och Norberg. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa konsekvenserna av ett utökat statligt ansvar för vägbelysningen där Trafikverket är väghållare. Utredningen är klar och överlämnad till Regeringen. Trafikverket har meddelat att de inte har för avsikt att ingå några nya avtal förrän eventuellt nya centrala riktlinjer tagits. Trafiksäkerhetsarbete Ny ledningspersonal Både ny gatuchef och fastighetschef har anställts. Tjänsten som städchef/personalhandläggare har varit vakant sedan halvårsskiftet i avvaktan på att vissa organisatoriska förändringar genomförts. Tjänsten har nu renodlats till en städchefstjänst och kommer att tillsättas så snart som möjligt. Effektivisering av verksamheten Arbetet med att effektivisera verksamheten har i år främst inriktats mot att analysera driften och dess kostnader samt vidta förändringar där det visat sig motiverat. Energieffektivisering I NVK:s femåriga energieffektiviseringsprogram ( ) har utlovats att den del av energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler som NVK förvaltar och kan påverka, d.v.s. exklusive verksamhetsel, normalårskorrigerad och mätt i kwh per ytenhet, ska minska med 8 % i Fagersta och med 13 % i Norberg jämfört med år När kontrollåret 2014 nu är slut har energiförbrukningen totalt och normalårskorrigerad inkluderad verksamhetselen minskat med 15,9 % i Fagersta och 24,2 % i Norberg. Upphandling av ramavtal Nya ramavtal har under året upphandlats för elarbeten och servicearbeten vitvaror, besiktning av hissar, vissa motordrivna anordningar och tryckkärl samt hisservice och storköksservice. Vidare har målning, plattsättning, bränslepellets, arbetskläder (städ), va-material, och stationstankning liksom snöröjningstjänster, företagshälsovård, entrémattor, kontorsmöbler samt kem och mjukpapper inom lokalvårdsavdelningen upphandlats. Upphöjt övergångsställe på Engelbrektsgatan I båda medlemskommunerna pågår arbetet med framtagandet av ett förslag till reviderad trafikplan för respektive kommun. Kundenkäter NVK tycker det är viktigt att lyssna på sina kunder och resultaten från olika kundundersökningar är viktiga underlag för styrning av verksamheten. NVK genomför vart tredje år en kundenkät avseende den kommunaltekniska verksamheten. Enkäten syftar i första hand till att ge svar på hur medborgarna uppfattar att NVK sköter verksamheten. -2-

6 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 Lekplatsen i Vilhelminaparken I 2013 års enkät får NVK högre betyg än vid något av de tidigare mättillfällena, både i Fagersta och i Norberg. I Fagersta ges högre betyg än tre år tidigare avseende snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt samt standarden på gator och cykelvägar. Vidare är fler nöjda med trafiksäkerheten, skötseln av parker och lekplatser, hämtningen av hushållsavfall, möjligheten att bli av med farligt avfall samt lämna förpackningar och tidningar. Sämre betyg än för tre år sedan erhålls avseende störningar i vattenförsörjningen och nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt på gatorna, standarden på gator, vägar och cykelvägar, belysningen, lättheten att hitta parkeringar i centrum, trafiksäkerheten, parkskötseln, skötseln av lekplatserna, vattenkvaliteten, störningar i vattenförsörjningen, möjligheten att bli av med grovsopor, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Endast nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga får lägre betyg i Fagersta än i genomsnittskommunen. NVK får dock högre betyg i Norberg på samma fråga. I 2013 års enkät i Norberg tycker fler än tre år tidigare att snöröjning och halkbekämpning sköts bra, att det är rent och snyggt på gatorna, att standarden på gator, vägar och cykelvägar är bra, att parkerna sköts bra, att trafiksäkerheten är bra, att sophämtningen fungerar bra. Vidare har nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga ökat. Tyvärr är färre än för tre år sedan nöjda när det gäller störningar i vattenförsörjningen och med återvinningscentralen. Vidare uppger färre att det är lätt att hitta en ledig p-plats i centrum. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller att hitta en ledig p- plats i centrum, rent och snyggt på gatorna, belysningen, skötseln av parker och lekplatser, sophämtningen och möjligheten att bli av med farligt avfall. Lättheten att hitta parkeringar i centrum, snöröjning och halkbekämpning, standarden på gator och cykelvägar, skötseln av lekplatser, återvinningscentralen, vattenkvaliteten och störningar i vattenförsörjningen får lägre betyg än i genomsnittskommunen. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast under NVK deltog i rikstäckande Branschindex och fick i undersökningen ett högt betyg med ett branschindex på 84,8 %, vilket innebär att NVK tillhör de 25 % av fastighetsförvaltarna med högst index i landet oavsett om de är allmännyttor eller privata. Hyresgästföreningen genomförde i år en egen kundundersökning där man bl.a. kan se betyg kommunvis för hyresvärdarna när det gäller boendet i sammanfattning, lägenhetens standard respektive felanmälan och hyresvärdens service. I Norberg fick kommunen i år genom NVK näst högsta betyg när det gäller boendet i sammanfattning och lägenhetens standard samt överlägset högsta betyg när det gäller felanmälan och hyresvärdens service. Norbergs kommun genom NVK rankas som 59 av 241 bedömda hyresvärdar i landet. I Fagersta betygsattes inte kommunen i årets undersökning, beroende på för få svar. I Fagersta fick kommunen vid 2012 års undersökning genom NVK:s förvaltning högsta betyg såväl när det gäller boendet i sammanfattning, lägenhetens standard som felanmälan och hyresvärdens service. Nils Holgersson-undersökningen och Svenskt Vattens taxestatistik Avgiftsgruppen, som företräder de största branschorganisationerna bland fastighetsägarna, utger årligen en jämförelse av de taxebundna kostnaderna för ett definierat flerfamiljshus i landets kommuner. Avfall samt vatten och avlopp svarar NVK för. Årets blommor på plats vid Industrigatan i Norberg Årets Nils Holgerssonundersökning jämförd med året innan visar för avfall i Fagersta en årskostnad som är 15 % lägre och i Norberg 8 % lägre än medelvärdet i länet. Norberg och Fagersta lägger en större andel av kostnaderna för återbruket på villaägarna, än i många andra kommuner, vilket man menar mer speglar de verkliga kostnaderna. -3-

7 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 För vatten och avlopp är motsvarande kostnader i Fagersta 1 % högre och i Norberg 44 % högre än medelvärdet i länet. För en villa visar Svenskt Vattens taxestatistik ranking 117 (föregående år 116) för Fagersta och 284 (föregående år 290) för Norberg. För ett hyreshus visar Svenskt Vattens taxestatistik ranking 131 för Fagersta och 255 för Norberg. Kostnaden för vattnet i Norberg är hög beroende på att det köps i Avesta och leds till Norberg via en lång överföringsledning. Dessutom har både Norbergs och Fagersta kommun en annan fördelning av avgifterna än många andra kommuner, där man mer försöker fördela kostnaderna efter skälig och rättvis grund, vilket missgynnar villorna på grund av ett stort ledningsnät. Kravverksamheten Betalningsviljan/förmågan hos va- och renhållningskunder har påtagligt försämrats de senaste åren. Rutinerna för strypning/avstängning av vatten har därför skärpts så långt lagstiftningen medger. Även antalet ärenden som går vidare till kronofogdemyndigheten och i vissa fall tingsrätten eller Statens va-nämnd har ökat. De mål som under året prövats i högre instans har samtliga gett utslag till NVK:s fördel. Kravverksamheten kommer fr.o.m. den 1 januari 2015 att till stor del köpas externt. NVK har tillsammans med medlemskommunerna deltagit i en samordnad upphandling tillsammans med många andra kommuner. Va-taxan Många synpunkter har inkommit på va-taxans utformning, från främst småföretagare i Fagersta. Fyra företagare i Fagersta har drivit ärenden som prövats i såväl vanämnden som hovrätten till NVK:s fördel. Högsta domstolen har inte lämnat prövningstillstånd. I Norberg har ett mål prövats i domstol varvid NVK fått en tredskodom till sin fördel. Sophämtning Problem och klagomål med sophämtningen har fortsatt även i år. Problemen avser främst utebliven hämtning. I Fagersta och Norberg har på NVK:s förslag renhållningstaxan 2014 sänkts med i genomsnitt 10 respektive 5 %, där villorna fått en sänkning med 15 respektive 4 %. Utvecklad regional samverkan avseende renhållning En utredning har föreslagit att det regionala avfallsbolaget Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund och att medlemskommunerna överlåter till förbundet att svara för hela den verksamhet som omfattas av renhållningsmonopolet jämte omhändertagande av sådant verksamhetsavfall som respektive medlemskommun bedömer att förbundet bör ta omhand. För NVK innebär det att ansvaret för den strategiska planeringen, upprättande av förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan liksom insamling av sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet (hushållssopor, slam och latrin) upphör från preliminärt årsskiftet 2014/2015. Genomförandet har senarelagts beroende på att en medlemskommun inte tillstyrkt förslaget. Avsikten är att det nya kommunalförbundet under en övergångsperiod överlåter till NVK att svara för kundadministrationen för det nya förbundets räkning, både för att kunna tillgodogöra sig den lokalkännedom som finns och underlätta verksamhetsövergången genom naturlig avgång. Regresskrav Försäkringsbolag har framfört regresskrav mot kommunen i tre fall av halkolyckor, två i Norberg och ett i Fagersta. NVK har inte bedömts ha varit försumlig med halkbekämpningen i något av fallen. I ett fall med avloppsstopp i Norberg har NVK blivit ersättningsskyldig. Säkerhetshöjande åtgärder I Norberg pågår arbetet med ytterligare en vattenmatning till Kärrgruvan. I båda kommunerna pågår förbättring av skalskyddet vid flera anläggningar. Vidare har vattenpåfyllningsstationer iordningställts varefter tankning via brandposter förbjudits. Utredningar NVK har utfört en egen utredning om avtal och debitering för avlopp från Sänkmossens avfallsanläggning samt för diskussioner med ägaren till deponin om detta. Soptömning med sidlastare Utöver de utredningar som utförts inom NVK:s egen kommunaltekniska verksamhet har flera utredningar, främst inom fastighetsområdet, utförts åt olika kommunala nämnder och förvaltningar. NVK har biträtt kommunerna med att få till avtal om utbyggnad av bredband i Fagersta och Norbergs tätort. Vidare har NVK för kommunernas räkning handlagt olika remisser främst från centrala myndigheter. -4-

8 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 Revision Upphandlingsverksamheten har granskats i en revision. NVK har tagit intryck av framförda synpunkter och fastställt en upphandlingspolicy samt rutiner och ansvarsgränser vid upphandling inom NVK. Utvärdering av NVK:s verksamhet NVK har funnits i tio år och NVK har låtit PwC göra en oberoende utvärdering av verksamheten. Enligt utredningen har de förväntningar som uttrycktes i beslutsunderlaget inför bildandet av NVK uppnåtts. Medlemmarna är mycket nöjda med hur samverkan fungerar och de har ett mycket högt förtroende för kommunalförbundets direktion och ledning. Kommunledningarna och de företrädare för kommunala verksamheter som kommit till tals uppfattar att de kommunaltekniska verksamheterna bedrivs effektivt och den analys av hur kostnader och intäkter utvecklats stärker den bilden. Utredarens bedömning är att NVK uppnår utlovad kvalitet och att utvecklingen i detta avseende varit positiv. Fagersta Överprövning enligt LOU Överprövning av tilldelningsbeslut för ombyggnad av skola, som nu är klar, försenade byggstarten med ca ett år. Exploateringsområde vid Sjöhagen Ejalunden Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 1,3 till 0,0 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till noll mot två vid samma tidpunkt förra året. I det särskilda boendet har vakanserna ökat från 0,7 till 2,7 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till fyra mot en vid samma tidpunkt förra året. Trafiksäkerhet NVK har i samråd med kommunen i yttrande till Trafikverket varit positiv till att förhandla om ett tidigare träffat avtal om kostnadsfördelning vid ombyggnad av korsningen väg 66/68 vid Oti i syfte att få till den sedan tidigare planerade cirkulationsplatsen istället för det förslag till enklare ombyggnad Trafikverket nu tagit fram av besparingsskäl och som enligt NVK:s uppfattning inte blir bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket menar att avtalet inte längre gäller och har inte nappat på erbjudandet. NVK har meddelat Trafikverket att kommunens inställning är att avtalet gäller oavsett vilken teknisk lösning Trafikverket planerar att genomföra. Trygghetsfrågor På uppdrag av Fagersta kommun genomför NVK trygghetsåtgärder i form av ny gång- och cykelbana samt slyröjning mellan centrum och tågstationen Fagersta norra. Norra Sjöhagen, iordningställande av villatomter i sjönära läge Arbetet med exploatering av ett nytt bostadsområde med 26 sjönära tomter vid norra Sjöhagen är inne i sitt slutskede. Vägar, vatten och avlopp har dragits fram och grovplanering har utförts så långt massorna inom området medgett. Inom exploateringsområdet men utanför tomterna har fornlämningar upptäckts, både en järnframställningsplats och en stenåldersboplats, som försenat färdigställandet av den allmänna platsmarken. Vakanser Omprövning av gemensamhetsanläggningar inom f.d. lasarettsområdet NVK har drivit frågan om omprövning av förrättningsbeslutet avseende gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp med fasta andelstal inom f.d. lasarettsområdet. Enligt det nya förrättningsbeslutet ska varje fastighetsägare fortsättningsvis svara för sin respektive rörliga förbrukning. Tvist om markarrende NVK har haft en tvist med Svenska Kyrkan om ett arrende som har fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Bredband på landsbygden NVK har upprättat avtalsförslag och medverkat till att kommunen träffat avtal med en förening om avtal för -5-

9 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 bredbandsutbyggnad på landsbygden i Åvestbo med omnejd. Trygghetsboende Det som inte kunde hända har hänt En entreprenör till Vattenfall har placerat en kraftledningsstolpe på kommunens huvudvattenledning fastän NVK lämnat ledningsvisning och vattenledningen är utmärkt med målade järnrör i terrängen. Norberg Ändrade förutsättningar Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har fr.o.m avsatt 2,0 Mkr per år i sin flerårsbudget för eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. Några år har NVK dock p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen inte fått ta medlen i anspråk. I flerårsbudgeten beslutade kommunfullmäktige att anvisa 2,0 Mkr per år. Härefter har NVK fått ytterligare en miljon i år. Ny lekplats i centrumnära läge Utomhusmiljön vid nya trygghetsboendet Norbergs kommun har träffat ett avtal med Statens Bostadsomvandling (Sbo) om att kommunen till Sbo säljer ett hus i kvarteret Resedan för 1 kr, att Sbo under kommunens byggledning bygger om huset till trygghetsboende för ca 29 Mkr och att kommunen hyr tillbaka huset under en 15- årsperiod och i sin tur hyr ut det till boende. NVK har för Sbo:s räkning genomfört ombyggnaden. Alla 24 lägenheterna förutom en är nu uthyrda. Miljö Tillståndspliktiga anläggningar Verksamhet bedrivs vid två anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, avloppsreningsverket i Fagersta respektive Norbergs tätort. Ny multisportarena vid lekplatsen i kvarteret Stockrosen NVK har föreslagit kommunen och fått ja till att satsa på en ny större lekplats i centralt läge istället för att fördela anslaget på underhåll av alla små lekplatser i kommunen. I Fagersta har en sådan satsning gjorts och kundnöjdheten med lekplatserna i Fagersta är betydligt högre än i Norberg, fastän den totala satsningen i Fagersta är mindre än i Norberg i förhållande till kommunens storlek. Arbetet med att iordningställa en första etapp har färdigställts i år. Vakanser Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 10,6 till 4,8 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till 15 mot 33 vid samma tidpunkt förra året. Utveckling av miljöarbetet Miljöarbetet inom den kommunaltekniska verksamheten utvecklas för varje år. En miljöpolicy är antagen, ansvarsfrågor har setts över och dokumenterats. Vidare ska miljöhänsyn vägas in i alla beslutsprocesser. Arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter, va-verk och gatubelysningen har intensifierats genom det energieffektiviseringsprogram som nu i princip är avslutat. Arbetet med lönsamma energieffektiviseringar fortsätter fastän projektet är avslutat. NVK har under slutet av 2014 införskaffat styrutrustning för att kunna optimera gatubelysningen i Fagersta. Avfallsplanen för respektive kommun innehåller ett handlingsprogram för bl.a. NVK:s arbete inom avfallsområdet för den närmaste tioårsperioden. -6-

10 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen år (%) Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) ,82 1,50 2,15 2,15 3,70 3,70 Antal sjukdagar per person och år 8,80 12,82 varav korttidsfrånvaro 1-14 dgr 2,50 4,76 varav långtidsfrånvaro >14 dgr 6,30 8,06 Återvunnen krossad asfalt All under året uppbruten asfalt återvinns eller läggs på hög för senare återvinning. Sopsand används för att jämna till promenadstigar och andra ändamål. Miljöbränsle används till alla handredskap och små gräsklippare. Vid anläggningsarbeten återanvänds bättre schaktmassor, beroende på kvalitet utan eller efter siktning. All snöbortforsling i Fagersta sker till miljöprövade tillfälliga upplagsplatser. Personal Antal anställda Den 31 december 2014 hade NVK 120 tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda > 3 mån, totalt 126 personer omräknat till 125,5 årsarbetare. Under barmarkssäsong tillkommer ett antal säsongsanställda främst inom park och yttre fastighetsskötsel. Personalstyrkan under de fem senaste åren framgår av tabellen nedan Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa % av NVK:s anställda är kvinnor. Personalkostnaderna (lön+po) uppgår till 57,1 Mkr (föregående år 57,5 Mkr). Redovisning av sjukfrånvaro Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning för helåret 2014 jämförd med året innan framgår av nedanstående tabell Tillgänglig arbetstid (tim) Total sjukfrånvarotid (tim) Total sjukfrånvarotid (%) 3,04 3,57 Summa tid med långtidsfrånvaro (%) 6,30 20,13 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,23 5,04 (%) Summa sjukfrånvarotid för män (%) 2,18 2,49 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år inom respektive verksamhetsområde framgår av nedanstående tabell. Vht-område Fagersta Norberg Totalt Fastighetsavd 5,34 6,73 5,60 14,84 5,4 9,93 Gatuavd 10,86 15,46 12,37 6,80 11,5 13,03 Lokalvårdsavd 14,92 19,09 25,13 26,77 17,8 21,08 Gem adm 3,99 5,52 3,99 5,52 Övriga 1,58 1,76 1,0 2,00 1,43 1,56 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år har totalt ökat med 46 % under 2014 jämfört med år 2013 från 8,80 till 12,82 dagar. Både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron har ökat från låga nivåer. Samtliga anställda erbjuds att fritt besöka Fagerstahallens simhall och gym. All personal har i presumtivt syfte erbjudits minst två massagebehandlingar. Arbetsgivaren stimulerar dessutom till friskvårdsaktiviteter på fritiden genom att ge ekonomiskt bidrag till sådana aktiviteter. Ekonomisk översikt och analys Resultat per den 31 december 2014 Årets verksamhet uppvisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 31,8 Mkr. Efter avsättning till resultatutjämnings- /investeringsfond för va respektive resultatutjämningsfond för renhållning i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till 24,7 Mkr. Genom återbetalning av medlemsbidrag med 17,9 Mkr till Fagersta kommun och 6,7 Mkr till Norbergs kommun uppgår resultatet till 0. Budgetavvikelsen på NVK:s verksamheter exklusive finansförvaltning uppgår till 30,7 Mkr, varav 21,2 och 9,4 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 1,2 Mkr, varav 0,9 och 0,3 Mkr härrör från förvaltningen åt Fagersta respektive Norbergs kommun. God ekonomisk hushållning NVK har en budget i balans, både i år och så långt flerårsplanen sträcker sig fram till och med 2016, om man tar hänsyn till en medveten planering med ianspråktagande av de -7-

11 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund - Årsredovisning 2014 balanserade överskotten inom va och renhållning. Verksamheten har i början av året styrts i syfte att ge ett mindre positivt resultat. Under sensommaren såg NVK och medlemskommunerna en möjlig överenskommelse med en bredbandsleverantör om snabb utbyggnad av en fiberbaserad infrastruktur i båda kommunernas huvudtätort. Från denna tidpunkt har styrningen ändrats så att beläggningsunderhåll har bromsats så mycket det gått. NVK har ett föreläggande om att under 2015 till tillsynsmyndigheten redovisa förnyelseplaner för va-ledningsnäten i Fagersta och Norberg. Dessa är under utarbetande och kommer till stor del att finansieras via tidigare års balanserade resultat. I Fagersta har dessutom anläggningstaxan höjts med 8 % för att uppnå en bättre kostnadstäckning och för att dessutom minska trycket från medborgare att kommunen ska bygga ut allmän va-anläggning till områden som ännu inte har detta. Vidare fortsätter arbetet med ny vattenmatning i Kärrgruvan och säkerhetshöjande åtgärder vid produktionsanläggningarna. Den löpande verksamheten (driften) i Fagersta Budgetavvikelsen uppgår totalt till plus 21,2 Mkr. Förbundsdirektionen och centraladministrationen Förbundsdirektionen och centraladministrationen ger ett överskott på 3,3 Mkr. Anvisade medel för oförutsett på 1,5 Mkr har inte tagits i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttats från den anslagsfinansierade verksamheten till verksamheter med underskott. Vidare har igångsättningsmedgivanden medgetts för projekt inom den anslagsfinansierade verksamheten för 1,8 Mkr mindre än vad som finns anvisat i budgeten. Administrationen kostar i enlighet med budget. Utförarenheterna Inom renhållningsverksamheten har renhållningstaxan sänkts fr.o.m och för 2015 har en mindre höjning skett i Fagersta med en procent och i Norberg gäller oförändrade avgifter. Verksamheten planeras ge årliga underskott tills de balanserade överskotten är förbrukade. Genom den beslutade ombildningen av Vafab Miljö till kommunalförbund kommer renhållningsverksamheten genom verksamhetsövergång att övergå till Vafab och fonderingarna kommer att regleras mellan NVK och det nya förbundet. Fagersta kommun har bestämt att tillämpa samma principer när det gäller internräntans påverkan på internhyran inom den koncerninterna fastighetsförvaltningen som man gör sedan tidigare i Norberg. Det innebär att NVK årligen ska justera internhyran motsvarande förändringen av internräntan. Härigenom behöver NVK inom internhyressystemet inte ha någon buffert för att klara högre internräntor. NVK har meddelat Fagersta kommun att det nu inom internhyressystemet finns mer medel än vad som behövs för fastighetsunderhåll och driftanpassningar de närmaste åren. Kommunen har valt att i budget 2014 lägga ett tillfälligt sparbeting på NVK:s förvaltning av verksamhetslokaler på 4,3 Mkr genom att tillfälligt sänka internhyrorna med samma belopp. NVK har meddelat kommunen att motsvarande utrymme för 2015 och 2016 är 2,7 respektive 1,1 Mkr. Kommunen har beslutat att utnyttja utrymmet för Ett omfattande flerårigt underhållsprogram för att åtgärda fuktskador vid Per Olsskolan är i och med årets åtgärder nu avslutat. Ett omfattande underhållsprogram vid Mariaskolan är påbörjat men försenat p.g.a. överklagande av upphandlingen och beräknas fortgå till en bit in på Genom återbetalning eller utökat medlemsbidrag uppgår alltid resultatet till 0. Balanskravet är uppfyllt. Omhändertagande av snö på upplag Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 1,5 Mkr. Fastigheterna Fastigheterna ger 8,1 Mkr i överskott mot budget. Fastighetsavdelningen har varit hårt belastad av flera stora projekt i både Fagersta och Norberg som kommit in sent i tiden och varit prioriterade. Även våra ramavtalskonsulter har tvingats prioritera dessa framför underhållsåtgärder enligt underhållsplanen, vilket inneburit att dessa blivit försenade. I några fall har ramavtalsentreprenörerna inte hunnit med sina åtaganden. Vidare har upprustningen av Risbroskolan för i storleksordningen 3 Mkr stoppats för att åtgärden inte tidsmässigt har passat brukarna. Den interna fastighetsverksamheten (verksamhetsfastigheterna) ger ett överskott på 7,9 Mkr, varav lägre planerat underhåll svarar för 3,1 Mkr och mindre reparationer för 2,0 Mkr. Driften kostar 3,0 Mkr mindre, varav el och värme svarar för 2,1 Mkr, lägre internt fördelade kostnader för 0,8 Mkr och fastighetsskötseln för 0,4 Mkr. Kapitalkostnaderna blev 0,1 Mkr högre. Antalet graddagar för -8-

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8 Verksamhetens kostnader -390,4-380,8-381,2-373,6 Avskrivningar -23,7-24,1-19,6-20,6

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer