FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

2 Karlstads kommun 2014

3 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar har skett med 987,3 mnkr brutto. Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden fortsatte under året och de större delarna av ångpannan samt en stor del av pannbyggnaden färdigställdes. Inom Vindkraft Vänern AB har ett omfattande reparationsprojekt genomförts där växellådorna byttes ut på fyra av vindkraftverken. Kommunens ekonomi Kommunens resultat uppgår till 150,4 mnkr. Investeringar har skett med 496,8 mnkr brutto. Större investeringar har gjorts, bland annat i en ny skola på Hagaborg, upprustning av Norrstrandsskolan och Ilandaskolan, ny förskola i Alster, ny- och ombyggnad av badhuset samt ny huvudvattenledning från Sörmon. Resultatmålet har uppnåtts under året, däremot inte finansieringsmålet. Kommunfullmäktige godkände dock en ökad låneskuld i samband med budgetbeslutet och den nivån uppnåddes. Fakta om kommunen Vid årets utgång har Karlstads kommun invånare, en ökning med 857 personer under året. 978 barn föddes under året. Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till och i kommunkoncernen i övrigt finns 512 årsarbetare. Utdebiteringen ligger totalt på 32:95 fördelat på landstinget 11:20 och kommunen 21:75 Några viktigare händelser Samarbetsavtal om utbyggnad av E18 västerut är upprättat mellan Trafikverket och kommunen med en kommunal förskottering på 430 mnkr. Kontaktcenter startade sin verksamhet i Bibliotekshuset i januari. Stadstrafikens bussar drivs med biogas från den 1 juli. Första etappen av den nya huvudvattenledningen från Sörmon är klar och har tagits i drift. Upprustning och ombyggnad av Norrstrandsskolan blev klar till höstterminen. Om- och tillbyggnaden av Sundstabadet blev klar under året med invigning den 7 december. Mnkr = miljoner kronor Mdkr = miljarder kronor 3 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisningens innehåll... 5 Kommunstyrelsens ordförande... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Karlstad och omvärlden... 8 Sammanfattande analys...10 Målområden externt perspektiv Tillväxt...12 Attraktiv stad...17 Utbildning och kunskap...22 En stad för alla...26 Den goda gröna staden...32 Målområden internt perspektiv Finansiellt perspektiv...39 Vårda tillgångar...41 Styrsystem och kvalitetsarbete...43 Arbetsgivarperspektiv...46 FINANSIELL ANALYS Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...52 Finansiell analys kommunkoncernen...54 Finansiell analys kommunen...57 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning...68 Nothänvisningar...71 Redovisningsprinciper...81 Organisation...83 Driftredovisning...84 Driftredovisning med kommentar...85 Investeringsredovisning...89 VERKSAMHET INOM BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND Karlstads Stadshus AB...92 Karlstads Energi AB...93 Karlstads Elnät AB...95 Karlstads Bostads AB...97 Övriga bolag inom Stadshuskoncernen...99 Övriga företag och stiftelser BILAGA Indikatorer i strategisk plan KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

5 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL Karlstads kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och medborgare. Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret. Inledningsvis ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen upprättas i enlighet med 4 kap i den kommunala redovisningslagen och börjar med ett kortare avsnitt om hur omvärldsfaktorer påverkar kommunen och länet. En samlad analys av verksamhetsutveckling och ekonomi redovisas kortfattat. Här ingår även en översiktlig bedömning av begreppet god ekonomisk hushållning. Därefter redovisas måluppfyllelse och viktigare händelser och insatser inom de olika målområden som ingår i den strategiska planen. Målområdet Arbetsgivarperspektiv tillsammans med personalstatistik ersätter det separata personalbokslut som har framställts tidigare år. Förvaltningsberättelsen avslutas med en finansiell analys av kommunen och kommunkoncernen. Analysen belyser områdena resultat, kapacitet, risk och kontroll och avslutas med en sammanfattning och en framtidsbedömning. Finansiella rapporter Här redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade rapporter samt en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som gäller. Här finns även en schematisk bild över kommunkoncernens organisation. Därefter redovisas nämndernas utfall inom drift- och investeringsbudgeten. Budgetavvikelser beskrivs kortfattat, liksom de största investeringsprojekten. Verksamhet inom bolag, stiftelser och kommunalförbund Här ges en kortfattad bild av resultat, ställning och verksamhet inom de enskilda bolagen, stiftelserna och kommunalförbunden och en motsvarande beskrivning av den samlade stadshuskoncernen. Nämndernas verksamhetsberättelser Här finns den verksamhetsberättelse som varje nämnd har avlämnat och som mer utförligt beskriver verksamhet, måluppfyllelse och ekonomisk utfall. 5 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Vi når goda resultat 2013 har varit ett händelserikt och produktivt år. Samtidigt som vi har gjort stora investeringar har nämndernas budgetutfall förbättrats. Inte minst gymnasienämnden, som haft stora ekonomiska utmaningar, har vidtagit åtgärder för att nu kunna redovisa en ekonomi i balans. Sammantaget kan vi konstatera att årets målmedvetna arbete har resulterat i ett positivt resultat på 150 miljoner kronor. Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Flera satsningar har givit synliga resultat under året; det nya badhuset, Hagaborgsskolan, ombyggnaden av Norrstrandsskolan, förskolan i Alster, första etappen av den nya huvudvattenledningen från Sörmon är bara några exempel. Men vi har också blickat framåt och arbetat långsiktigt med bland annat en ny trafikplan, en arenautredning, en ny vatten- och avloppsplan, förberedelser för ett nytt vårdboende på Gruvlyckan, en ny naturvårds- och friluftsplan och vi har slutit ett samarbetsavtal med Trafikverket om utbyggnad av E18 västerut. Vi är till för Karlstadborna Arbete för att stärka tillgängligheten för kommunens invånare har fått mycket goda resultat. I början av året öppnades Kontaktcentret i Bibliotekshuset där medborgarna på ett och samma ställe snabbt kan få hjälp med olika typer av frågor. Karlstad.se utsågs till Sveriges bästa webbplats, Karlstad har utsetts till Sveriges IT-kommun 2013 och, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), är vi näst bäst i landet på information till medborgarna. Hållbar utveckling Vi arbetar kontinuerligt inom alla verksamheter med miljöfrågor. Att vi från och med den 1 juli 2013 driver våra stadsbussar med biogas måste ändå betraktas som en milstolpe. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mindre buller i Karlstad. Livskvalitet Karlstad Enligt SCB:s medborgarundersökning är Karlstad den tredje bästa kommunen i landet att leva och bo i, och det märks ökade antalet Karlstadbor med 857 personer, det är den näst högsta ökningen under 2000-talet och betyder att vi numera är invånare i kommunen. Över 20 olika detaljplaner har upprättats och bygglov för närmare 300 bostäder har beviljats under året. Karlstad växer. Ett stort engagemang Inget av detta skulle vara möjligt utan ett stort engagemang från kunniga och kompetenta medarbetare. Jag vill därför rikta ett stort och innerligt tack till er alla, det är ni som gjort att 2013 blev ett år som vi med stolthet kan se tillbaka på. Per-Samuel Nisser (M) Ordförande 6 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

7

8 KARLSTAD OCH OMVÄRLDEN Vad gör egentligen en kommun och hur påverkas den av omvärlden? Vad kostar det och hur betalar vi för det? Det är i stora drag dessa frågor en årsredovisning ska ge svar på. De ekonomiska delarna är lätt mätbara och relativt enkla att redovisa i någorlunda samlad och förhoppningsvis förståelig form. Vad vi gör och vilket uppdrag vi har kan faktiskt vara svårare att definiera och avgränsa. Kommunens kärnverksamhet är vård, skola och omsorg. Under senare år har också förväntningar på kommunens medverkan ökat inom helt andra fält. Verksamheter som vi tidigare sett som statliga ansvarsområden eller bedömt kunna ske genom marknadsmässiga lösningar förväntas nu ofta kommunen också vara en part i. I dag förväntas kommuner och regioner regelmässigt vara med och medfinansiera större väg- och järnvägsbyggen. Andra exempel inom kommunikationsområdet är fibernätsutbyggnad och flygverksamhet. Snabba bredbandslösningar förväntas finnas i hela kommunen för att möjliggöra både företagande och bra boendemiljöer. Sker inte utbyggnaden via marknad och statliga insatser förväntas kommunen fylla upp och driva på investeringarna. Kommunen och regionens näringsliv är till mycket stora delar beroende av den internationella marknaden och därför bedöms flygplatsen och flygtrafiken vara strategiskt viktiga områden att säkerställa och utveckla. Här har kommunen också fått ta ett utökat ansvar både för infrastrukturen, flygplatsen, och för att tillsammans med näringslivet finna effektiva trafiklösningar i en flygbransch som är under stark omvandling. Ett annat område är att kommunerna som stora aktörer förväntas gå före och driva utvecklingen mot ökad hållbarhet. Här kan det bl a gälla ökad förnybar produktion när det gäller ren el- och värmeproduktion men också inom ett närliggande område som fordonsbränsle. Ofta handlar det om relativt nya branscher där osäkerheten om tekniska lösningar och marknadens funktionssätt fortfarande är stor och där privata aktörer därför inte är beredda att investera. Trygghetsfrågorna är en av de frågor som medborgarna rankar bland de absolut viktigaste och kommunen har länge jobbat med allt från drogförebyggande och värdegrundsarbete bland ungdomar till belysningar och trygghetsvandringar i bostadsområden. Sedan flera år har också samarbetet med polisen varit en viktig pusselbit i detta arbete vilket också medfört att kommunen fått en större roll i rent brottsförebyggande arbete inte minst i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Listan på förväntningar över vad kommunen ska engagera sig i inom delvis nya och utökade områden kan göras längre men bara utifrån dessa områden kan vi konstatera att kraven på kommunerna ökar. Det gäller direkta ekonomiska insatser men också krav på nya kompetenser och förmåga att finna nya samarbetsformer. Till den här utvecklingen, där förväntningarna på kommunen som samhällsbyggare knappast ser några gränser, ser vi också en inriktning mot allt mer tillsyn och granskning av våra kärnverksamheter. Inte minst sker detta från statligt håll där fristående granskande myndigheter ställer högre krav på rapportering och blir mer detaljerade i sina föreskrifter och anvisningar. Principiellt är detta en utveckling som kommer i konflikt 8 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

9 med den kommunala självstyrelsen som bygger på att kommunernas verksamhet kan lösas på olika sätt med olika prioriteringar. Utvecklingen mot en mer detaljerad statlig tillsyn inskränker det lokala självbestämmandet och i en förlängning riskerar kommunerna att i ökad grad bli utförare av nationellt reglerade verksamheter. Mätningar, jämförelser och rankinglistor är också en tydlig del av den här utvecklingen. Generellt är öppenheten och intresset för våra verksamheter positiv och bidrar till medvetenheten om att vi har ett uppdrag för Karlstadsborna som gett oss förtroendet att genom skattefinansieringen utveckla en välskött kommun. Vår förmåga att föra en dialog med våra medborgare och brukare ställs dock inför stora utmaningar i en värld fylld av förväntningar och granskningar. Under de senaste åren har kommunen ökat sina insatser för att förbättra kommunikationen med medborgarna. Exempel på detta är öppnandet av Kontaktcenter, utvecklingen av en Facebooksida, införandet av servicegarantier och kommunens nya webbplats. I stora stycken har detta varit mycket framgångsrikt. Karlstadsbornas förtroende för kommunen är också högt i den årliga medborgarundersökning som utförs av Statistiska centralbyrån, SCB. Kommunen ligger inom flera områden i topp och Karlstadsborna rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta till Karlstad. Vi har alltså ett gott utgångsläge men i en omvärld med större och skärpta krav och förväntningar från en mängd håll behöver vi hela tiden vårda vårt läge och inte stanna upp även om vi också måste kunna ta oss tid att känna en nöjdhet över det vi hittills har uppnått. Ekonomiskt har vi en liknande bild. Kommunen har ett gott ekonomiskt grundläge och en stark kultur med ekonomiskt ansvarstagande. Vi har allt sedan finanskrisen levt under knappa ekonomiska utrymmen och flera nämnder har haft stora bekymmer med att klara balansen i sin ekonomi. Det mest glädjande med 2014 års resultat är att vi nu kan konstatera att trenden med försämrat ekonomiskt utfall för vår ordinarie verksamhet brutits och att flertalet nämnder nu klarar att balansera sin budget. Konjunkturen förväntas nu förbättras något men en stor del av skattekraftsökningen kommer att ätas upp av ökade lönekostnader. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer att två stora ekonomiska utmaningar nu står för dörren dels det kostnadstryck som följer på demografiska förändringar, dels de kostnader som uppstår till följd av de stora investeringsbehov som finns inom sektorn. Det senare är inte minst tydligt i tillväxtstäder som Karlstad. Där vi förutom stora reinvesteringar i fastigheter och anläggningar från och 70-talet, då en stor del av vår kommunala välfärd byggdes ut, också måste satsa på investeringar som möjliggör fortsatt tillväxt och attraktivitet. Sammantaget har vi ett gott utgångsläge med gott förtroende från Karlstadsborna och en stabil ekonomi. Utmaningar finns hela tiden i att finna balansen mellan ett begränsat ekonomiskt utrymme och nästintill obegränsade krav och förväntningar. En särskild balans som vi måste finna är den mellan att upprätthålla god kvalitet i våra kärnverksamheter parallellt med att dra gränsen för vilka övriga samhällsutvecklingsfrågor vi klarar av att hantera. 9 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

10 SAMMANFATTANDE ANALYS Kommunallagens ekonomikapitel innehåller ett uttalat krav på att kommuner och landsting ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta sker i Karlstad genom den strategiska planen med dess övergripande mål. Om kommunkoncernen rör sig i riktning mot de fastställda målen och samtidigt har en ordnad ekonomi, då har vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Den strategiska planen som arbetssätt är relativt nytt och det är för andra året i rad som målen följs upp. Vi har i år utvecklat vår uppföljning av måluppfyllelsen genom att göra en sammanfattande bedömning inom varje målområde. Härigenom underlättas även den samlade bedömningen. Genom att koncernens samlade verksamhet följs upp på detta sätt i årsredovisningen blir det tydligt vilka framgångsområden respektive utvecklingsområden som vi har. Trots detta kan det givetvis vara svårt att ge ett kategoriskt svar på frågan om vi har en god ekonomisk hushållning. Det handlar alltid om en bedömning utefter en glidande skala. Målen är långsiktiga och i vissa fall högt ställda. Den övergripande bedömningen är dock att arbetet för att nå målen går framåt. Det är tydligt att verksamheternas arbete bidrar till att vi når närmare målen. Samtidigt ser vi att nämnderna sammantaget har bedrivit sina verksamheter inom sina ekonomiska ramar och dessutom med en positiv budgetavvikelse. Kommunens resultatmål uppnås med bred marginal och kommunens och koncernens balansräkning är stark, även i förhållande till våra jämförelsekommuner. Den samlade bedömningen är därför att vi i allt väsentligt bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning. Karlstads kommun växer i den takt vi vill, under året ökade befolkningen med 857 personer. Det här är den näst största befolkningsökningen under talet. Vi har en bra planberedskap för fler bostäder och verksamhetslokaler, utmaningen framåt ligger i att fortsatt kunna erbjuda attraktiva lägen. Tillgången till attraktiv verksamhetsmark har stor betydelse för kommunens tillväxtmöjligheter. Företagsklimatet ligger relativt stabilt runt genomsnittet i riket, vilket gör att vi har en bit kvar till det högt ställda målet om att ha ett av Sveriges tjugo bästa. Resandet med kollektivtrafiken ökar, vi cyklar mer och samtidigt minskar resandet med bil. Den här positiva utvecklingen leder givetvis till att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn också minskar. Att vi nu kör våra stadsbussar på biogas istället för diesel är en insats som bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer. Större infrastrukturprojekt har kommit igång under året. Förskotteringsavtal är tecknat med regeringen för utbyggnad av E18 västerut med start våren Projektet Tåg i Tid finns nu med i förslaget till nationell transportplan och vi är ett steg närmare en utbyggnad av Karlstad C. Karlstadsborna är välutbildade, vi har en hög andel av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning. Resultaten från grund- och gymnasieskolan visar på goda förutsättningar för eleverna till fortsatta studier och arbete. Utmaningen framåt är att minska skillnader i resultat mellan flickor och pojkar, mellan skolor och 10 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

11 mellan privata och kommunala huvudmän. Karlstad ska vara en stad där alla ska känna sig trygga och där Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Upplevelsen av trygghet har förbättrats men dessvärre ser vi en ökning av antalet hem- och bostadslösa för första gången sedan år Utvecklingen kan till viss del förklaras av att Karlstad växer och av en brist på små lägenheter i kommunen. Här ser vi dock att flera av våra insatser, som Bostad först, har varit betydelsefulla och givit goda resultat. Utan våra satsningar hade säkerligen utvecklingen varit sämre. Genom brukarundersökningar, medborgarundersökningar, servicegarantier, e-tjänster och mycket annat arbetar vi systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi strävar efter att alla verksamheter inom kommunen ska hålla en hög kvalitet. Karlstadsborna har också ett stort förtroende för kommunen. Kommunen bedöms vara en mycket bra plats att leva och bo på. Upplevelsen av delaktighet och inflytande är positiv och har ökat från föregående år. Det finns i dag flera möjligheter för Karlstadsbon att påverka, bland annat genom medborgarförslag, synpunktshantering och i brukarråd. Kommunens ledar- och medarbetarundersökning visar att medarbetarna är stolta och motiverade samt att ledarskapet bedöms vara mycket bra. Den finansiella analysen visar att vi har nått resultatmålet men inte det långsiktiga finansieringsmålet sett över en femårsperiod. Däremot har vi nått båda målen under Trots att vi har fått tillfälliga intäkter även i år, visar den finansiella analysen att resultaträkningen är starkare än tidigare år. Utvecklingen mot en försämring av det underliggande resultatet har brutits och vi ser nu en tydlig förbättring. En viktig orsak är att nämnderna sammantaget nu har en positiv budgetavvikelse, till skillnad mot de senaste åren. Den finansiella analysen visar även att den ekonomiska ställningen fortfarande är god. Även om kommunens nettolåneskuld har ökat under senare år visar balansräkningen att kommunen har finansierat närmare hälften av sina tillgångar med egna medel, soliditeten ligger på 47,1 procent. Med hela pensionsåtagandet inräknat har kommunen fortfarande en god soliditet, 22,4 procent. I förhållande till våra jämförelsekommuner står vi oss väl, det gäller framförallt när man räknar det samlade pensionsåtagandet. För hela kommunkoncernen är jämförelsen än mer positiv, där är vi näst bäst bland de nio kommunerna. I kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget för perioden tilldelades kommunens nämnder och bolag 146 åtaganden. Åtagandena ska komplettera koncernens ordinarie verksamhet i arbetet att nå kommunens övergripande mål. 38 av de 146 åtagandena skulle vara klara under år 2013 och 26 av dem har blivit klara. En tredjedel av de åtaganden som skulle vara klara 2014 har redan rapporterats som färdiga i år (24 av 81). Även en handfull åtaganden som skulle vara klara 2015 har också blivit färdiga. 11 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

12 TILLVÄXT Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Vår vision handlar om att bygga både en bättre och en större stad. I en större stad får vi mer resurser till välfärden. Sammanfattning Karlstads kommun växer i den takt vi har som målsättning och det är allt fler som förvärvsarbetar. Det finns god planberedskap för såväl bostäder som verksamhetsmark. Utmaningen ligger i att kunna erbjuda attraktiva lägen. Resandet med kollektivtrafik och cykling ökar på bekostnad av resandet med bil och vi ligger i startgroparna för ett par stora och viktiga infrastrukturprojekt. Företagsklimatet ligger relativt stabilt runt genomsnittet i riket, vilket gör att vi har bit kvar till det högt ställda målet om att ha ett av Sveriges tjugo bästa. Viktiga händelser Samarbetsavtal om utbyggnad av E18 västerut blev fastställt. Projektet Tåg i tid kom med i förslaget till nationell transportplan. Kommunerna i Karlstadsregionen, Karlstad Business Region, KBR, tecknade avtal om samverkan kring kommunikationer, etableringar och marknadsföring. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer År 2013 var antalet invånare i Karlstads kommun personer. Det innebar en ökning med 857 personer. Den genomsnittliga årliga befolkningsökningen de senaste fem åren är 758 personer. Antalet födda ligger relativt stabilt över tid, däremot ser flyttströmmarna till och från Karlstad lite olika ut från år till år. År 2013 flyttade det in 660 personer fler till Karlstad än det flyttade ut. Av dessa kom 60 procent från andra kommuner i Värmland. Karlstad har en god genomsnittlig tillväxttakt och vi växer i den takt vi har som målsättning. Befolkningsökning i antal Befolkning Befolkningsökning i antal Antal födda Födelseöverskott Flyttnetto totalt varav övriga Värmland varav övriga Sverige varav utlandet Genomsnittlig tillväxt de senaste fem åren Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 12 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

13 I syfte att underlätta inflyttningen till Karlstads kommun har vi dels förbättrat informationen till nyinflyttade, dels ökat tillgängligheten för den inflyttarservice vi erbjuder. Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 Vi behöver hålla en tillväxttakt om i genomsnitt en procent per år om vi ska nå målet som utgår ifrån 2008 års siffror. År 2012 ökade antalet förvärvsarbetande, det vill säga de som arbetar i Karlstad, med en halv procent. Vi vet dock att tillväxttakten varierar stort över tid. Under hela perioden ökade antalet förvärvsarbetande med 1,5 procent. Lågkonjunkturåret 2009 hade vi en större nedgång, men återhämtningen påbörjades redan år År 2012 var förvärvsfrekvensen, det vill säga andelen av Karlstadsborna som arbetar, 75,5 1 procent vilket motsvarar genomsnittet för större städer. Det är fler män än kvinnor som förvärvsarbetar, en bild som ser likadan ut över hela riket. I Karlstad har återhämtningen för kvinnorna efter nedgången 2009 gått bättre än för männen, som både gjort ett större tapp och har längre kvar tillbaka till 2008 års nivå. Skillnaden i hur stor andel av männen respektive kvinnorna i Karlstad som förvärvsarbetar har därmed utjämnats något över perioden. Andel av den arbetsföra befolkningen i åldern år som förvärvsarbetar (förvärvsfrekvens) Karlstad 75,8 72,9 74,1 75,2 75,5 varav män 77,2 73,6 74,3 75,8 76,0 varav kvinnor 74,4 72,1 74,0 74,5 75,1 Större städer 76,4 73,4 74,6 75,4 75,7 Riket 77,5 74,6 75,9 76,8 77,1 varav män 79,5 76,2 77,3 78,5 78,5 varav kvinnor 75,4 73,1 74,5 75,0 75,6 Källa: SCB Pendlingen ligger ganska stabilt över tiden och drygt 31 procent av de som arbetar i Karlstad pendlar hit. Liknande kommuner har i genomsnitt runt 20 procents inpendling. Drygt 18 procent av de som bor i Karlstad pendlar ut från kommunen. Även detta är en siffra som ligger högre än för andra liknande kommuner. En hög pendlingsgrad är ett tecken på att vi har en dynamisk arbetsmarknadsregion. Relativt sett är det fler män än kvinnor som pendlar både in till och ut ifrån Karlstad. Vi håller på att ta fram en branschanalys i syfte att hitta nya tillväxtbranscher och vi har påbörjat arbetet med att ta fram en etableringsstrategi tillsammans med de andra kommunerna i Karlstadsregionen inom ramen för samarbetet Karlstad Business Region, KBR. Vi har också upprättat ett samarbetsavtal mellan The Packaging Greenhouse och Karlstad Technology Centre (KTC) i syfte att skapa förutsättningar för att öka andelen Karlstadsbor som förvärvsarbetar. Vidare har vi genomfört en utredning för att försäkra oss om att vi har tillräckligt med platser i förskoleverksamheten för att möta behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid. 1. Karlstad har en relativt stor arbetspendling till Norge. Pendling utomlands ingår inte i statistiken, vilket innebär att vi i realiteten har ett par procentenheter högre förvärvsfrekvens än den som redovisas här. Vi har också många studenter, något som drar ner resultatet ytterligare. 13 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

14 Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet fick Karlstad år 2013 placering 83 av 290 kommuner. År 2008 var Karlstad rankat som nummer 35. Sedan dess har rankingen varierat i spannet mellan 71 och 86. År 2013 deltog 189 kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Kommunens kunder gav oss sammantaget ett Nöjd-Kund-index (NKI) på 67, vilket räckte till placering 103 av 189 deltagande kommuner. Medelvärdet var 67, vilket innebär att Karlstad ligger på genomsnittet. Förra gången mätningen genomfördes (år 2011) räckte det då erhållna indexet 68 till placering 49 av 166 deltagande kommuner. Företagsklimat Svenskt Näringsliv rankning alla kommuner i Sverige SKL NKI ranking alla deltagande kommuner Källa: Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) I syfte att förbättra kommunens service till företagen har vi dels genomfört Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utbildning Förenkla helt enkelt, dels förbättrat samordningen mellan de tekniska förvaltningarna med fokus på en väg in för företagarna. Vidare har vi sammanställt och marknadsfört de servicegarantier kommunen har som är riktade till företag. Vi har också påbörjat ett arbete som ska leda till effektivare upphandlingar och som ska ge alla leverantörer mer lika villkor, bland annat genom samordning av kommunens varudistribution. Under året gjordes 169 företagsbesök varav 84 genomfördes under två dagar då kommunens alla kommunalråd deltog. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det färdiga detaljplaner för att kunna bygga drygt bostäder 2 i kommunen. Av dessa är flerbostadshus och 308 småhus. Planerna erbjuder variation i områdeskaraktär, möjlighet till blandad bebyggelse och de är orienterade i olika riktningar och med varierat avstånd från Karlstads tätort. Antal bostäder i planreserv Totalt antal bostäder i planreserv varav i flerbostadshus varav i småhus Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 2 Inklusive de bostäder som redan beviljats bygglov. 14 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

15 I ett längre perspektiv ingår ytterligare byggrätter för bostäder i pågående planarbeten och ytterligare byggrätter för bostäder i pågående programarbeten. År 2012 färdigställdes 298 bostäder, varav 8 tillkom genom ombyggnad. Av de 230 nybyggda lägenheterna var 159 hyresrätter. Dessa byggdes i Viken, på Sundsta och i Tingvallastaden. På Kronoparken tillkom dessutom 60 nya studentlägenheter. De 71 nya bostadsrättslägenheterna byggdes i Tingvallastaden, på Gustavsberg och på Herrhagen. Antal färdigställda bostäder Totalt nybyggda och ombyggda 298 varav nybyggda flerbostadshus 230 varav hyresrätter 159 varav bostadsrätter 71 varav nybyggda småhus 60 varav äganderätter 44 varav bostadsrätter 16 Källa: Lantmäterimyndigheten i Karlstad Karlstads kommun bjöd för andra året i rad in intressenter från byggbranschen till en bostadsmarknadsdag. Årets tema var attraktivitet i bostadsbyggandet. Kommunens plan- och genomförandeprocess har under året omarbetats i syfte att korta ledtiderna och därmed skapa förutsättningar för fler bostäder och etableringar. En kartläggning av strandnära attraktiva bostadslägen pågår liksom planarbete för bostäder i Skattkärr, Vålberg och i Molkom. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det drygt kvadratmeter tillgänglig planlagd verksamhetsmark i kommunal ägo. Tillgänglig verksamhetsmark area kvm 2013 Verksamhetsmark totalt varav för industri varav för kontor varav för handel Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen Tillgången till attraktiv verksamhetsmark har stor betydelse för kommunens tillväxtmöjligheter. Karlstads kommun håller på att ta fram riktlinjer för verksamhetsmark i olika skeden. Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer År 2013 gjordes drygt 6,4 miljoner resor med Karlstadsbuss. Resandet med Karlstadsbuss ökar varje år och sedan år 2008 har det ökat med 25 procent. Det är fler och fler Karlstadsbor som använder lokaltrafiken regelbundet och 2013 utgjorde bussresandet med Karlstadsbuss 24 procent av alla motoriserade resor i Karlstad. Kollektivtrafiken tar marknadsandelar från andra färdmedel. Under åren ökade resandet med kollektivtrafik i tätorten med 5,3 procent samtidigt som resandet med bil minskade med lika mycket års ökning beror till största delen på nya bussar som erbjuder behagligare 3 All tillgänglig verksamhetsmark redovisas i antal kvadratmeter och speglar därför inte alltid den reellt tillgängliga marken för utbyggnad. Många områden kan enligt detaljplan användas för olika ändamål och kan därför räknas med under mer än en kategori. 15 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

16 resa med luftkonditionering, mer användbar restid med gratis wifi samt att vintertidtabellen börjat gälla redan i augusti. Karlstadsbuss fortsätter att vara med i toppen av listan över Sveriges mest nöjda kunder inom kollektivtrafik. Stadsbussarna drivs sedan halvårsskiftet 2013 med biogas. Lägen för bytespunkter för byte av transportslag har fastställts i samverkan med den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Karlstadsbuss och Region Värmland. Bytespunkter planeras i Välsviken, i Romstad, på Eriksberg, på Ilanda samt på Mossgatan. Kollektivtrafik och cyklister Karlstadsbuss Resor per invånare Nöjd-Kund-Index Antal gånger cyklister passerar mätstationer Källa: Karlstadsbuss och teknik- och fastighetsförvaltningen I Karlstad mäter vi hur många cyklister som passerar olika punkter på tre ställen: vid Värmlands museum, på Sandbäcksgatan och från och med år 2013 även vid Länsstyrelsen. År 2013 passerade cyklister någon av de två första mätstationerna, en ökning med cirka 4,6 procent. Dessutom gjordes ytterligare passeringar vid Länsstyrelsen. Det finns 233 kilometer sammanhängande cykelvägnät inom Karlstad. Av dessa tillkom cirka 3 km under Vi behöver förbättra förutsättningarna för både regionalt och nationellt resande. Ett led i det arbetet är att bygga ut kapaciteten för järnvägen. Karlstads kommun samarbetar med Trafikverket och Region Värmland i projektet Tåg i tid som också innehåller en framtida utbyggnad av Karlstad C. En åtgärdsvalsstudie är nu genomförd och projektet finns med i förslaget till nationell transportplan. Ett annat led är utbyggnaden av E18 västerut, där behovet även finns att säkra dricksvattentäkten på Sörmon. Även här samarbetar vi med Trafikverket. Ett förskotteringsavtal med regeringen är undertecknat och byggstarten är planerad till våren Antalet passagerare på Karlstad Airport ökade under 2013 med 9 procent till drygt Chartertrafiken har ökat, både sett till utbud och antal resenärer, däremot tappade flygplatsen under den senare delen av året linjeflygen till Köpenhamn och Barcelona. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden fortsätter och 2013 anslöts fler föreningar och ytterligare närmre 400 hushåll. Antalet anslutna fastigheter till stadsnätet ökade under samma period med drygt 1 000, en väsentlig ökning jämfört med föregående år då antalet nyanslutningar uppgick till knappt 500. I slutet av 2013 var totalt hushåll anslutna. 4 Karlstad tätort inklusive Skåre tätort. 16 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

17 ATTRAKTIV STAD Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Sammanfattning Karlstadsborna ger kommunen ett mycket gott betyg som en plats att bo och leva på. Karlstadsbornas förtroende för kommunen är sedan tidigare stort och har förbättrats ytterligare inom flera områden. Utmaningen framåt är att fortsätta arbetet för att bibehålla förtroendet och de goda resultaten. Både tillgängligheten och upplevelsen av tryggheten har förbättrats. Här är det många små insatser och anpassningar som har genomförts och som tillsammans bidrar till förbättringen. Det går även mycket bra för besöksnäringen i Karlstad. Viktiga händelser Kontaktcenter öppnade i full skala. Vi invigde det nya Sundstabadet och Brigadmuseet. Vi lanserade ny webbplats för Karlstad som besöksdestination, visitkarlstad.se, och platsvarumärket ºKarlstad. Karlstad kom på tredje plats när Sveriges kommuninvånare fick svara på hur de tycker att det är att leva och bo i sin kommun, och vi fick det näst bästa betyget av alla vad gäller hur bra vi är på information till kommuninvånarna. Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Förtroendeindexet för Karlstads kommun ligger på samma nivå som för år Karlstadsborna gav år 2013 kommunen ett förtroendeindex om 51. Medelvärdet för de 137 kommuner som deltog i undersökningen var 44, med en spridning från index 29 till 63. Karlstads placering är därmed över genomsnittet. Kvinnorna har något större förtroende för kommunen än männen. Förtroendeindex Karlstad varav män varav kvinnor Medelvärde deltagande kommuner Källa: SCB:s medborgarundersökning års siffror är inte direkt jämförbara med 2012 års siffror på grund av justeringar i frågeformuläret i SCB:s medborgarundersökning. 17 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

18 18 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

19 En förutsättning för att Karlstadsborna ska känna förtroende för kommunen är att de får snabba och korrekta svar på frågor. Kommunen har de senaste åren blivit betydligt bättre på att svara snabbt på e-post. 93 procent besvaras inom två arbetsdagar. Medelvärdet för de 220 kommuner som deltog i undersökningen var 79 procent, med en spridning mellan 42 och 100 procent. Förklaringen till den positiva utvecklingen tros vara att allt fler kommunanställda använder smarta telefoner och surfplattor och då går det att svara på e-post även om man inte är på kontoret. Andel som fått svar inom två dagar på enkel fråga via e-post Karlstad Medelvärde deltagande kommuner Källa: Kommunens kvalitet i Korthet (KKIK) En annan faktor som påverkar förtroendet är det bemötande Karlstadsborna får när de kontaktar kommunen per telefon. Bemötandet per telefon har bedömts av ett externt företag som ringt genom växeln till kommunens förvaltningar och ställt frågor av enklare karaktär. Det handlar om ett 60-tal samtal under en femveckorsperiod och företaget har bedömt om den som svarat är tillmötesgående, trevlig, hjälpsam och trovärdig. Karlstad har förbättrat sitt resultat och tillhör nu bästa gruppen. Medelvärdet för de 220 kommuner som deltog i undersökningen var 86 procent, med en spridning mellan 62 och 100 procent. Andel som uppfattar att de fått ett gott bemötande i telefon Karlstad Medelvärde deltagande kommuner Källa: KKIK Karlstads kommuns Kontaktcenter öppnade i början av året och har sedan dess varit i full drift. Kontaktcentrets arbete är en av förklaringarna till kommunens förbättringar när det gäller snabba och korrekta svar på e-post och när det gäller gott bemötande i telefonen. Att kunna ge en förbättrad service till Karlstadsborna och näringslivet är en av målsättningarna med verksamheten. Under året har kommunen tagit fram en ny app, Mitt Karlstad. Appen ska göra det lättare att ringa och skicka meddelanden till kommunen. Den ska också kunna ge snabb information om olika tjänster och evenemang i kommunen. Det har blivit lättare för Karlstadsborna att lämna synpunkter och ställa frågor till kommunen, dels genom kontaktcentret, dels direkt via ett nytt formulär på Karlstad.se. Under året har vi sett en stor ökning av antalet som hör av sig till kommunen. 19 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

20 Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad Karlstadsborna ger Karlstads kommun ett gott betyg som en plats att bo och leva på. I 2013 års medborgarundersökning fick vi ett index om 70. Genomsnittet bland de 137 kommuner som deltog var 59, med en spridning på mellan 42 och 77. Karlstad hade därmed ett högre betyg än genomsnittet för alla deltagande kommuner. Vi hade också ett högre betyg än andra jämförbara kommuner. Högt betyg fick vi bland annat för utbildningsmöjligheter, kommunikationer, fritidsmöjligheter och för information. Kvinnorna i Karlstad är något mer nöjda än männen. Utifrån svaren i medborgarundersökningen kan vi utläsa att Karlstadsborna i relativt hög grad trivs och är stolta över sin stad. Bedömning av kommunen som en plats att leva och på Karlstad varav män varav kvinnor Medelvärde deltagande kommuner Källa: SCB På frågan om man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad fick vi i samma undersökning ett index om 80. Spridningen för index för rekommendation att flytta till kommunen var och genomsnittet var 63. Karlstad hade därmed ett högre index än snittet för alla deltagande kommuner. Vi hade också ett högre index än andra jämförbara kommuner. Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? Karlstad varav män varav kvinnor Medelvärde deltagande kommuner Källa: SCB I syfte att öka kommuninvånarnas trivsel pågår ett arbete med att utveckla centrummiljöerna i kommunens mindre tätorter. Under året färdigställdes centrummiljön i Edsvalla och arbete är påbörjat i Vålberg. I Karlstad tätort har vi inlett arbetet med den första etappen av stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden med ledningsarbeten vid Älvgatan. Ledningsarbeten har även påbörjats inför ombyggnaden av den norra delen av Östra Torggatan. Vi har under året börjat utreda behovet av olika arenor i Karlstad. I samband med att vi startar upp viktiga stadsutvecklingsprojekt av den här typen testar och utvecklar vi nya former för dialog med Karlstadsborna. Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka En ökad upplevd trygghet bidrar till ökad livskvalitet, vilket i sin tur gör att Karlstad upplevs som en attraktiv stad att bo i. Trygghetsindex visar att Karlstadsborna känner sig lite tryggare jämfört med mätningen Det är framförallt kvinnorna som upplever en ökad trygghet och för första gången är andelen som upplever trygghet lika stor bland kvinnor och män. Känslan av trygghet minskar generellt med ökad ålder. I Karlstad känner sig åldersgruppen 75 år och äldre minst trygga medan åldersgruppen år är mest trygga. Karlstads kommun har fortsatt sitt arbete med att öka tryggheten. Bland annat pågår ett omfattande arbete med att ta fram underlag på olika områdens lokala förutsättningar. Syftet är att ytterligare kunna stärka systematiken och metoderna i trygghetsarbetet. 20 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UPPDATERAD APRIL 2016 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den är en

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46 Attraktiv stad Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Karlstads kommun i backspegeln 2012

Karlstads kommun i backspegeln 2012 Karlstads kommun i backspegeln 2012 I kommunen arbetar vi enligt en strategisk plan för att se till att vi gör rätt saker för pengarna. Det är ett spännande och utmanande arbete och det är glädjande att

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. karlstads kommun

ÅRSREDOVISNING 2012. karlstads kommun ÅRSREDOVISNING 2012 karlstads kommun Karlstads kommun 2013 Året 2012 i korthet Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 275,9 mnkr. Resultatet har belastats med 84 mnkr i form av

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Attraktiv stad uppföljning av mål

Attraktiv stad uppföljning av mål Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi och verksamhetsstyrning, 216-9-13 Mona Stensmar Petersen, 54-54 1 28 mona.petersen@karlstad.se Attraktiv stad uppföljning av mål Sammanfattning Karlstadsborna har

Läs mer

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Den strategiska planen, tillsammans

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 1 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 Karlstads KARLSTADS kommun KOMMUN 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRET 2014 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN

STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN STRATEGISK PLAN UPPFÖLJNING I SIFFROR (BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2013) KARLSTADS KOMMUN INDIKATORER I UPPFÖLJNINGEN Karlstads kommun ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 Fyra framgångsrika år Nya Moderaterna i Karlstad vill att besökare i Karlstad ska känna sig välkomna och uppleva vår kommun som en attraktiv och öppen kommun. Vi

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer