KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005."

Transkript

1 KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys för koncernen 10 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 11-16, 20 Mariefredsskolan Fastighetsinnehav 21 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 24 Balansräkning Kassaflödesanalys 27 Noter Fastighetsdata 32 Lägenhetsbestånd 33 2

3 VD HAR ORDET 2005 har inneburit ett ökat ansvarstagande i och med köpet av kommunens verksamhetsfastigheter. Ett av de bärande argumenten från bolagets sida var ju att skapa utrymme för en välbehövlig kraftig höjning av underhållet. I vår underhållsstrategi ingår dessutom en successiv ökning av utförandevolymen från 7,5 till 14,5 mkr under en femårsperiod. Glädjande nog har vi överträffat förväntningarna redan första året med en miljon. Vårt andra stora fokus när det gäller verksamhetsfastigheterna, som accentuerats efter den senaste tidens skenande energipriser, ligger på energisparande. Vi påskyndar nu övergången till fjärrvärme från el och olja där så är möjligt och har nyligen påbörjat en stor kartläggning av besparingspotentialen i beståndet, en kartläggning som skall resultera i ett omfattande åtgärdsprogram. Vi har även påbörjat en relativt omfattande investeringsverksamhet, framförallt i form av den stora och länge efterlängtade moderniseringen av Mariefredsskolan, ett projekt som beräknas kosta inemot 50 mkr. Vi står också inför vårt hittills största projekt, en om- och tillbyggnad av Isabellagården, som har kostnadsberäknats till närmare 90 mkr. Kommunen har fattat ett principbeslut att flytta Thomasgymnasiet och utbildningsverksamheten vid Benninge till ett nytt integrerat utbildningscampus på P10-området. Det innebär att vi har att se fram emot en spännande utmaning i form av att fylla de lokaler och den mark som lämnas med nya hyresgäster och ny verksamhet. Det kan också komma att innebära avyttring av hela eller delar av de berörda fastigheterna. Vårt bostadsbestånd består delvis av relativt nybyggda fastigheter, men också av ett antal 50- och 60-talsområden, företrädesvis i Åker. Vår strategi är nu att, med utnyttjande av det ekonomiska utrymme som skapats genom sänkta räntekostnader, höja underhållsvolymen som hittills legat på en alldeles för låg nivå. Det är absolut nödvändigt att kunna erbjuda fräscha, attraktiva bostäder, speciellt i de kommundelar som inte är så centralt belägna. En annan åtgärd som också är ägnad att bidra till att öka attraktiviteten och konkurrenskraften för vårt bestånd är den bredbandssatsning som kommer att genomföras under Samtliga våra lägenheter kommer via nybyggda fastighets- och områdesnät att anslutas till stadsnätet, vilket innebär att våra hyresgäster får tillgång till bästa möjliga överföringskapacitet och tjänsteutbud. Minst lika viktigt som att hålla en hög nivå på det befintliga beståndet är att bygga nytt. Vi har för tredje gången under talet färdigställt ett nytt projekt, kv. Läraren i centrala Strängnäs. Det stora intresset för Läraren visar, om något, att det finns en uttalad efterfrågan på bra hyreslägenheter i Strängnäs. Vi bidrar gärna med flera liknande nybyggnadsprojekt. Höstens hyresförhandlingar blev en upprepning av fjolårets. Förhandlingarna strandade och tvisten hänsköts åter till Hyresmarknadskommittén som i slutet av mars beslöt att hyrorna skall vara oförändrade. Det är ytterst beklagligt och innebär att betydande underhållsinsatser måste skjutas framåt, till stort förfång för både nuvarande och kommande hyresgäster. Det gångna året har även varit en ekonomisk framgång för den nybildade koncernen. Båda bolagen och samtliga resultatenheter har gett resultat över budget. Vi har också förstärkt vår förvaltningsorganisation, dels för att ytterligare höja vår servicenivå och utförandekvalitet, men också för att minska på volymen köpta tjänster. Glädjande nog har vi också kunnat notera en markant sänkning av sjukfrånvaron. Till sist ett ord om och till våra anställda. Det är Ni som tillsammans har skapat och skapar våra goda resultat, både de ekonomiska och de verksamhetsmässiga. Det är min övertygelse att Er goda vilja och Era kunskaper skall bidra till att göra 2006 till ett lika bra år för koncernen som Lennart Ejenäs 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Fastighets AB, org.nr , får härmed avge årsredovisning för STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Ingrid Fäldt, ordf. P Göran Persson Arne Arvidsson, vice ordf. Johan Larson Lennart Andersson Kjell Fors Solveig Danell Rolf Brodin John Ershammar Matts Cedervall Tuula Fröderos Anders Grinell Bertil Stensgård Sven-Olle Persson Bernt Karlsson Mauro Moz Charlotte Wagner (t.o.m. jan 06) Maj Källman Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 10 juni VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lennart Ejenäs KONCERNFÖRHÅLLANDEN Strängnäs Fastighets AB bildades i augusti 2004 av Strängnäs kommun som ensam ägare. Bolaget är moderbolag i en koncern där Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag. Bostadsbolaget, som förvärvades i augusti 2004, är ett allmännyttigt bostadsföretag med ett bostadsbestånd av 1170 lägenheter i ett 30-tal fastigheter i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Bostadsbolagets årsredovisning presenteras separat. FASTIGHETSFÖRVALTNING Bolaget förvärvade den 1 januari 2005 i princip samtliga kommunala verksamhetsfastigheter. Förvärvet omfattade ett 60- tal fastigheter med en sammanlagd yta av cirka kvm BTA. Därmed övergick den tidigare förvaltningen av fastigheterna som sköttes av Strängnäs Bostads AB till egenregiförvaltning i fastighetsbolaget. Fastighetsbeståndet är fördelat på cirka 110 olika hyresobjekt. Dessutom förvaltas ca kvm inhyrda lokaler i ett 30-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. En mindre del av det totala beståndet hyrs ut av bolaget till externa hyresgäster. Antalet sådana hyresavtal är cirka 85. REVISORER Ordinarie: Peter Söderman, aukt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde. Ersättare: Kerto Birgersson, aukt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Nils-Olof Jonsson Ersättare: Per Noordh FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. 4

5 INVESTERINGAR Under året har investerats totalt 478 Msek, varav 445 Msek avser köpet av kommunens fastigheter. Därutöver har investeringar skett i om- och tillbyggnader av fastigheterna för sammanlagt 33 Msek. Här kan särskilt nämnas ombyggnad av Paulinska skolan för 7,8 Msek och den pågående om- och tillbyggnaden av Mariefredsskolan som beräknas bli klar Under året har 10,0 Msek nedlagts i det pågående projektet.under året har investerats totalt 478 Msek, varav 445 Msek avser köpet av kommunens fastigheter. Därutöver har investeringar skett i om- och tillbyggnader av fastigheterna för sammanlagt 33 Msek. Här kan särskilt nämnas ombyggnad av Paulinska skolan för 7,8 Msek och den pågående om- och tillbyggnaden av Mariefredsskolan som beräknas bli klar Under året har 10,0 Msek nedlagts i det pågående projektet. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Moderbolaget redovisar för året en omsättning av 113 Msek (f.å. 0,0 ) och ett resultat före bokslutsdispositioner av 1,6 Msek (f.å tkr). I koncernen uppgår omsättningen till 182 Msek (f.å 45,4 Msek) och resultatet före bokslutsdispositioner till 6,9 Msek (f.å 756 tkr). Nettovinsten blev 798 tkr i moderbolaget (f.å -248 tkr) och tkr i koncernen (f.å 756 tkr). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten på 0,6 Msek balanseras i ny räkning. Bolagets ställning och resultat redovisas i detalj i efterföljande resultat- och balansräkningar för koncernen och moderbolaget. UNDERHÅLL Under året har utförts fastighetsunderhåll för 8,5 Msek, vilket är 1 Msek mer än budgeterat. Enligt den långsiktiga underhållsplanen skall denna post öka med cirka 1,5 Msek per år de närmaste fyra åren. Strängnäs Ingrid Fäldt, ordf Lennart Andersson Solveig Danell Arne Arvidsson John Ershammar Tuula Fröderos Bertil Stensgård Bernt Karlsson Lennart Ejenäs, VD Min revisionsberättelse har lämnats Peter Söderman, Auktoriserad revisor 5

6 RÅDHUSET I MARIEFRED, EN AV BOLAGETS KULTURBYGGNADER Foto: Roxx

7 KONCERNRESULTATRÄKNING BELOPP I TKR * ** RÖRELSENS INTÄKTER Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT * Avser perioden 1/9-31/12 ** Avser perioden 25/8-31/12 7

8 KONCERNBALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Byggnader Markanläggningar Mark Balanslåneposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar/hyresfordringar Fordran hos Strängnäs Kommun Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom kr) Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Skulder till Strängnäs Kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Strängnäs Kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 KASSAFLÖDESANALYS BELOPP I TKR Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -66 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning -690 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 NOTER, gemensamma för moderbolaget och koncernen Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Strängnäs Fastighets AB har upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Koncernredovisning Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ränta på kapital som har lånats för finansiering av tillverkning av tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar: Byggnader *) - I moderbolaget, förvärvade år - I moderbolaget, tillkommande förvärv, ny- och ombyggnader år - I dotterbolaget, nybyggnader år - I dotterbolaget, ombyggnader år Värmeanläggningar och tilläggsisoleringar år Kabel-TV-anläggningar 10 år Markanläggningar 20 år Balanslåneposter (från år 1996) 10 år Datasystem 10 år Datorer 3 år Övriga Inventarier 5 år *) Progressiva avskrivningsplaner tillämpas. Ökningstakt: 8 proc per år. 11

12 Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kund- & hyresfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Inga marknadsvärden finns för bolagets finansiella instrument, därmed har det bedömda marknadsvärdet likställts med det bokförda värdet.kund- & hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Derivatinstrument Bolaget använder derivatinstrument för att säkra delar av sin exponering för ränterisker. Säkring görs utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. Hante-ringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Eftersom ränteswapparna normalt behålls till förfallodagen påverkas inte bolagets resultat av förändringar av marknadsvärdet på swapparna. Marknadsvärdet på ränteswapparna på balansdagen redovisas i not. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuranser har därvid beaktats. Investeringar av säkerhets- och miljöskäl Åtgärder för sanering av flytspackel och radon redovisas som investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 2001:3 Den tillkommande investeringen inräknas i redovisat värde till den del det inte leder till ett nedskrivningsbehov. Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 12

13 Not 2 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp, (%) 26 Försäljning, (%) Not 3 Ersättning till revisorerna Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 384 tkr (348 tkr) ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter 9 56 % 9 56 % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % % Moderbolaget Styrelseledamöter 9 56 % 9 56 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % 13

14 Not 5 Avskrivningar Byggnader Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Balanslåneposter Summa Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Räntebidrag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Fastighetslån Kommunal borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Summa Not 7 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader i Sverige Bokfört värde mark i Sverige Taxeringsvärden byggnader i Sverige Taxeringsvärden mark i Sverige

15 Not 9 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående restvärde Not 11 Bostadslånepost Ingående värde Årets avskrivningar Utgående restvärde Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 13 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader

16 MARIEFREDSSKOLAN Mariefredsskolan kommer under de närmsta åren att byggas om- och till för att ge välfungerande och tillräckliga lokaler för en planerad organisation om tre paralleller åk F-9. Lokalerna är dessutom tillräckliga för att periodvis klara ett utökat elevantal oavsett i vilken åldersgrupp utökningen sker. Om- och tillbyggnaderna kommer att ge en fullständig verksamhetsanpassning av lokalerna för åren F-5. För skolåren 6-9 genomförs mindre förbättringar av elevutrymmen, av personalens arbetsrum och för att förbättra överblicken i lokalerna. Alla om- och nybyggda lokaler kommer också att göras bättre tillgängliga för handikappade. På skoltomten kommer man att skapa trygga och stimulerande utemiljöer, för studier och rekreation, anpassade till både yngre och äldre elevers behov. Skolan ska dessutom få en säkrare trafikmiljö och berikas med konstnärlig utsmyckning. Förändringarna kommer att genomföras i fyra etapper under åren 2005 till ETAPP 1 Hus A, "högstadiets" lokaler: Centralkapprummet och cafeterian fräschas upp och lokalerna öppnas upp. Nya grupprum och lärararbetsrum ordnas. I hus D byggs skolrestaurangen om för att få fler platser och en lugnare och mer trivsam miljö. Utvändigt byggs lastgatan norr om skolan om. Där ordnas en ny angöring till vaktmästeriet, fler och säkrare parkeringsplatser och en utökning av vändplanen vid skolrestaurangen så att lastbilar kan vända där. Gårdarna på skolans norra sida skärmas av mot lastgatan. Gården mellan Hus A och Djurgårdsgatan, "äldredelen", kompletteras med sittplatser och planteringar. Åtgärderna genomförs under sommaren ETAPP 2 Hus L, nytt hus - för idrott samt för en arbetsenhet med fyra klasser i åk F-3 i samordnad verksamhet fritids/skola. För mer detaljer - se separat plansch. Huset planeras vara färdigt för inflyttning till höstterminen 2006.

17 Högstadiets Hus A: - Centralkapprummet får ny inredning. - Cafeterian öppnas upp, får ny belysning och bardisk. - Lokalerna öppnas upp med bl a glasade dörrar för att man lätt ska se om lokalerna är lediga och för att föra in ljus till korridorerna. - Fyra nya arbetsrum för lärarna och två nya grupprum byggs. - En passage öppnas genom hus B mot skolans nya huvudentré och skolrestaurangen. - Vaktmästeriet får ny placering och ny angöring för varuleveranser. - Skolgården för de äldre ungdomarna kompletteras med sittplatser och planteringar. Hus A4 och B - Skolans nya huvudentré med personalutrymmen och administration. - Lokaler för två enheter med vardera 3 klasser för skolåren 4 och 5. Invändigt samlas klasserna tre och tre med gemensamma allrum och personalarbetsrum. - Varje arbetsenhet får sina entréer samlade från en gemensam gård. - En passage öppnas genom huset för att eleverna ska enkelt komma ut på entrégården. - Hemkunskapen får en ny teorilokal. Utvändiga åtgärder: - För att förbättra trafiksäkerheten kompletteras skolan med en angöringsplats med rundkörningsmöjlighet mot Djurgårdsgatan. - Lastgatan byggs om med fler och säkrare parkeringsplatser. - Vändplanen vid skolrestaurangen utökas så att lastbilar kan vända där. - Gårdarna på skolans norra sida skärmas av mot lastgatan. - Ny bollplan för de yngre barnen. - Uteplatser anordnas i anslutning till entréer och hemvister. Hus L, nybyggnad med lokaler för fyra klasser i åk F-3 i heldagsomsorg och för idrott. Mellan F-3-delen och idrottslokalerna byggs en passage som knyter samman och ger ögonkontakt mellan de yngre barnens lekytor och den nya bollplanen. ETAPP 3 Hus G byggs om och anpassas för samordnad verksamhet fritids/skola för en arbetsenhet (fyra klasser) i skolåren F-3. Byggnaden kompletteras med mindre tillbyggnader för att skapa bra entréförhållanden och förrådsutrymmen. Klassrummen får fönsterdörrar ut till uteplats. Hus H, "Valentin", byggs om och anpassas för samordnad verksamhet fritids/skola för en arbetsenhet (fyra klasser) i skolåren F-3. Även här gör man mindre tillbyggnader för att skapa bra entréförhållanden, förråd och personalarbetsrum.

18 "Årstider", konstnärlig utsmyckning av konstnären Nils Bertil Malmberg. Fyra grusytor med labyrinter på olika teman, domarring och ett "gångertecken" som plats för spel mm. Varje grusyta ramas in av fyra fruktträd. I mitten placeras skolans flaggstång med sittplatser kring. Hus D, skolrestaurangen - Skolrestaurangen kompletteras med ytterligare en matsal för ca 30 pers som också ska kunna användas som konferenslokal. - Ett vindfång byggs i entrén för att ta bort drag. - Serveringen skärmas av från matsalen och ändras förbättras för att minska köbildningen. - Möbleringen ses över och ljudmiljön förbättras. Hus H, "Valentin", byggs om och anpassas för en arbetsenhet med fyra klasser i skolåren F-3 i heldagsomsorg. Utanför hemvistets allrum byggs en ny uteplats i soligt läge. Byggs till för att få bättre entréer och arbetsrum för lärarna. Hus G byggs om och anpassas för en arbetsenhet med fyra klasser i skolåren F-3 i heldagsomsorg. Entréerna byggs om och till. Klassrummen och hemvister förses med fönsterdörrar ut till nya uteplatser. Hus E och F Byggnaderna utnyttjas som resurs för små studiegrupper med elever med särskilda behov och för att klara periodvisa toppar i skolans elevantal. ETAPP 4 Hus B och A4 byggs om för två enheter med vardera 3 klasser åk 4-5. Varje arbetsenhet får sina entréer samlade från en gemensam gård. Personalutrymmen, vaktmästeri och administration får nya placeringar.

19 Not 19 Upplåning Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Strängnäs Kommun Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Strängnäs Kommun Summa Not 20 Derivatinstrument På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt tkr. Marknadsvärdet, som har beräknats som de kostnader/intäkter som hade uppstått om kontrakten stängts på balansdagen, uppgick till tkr. Marknadsvärden på derivatinstrument har erhållits från respektive bank där derivatkontrakt finns. Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Personalreserveringar Förskottsbetalda hyror Övriga poster Summa Not 22 Ställda säkerheter Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Not 23 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar

20 FASTIGHETSINNEHAV per den 31 december 2005 BELOPP I TKR. Nr Fastighet Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark inkl mark 1101 Kilen Brädgården Bofinken Flickskolan 5, del av Grävlingen Seminariet Benninge 2 + del av B Prästkragen Brage Lergropen Storken Pelikanen Strängnäs 3: Höjden Svalan Strängnäs 2:1, del av Strängnäs 2:1, del av Grävlingen Prästkragen Renen Siklöjan Bresshammar l:l, del av Läraren Bresshammar l:l, del av Trekanten Grassagården Mjölnaren Kyrkberget 10, del av Tändstiftet Rektorn Hammargården Vårdaren Barnskötaren Barnskötaren Ängshyddan Björnmossan Borgmästaren 7 och Rektorn 11, del av Brandchefen Föreningen Vannesta 3: Husby Tegelbruk 2:34, del av Vannesta 1: Vannesta 3: Fogdö Prästgård 3: Näsbyholm 3:19, del av Vansö Kyrkby 3:7, del av Näsbyholm 3:19, del av Hulting Merlänna 1: Stockenström Stockenström Bergman Vetet Tomaten Åker St.bruk 1:465, del av Uppling

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer