KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005."

Transkript

1 KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys för koncernen 10 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 11-16, 20 Mariefredsskolan Fastighetsinnehav 21 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 24 Balansräkning Kassaflödesanalys 27 Noter Fastighetsdata 32 Lägenhetsbestånd 33 2

3 VD HAR ORDET 2005 har inneburit ett ökat ansvarstagande i och med köpet av kommunens verksamhetsfastigheter. Ett av de bärande argumenten från bolagets sida var ju att skapa utrymme för en välbehövlig kraftig höjning av underhållet. I vår underhållsstrategi ingår dessutom en successiv ökning av utförandevolymen från 7,5 till 14,5 mkr under en femårsperiod. Glädjande nog har vi överträffat förväntningarna redan första året med en miljon. Vårt andra stora fokus när det gäller verksamhetsfastigheterna, som accentuerats efter den senaste tidens skenande energipriser, ligger på energisparande. Vi påskyndar nu övergången till fjärrvärme från el och olja där så är möjligt och har nyligen påbörjat en stor kartläggning av besparingspotentialen i beståndet, en kartläggning som skall resultera i ett omfattande åtgärdsprogram. Vi har även påbörjat en relativt omfattande investeringsverksamhet, framförallt i form av den stora och länge efterlängtade moderniseringen av Mariefredsskolan, ett projekt som beräknas kosta inemot 50 mkr. Vi står också inför vårt hittills största projekt, en om- och tillbyggnad av Isabellagården, som har kostnadsberäknats till närmare 90 mkr. Kommunen har fattat ett principbeslut att flytta Thomasgymnasiet och utbildningsverksamheten vid Benninge till ett nytt integrerat utbildningscampus på P10-området. Det innebär att vi har att se fram emot en spännande utmaning i form av att fylla de lokaler och den mark som lämnas med nya hyresgäster och ny verksamhet. Det kan också komma att innebära avyttring av hela eller delar av de berörda fastigheterna. Vårt bostadsbestånd består delvis av relativt nybyggda fastigheter, men också av ett antal 50- och 60-talsområden, företrädesvis i Åker. Vår strategi är nu att, med utnyttjande av det ekonomiska utrymme som skapats genom sänkta räntekostnader, höja underhållsvolymen som hittills legat på en alldeles för låg nivå. Det är absolut nödvändigt att kunna erbjuda fräscha, attraktiva bostäder, speciellt i de kommundelar som inte är så centralt belägna. En annan åtgärd som också är ägnad att bidra till att öka attraktiviteten och konkurrenskraften för vårt bestånd är den bredbandssatsning som kommer att genomföras under Samtliga våra lägenheter kommer via nybyggda fastighets- och områdesnät att anslutas till stadsnätet, vilket innebär att våra hyresgäster får tillgång till bästa möjliga överföringskapacitet och tjänsteutbud. Minst lika viktigt som att hålla en hög nivå på det befintliga beståndet är att bygga nytt. Vi har för tredje gången under talet färdigställt ett nytt projekt, kv. Läraren i centrala Strängnäs. Det stora intresset för Läraren visar, om något, att det finns en uttalad efterfrågan på bra hyreslägenheter i Strängnäs. Vi bidrar gärna med flera liknande nybyggnadsprojekt. Höstens hyresförhandlingar blev en upprepning av fjolårets. Förhandlingarna strandade och tvisten hänsköts åter till Hyresmarknadskommittén som i slutet av mars beslöt att hyrorna skall vara oförändrade. Det är ytterst beklagligt och innebär att betydande underhållsinsatser måste skjutas framåt, till stort förfång för både nuvarande och kommande hyresgäster. Det gångna året har även varit en ekonomisk framgång för den nybildade koncernen. Båda bolagen och samtliga resultatenheter har gett resultat över budget. Vi har också förstärkt vår förvaltningsorganisation, dels för att ytterligare höja vår servicenivå och utförandekvalitet, men också för att minska på volymen köpta tjänster. Glädjande nog har vi också kunnat notera en markant sänkning av sjukfrånvaron. Till sist ett ord om och till våra anställda. Det är Ni som tillsammans har skapat och skapar våra goda resultat, både de ekonomiska och de verksamhetsmässiga. Det är min övertygelse att Er goda vilja och Era kunskaper skall bidra till att göra 2006 till ett lika bra år för koncernen som Lennart Ejenäs 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Fastighets AB, org.nr , får härmed avge årsredovisning för STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Ingrid Fäldt, ordf. P Göran Persson Arne Arvidsson, vice ordf. Johan Larson Lennart Andersson Kjell Fors Solveig Danell Rolf Brodin John Ershammar Matts Cedervall Tuula Fröderos Anders Grinell Bertil Stensgård Sven-Olle Persson Bernt Karlsson Mauro Moz Charlotte Wagner (t.o.m. jan 06) Maj Källman Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 10 juni VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lennart Ejenäs KONCERNFÖRHÅLLANDEN Strängnäs Fastighets AB bildades i augusti 2004 av Strängnäs kommun som ensam ägare. Bolaget är moderbolag i en koncern där Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag. Bostadsbolaget, som förvärvades i augusti 2004, är ett allmännyttigt bostadsföretag med ett bostadsbestånd av 1170 lägenheter i ett 30-tal fastigheter i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Bostadsbolagets årsredovisning presenteras separat. FASTIGHETSFÖRVALTNING Bolaget förvärvade den 1 januari 2005 i princip samtliga kommunala verksamhetsfastigheter. Förvärvet omfattade ett 60- tal fastigheter med en sammanlagd yta av cirka kvm BTA. Därmed övergick den tidigare förvaltningen av fastigheterna som sköttes av Strängnäs Bostads AB till egenregiförvaltning i fastighetsbolaget. Fastighetsbeståndet är fördelat på cirka 110 olika hyresobjekt. Dessutom förvaltas ca kvm inhyrda lokaler i ett 30-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. En mindre del av det totala beståndet hyrs ut av bolaget till externa hyresgäster. Antalet sådana hyresavtal är cirka 85. REVISORER Ordinarie: Peter Söderman, aukt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde. Ersättare: Kerto Birgersson, aukt. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Nils-Olof Jonsson Ersättare: Per Noordh FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. 4

5 INVESTERINGAR Under året har investerats totalt 478 Msek, varav 445 Msek avser köpet av kommunens fastigheter. Därutöver har investeringar skett i om- och tillbyggnader av fastigheterna för sammanlagt 33 Msek. Här kan särskilt nämnas ombyggnad av Paulinska skolan för 7,8 Msek och den pågående om- och tillbyggnaden av Mariefredsskolan som beräknas bli klar Under året har 10,0 Msek nedlagts i det pågående projektet.under året har investerats totalt 478 Msek, varav 445 Msek avser köpet av kommunens fastigheter. Därutöver har investeringar skett i om- och tillbyggnader av fastigheterna för sammanlagt 33 Msek. Här kan särskilt nämnas ombyggnad av Paulinska skolan för 7,8 Msek och den pågående om- och tillbyggnaden av Mariefredsskolan som beräknas bli klar Under året har 10,0 Msek nedlagts i det pågående projektet. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Moderbolaget redovisar för året en omsättning av 113 Msek (f.å. 0,0 ) och ett resultat före bokslutsdispositioner av 1,6 Msek (f.å tkr). I koncernen uppgår omsättningen till 182 Msek (f.å 45,4 Msek) och resultatet före bokslutsdispositioner till 6,9 Msek (f.å 756 tkr). Nettovinsten blev 798 tkr i moderbolaget (f.å -248 tkr) och tkr i koncernen (f.å 756 tkr). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten på 0,6 Msek balanseras i ny räkning. Bolagets ställning och resultat redovisas i detalj i efterföljande resultat- och balansräkningar för koncernen och moderbolaget. UNDERHÅLL Under året har utförts fastighetsunderhåll för 8,5 Msek, vilket är 1 Msek mer än budgeterat. Enligt den långsiktiga underhållsplanen skall denna post öka med cirka 1,5 Msek per år de närmaste fyra åren. Strängnäs Ingrid Fäldt, ordf Lennart Andersson Solveig Danell Arne Arvidsson John Ershammar Tuula Fröderos Bertil Stensgård Bernt Karlsson Lennart Ejenäs, VD Min revisionsberättelse har lämnats Peter Söderman, Auktoriserad revisor 5

6 RÅDHUSET I MARIEFRED, EN AV BOLAGETS KULTURBYGGNADER Foto: Roxx

7 KONCERNRESULTATRÄKNING BELOPP I TKR * ** RÖRELSENS INTÄKTER Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT * Avser perioden 1/9-31/12 ** Avser perioden 25/8-31/12 7

8 KONCERNBALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Byggnader Markanläggningar Mark Balanslåneposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar/hyresfordringar Fordran hos Strängnäs Kommun Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom kr) Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Skulder till Strängnäs Kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Strängnäs Kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 KASSAFLÖDESANALYS BELOPP I TKR Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -66 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning -690 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 NOTER, gemensamma för moderbolaget och koncernen Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Strängnäs Fastighets AB har upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Koncernredovisning Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ränta på kapital som har lånats för finansiering av tillverkning av tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar: Byggnader *) - I moderbolaget, förvärvade år - I moderbolaget, tillkommande förvärv, ny- och ombyggnader år - I dotterbolaget, nybyggnader år - I dotterbolaget, ombyggnader år Värmeanläggningar och tilläggsisoleringar år Kabel-TV-anläggningar 10 år Markanläggningar 20 år Balanslåneposter (från år 1996) 10 år Datasystem 10 år Datorer 3 år Övriga Inventarier 5 år *) Progressiva avskrivningsplaner tillämpas. Ökningstakt: 8 proc per år. 11

12 Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kund- & hyresfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Inga marknadsvärden finns för bolagets finansiella instrument, därmed har det bedömda marknadsvärdet likställts med det bokförda värdet.kund- & hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Derivatinstrument Bolaget använder derivatinstrument för att säkra delar av sin exponering för ränterisker. Säkring görs utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. Hante-ringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Eftersom ränteswapparna normalt behålls till förfallodagen påverkas inte bolagets resultat av förändringar av marknadsvärdet på swapparna. Marknadsvärdet på ränteswapparna på balansdagen redovisas i not. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuranser har därvid beaktats. Investeringar av säkerhets- och miljöskäl Åtgärder för sanering av flytspackel och radon redovisas som investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 2001:3 Den tillkommande investeringen inräknas i redovisat värde till den del det inte leder till ett nedskrivningsbehov. Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 12

13 Not 2 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp, (%) 26 Försäljning, (%) Not 3 Ersättning till revisorerna Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 384 tkr (348 tkr) ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter 9 56 % 9 56 % Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % % Moderbolaget Styrelseledamöter 9 56 % 9 56 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % 13

14 Not 5 Avskrivningar Byggnader Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Balanslåneposter Summa Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Räntebidrag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Fastighetslån Kommunal borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Summa Not 7 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader i Sverige Bokfört värde mark i Sverige Taxeringsvärden byggnader i Sverige Taxeringsvärden mark i Sverige

15 Not 9 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående restvärde Not 11 Bostadslånepost Ingående värde Årets avskrivningar Utgående restvärde Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 13 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader

16 MARIEFREDSSKOLAN Mariefredsskolan kommer under de närmsta åren att byggas om- och till för att ge välfungerande och tillräckliga lokaler för en planerad organisation om tre paralleller åk F-9. Lokalerna är dessutom tillräckliga för att periodvis klara ett utökat elevantal oavsett i vilken åldersgrupp utökningen sker. Om- och tillbyggnaderna kommer att ge en fullständig verksamhetsanpassning av lokalerna för åren F-5. För skolåren 6-9 genomförs mindre förbättringar av elevutrymmen, av personalens arbetsrum och för att förbättra överblicken i lokalerna. Alla om- och nybyggda lokaler kommer också att göras bättre tillgängliga för handikappade. På skoltomten kommer man att skapa trygga och stimulerande utemiljöer, för studier och rekreation, anpassade till både yngre och äldre elevers behov. Skolan ska dessutom få en säkrare trafikmiljö och berikas med konstnärlig utsmyckning. Förändringarna kommer att genomföras i fyra etapper under åren 2005 till ETAPP 1 Hus A, "högstadiets" lokaler: Centralkapprummet och cafeterian fräschas upp och lokalerna öppnas upp. Nya grupprum och lärararbetsrum ordnas. I hus D byggs skolrestaurangen om för att få fler platser och en lugnare och mer trivsam miljö. Utvändigt byggs lastgatan norr om skolan om. Där ordnas en ny angöring till vaktmästeriet, fler och säkrare parkeringsplatser och en utökning av vändplanen vid skolrestaurangen så att lastbilar kan vända där. Gårdarna på skolans norra sida skärmas av mot lastgatan. Gården mellan Hus A och Djurgårdsgatan, "äldredelen", kompletteras med sittplatser och planteringar. Åtgärderna genomförs under sommaren ETAPP 2 Hus L, nytt hus - för idrott samt för en arbetsenhet med fyra klasser i åk F-3 i samordnad verksamhet fritids/skola. För mer detaljer - se separat plansch. Huset planeras vara färdigt för inflyttning till höstterminen 2006.

17 Högstadiets Hus A: - Centralkapprummet får ny inredning. - Cafeterian öppnas upp, får ny belysning och bardisk. - Lokalerna öppnas upp med bl a glasade dörrar för att man lätt ska se om lokalerna är lediga och för att föra in ljus till korridorerna. - Fyra nya arbetsrum för lärarna och två nya grupprum byggs. - En passage öppnas genom hus B mot skolans nya huvudentré och skolrestaurangen. - Vaktmästeriet får ny placering och ny angöring för varuleveranser. - Skolgården för de äldre ungdomarna kompletteras med sittplatser och planteringar. Hus A4 och B - Skolans nya huvudentré med personalutrymmen och administration. - Lokaler för två enheter med vardera 3 klasser för skolåren 4 och 5. Invändigt samlas klasserna tre och tre med gemensamma allrum och personalarbetsrum. - Varje arbetsenhet får sina entréer samlade från en gemensam gård. - En passage öppnas genom huset för att eleverna ska enkelt komma ut på entrégården. - Hemkunskapen får en ny teorilokal. Utvändiga åtgärder: - För att förbättra trafiksäkerheten kompletteras skolan med en angöringsplats med rundkörningsmöjlighet mot Djurgårdsgatan. - Lastgatan byggs om med fler och säkrare parkeringsplatser. - Vändplanen vid skolrestaurangen utökas så att lastbilar kan vända där. - Gårdarna på skolans norra sida skärmas av mot lastgatan. - Ny bollplan för de yngre barnen. - Uteplatser anordnas i anslutning till entréer och hemvister. Hus L, nybyggnad med lokaler för fyra klasser i åk F-3 i heldagsomsorg och för idrott. Mellan F-3-delen och idrottslokalerna byggs en passage som knyter samman och ger ögonkontakt mellan de yngre barnens lekytor och den nya bollplanen. ETAPP 3 Hus G byggs om och anpassas för samordnad verksamhet fritids/skola för en arbetsenhet (fyra klasser) i skolåren F-3. Byggnaden kompletteras med mindre tillbyggnader för att skapa bra entréförhållanden och förrådsutrymmen. Klassrummen får fönsterdörrar ut till uteplats. Hus H, "Valentin", byggs om och anpassas för samordnad verksamhet fritids/skola för en arbetsenhet (fyra klasser) i skolåren F-3. Även här gör man mindre tillbyggnader för att skapa bra entréförhållanden, förråd och personalarbetsrum.

18 "Årstider", konstnärlig utsmyckning av konstnären Nils Bertil Malmberg. Fyra grusytor med labyrinter på olika teman, domarring och ett "gångertecken" som plats för spel mm. Varje grusyta ramas in av fyra fruktträd. I mitten placeras skolans flaggstång med sittplatser kring. Hus D, skolrestaurangen - Skolrestaurangen kompletteras med ytterligare en matsal för ca 30 pers som också ska kunna användas som konferenslokal. - Ett vindfång byggs i entrén för att ta bort drag. - Serveringen skärmas av från matsalen och ändras förbättras för att minska köbildningen. - Möbleringen ses över och ljudmiljön förbättras. Hus H, "Valentin", byggs om och anpassas för en arbetsenhet med fyra klasser i skolåren F-3 i heldagsomsorg. Utanför hemvistets allrum byggs en ny uteplats i soligt läge. Byggs till för att få bättre entréer och arbetsrum för lärarna. Hus G byggs om och anpassas för en arbetsenhet med fyra klasser i skolåren F-3 i heldagsomsorg. Entréerna byggs om och till. Klassrummen och hemvister förses med fönsterdörrar ut till nya uteplatser. Hus E och F Byggnaderna utnyttjas som resurs för små studiegrupper med elever med särskilda behov och för att klara periodvisa toppar i skolans elevantal. ETAPP 4 Hus B och A4 byggs om för två enheter med vardera 3 klasser åk 4-5. Varje arbetsenhet får sina entréer samlade från en gemensam gård. Personalutrymmen, vaktmästeri och administration får nya placeringar.

19 Not 19 Upplåning Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Strängnäs Kommun Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Strängnäs Kommun Summa Not 20 Derivatinstrument På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt tkr. Marknadsvärdet, som har beräknats som de kostnader/intäkter som hade uppstått om kontrakten stängts på balansdagen, uppgick till tkr. Marknadsvärden på derivatinstrument har erhållits från respektive bank där derivatkontrakt finns. Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Personalreserveringar Förskottsbetalda hyror Övriga poster Summa Not 22 Ställda säkerheter Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Not 23 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar

20 FASTIGHETSINNEHAV per den 31 december 2005 BELOPP I TKR. Nr Fastighet Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark inkl mark 1101 Kilen Brädgården Bofinken Flickskolan 5, del av Grävlingen Seminariet Benninge 2 + del av B Prästkragen Brage Lergropen Storken Pelikanen Strängnäs 3: Höjden Svalan Strängnäs 2:1, del av Strängnäs 2:1, del av Grävlingen Prästkragen Renen Siklöjan Bresshammar l:l, del av Läraren Bresshammar l:l, del av Trekanten Grassagården Mjölnaren Kyrkberget 10, del av Tändstiftet Rektorn Hammargården Vårdaren Barnskötaren Barnskötaren Ängshyddan Björnmossan Borgmästaren 7 och Rektorn 11, del av Brandchefen Föreningen Vannesta 3: Husby Tegelbruk 2:34, del av Vannesta 1: Vannesta 3: Fogdö Prästgård 3: Näsbyholm 3:19, del av Vansö Kyrkby 3:7, del av Näsbyholm 3:19, del av Hulting Merlänna 1: Stockenström Stockenström Bergman Vetet Tomaten Åker St.bruk 1:465, del av Uppling

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Roxx. Isabellagårdens tillbyggnad med 40 nya platser färdigställdes våren 2008.

Foto: Roxx. Isabellagårdens tillbyggnad med 40 nya platser färdigställdes våren 2008. Foto: Roxx Isabellagårdens tillbyggnad med 40 nya platser färdigställdes våren 2008. ÅRSREDOVISNINGAR 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 5 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer