Version 1, copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu"

Transkript

1 Version 1, copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions 1

2 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi, mål och värderingar Talent Management handlar i stora drag om att ta tillvara på företagets och organisationens samlade kompetens och erfarenhet på bästa sätt och se den som företagets viktigaste och starkaste resurs. Ett företag som har ett positivt synsätt till att inte bara förvalta den samlade kompetensen i ett företag utan även utveckla densamma mot ställda mål, affärsplan och visioner är ett mycket mera effektivt och lönsamt företag. Ett företag och organisation som seriöst arbetar med Talent Management TMoptimerar sina affärsresultat samtidigt som företaget utvecklar kvalité och helhetsutveckling inom alla plan och dess affärsrelationer. TM är en form av företagets utvecklingsdynamo som aldrig får och Competence Management stanna av. Den skallhela tiden underhållas och utvecklas. Ett företags seriösa arbete inom TM utvecklar hela sin affärs- och verksamhetskompetens och affärsstrategi. Ett väl utvecklat internt TM program och arbete styr även kompetensen och erfarenheten mot strategiska affärsplaner och arbetsgrupper och team innehar rätt mix av erfarenhet och kompetens. En effektiv Talent Management är ett starkt konkurrensvapen mot bättre lönsamhet, effektivitet och affärsresultat. Ett bra program inom TM skapar även bättre chefskaps- och ledarskap som i sin tur genererar ett starkare medarbetarskap i hela organisationens alla plan och nivåer oavsett befattning. Ett effektivt Talent Managementprogram och system skapar även bättre trivsel, anda och motivation samt framförallt delaktighet. Glöm aldrig bort att stora utmaningar och utveckling kopplat till belöning är den största motivationsfaktorn hos ett företag. Alla delar av ett komplett TM-program skapar kontinuitet i ett företag och organisation som i sin tur skapar mindre personalomsättning och frånvaror. 2

3 HeadCom Solutions Talent Management program och system har alla viktiga komponenter integrerat i sina system som ett komplett TM program måste ha. Systemen HeadCom Skill och HeadCom TMS är webbaserade systemkoncept där även ett mycket brett internt utbildningskoncept finns integrerat. (HeadCom Education ) I systemen finns moduler inom Competence Management och HRM. Väl utarbetade moduler inom bland annat kompetensmätning, kompetensinventering och prestationsbedömning samt arbetsbedömning. Programmen skapar sedan rätt kompetensmix i grupper och team. Programmen innehåller värdet av kompetens och prestation i ett mycket väl utvecklat system för kompetens- och prestationsbaserad lön. Ett flexibelt system som anpassas efter företagets och organisationens krav och önskemål. HeadCom Education som finns integrerad i systemen innehåller olika former av dagkurser, del- och etappkurser samt de korta och effektiva HeadCom Flexkurs. I initialskedet finns 32 standardkurser, 30 chefs- och medarbetarguider samt 5 chefsmanualer. Utöver detta finns ett kursanmälningssystem och många olika former av handledarmanualer inom intern utbildning och utveckling samt även en guide om presentationsteknik för bl.a. kursledare. Samtliga guider och manualer finns tillgängligt för alla användare i programmet och kurserna finns tillgängliga för personer med behörighet. Alla guider och material skall finnas lättillgängligt för alla användare av systemen då det är en viktig del inom Talent Management och Den Lärande organisationens roll i sammanhanget. Samtliga användare och chefer är registrerade utifrån behörigheter med individuella inloggningar. Inom HeadCom Solutions systemkoncept och programvaror finns en tydlig vision och strategi om vikten av att arbeta mot en strategisk kompetensförsörjning med kompletta program för företag och organisationer. Helheten kallar vi för HeadCom Talent Management. Själva synsättet är inget nytt fenomen men vårt TM- koncept är innovativt och nytänkande. Den röda tråden i vårt koncept är att kartlägga och utveckla alla medarbetare och chefer i en organisation. Vår affärsidé är att programmen skall vara kompletta med alla moduler och strukturer samt utvecklingsmöjligheter och affärsutveckling av företagets kompetens och erfarenhet. Ett komplett verktyg inom Talent Management och vad ett företag behöver i ett strategiskt TM program. Inom HeadCom Education guider, manualer och kurser arbetar vi mycket med att skapa tydliga mål och gemensamma värderingar, synsätt och värdegrunder för alla anställda inom organisationen. Programmen uppdateras och uppgraderas kontinuerligt med nytt material och innehåll. Sist i denna informationsguide om vårt Talent Management program följer en kortfattad information om våra tillgängliga konceptsystem. 3

4 Detta är HeadCom Talent Management; - Kompetens- och Prestationskartläggning. Research. Kompetensnycklar. - Kompetensvärdering och potential. - Rätt kompetensmix i grupper och team. - Kompetens- och prestationsbaserad lön. - Den lärande organisationens roll. - Interna utvecklingsguider och manualer för chefer och medarbetare. - Internutbildning och internutveckling med ett brett kursmaterial. - Kompetens- och PU samtal, dokumentation och karriärplanering, målkort och certifiering. Rekrytering och CV-hantering. - Karriärfrämjande utbildningsmaterial. Erfarenhetsutveckling. - Information om våra konceptsystem och webbaserade programvaror inom Talent Management och Competence Management samt Internal Development. Kompetens- och prestationskartläggning. Research av kompetens och de fem kompetensnycklarna. Inom HeadCom system gör varje chef en research av de samlade kompetenserna och erfarenheterna i sina personalgrupper och team. Samtliga anställda bör ha befattningsbeskrivningar och ansvarsområden. Inom programmen gör man olika mallar och kriterier baserat på befattningsbeskrivningar och/eller roller i gruppen. 4

5 Det är nödvändigt att få en klar bild och kartläggning över företagets samlade organisation, kompetens, kunskap och utbildning. Annars kan vi inte på ett optimalt sätt utnyttja alla de samlade resurserna som finns tillgängliga i en organisation fullt ut. Programmen innehåller olika standardverktyg och mallar för att underlätta för chefer i sitt dagliga arbete vid research av kompetens och erfarenheter. Flera av chefsguiderna guidar dig igenom alla de steg du bör använda dig av. Kompetensvärdering, Prestationsvärdering, Arbetssättvärdering och Potential. Att göra en tydlig kartläggning av de samlade resurserna gör du bäst på HeadCom Skill och HeadCom TMS programvara, ett komplett verktyg för detta syfte. Dessa innehåller även delar av HeadCom Education som guidar dig igenom hela processen. Programmen är mycket enkla att implementera i en verksamhet och är enkla och användarvänliga. Dessa verktyg är kompletta för dessa syften och skapar en tydlig helhetsbild av samtlig kompetens och erfarenhet i hela koncernen, i alla grupper och team med den individuella kompetensen som grund. Detta är verktyg som gör att du snabbt kan matcha in rätt kunskap och rätt sammansättning av kompetenser i alla grupper och team avsedda för specifika affärsplaner. Programmen har i grunden en 5-skalig bedömningsskal med halv-graderingar vilket gör att bedömningsskalan i praktiken har en 9-gradig evalueringsskala vilket ger effekt när det gäller poäng som ligger till grund för den kompetensbaserade lönen där även grundviktning och effektviktning läggs på den intjänade grundpoängen. 5

6 Bedömningssystem finns väl dokumenterat i guider om hur det skall användas på bästa sätt för att uppnå största objektivitet och effekt. Många av de standardmallar som finns inlagda i programmen är baserade på de fem kompetensnycklarna och som även finns tydligt beskrivna i en av guiderna. Rätt kompetensmix i grupper och team. För att ett bra team eller grupp skall utvecklas till ett riktigt Dream Team måste alltid rätt kompetens, kunskap, spetskunskap och erfarenheter finnas i teamet. En bra kompetensmix, ömsesidig respekt och erfarenhet är det viktigaste i skapandet av ett Dream Team. Varje chef eller arbetsledare med personalansvar bör göra en sammanställning och kartläggning av teamets eller gruppens samlade kompetens och kunskapsområden. Med det samlade kompetensmaterialet från HeadCom Skill och HeadCom TMS kompetenss är det nu enkelt att göra en samlad bild på den gemensamma och samlade kompetensen i en grupp eller i ett team. Med en korrekt sammanställning av alla individuella kompetenser kompetens ger detta en ovärderlig information och kunskap till inte bara teamledare, arbetsledare arb och chefer utan även för hela företaget och organisationens utveckling och framtida behov. Med detta system har man dessutom möjlighet att arbeta fram en mycket rättvis bedömning på lönesättning och löner. När man bygger ett Dream Team måste man ha olika former av lagspelare med olika roller i teamet. Varje roll och kompetensområde är lika viktigt som den andres område. Alla roller och ansvarsområden är lika viktiga för teamets framgångsmaskin. HeadCom Skill Skill och HeadCom TMS metod hjälper dig hitta itta rätt balans i ett team eller grupp. 6

7 Nedanstående exempel är ett prov på hur man kan gå tillväga och hur en samlad kompetens i ett team kan se ut. I nedanstående fall utifrån de krav och förutsättningar som ges i exemplet här nedan på ett team med rätt hög kompetens och mix i teamet. Här ges också vilja, kunskap och utrymme att via den lärande organisationen skola upp ganska nya och oerfarna medarbetare inom verksamheten. Utifrån detta och liknande exempel kan det sedan vara mycket enklare att rekrytera nya medarbetare till teamet när behovet finns. Då kan man snabbt få en klar bild av hur den nya personens profil och kompetens bör se ut för att på ett effektivt sätt fylla den nya rollen eller luckan efter en person. Hur chefer arbetar med att komponera och sätt ihop effektiva team baserat på rätt kompetens och erfarenhet finns väl dokumenterat i guider om hur det skall användas på bästa sätt för att uppnå största objektivitet och effekt. 7

8 Kompetens och prestationsbaserad lön och löneersättningar. löneersä HeadCom Skill och HeadCom TMS TMS stora styrkor är det integrerade kompetensbaserade individuella lönesystemet. Unikt individuellt lönepoängsystem som sticker ut! Ett helt unik lönesystem som verkligen skapar rätt individuell lön baserad på kompetens, komp erfarenheter samt utbildning och även prestation.. Genialt verktyg som skapar samma förutsättningar i hela koncernen oavsett befattning och bakgrund och som dessutom följer JÄMO:s kriterier och rekommendationer. Detta system och metod återspeglar återspegl mycket väl vad företag och organisationer kräver och önskar med en sådan lösning på ett individuellt lönesystem ur många aspekter. Tre medieföretag i Västsverige har gjort en undersökning bland Västsvenska företag och deras anställda vad som är viktiga faktorer i ett arbete och vad som gör medarbetarna nöjda. Här följer några av de viktigaste punkterna och vad som ligger högst upp i frågeenkäten; Ledningen, hur medarbetarna känner och upplever sin närmaste chefs ledaregenskaper och kompetens samt ledningens förmåga att driva verksamheten. De anställda önskar och vill ha bra arbetsledning som kan göra medarbetarna synliga och hörbara samt förmågan att få bra sammansättningar i arbetsgrupper och team. Inflytande, att medarbetarna känner att deras kompetens, kunskap och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt. Att kunna vara delaktiga i företagets utveckling och att de känner att de kan påverka arbetsuppgifterna. Lönen, att den står i proportion till kompetens, prestation och insats och att företaget har ett lönesystem som motsvarar detta. Alla dessa tre viktiga punkter och aspekter infrias helt och hållet med nya HeadCom Skill och HeadCom TMS TMS Vi har hela tiden lyssnat på alla parter på arbetsmarknaden för just detta syfte, att utveckla och tillverka ett system som anpassas till varje företagsföretags och organisations behov och krav. 8

9 Den lärande organisationens roll inom Talent Management Inom alla våra systemkoncept och program har den lärande organisationen en mycket viktig roll. Den lärande organisationen är en dynamo när det gäller all internutveckling inom Talent Management. Om en lärande organisation skall fungera fullt ut i ett företag före måste företaget stödja erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringssystem med ett kommunikationsnät som kontinuerligt är under utveckling. Därför bör företaget internutbilda alla sina chefer och ledare inom den lärande organisationens roll och syfte. Återigen, erigen, kompetens skapar konkurrenskraft och effektivitet. Allt lärande är att upptäcka saker och ting vilket förändrar och utvecklar människans tankesätt och handlande. Att lära innebär förändring och vi människor lär ständigt. Lärande är ett sätt för oss os att omedvetet förhålla oss till vår omgivning. Lärande är en ständig process för oss i alla sammanhang och i alla relationer. Allt lärande ger en lång rad effekter, som att det förbättrar vårt beteende och attityd, ökar vår insikt, kunskaper och skicklighet skickli och som allt sammantaget resulterar i större erfarenhet. Eftersom vi i princip befinner oss mer än 50 % av vår vakna tid på jobbet eller med arbetsinriktade frågor och tankar anpassas dess tankar till ett rent organisatoriskt tänkande. Den lärande organisationen ganisationen i ett företag är en kontinuerlig utvecklingsdynamo och en mycket viktig del inom TM. TM En lärande organisation är en organisation som hela tiden utvecklas och förändras i takt med att medarbetare och chefer utvecklas och förändras. Detta är oerhört hört viktigt i alla företag där äkta spetsspets och specialkompetens oftast besitts av ett fåtal personer och om någon av dessa lämnar företaget försvinner även viktig spetskompetens. Den lärande organisationen har alltså en mycket stor roll eller rättare sagt, måste ha en stor roll - för ett företags kontinuitet. Det gäller för alla ansvariga, företagsledare och chefer att skapa former och förutsättningar och en bra intern plattform för lärandet som till att säkra så att kunskap och erfarenheter stannar kvarr och utvecklas inom företaget. 9

10 Inom alla program finns den lärande organisation mycket väldokumenterad i ett flertal chefsguider, bland annat chefsguide nr Och nr 18 om förbättringsgrupper. Interna utvecklingsguider och chefsmanualer Inom HeadCom Education finns i initialskedet 5 chefsmanualer och 30 chefsguider samt en del utbildningsutbildnings och kurs guider samt inte minst en guide om presentationsteknik och kursrekommendationer. Allt för att förenkla för chefer och kursledare, Alla guider och manualer samt användarmanualer och kom-igång-guider kom finns i nedladdningsbara pdf-versioner och finns tillgängliga för alla användare. 10

11 Intern utbildning, dagkurser, DelDel och Etappkurser samt HeadCom Flexkurser Inom HeadCom Education finns i initialskedet totalt 32 kurser för medarbetare och chefer. Samtliga standardkurser finns i PowerPoint och är alla redigerbara, bara att ladda ner och spara och redigera. Samtliga kurser finns kopplat till kursmaterial i form av guider och manualer. manualer Dessa är bara att skriva ut och häfta till ett kompendium. Samtliga finns i pdfpdf version. Bara att ladda ner och spara. Just nu i samband med att vi lanserar nya HeadCom Axiom finns 11 st dagkurser, 3 stycken del- och etappkurser samt 18 1 stycken av de effektiva HeadCom Flexkurs nya kurser tillkommer kontinuerligt. Inom HeadCom Education kan du även lägga till och ladda upp dina egna kurser och manualer om du så önskar. Dessa sparas då i ditt företags databas och finns tillgängligt för alla. Programmet har ar även ett system för kursanmälan och schemaläggning av internutbildning. HeadCom Education finns tillgängligt i alla våra nuvarande system och kommande ny systemkoncept. Med vårt nya HeadCom Axiom finns även tillgängligt som ett abonnemangssystem inom internutveckling. 11

12 Kompetens- och PU-samtal, samtal, dokumentation och karriärplanering, målkort och certifieringar,, Rekrytering och CV-hantering. CV Inom HeadCom Skill och HeadCom TMS program finns färdiga standarddokument i programmen färdiga att registrera och fylla i. Dokumenten och formulären finns både för kompetenssamtal, PU-samtal PU samtal och lönesamtal samt målkort och uppföljning för karriärplanering. HeadCom Skill och HeadCom TMS TMS har dessutom ett inbyggt certifieringssystem för kriterier och mallar mal (Befattningar). Genom chefsmanualen Kommunikation & Medarbetarsamtal får du dessutom en omfattande guidning om dessa medarbetarsamtal. Manualen har dessutom en delkurs om fyra delar där varje del är 4X45 minuter. Alltså totalt 16x45 minuter. Rekrytering och CV. Mot bakgrund av de resultat som man får av kompetenskompetens och erfarenhetsinventeringen och värderingen blir det enklare att hitta och identifiera rätt profil for rollen i grupp och team. Genom kartläggningen får man fram exakt den profil man an söker för att passa in i gruppens affärsplan. HeadCom TMS har en inbyggd rekryteringsmodul för kriterier och mallar (Befattningar). Programmet har även en chefsguide som guidar dig igenom alla steg inom en anställningsintervju. Programmet har även en CV bank där man kan söka rätt person för en roll. Både och HeadCom Skill och HeadCom TMS har en inbyggd sökmotorik inom Competence Management där man söker efter specifika spetskompetenser eller unika kompetenser inom företaget eller koncernen. 12

13 Övriga delar i programmen avsedda för karriärplanering och erfarenhetsutveckling. Inom HeadCom Education finns många många guider som lär dig hur du på bästa sätt kan hjälpa till att utveckla din personliga karriär och utveckling. Alla chefsguider och chefsmanualer är karriärfrämjande. Information om våra konceptsystem och o webbaserade program Vår målsättning och ch affärsidé är att göra våra programvaror och system så kompletta som möjligt inom Talent Management och Internal Development. Våra nuvarande programvaror är följande: f HeadCom Skill Är ett webbaserat verktyg inom Competence Management och Internal Development. Programmet är utmärkt för stora företag och organisation som vill ha fullständigt kontroll inom TM samt i samma program ha tillgång till ett mycket brett utbildningsprogram. 13

14 HeadCom TMS Är ett webbaserat verktyg inom Talent Management och Internal Development. Programmet är utmärkt för mindre företag, organisationer och förvaltningar som vill ha fullständigt kontroll inom TM samt i samma program ha tillgång till ett mycket brett utbildningsprogram. Till skillnad från HeadCom Skill innehåller även HeadCom TMS en modul inom Human Resources Management vilket inkluderar en rekryteringsmodul och CV hantering samt CV databas. HeadCom Axiom Är ett webbaserat verktyg inom Internal Development. Programvaran innehåller hela HeadCom Education samlade utbildningsmaterial och utvecklingsmaterial. Programmet fungerar som ett abonnemangssystem inkluderat administration för varje unik användare i företaget. Systemet innehåller 30+ interna kurser, chefsmanualer,, 30 chefsguider samt system för interna nterna manualer och guider samt kursanmälan. Detta är ett helt unikt verktyg med ett omfattande utbildningsmaterial. 14

15 HeadCom Education Är ett det webbaserat verktyget inom Internal Development. Programvaran finns integrerade i alla våra system och är mycket omfattande inom internutveckling. Välkommen med dina förfrågningar om vårt Talent Management system; HeadCom Solutions Scandinavia, Hunnebostrand, Kontakt: Sven-Erik Nyberg, copyright Sven-Erik Sven Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions 15

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod.

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Infoversion.3,05 2012 En av HeadCom Systems stora styrkor är det integrerade kompetensbaserade individuella lönesystemet.

Läs mer

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk.

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Hunnebostrand sommaren 2014. Copyright All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia 20114 I denna InfoLine;

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer