Sida 1 av 8. Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarnas vägval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval"

Transkript

1 Sida 1 av 8 Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarnas vägval

2 Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt och har en tydligare koppling till svensk idrotts mål. SISU Idrottsutbildarna är en viktig aktör för att stödja föreningarna att skapa världens bästa barn- och ungdomsidrott. För att kunna vara en tydlig stödorganisation i detta arbete krävs att SISU Idrottsutbildarna gör sina vägval, utifrån vårt egna grunduppdrag att möjliggöra utveckling genom utbildning. Dessa tydliga vägval ökar möjligheten till smidig kommunikation med andra aktörer inom Idrottslyftet. Det tydliggör förväntningar och möjliggör resursoptimering. Det finns också en intern drivkraft att skapa gemensamma förhållningssätt. Vi ska arbeta med föreningen i fokus. Stödja och möjliggöra en förstärkning av barn- och ungdomsverksamheten. Det innebär att hitta eventuella brister, enligt RF:s formulering av vårt uppdrag. Men det handlar också om att förbättra det som redan är bra. Vi ger oss ut på en ny resa och detta innebär per automatik att allt inte kan vara på plats på en gång. Vi får utifrån de i detta dokument beskrivna vägvalen starta upp vårt arbete. Längs vägen är utvärdering och dialog avgörande för att vi genom praktisk erfarenhet ska kunna göra justerade eller nya vägval. Lycka till med arbetet! Kontaktperson hos SISU riks för Idrottslyftet: Malin Andersson

3 Sida 3 av 8 BAKGRUND Idrottslyftets övergripande syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill Idrottslyftets gemensamma mål Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet aktiviteter och utövare Alla SF och IF ska erbjudits stöd och support att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat Fyra prioriterade områden (med tre aktörer) 1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill (SISU) SF 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF) Notera att SF har möjlighet att arbeta med samtliga prioriterade områden (valfritt). SISU Idrottsutbildarnas uppdrag i Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarnas distrikt får i uppgift att genomföra utvecklingsprocesser i föreningarna för att de än bättre ska införliva de intentioner som finns i Idrotten vill i sin verksamhet. De föreningar som genomför utvecklingsprocesser kommer ha möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna utveckla de eventuella brister som identifieras under processen. SISU Idrottsutbildarna ska ta hänsyn till SF:s arbete/önskemål i sina föreningskontakter. TOLKNING AV UPPDRAGET För att kunna möta upp som en samlad helhet bör SISU Idrottsutbildarna enas om tolkningen av sitt uppdrag likväl som att enas om de gemensamma grunderna i utförandet. SISU Idrottsutbildarna får i uppdrag att genomföra utvecklingsprocesser Utvecklingsprocessen är central i vårt uppdrag då den är ett obligatoriskt moment. Med utvecklingsprocess avses inte vår egen verksamhetsform, utan avsikten är att föreningen ska genomföra en föreningsanalys på lämpligt sätt o Vi måste enas om hur utvecklingsprocessen ser ut och genomförs o Utvecklingsprocessen måste ha en rimlig omfattning och borde skapa förutsättningar för en långsiktig relation mellan SISU Idrottsutbildarna och föreningen för att IF ska införliva de intentioner som finns i Idrotten vill Verktyget för analysen måste utgå ifrån Idrotten vill. Ett uttalat fokus ska ligga på barn- och ungdomsverksamheten eftersom det är till dessa målgrupper Idrottslyftsmedlen ska användas. För SISU Idrottsutbildarna är det av intresse att i samma arbete också kunna identifiera andra förbättringsområden. Verktyget måste tydligt styra in fokus på barn- och ungdomsidrotten, men även belysa föreningen ur ett helhetsperspektiv.

4 Sida 4 av 8 möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna utveckla eventuella brister SISU Idrottsutbildarnas stöd ska gå till föreningar som genomfört utvecklingsprocessen/analysen och utifrån detta identifierat förbättringsområden. Verktyget vi använder måste visa förbättringsområden Vi bör klargöra vilken typ av stöd föreningen kan få SISU Idrottsutbildarna ska ta hänsyn till SF:s arbete/önskemål Det är givetvis viktigt att föreningen ges möjlighet att anpassa och använda sina insatser så att de också följer de specialidrottsliga värderingarna. Vi måste enas om hur vi tar hänsyn till SF:s önskemål och vad detta innebär Slutsatser, tolkningar och konstateranden Idrottslyftet en möjlighet till långsiktig relation med föreningen Idrottslyftet innebär inte ett nytt uppdrag för SISU Idrottsutbildarna utan är en förstärkning av något som redan utförs. Via Idrottslyftet får föreningarna (och vi) däremot möjlighet att utveckla barn- och ungdomsverksamheten med kostnadssubvention. Motkravet på föreningen är att de genomför sin utvecklingsprocess, som är ett sätt att säkerställa att resurser kanaliseras till områden där de kan göra störst skillnad. För SISU Idrottsutbildarna är Idrottslyftet och dess medel ett sätt att stimulera föreningar att utveckla sin verksamhet med ett tydligt fokus på kvaliteten i sin barn- och ungdomsverksamhet. Den framgångsrika kontakten med föreningarna stavas som vanligt långsiktighet. Och det är lämpligt att vi har en långsiktig samverkan i fokus när föreningarna genomför sin utvecklingsprocess. Resultaten av föreningens analys ska givetvis visa tydliga inriktningar utifrån Idrottslyftets mål, men analysen ger oss också möjlighet att kartlägga föreningens nuläge och behov i ett bredare perspektiv. Ett resultat av analysarbetet kan vara att föreningen och SISU Idrottsutbildarna kommer överens om föreningens utvecklings- och utbildningsplan för de kommande åren, där vissa insatser täcks med medel av Idrottslyftet och andra på annat sätt. Har vi ett långsiktigt perspektiv i det vi gör tror vi att föreningarna får bästa möjliga stöd, och SISU Idrottsutbildarna bästa möjlig uppväxling av analysarbetet. Idrottslyftet ska genomsyras av SISU Idrottsutbildarnas ordinarie uppdrag Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna finns till av en anledning och för att lösa vårt uppdrag dels utifrån våra medlemsförbunds önskemål men också utifrån våra statliga direktiv har vi enats om gemensamma förhållningssätt bland annat vad gäller spelregler och resursanvändning. Uppdraget inom Idrottslyftet har vi fått inom ramen för vår ordinarie verksamhet. Det innebär att förhållningssätt och beslut inom ramen för Idrottslyftet ska fattas på likartade grunder som vi gör i vår dagliga verksamhet. Där spelregler och centralt resurs PM är normen för våra beslut. De stödinsatser föreningen kommer erbjudas inom ramen för Idrottslyftet är i första hand sådan där SISU Idrottsutbildarna står som anordnare och givetvis kan vi i vanlig ordning också samspela med andra organisationer och förbund. Anpassning av ambition och verktyg för att nå målen Målet är att alla föreningar ska ges möjlighet att införliva Idrotten vill i sin verksamhet. Förutsättningarna att erbjuda alla föreningar möjligheten varierar mellan våra distrikt. Geografi och antal föreningar kopplat till resurser i form av personal är två faktorer vi måste ta hänsyn till. Valet har därför fallit på att göra den obligatoriska utvecklingsprocessen formbar utifrån att kunna möta sådana

5 Sida 5 av 8 olika förutsättningar. Verktyget ska kunna hanteras av föreningen i eget arbete, men också genom ledning av SISU Idrottsutbildarna utsedd processledare. Vi ska ta hänsyn till SF:s önskemål Det är viktigt att sätta föreningen i sitt idrottsliga sammanhang. Tillhörigheten till ett SF är viktigt och finns det SF som kommit långt i sitt arbete kring Idrotten Vill och skapat egna dokument, verktyg och riktlinjer ska vi ta hänsyn till dessa. I de fall då föreningen kommer genomföra sin analys i eget arbete är det viktigt att förankring av eventuella styrdokument sker i samtalet med IF. I en kartläggning av SF:s nuläge (klar dec 2012) har vi efterfrågat just sådana här styrdokument. Dessa bör samlas och sammanställas på lämpligt ställe, förslagsvis på SISU internt. Detta för ett skapa enkelhet för SISU distrikten att hitta dokument som påverkar föreningens vägval. Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline RF och IT avdelningen arbetar nu för att SISU Idrottsutbildarna ska bli en aktiv part i den befintliga idrottslyftsapplikationen. I tidigare Idrottslyft har vi använd applikationen för den ekonomiska hanteringen och inför 2013 kommer vi successivt att slussas in i användandet av applikationen på flera sätt. Detta gäller såväl intresseanmälan från föreningen kring att utföra ett analysarbete, men även föreningens ansökan om stöd efter genomgången analys. Hanteringen kommer likna den som DF redan utfört inom ramen för skolsamverkan. Ett grundjobb är gjort och applikationen kommer att testas ur SISU-perspektiv i skarpt läge den 10 januari. Vi återkommer efter detta med mer information om hanteringen av systemet. Eventuella uppstarter av föreningsinsatser innan dess löser vi självklart på bästa sätt. Arbetsgång, samverkan förening och SISU Idrottsutbildarna Följande steg kommer att klargöras i texten nedan Kontakt med IF Utvecklingsprocess Stöd till föreningen Och sedan då? (1) Kontakt med IF Kontakt med IF kan ske genom: Idrottslyftsapplikationen Uppsökande Ansökan via idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline Från februari 2013 finns möjlighet för föreningen att söka kontakt med SISU Idrottsutbildarna via sin Idrottslyftssida i IdrottOnline. Denna kontaktansökan formuleras som en enkel intresseanmälan, innehållande föreningens kontaktperson, när i tid man önskar kontakt samt en kort motivering till varför föreningen vill göra ett arbete kring Idrotten vill. SISU distrikten tar sedan en kontakt med föreningen för att fortsatt planera arbetet. Vi hoppas på detta sätt kunna locka till oss fler, kanske nya föreningar, som hittar oss via IdrottOnline.

6 Sida 6 av 8 Uppsökande SISU Idrottsutbildarna kan också informera föreningarna om möjligheterna med Idrottslyftet i sina vanliga kanaler informationsbrev, hemsida, föreningskontakter. När kontakt är tagen väljer SISU distriktet tillsammans med föreningen vilken metod och omfattning som är lämplig för att genomföra föreningens utvecklingsprocess. (2) Utvecklingsprocessen Den obligatoriska föreningsanalysen måste vara av sådan omfattning och metodik att den blir praktiskt genomförbar utan att göra avkall på kvalitet och riktning mot målet. Utifrån förutsättningarna har vi sett behov av att skapa två olika arbetsalternativ. Ett där föreningen i eget arbete kan göra sin analys, och ett som leds av en processledare. Och däremellan kan det finnas olika alternativ, kanske som en blandning av de båda. Det kan till exempel vara så att vi ordnar en träff för flera föreningar samtidigt och där processledaren stödjer föreningarna vid olika tidpunkter i arbetet. Eget arbete Processledare Omfattning Efter överenskommelse med föreningen Kostnad Några distrikt har eftersökt en gemensam kostnadsbild för dessa utvecklingsprocesser. Då det övriga uppdraget i Idrottslyftet hänvisas till våra gemensamma dokument bör också bedömningen av kostnader göra det. Valet av metod och dess omfattning måste också få spela en roll. Enligt tidigare beslut har vi enats om en gemensam kostnadsbild gällande Principer för uppdrag för SF/MO och här bör vi här använda oss av denna. Följande finns överenskommet: Heldag kronor Halvdag (upp till 4 tim) kronor Gällande kostnadstäckning för lokal, kost etc vill vi överlämna beslut om nivåerna för detta till SISUd, med uppmaningen att hålla Idrottslyftets mål i fokus och att inte låta kostnaden för processen skena iväg, då det är i stödåtgärderna som vi kan göra den stora skillnaden- och därmed också där de stora resurserna bör ligga. Givetvis kan vi också bistå föreningen med subvention vad gäller ex lokal, material när dessa genomför arbetet i egen regi. Verktyg/analysarbetet I skrivande stund är ett gemensamt verktyg/arbetsmaterial under konstruktion. Verktyget ska vara klart att använda i januari. Oavsett om analysen görs som eget arbete eller via processledning följer den samma mönster:

7 Sida 7 av 8 Inledning Idrottslyftet och Idrotten vill presenteras på ett smakfullt sätt Nulägesanalys Självskattning; föreningen bedömer sin verksamhet utifrån Idrotten vill Behovsanalys Visar vilka behov föreningen har De behov föreningen identifierat kan stödjas av SISU antingen via Idrottslyftet eller via den ordinarie verksamheten, beroende på vilket typ av stöd IF behöver. Ibland kan föreningen göra ansökningar via DF eller sitt SF. Här har vi en viktig roll att vägleda föreningen vidare. ANSÖKAN Tillsammans med SISU kommer IF överens om vad man ska söka stöd för. I denna ansökan ska effektmålen också beskrivas. Föreningens analys görs utifrån Idrotten vill:s hela perspektiv, men har ett särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten. Genom att göra analysen något vidare borde detta kunna ge oss ett mervärde för att kunna göra en långsiktig planering för hela föreningens verksamhet. Analysarbetet har stöd av verktyget som blir ett fysiskt material men där så stora delar som möjligt kommer att digitaliseras. Resultatet av arbetet synliggörs i en dokumentation, en gemensam mall. Hur länge är analysen aktuell? Om en förening återkommer efter en tid och har behov av att fortsätta sitt utvecklingsarbete är det upp till SISU distrikten att i varje enskilt fall avgöra om föreningens analys är aktuell. Det är orimligt att sätta ett bäst före datum på analysen, utan detta måste utgå föreningens nuläge. Givetvis är det här viktigt att vi tar hänsyn till ändrade förutsättningar i IF, exempelvis en ny styrelse eller om det passerat en längre tid mellan kontakterna med föreningen. Det kan alltså vara så att SISU-d och IF gemensamt beslutar om fortsatta åtgärder utifrån en sedan tidigare genomförd analys. Om föreningen gjort en analys sedan tidigare? Det primära syftet med analysarbetet är att sätta föreningens verksamhet i ett perspektiv av god barnoch ungdomsidrott, utifrån Idrotten vill. Om en förening gjort en analys sedan tidigare (på ett annat sätt än här beskrivet) är det upp till SISU distriktet att avgöra om denna analys är tillräcklig. Vilka i föreningen ska delta i analysarbetet och hur många? Vilka som är lämpliga att delta i analysarbetet är beroende på föreningens storlek, verksamhet och kapacitet. Med tanke på Idrottslyftets inriktning är det givetvis intressant och viktigt att låta så många som möjligt komma till tals kring den upplevda bilden av föreningen. Ambitionen finns att verktyget ska göra detta möjligt, dvs att låta fler komma till tals än de som deltar i analysarbetet. Vårt ansvar är att se till att analysarbetet håller en hög kvalitet och detta innebär bland annat att säkerställa att analysen inte genomförs som ett enmans verk i föreningen. Säkerställer vi inte kvaliteten utifrån detta perspektiv riskerar vi att göra avkall på vårt bidrag till att nå Idrottslyftets mål. Och det vill vi inte. Hur säkerställa kvaliteten när föreningen gör analysen genom eget arbete? Kvaliteten på vår dialog med föreningen är avgörande för att analysarbetet ska ske på ett tillfredsställande sätt. Vägledning inför arbetet med fokus på processen, arbetsmaterialet och eventuellt befintliga värdegrundsdokument etc. och ett självklart uppföljande samtal där förening och SISU-d går igenom resultatet av arbetet. Utifrån detta samtal tas sedan gemensamma beslut om fortsatta vägval.

8 Sida 8 av 8 (3) Stöd till föreningen efter analysen De identifierade behoven utgör grunden för bedömning och val av lämpliga insatser. Leds analysen av en processledare kan detta arbete göras omedelbart. Gör föreningen analysen i eget arbete är ett samtal mellan föreningen och SISU distriktet avgörande. Ansökan kommer (i sinom tid) att kunna göras i Idrottslyftsapplikationen. Exempel på områden: Ledarutbildning: Ledarna är centrala för att skapa kvalitet i idrottsverksamheten. Aktivutbildning: Barnrättsperspektivet är centralt i Idrottslyftet och då kan det vara aktuellt att jobba med individerna som ska lära sig ta ansvar, få påverka, deras självkänsla och andra inslag. Föreningens styrning och struktur: För att barn och ungdomsverksamheten ska hålla tillräckligt hög kvalitet kan det vara angeläget för föreningen att arbeta med sina vägval, strategier, arbetssätt, policydokument. Styrelsen kan också behöva utbildning inom ramen för Idrottens föreningslära. Teamutveckling: Det kan finnas grupper i föreningen som måste stärka sitt sammanhang på olika sätt och av olika anledningar. (4) Och sen då? Har vi lyckats med ambitionen att skapa en långsiktig relation med föreningen kommer SISU distrikt och förening ha en löpande dialog och avstämning som också innebär nya vägval. När Idrottslyftsapplikationen är i full gång kommer föreningen att slutrapportera sina aktiviteter på samma sätt som de gör även gällande sina ansökningar hos DF och SF. Mer information om detta kommer när RF slutfört arbetet med applikationen. Den dokumentation som blir resultatet av föreningens analys kommer kunna användas som utvärdering av verksamheten när insatser har genomförts, för att se om åtgärderna uppnått önskad effekt. Vi har förhoppning om att den enkla och tydliga dokumentationen ska kunna läggas upp på föreningens sida i applikationen. Fortsatt utveckling av SISU Idrottsutbildarnas uppdrag i Idrottslyftet Detta dokument är ett första vägval för ett gemensamma vägval i vårt uppdrag. Det klargör också de förväntningar SF och RF kan ha på vårt arbete. Det gör också att de insatser SF eventuellt väljer att göra inom ramen för området Idrotten vill på ett smidigare sätt kan komplettera våra insatser. Det följer också det arbete vi just nu utför för att skapa en ökad samstämmighet kring vår verksamhet över distriktsgränserna, så att i detta fall primärt SF upplever oss som en tydligare enhet. Utvärdering och eventuella justeringar av vägval Vi bör under 2013 vid ett par tillfällen ägna tid åt vår interna utvärdering av vårt uppdrag. Detta med fokus att se över hur arbetet går rent generellt, men också utvärdering av verktyget och processernas genomförande. Kostnadsanvändningen för processerna samt resultatet av desamma är också intressanta faktorer. Ett första tillfälle att prata om detta är i februari 2013 då distriktsidrottschefer och verksamhetsledare träffas på en gemensam mötesplats. SISU riks ansvarar att lägga en plan för det övriga utvärderingsarbetet.

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Idrottslyftet 2016-2019 Idrottslyftet 2016 2019 Inledning/Bakgrund Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade i augusti 2014 att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för Idrottslyftet. Arbetet med att forma

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet

Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Kort summering av videokonferens 3 den 23 maj 2013 med fokus på Idrottslyftet Videokonferensens syfte Delge information och uppdatering av SISU:s nya inriktning av Idrottslyftet Vissa på exempel från verkligheten

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Idrottslyftet Utvecklingsplan

Idrottslyftet Utvecklingsplan Idrottslyftet 2016 2019 Utvecklingsplan SF: Utvecklingsplan Idrottslyftet Syfte och mål Syftet med Idrottslyftet 2016 2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 25 år väljer att

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Informationsträff om. Idrottslyftet VÄLKOMMEN!

Informationsträff om. Idrottslyftet VÄLKOMMEN! Informationsträff om Idrottslyftet 2016 2019 VÄLKOMMEN! Kartläggning och analys av SF s verksamhet för barn och unga 7 25 år inom ramen för Idrottslyftet. Ska utmynna i en utvecklingsplan som ska vägleda

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Jonnie Nordensky - Riksidrottsförbundet Olov Wolf-Watz - Strategirådet Sofia Pettersson - Ramböll Dagens pass RF:s uppföljning av Idrottslyftet Vad görs och varför

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

! Svenska Roddförbundet

! Svenska Roddförbundet Sammanställning och analys: Ulrika Lingslunde, projektledare Sammanställning och analys Utvecklingsträffar 2015 Innehållsförteckning: Bakgrund. 3 1. Sammanställning per Utvecklingsträff 4 Upplägg Utvecklingsträffarna

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

111 Förenings- stödet! 1

111 Förenings- stödet! 1 111 Förenings- stödet! 1 222 Reviderad 2013-09-11 Innehåll: Inledning 3 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 4 Utbildningsstöd 6 Idrottslyftet- Allmänt 9 Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar 10 Idrottslyftet

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014 UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 AGENDA Om Rambölls uppdrag Om iakttagelser från nulägesanalysen Om vårt pågående nedslag Frågor och funderingar RMC HAR FÅTT I UPPDRAG ATT UTVÄRDERA IDROTTSLYFTET

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Beslutad av Riksidrottsstyrelsen 2012-08-28 Idrottslyftet 2013-2015 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 IDROTTSLYFTETS ÅLDERSMÄSSIGA MÅLGRUPP... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 5 1. Behålla

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

Idrottslyftet. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 2014! 1/1 2014 31/12 2014 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Alla som vill ska få vara med och spela fotboll så

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Levla lärmiljön. Ett stödmaterial för tidiga insatser

Levla lärmiljön. Ett stödmaterial för tidiga insatser Levla lärmiljön Ett stödmaterial för tidiga insatser Stödmaterialet är tänkt att användas av förskolepersonal i arbetet med tidiga insatser för barn som hamnar i problemsituationer. Det är viktigt att

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring 1. Inledning Den här skrivningens intention är att ange hur RF och SISU avser att arbeta med ungdomsinflytande i syfte att stärka arbetet i SF och IF. Planen har arbetats fram på kansliet på uppdrag av

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025

RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025 13.5.1 RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att uppdra till RS att genomföra en översyn av samtliga stöd i nära samverkan med SF, och

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet Uppdaterad 2012-10-05 Sök Idrottslyft IdrottOnline Klubb Idrottslyftet 2012-10-05 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven.

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven. 24 l l l l l l w w w w w w Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Idrottslyftet år 2 samt år 3

Idrottslyftet år 2 samt år 3 Örebro 2009-04-16 Till Distriktets föreningar Idrottslyftet år 2 samt år 3 Idrottslyftet År 2 Observera att År 2 går ut den 30 juni 2009, vilket innebär att de erhållna medlen för Idrottslyftet År 2 inte

Läs mer

IDROTTSLYFTET

IDROTTSLYFTET IDROTTSLYFTET 2017-2019 2 BAKGRUND Uppdrag från Riksidrottsförbundet att skapa en utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-2019 Syfte Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer

Läs mer

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Bakgrund Regeringen har gett idrotten 1 miljard kr på 4 år. Pengarna ska användas inom följande fem områden. Öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer