årsredovisning höganäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning höganäs kommun"

Transkript

1 09 årsredovisning höganäs kommun 1

2 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i princip inga förluster när krisen slog till. Péter Kovács, Kommunstyrelsens ordförande 2

3 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomisk analys 6 Personalredovisning 14 Verksamhetsberättelser 22 Kommunfullmäktige 22 Revision 23 Överförmyndarnämnd 24 Kommunstyrelse 25 Kommunstyrelse: egen verksamhet 25 Kommunledningskontor 26 Teknisk förvaltning: skattefinansierad verksamhet 28 Teknisk förvaltning: avgiftsfinansierad verksamhet 31 Räddningstjänst 33 Fastighetsförvaltningen 34 Byggnadsnämnd 36 Kultur- och fritidsnämnd 38 Utbildningsnämnd 40 Socialnämnd 44 Miljönämnd 49 Finansförvaltningen 51 Ekonomisk översikt 52 Fem år i sammandrag 52 Resultaträkning 53 Kassaflödesanalys 54 Balansräkning 55 VA 56 Renhållning 57 Investeringsbudgetavräkning 58 Redovisningsprinciper och noter 61 Resultatbudgetavräkning 68 Revisionsberättelse 70 3

4 Nådens år utnämndes vi till Sveriges mest ekonomiskt välskötta kommun 4 Nådens år. Ja, så kanske man hade börjat ett bokslut med denna världssituation på 1700-talet. Men nu är det 2010 och då tror jag att inledningen blir så här: 2009 ekonomisk kris i världen, ekonomisk kris i Europa och ekonomisk kris i Sverige. Inte sedan talet har världen skådat en djupare ekonomisk kris och det påverkade givetvis även Höganäs. Den som har lite kunskaper om kommunekonomi vet att vi inte drabbas med full kraft av krisens efterverkningar förrän Det finns en tröghet och fördröjning i vårt skattesystem som ger denna effekt. Men vad gör man när en störtflod närmar sig? Jo, antingen så flyr man eller så bygger man fördämningar och ser över sin visthusbod för att kunna överleva tills åkrarna ger full skörd igen. Det är precis vad Höganäs kommun har gjort. Vi har använt år 2009 och vi använder år 2010 för att rusta oss för år 2011 och år För de som tvivlar på att störtfloden verkligen kommer så måste jag tyvärr säga att denna gång vet vi med säkerhet att det är så och att floden är relativt stor. Underlaget som ligger till grund för skatteintäkterna för år 2011, är betydligt mindre än det var för år Redan i november 2008 kallade kommunstyrel sen till en krisövning, inte i vanlig mening med snökaos och olyckor. Nej, denna gång var scenariot ekonomisk världskris precis innan den blev verklighet. Övningen gav Höganäs kommun möjlighet att reagera i tid och hinna förebygga. Redan i mars 2009 kunde vi revidera budgeten i syfte att minska kostymen och få lite överskott att leva på år 2011 och år Våra förvaltnings chefer och alla våra medarbetare ställde upp och därför kan vi nu presentera ett bokslut för år 2009 som ger oss större trygghet inför kommande tuffa år. Det är inte många kommuner i Sverige som har samma lyckliga och stabila position. Höganäs kommun har inga egna lån, vi finansierar fullt ut vår pensionsskuld och kostnaderna kommer inte att öka eftersom vi har byggt upp buffertfonder för de mest kostsamma åren runt år Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget vidare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i princip inga förluster när krisen slog till. Vi utnämndes 2009 till Sveriges mest ekonomiskt välskötta kommun av tidningen Kommunexperten. Denna utmärkelse är vi mycket stolta över, det är hårt arbete som ligger bakom. Den 1 januari 2009 blev Höganäs officiellt Euro-city, vilket innebär att vårt näringsliv och kommunen accepterar euro på samma sätt som vår svenska krona. Handlarna och näringslivet har varit drivande i arbetet och i november lanserades vår egen valuta, Euronäs. Under november och december hand lades det i Höganäs för Euronäs alltså 1,35 Mkr. På nedersta raden i bokslutet 2009 läser vi 57,8 Mkr. Ett fantastiskt resul tat för ett krisår. Vi har medvetet arbetat mot ett överskott genom att minska vår kostym. Alla nämnder har i stort sett följt den reviderade budgeten. Att notera är att socialnämnden har full gjort sitt uppdrag och ändå lämnar tillbaka ca 9,4 Mkr. Jag är

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet imponerad över deras effektivitet och profession alism. Givetvis förekommer missar och fel, men inte på något sätt allvarliga missar och definitivt inte i stort antal. Vi är alla människor och vi kan göra fel, vi måste kunna förlåta och ta lärdom. 46,2 Mkr av överskottet hittar vi på finans förvaltningen genom en blandning av bättre skatte utfall och andra poster som blivit bättre än väntat. I mina ögon har vi fört en klok ekonomisk politik som gett resultat och framförallt trygghet. När krisen är över måste vi inrikta oss på att prioritera nyckeltalen inom skolan och barn omsorgen. I den framtida planeringen finns också två andra stora poster dels ytterligare ett vårdboende och dels etapp två för Höganäs Sportcenter med utbyggnad av fotbollsplaner, såväl levande gräs som konstgräs och friidrotts möjligheter. Till sist vill jag rikta ett stort tack till vår fantastiska personal, våra chefer och arbetsledare. Tack för ett gott samarbete i alliansen och med oppositionen. En bidragande orsak till vårt välstånd är just det goda samarbetet på politisk nivå. Oppositionen har valt att vara med och påverka och ta ansvar istället för att stå vid sidan om. Péter Kovács, Kommunstyrelsens ordförande händelser 2009 l Kommunen genomförde den största satsningen genom tiderna på fritid och friskvård, Höganäs Sportcenter. Arbetet med Hälsans stig fort sätter. l Invigning av utegym vid Kvickbadet. l Inflyttningen fortsatte trots krisen och vi l igger i fas för att klara vårt befolkningsmål till år l Skolan blev uppmärksammad för väldigt goda resultat och höjda meritpoäng. l Vi genomförde Vision 09 där många nya visioner och idéer fanns att beskåda på Biblioteket. Nästa visions utställning är schemalagd till år 2011 men redan nu har vi nya idéer och skisser för att fylla en ny utställning, så kanske får det bli en extra Vision 10, l Kommunen fick utmärkelsen Guld kärnan för bästa marknadsföring. l Beslut togs och arbetet med bevaran det av vårt kulturarv, keramiken i Höganäs, genom Keramiskt Center fortsätter. l Vi hamnade högst på listan över utlånade böcker per invånare. Vi har en fantastisk biblioteksverksamhet. 5

6 förvaltningsberättelse Den finansiella krisen vände tillväxt till nedgång Efter förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i produktionen föll Sveriges BNP år 2009 med 4,3 % på årsbasis. Nedgången var bred. Både varu- och tjänsteproduktion drabbades av stora efterfrågeminskningar och industriproduktionen föll dramatiskt. Antalet personer varslade om uppsägning ökade därefter till mycket höga tal. Konjunkturnedgången påverkar skatteunderlaget framförallt via arbetsmarknaden. Lägre sysselsättning och en därmed långsammare löneutveckling försvagar skatteunderlagets tillväxt. Lågkonjunkturen och fallet i sysselsättningen ledde till att skatteunderlagsprognoserna för 2009 och framåt reviderades ner kraftigt. Under senare delen av året har dock en viss återhämtning skett. De låga räntorna, finanspolitiska stimulanser och återhämtning i världshandeln har varit drivkrafterna bakom uppgången. Antalet personer varslade om uppsägning har på kort tid sjunkit från förra vinterns mycket höga tal till mer normala nivåer. Den öppna arbetslösheten har inte heller ökat så snabbt som tidigare bedömning innebar. Det innebar något bättre skatteunderlagsutveckling jämfört med tidigare bedömningar, men den är även fortsättningsvis väsent ligt lägre än Ändrade ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting Den snabba och överraskande kraftiga konjunkturförsvagningen försämrade drastiskt de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting. De skatteintäktsprognoser som budgetarbetet inför 2009 hade baserats på gällde inte längre, utan reviderades successivt ned med stora belopp. I maj beräknade SKL skatteintäkterna bli nästan 25 miljarder kronor lägre 2009 än vad som beräknades ett år tidigare när budgetarbetet inför 2009 startade. Prognosskillnaden var ännu större för För kommuner och landsting har detta inneburit att planeringen 2009 vilat på extra osäkra prognoser. Många kommuner startade olika åtgärdsprogram för att hantera ekonomin. Exempel är skattehöjningar, revidering av budgetramar och olika sparprogram. Syftet med dessa är inte bara att få ekonomin till att gå ihop 2009 men framförallt skapa ett bättre utgångsläge inför 2010 och 2011 då skatteintäkterna har beräknats bli lägre. Höganäs kommun var tidig med att vidta åtgärder Sämre skatteintäkter i riket innebär sämre ekonomiska förutsättningar för Höganäs kommun. Det beror på att Sverige har ett långtgående skatteutjämningssystem. Det innebär att alla kommuner i landet efter utjämning erhål ler samma skatteintäkter i kronor per invånare. I februari 2009 beräknades skatteintäkterna realt i Höganäs bli drygt 7 Mkr lägre jämfört med budgeten. Därutöver prognostiserades en avvikelse på -4 Mkr bland nämnder och förvaltningar. Det fattades således 11 Mkr jämfört med budgeten Bedömningen för 2010 och 2011 var då att det saknades 23 respektive 43 Mkr. Mot denna bakgrund beslutades det tidigt under våren om ett åtgärdsprogram. Programmet omfattade rutiner för anställningar och konferenser, inköp, fastighetsanvändning, översyn av IT-kostnader, fastighetsunderhåll, energianvändning samt en allmän nedrevidering av nettokostnader för samtliga verksamheter motsva rande 0,4 %. Syftet med ovanstående åtgärder var framförallt att förbättra utgångsläge inför 2010 och

7 ekonomisk analys Nu är vi invånare! Kommunens befolkning har för nionde året i rad ökat. Under 2009 steg invånarantalet från till , d v s med 232 personer. Befolkningsutveckling Jämfört med föregående år ökade det totala antalet barn och ungdomar (1-18 år) med 18 personer. Bland de äldre ökade antalet personer i åldern 65 till 79 år med 182 och gruppen 80-w år ökade med 40 invånare. Befolkningsförändringar påverkar kommunens skatteintäkter och utjämning. I genomsnitt ger en befolknings ökning med en person ökade skatte intäkter med cirka 40 tkr. Befolkningens fördelning på olika tätorter per den 31 december respektive år: 2008 Ort Diff Höganäs Viken Lerberget Nyhamnsläge Jonstorp Mölle Väsby Strandbaden Mjöhult Arild Farhult Skäret Ingelsträde Lerhamn Övriga områden Kommunen Bostadsproduktion Bostadsbyggandet i kommunen har avmattats till följd av den ekonomiska nedgången. Under år 2009 har omkring 35 bostäder färdigställts i kommunen. De största pågående projekten är: l Vikens Ry II (Skanska Sverige AB), ca 25 villor med äganderätt. l Backalyckan III (Riksbyggen) i Viken, 20 villor med äganderätt. l Jonstorp 12:20 Norra (Götenehus AB), 11 villor med äganderätt. l Bölsåkra 5:9 (Götenehus AB), 9 villor med äganderätt. l Kv. Polaris (AB Höganäshem) påbyggnad med 12 hyreslägenheter. Försäljning av 14 tomter för styckebyggda småhus på Eleshultsområdet i Nyhamnsläge har avslutats under hösten Nästa projekt blir Östra Lerberget med byggstart år Arbetsmarknad Lågkonjunkturen visar tydliga tecken på att inte bli så djup som förväntades bara för ett halvår sedan. Arbetsförmedlingens omfattande undersökning om arbetsgivarnas syn på sysselsättningen den närmaste tiden ger nu en mer optimistisk bild än tidigare. Av Arbetsförmedlingens statistik framgår att den öppna arbetslösheten i Höganäs per december 2009 uppgick till 3,8% mot 3% året innan. Motsvarande siffror för Skåne och riket är 4,5 respektive 4,4 % mot 3,3 respektive 3,2 % ett år tidigare. Vidare framgår av statistiken att Höganäs vid samma tidpunkt hade en ungdomsarbetslöshet på 4,9 %, vilket motsvarar samma nivå som året innan. För Skåne och riket uppgick andelen ungdomsarbetslösa per december 2009 till 4,7 respektive 5,1 %. Årets verksamhet Kommunstyrelse, nämnder och övriga politiska organ har avlämnat verksamhetsberättelser för sina respektive ansvarsområden. Berättelserna ingår i denna årsredovisning och redovisas under ett särskilt avsnitt längre fram. 7

8 förvaltningsberättelse Nedan kommenteras vissa förhållanden som särskilt bör uppmärksammas: Kommunens samverkan med handel och fastighetsägare för att stärka Höganäs som handelsstad har lett till ett flertal nyetableringar i kommunen. Höganäs Design Outlet befäste sin ställning som turistmål genom flera nytillskott och en upprustning av områdets infrastruktur. Det unika greppet att marknadsföra sig som Euro-City, en kommun där handel, restauranger och hotell accepterar Euro, gav eko både nationellt och utomlands. Kommunen vann Guldkärnan som bästa marknads förare. Kommunens företagsklimat rankas fortfarande högt i Svenskt Näringslivs årliga kartläggning. Höganäs kommun hamnade 2009 på 13:e plats bland landets 290 kommuner. Likaså rankades Höganäs som bästa kommun i Nord västra Skåne 2009 för utvecklingen av nyföretagande. I en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfts skolan i Höganäs kommun upp som ett gott exempel. Enligt rapporten är det den övergripande ledningen från politiker via tjänstemän till rektorer och lärare samt styrningen som är avgörande för vad som skapar en framgångsrik skolkommun. Biblioteken i Höganäs kommun har högst utlåningsoch besökstatistik i Skåne! Enligt statistik från Kulturrådet leder Höganäs kommun med sina fem bibliotek topplistan i Skåne vad gäller den totala utlåning per invånare och delar 1:a plats med Lund vad gäller biblioteksbesök per invånare. Om- och nybyggnationen av Höganäs Sportcenter har pågått under hela året. Denna är nu klar och invigdes den 8:e januari Framställning och förädlingen av lergods och stengods har haft en stor betydelse för det skånska kultur arvet. För att förvalta denna tradition har kommunen, tillsammans med Region Skåne och G W Nybergs Stiftelse för Höganäs kommun beslutat att bilda ett Kera miskt Center. Stiftelsen Höganäs Keramiskt Center kommer att innehålla museum, konsthall, verkstäder, prova på aktiviteter och kursverksamhet samt industrikeramik med nya, spännande interaktiva möjligheter för besökaren. Höganäs kommun investerar i friskvård. I maj invigdes ett utegym vid Kvickbadet. Redskapen kommer att komplettera Hälsans Stig, en promenadled som sträcker sig 8 km runt Höganäs. Dessutom finns det möjlighet att spela streetbasket eller helt enkelt ta ett dopp eller bada bastu på Kvickbadhuset. 8 Framtidsutställningen VISION 09 på Café Amanda i huvudbiblioteket genomfördes. Allmänheten bjöds in för att lämna sina synpunkter om den framtida utbyggnaden av Höganäs kommun.

9 ekonomisk analys Mål enligt god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ange finansiella mål samt mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall följas upp och utvärderas i förvaltningsberättelsen och redovisas i årsredovisningen. Kommunens målstruktur ser ut enligt följande: l Ledstjärna l Övergripande mål l Budgetmål Kommungemensamma mål Nämndsrelaterade mål. Finansiella mål Kommunens egna kapital skall inflationssäkras. Lånefinansiering av investeringar bör undvikas. Måluppfyllelse Målet har uppnåtts. Under året har KPI ökat med 0,9 %. Det egna kapitalet var vid årets början 345 Mkr och det utgående 402 Mkr. Det egna kapitalet har således ökat mer än KPI. Målet har uppnåtts. Inga nya lån har tagits under Samtliga investeringar har självfinansierats. Kommunfullmäktige fastställde 2007 att som ledstjärna för kommunen under perioden anta devisen Från kol till diamant och som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka till invånare i Höganäs stad och till totalt invånare i kommunen år År 2009 gällde sex kommungemensamma mål: 1. Stärka boende- och fritidsutbudet i syfte att öka kommunens attraktivitet för fler invånare. 2. Öka befolkningen under fyraårsperioden ( ) med minst 700 invånare. 3. Stärka kommunens infrastruktur och ekologiska hållbarhet. 4. Utveckla kvalité i utbildning och omsorg så att kommunens attraktivitet som bostadsort stärks. 5. Öka kommunens attraktivitet för företagsutveckling. 6. Finansiella mål: Inflationssäkra kommunens egna kapital. Undvika lånefinansiering av investeringar. Intern kontroll Inför 2009 har samtliga nämnder tagit fram internkontrollplaner. Totalt sett har resultatet av årets interna kontroll varit tillfredsställande. Vissa brister har också identifierats och åtgärdats. Årets kontroll har bland annat resulterat i att hanteringen av diariesystemet har förbättrats och brister i redo visningen av representation har åtgärdats och kommer att följas upp. Gjorda kontroller av lönerutiner gav ett gott resultat. Nedskrivning av aktierna i Höganäs Fjärvärmebolag Höganäs Fjärrvärme AB, som ägs av Höganäs kommun (61%) och Öresundskraft AB (39%), hade per 31 december 2008 en ackumulerad förlust om 8 Mkr. Bolagsstyrelsen beslöt att göra en nedsättning av aktiekapitalet med motsvarande belopp. Kommunfullmäktige beslöt att göra en nedskrivning med 4,9 Mkr, vilket motsvarar kommunens andel. För varje nämnd finns det sedan fem mål för god ekonomisk hushållning. Utvärderingen av de nämndsrelaterade målen kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas under respektive nämnd/styrelse. 9

10 förvaltningsberättelse 10 Finansiell analys Kommunen Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter: Resultat: Vilken balans har kommunen mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden. Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna? Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på kort och lång sikt? Risk: Vilka risker kan påverka kommunens ekonomi samt hur är kommunen exponerad finansiellt? Kontroll: vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Ett tecken på god kontroll är att antagen budget och prognos har god överensstämmelse med utfallet. Avsikten med analysen är att identifiera eventuella finansiella problem och att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. Resultat och kapacitet Resultatet 2009 blev ett överskott på 57,8 Mkr, vilket är 57,6 miljoner bättre än det budgeterade. Resultatet förklaras av: l Ej använda reserver och fonder (27 Mkr) l Överskott på nämnder och styrelse (12 Mkr) l Återbetalning av personalförsäkringsavgifter (9,4 Mkr) l Lägre pensionskostnader (7 Mkr), samt l Bättre finansnetto (4,8 Mkr) l Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (-2,6 Mkr) l Reavinster samt övrigt (0,1 Mkr) Viktigt att påpeka är dock att merparten av dessa poster är av engångskaraktär. Budgeterade reserver 2009 avser framför allt medel avsatta för driften av sportcenter och keramiskt centrum och som kommer att förbrukas 2010 när projekten är färdigställda och i drift. Som en följd av ett överskott i sjukförsäkringssystemet beslutades om en allmän sänkning av personalförsäkringsavgifterna under För Höganäs del motsvarar sänkningen 9,4 Mkr. Därutöver har pensionskostnaderna blivit 7 Mkr lägre än budgeterat som en följd av bromsen i pensionssystemet. Mkr Årets resultat (Mkr) ,8 13,0 27,3 Årets resultat 37,5 59,3 52,0 31,8 57, För kommunernas ekonomi gäller det lagstadgade balanskravet. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, Mkr Årets resultat enligt RR 12,9 29,2 57,8 Avgår: Realisationsvinster -3,8-1,6 Pensionsutbetalningar -15,6-21,4-20,3 Tillägg: Årets skulduppräkning 18,5 26,2 27,8 Förändrat livslängdsantagande 39,1 Justerat resultat 54,9 30,2 63,7 Det justerade resultatet, 63,7 miljoner, innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Skatte- och nettokostnadsutveckling Verksamheternas nettokostnader och finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av skatteintäkter och utjämning som går till den löpande driften. Under perioden har verksamheternas nettokostnader inklusive finansnetto understigit 98 % av skatter och utjämning. Detta har gett utrymme att finansiera planerade framtida investeringar samt att tillföra pengar till pensionsfonden.

11 ekonomisk analys Investeringar Under året har nettoinvesteringarna uppgått till 129 Mkr. Av investeringsbudgeten på 163 Mkr har således 21 % av anslagen inte utnyttjats under året. Detta kan jämföras med förgående år då 57 % av anslagen inte togs i anspråk. Följande större investeringar har utförts under året: l Höganäs Sportcenter, 73 Mkr. l Va-ledningar samt utbyggnad av avloppsreningsverket, 19 Mkr. l Förskola Vikens Ry 8,4 Mkr. l Inköp Försäkringskassan 6,0 Mkr. l Förtätning Vikhaga, 4,5 Mkr. l Hambergsskolan, 1,7 Mkr. l Inköp renhållningsbil 1,5 Mkr l Fjärrvärmeanslutningar, 1,3 Mkr. l Förskola, Jonstorp, 1,3 Mkr. l Förskola, Ö Lerberget, 1,1 Mkr. Finansiering av investeringarna och självfinansieringsgrad Av kassaflödesrapporten framgår att den löpande verksamheten skapade ett överskott på 202 Mkr. Överskottet på den löpande verksamheten finansierar investeringar och skapar dessutom ett överskott på 71 Mkr. Vid årsskiftet var kommunen skuldfri med undantag för lån som vidareförmedlas till dotterbolagen. Risk och kontroll Likviditet Vid årsskiftet hade kommunen 169 Mkr innestående på kassa och bank. Därav utgjorde 16 Mkr utlåning som skett till de kommunala bolagen och som finansierats ur den egna likviditeten. Om de likvida medlen relateras till externa utgifter var betalningsberedskapen 138 dagar. Detta är en förbättring jämfört med 2008 och beror främst på den förbättrade behållningen på kassa och bank. Ränterisk och finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Kommunens totala upplåning uppgick till 136 Mkr. Hela skulden avsåg lån som vidareförmedlats till kommunens bolag. Denna del utgör ingen ränterisk för kommunen eftersom dessa lån utlånas på i stort sätt samma villkor som kommunen har gentemot kreditinstituten. Borgensåtagande och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Borgensåtagandena har under året minskat för Höganäs Fjärrvärme AB. De totala borgensåtagandena uppgick till 113 Mkr och avser bl.a. borgensåtagande för AB Sydvatten, Nordvästra Skånes renhållnings AB och Höganäs Fjärrvärme AB. Någon risk förknippad med borgensåtagandena bedöms för närvarande inte finnas. Kommunens totala pensionsförpliktelser och pensionsmedel Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick till 519 Mkr. Åtagandet redovisas i sin helhet som avsättning i balansräkningen. Beräkningen är gjord enligt RIPS07. Mkr Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser -20,2-19,5 Pensionsskuld före ,0-499,7 Totala förpliktelser -512,2-519,2 Finansiella tillgångar Pensionsfond 105,5 115,7 Kommunen avsätter årligen pengar till en pensionsfond för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Årsskiftet 2009 uppgick pensionsskulden intjänade före 1998 inklusive löneskatt till 500 Mkr och pensionsfonden till 116 Mkr. Fonden motsvarar 23 % av skulden. Under merparten av året har medlen varit placerade på koncernkontot. Sedan november har dock 40 Mkr fastränteplacerats på Swedbank och 30 Mkr lånats ut till AB Höganäshem. Båda placeringarna har en löptid på 5 år och en genomsnittlig ränta på 4 %. Resterande del av fonden 35,7 Mkr finns kvar på koncernkontot i avvaktan på annan placering. Avkastningen på hela pensionsfonden har under året uppgått till 1,5 Mkr, vilket motsvarar 1,4 %. 11

12 förvaltningsberättelse Budgetföljsamhet och prognos säkerhet En förutsättning för att kunna uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning, är att avvikelserna mot budget inte blir för stora. Vid årets slut redovisade styrelsen och nämnderna sammantaget en avvikelse mot budget med 11,5 Mkr. Den största positiva avvikelse uppvisade socialnämnden med 9,4 Mkr. Den största negativa avvikelse redovisades av Utbildningsnämnden med 0,6 Mkr. Avvikelse mot budget Helårs-prognos Bokslut Mkr vid halvåret 2009 Kommunfullmäktige 0,0 0,6 Revision 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -0,1-0,1 Kommunstyrelse -1,3 1,4 Byggnadsnämnd -1,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,5 Utbildningsnämnd -2,1-0,6 Socialnämnd -1,7 9,5 Miljönämnd 0,0 0,3 Summa -6,3 11,5 Samtliga nämnder och styrelse upprättar månadsvisa ekonomiska uppföljningar med en prognos för hela verksamhetsåret. Finansiell analys Koncernen Även om kommunen och dess bolag inte utgör en koncern i aktiebolagsrättslig mening, används begreppet koncern för att beskriva och avgränsa den ekonomiska och politiska beslutsenhet som kommunen och dess bolag utgör. Kommunkoncernen består av bostadsbolaget AB Höganäshem (100%) samt energibolagen Höganäs Energi AB (100%) och Höganäs Fjärrvärme AB (61%). Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för bolagen. Mkr Höganäs Energi AB 4,8 7,1 AB Höganäshem 4,0 4,4 Höganäs Fjärrvärme AB -3,1-6,8 Höganäs Energi AB svarar för nätverksamheten och informationsöverföring på bredband. Årets reslutat uppgick till 7,1 Mkr, vilket var 3,3 Mkr högre än budgeterat. Högre energiomsättning, mindre nätförluster, ett överskott inom optoverksamheten samt ett bättre finansnetto var faktorer som bidrog till den positiva avvikelsen. Nedskrivning av förrådet och förändrad beräkning av pensionsskuld belastade resultatet med högre kostnader än vad som var planerat. AB Höganäshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och har lägenheter. Vakansgraden vid årets slut uppgick till 0,2 %. Bolaget har en bostadskö som vid årsskiftet uppgick till sökande. Under 2009 färdigställdes ombyggnaden av 34 hyreslägenheter till trygghetsboende i Brorsbacke. Byggnationen av ett hus på Polaris pågick och färdigställs Under året har bolaget också genomfört ett omfattande upprustningsprogram av vvs-stammar, yttertak, fönsterbyte mm i det befintliga beståndet. Kommunfullmäktige har under året gett bolaget i upp drag att sälja 165 lägenheter i kvarteret Stataren 1 (Långaröd). Förhandlingar pågår med potentiella köpare och en försäljning förväntas ske under

13 ekonomisk analys Bland framtida projekt kan nämnas Oden/Balder samt Sälgen (Lugnet) med en planerad byggstart i slutet av Utöver dessa projekt hoppas bolaget kunna få vara med vid nybyggnation av folkparkstomten i centrala Höganäs. Höganäs Fjärrvärme AB ägs till 61 % av Höganäs kommun och till 39 % av Öresundskraft AB. Bolaget skall tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs centralort. Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med Höganäs AB, som utvinner spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning. Under året färdigställdes en ny anläggning inne på Höganäs AB:s område för ytterligare utvinning av spillvärme. Bolaget har under året haft väsentligt lägre spillvärmeleveranser som ett resultat av att Höganäs AB dragit ner produktionstakten. Kostnaderna för att ersätta spillvärme med bioolja har under året varit drygt 6 Mkr högre än budgeterat. Detta har lett till en kraftig resultatförsämring för bolaget För att undvika kontrollbalansräkning har bolaget skrivit ner aktiekapitalet med 8 Mkr. Utbyggnaden av nätet har under året varit begränsat till endast 2 större fastigheter och 2 villor. Total ledningslängd är idag omkring 19 km och det finns sammanlagt 132 fastigheter och 76 villor inkopplade på nätet. Koncernens ekonomiska resultat uppgick 2009 till 61,8 Mkr. Fastighetsinteckningar och borgenförbindelser uppgick till totalt 308,5 Mkr. Mkr Koncernens resultat , ,1 61, ,0 44,5 32, , , Framtiden Kommunen har under det gångna året fortsatt att stärka sin ekonomiska ställning. Resultatet blev 57,7 Mkr, vilket motsvarar ca 6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Likviditeten är god och nämnder och förvaltningar har en mycket god budgetföljsamhet. Måluppfyllelsen bland verksamheterna är också hög och olika mättningar redovisar goda resultat. Tack vare god ekonomi och bra verksamhet är vi en kommun som är attraktiv att leva i. Av verksamhetsberättelserna framgår att vi går en spännande framtid tillmötes. Utmaningarna är många och finns inom alla områden. Tack vare en stabil ekonomi är förutsättningarna i Höganäs mycket bättre än på många andra håll. Den samhällsekonomiska utvecklingen indikerar dock att vi fortfarande har ett par år framför oss där ekonomisk återhållsamhet kommer att behövas. Arbetet med måluppföljningen måste också bli bättre. Målen ska inte bli flera! Däremot måste målarbetet på övergripande nivå lyfta fram flera dimensioner än ekonomi och befolkningstillväxt. I detta sammanhang kan nämnas att ekonomiavdelningen har fått ett uppdrag att inför nästa budgetarbete vidareutveckla kommunens målstyrning. 13

14 förvaltningsberättelse PERSONALEN I SIFFROR Antal anställda uppgick till personer. Antal anställda minskade med 26 medarbetare jämfört med årsslutet Minskningen förklaras främst av ett lägre behov av sjukvikarier. Största delen av medarbetarna, 86 %, hade en tillsvidareanställning medan 10 % hade vikariat och resterande del andra former av visstidsanställningar. Kommunen hade totalt 58 % heltidsanställningar och 42 % deltidsanställningar. Det är främst inom Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen som deltidsanställningar förekommer. Medelåldern uppgick till 47,0 år, vilket var i stort sett samma jämfört med föregående år. Högst medelålder hade Tekniska förvaltningen med 50,2 år och lägst medel ålder hade Kultur- och Fritid med 46 år. Under året slutade 158 personer från sina tillsvidareanställningar. Drygt hälften slutade på egen begäran, resterande med ålderspension, sjukersättning eller annan orsak. Pensionsavgångarna har under de senaste åren varit ungefär 60 per år och beräknas vara på samma nivå de närmaste åren. Personalomsättningen 2009 uppgick till ungefär 10%. Under året rekryterades cirka 330 personer till tillsvidare- och visstidsanställningar. Under 2009 utannonserades 60 tjänster externt med ett genomsnittligt antal sökande på 37 personer till varje tjänst. Det fanns dock tidvis svårigheter att rekrytera utbildade fritidspedagoger och förskollärare. VAD KOSTAR PERSONALEN? Personal- och pensionskostnader Mkr Löner och ersättningar Löner, anställda 458,2 461,9 Ersättningar, uppdragstagare 5,9 6,6 Ersättningar, förtroendevalda 2,8 2,8 Kostnadersättning, rekrytering, friskvård m.m. 15,2 12,0 Summa 482,1 483,3 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 149,7 145,8 Avtalsförsäkringar 10,7 1,3 Summa 160,4 147,1 Pensionskostnader Pensioner 45,2 48,3 Särskild löneskatt på pensioner 11,4 12,2 Summa 56,6 60,5 Löner och ersättningar ökade mellan åren 2008 och 2009 med 1,2 Mkr, vilket var en mycket marginellt ökning. Den begränsade ökningen berodde framförallt på att antalet anställda har minskat med 26 heltids tjänster. De avtalsenliga löne ökningarna för 2009 uppgick till 4 % eller 18,6 Mkr inklusive PO. I december 2009 var den genomsnittliga heltidslönen kr per månad. LÄGRE SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var för kommunens samtliga anställda 4,7 %. Det var en minsk ning jämfört med året innan, då sjukfrånvaron utgjorde 5,6 % av ordinarie arbetstid. Minskningen gäller både kvinnor och män. Minskning har skett främst i ålders gruppen 50 år och äldre, från 27 dagar till 19 per anställd. Sjukfrånvaron har minskat även i åldersgruppen 29 år och yngre, från 8 ner till 6 dagar per anställd och år. Långtidssjukfrånvaron har minskat med 32 procent. 14

15 PERSONALREDOVISNING Däremot har den korta frånvaron (under 14 dagar) ökat med 5 %. Nyckeltal Total sjukfrånvarotid Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) Sjukfrånvarotid för kvinnor Sjukfrånvarotid för män Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre Sjukfrånvarotid i åldersgruppen år Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre I förhållande till Sammanlagd tillgänglig arbetstid Total sjukfrånvarotid Sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor Sammanlagd tillgänglig arbetstid för män Sammanlagd tillgänglig arbetstid i gruppen 29 år och yngre Sammanlagd tillgänglig arbetstid i gruppen år Sammanlagd tillgänglig arbetstid i gruppen 50 år och äldre 2008 % 5,6 68,6 6,2 3,5 1,6 4,9 6, % 4,7 62,2 5,4 2,5 1,4 4,9 5,2 Orsakerna till den lägre sjukfrånvaron var dels de ändrade reglerna med rehabiliteringskedja för att effektivisera sjukskrivningsprocessen dels kommunens förebyggande arbete. Höganäs kommun har återkommande arbetsmiljöutbildningar för chefer/arbetsledare och arbetsplats/ skyddsombud. Alla anställda erbjuds delta i friskvårdsaktiviteter till förmånliga priser samt ett friskvårdsbidrag om 500:-/termin om man vill delta i andra friskvårdsaktiviteter. Under 2009 beslutades att fr o m den 1 januari 2010 införa rökfri arbetstid. KOMPETENSUTVECKLING Under höstterminen 2009 påbörjades Förskolelyftet, en utbildningssatsning, som innebär en möjlighet för förskollärare, barnskötare och pedagogiska ledare att stärka sin pedagogiska kompetens. Under höstterminen har tre anställda deltagit i förskolelyftet och en ny ansökningsomgång påbörjas under våren Inom Lärarlyftet, som startade 2007, kan lärare fördjupa och bredda sina ämneskunskaper och under 2009 deltog 16 lärare från utbildningsförvaltningen. Dessa kompetenssatsningar kommer att fortsätta under 2010 och Personalavdelningen arrangerar varje år vid två tillfällen gemensam introduktion av nyanställda. Under 2009 deltog 32 personer i introduktionen. Dessutom genomfördes också speciella introduktioner för nya chefer. Kommunerna i Skåne Nordväst har gemensamt upphandlat chefsutbildningar och under 2009 deltog två chefer från Höganäs i dessa utbildningar. Den tredje omgången av Skåne Nordväst-kommunernas traineeprogram startade den 1 september för att slutföras 31 december Flertalet av deltagarna har fått chefs- eller specielistbefattningar i någon av kommunerna i Skåne Nordväst. Höganäs kommun har haft deltagare i alla tre omgångarna. JÄMSTÄLLDHET Av samtliga tillsvidareanställda är andelen kvinnor 79% och andelen män 21 %. Männens andel har ökat med 1 procentenhet jämfört med Både inom Kulturoch Fritid, Utbildningsförvaltningen och inom Socialförvaltningen är kvinnodominansen stor. Tekniska förvalt ningen hade tidigare jämn i könsfördelningen, men sedan Fastighetsförvaltningen tog över städavdelningen dominerar männen på Tekniska förvaltningen. Kommunledningskontoret har en jämn könsfördelning. Förvaltningschefsgruppen domineras av män medan enhetschefsgruppen främst utgörs av kvinnor. 15

16 förvaltningsberättelse Antal anställda per förvaltning och kön den 31 dec respektive år (Beräknat på anställda med månadslön dvs tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2008 antal anställda kvinnor andel kvinnor i % män andel män i % Kommunledningskontor Bygglovsavdelning Ekonomiavdelning Informationsavdelning Kommunkansli Planavdelning Miljöavdelning Personalavdelning Räddningstjänst Kultur och Fritid Socialförvaltning Teknisk förvaltning Utbildningsförvaltning Total Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning (Beräknat på anställda med månadslön dvs tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2008 upp till 29 år år år år 60 år och över kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontor Bygglovsavdelning Ekonomiavdelning inkl it Informationsavdelning Kommunkansli Planavdelning Miljöavdelning Personalavdelning Räddningstjänst Kultur och Fritid Socialförvaltning Teknisk förvaltning Utbildningsförvaltning Total

17 PERSONALREDOVISNING 2009 antal anställda kvinnor andel kvinnor i % män andel män i % upp till 29 år år år år 60 år och över kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

18 förvaltningsberättelse Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad (Beräknat på anställda med månadslön d v s tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2008 Deltidsanställda Heltidsanställda totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män anställda anställda % Kommunledningskontor Bygglovsavdelning % Ekonomiavdelning % Informationsavdelning % Kommunkansli % Planavdelning % Miljöavdelning % Personalavdelning % Räddningstjänst % Kultur och Fritid % Socialförvaltning % Teknisk förvaltning % Utbildningsförvaltning % Total % 18

19 PERSONALREDOVISNING 2009 Deltidsanställda Heltidsanställda totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män anställda anställda % % % % % % % % % % % % % % 19

20 förvaltningsberättelse Anställda på olika befattningstyper (Beräknat på anställda med månadslön dvs tillsvidareanställda och visstidsanställda) Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män antal antal % antal % antal antal % antal % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Soc Ledningsarbete Utb Ledningsarbete övriga ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor Skötare/vårdare Vårdbiträden Personliga assistenter Rehabilitering o förebyggande Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare Socialt och kurativt arbete övr SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elev-/pedagogisk ass KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad-, turism- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer mfl Tekniker Hantverksarbete mm Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN 10 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN 1 10 2010 färgades av en del spektakulära inslag i form av bland annat cykeltaxi, den rullande turistbyrån och en fantastisk hemsida. Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING

EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING 12 EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE... 25 VALNÄMND...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer